EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2144

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2144 (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/82/2019/REV/1

OJ L 325, 16.12.2019, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj

16.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2144

(2019. gada 27. novembris)

par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (3) nosaka administratīvus noteikumus un tehniskas prasības visu jaunu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai nolūkā nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību un augstu drošības līmeni un ekoloģisko veiktspēju.

(2)

Šī regula ir reglamentējošs tiesību akts saistībā ar ES tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta Regulā (ES) 2018/858. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2018/858 II pielikums. Šai regulai ir pilnībā piemērojami Regulas (ES) 2018/858 administratīvie noteikumi, tostarp noteikumi par korektīvajiem pasākumiem un sankcijām.

(3)

Pēdējās desmitgadēs transportlīdzekļu drošības attīstība ir būtiski veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaita samazināšanos. Tomēr 2017. gadā uz Savienības ceļiem gāja bojā 25 300 cilvēku, un šis skaitlis pēdējos četros gados ir palicis nemainīgs. Turklāt katru gadu ceļu satiksmes sadursmēs smagus miesas bojājumus gūst 135 000 cilvēku (4). Savienībai būtu jādara viss iespējamais, lai samazinātu vai izskaustu negadījumus un ievainojumus ceļu transporta jomā. Papildus drošības pasākumiem, lai aizsargātu transportlīdzekļu braucējus, ir jāīsteno īpaši pasākumi, lai novērstu neaizsargātu ceļu satiksmes dalībnieku, piemēram, velosipēdistu un gājēju, nāves gadījumus un ievainojumus un aizsargātu ceļu satiksmes dalībniekus ārpus transportlīdzekļiem. Bez jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības veiktspēju jāturpina uzlabot kā daļu no integrētās pieejas ceļu drošībai un lai labāk aizsargātu neaizsargātos ceļu satiksmes dalībniekus.

(4)

Tipa apstiprinājuma noteikumiem būtu jānodrošina, ka mehānisko transportlīdzekļu veiktspējas līmeņus vērtē atkārtojamā un reproducējamā veidā. Tāpēc šajā regulā paredzētajās tehniskajās prasībās ir minēti tikai gājēji un riteņbraucēji, jo oficiāli saskaņotos testos pašlaik tiek modelētas situācijas tikai ar šiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Līdzās gājējiem un riteņbraucējiem pie neaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem kopumā pieder arī citi ceļu satiksmes dalībnieki, kas izmanto vai neizmanto mehāniskos transportlīdzekļus un kuri varētu izmantot personīgus mobilitātes risinājumus bez aizsargkorpusa. Turklāt pašreizējais tehnoloģiju attīstības līmenis ļauj pamatoti sagaidīt, ka modernas sistēmas normālos braukšanas apstākļos reaģēs arī uz citiem neaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem, neraugoties uz to, ka nav īpaši testētas. Lai šīs regulas tehniskās prasības varētu aptvert visus ceļu satiksmes dalībniekus, kas izmanto personīgus mobilitātes risinājumus bez aizsargkorpusa, piemēram, skrejriteņus, pašbalansa transportlīdzekļus un ratiņkrēslus, tās būtu jāturpina pielāgot tehnikas attīstībai, pirms tam veicot izvērtēšanas un pārskata procesu.

(5)

Tehniskie sasniegumi transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu seku mazināšanā. Lai samazinātu smagu miesas bojājumu gadījumu un bojāgājušo skaitu, būtu jāievieš jauno tehnoloģiju kopums.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 661/2009 (5) kontekstā Komisija novērtēja, vai būtu iespējams paplašināt minētajā regulā esošo prasību par konkrētu sistēmu (piemēram, pilnveidotu avārijas bremzēšanas sistēmu un riepu spiediena kontroles sistēmu) uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos tā, lai šāda prasība tiktu piemērota visām transportlīdzekļu kategorijām. Komisija novērtēja arī tehnisko un ekonomisko iespējamību un tirgus gatavību jaunai prasībai par citām, uzlabotām drošības īpašībām. Balstoties uz šiem novērtējumiem, Komisija 2016. gada 12. decembrī publicēja ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES”. Minētajam ziņojumam pievienotais Komisijas dienestu darba dokuments identificēja un ierosināja 19 potenciālus reglamentējošus pasākumus, kas varētu dot ieguldījumu turpmākam ceļu satiksmes negadījumu skaita, šajos negadījumos bojāgājušo un traumas guvušo skaita samazināšanā.

(7)

Lai nodrošinātu tehnoloģiju neitralitāti, veiktspējas prasībai būtu jāatļauj gan tiešo, gan netiešo riepu spiediena kontroles sistēmu izmantošana.

(8)

Uzlabotas transportlīdzekļa sistēmas var būt iedarbīgākas bojāgājušo un ceļu satiksmes negadījumu skaita samazināšanā un ievainojumu un bojājumu smaguma mazināšanā, ja ir izstrādātas tā, lai būtu ērtas lietotājiem. Tādēļ transportlīdzekļu ražotājiem būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktās sistēmas un elementi ir izstrādāti tā, lai palīdzētu vadītājam. Mehāniskā transportlīdzekļa lietotāja norādījumos būtu skaidrā un lietotājam viegli saprotamā veidā jāizskaidro šo sistēmu un elementu darbība un ierobežojumi.

(9)

Drošības sistēmām un brīdinājumiem, ko izmanto, lai palīdzētu vadīt transportlīdzekli, vajadzētu būt viegli saprotamiem ikvienam vadītājam, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

(10)

Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas, intelektiskās ātruma pielāgošanas ierīces, ārkārtas joslas saglabāšanas sistēmas, brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību, uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību un atpakaļgaitas kontrole ir drošības sistēmas, kam ir liels potenciāls samazināt cietušo skaitu. Turklāt dažas no šīm drošības sistēmām veido pamatu tehnoloģijām, kuras tiks izmantotas arī automatizētu transportlīdzekļu ieviešanā. Jebkurai šādai drošības sistēmai būtu jādarbojas bez jebkādas biometriskās informācijas par transportlīdzekļa vadītāju vai pasažieriem, tostarp bez sejas atpazīšanas funkcijas. Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumi un testa procedūras attiecībā uz minētajām sistēmām un to kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka Savienības līmenī. Katrā spēkā esošo tiesību aktu novērtējumā būtu jāņem vērā šo sistēmu tehnikas attīstība, lai, stingri ievērojot privātuma un datu aizsardzības principus, tās padarītu par nākotnes vajadzībām atbilstošām un samazinātu vai izskaustu negadījumus un ievainojumus ceļu transporta jomā. Turklāt ir jānodrošina arī tas, ka šīs sistēmas ir iespējams droši izmantot visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

(11)

Vajadzētu būt iespējai atslēgt intelektiskās ātruma pielāgošanas funkciju, piemēram, kad vadītājs saņem nepatiesus brīdinājumus vai nepiemērotas atbildes reakcijas, kas izriet no sliktiem laika apstākļiem, īslaicīgi nesaderīgiem ceļu marķējumiem ceļubūves vietās vai maldinošām, bojātām vai trūkstošām ceļazīmēm. Šādai atslēgšanas funkcijai vajadzētu būt vadītāja kontrolē. Tai vajadzētu ļaut intelektiskās ātruma pielāgošanas funkciju atslēgt tik ilgi, cik nepieciešams, un vadītājam vajadzētu varēt to viegli ieslēgt no jauna. Kamēr sistēma ir atslēgta, var tikt sniegta informācija par ātruma ierobežojumu. Sistēmai vienmēr vajadzētu būt aktivizētai, ieslēdzot aizdedzi, un vadītājam vienmēr būtu jāzina, vai sistēma ir ieslēgta vai izslēgta.

(12)

Ir plaši atzīts, ka drošības jostas ir viens no svarīgākajiem un efektīvākajiem transportlīdzekļa drošības elementiem. Tāpēc drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas palielina drošības jostu lietošanas biežumu visā Savienībā un tādā veidā var palīdzēt vēl lielākā mērā novērst nāves gadījumus un mazināt traumas. Šā iemesla dēļ ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmu jau kopš 2014. gada ir padarīta par obligātu attiecībā uz autovadītāja sēdekli visos jaunajos vieglajos automobiļos, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Noteikumus Nr. 16, kuros bija noteikti attiecīgie tehniskie noteikumi. Minētajos ANO noteikumos tika izdarīts grozījums, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, un tā rezultātā drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas ir obligāti jāuzstāda arī visos M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu priekšējos un aizmugurējos sēdekļos, kā arī N2, N3, M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu visos priekšējos sēdekļos, un tas attiecas uz visiem jauna tipa mehāniskajiem transportlīdzekļiem no 2019. gada 1. septembra un uz visiem jaunajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem no 2021. gada 1. septembra.

(13)

Notikuma datu reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku, anonimizētu transportlīdzekļa datu par laikposmu īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās (kas tiek iedarbināti, piemēram, gaisa spilvena nostrādes gadījumā), ieviešana līdz ar prasībām attiecībā uz datu diapazonu, precizitāti, izšķirtspēju un to vākšanu, glabāšanu un izgūstamību ir vērtīgs solis ceļā uz precīzāku padziļinātu negadījuma datu iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa visu mehānisko transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem reģistratoriem. Šādiem reģistratoriem būtu jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis var tos izmantot tikai ceļu drošības analīzei un konkrētu pasākumu efektivitātes novērtēšanai, bet, pamatojoties uz saglabātajiem datiem, nevar identificēt attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

(14)

Jebkādu tādu personas datu apstrādi kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta notikuma datu reģistratoros, vai informācija par vadītāja miegainību un uzmanību vai par novērstu vadītāja uzmanību veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (6). Notikuma datu reģistratoriem būtu jādarbojas noslēgta cikla sistēmā, kurā uzglabātie dati ik pēc dažām sekundēm tiek pārrakstīti un kas neļauj identificēt transportlīdzekli vai turētāju. Turklāt brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēmām un uzlabotām brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēmām nevajadzētu pastāvīgi reģistrēt vai saglabāt datus, kas nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti vai citādi apstrādāti noslēgtā cikla sistēmā. Savukārt tādu personas datu apstrāde, kas iegūti caur “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/758 (7) izklāstītajiem drošības pasākumiem.

(15)

Uzlabotas avārijas bremzēšanas sistēmas vai ārkārtas joslas saglabāšanas sistēmas dažos gadījumos, jo īpaši ceļu infrastruktūras nepilnību dēļ, var nebūt pilnībā darbspējīgas. Šādos gadījumos sistēmām vajadzētu pašām atslēgties un sniegt vadītājam informāciju par atslēgšanos. Ja sistēmas neatslēdzas automātiski, vajadzētu būt iespējai tās atslēgt manuāli. Šādai atslēgšanai vajadzētu būt īslaicīgai un tikai uz laiku, kamēr sistēma nav pilnībā darbspējīga. Vadītājiem varētu arī būt nepieciešams ignorēt uzlaboto avārijas bremzēšanas sistēmu vai ārkārtas joslas saglabāšanas sistēmu norādes, ja sistēmas darbība varētu radīt lielāku risku vai kaitējumu. Tas nodrošinātu, ka transportlīdzeklis visu laiku atrodas vadītāja kontrolē. Tomēr šādas sistēmas varētu arī atpazīt gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs ir rīcībnespējīgs un tādēļ ir vajadzīga sistēmas iejaukšanās, lai novērstu smagākās negadījuma sekas.

(16)

Regula (EK) Nr. 661/2009 atbrīvoja autofurgonus, apvidus automobiļus (SUV) un daudzfunkcionālos transportlīdzekļus (MPV) no drošības prasībām sēdvietas augstuma un transportlīdzekļu masas raksturlielumu dēļ. Ņemot vērā šādu transportlīdzekļu tirgus daļas pieaugumu (no tikai 3 % 1996. gadā līdz 14 % 2016. gadā) un tehnoloģiju attīstību pēcsadursmes elektrodrošības kontrolē, šie atbrīvojumi ir novecojuši un nepamatoti. Tādēļ atbrīvojums būtu jāatceļ, un šiem transportlīdzekļiem būtu jāpiemēro pilns spektrs uzlabotu transportlīdzekļa sistēmu prasību.

(17)

Regula (EK) Nr. 661/2009 panāca būtisku Savienības tiesību aktu vienkāršošanu, aizstājot 38 direktīvas ar līdzvērtīgiem ANO noteikumiem, kas ir saistoši atbilstoši Padomes Lēmumam 97/836/EK (8). Lai panāktu turpmāku vienkāršošanu, vēl vairāk Savienības noteikumu būtu jāaizstāj ar esošiem ANO noteikumiem, kas obligāti piemērošanai Savienībā. Turklāt Komisijai būtu jāveicina un jāatbalsta darbs ANO līmenī, lai bez kavēšanās un saskaņā ar visaugstākajiem pieejamajiem ceļu drošības standartiem noteiktu transportlīdzekļa drošības sistēmu tipa apstiprināšanas tehniskās prasības, ko satur šī regula.

(18)

ANO noteikumi un to grozījumi, kurus Savienība balsojumā ir atbalstījusi vai kurus Savienība piemēro saskaņā ar Lēmumu 97/836/EK, būtu jāiestrādā ES tipa apstiprinājuma tiesību aktos. Komisijai attiecīgi būtu jādeleģē pilnvaras grozīt obligāti piemērojamo ANO noteikumu sarakstu, lai nodrošinātu minētā saraksta atjaunināšanu.

(19)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 78/2009 (9) nosaka prasības gājēju, riteņbraucēju un citu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzībai transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas atbilstības testu un robežvērtību formā attiecībā uz to priekšējās daļas struktūru un attiecībā uz priekšējo aizsardzības sistēmu (piemēram, aizsargstieņu) tipa apstiprināšanu. Kopš Regulas (EK) Nr. 78/2009 pieņemšanas tehniskās prasības un testa procedūras transportlīdzekļiem ANO līmenī ir attīstījušās, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. ANO Noteikumi Nr. 127, kas nosaka vienotus noteikumus attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju drošības veiktspēju (“ANO Noteikumi Nr. 127”), arī pašlaik Savienībā tiek piemēroti mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai.

(20)

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 79/2009 (10) pieņemšanas ANO līmenī turpinājusies ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu un ūdeņraža sistēmu un sastāvdaļu tipa apstiprināšanas tehnisko prasību un testa procedūru attīstība, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. ANO Noteikumi Nr. 134, kas nosaka vienotus noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu apstiprināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu, kuri darbināmi ar ūdeņradi, ar drošību saistīto veiktspēju (11) (“ANO Noteikumi Nr. 134”), arī pašlaik Savienībā tiek piemēroti mehāniskos transportlīdzekļos esošu ūdeņraža sistēmu tipa apstiprināšanai. Papildus minētajām prasībām Savienības līmenī būtu jānosaka arī ūdeņraža transportlīdzekļu sistēmu materiālu un degvielas uzpildes uzgaļu kvalitātes kritēriji.

(21)

Skaidrības, racionalitātes un vienkāršības labad Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(22)

Vēsturiski Savienības noteikumi ir ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes negadījumos, kur iesaistīti kravas automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās redzamības uzlabošanai, lai no transportlīdzekļa vadītāja sēdekļa gājēju, riteņbraucēju un citu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku tiešā redzamība būtu labāka, maksimāli iespējamā apjomā samazinot aklās zonas transportlīdzekļa vadītāja priekšā un sānos. Būtu jāņem vērā dažādu kategoriju transportlīdzekļu specifika.

(23)

Automatizētiem transportlīdzekļiem ir potenciāls dot nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka vairāk nekā 90 % ceļu satiksmes negadījumu vismaz daļēji izraisa cilvēka kļūda. Tā kā automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības līmenī būtu jāpieņem un starptautiskā līmenī ANO/EEK Transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma (WP.29) ietvaros jāveicina saskaņoti noteikumi un tehniskās prasības automatizēta transportlīdzekļa sistēmām, tostarp attiecībā uz pārbaudāmām drošības garantijām tam, kā automatizēti transportlīdzekļi pieņem lēmumus, vienlaikus ievērojot tehnoloģiju neitralitātes principu.

(24)

Ceļu satiksmes dalībnieki, piemēram, gājēji un riteņbraucēji, kā arī neautomatizētu transportlīdzekļu vadītāji, kuri nevar saņemt elektronisku informāciju no citiem transportlīdzekļiem par automatizēta transportlīdzekļa darbību, būtu par minēto darbību jāinformē ar parastiem līdzekļiem, kā paredzēts ANO noteikumos vai citos reglamentējošajos aktos, tiklīdz tas iespējams pēc to stāšanās spēkā.

(25)

Transportlīdzekļu sasaistei kolonnā ir potenciāls ieviest nākotnē drošāku, tīrāku un efektīvāku transportēšanu. Raugoties uz kustības kolonnā tehnoloģijas ieviešanu un attiecīgiem standartiem, būs nepieciešams harmonizētu noteikumu un procedūru tiesiskā regulējuma ietvars.

(26)

Transportlīdzekļu savienojamība un automatizēšana palielina iespējas neautorizētai, attālinātai piekļuvei transportlīdzekļa datiem un nelikumīgai programmatūras pārveidei. Lai ņemtu vērā šādus riskus, cik vien drīz iespējams pēc to stāšanas spēkā būtu obligāti jāpiemēro ANO noteikumi vai citi reglamentējoši akti kiberdrošības jomā.

(27)

Programmatūras modificēšana var ievērojami mainīt transportlīdzekļa funkcijas. Būtu jāizstrādā harmonizēti noteikumi un tehniskās prasības attiecībā uz programmatūras modificējumiem saskaņā ar tipa apstiprināšanas procedūrām. Tādēļ cik vien drīz iespējams pēc to stāšanas spēkā būtu obligāti jāpiemēro ANO noteikumi vai citi reglamentējoši akti par programmatūras atjaunināšanas procesiem. Tomēr šiem drošības pasākumiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt transportlīdzekļa ražotāja pienākumu nodrošināt piekļuvi visaptverošai diagnostikas informācijai un transportlīdzeklī integrētiem datiem, kas vajadzīgi transportlīdzekļa remontam un apkopei.

(28)

Savienībai būtu jāturpina veicināt tehnisko prasību izstrādāšanu ANO līmenī attiecībā uz riepu troksni, rites pretestību un riepu saķeri uz slapja ceļa seguma. Tieši tāpēc ANO Noteikumi Nr. 117 par vienotiem noteikumiem par riepu apstiprināšanu attiecībā uz rites trokšņa emisiju līmeni un/vai saķeri ar slapju virsmu un/vai rites pretestību (12) ("ANO Noteikumi Nr. 117") tagad satur šos detalizētos nosacījumus. ANO līmenī būtu nevilcinoties un vērienīgi jāturpina process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka riepām būtu jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošās prasības attiecībā uz riepu veiktspēju būtu jāaizstāj ar ekvivalentiem ANO noteikumiem.

(29)

Lai nodrošinātu šīs regulas efektivitāti, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz uzlabotu transportlīdzekļu sistēmu tipa apstiprināšanas prasībām un lai grozītu šo regulu attiecībā uz tās II pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas un regulējuma attīstību. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (13). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(30)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (14).

(31)

Nolūkā Savienības tiesību aktus, kuros ir atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru, saskaņot ar LESD ieviesto tiesisko regulējumu un lai turpinātu Savienības tiesību aktu vienkāršošanu transportlīdzekļu drošības jomā, būtu jāatceļ un jāaizstāj ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi šai regulai, šādas regulas:

Komisijas Regula (EK) Nr. 631/2009 (15),

Komisijas Regula (ES) Nr. 406/2010 (16),

Komisijas Regula (ES) Nr. 672/2010 (17),

Komisijas Regula (ES) Nr. 1003/2010 (18),

Komisijas Regula (ES) Nr. 1005/2010 (19),

Komisijas Regula (ES) Nr. 1008/2010 (20),

Komisijas Regula (ES) Nr. 1009/2010 (21),

Komisijas Regula (ES) Nr. 19/2011 (22),

Komisijas Regula (ES) Nr. 109/2011 (23),

Komisijas Regula (ES) Nr. 458/2011 (24),

Komisijas Regula (ES) Nr. 65/2012 (25),

Komisijas Regula (ES) Nr. 130/2012 (26),

Komisijas Regula (ES) Nr. 347/2012 (27),

Komisijas Regula (ES) Nr. 351/2012 (28),

Komisijas Regula (ES) Nr. 1230/2012 (29),

Komisijas Regula (ES) 2015/166 (30).

(32)

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009, Regulu (EK) Nr. 79/2009 vai Regulu (EK) Nr. 661/2009 un to īstenošanas pasākumiem piešķirtie apstiprinājumi ir jāuzskata par līdzvērtīgiem tiem, kas piešķirti saskaņā ar šo regulu, ja attiecīgās prasības nav mainītas ar šo regulu vai līdz to izmainīšanas brīdim ar atbilstīgi šai regulai pieņemtajiem deleģētajiem aktiem vai īstenošanas aktiem, ir nepieciešami pārejas noteikumi, lai nodrošinātu, ka šādi apstiprinājumi netiek atzīti par nederīgiem.

(33)

Katrai reglamentētajai pozīcijai būtu jānosaka datumi sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikumam, transportlīdzekļa reģistrācijas atteikumam un laišanas tirgū vai ekspluatācijas uzsākšanas aizliegumam.

(34)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, iekšējā tirgus pareizas funkcionēšanas nodrošināšanu, ieviešot harmonizētas tehniskās prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, un šādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību drošību un ekoloģisko veiktspēju, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minētās rīcības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(35)

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanas detalizētas tehniskās prasības un atbilstošas testa procedūras, kā arī noteikumi par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem savlaicīgi pirms to piemērošanas dienas, lai dotu ražotājiem pietiekami daudz laika pielāgoties prasībām, kas izklāstītas šajā regulā un deleģētajos aktos un īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar to. Daži transportlīdzekļi tiek ražoti nelielos daudzumos. Tādēļ ir lietderīgi, ka prasībās, kas izklāstītas šajā regulā un deleģētajos aktos un īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar to, tiek ņemti vērā šādi transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu klases, ja šādas prasības nav saderīgas ar šādu transportlīdzekļu izmantošanu vai konstrukciju vai ja to radītais papildu slogs ir nesamērīgs. Tādēļ šīs regulas piemērošana būtu jāatliek,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteiktas prasības:

a)

transportlīdzekļu un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību, kas konstruētas un izgatavotas transportlīdzekļiem, tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgajiem raksturlielumiem un drošību un attiecībā uz transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību;

b)

transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām saistībā ar to drošību, degvielas patēriņa efektivitāti un CO2 emisijām; un

c)

jaunražotu riepu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un ekoloģisko veiktspēju.

2. pants

Tvērums

Šo regulu piemēro M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem, kā tie definēti Regulas (ES) 2018/858 4. pantā, un sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kas konstruētas un izgatavotas šādiem transportlīdzekļiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (ES) Nr. 2018/858 3. pantā noteiktās definīcijas.

Papildus piemēro šādas definīcijas:

1)

“neaizsargāts ceļu satiksmes dalībnieks” ir ceļu satiksmes dalībnieks, kas neizmanto mehāniskos transportlīdzekļus, tostarp, jo īpaši, velosipēdisti un gājēji, kā arī personas, kas izmanto divriteņu transportlīdzekļus ar dzinēju;

2)

“riepu spiediena kontroles sistēma” ir transportlīdzeklī uzstādīta sistēma, kas var izvērtēt riepu spiedienu vai spiediena izmaiņas laikā un transportlīdzekļa kustības laikā attiecīgo informāciju pārraidīt lietotājam;

3)

“intelektiska ātruma pielāgošana” ir sistēma, kas palīdz transportlīdzekļa vadītājam uzturēt ceļa videi piemērotu ātrumu, nodrošinot speciālu un piemērotu atgriezenisko saiti;

4)

“alkometriska autobloķētāja uzstādīšanas atvieglošana” ir standartizēta saskarne, kas atvieglo pēcpārdošanas tirgū pieejamu alkometriskās autobloķēšanas ierīču uzstādīšanu mehāniskajos transportlīdzekļos;

5)

“brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību” ir sistēma, kas novērtē vadītāja modrību transportlīdzekļa sistēmu analīzes ceļā un, ja vajadzīgs, brīdina vadītāju;

6)

“uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību” ir sistēma, kas palīdz vadītājam noturēt uzmanību uz satiksmes situāciju un kas brīdina vadītāju uzmanības novēršanas gadījumā;

7)

“avārijas apstāšanās signāls” ir gaismas signāla funkcija, kas citiem ceļu satiksmes dalībniekiem transportlīdzekļa aizmugurē norāda par liela palēninājuma spēka pielikšanu transportlīdzeklim attiecībā pret dominējošiem ceļa apstākļiem;

8)

“atpakaļgaitas kontrole” ir sistēma, kas brīdina vadītāju par personām un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm, braucot atpakaļgaitā;

9)

“joslu uzraudzības sistēma” ir sistēma, kas brīdina vadītāju par transportlīdzekļa novirzi no kustības joslas;

10)

“uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma” ir sistēma, kas var automātiski noteikt potenciālu sadursmi un aktivizē transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā nepieļaut sadursmi vai mazināt tās smagumu;

11)

“ārkārtas joslas saglabāšanas sistēma” ir sistēma, kas palīdz vadītājam saglabāt drošu transportlīdzekļa pozīciju attiecībā pret joslas vai ceļa robežām vismaz tad, kad notiek vai var notikt novirzīšanās no joslas un varētu notikt neizbēgama sadursme;

12)

“transportlīdzekļa galvenais vadības slēdzis” ir ierīce, ar kuru transportlīdzeklī iebūvēto elektronikas sistēmu no izslēgta stāvokļa, kā tas ir gadījumā, kad transportlīdzekli novieto stāvēšanai bez vadītāja klātbūtnes, pārslēdz parastā darba režīmā;

13)

“notikuma datu reģistrators” ir sistēma, kuras vienīgais mērķis ir reģistrēt un uzglabāt svarīgus, ar sadursmi saistītus parametrus un informāciju īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās;

14)

“frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis – papildus standarta aprīkojuma buferim –, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas aizsardzībai gadījumā, ja notiktu sadursme ar kādu priekšmetu, izņemot konstrukcijas, kuru masa ir mazāka par 0,5 kg, kuras paredzētas tikai transportlīdzekļa lukturu aizsardzībai;

15)

“buferis” ir transportlīdzekļa jebkura priekšējās, apakšējās un ārējās daļas konstrukcija, ieskaitot visas pievienotās daļas, kuras paredzētas transportlīdzekļa aizsardzībai maza ātruma frontālās sadursmes gadījumā ar citu transportlīdzekli, bet izņemot jebkāda veida frontālās aizsardzības sistēmu;

16)

“ar ūdeņradi darbināms transportlīdzeklis” ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, kas transportlīdzekļa darbināšanai kā degvielu izmanto ūdeņradi;

17)

“ūdeņraža sistēma” ir ar ūdeņradi darbināmā transportlīdzeklī uzstādīto ūdeņraža sastāvdaļu un savienojošo daļu komplekts, izņemot ar ūdeņradi darbināmo spēka sistēmu vai palīgmotoru;

18)

“ar ūdeņradi darbināma spēka sistēma” ir enerģijas pārveidotājs, ko izmanto transportlīdzekļa darbināšanai;

19)

“ūdeņraža sastāvdaļa” ir ūdeņraža tvertnes un visas citas ar ūdeņradi darbināma transportlīdzekļa daļas, kas ir tiešā saskarē ar ūdeņradi vai kas veido daļu no ūdeņraža sistēmas;

20)

“ūdeņraža tvertne” ir ūdeņraža sistēmas sastāvdaļa, kurā uzglabā primāro ūdeņraža degvielas apjomu;

21)

“automatizēts transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kurš konstruēts un izgatavots, lai noteiktus laika periodus autonomi pārvietotos bez pastāvīgas transportlīdzekļa vadītāja uzraudzības, bet kuram joprojām ir vēlama vai nepieciešama transportlīdzekļa vadītāja līdzdalība;

22)

“pilnībā automatizēts transportlīdzeklis” ir mehāniskais transportlīdzeklis, kas konstruēts un izgatavots, lai autonomi pārvietotos bez jebkādas transportlīdzekļa vadītāja uzraudzības;

23)

“vadītāja pieejamības uzraudzības sistēma” ir sistēma, kas novērtē, vai vadītājs, attiecīgā gadījumā, konkrētā situācijā var pārņemt vadīšanas funkciju no automatizēta transportlīdzekļa;

24)

“transportlīdzekļu sasaiste kolonnā” ir divu vai vairāk transportlīdzekļu sasaiste kolonnā, izmantojot savienojumu tehnoloģijas un vadīšanas automatizētas atbalsta sistēmas, kas ļauj transportlīdzekļiem automātiski saglabāt iestatītu, tuvu distanci starp tiem, kad tie sasaistīti zināmās brauciena daļās, un pielāgoties vadošā transportlīdzekļa pārvietošanās izmaiņām, minimāli iesaistot vai neiesaistot vadītājus;

25)

“maksimālā masa” ir tehniski pieļaujamā maksimālā masa, kādu noteicis ražotājs;

26)

“A statnis” ir priekšējais ārējais jumta balsts, kas stiepjas no transportlīdzekļa šasijas līdz jumtam.

II NODAĻA

RAŽOTĀJU PIENĀKUMI

4. pants

Vispārīgie pienākumi un tehniskās prasības

1.   Ražotāji pierāda, ka visiem jauniem transportlīdzekļiem, kas tiek laisti tirgū, reģistrēti vai kuru ekspluatācija uzsākta, un visām jaunām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kas tiek laistas tirgū vai kuru ekspluatācija uzsākta, ir tipa apstiprinājums saskaņā ar šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām.

2.   Tipa apstiprinājumu saskaņā ar I pielikumā uzskaitītajiem ANO noteikumiem uzskata par ES tipa apstiprinājumu saskaņā ar šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām.

3.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu I pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnikas attīstību un regulatīvās norises, pievienojot un atjauninot atsauces uz ANO noteikumiem un attiecīgās sērijas grozījumiem, ko obligāti piemēro.

4.   Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un montēti tā, lai samazinātu transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku ievainojumu risku.

5.   Ražotāji arī nodrošina, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības atbilst II pielikumā noteiktajām piemērojamajām prasībām, sākot ar minētajā pielikumā norādītajiem datumiem, detalizētajām tehniskajām prasībām un testa procedūrām, kas noteiktas deleģētajos aktos, un vienotajām procedūrām un tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas atbilstīgi šai regulai pieņemtajos īstenošanas aktos, ieskaitot prasības attiecībā uz:

a)

ierobežošanas sistēmām, sadursmes testiem, barošanas sistēmas integritāti un augstsprieguma elektrodrošību;

b)

neaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, skata lauku un redzamību;

c)

transportlīdzekļa šasiju, bremzēm, riepām un stūres iekārtu;

d)

iebūvētajiem mērinstrumentiem, elektroiekārtu, transportlīdzekļa gaismas iekārtām un aizsardzību pret neatļautu lietošanu, ieskaitot kiberuzbrukumus;

e)

vadītāja un sistēmas darbību; un

f)

transportlīdzekļa vispārīgo konstrukciju un īpašībām.

6.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu nolūkā grozīt II pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un regulatīvās norises, jo īpaši attiecībā uz šā panta 5. punkta a)-f) apakšpunktā uzskaitītajām un 6. panta 1. punkta a)-g) apakšpunktā, 7. panta 2., 3., 4. un 5. punktā, 9. panta 2., 3. un 5. punktā un 11. panta 1. punktā minētajām pozīcijām, un lai nodrošinātu augstu vispārīgās drošības līmeni transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un augstu aizsardzības līmeni transportlīdzekļa braucējiem un neaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem, ieviešot un atjauninot atsauces uz ANO noteikumiem un deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem.

7.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz II pielikumā noteiktajām prasībām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem piemērojamajiem datumiem.

5. pants

Specifiski nosacījumi attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām un riepām

1.   Transportlīdzekļus aprīko ar precīzu riepu spiediena kontroles sistēmu, kas plašā ceļa un vides apstākļu diapazonā spēj transportlīdzekļa iekšpusē dot vadītājam brīdinājumu par spiediena samazināšanos kādā riepā.

2.   Riepu spiediena kontroles sistēmas konstruē tā, lai izvairītos no atiestatīšanas vai pārkalibrēšanas pie zema spiediena riepā.

3.   Visas tirgū laistās riepas atbilst drošības un ekoloģiskās veiktspējas prasībām, kas noteiktas II pielikumā uzskaitītajos attiecīgajos reglamentējošajos aktos.

4.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām attiecībā uz:

a)

transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu attiecībā uz to riepu spiediena kontroles sistēmām;

b)

riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot tehniskās specifikācijas to uzstādīšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem piemērojamajiem datumiem.

6. pants

Uzlabotas transportlīdzekļa sistēmas visām transportlīdzekļu kategorijām

1.   Mehāniskos transportlīdzekļus aprīko ar šādām uzlabotām transportlīdzekļa sistēmām:

a)

intelektiska ātruma pielāgošana;

b)

alkometriska autobloķētāja uzstādīšanas atvieglošana;

c)

brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību;

d)

uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību;

e)

avārijas bremžu signāls;

f)

atpakaļgaitas kontrole; un

g)

notikuma datu reģistrators.

2.   Intelektiska ātruma pielāgošana atbilst šādām minimālajām specifikācijām:

a)

ir iespējams ar akseleratora vadības ierīci vai ar speciālu, atbilstošu un iedarbīgu atgriezenisko saiti pievērst vadītāja uzmanību tam, ka noteiktais ātruma ierobežojums ir pārsniegts;

b)

ir iespējams sistēmu atslēgt; informācija par ātruma ierobežojumu joprojām var tikt sniegta, un intelektiskā ātruma pielāgošanas sistēma ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

c)

speciālā un piemērotā atgriezeniskā saite balstās uz ātruma ierobežojuma informāciju, kas iegūta ceļa zīmju un signālu novērošanas gaitā, balstoties uz infrastruktūras signāliem vai elektronisku karšu datiem, vai uz abiem, kas pieejami transportlīdzeklī;

d)

tā neietekmē vadītāja iespēju pārsniegt sistēmas piedāvāto transportlīdzekļa ātrumu;

e)

tās veiktspējas mērķus nosaka, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kļūdu īpatsvaru reālos braukšanas apstākļos;

3.   Brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēmu un uzlaboto brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēmu izstrādā tā, ka tās pastāvīgi nereģistrē, ne arī saglabā datus, kas nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti vai citādi apstrādāti noslēgtā cikla sistēmā. Turklāt minētie dati nekad nav ne pieejami, ne arī tiek darīti pieejami trešām personām, un tūlīt pēc apstrādes tie tiek dzēsti. Šīs sistēmas izstrādā arī tā, lai izvairītos no pārklāšanās, un tās vadītāju neinformē atsevišķi un vienlaicīgi vai mulsinošā veidā gadījumā, ja viena darbība iedarbina abas sistēmas.

4.   Notikuma datu reģistratori atbilst jo īpaši šādām prasībām:

a)

dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt par laikposmu īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās, ietver vismaz transportlīdzekļa ātrumu, bremzēšanu, pozīciju un slīpumu uz ceļa, visu tā drošības sistēmu un “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas stāvokli un aktivizācijas statusu, bremžu aktivizēšanu un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmu ievades parametrus, nodrošinot augstu datu precizitātes līmeni un saglabāšanas spēju;

b)

tie nedrīkst būt atslēdzami;

c)

veids, kādā tie spēj reģistrēt un uzglabāt datus, ir tāds, ka:

i)

tie darbojas noslēgta cikla sistēmā;

ii)

to savāktie dati ir anonimizēti un aizsargāti pret manipulācijām un ļaunprātīgu izmantošanu; un

iii)

to savāktie dati ļauj precīzi identificēt transportlīdzekļa tipu, variantu un versiju un jo īpaši transportlīdzeklī uzstādītās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmas; un

d)

datus, ko tie spēj reģistrēt, var darīt pieejamus valsts iestādēm, pamatojoties uz Savienības vai valsts tiesību aktiem, tikai lai veiktu negadījumu izpēti un analīzi, tostarp sistēmu un sastāvdaļu tipa apstiprināšanas vajadzībām, un saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, izmantojot standartizētu saskarni.

5.   Notikumu datu reģistrators nespēj reģistrēt un glabāt nedz transportlīdzekļa identifikācijas numura transportlīdzekļa indikatora sekcijas pēdējos četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu informāciju, kas varētu ļaut identificēt konkrēto transportlīdzekli, tā īpašnieku vai turētāju.

6.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot detalizētus noteikumus attiecībā uz specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām:

a)

transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz 1. punktā uzskaitītajām uzlabotajām transportlīdzekļa sistēmām;

b)

šā panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā uzskaitīto uzlaboto transportlīdzekļa sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

Minētos deleģētos aktus publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem piemērojamajiem datumiem.

7. pants

Specifiskas prasības attiecībā uz pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem

1.   Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko arī piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, minēto kategoriju transportlīdzekļi atbilst prasībām, kas izklāstītas 2. līdz 5. punktā un 6. punktā minētajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

2.   M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām, kas konstruētas un uzstādītas divos posmos un nodrošina:

a)

pirmajā fāzē – šķēršļu un kustībā esošu transportlīdzekļu noteikšanu transportlīdzekļa priekšā;

b)

otrajā fāzē – a) apakšpunktā minētās noteikšanas spējas paplašināšanu, ietverot arī gājējus un riteņbraucējus transportlīdzekļa priekšā.

3.   M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus aprīko arī ar ārkārtas joslas saglabāšanas sistēmu.

4.   Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas un ārkārtas joslas saglabāšanas sistēmas atbilst jo īpaši šādām minimuma prasībām:

a)

šādas sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai, vadītājam veicot darbību secību;

b)

sistēmas ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

c)

brīdinājuma skaņas signālus ir iespējams viegli apklusināt, bet šāda darbība tajā pašā laikā nedrīkst apturēt sistēmas funkcijas, kas nav brīdinājuma skaņas signāli;

d)

vadītājam ir iespēja ignorēt šādas sistēmas.

5.   M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai nodrošinātu paplašinātu aizsardzības zonu pret frontālu triecienu, kuras mērķis ir neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzības uzlabošana un potenciālo traumu mazināšana iespējamas sadursmes gadījumā.

6.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šā panta 2.-5. punktā noteiktajām prasībām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem piemērojamajiem datumiem.

8. pants

Pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmas

1.   Frontālās aizsardzības sistēmas, kas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos uzstādītas vai nu kā oriģinālais aprīkojums, vai kas pieejamas tirgū kā atsevišķas tehniskās vienības, atbilst 2. punktā noteiktajām prasībām un 3. punktā minētajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

2.   Frontālās aizsardzības sistēmām, kas pieejamas tirgū kā atsevišķas tehniskas vienības, pievieno detalizētu sarakstu ar transportlīdzekļa tipu, variantu un versiju uzskaitījumu, kuriem frontālās aizsardzības sistēmai ir tipa apstiprinājums, kā arī skaidras montāžas instrukcijas.

3.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām frontālās aizsardzības sistēmu tipa apstiprināšanai, ieskaitot tehniskās specifikācijas attiecībā uz to uzbūvi un uzstādīšanu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem piemērojamajiem datumiem.

9. pants

Specifiskas prasības attiecībā uz autobusiem un kravas automobiļiem

1.   Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem, minēto kategoriju transportlīdzekļi atbilst 2. līdz 5. punktā noteiktajām prasībām un 7. punktā minētajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām. M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi atbilst arī 6. punktā noteiktajām prasībām.

2.   M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar joslu uzraudzības sistēmu un uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu, kas abas atbilst 7. punkta minētajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

3.   M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām sistēmām, kas spēj noteikt gājējus un riteņbraucējus, kuri atrodas tuvu transportlīdzekļa priekšai vai sāniem, un brīdināt par tiem vai izvairīties no sadursmes ar šādiem neaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minētās sistēmas atbilst jo īpaši šādām minimuma prasībām:

a)

šādas sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai, vadītājam veicot darbību secību;

b)

sistēmas ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

c)

brīdinājuma skaņas signālus ir iespējams viegli apklusināt, bet šāda darbība tajā pašā laikā nedrīkst apturēt sistēmas funkcijas, kas nav brīdinājuma skaņas signāli;

d)

vadītājam ir iespēja ignorēt šādas sistēmas.

5.   M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai uzlabotu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa, maksimāli iespējamā apjomā samazinot aklās zonas transportlīdzekļa vadītāja priekšā un sānos, vienlaikus ņemot vērā dažādo transportlīdzekļu kategoriju specifiku.

6.   M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus ar vairāk nekā 22 pasažieru ietilpību, neskaitot vadītāju, un izgatavotus ar vietām stāvošiem pasažieriem, lai nodrošinātu biežu pasažieru kustību, konstruē un izgatavo tā, lai tajos varētu iekļūt personas ar ierobežotu mobilitāti, ieskaitot ratiņkrēslu lietotājus.

7.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas:

a)

transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šā panta 2. līdz 4. punktā noteiktajām prasībām;

b)

šā panta 3. punktā minēto sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

Ja minētie īstenošanas akti attiecas uz šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām, tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā noteiktajiem piemērojamajiem datumiem.

Ja minētie īstenošanas akti attiecas uz šā panta 5. punktā noteiktajām prasībām, tos publicē vismaz 36 mēnešus pirms II pielikumā noteiktajiem piemērojamajiem datumiem.

10. pants

Specifiskas prasības ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem

1.   Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro M un N kategorijas transportlīdzekļiem, šo kategoriju ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi, to ūdeņraža sistēmas un šādu sistēmu sastāvdaļas atbilst 3. punktā minētajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

2.   Ražotāji nodrošina ūdeņraža sistēmu un ūdeņraža sastāvdaļu uzstādīšanu atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas 3. punktā minētajos īstenošanas aktos. Ražotāji visā ar ūdeņradi darbināmo transportlīdzekļu ekspluatācijas laikā vajadzības gadījumā nodrošina informāciju, kas nepieciešama ūdeņraža sistēmu un sastāvdaļu inspicēšanai.

3.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to ūdeņraža sistēmām, tostarp attiecībā uz materiālu saderību un degvielas uzpildes uzgaļiem, un ūdeņraža sastāvdaļu tipa apstiprināšanai, ieskaitot tehniskās specifikācijas to uzstādīšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem piemērojamajiem datumiem.

11. pants

Specifiskas prasības attiecībā uz automatizētiem transportlīdzekļiem un pilnībā automatizētiem transportlīdzekļiem

1.   Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro attiecīgas kategorijas transportlīdzekļiem, automatizētie transportlīdzekļi un pilnībā automatizētie transportlīdzekļi atbilst tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas 2. punktā minētajos īstenošanas aktos un kas attiecas uz:

a)

sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot signalizēšanu, stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

b)

sistēmām, kas nodrošina transportlīdzeklim informāciju reālā laikā par transportlīdzekļa stāvokli un apkārtni;

c)

vadītāja pieejamības uzraudzības sistēmām;

d)

automatizētu transportlīdzekļu notikumu datu reģistratoriem;

e)

datu apmaiņas harmonizētu formātu, piemēram, vairāku zīmolu transportlīdzekļu sasaistei kolonnā;

f)

sistēmām, kuras sniedz drošības informāciju citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Tomēr minētās tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz vadītāja pieejamības uzraudzības sistēmām un kas minētas pirmās daļas c) apakšpunktā, nepiemēro pilnībā automatizētiem transportlīdzekļiem.

2.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas šā panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktos uzskaitītajām sistēmām un citām pozīcijām un automatizētu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šīm sistēmām un citām pozīcijām, lai nodrošinātu automatizētu un pilnībā automatizētu transportlīdzekļu drošu ekspluatāciju uz koplietošanas ceļiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

III NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. un 6. punktā un 6. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2020. gada 5. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 3. un 6. punktā un 6. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 4. panta 3. un 6. punktu un 6. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

13. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos (TCMV). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

14. pants

Pārskatīšana un ziņošana

1.   Līdz 2027. gada 7. jūlijam un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par drošības pasākumu un sistēmu panākumiem, tostarp to izplatības līmeni un lietotājiem sniegtajām ērtībām. Komisija izpēta, vai minētie drošības pasākumi un sistēmas darbojas, kā tas ir paredzēts šajā regulā. Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno ieteikumus, tostarp tiesību akta priekšlikumu par prasību grozīšanu attiecībā uz vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību, lai vēl vairāk samazinātu vai izskaustu negadījumus un ievainojumus ceļu transporta jomā.

Jo īpaši Komisija novērtē jaunu intelektisku ātruma pielāgošanas sistēmu uzticamību un efektivitāti un šādu sistēmu precizitāti un kļūdu īpatsvaru reālos braukšanas apstākļos. Attiecīgā gadījumā Komisija nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu.

2.   Līdz katra gada 31. janvārim Komisija par iepriekšējo gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par ANO/EEK Transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma (WP.29) darbību attiecībā uz progresu transportlīdzekļu drošības standartu īstenošanā attiecībā uz 5.–11. pantā izklāstītajām prasībām un attiecībā uz Savienības nostāju šajos jautājumos.

15. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šī regula neanulē nevienu ES tipa apstiprinājumu, kas transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām piešķirts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009, Regulu (EK) Nr. 79/2009 vai Regulu (EK) Nr. 661/2009 un to īstenošanas pasākumiem līdz 2022. gada 5. jūlijam, ja attiecīgās prasības, ko piemēro šādiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām, nav mainītas vai ja ar šo regulu un atbilstīgi tai pieņemtiem deleģētajiem aktiem nav pievienotas jaunas prasības, kā papildus precizēts atbilstīgi šai regulai pieņemtajos īstenošanas aktos.

2.   Apstiprinātājas iestādes turpina piešķirt 1. punktā minēto ES tipa apstiprinājumu paplašinājumus.

3.   Atkāpjoties no šīs regulas, dalībvalstis līdz IV pielikumā noteiktajiem datumiem turpina atļaut transportlīdzekļu reģistrēšanu, kā arī sastāvdaļu, kas neatbilst ANO noteikumu Nr. 117 prasībām, pārdošanu vai ekspluatācijas uzsākšanu.

16. pants

Īstenošanas datumi

Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām nacionālās iestādes:

a)

no II pielikumā noteiktajiem datumiem attiecībā uz konkrētu prasību, kas uzskaitīta minētajā pielikumā, atsaka, ar minēto prasību saistītu iemeslu dēļ, piešķirt ES tipa apstiprinājumu vai nacionālo tipa apstiprinājumu jebkādam jaunam transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības tipam, kas neatbilst šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām;

b)

no II pielikumā noteiktajiem datumiem attiecībā uz konkrētu prasību, kas uzskaitīta minētajā pielikumā, uzskata, ar minēto prasību saistītu iemeslu dēļ, ka atbilstības sertifikāti attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem vairs nav derīgi Regulas (ES) Nr. 2018/858 48. panta nolūkā, un liedz reģistrēt šādus transportlīdzekļus, ja minētie transportlīdzekļi neatbilst šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām;

c)

no II pielikumā noteiktajiem datumiem attiecībā uz konkrētu prasību, kas uzskaitīta minētajā pielikumā, liedz, ar minēto prasību saistītu iemeslu dēļ, laist tirgū vai sākt ekspluatēt sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības, ja tās neatbilst šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām.

17. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2018/858

Regulas (ES) 2018/858 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

18. pants

Atcelšana

1.   Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 tiek atceltas no šīs regulas piemērošanas dienas.

2.   Atsauces uz Regulām (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 6. jūlija.

Tomēr 4. panta 3., 6. un 7. punktu, 5. panta 4. punktu, 6. panta 6. punktu, 7. panta 6. punktu, 8. panta 3. punktu, 9. panta 7. punktu, 10. panta 3. punktu, 11. panta 2. punktu un 12. un 13. pantu piemēro no 2020. gada 5. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 27. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

Priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV C 440, 6.12.2018., 90. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 8. novembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).

(4)  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 (2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 97/836/EK (1997. gada 27. novembris) par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (Pārskatītais 1958. gada Nolīgums) (OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 78/2009 (2009. gada 14. janvāris) par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (OV L 35, 4.2.2009., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 79/2009 (2009. gada 14. janvāris), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 35, 4.2.2009., 32. lpp.).

(11)  OV L 129, 17.5.2019., 43. lpp.

(12)  OV L 218, 12.8.2016., 1. lpp.

(13)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(15)  Komisijas Regula (EK) Nr. 631/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (OV L 195, 25.7.2009., 1. lpp.).

(16)  Komisijas Regula (ES) Nr. 406/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem (OV L 122, 18.5.2010., 1. lpp.).

(17)  Komisijas Regula (ES) Nr. 672/2010 (2010. gada 27. jūlijs), kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 196, 28.7.2010., 5. lpp.).

(18)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1003/2010 (2010. gada 8. novembris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 291, 9.11.2010., 22. lpp.).

(19)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1005/2010 (2010. gada 8. novembris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 291, 9.11.2010., 36. lpp.).

(20)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1008/2010 (2010. gada 9. novembris) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 292, 10.11.2010., 2. lpp.).

(21)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1009/2010 (2010. gada 9. novembris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 292, 10.11.2010., 21. lpp.).

(22)  Komisijas Regula (ES) Nr. 19/2011 (2011. gada 11. janvāris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 8, 12.1.2011., 1. lpp.).

(23)  Komisijas Regula (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 34, 9.2.2011., 2. lpp.).

(24)  Komisijas Regula (ES) Nr. 458/2011 (2011. gada 12. maijs) par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (OV L 124, 13.5.2011., 11. lpp.).

(25)  Komisijas Regula (ES) Nr. 65/2012 (2012. gada 24. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (OV L 28, 31.1.2012., 24. lpp.).

(26)  Komisijas Regula (ES) Nr. 130/2012 (2012. gada 15. februāris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 43, 16.2.2012., 6. lpp.).

(27)  Komisijas Regula (ES) Nr. 347/2012 (2012. gada 16. aprīlis), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (OV L 109, 21.4.2012., 1. lpp.).

(28)  Komisijas Regula (ES) Nr. 351/2012 (2012. gada 23. aprīlis), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (OV L 110, 24.4.2012., 18. lpp.).

(29)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1230/2012 (2012. gada 12. decembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (OV L 353, 21.12.2012., 31. lpp.).

(30)  Komisijas Regula (ES) 2015/166 (2015. gada 3. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (OV L 28, 4.2.2015., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

4. panta 2. punktā minēto ANO noteikumu saraksts

ANO noteikumu numurs

Priekšmets

OV publicētas grozījumu sērijas

OV atsauce

ANO noteikumu tvērums

1

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu un/vai tālo gaismu un ir aprīkoti ar R2 un/vai HS1 kvēlspuldzēm

02. grozījumu sērija

OV L 177, 10.7.2010., 1. lpp.

M, N  (1)

3

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarojošās ierīces

02. grozījumu sērija

OV L 323, 6.12.2011., 1. lpp.

M, N, O

4

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes apgaismošana

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 17. lpp.

M, N, O

6

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji

01. grozījumu sērija

OV L 213, 18.7.2014., 1. lpp.

M, N, O

7

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju priekšējie un aizmugurējie gabarītlukturi, bremžu signāllukturi un kontūrlukturi

02. grozījumu sērija

OV L 285, 30.9.2014., 1. lpp.

M, N, O

8

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11)

05. grozījumu sērijas 4. pārskata 1. labojums

OV L 177, 10.7.2010., 71. lpp.

M, N  (1)

10

Elektromagnētiskā savietojamība

05. grozījumu sērija

OV L 41, 17.2.2017., 1. lpp.

M, N, O

11

Durvju slēgmehānismi un durvju notures sastāvdaļas

04. grozījumu sērija

OV L 218, 21.8.2001., 1. lpp.

M1, N1

12

Vadītāja aizsardzība no stūres iekārtas trieciena gadījumā

04. grozījumu sērija

OV L 89, 27.3.2013., 1. lpp.

M1, N1

13

Transportlīdzekļu un to piekabju bremzes

11. grozījumu sērija

OV L 42, 18.2.2016., 1. lpp.

M2, M3, N, O  (2)

13-H

Vieglo automobiļu bremzes

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 335, 22.12.2015., 1. lpp.

M1, N1

14

Drošības jostu stiprinājumi

07. grozījumu sērija

OV L 218, 19.8.2015., 27. lpp.

M, N

16

Drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērna ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērna ierobežotājsistēmas

07. grozījumu sērija

OV L 109, 27.4.2018., 1. lpp.

M, N

17

Sēdekļi, to stiprinājumi un pagalvji

08. grozījumu sērija

OV L 230, 31.8.2010., 81. lpp.

M, N

18

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

03. grozījumu sērija

OV L 120, 13.5.2010., 29. lpp.

M2, M3, N2, N3

19

Mehānisko transportlīdzekļu priekšējie miglas lukturi

04. grozījumu sērija

OV L 250, 22.8.2014., 1. lpp.

M, N

20

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu vai tālo gaismu, vai abas un ir aprīkoti ar halogēna tipa kvēlspuldzēm (H4 lukturi)

03. grozījumu sērija

OV L 177, 10.7.2010., 170. lpp.

M, N  (1)

21

Iekšējā apdare

01. grozījumu sērija

OV L 188, 16.7.2008., 32. lpp.

M1

23

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturi un manevrēšanas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 237, 8.8.2014., 1. lpp.

M, N, O

25

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

04. grozījumu sērijas 1. pārskata 2. labojums

OV L 215, 14.8.2010., 1. lpp.

M1

26

Ārējie izvirzījumi

03. grozījumu sērija

OV L 215, 14.8.2010., 27. lpp.

M1

28

Skaņas signālierīces un skaņas signāli

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 323, 6.12.2011., 33. lpp.

M, N

29

Komerciāla transportlīdzekļa kabīnē esošu personu aizsardzība

03. grozījumu sērija

OV L 304, 20.11.2010., 21. lpp.

N

30

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pneimatiskās riepas (C1 klase)

02. grozījumu sērija

OV L 307, 23.11.2011., 1. lpp.

M, N, O

31

Mehānisko transportlīdzekļu neizjaucami galvenie lukturi (SB), kas izstaro Eiropas tipa asimetrisku tuvo vai tālo gaismu, vai abas

02. grozījumu sērija

OV L 185, 17.7.2010., 15. lpp.

M, N

34

Ugunsbīstamības novēršana (šķidrās degvielas tvertnes)

03. grozījumu sērija

OV L 231, 26.8.2016., 41. lpp.

M, N, O

37

Kvēlspuldzes, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

03. grozījumu sērija

OV L 213, 18.7.2014., 36. lpp.

M, N, O

38

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējie miglas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 20. lpp.

M, N, O

39

Spidometra un odometra iekārta un tās uzstādīšana

01. grozījumu sērija

OV L 302, 28.11.2018., 106. lpp.

M, N

43

Drošības stiklojuma materiāli

01. grozījumu sērija

OV L 42, 12.2.2014., 1. lpp.

M, N, O

44

Mehānisko transportlīdzekļu pasažiera-bērna ierobežotājierīces (“bērna ierobežotājsistēma”)

04. grozījumu sērija

OV L 265, 30.9.2016., 1. lpp.

M, N

45

Galveno lukturu tīrītāji

01. grozījumu sērija

 

M, N

46

Netiešās redzamības ierīces un to uzstādīšana

04. grozījumu sērija

OV L 237, 8.8.2014., 24. lpp.

M, N

48

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana transportlīdzekļiem

06. grozījumu sērija

OV L 14, 16.1.2019., 42. lpp.

M, N, O  (3)

54

Komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju pneimatiskās riepas (C2 un C3 klase)

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 307, 23.11.2011., 2. lpp.

M, N, O

55

Transportlīdzekļu sastāvu mehāniskās sakabes sastāvdaļas

01. grozījumu sērija

OV L 153, 15.6.2018., 179. lpp.

M, N, O  (3)

58

Aizmugurējās drošības konstrukcijas (RUPD) un to uzstādīšana; aizmugurējās daļas drošība (RUP)

03. grozījumu sērija

OV L 49, 20.2.2019., 1. lpp.

M, N, O

61

Komerciālo transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 164, 30.6.2010., 1. lpp.

N

64

Pagaidu lietošanas rezerves vienība, nulles spiediena riepas/sistēma (un riepu spiediena kontroles sistēma)

02. grozījumu sērija

OV L 310, 26.11.2010., 18. lpp.

M1, N1

66

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu nesošās virsbūves stiprība

02. grozījumu sērija

OV L 84, 30.3.2011., 1. lpp.

M2, M3

67

Mehāniskie transportlīdzekļi, kas izmanto LPG

01. grozījumu sērija

OV L 285, 20.10.2016., 1. lpp.

M, N

73

Kravas transportlīdzekļu sānu aizsardzības konstrukcijas

01. grozījumu sērija

OV L 122, 8.5.2012., 1. lpp.

N2, N3, O3, O4

77

Mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 21. lpp.

M, N

79

Stūres iekārta

03. grozījumu sērijas labojums

OV L 318, 14.12.2018., 1. lpp.

M, N, O

80

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu sēdekļi

Noteikumu 03. grozījumu sērija

OV L 226, 24.8.2013., 20. lpp.

M2, M3

87

Mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 24. lpp.

M, N

89

Ātruma ierobežošanas ierīces un pielāgojamas ātruma ierobežošanas ierīces

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 25. lpp.

M, N  (4)

90

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu maiņas uzlikas mezgli un loku bremžu uzlikas un diski, un trumuļi

02. grozījumu sērija

OV L 185, 13.7.2012., 24. lpp.

M, N, O

91

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu gabarītlukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 27. lpp.

M, N, O

93

Priekšējās drošības konstrukcijas (FUPD) un to uzstādīšana; priekšējās daļas drošība (FUP)

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 185, 17.7.2010., 56. lpp.

N2, N3

94

Braucēju aizsardzība frontālās sadursmes gadījumā

03. grozījumu sērija

OV L 35, 8.2.2018., 1. lpp.

M1

95

Braucēju aizsardzība sānu sadursmes gadījumā

03. grozījumu sērija

OV L 183, 10.7.2015., 91. lpp.

M1, N1

97

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas (VAS)

01. grozījumu sērija

OV L 122, 8.5.2012., 19. lpp.

M1, N1  (5)

98

Ar lokizlādes gaismas avotiem aprīkoti mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi

01. grozījumu sērija

OV 176, 14.6.2014., 64. lpp.

M, N

99

Gāzizlādes gaismas avoti izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu lokizlādes lukturos

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 320, 17.12.2018., 45. lpp.

M, N

100

Elektrodrošība

02. grozījumu sērija

OV L 302, 28.11.2018., 114. lpp.

M, N

102

Tuvas sakabes ierīce (CCD); apstiprināta tipa CCD uzstādīšana

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 351, 30.12.2008., 44. lpp.

N2, N3, O3, O4

104

Atstarojošais marķējums (smagiem un gariem transportlīdzekļiem)

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 75, 14.3.2014., 29. lpp.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Transportlīdzekļi bīstamu kravu pārvadāšanai

05. grozījumu sērija

OV L 4, 7.1.2012., 30. lpp.

N,O

107

M2 un M3 transportlīdzekļu vispārīgā konstrukcija

07. grozījumu sērija

OV L 52, 23.2.2018., 1. lpp.

M2, M3

108

Pasažieru automobiļu un to piekabju atjaunotas pneimatiskās riepas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 181, 4.7.2006., 1. lpp.

M1, O1, O2

109

Komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju atjaunotas riepas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 181, 4.7.2006., 1. lpp.

M2, M3, N, O3, O4

110

Specifiskas sastāvdaļas SDG un LNG

01. grozījumu sērija

OV L 166, 30.6.2015., 1. lpp.

M, N

112

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu vai tālo gaismu, vai abas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm un/vai LED moduļiem

01. grozījumu sērija

OV L 250, 22.8.2014., 67. lpp.

M, N

114

Maiņas drošības gaisa spilvena sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 373, 27.12.2006., 272. lpp.

M1, N1

115

LPG un CNG modernizētas sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 323, 7.11.2014., 91. lpp.

M, N

116

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 45, 16.2.2012., 1. lpp.

M1, N1  (5)

117

Riepas attiecībā uz rites trokšņu emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību (C1, C2 un C3 klase)

02. grozījumu sērija

OV L 218, 12.8.2016., 1. lpp.

M, N, O

118

Autobusu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība

02. grozījumu sērija

OV L 102, 21.4.2015., 67. lpp.

M3

119

Pagriešanās gaismas lukturi

01. grozījumu sērija

OV L 89, 25.3.2014., 101. lpp.

M, N

121

Rokas vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru novietojums un apzīmējumi

01. grozījumu sērija

OV L 5, 8.1.2016., 9. lpp.

M, N

122

Transportlīdzekļu apsildes sistēma

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 164, 30.6.2010., 231. lpp.

M, N, O

123

Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvā priekšējā apgaismojuma sistēmas (AFS)

01. grozījumu sērija

OV L 49, 20.2.2019., 24. lpp.

M, N

124

Maiņas riteņi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 375, 27.12.2006., 568. lpp.

M1, N1, O1, O2

125

Priekšējais skata lauks

01. grozījumu sērija

OV L 20, 25.1.2018., 16. lpp.

M1

126

Starpsienu sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

 

M1

127

Gājēju drošība

02. grozījumu sērija

 

M1, N1

128

Gaismas diožu (LED) gaismas avoti

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 320, 17.12.2018., 63. lpp.

M, N, O

129

Bērna uzlabotās ierobežotājsistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 97, 29.3.2014., 21. lpp.

M, N

130

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 178, 18.6.2014., 29. lpp.

M2, M3, N2, N3  (6)

131

Uzlabotas avārijas bremzēšanas sistēmas

01. grozījumu sērija

OV L 214, 19.7.2014., 47. lpp.

M2, M3, N2, N3  (6)

134

Ūdeņraža drošība

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 129, 17.5.2019., 43. lpp.

M, N

135

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

01. grozījumu sērija

 

M1, N1

137

Frontāla sadursme pilnā platumā

01. grozījumu sērija

 

M1

139

Bremžu palīgsistēma

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 269, 26.10.2018., 1. lpp.

M1, N1

140

Elektroniskās stabilitātes vadības sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 269, 26.10.2018., 17. lpp.

M1, N1

141

Riepu spiediena pārraudzības sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OJ L 269, 26.10.2018., 36. lpp.

M1, N1  (7)

142

Riepu uzstādīšana

Noteikumu sākotnējā redakcija

 

M1

145

Bērna ierobežotājsistēmas stiprinājumi

Noteikumu sākotnējā redakcija

 

M1

Piezīmes tabulā

Tabulā norādītā grozījumu sērija atbilst Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajai redakcijai un neskar tās sērijas grozījumus, kas ir jāievēro atbilstoši šeit dotajiem pārejas noteikumiem.

Atbilstību tās sērijas grozījumiem, kas pieņemti pēc tabulā norādītajiem, akceptē kā alternatīvu.

“Pārskatītā 1958. gada nolīguma” līgumslēdzēju pušu pienākumiem saistībā ar pirmo reģistrāciju, ekspluatācijas uzsākšanu, laišanu tirgū, pārdošanu, tipa apstiprinājumu atzīšanu un citiem līdzīgiem nosacījumiem ir obligāti piemērojami Regulas (ES) 2018/858 48. un 50. panta nolūkā, ja alternatīvi datumi nav noteikti šīs regulas II pielikumā, un tādā gadījumā ir jāievēro šie alternatīvie datumi.Tabulā uzskaitīto ANO noteikumu attiecīgās sērijas grozījumos noteiktie datumi attiecībā uz

“Pārskatītā 1958. gada nolīguma” līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro konkrēto ANO noteikumu zināmas sērijas grozījumus, nav pienākuma atzīt vai tās drīkst atteikt pieņemt nacionālā vai reģiona tipa apstiprinājumu tādam tipam, kas apstiprināts saskaņā ar iepriekšējo sēriju grozījumiem, vai satur līdzīgu formulējumu un jēgu. To uzskata par saistošu noteikumu nacionālajām iestādēm uzskatīt atbilstības sertifikātus par vairs nederīgiem Regulas (ES) 2018/858 48. panta nolūkā, ja alternatīvi datumi nav noteikti šīs regulas II pielikumā, un tādā gadījumā ir jāievēro šie alternatīvie datumi.Dažos gadījumos tabulā uzskaitīto ANO noteikumu pārejas noteikumi paredz, ka no noteikta datuma


(1)  ANO Noteikumi Nr. 1, 8 un 20 nav piemērojami transportlīdzekļu ES tipa apstiprināšanai.

(2)  Stabilitātes vadības funkcijas uzstādīšana ir obligāta saskaņā ar ANO noteikumiem. Tā ir obligāta arī N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

(3)  Ja transportlīdzekļa ražotājs deklarējis transportlīdzekļa piemērotību velkamām slodzēm (Regulas (ES) 2018/858 24. panta 1. punktā minētā informācijas dokumenta 2.11.5. punkts) un jebkādai piemērotas mehāniskās sakabes ierīces daļai, kura ir vai nav uzstādīta mehāniskā transportlīdzeklī, varētu (daļēji) aizsegt apgaismes jebkādas sastāvdaļas un/vai reģistrācijas aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un stiprināšanas telpu, piemēro šādus nosacījumus:

instrukcijās mehāniskā transportlīdzekļa lietotājam (piem., lietotāja rokasgrāmatā, transportlīdzekļa rokasgrāmatā) skaidri jānorāda, ka nav atļauta tādas mehāniskās sakabes ierīces uzstādīšana, kuru nevar viegli noņemt vai kuras pozīcija nav maināma,

instrukcijās arī skaidri jānorāda, ka mehāniskā sakabes ierīce vienmēr jānoņem vai tās pozīcija jāizmaina, kad to neizmanto, un

gadījumā, ja transportlīdzekļa sistēmai ir tipa apstiprinājums saskaņā ar ANO Noteikumiem Nr. 55, ir jānodrošina arī noņemšanas, pozīcijas maiņas un/vai alternatīva novietojuma nosacījumu pilnīga ievērošana attiecībā uz apgaismes iekārtu uzstādīšanu un reģistrācijas aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un stiprināšanas telpu.

(4)  Attiecas tikai uz ātruma ierobežošanas ierīcēm (SLD) un SLD obligātu uzstādīšanu M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļos.

(5)  Ar neatļautas izmantošanas novēršanas ierīcēm aprīko M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, un ar imobilaizera sistēmām aprīko M1 kategorijas transportlīdzekļus.

(6)  Skatīt paskaidrojumu 4 II pielikuma tabulā.

(7)  M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem uz ass nav dubultriteņu.


II PIELIKUMS

4. panta 5. punktā un 5. panta 3. punktā minēto prasību, kā arī 16. pantā minēto datumu uzskaitījums

Priekšmets

Reglamentējošie akti

Papildu specifiski tehniskie noteikumi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Sa stāv daļa

Prasības attiecībā uz

A   IEROBEŽOTĀJSISTĒMĀM, SADURSMES TESTIEM, BAROŠANAS SISTĒMAS INTEGRITĀTI UN AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRODROŠĪBU

A1 Iekšējā apdare

ANO Noteikumi Nr. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Sēdekļi un pagalvji

ANO Noteikumi Nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3 Autobusa sēdekļi

ANO Noteikumi Nr. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4 Drošības jostu stiprinājumi

ANO Noteikumi Nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5 Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A6 Drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Starpsienu sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8 Bērna ierobežotājsistēmas stiprinājumi

ANO Noteikumi Nr. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Bērna ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 44

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

 

 

 

 

A

A

A10 Bērna uzlabotās ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11 Priekšējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12 Aizmugurējie apakšsargi

ANO Noteikumi Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Sānu aizsardzība

ANO Noteikumi Nr. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14 Degvielas tvertnes drošība

ANO Noteikumi Nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15 Sašķidrinātas naftas gāzes drošība

ANO Noteikumi Nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16 Saspiestas un sašķidrinātas dabasgāzes drošība

ANO Noteikumi Nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17 Ūdeņraža drošība

ANO Noteikumi Nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18 Ūdeņraža sistēmas materiāla kvalifikācija

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19 Elektrodrošība lietošanā

ANO Noteikumi Nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20 Daļēja frontāla sadursme

ANO Noteikumi Nr. 94

Piemēro M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 2500 kg. Transportlīdzekļiem ar maksimālo masu > 2500 kg piemēro B paskaidrojumā norādītos datumus.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21 Frontāla sadursme pilnā platumā

ANO Noteikumi Nr. 137

Antropomorfas sadursmes testa ierīces Hybrid III manekena izmantošana ir atļauta līdz tam, kad ANO noteikumos būs pieejama braucēja-cilvēka ierobežotājsistēmas THOR testa ierīce.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22 Trieciendroša stūres iekārta

ANO Noteikumi Nr. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23 Maiņas drošības gaisa spilvens

ANO Noteikumi Nr. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24 Trieciens pa kabīni

ANO Noteikumi Nr. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25 Trieciens pa sāniem

ANO Noteikumi Nr. 95

Piemēro visiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ieskaitot tos, kam zemākā sēdekļa R punkts > 700 mm virs zemes līmeņa Transportlīdzekļiem, kam zemākā sēdekļa R punkts ir > 700 mm virs zemes līmeņa, piemēro B paskaidrojumā norādītos datumus.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26 Sānu trieciens sadursmē ar stabu

ANO Noteikumi Nr. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27 Trieciens no aizmugures

ANO Noteikumi Nr. 34

Piemēro M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem. Jānodrošina atbilstība elektrodrošības prasībām pēc sadursmes.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

B   NEAIZSARGĀTIEM CEĻU SATIKSMES DALĪBNIEKIEM, SKATA LAUKU UN REDZAMĪBU

B1 Gājēja kāju un galvas aizsardzība

ANO Noteikumi Nr. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 Palielināta galvas trieciena zona

ANO Noteikumi Nr. 127

Bērna un pieaugušā galvas formas testa laukumu ierobežo “pieaugušā apliekšanās attālums” 2500 mm vai “vējstikla aizmugurējā atskaites līnija”, vadoties pēc tā, kas vairāk izvirzīta uz priekšu. Galvas formas kontakts ar A-statnēm, vējstikla augšējās daļas zonu un pārsegu nav ietverts, bet jākontrolē.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 Priekšējā aizsardzības sistēma

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4 Uzlabota avārijas bremzēšana gājēja un riteņbraucēja gadījumā

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 Sadursmes ar gājēju un riteņbraucēju brīdinājums

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Aklās zonas informācijas sistēma

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Atpakaļgaitas kontrole

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8 Priekšējais skata lauks

ANO Noteikumi Nr. 125

Piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 Lielas noslodzes transportlīdzekļu tiešā redzamība

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10 Drošības stiklojums

ANO Noteikumi Nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11 Pretaizsalšana/ pretaizsvīšana

 

 

A

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

 

 

 

 

 

 

B12 Apskalotāji/tīrītāji

 

 

A

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

 

 

 

 

A

 

B13 Netiešās redzamības ierīces

ANO Noteikumi Nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

Prasības attiecībā uz

C   TRANSPORTLĪDZEKĻA ŠASIJU, BREMZĒŠANU, RIEPĀM UN STŪRĒŠANU

C1 Stūres iekārta

ANO Noteikumi Nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2 Joslu uzraudzības sistēma

ANO Noteikumi Nr. 130

 

 

A (4)

A (4)

 

A (4)

A (4)

 

 

 

 

 

 

C3 Ārkārtas joslas saglabāšanas sistēma

 

 

B (6)

 

 

B (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Bremzēšana

ANO Noteikumi Nr. 13

ANO Noteikumi Nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5 Bremžu maiņas daļas

ANO Noteikumi Nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6 Bremžu palīgsistēma

ANO Noteikumi Nr. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7 Stabilitātes kontrole

ANO Noteikumi Nr. 13

ANO Noteikumi Nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8 Lielas noslodzes transportlīdzekļu uzlabota avārijas bremzēšana

ANO Noteikumi Nr. 131

 

 

A (4)

A (4)

 

A (4)

A (4)

 

 

 

 

 

 

C9 Mazas noslodzes transportlīdzekļu uzlabota avārijas bremzēšana

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10 Riepu drošība un vides raksturlielumi

ANO Noteikumi Nr. 30

ANO Noteikumi Nr. 54

ANO Noteikumi Nr. 117

Nodrošina arī nolietotu riepu testa procedūru; tiek piemēroti C piezīmē minētie datumi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11 Rezerves riteņi un nulles spiediena sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 64

 

A (1)

 

 

A (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

C12 Atjaunotas riepas

ANO Noteikumi Nr. 108

ANO Noteikumi Nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13 Riepu spiediena kontrole mazas noslodzes transportlīdzekļos

ANO Noteikumi Nr. 141

Piemēro M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14 Riepu spiediena kontrole lielas noslodzes transportlīdzekļos

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15 Riepu uzstādīšana

ANO Noteikumi Nr. 142

Piemēro visu kategoriju transportlīdzekļiem.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16 Maiņas riteņi

ANO Noteikumi Nr. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

Prasības attiecībā uz

D   IEBŪVĒTAJIEM MĒRINSTRUMENTIEM, ELEKTROIEKĀRTU, TRANSPORTLĪDZEKĻA APGAISMES IERĪCĒM UN AIZSARDZĪBU PRET NEATĻAUTU LIETOŠANU, IESKAITOT KIBERUZBRUKUMUS

D1 Skaņas signālierīce

ANO Noteikumi Nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2 Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

ANO Noteikumi Nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Aizsardzība pret neatļautu lietošanu, imobilaizera un signalizācijas sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 18

ANO Noteikumi Nr. 97

ANO Noteikumi Nr. 116

 

A

A (1)

A (1)

A

A (1)

A (1)

 

 

 

 

A

A

D4 Transportlīdzekļa aizsardzība pret kiberuzbrukumiem

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Spidometrs

ANO Noteikumi Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6 Odometrs

ANO Noteikumi Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7 Ātruma ierobežošanas ierīces

ANO Noteikumi Nr. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8 Intelektiska ātruma pielāgošana

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9 Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija

ANO Noteikumi Nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10 Apsildes sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11 Gaismas signālierīces

ANO Noteikumi Nr. 4

ANO Noteikumi Nr. 6

ANO Noteikumi Nr. 7

ANO Noteikumi Nr. 19

ANO Noteikumi Nr. 23

ANO Noteikumi Nr. 38

ANO Noteikumi Nr. 77

ANO Noteikumi Nr. 87

ANO Noteikumi Nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12 Ceļa apgaismes iekārtas

ANO Noteikumi Nr. 31

ANO Noteikumi Nr. 98

ANO Noteikumi Nr. 112

ANO Noteikumi Nr. 119

ANO Noteikumi Nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13 Atstarojošas ierīces

ANO Noteikumi Nr. 3

ANO Noteikumi Nr. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14 Gaismas avoti

ANO Noteikumi Nr. 37

ANO Noteikumi Nr. 99

ANO Noteikumi Nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15 Gaismas signālierīču, ceļa apgaismes un atstarojošo ierīču uzstādīšana

ANO Noteikumi Nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16 Avārijas bremzēšanas signāls

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

D17 Galveno lukturu tīrītāji

ANO Noteikumi Nr. 45

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

A

D18 Pārnesumu pārslēgšanas indikators

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

E   VADĪTĀJA UN SISTĒMAS DARBĪBU

E1 Alkometriskas autobloķēšanas uzstādīšanas atvieglošana

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2 Brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3 Uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību

 

Drīkst ņemt vērā arī izvairīšanos no traucēkļiem ar tehnisko līdzekļu palīdzību.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4 Vadītāja pieejamības uzraudzības sistēma

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E5 Gadījuma datu reģistrators

 

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 

E6 Vadītāja kontroles aizstāšanas sistēmas

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E7 Sistēmas transportlīdzekļa nodrošināšanai ar informāciju par transportlīdzekļa un apkārtnes stāvokli

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E8 Saistītā kolonna

 

 

 

B (1)

B (1)

 

B (1)

B (1)

 

 

 

 

 

 

E9 Sistēmas, kuras sniedz drošības informāciju citiem ceļu satiksmes dalībniekiem

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

F   TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGO UZBŪVI UN ĪPAŠĪBĀM

F1 Reģistrācijas numura zīmes telpa

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2 Atpakaļgaita

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3 Durvju slēgmehānismi un viras

ANO Noteikumi Nr. 11

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 Ieejas durvju pakāpieni, rokturi un kāpšļi

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5 Ārējie izvirzījumi

ANO Noteikumi Nr. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6 Komerciālo transportlīdzekļu kabīņu ārējie izvirzījumi

ANO Noteikumi Nr. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7 Obligātā izgatavotāja plāksnīte un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8 Vilkšanas ierīces

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9 Dubļusargi

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Pretšļakatu sistēmas

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11 Masas un gabarīti

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12 Mehāniskās sakabes

ANO Noteikumi Nr. 55

ANO Noteikumi Nr. 102

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A

A

A

A

A

A

F13 Transportlīdzekļi bīstamu kravu pārvadāšanai

ANO Noteikumi Nr. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14 Autobusu vispārīgā uzbūve

ANO Noteikumi Nr. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15 Autobusu virsbūves stiprība

ANO Noteikumi Nr. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16 Ugunsizturība autobusos

ANO Noteikumi Nr. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Piezīmes tabulā

A:

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

2022. gada 6. jūlijs

B:

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

2022. gada 6. jūlijs

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

2024. gada 7. jūlijs

C:

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

2024. gada 7. jūlijs

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

2026. gada 7. jūlijs

D:

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

2026. gada 7. janvāris

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

2029. gada 7. janvāris

X:

Konkrētā sastāvdaļa vai atsevišķa tehniskā vienība attiecas uz norādītajām transportlīdzekļu kategorijām.


(1)  Atbilstība vajadzīga uzstādīšanas gadījumā.

(2)  Šīs kategorijas transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar atbilstošu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīci.

(3)  Šīs kategorijas transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar atbilstošu priekšējā stikla apskalošanas un tīrīšanas ierīci.

(4)  Šādi transportlīdzekļi ir atbrīvoti:

puspiekabi velkoši N2 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa pārsniedz 3,5 tonnas, bet nepārsniedz 8 tonnas,

M2 un M3 kategorijas A klases, I klases un II klases transportlīdzekļi, kā noteikts ANO Noteikumu Nr. 107 2.1. punktā,

M3 kategorijas A klases, I klases un II klases posmainie autobusi, kā noteikts ANO Noteikumu Nr. 107 2.1. punktā,

M2, M3, N2 un N3 kategorijas paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļi,

M2, M3, N2 un N3 kategorijas speciālie transportlīdzekļi, un

M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļi ar vairāk nekā trim asīm.

(5)  Atbilstība vajadzīga automatizētu transportlīdzekļu gadījumā.

(6)  Mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar stūres sistēmām, kas aprīkotas ar hidrauliskā spēka palīgiekārtām, piemēro C paskaidrojumā norādītos datumus. Taču minētie transportlīdzekļi tā vietā ir aprīkoti ar joslu uzraudzības sistēmu.


III PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/858 II pielikuma grozījumi

Regulas (ES) 2018/858 II pielikumu groza šādi:

1)

atsauces uz “Regulu (EK) Nr. 661/2009” groza šādi:

a)

I daļā iekļautajā tabulā ierakstā attiecībā uz 3A pozīciju atsauci trešajā slejā uz “Regulu (EK) Nr. 661/2009” aizstāj ar šādu:

“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2144 (*1)

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/... (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 (OV 325, 16.12.2019., 1. lpp.)”;"

b)

katru turpmāko atsauci uz “Regulu (EK) Nr. 661/2009” visā II pielikumā aizstāj ar atsauci uz “Regulu (ES) 2019/2144”;

2)

I daļu groza šādi:

a)

tabulu groza šādi:

i)

pēc ieraksta attiecībā uz 54A pozīciju iekļauj šādu ierakstu:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 135

X

 

 

X”;

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X”;

iii)

ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iv)

ierakstus attiecībā uz 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 131

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 130

 

X

X

 

X

X”;

 

 

 

 

 

b)

paskaidrojošās piezīmes groza šādi:

i)

3. un 4. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(3)

Transportlīdzekļa stabilitātes funkcijas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2144 4. panta 5. punktu.

(4)

Elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/2144 4. panta 5. punktu.”;

ii)

9.A paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

(9A)

Riepu spiediena kontroles sistēmas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/2144 5. panta 1. punktu.”;

iii)

15. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(15)

Atbilstība Regulai (ES) 2019/2144 ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu, kas veido atsauci uz Regulu (ES) 2019/2144.”;

c)

1. papildinājuma 1. tabulu groza šādi:

i)

ierakstu attiecībā uz 46A pozīciju aizstāj ar šādu:

“46A

Riepu uzstādīšana

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 142

 

B”;

ii)

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

 

C

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

2026. gada 7. janvāris

Transportlīdzekļu reģistrēšanas aizlieguma datums:

2034. gada 7. jūlijs”;

iii)

ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

 

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

 

Atbilstība Regulai (ES) 2019/2144 ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu, kas veido atsauci uz Regulu (ES) 2019/2144.”;

d)

1. papildinājuma 1. tabulas paskaidrojošo piezīmi “N. p.” aizstāj ar šādu:

“N. p.

Normatīvo aktu nepiemēro. Tomēr var pieprasīt atbilstību vienam vai vairākiem konkrētiem aspektiem, kas ietverti normatīvajā aktā.”;

e)

1. papildinājuma 2. tabulu groza šādi:

i)

ierakstu attiecībā uz 46A pozīciju aizstāj ar šādu:

“46A

Riepu uzstādīšana

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 142

 

B”;

ii)

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

 

C

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

2026. gada 7. janvāris

Transportlīdzekļu reģistrēšanas aizlieguma datums:

2034. gada 7. jūlijs”;

iii)

ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

 

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

 

Atbilstība Regulai (ES) 2019/2144 ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu, kas veido atsauci uz Regulu (ES) 2019/2144.”;

f)

2. papildinājuma 4. punktu groza šādi:

i)

tabulu “I daļa: M1 kategorijas transportlīdzekļi” groza šādi:

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

ANO Noteikumi Nr. 127

Regula (ES) 2019/2144

(Gājēju aizsardzība)

Transportlīdzekļiem uzstāda elektronisku bremžu pretbloķēšanas sistēmu, kas darbojas uz visiem riteņiem.

Piemēro ANO Noteikumu Nr. 127 prasības.

Jebkādai priekšējās aizsardzības sistēmai jābūt vai nu transportlīdzekļa neatņemamai sastāvdaļai un tādējādi jāatbilst ANO Noteikumiem Nr. 127, vai tai jābūt atsevišķai tehniskajai vienībai ar tipa apstiprinājumu”;

pēc ieraksta attiecībā uz 61. pozīciju iekļauj šādu ierakstu:

“62

ANO Noteikumi Nr. 134

Regula (ES) 2019/2144

(Ūdeņraža sistēma)

Piemēro ANO noteikumu Nr. 134 prasības.

Alternatīvi var pierādīt, ka transportlīdzeklis atbilst:

Regulas (EK) No 79/2009 būtiskajām prasībām redakcijā, kas piemērojama 2022. gada 5. jūlijā,

100. pielikums – Tehniskais standarts ar saspiestu ūdeņraža gāzi darbināmu mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmām (Japāna),

GB/T 24549-2009 Elektriskie transportlīdzekļi ar degvielas elementu – drošības prasības (Ķīna),

Starptautiskais standarts ISO 23273:2013, 1. daļa: Transportlīdzekļu funkcionālā drošība un 2. daļa: Ar saspiestu ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu aizsardzība pret ūdeņraža apdraudējumiem, vai

SAE J2578 – Transportlīdzekļa ar degvielas elementu vispārīgā drošība”;

ii)

tabulu “II daļa N1 kategorijas transportlīdzekļi” groza šādi:

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

ANO Noteikumi Nr. 127

Regula (ES) 2019/2144

(Gājēju aizsardzība)

Transportlīdzekļiem uzstāda elektronisku bremžu pretbloķēšanas sistēmu, kas darbojas uz visiem riteņiem.

Piemēro ANO Noteikumu Nr. 127 prasības.

Jebkādai priekšējās aizsardzības sistēmai jābūt vai nu transportlīdzekļa neatņemamai sastāvdaļai un tādējādi jāatbilst ANO Noteikumiem Nr. 127, vai tai jābūt atsevišķai tehniskajai vienībai ar tipa apstiprinājumu”;

pēc ieraksta attiecībā uz 61. pozīciju iekļauj šādu ierakstu:

“62

ANO Noteikumi Nr. 134

Regula (ES) 2019/2144

(Ūdeņraža sistēma)

Piemēro ANO noteikumu Nr. 134 prasības.

Alternatīvi var pierādīt, ka transportlīdzeklis atbilst:

Regulas (EK) No 79/2009 būtiskajām prasībām redakcijā, kas piemērojama 2022. gada 5. jūlijā,

100. pielikums – Tehniskais standarts ar saspiestu ūdeņraža gāzi darbināmu mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmām (Japāna),

GB/T 24549-2009 Elektriskie transportlīdzekļi ar degvielas elementu – drošības prasības (Ķīna),

Starptautiskais standarts ISO 23273:2013, 1. daļa: Transportlīdzekļu funkcionālā drošība un 2. daļa: Ar saspiestu ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu aizsardzība pret ūdeņraža apdraudējumiem, vai

SAE J2578 – Transportlīdzekļa ar degvielas elementu vispārīgā drošība”;

3)

II daļas tabulā svītro ierakstus attiecībā uz 58., 65. un 66. pozīciju;

4)

III daļu groza šādi:

a)

tabulu 1. papildinājumā groza šādi:

i)

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

X

X”;

 

 

ii)

ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iii)

ierakstus attiecībā uz 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 131

 

 

N/A

N/A

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 130

 

 

N/A

N/A”;

b)

tabulu 2. papildinājumā groza šādi:

i)

pēc ieraksta attiecībā uz 54A pozīciju iekļauj šādu ierakstu:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 135

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

ii)

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

iii)

ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iv)

ierakstus attiecībā uz 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 131

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 130

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

c)

3. papildinājumu groza šādi:

i)

tabulā pēc ieraksta attiecībā uz 54A pozīciju iekļauj šādu ierakstu:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 135

N/A”;

ii)

ierakstu tabulā attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

G”;

iii)

ierakstus tabulā attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)”;

iv)

pievieno šādu punktu:

“5.

M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas nav klasificēti kā speciālie transportlīdzekļi, bet ir pieejami ar ratiņkrēslu, piemēro arī 1. līdz 4. punktu.”;

d)

tabulu 4. papildinājumā groza šādi:

i)

pēc ieraksta attiecībā uz 54A pozīciju iekļauj šādu ierakstu:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 135

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

ii)

ierakstu attiecībā uz 58. pozīciju aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 127

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

iii)

ierakstus attiecībā uz 62., 63., 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 131

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 130

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

e)

5. papildinājuma tabulā ierakstus attiecībā uz 62., 63., 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 131

N/A

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 130

N/A”;

f)

6. papildinājuma tabulā ierakstus attiecībā uz 62., 63., 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 134

X

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/2144

X(15)

X(15)

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 131

N/A

 

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) 2019/2144

ANO Noteikumi Nr. 130

N/A”;

 

g)

paskaidrojošās piezīmes groza šādi:

i)

paskaidrojošo piezīmi X aizstāj ar šādu:

“X

Piemēro attiecīgajā normatīvajā aktā norādītās prasības.”;

ii)

3. un 4. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(3)

Transportlīdzekļa stabilitātes funkcijas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2144 4. panta 5. punktu.

(4)

Elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/2144 4. panta 5. punktu.”;

iii)

9.A paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(9A)

Piemēro tikai tad, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar iekārtu, ko reglamentē ANO Noteikumi Nr. 64. Tomēr riepu spiediena kontroles sistēmas uzstādīšana ir obligāta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/2144 5. panta 1. punktu.”;

iv)

15. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(15)

Atbilstība Regulai (ES) 2019/2144 ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu.”;

v)

svītro 16. un 17. paskaidrojošo piezīmi.


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/... (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 (OV 325, 16.12.2019., 1. lpp.)”;”


IV PIELIKUMS

Pārejas noteikumi, kas minēti 15. panta 3. punktā

ANO noteikumu numurs

Specifiskas prasības

Neatbilstošu transportlīdzekļu reģistrēšanas un neatbilstošu sastāvdaļu pārdošanas vai ekspluatācijas uzsākšanas pēdējais datums (1)

117

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2023. gada 30. aprīlis

C3 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

Piezīmes tabulā

(1)

Datumi, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz transportlīdzekļa, sistēmas un sastāvdaļas tipu, kas atbilst prasībām redakcijā, ko piemēro 2022. gada 5. jūlijā, un Regulā (EK) Nr. 78/2009 attiecībā uz transportlīdzekļa un sistēmas tipu, kas atbilst prasībām redakcijā, ko piemēro 2022. gada 5. jūlijā.


Top