EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0263

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/263 (2020. gada 15. janvāris) par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)

PE/37/2019/REV/2

OJ L 58, 27.2.2020, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj

27.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/43


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/263

(2020. gada 15. janvāris)

par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai

(pārstrādāta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1152/2003/EK (3) ir jāveic virkne grozījumu. Skaidrības labad minētais lēmums būtu jāpārstrādā.

(2)

Padomes Direktīva (ES) 2020/2020/262 (4) paredz, ka precēm, kuras pārvieto starp dalībvalstu teritorijām saskaņā ar akcīzes nodokļa atlikšanas režīmu, ir jāpievieno nosūtītāja aizpildīts dokuments.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (5) nosaka Direktīvā (ES) 2020/2020/262 minētā pavaddokumenta struktūru un saturu un tā izmantošanas procedūru.

(4)

Lai uzlabotu pārbaudes un vienkāršotu akcīzes preču pārvietošanu Savienībā, ar Lēmumu Nr. 1152/2003/EK tika izveidota datorizēta sistēma.

(5)

Ir vajadzīgs turpināt uzturēt un pilnveidot minēto datorizēto sistēmu akcīzes preču pārvietošanas uzraudzībai, lai ļautu dalībvalstīm iegūt reālā laikā informāciju par šādu pārvietošanu un ļautu veikt nepieciešamās manuālās un automātiskās pārbaudes, tai skaitā pārbaudes akcīzes preču pārvietošanas laikā Direktīvas (ES) 2020/262 IV un V nodaļas un Padomes Regulas (ES) Nr. 389/2012 (6) IV nodaļas nozīmē.

(6)

Ar datorizētās sistēmas pārveidošanu, paplašināšanu un darbību būtu jānodrošina akcīzes preču pārvietošana Savienības teritorijā akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā, kā arī tādu preču pārvietošana, kas jau ir nodotas patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā un ko pēc tam pārvieto uz citas dalībvalsts teritoriju, lai tās tur piegādātu komerciāliem mērķiem.

(7)

Datorizētas sistēmas pārveidošana un paplašināšana kalpo akcīzes preču pārvietošanas uzlabošanai iekšējā tirgū. Visi nodokļu aspekti, kas attiecas uz akcīzes preču pārvietošanu, būtu jārisina, izdarot grozījumus Direktīvā (ES) 2020/262 vai Regulā (ES) Nr. 389/2012. Šis lēmums neskar juridisko pamatu jebkuriem turpmākiem Direktīvas (ES) 2020/262 vai Regulas (ES) Nr. 389/2012 grozījumiem.

(8)

Ir nepieciešams noteikt dalījumu datorizētās sistēmas Savienības un ārpussavienības komponentos, kā arī Komisijas un dalībvalstu attiecīgos pienākumus saistībā ar sistēmas pilnveidošanu un izvēršanu. Šajā kontekstā Komisijai, kuru atbalsta attiecīga komiteja, būtu jāpilda būtiska loma sistēmas koordinēšanā, organizēšanā un pārvaldīšanā.

(9)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus tādu pasākumu īstenošanai, kas nepieciešami datorizētās sistēmas pārveidošanai, paplašināšanai un darbībai, būtu Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (7).

(10)

Būtu jāizstrādā metodes, lai novērtētu akcīzes preču uzraudzībai paredzētās datorizētās sistēmas ieviešanu.

(11)

Pirms datorizētās sistēmas jauna paplašinājuma nodošanas ekspluatācijā, ņemot vērā jau pieredzētās problēmas, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm, kā arī ņemot vērā attiecīgo tirdzniecības nozaru viedokļus, būtu jānoskaidro, vai kādas no pašreizējām papīra sistēmām vēl ir derīgas.

(12)

Savienībai un dalībvalstīm būtu kopīgi jāfinansē datorizētās sistēmas izmaksas.

(13)

Datorizētās sistēmas lieluma un sarežģītības dēļ ir nepieciešams, lai gan Savienība, gan dalībvalstis nodrošinātu cilvēkresursus un finanšu līdzekļus sistēmas izstrādei un ieviešanai. Izstrādājot savus komponentus, dalībvalstīm būtu jāpiemēro elektroniskās pārvaldības sistēmām noteiktie principi un jāizturas pret uzņēmējiem tāpat, kā tas tiek darīts citās jomās, kur tiek veidotas datorsistēmas. Jo īpaši tām būtu jāļauj uzņēmējiem, īpaši šās nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, izmantot iekšzemes komponentus par viszemāko iespējamo cenu, un tām būtu arī jāatbalsta visi pasākumi, kas tiek īstenoti ar mērķi saglabāt to konkurētspēju.

(14)

Tā kā šā lēmuma mērķi, proti, izveidot pamatu Savienības tiesību aktos akcīzes jomā noteikto procesu turpmākas automatizēšanas pārvaldībai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un tāpēc to var labāk sasniegt Savienības līmenī ar mērķi nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību, tad Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo lēmumu ir paredzēts pārvaldīt pārveidošanu, paplašināšanu un darbību datorizētajai sistēmai, ko izmanto Direktīvas (ES) 2020/262 1. panta 1. punktā minēto akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (“datorizētā sistēma”).

2.   Datorizētā sistēma ir paredzēta, lai:

a)

ļautu elektroniski pārsūtīt administratīvos dokumentus, kas minēti Direktīvā (ES) 2020/262 un Regulā (ES) Nr. 389/2012, un uzlabotu pārbaužu efektivitāti;

b)

uzlabotu iekšējā tirgus darbību, vienkāršojot akcīzes preču pārvietošanu Savienības teritorijā un dodot dalībvalstīm iespēju uzraudzīt preču plūsmu reālā laikā un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamās pārbaudes.

2. pants

Darbības, kas attiecas uz datorizētās sistēmas paplašināšanas uzsākšanu, sāk līdz 2021. gada 10. februārim.

3. pants

1.   Datorizētā sistēma sastāv no Savienības un ārpussavienības komponentiem.

2.   Komisija nodrošina, ka, strādājot ar datorizētās sistēmas Savienības komponentiem, cik iespējams ir jācenšas izmantot esošās sistēmas un jānodrošina, ka datorizētā sistēma ir saderīga ar citām attiecīgām Komisijas un dalībvalstu datorizētām sistēmām, lai izveidotu integrētu datorizētu sistēmu kopumu, kas paredzētas gan akcīzes preču pārvietošanas uzraudzībai Savienības teritorijā, gan to akcīzes preču un preču, kas apliekamas ar citiem nodokļiem un maksājumiem, pārvietošanas uzraudzībai, kuras ieved no trešām valstīm vai izved uz tām.

3.   Datorizētās sistēmas Savienības komponenti ir kopējās specifikācijas, tehniskie produkti, kopējā sakaru tīkla/kopējā sistēmas saskarnes tīkla pakalpojumi un visu dalībvalstu izmantotie koordinēšanas pakalpojumi, izņemot šādu pakalpojumu jebkādu paveidu vai īpašu iezīmi, kas izstrādāta, lai atbilstu attiecīgās valsts prasībām.

4.   Datorizētās sistēmas ārpussavienības komponenti ir attiecīgās valsts specifikācijas, valsts datu bāzes, kas veido datorizētās sistēmas daļu, tīkla pieslēgumi starp Savienības un ārpussavienības komponentiem un jebkāda veida programmatūra vai iekārtas, kuras dalībvalsts uzskata par nepieciešamām uzstādīt, lai nodrošinātu, ka datorizētā sistēma tiek pilnīgi izmantota tās administrēšanas laikā.

4. pants

1.   Komisija koordinē datorizētās sistēmas Savienības un ārpussavienības komponentu pārveidošanu, paplašināšanu un darbību, jo īpaši:

a)

infrastruktūru un rīkus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datorizētās sistēmas iekšējās saites un vispārējo sadarbspēju;

b)

visaugstākajiem iespējamiem standartiem atbilstošas drošības politikas izstrādi, lai nepieļautu neatļautu piekļuvi datiem un nodrošinātu datorizētās sistēmas integritāti;

c)

instrumentus datu izmantošanai, lai novērstu krāpšanu.

2.   Lai sasniegtu 1. punktā noteiktos mērķus, Komisija noslēdz vajadzīgos līgumus datorizētās sistēmas Savienības komponentu pārveidošanai un paplašināšanai un sadarbībā ar dalībvalstīm, kas tiekas 7. panta 1. punktā minētajā komitejā, izstrādā ģenerālplānu un pārvaldības plānus, kas nepieciešami datorizētās sistēmas pārveidošanai, paplašināšanai un darbībai.

Ģenerālplāns un pārvaldības plāni nosaka sākotnējos un kārtējos uzdevumus, kas jāveic Komisijai un katrai dalībvalstij. Pārvaldības plānos ir noteikti to uzdevumu izpildes termiņi, kurus nepieciešams veikt, lai īstenotu ģenerālplānā ietvertos projektus.

5. pants

1.   Dalībvalstis līdz dienai, kas noteikta 4. panta 2. punktā minētajos pārvaldības plānos, pabeidz tām uzticētos sākotnējos un kārtējos uzdevumus.

Tās ziņo Komisijai par katra uzdevuma rezultātiem un pabeigšanas dienu. Savukārt Komisija informē 7. panta 1. punktā minēto komiteju.

2.   Dalībvalstis neuzsāk nekādas darbības saistībā ar datorizētās sistēmas pārveidošanu, paplašināšanu vai darbību, kas varētu ietekmēt tās iekšējās saites un vispārējo sadarbības spēju vai visu tās darbību.

Jebkuru pasākumu, kuru dalībvalsts vēlas veikt un kurš varētu ietekmēt vai nu datorizētās sistēmas iekšējās saites un vispārējo sadarbspēju, vai visu tās darbību, veic, iepriekš vienojoties ar Komisiju.

3.   Dalībvalstis regulāri informē Komisiju par visiem pasākumiem, ko tās veikušas, lai to administrācijas varētu pilnīgi izmantot datorizēto sistēmu. Savukārt Komisija informē 7. panta 1. punktā minēto komiteju.

6. pants

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka pasākumus, kurus nepieciešams veikt saistībā ar datorizētās sistēmas pārveidošanu, paplašināšanu un darbību saistībā ar 4. panta 1. punktā un 5. panta 2. punkta otrajā daļā minētajiem jautājumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā. Minētie īstenošanas akti neiespaido Savienības noteikumus attiecībā uz netiešo nodokļu uzlikšanu un kontroli vai administratīvo sadarbību un savstarpējo palīdzību netiešo nodokļu jautājumos.

7. pants

1.   Komisijai palīdz Akcīzes nodokļa komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

8. pants

1.   Komisija pārliecinās, ka pasākumi, ko finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, tiek veikti pareizi un atbilstoši šā lēmuma noteikumiem.

Komisija regulāri sadarbībā ar dalībvalstīm, kas tiekas 7. panta 1. punktā minētājā komitejā, pārrauga dažādās datorizētās sistēmas izveides un ieviešanas stadijas, lai noteiktu, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti, un izdotu pamatnostādnes, kā paaugstināt to pasākumu efektivitāti, kas saistīti ar datorizētās sistēmas ieviešanu.

2.   Līdz 2025. gada 10. februārim un turpmāk ik pēc pieciem gadiem Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par datorizētās sistēmas ieviešanu un darbību.

Ziņojumā cita starpā norāda metodes un kritērijus, kas jāizmanto vēlākā datorizētās sistēmas darbības novērtēšanā.

9. pants

Komisija informē valstis, kas kandidē pievienoties Eiropas Savienībai, par datorizētās sistēmas izstrādi un ieviešanu, un, ja tās vēlas, šīs valstis var piedalīties sistēmas izmēģinājumos.

10. pants

1.   Savienība un dalībvalstis kopīgi sedz izmaksas, kas saistītas ar datorizētās sistēmas pārveidošanu un paplašināšanu, atbilstīgi 2. un 3. punktam.

2.   Savienība sedz izmaksas, kas saistītas ar datorizētās sistēmas Savienības komponentu koncepcijas izstrādi, to iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu, un ar to Savienības komponentu ekspluatāciju saistītās pastāvīgās izmaksas, kas uzstādīti Komisijas telpās vai Komisijas ieceltā apakšuzņēmēja telpās.

3.   Dalībvalstis sedz izmaksas, kas saistītas ar datorizētās sistēmas ārpussavienības komponentu pārveidošanu, paplašināšanu un darbību, un ar to Savienības komponentu ekspluatāciju saistītās pastāvīgās izmaksas, kas uzstādīti viņu telpās vai attiecīgās dalībvalsts ieceltā apakšuzņēmēja telpās.

11. pants

1.   Par gada apropriācijām, ieskaitot apropriācijas, ko piešķir datorizētās sistēmas izmantošanai un darbībai pēc īstenošanas perioda, lemj budžeta lēmējinstitūcija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2013 noteiktā (8) finanšu plāna robežās.

2.   Dalībvalstis aplēš un dara pieejamu budžetu un cilvēkresursus, kas vajadzīgi 5. pantā aprakstīto saistību pildīšanai. Komisija un dalībvalstis nodrošina budžeta, tehniskos un cilvēkresursus, kas vajadzīgi datorizētās sistēmas pārveidošanai, paplašināšanai, darbībai un turpmākai pilnveidošanai.

12. pants

Lēmumu Nr. 1152/2003/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar pielikumā ietverto atbilstības tabulu.

13. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2020. gada 15. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. BRNJAC


(1)  OV C 62, 15.2.2019., 108. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 19. decembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1152/2003/EK (2003. gada 16. jūnijs) par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču apritei un kontrolei (OV L 162, 1.7.2003., 5. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 4. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (OV L 197, 29.7.2009., 24. lpp.).

(6)  Padomes Regula (ES) Nr. 389/2012 (2012. gada 2. maijs) par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2073/2004 (OV L 121, 8.5.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido rīcības programmu nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (“Fiscalis 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK (OV L 347, 20.12.2013., 25. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Lēmums Nr. 1152/2003/EK

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. panta pirmā daļa

2. panta otrā daļa

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 2. punkts

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. panta 1. punkta pirmā daļa

11. panta 1. punkta otrā daļa

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

11. panta 2. punkts

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. pants

Pielikums


Top