EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Komisijas Lēmums (ES) 2020/491 (2020. gada 3. aprīlis) par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 2146)

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 103/1


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2020/491

(2020. gada 3. aprīlis)

par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 2146)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. oktobra Direktīvu 2009/132/EK, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu (1), un jo īpaši tās 53. panta pirmo daļu saistībā ar 131. pantu Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 16. novembra Regulu (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (2), un jo īpaši tās 76. panta pirmo daļu saistībā ar 131. pantu Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas,

tā kā:

(1)

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2020. gada 30. janvārī paziņoja, ka Covid-19 uzliesmojums ir starptautiska mēroga ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā. 2020. gada 11. martā PVO pasludināja Covid-19 uzliesmojumu par pandēmiju. Covid-19 tagad ir izraisījis inficēšanos visās dalībvalstīs. Tā kā satraucoši pieaug gadījumu skaits un trūkst līdzekļu Covid-19 uzliesmojuma novēršanai, daudzas dalībvalstis ir izsludinājušas valstī ārkārtas stāvokli.

(2)

Lai apkarotu Covid-19 uzliesmojuma sekas, Itālija 2020. gada 19. martā, Francija 2020. gada 21. martā, Spānija un Vācija 2020. gada 23. martā, Austrija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle un Slovēnija 2020. gada 24. martā, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Dānija, Latvija, Luksemburga, Īrija, Rumānija, Slovākija, Somija, Ungārija 2020. gada 25. martā un Zviedrija un Malta 2020. gada 26. martā iesniedza lūgumu atbrīvot preču importu no ievedmuitas nodokļiem un no pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

(3)

Covid-19 pandēmija un tās izraisītās milzīgās problēmas ir katastrofa Regulas (EK) Nr. 1186/2009 XVII nodaļas C iedaļas un Direktīvas 2009/132/EK VIII sadaļas 4. nodaļas nozīmē. Tādēļ ir lietderīgi piešķirt atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem, kas iekasējami par tādām precēm, kuras importē Regulas (EK) Nr. 1186/2009 74. pantā aprakstītajām vajadzībām, un atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas iekasējams par tādām precēm, ko importē Direktīvas 2009/132/EK 51. pantā aprakstītajām vajadzībām.

(4)

Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par dažādo preču veidu un daudzumiem, kuriem piemērots atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un PVN, lai cīnītos pret Covid-19 uzliesmojuma sekām, un par organizācijām, kuras tās ir apstiprinājušas šo preču izsniegšanai personām vai nodošanai personu rīcībā, kā arī par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu preču izmantošanu mērķiem, kas nav šā uzliesmojuma seku apkarošana.

(5)

Ņemot vērā milzīgās problēmas, ar ko saskaras dalībvalstis, atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un no PVN būtu jāattiecina uz importu, ko veic no 2020. gada 30. janvāra. Atbrīvojums būtu jāpiemēro līdz 2020. gada 31. jūlijam. Pirms šā laikposma beigām situācija tiks pārskatīta un vajadzības gadījumā, apspriežoties ar dalībvalstīm, pasākumi var tikt pagarināti.

(6)

2020. gada 26. martā ir notikusi apspriešanās ar dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1186/2009 76. pantu un Direktīvas 2009/132/EK 53. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Preces atbrīvo no ievedmuitas nodokļiem Regulas (EK) Nr. 1186/2009 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē un atbrīvo no importa pievienotās vērtības nodokļa (PVN) Direktīvas 2009/132/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

preces ir paredzētas kādam no šādiem izmantošanas veidiem:

i)

c) apakšpunktā minētās struktūras un organizācijas tās par brīvu izsniedz personām, kuras skar vai apdraud Covid-19, vai kuras ir iesaistītas Covid-19 uzliesmojuma apkarošanā;

ii)

tās par brīvu nodod tādu personu rīcībā, kuras skar vai apdraud Covid-19 vai kuras ir iesaistītas Covid-19 uzliesmojuma apkarošanā, paturot tās c) apakšpunktā minēto struktūru un organizāciju īpašumā;

b)

preces atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1186/2009 75., 78., 79. un 80. pantā un Direktīvas 2009/132/EK 52., 55., 56. un 57. pantā;

c)

preces laišanai brīvā apgrozībā importē valsts organizācijas vai to uzdevumā, tostarp valsts struktūras, publiskās struktūras un citas struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, vai importē dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprinātas organizācijas vai to uzdevumā.

2.   Preces atbrīvo no ievedmuitas nodokļiem Regulas (EK) Nr. 1186/2009 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē un atbrīvo no importa pievienotās vērtības nodokļa (PVN) Direktīvas 2009/132/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē arī tad, ja tās laišanai brīvā apgrozībā importē glābšanas dienesti vai importē to uzdevumā, lai apmierinātu vajadzības, kas tiem rodas laikā, kad tie sniedz ārkārtas palīdzību personām, kuras skar vai apdraud Covid-19, vai kuras ir iesaistītas Covid-19 uzliesmojuma apkarošanā.

2. pants

Vēlākais līdz 2020. gada 30. novembrim dalībvalstis sniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

sarakstu ar 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprinātajām organizācijām;

b)

informāciju par dažādu tādu preču veidu un daudzumu, kas saskaņā ar 1. pantu ir atbrīvotas no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN;

c)

pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1186/2009 78., 79. un 80. panta un Direktīvas 2009/132/EK 55., 56. un 57. panta prasībām saistībā ar precēm, uz kurām attiecas šis lēmums.

3. pants

Šā lēmuma 1. pantu piemēro importam, kas veikts laikā no 2020. gada 30. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Paolo GENTILONI


(1)  OV L 292, 10.11.2009., 5. lpp.

(2)  OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.


Top