EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0265

Eiropas Parlamenta Un Padomes Lēmums (ES) 2020/265 (2019. gada 27. novembris) par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

OJ L 58, 27.2.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/265/oj

27.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/51


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/265

(2019. gada 27. novembris)

par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)

Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

(3)

Lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, ir jāizmanto ievērojamas papildu summas, lai nekavējoties finansētu šādus pasākumus.

(4)

Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 3. izdevumu kategorijas (“Drošība un pilsoniskums”) maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu pieejamo finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par summu 778 074 489 EUR, lai finansētu pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā.

(5)

Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem.

(6)

Lai ļautu līdzekļus ātri izmantot, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2020. finanšu gada sākuma,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz Savienības vispārējo budžetu 2020. finanšu gadam elastības instrumentu izmanto, lai paredzētu summu 778 074 489 EUR apmērā saistību apropriācijām 3. izdevumu kategorijā (“Drošība un pilsoniskums”).

Šā punkta pirmajā daļā minēto summu izmanto, lai finansētu pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas.

2.   Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, aplēstās maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

a)

407 402 108 EUR 2020. gadā;

b)

312 205 134 EUR 2021. gadā;

c)

42 336 587 EUR 2022. gadā;

d)

16 130 660 EUR 2023. gadā.

Konkrētās maksājumu apropriāciju summas katram finanšu gadam apstiprina saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Strasbūrā, 2019. gada 27. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

Priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


Top