EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2103

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2103 (2019. gada 27. novembris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 318, 10.12.2019, p. 13–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2103/oj

10.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2103

(2019. gada 27. novembris),

ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 35. panta 10. punktu, 244. panta 6. punkta trešo daļu un 245. panta 6. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2450 (2) ir noteiktas pārskatu veidnes, kuras apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kā arī grupām, ir jāizmanto, lai uzraudzības iestādēm sniegtu uzraudzības nolūkos nepieciešamo informāciju.

(2)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/1221 (3) tika grozīta Deleģētā regula (ES) 2015/35 (4), lai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām piemērojamo prudenciālo regulējumu pielāgotu vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanas darījumu ieviešanai. Lai nodrošinātu, ka uzraudzības iestādes saņem vajadzīgo informāciju par minētajiem un citiem vērtspapīrošanas darījumiem, Īstenošanas regulā (ES) 2015/2450 noteiktās pārskatu veidnes būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā šos grozījumus.

(3)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/981 (5) tika grozīta Deleģētā regula (ES) 2015/35, lai ieviestu vairākus vienkāršojumus maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā. Minētie vienkāršojumi cita starpā attiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu caurskatāmības pieeju. Vienkāršojumu izmantošanas uzraudzībai ir nepieciešama konkrēta informācija dažādās pārskatu veidnēs. Tādēļ attiecīgās pārskatu veidnes un ar tām saistītie norādījumi, kas izklāstīti Īstenošanas regulā (ES) 2015/2450, būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā šos grozījumus.

(4)

Ar Deleģēto regulu (ES) 2019/981 cita starpā tika ieviestas jaunas prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz uzraudzības iestādēm periodiskajā uzraudzības ziņojumā un maksātspējas un finanšu stāvokļa ziņojumā par atlikto nodokļu spējas segt pašreizējos zaudējumus atzīšanu. Lai nodrošinātu uzraudzības iestāžu veiktu pienācīgu uzraudzību, minētā informācija ziņošanas veidnēs būtu jāpapildina ar kvantitatīvu, strukturētu un salīdzināmu informāciju. Tādēļ Īstenošanas regulā (ES) 2015/2450 noteiktās attiecīgās ziņošanas veidnes būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā šos grozījumus.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/2450 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Norādījumos, kas izklāstīti veidnē “S.25.02. Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli”, kas ietverta Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 III pielikumā, ir kļūda, kura var radīt nekonsekventas vai maldinošas informācijas sniegšanu. Lai nodrošinātu, ka attiecībā uz grupām un atsevišķām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām norādījumi par iesniedzamo informāciju ir saskaņoti, minētie norādījumi būtu jālabo.

(7)

Deleģētajā regulā (ES) 2019/981 ietvertie grozījumi paredz iesniegt informāciju par atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas aprēķināšanu. Minētie grozījumi jāpiemēro no 2020. gada 1. janvāra. Grozījumiem Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 I un II pielikumā izklāstītajās veidnēs, kas ir izdarīti, lai atspoguļotu minētās informācijas prasības, nevajadzētu būt juridiski saistošiem līdz 2020. gada 1. janvārim. Tomēr ir svarīgi, lai informāciju par atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas aprēķināšanu varētu iesniegt brīvprātīgi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(8)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(9)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (6) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450 groza šādi:

1)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

3)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 III pielikumu labo saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 347, 31.12.2015., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 1. jūnija Deleģētā regula (ES) 2018/1221, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanu vērtspapīrošanas darījumiem un apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem (OV L 227, 10.9.2018., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2019. gada 8. marta Deleģētā regula (ES) 2019/981, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 161, 18.6.2019., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 I pielikumu groza šādi:

(1)

veidnē S.06.02.01 starp rindām C0290 un C0300 iekļauj šādu sleju:

“Maksātspējas kapitāla prasības aprēķina pieeja KIU

C0292”;

(2)

veidnē S.25.01.01 pievieno šādas tabulas:

“Pieeja nodokļu likmei

 

 

Jā/Nē

 

 

C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

R0590

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas (LAC DT) korekcijas aprēķins (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

 

 

Pirms satricinājuma

Pēc satricinājuma

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēja

 

 

C0110

C0120

C0130

Atliktā nodokļa aktīvi

R0600

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana

R0610

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām

R0620

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0630

 

 

”;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0650

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0660

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

R0670

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados

R0680

 

 

 

Maksimālā LAC DT

R0690

 

 

 

(3)

veidnē SR.25.01.01 pievieno šādas tabulas:

“Pieeja nodokļu likmei

 

 

Jā/Nē

 

 

C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

R0590

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas (LAC DT) korekcijas aprēķins (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

 

 

Pirms satricinājuma

Pēc satricinājuma

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Atliktā nodokļa aktīvi

R0600

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana

R0610

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām

R0620

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0630

 

 

”;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0650

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0660

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

R0670

 

 

 

LAC DT, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados

R0680

 

 

 

Maksimālā LAC DT

R0690

 

 

 

(4)

veidnē S.25.02.01 pievieno šādas tabulas:

“Pieeja nodokļu likmei

 

 

Jā/Nē

 

 

C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

R0590

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas (LAC DT) korekcijas aprēķins (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

 

 

Pirms satricinājuma

Pēc satricinājuma

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Atliktā nodokļa aktīvi

R0600

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana

R0610

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām

R0620

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0630

 

 

”;

LAC DT summa/aplēse

R0640

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0650

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0660

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

R0670

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados

R0680

 

 

 

Maksimālās LAC DT summa/aplēse

R0690

 

 

 

(5)

veidnē SR.25.02.01 pievieno šādas tabulas:

“Pieeja nodokļu likmei

 

 

Jā/Nē

 

 

C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

R0590

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas (LAC DT) korekcijas aprēķins (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

 

 

Pirms satricinājuma

Pēc satricinājuma

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Atliktā nodokļa aktīvi

R0600

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana

R0610

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām

R0620

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0630

 

 

”;

LAC DT summa/aplēse

R0640

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0650

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0660

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

R0670

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados

R0680

 

 

 

Maksimālās LAC DT summa/aplēse

R0690

 

 

 

(6)

veidnē S.25.03.01 pievieno šādas tabulas:

“Pieeja nodokļu likmei

 

 

Jā/Nē

 

 

C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

R0590

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas (LAC DT) korekcijas aprēķins (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

 

 

Pirms satricinājuma

Pēc satricinājuma

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Atliktā nodokļa aktīvi

R0600

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana

R0610

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām

R0620

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0630

 

 

”;

LAC DT summa/aplēse

R0640

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0650

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0660

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

R0670

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados

R0680

 

 

 

Maksimālās LAC DT summa/aplēse

R0690

 

 

 

(7)

veidnē SR.25.03.01 pievieno šādas tabulas:

“Pieeja nodokļu likmei

 

 

Jā/Nē

 

 

C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

R0590

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas (LAC DT) korekcijas aprēķins (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

 

 

Pirms satricinājuma

Pēc satricinājuma

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Atliktā nodokļa aktīvi

R0600

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana

R0610

 

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām

R0620

 

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0630

 

 

”;

LAC DT summa/aplēse

R0640

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0650

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0660

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

R0670

 

 

 

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados

R0680

 

 

 

Maksimālā LAC DT

R0690

 

 

 

(8)

veidni S.26.01.01 groza šādi:

a)

rindu R0010 svītro;

b)

pirms rindas R0020 iekļauj šādas rindas:

“Vienkāršojumi – starpības risks – obligācijas un aizdevumi

R0012

 

Vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks – izmantotie vienkāršojumi

R0014”;

 

c)

rindu R0220 aizstāj ar šādu:

“1. tipa kapitāla vērtspapīri, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi

R0221

 

 

 

 

”;

d)

pēc rindas R0230 iekļauj šādu rindu R0231:

“Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

R0231

 

 

 

 

”;

e)

rindu R0260 aizstāj ar šādu:

“2. tipa kapitāla vērtspapīri, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi

R0261

 

 

 

 

”;

f)

pēc rindas R0270 iekļauj šādu rindu R0271:

“Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

R0271

 

 

 

 

”;

g)

starp rindām R0291 un R0292 iekļauj šādas rindas:

“atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri, kas nav stratēģiski un ilgtermiņa kapitāla vērtspapīri

R0293

 

 

 

 

 

stratēģiskas līdzdalības (atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri)

R0294

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri)

R0295

 

 

 

 

”;

h)

starp rindām R0292 un R0300 iekļauj šādas rindas:

“atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri un nav stratēģiski un ilgtermiņa kapitāla vērtspapīri

R0296

 

 

 

 

 

stratēģiskas līdzdalības (atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri)

R0297

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri)

R0298

 

 

 

 

”;

i)

rindas R0460 un R0470 dzēš;

j)

starp rindām R0450 un R0480 iekļauj šādas rindas:

“VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

R0461

 

 

 

 

 

VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

starp rindām R0480 un R0500 iekļauj šādas rindas:

“Cita vērtspapīrošana

R0481

 

 

 

 

 

Pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

R0482

 

 

 

 

 

Garantēta VPS vērtspapīrošana

R0483”;

 

 

 

 

 

(9)

veidni S.26.01.04 groza šādi:

a)

rindu R0010 svītro;

b)

pirms rindas R0020 iekļauj šādas rindas:

“Vienkāršojumi – starpības risks – obligācijas un aizdevumi

R0012

 

Vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks – izmantotie vienkāršojumi

R0014”;

 

c)

rindu R0220 aizstāj ar šādu:

“1. tipa kapitāla vērtspapīri, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi

R0221

 

 

 

 

”;

d)

pēc rindas R0230 iekļauj šādu rindu R0231:

“Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

R0231

 

 

 

 

”;

e)

rindu R0260 aizstāj ar šādu:

“2. tipa kapitāla vērtspapīri, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi

R0261

 

 

 

 

”;

f)

pēc rindas R0270 iekļauj šādu rindu R0271:

“Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

R0271

 

 

 

 

 

”;

g)

starp rindām R0291 un R0292 iekļauj šādas rindas:

“atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri, kas nav stratēģiski un ilgtermiņa kapitāla vērtspapīri

R0293

 

 

 

 

 

stratēģiskas līdzdalības (atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri)

R0294

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri)

R0295

 

 

 

 

”;

h)

starp rindām R0292 un R0300 iekļauj šādas rindas:

“atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri un nav stratēģiski un ilgtermiņa kapitāla vērtspapīri

R0296

 

 

 

 

 

stratēģiskas līdzdalības (atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri)

R0297

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri)

R0298

 

 

 

 

”;

i)

rindas R0460 un R0470 dzēš;

j)

starp rindām R0450 un R0480 iekļauj šādas rindas:

“VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

R0461

 

 

 

 

 

VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

starp rindām R0480 un R0500 iekļauj šādas rindas:

“Cita vērtspapīrošana

R0481

 

 

 

 

 

Pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

R0482

 

 

 

 

 

Garantēta VPS vērtspapīrošana

R0483”;

 

 

 

 

 

l)

pievieno šādu tabulu:

“Valūta, kas izmantota kā atsauce, lai aprēķinātu valūtas risku

 

 

C0090

Valūta, kas izmantota kā atsauce, lai aprēķinātu valūtas risku

R0810”;

 

(10)

veidni SR.26.01.01 groza šādi:

a)

rindu R0010 svītro;

b)

pirms rindas R0020 iekļauj šādas rindas:

“Vienkāršojumi – starpības risks – obligācijas un aizdevumi

R0012

 

Vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks – izmantotie vienkāršojumi

R0014”;

 

c)

rindu R0220 aizstāj ar šādu:

“1. tipa kapitāla vērtspapīri, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi

R0221”;

 

 

 

 

 

d)

pēc rindas R0230 iekļauj šādu rindu R0231:

“Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

R0231

 

 

 

 

”;

e)

rindu R0260 aizstāj ar šādu:

“2. tipa kapitāla vērtspapīri, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi

R0261

 

 

 

 

”;

f)

pēc rindas R0270 iekļauj šādu rindu R0271:

“Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

R0271

 

 

 

 

”;

g)

starp rindām R0291 un R0292 iekļauj šādas rindas:

“atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri, kas nav stratēģiski un ilgtermiņa kapitāla vērtspapīri

R0293

 

 

 

 

 

stratēģiskas līdzdalības (atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri)

R0294

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri)

R0295

 

 

 

 

”;

h)

starp rindām R0292 un R0300 iekļauj šādas rindas:

“atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri un nav stratēģiski un ilgtermiņa kapitāla vērtspapīri

R0296

 

 

 

 

 

stratēģiskas līdzdalības (atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri)

R0297

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi (atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri)

R0298

 

 

 

 

”;

i)

rindas R0460 un R0470 dzēš;

j)

starp rindām R0450 un R0480 iekļauj šādas rindas:

“VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

R0461

 

 

 

 

 

VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

starp rindām R0480 un R0500 iekļauj šādas rindas:

“Cita vērtspapīrošana

R0481

 

 

 

 

 

Pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

R0482

 

 

 

 

 

Garantēta VPS vērtspapīrošana

R0483”;

 

 

 

 

 

(11)

veidnē S.26.04.01 pēc rindas R0050 iekļauj šādu rindu:

“Vienkāršojumi – tādas veselības apdrošināšanas, kas nelīdzinās dzīvības apdrošināšanai, polises apturēšanas risks

R0051”

 

(12)

veidnē S.26.04.04 pēc rindas R0050 iekļauj šādu rindu:

“Vienkāršojumi – tādas veselības apdrošināšanas, kas nelīdzinās dzīvības apdrošināšanai, polises apturēšanas risks

R0051”

 

(13)

veidnē SR.26.04.01 pēc rindas R0050 iekļauj šādu rindu:

“Vienkāršojumi – tādas veselības apdrošināšanas, kas nelīdzinās dzīvības apdrošināšanai, polises apturēšanas risks

R0051”;

 

(14)

veidnē S.26.05.01 pēc rindas R0010 iekļauj šādu rindu:

“Izmantotie vienkāršojumi: nedzīvības apdrošināšanas polises apturēšanas risks

R0011”;

 

(15)

veidnē S.26.05.04 pēc rindas R0010 iekļauj šādu rindu:

“Izmantotie vienkāršojumi: nedzīvības apdrošināšanas polises apturēšanas risks

R0011”;

 

(16)

veidnē SR.26.05.01 pēc rindas R0010 iekļauj šādu rindu:

“Izmantotie vienkāršojumi: nedzīvības apdrošināšanas polises apturēšanas risks

R0011”;

 

(17)

veidnē S.26.07.01 pievieno šādas tabulas:

“Tirgus risks – tirgus riska koncentrācija

 

 

C0300

Parāda portfeļa daļa

R0300

 

Vienkāršojumi: dabas katastrofas

 

 

Izvēlētā riska pakāpe

Riska darījumu summa

 

 

C0320

C0330”;

Vētra

R0400

 

 

Krusa

R0410

 

 

Zemestrīce

R0420

 

 

Plūdi

R0430

 

 

Zemes nogruvums

R0440

 

 

(18)

veidnē S.26.07.04 pievieno šādas tabulas:

“Tirgus risks – tirgus riska koncentrācija

 

 

C0300

Parāda portfeļa daļa

R0300

 

Vienkāršojumi: dabas katastrofas

 

 

Izvēlētā riska pakāpe

Riska darījumu summa

 

 

C0320

C0330”;

Vētra

R0400

 

 

Krusa

R0410

 

 

Zemestrīce

R0420

 

 

Plūdi

R0430

 

 

Zemes nogruvums

R0440

 

 

(19)

veidnē SR.26.07.01 pievieno šādas tabulas:

“Tirgus risks – tirgus riska koncentrācija

 

 

C0300

Parāda portfeļa daļa

R0300

 

Vienkāršojumi: dabas katastrofas

 

 

Izvēlētā riska pakāpe

Riska darījumu summa

 

 

C0320

C0330”;

Vētra

R0400

 

 

Krusa

R0410

 

 

Zemestrīce

R0420

 

 

Plūdi

R0430

 

 

Zemes nogruvums

R0440

 

 

(20)

veidni S.27.01.01 groza šādi:

a)

pēc veidnes nosaukuma iekļauj šādu tabulu:

“Izmantotie vienkāršojumi

 

 

Izmantotie vienkāršojumi

 

 

C0001”;

Izmantotie vienkāršojumi – ugunsgrēka risks

R0001

 

Izmantotie vienkāršojumi – dabas katastrofu risks

R0002

 

b)

starp rindām R0440 un R0450 iekļauj šādu rindu:

“Slovēnijas Republika

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

starp rindām R0460 un R0470 iekļauj šādu rindu:

“Ungārijas Republika

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

starp rindām R0520 un R0530 iekļauj šādu rindu:

“Somijas Republika

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

starp rindām R1640 un R1650 iekļauj šādu rindu:

“Čehija

R1641

 

 

 

 

 

 

 

 

”;

f)

starp rindām R1700 un R1710 iekļauj šādu rindu:

“Slovēnijas Republika

R1701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

pēc rindas R2420 iekļauj šādu tabulu:

“Kuģu skaits

 

 

Numurs

 

 

C0781”;

Kuģu skaits, kuru vērtība nepārsniedz 250 000 EUR

R2421

 

h)

dzēš slejas C1210, C1220 un C1340 (“Invaliditāte, kas ilgst 10 gadus”);

(21)

veidni S.27.01.04 groza šādi:

a)

pirms rindas R0010 iekļauj šādu rindu:

“Izmantotie vienkāršojumi

 

 

Izmantotie vienkāršojumi

 

 

C0001”;

Izmantotie vienkāršojumi – ugunsgrēka risks

R0001

 

Izmantotie vienkāršojumi – dabas katastrofu risks

R0002

 

b)

starp rindām R0440 un R0450 iekļauj šādu rindu:

“Slovēnijas Republika

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

starp rindām R0460 un R0470 iekļauj šādu rindu:

“Ungārijas Republika

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

starp rindām R0520 un R0530 iekļauj šādu rindu:

“Somijas Republika

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

starp rindām R1640 un R1650 iekļauj šādu rindu:

“Čehija

R01641

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

starp rindām R1700 un R1710 iekļauj šādu rindu:

“Slovēnijas Republika

R01701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

pēc rindas R2420 iekļauj šādu tabulu:

“Kuģu skaits

 

 

Numurs

 

 

C0781”;

Kuģu skaits, kuru vērtība nepārsniedz 250 000 EUR

R2421

 

h)

dzēš slejas C1210, C1220 un C1340 (“Invaliditāte, kas ilgst 10 gadus”);

(22)

veidni SR.27.01.01 groza šādi:

a)

pirms rindas R0010 iekļauj šādu rindu:

“Izmantotie vienkāršojumi

 

 

Izmantotie vienkāršojumi

 

 

C0001”;

Izmantotie vienkāršojumi – ugunsgrēka risks

R0001

 

Izmantotie vienkāršojumi – dabas katastrofu risks

R0002

 

b)

starp rindām R0440 un R0450 iekļauj šādu rindu R0441:

“Slovēnijas Republika

R0441

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

starp rindām R0460 un R0470 iekļauj šādu rindu R0461:

“Ungārijas Republika

R0461

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

starp rindām R0520 un R0530 iekļauj šādu rindu R0521:

“Somijas Republika

R0521

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

starp rindām R1640 un R1650 iekļauj šādu rindu:

“Čehija

R01641

 

 

 

 

 

 

 

 

”;

f)

starp rindām R1700 un R1710 iekļauj šādu rindu:

“Slovēnijas Republika

R01701

”;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

pēc rindas R2420 iekļauj šādu tabulu:

“Kuģu skaits

 

 

Numurs

 

 

C0781”;

Kuģu skaits, kuru vērtība nepārsniedz 250 000 EUR

R2421

 

h)

dzēš slejas C1210, C1220 un C1340 (“Invaliditāte, kas ilgst 10 gadus”).


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 II pielikumu groza šādi:

(1)

Iedaļā S.06.02 (Aktīvu saraksts) tabulu groza šādi:

a)

starp rindām C0290 un C0300 iekļauj šādu rindu:

“C0292

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķina pieeja KIU

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1.-

KIU, attiecībā uz kuriem maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai saskaņā ar Deleģētās regulas 2015/35 84. panta 1. punktu tika piemērota pilna caurskatāmības pieeja;

2.-

KIU, attiecībā uz kuriem tika piemērota “vienkāršota” caurskatāmības pieeja, balstoties uz plānoto pamatā esošo aktīvu sadalījumu vai pēdējo paziņoto aktīvu sadalījumu, un kuriem datu grupas tiek izmantotas saskaņā ar Deleģētās regulas 2015/35 84. panta 3. punktu;

3.-

KIU, attiecībā uz kuriem tika piemērota “vienkāršota” caurskatāmības pieeja, balstoties uz plānoto pamatā esošo aktīvu sadalījumu vai pēdējo paziņoto aktīvu sadalījumu, un kuriem netiek izmantotas datu grupas saskaņā ar Deleģētās regulas 2015/35 84. panta 3. punktu;

4.-

KIU, attiecībā uz kuriem tika piemērots “2. tipa kapitāla vērtspapīru risks” saskaņā ar Deleģētās regulas 2015/35 168. panta 3. punktu;

9.-

nepiemēro

Šā posteņa caurskatāmības iespējas atspoguļo pieeju, kas izmantota maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai. Nolūkā paziņot informāciju par caurskatīšanu, kas pieprasīta veidnē C.06.03, informācija par caurskatīšanu ir pieprasīta, ņemot vērā konkrētās veidnes vispārīgajos apsvērumos noteiktās robežvērtības.

“Šo posteni piemēro tikai PIK 4. kategorijai.””;

b)

rindas C0310 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“1 –

Nav līdzdalība

2 –

Ir līdzdalība, kurā ir piemērota caurskatāmības pieeja saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 84. pantu

3 –

Ir līdzdalība, kurā nav piemērota caurskatāmības pieeja saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 84. pantu”;

c)

rindas C0330 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar norīkotajām ĀKNI aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe”

“A.M. Best (EU) Rating Services B.V.” (LEI kods: 549300Z2RUKFKV7GON79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch”

“Ftch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody’s”

“Moody’s Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody’s France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody’s Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody’s Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody’s Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody’s Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Moody’s Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Moody’s Investors Service (Nordics) AB” (LEI kods: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

“S&P Global Ratings Europe Limited” (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“CRIF Ratings S.r.l.” (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“Nordic Credit Rating AS” (LEI kods: 549300MLUDYVRQOOXS22)

“DBRS Rating GmbH” (LEI kods: 54930033N1HPUEY7I370)

“Beyond Ratings SAS” (LEI kods: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Citas norīkotās ĀKNI

Nav norīkota neviena ĀKNI, un tiek izmantota vienkāršošana, lai aprēķinātu maksātspējas kapitāla prasību”;

ii)

tabulas rindas C0330 trešajā slejā (“Norādījumi”) ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni uzrāda turpat, kur uzrādīts ārējais reitings (C0320). Ja “Nav norīkota neviena ĀKNI, un tiek izmantota vienkāršošana, lai aprēķinātu maksātspējas kapitāla prasību”, ārējā reitinga (C0320) lauku atstāj neaizpildītu un kredītkvalitātes pakāpē (C0340) izmanto vienu no šādām iespējām: 2a; 3a vai 3b”;

d)

rindas C0340 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar kredītkvalitātes pakāpes iespējām aizstāj ar šādu:

“0 –

Kredītkvalitātes 0. pakāpe

1 –

Kredītkvalitātes 1. pakāpe

2 –

Kredītkvalitātes 2. pakāpe

2a –

Kredītkvalitātes 2. pakāpe saistībā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 176.a panta piemērošanu attiecībā uz obligācijām un aizdevumiem bez kredītnovērtējuma

3 –

Kredītkvalitātes 3. pakāpe

3a –

Kredītkvalitātes 3. pakāpe saistībā ar vienkāršotā aprēķina piemērošanu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 105.a pantu

3b –

Kedītkvalitātes 3. pakāpe saistībā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 176.a panta piemērošanu attiecībā uz obligācijām un aizdevumiem bez kredītnovērtējuma

4 –

Kredītkvalitātes 4. pakāpe

5 –

Kredītkvalitātes 5. pakāpe

6 –

Kredītkvalitātes 6. pakāpe

9 –

Reitings nav pieejams”;

(2)

iedaļā S.08.01 (“Atvērtie atvasinātie instrumenti”) tabulu groza šādi:

a)

rindas C0270 trešajā slejā “Norādījumi” dzēš pirmo teikumu;

b)

rindas C0280 trešajā slejā “Norādījumi” dzēš pirmo teikumu;

c)

rindas C0300 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar norīkotajām ĀKNI aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe”

“A.M. Best (EU) Rating Services B.V.” (LEI kods: 549300Z2RUKFKV7GON79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch”

“Ftch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody’s”

“Moody’s Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody’s France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody’s Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody’s Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody’s Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody’s Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Moody’s Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Moody’s Investors Service (Nordics) AB” (LEI kods: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

“S&P Global Ratings Europe Limited” (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“CRIF Ratings S.r.l.” (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“Nordic Credit Rating AS” (LEI kods: 549300MLUDYVRQOOXS22)

“DBRS Rating GmbH” (LEI kods: 54930033N1HPUEY7I370)

“Beyond Ratings SAS” (LEI kods: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Citas norīkotās ĀKNI”;

(3)

iedaļā S.08.02 –“Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem” tabulu groza šādi:

a)

rindas C0250 trešajā slejā “Norādījumi” dzēš pirmo teikumu;

b)

rindas C0260 trešajā slejā “Norādījumi” dzēš pirmo teikumu;

(4)

iedaļā S.25.01 – “Maksātspējas kapitāla prasība” sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu, tabulai pievieno šādas rindas:

Pieeja nodokļu likmei

R0590/C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

2 –

3 –

nepiemēro, jo atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas korekcija netiek izmantota (šajā gadījumā R0600 līdz R0690 nav piemērojamas)

Skatīt EAAPI pamatnostādnes par tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēju (EIOPA-BoS-14/177)

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas korekcijas aprēķināšana (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

R0600/C0110

Atliktā nodokļa aktīvi pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu kopsumma bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šīs šūnas atliktā nodokļa aktīvu summa atbilst vērtībai, kas norādīta S.02.01 veidnes šūnā R0040/C0010

R0600/C0120

Atliktā nodokļa aktīvi pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu kopsumma, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0610/C0110

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu saistībā ar iepriekšējo zaudējumu pārnešanu vai nodokļu atskaitījumiem pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

R0610/C0120

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa saistībā ar iepriekšējo zaudējumu pārnešanu vai nodokļu atskaitījumiem, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0620/C0110

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu saistībā ar atšķirībām starp aktīva vai saistību “Maksātspēja II” novērtējumu un tā nodokļu bāzi pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

R0620/C0120

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa saistībā ar atšķirībām starp aktīva vai saistību “Maksātspēja II” novērtējumu un tā nodokļu bāzi, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0630/C0110

Atliktā nodokļa saistības pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa saistību summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šīs šūnas atliktā nodokļa saistību summa atbilst vērtībai, kas norādīta veidnes S.02.01 šūnā R0780/C0010.

R0630/C0120

Atliktā nodokļa saistības pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa saistību summa, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

Šo šūnu neaizpilda, ja tiek izmantota vidējās nodokļu likmes pieeja un ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0640/C0130

LAC DT

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu. Šīs šūnas zaudējumu segšanas spējas summa atbilst vērtībai, kas norādīta S.25.01.01 veidnes šūnā R0150/C0100.

R0650/C0130

LAC DT, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

R0660/C0130

LAC DT, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

R0670/C0130

LAC DT, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar iepriekšējo gadu peļņu. Nākamajā gadā iedalīto zaudējumu summa.

R0680/C0130

LAC DT, kas pamatota ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu, turpmākie gadi”

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar iepriekšējo gadu peļņu. Gados, kas ir pēc nākamā gada, iedalīto zaudējumu summa.

R0690/C0130

Maksimālā LAC DT

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas maksimālā summa, kas varētu būt pieejama pirms novērtējuma par to, vai neto atliktā nodokļa aktīvu palielinājumu var izmantot korekcijas nolūkos, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 2. punktā.”;

(5)

iedaļā S.25.02 – “Maksātspējas kapitāla prasība” sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli, tabulai pievieno šādas rindas:

“Pieeja nodokļu likmei

R0590/C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

2 –

3 –

nepiemēro, jo atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas korekcija netiek izmantota (šajā gadījumā R0600 līdz R0690 nav piemērojamas)

Skatīt EAAPI pamatnostādnes par tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēju (EIOPA-BoS-14/177 (*1))

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas korekcijas aprēķināšana (brīvprātīga līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

R0600/C0110

Atliktā nodokļa aktīvi pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu kopsumma bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šīs šūnas atliktā nodokļa aktīvu summa atbilst vērtībai, kas norādīta S.02.01 veidnes šūnā R0040/C0010.

R0600/C0120

Atliktā nodokļa aktīvi pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu kopsumma/aplēse, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0610/C0110

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu saistībā ar iepriekšējo zaudējumu pārnešanu vai nodokļu atskaitījumiem pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

R0610/C0120

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa/aplēse saistībā ar iepriekšējo zaudējumu pārnešanu vai nodokļu atskaitījumiem, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0620/C0110

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu saistībā ar atšķirībām starp aktīva vai saistību “Maksātspēja II” novērtējumu un tā nodokļu bāzi pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

R0620/C0120

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa/aplēse saistībā ar atšķirībām starp aktīva vai saistību “Maksātspēja II” novērtējumu un tā nodokļu bāzi, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0630/C0110

Atliktā nodokļa saistības pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa saistību summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šīs šūnas atliktā nodokļa saistību summa atbilst vērtībai, kas norādīta veidnes S.02.01 šūnā R0780/C0010.

R0630/C0120

Atliktā nodokļa saistības pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa saistību summa/aplēse, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

Šo šūnu neaizpilda, ja tiek izmantota vidējās nodokļu likmes pieeja un ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0640/C0130

LAC DT summa/aplēse

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu. Šīs šūnas zaudējumu segšanas spējas summa atbilst vērtībai, kas norādīta S.25.02.01 veidnes šūnā R0310/C0100.

R0650/C0130

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju.

R0660/C0130

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē.

R0670/C0130

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar iepriekšējo gadu peļņu. Nākamajā gadā iedalīto zaudējumu summa.

R0680/C0130

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados”

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar iepriekšējo gadu peļņu. Gados, kas ir pēc nākamā gada, iedalīto zaudējumu summa.

R0690/C0130

Maksimālās LAC DT summa/aplēse

Maksimālā atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas varētu būt pieejama pirms novērtējuma, vai neto atliktā nodokļa aktīvu palielinājumu var izmantot korekcijas nolūkā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 2. punktā.”;

(6)

iedaļā S.25.03 – “Maksātspējas kapitāla prasība” sabiedrībām, kas izmanto pilnīgu iekšējo modeli, tabulai pievieno šādas rindas:

“R0590/C0109

Pieeja, kuras pamatā ir vidējā nodokļa likme

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

2 –

3 –

nepiemēro, jo atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas korekcija netiek izmantota (šajā gadījumā R0600 līdz R0690 nav piemērojamas).

Skatīt EAAPI pamatnostādnes par tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēju (EIOPA-BoS-14/177)

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas korekcijas aprēķināšana (brīvprātīga informācija līdz 2019. gada 31. decembrim, obligāta no 2020. gada 1. janvāra)

R0600/C0110

Atliktā nodokļa aktīvi pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu kopsumma bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šīs šūnas atliktā nodokļa aktīvu summa atbilst vērtībai, kas norādīta S.02.01 veidnes šūnā R0040/C0010

R0600/C0120

Atlikto nodokļu aktīvi pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu kopsumma, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0610/C0110

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu saistībā ar iepriekšējo zaudējumu pārnešanu vai nodokļu atskaitījumiem pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

R0610/C0120

Atliktā nodokļa aktīvu pārnešana pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa/aplēse saistībā ar iepriekšējo zaudējumu pārnešanu vai nodokļu atskaitījumiem, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0620/C0110

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu saistībā ar atšķirībām starp aktīva vai saistību “Maksātspēja II” novērtējumu un tā nodokļu bāzi pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

R0620/C0120

Atliktā nodokļa aktīvi saistībā ar atskaitāmām pagaidu starpībām pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa aktīvu summa/aplēse saistībā ar atšķirībām starp aktīva vai saistību “Maksātspēja II” novērtējumu un tā nodokļu bāzi, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šo šūnu neaizpilda, ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0630/C0110

Atliktā nodokļa saistības pirms satricinājuma

Atliktā nodokļa saistību summa bilancē, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu pirms tūlītēja zaudējuma, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā. Šīs šūnas atliktā nodokļa saistību summa atbilst vērtībai, kas norādīta veidnes S.02.01 šūnā R0780/C0010.

R0630/C0120

Atliktā nodokļa saistības pēc satricinājuma

Atliktā nodokļa saistību summa/aplēse, ja bilance, izmantojot “Maksātspēja II” novērtējumu, tika sagatavota pēc tūlītēja zaudējuma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 1. un 2. punktā.

Šo šūnu neaizpilda, ja tiek izmantota vidējās nodokļu likmes pieeja un ja rinda R0590/C0109 ir aizpildīta ar “1-jā”.

R0640/C0130

LAC DT summa/aplēse

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantā. Šīs šūnas zaudējumu segšanas spējas summa atbilst vērtībai, kas norādīta S.25.02.01.03 veidnes šūnā R0310/C0100.

R0650/C0130

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar atliktā nodokļa saistību reversiju.

R0660/C0130

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un pamatota ar atsauci uz iespējamu, ar nodokli apliekamu ekonomisko peļņu nākotnē.

R0670/C0130

LAC DT summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; šajā gadā

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kas aprēķināta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantu un ko pamato ar iepriekšējo gadu peļņu. Nākamajā gadā iedalīto zaudējumu summa.

R0680/C0130

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, ko pamato ar pārnešanu uz iepriekšēju periodu; turpmākajos gados”

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa/aplēse, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. pantā un ko pamato ar iepriekšējo gadu peļņu. Gados, kas ir pēc nākamā gada, iedalīto zaudējumu summa.

R0690/C0130

Maksimālās LAC DT summa/aplēse

Maksimālā atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējas summa, kas varētu būt pieejama pirms novērtējuma, vai neto atliktā nodokļa aktīvu palielinājumu var izmantot korekcijas nolūkā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 207. panta 2. punktā.”

(7)

Iedaļā S.26.01 – “Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks” tabulu groza šādi:

a)

rindu R0010/C0010 svītro;

b)

starp rindām Z0030 un R0020/C0010 iekļauj šādu rindu:

“R0012/C0010

Vienkāršojumi – starpības risks – obligācijas un aizdevumi

Izmanto šā nepapildināmā saraksta variantus:

1 –

Vienkāršojumi 104. pantam

2 –

Vienkāršojumi 105.a pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti

Vienlaikus var izmantot 1. un 2. variantu.

Ja R0012/C0010 = 1, R0410 ieraksta tikai C0060 un C0080. ”;

c)

pirms rindas R0020/C0010 iekļauj šādu rindu:

“R0014/C0010

Vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks – izmantotie vienkāršojumi

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

Vienkāršojumi 105.a pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti”

d)

rindas R0220–R0240/C0020 kodu aizstāj ar “R0221–R0240/C0020”;

e)

rindas R0220-R0240/C0040 kodu aizstāj ar “R0221-R0240/C0040”;

f)

rindas R0260 – R0280/C0020 kodu aizstāj ar “R0261–R0280/C0020”;

g)

rindas R0260 – R0280/C0040 kodu aizstāj ar “R0261–R0280/C0040”;

h)

rindas starp R0261-R0280/C0040 un R0292/C0020 svītro;

i)

starp rindām R0260-R0280/C0040 un R0292/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru riska prasību attiecībā uz visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem) pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku visa veida atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas piemērošanas.”

j)

rindas starp R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 un R0300/C0020 svītro;

k)

starp rindām R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 un rindu R0300/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, kas nav sabiedrību vērtspapīri.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, kas nav sabiedrību vērtspapīri.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku prasību attiecībā uz visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, ka nav sabiedrību vērtspapīri), pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, kas nav sabiedrību vērtspapīri) pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, kas nav sabiedrību vērtspapīri), pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri, kas nav sabiedrību vērtspapīri

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar visa veida atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, kas nav sabiedrību vērtspapīri, t. i., pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai. ”

l)

rindas starp R0450/C0080 un R0480/C0020 svītro;

m)

starp rindām R0450/C0080 un R0480/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0461/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīciju starpības risku.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0461/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīciju starpības risku.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 varētu iegūt no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0461/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīciju starpības risku, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0461/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0461/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0461/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0461/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijas

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, t. i., pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0462/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīciju starpības risku.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0462/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīciju starpības risku.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0462/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīciju starpības risku, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0462/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0462/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0462/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0462/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijas

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, t. i., pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450. ”

n)

pirms rindas R0480/C0080 iekļauj šādas rindas:

“R0481/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – cita vērtspapīrošana

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret citas vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0481/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – cita vērtspapīrošana

Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret citas vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0481/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – cita vērtspapīrošana

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret citas vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0481/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas –cita vērtspapīrošana

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar citas vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0481/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – cita vērtspapīrošana

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar citas vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0481/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – cita vērtspapīrošana

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar citas vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0481/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – cita vērtspapīrošana

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar citas vērtspapīrošanas pozīcijām, t. i., pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0482/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret pārejas 1. tipa vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0482/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret pārejas 1. tipa vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0482/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret pārejas 1. tipa vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0482/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar 1. tipa vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0482/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar pārejas 1. tipa vērtspapīrošanas pozīcijām pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0482/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar pārejas 1. tipa vērtspapīrošanas pozīcijām pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0482/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – pārejas 1. tipa vērtspapīrošana

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar pārejas 1. tipa vērtspapīrošanas pozīcijām, t. i., pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0483/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret garantētas VPS vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0483/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret garantētas VPS vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0483/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret garantētas VPS vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku, pēc satricinājuma.

Šajā šūnā neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0483/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar garantētas VPS vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc satricinājuma un pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0483/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar garantētās VPS vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

R0483/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar garantētas VSP vērtspapīrošanas pozīcijām, pēc satricinājuma, bet pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0483/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – starpības risks – vērtspapīrošanas pozīcijas – garantēta VPS vērtspapīrošana

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar garantētas VPS vērtspapīrošanas pozīcijām, t. i., pirms korekcijas piemērošanas tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai.”;

Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījumu starp R0461 un R0483 var iegūt no maksātspējas kapitāla prasības likmju starpības riska aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0450. ”

(8)

iedaļā S.26.02 – “Maksātspējas kapitāla prasība”– “Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks” tabulu groza šādi:

a)

tekstu rindas R0010/C0010 trešajā slejā (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus darījuma partnera saistību nepildīšanas riska aprēķinam. Izmanto šā nepapildināmā saraksta variantus:

3 –

Vienkāršojumi 109. pantam

4 –

Vienkāršojumi, kas sagrupē viena nosaukuma riska darījumus, 110. pants

5 –

Saistību nepildīšanas zaudējumu vienkāršojumi attiecībā uz pārapdrošināšanas līgumiem, 112.a pants

6 –

Vienkāršojumi 1. tipa riska darījumiem, 112.b pants

7 –

Vienkāršojumi pārapdrošināšanas līgumu risku mazinošai ietekmei, 111. pants

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti

Vienlaikus var izmantot 3. un 7. variantu.

Ja R0010/C0010 = 4 vai 6, 1. tipa riska darījumiem, attiecībā uz rindu R0100 aizpilda tikai R0100/C0080.”;

b)

tekstu rindas R0010/C0080 trešajā slejā (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Šī ir bruto kapitāla prasība (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) attiecībā uz darījumu partneru saistību neizpildes risku, kas izriet no visiem 1. tipa riska darījumiem.

Ja R0010/C0010 = 4 vai 6, šis postenis norāda bruto maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot vienkāršojumus.”;

(9)

iedaļā S.26.03 –“Maksātspējas kapitāla prasība– dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks” rindas R0040/C0010 trešās slejas (“Norādījumi”) tekstu aizstāj ar šādu:

“Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus polises apturēšanas riska aprēķinam. Izmanto šādas iespējas:

1 –

Vienkāršojums 95. pantam

2 –

Vienkāršojums 95.a pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti

Vienlaikus var izmantot 1. un 2. variantu.

Ja R0040/C0010 = 1, R0400 līdz R0420 aizpilda tikai C0060 un C0080.”;

(10)

Iedaļā S.26.04 – “Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks” izdara šādu grozījumu:

a)

tekstu rindas R0050/C0010 trešajā slejā (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus polises apturēšanas riska aprēķinam. Izmanto šādas iespējas:

1 –

Vienkāršojums 102. pantam

2 –

Vienkāršojums 102.a pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti

Vienlaikus var izmantot 1. un 2. variantu.

Ja R0050/C0010 = 1, R0400 līdz R0420 aizpilda tikai C0060 un C0080.”;

b)

pēc rindas R0050/C0010 iekļauj šādu rindu:

“R0051/C0010

Vienkāršojumi – tādas veselības apdrošināšanas, kas nelīdzinās dzīvības apdrošināšanai, polises apturēšanas risks

Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus polises apturēšanas riska aprēķinam. Izmanto šādas iespējas:

1 –

Vienkāršojums 96.a pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti ”

(11)

Iedaļā S.26.05 – “Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks” tabulā pēc rindas R0010/C0010 iekļauj šādu rindu:

“R0011/C0010

Izmantotie vienkāršojumi – nedzīvības apdrošināšanas polises apturēšanas risks

Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riska aprēķinam. Izmanto šādas iespējas:

1 –

Vienkāršojums 90.a pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti”

(12)

iedaļā S.26.07 – “Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi” tabulu groza šādi:

a)

pievieno šādu tabulu:

“Tirgus risks – tirgus riska koncentrācija

R0300/C0300

Parāda portfeļa daļa

Parāda portfeļa daļa, attiecībā uz kuru ir veikts vienkāršots maksātspējas kapitāla prasības aprēķins.

Šo posteni uzrāda tikai tad, ja piemēro pārskatu sniegšanas izņēmumu attiecībā uz veidni S.06.02”

b)

pirms rindas R0300/C0300 iekļauj šādas rindas:

“Vienkāršojumi: dabas katastrofas

R0400/C0320

Vētra – riska pakāpe izvēlēta dabas katastrofu vienkāršojumos

Ietver riska pakāpi, ko izmanto vētras vienkāršojumiem

R0400/C0330

Vētra – to riska darījumu summa, kas pakļauti dabas katastrofu vienkāršojumiem

Ietver riska darījumu summu, kas pakļauti vētras vienkāršojumiem

R0410/C0320

Krusa – riska pakāpe izvēlēta dabas katastrofu vienkāršojumos

Ietver riska pakāpi, ko izmanto krusas vienkāršojumiem

R0410/C0330

Krusa – to riska darījumu summa, kas pakļauti dabas katastrofu vienkāršojumiem

Ietver riska darījumu summu, kas pakļauti krusas vienkāršojumiem

“R0420/C0320

Zemestrīce – riska pakāpe izvēlēta dabas katastrofu vienkāršojumos

Ietver riska pakāpi, ko izmanto zemestrīces vienkāršojumiem

R0420/C0330

Zemestrīce – to riska darījumu summa, kas pakļauti dabas katastrofu vienkāršojumiem

Ietver riska darījumu summu, kas pakļauti zemestrīces vienkāršojumiem

R0430/C0320

Plūdi – riska pakāpe izvēlēta dabas katastrofu vienkāršojumos

Ietver riska pakāpi, ko izmanto plūdu vienkāršojumiem

R0430/C0330

Plūdi –to riska darījumu summa, kas pakļauti dabas katastrofu vienkāršojumiem

Ietver to riska darījumu summu, kas pakļauti plūdu vienkāršojumiem

R0440/C0320

Zemes nogruvumi – riska pakāpe izvēlēta dabas katastrofu vienkāršojumos

Ietver riska pakāpi, ko izmanto zemes nogruvumu vienkāršojumiem

R0440/C0330

Zemes nogruvumi – to riska darījumu summa, kas pakļauti dabas katastrofu vienkāršojumiem

Ietver to riska darījumu summu, kas pakļauti zemes nogruvumu vienkāršojumiem”

(13)

iedaļā S.27.01 – “Maksātspējas kapitāla prasība”– “Nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks” tabulu groza šādi:

a)

pēc rindas Z0030 iekļauj šādas rindas:

“R0001/C001

Izmantotie vienkāršojumi – ugunsgrēka risks

Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus ugunsgrēka riska aprēķinam. Izmanto šādas iespējas:

1 –

Vienkāršojumi 90.c pantam

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti

Ja R0001/C0001 = 1, R2600 aizpilda tikai C0060 un C0880.

R0002/C001

Izmantotie vienkāršojumi – dabas katastrofu risks

Norādiet, vai sabiedrība ir izmantojusi vienkāršojumus dabas katastrofu riska aprēķinam. Izmanto šādas iespējas:

1 –

Vienkāršojums 90.b pantam, vētra

2 –

Vienkāršojums 90.b pantam, zemestrīce

3 –

Vienkāršojums 90.b pantam, plūdi

4 –

Vienkāršojums 90.b pantam, krusa

5 –

Vienkāršojums 90.b pantam, zemes nogruvumi

9 –

Vienkāršojumi nav izmantoti

Vienlaikus var izmantot 1. un 5. variantu. ”

b)

pirms rindas C0760/R2400 iekļauj šādu tabulu:

“Kuģu skaits

C0781/R2421

Kuģu skaits, kuru vērtība nepārsniedz 250 000 EUR

Šis ir kuģu skaits, kuru vērtība nepārsniedz 250 000 EUR”

c)

rindas C1170/R3700–R4010, C1190/R3700–R4010, C1210/R3700–R4010, C1230/R3700–R4010, C1250/R3700–R4010 pirmajā slejā dzēš C1210/R3300–R3600;

d)

rindas C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600 pirmajā slejā dzēš C1220/R3300–R3600;

e)

rindas C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 pirmajā slejā dzēš C1340/R3700–R4010;

(14)

iedaļā S.30.02 – “Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu brīvprātīgiem segumiem” tabulas rindas C0340 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe”

“A.M. Best (EU) Rating Services B.V.” (LEI kods: 549300Z2RUKFKV7GON79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch”

“Ftch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody’s”

“Moody’s Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody’s France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody’s Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody’s Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody’s Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody’s Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Moody’s Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Moody’s Investors Service (Nordics) AB” (LEI kods: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

“S&P Global Ratings Europe Limited” (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“CRIF Ratings S.r.l.” (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“Nordic Credit Rating AS” (LEI kods: 549300MLUDYVRQOOXS22)

“DBRS Rating GmbH” (LEI kods: 54930033N1HPUEY7I370)

“Beyond Ratings SAS” (LEI kods: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Citas norīkotās ĀKNI”;

(15)

iedaļā S.30.04 – “Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu dati” tabulas rindas C0240 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar norīkotajām ĀKNI aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe”

“A.M. Best (EU) Rating Services B.V.” (LEI kods: 549300Z2RUKFKV7GON79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch”

“Ftch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody’s”

“Moody’s Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody’s France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody’s Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody’s Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody’s Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody’s Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Moody’s Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Moody’s Investors Service (Nordics) AB” (LEI kods: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

“S&P Global Ratings Europe Limited” (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“CRIF Ratings S.r.l.” (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“Nordic Credit Rating AS” (LEI kods: 549300MLUDYVRQOOXS22)

“DBRS Rating GmbH” (LEI kods: 54930033N1HPUEY7I370)

“Beyond Ratings SAS” (LEI kods: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Citas norīkotās ĀKNI”;

(16)

iedaļā S.31.01 “Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības”) tabulas rindas C0220 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe”

“A.M. Best (EU) Rating Services B.V.” (LEI kods: 549300Z2RUKFKV7GON79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch”

“Ftch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody’s”

“Moody’s Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody’s France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody’s Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody’s Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody’s Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody’s Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Moody’s Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Moody’s Investors Service (Nordics) AB” (LEI kods: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

“S&P Global Ratings Europe Limited” (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“CRIF Ratings S.r.l.” (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“Nordic Credit Rating AS” (LEI kods: 549300MLUDYVRQOOXS22)

“DBRS Rating GmbH” (LEI kods: 54930033N1HPUEY7I370)

“Beyond Ratings SAS” (LEI kods: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Citas norīkotās ĀKNI”;

(17)

iedaļā S.31.02 – “Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības” tabulas rindas C0280 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

”Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe”

“A.M. Best (EU) Rating Services B.V.” (LEI kods: 549300Z2RUKFKV7GON79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch”

“Ftch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody’s”

“Moody’s Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody’s France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody’s Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody’s Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody’s Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody’s Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Moody’s Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Moody’s Investors Service (Nordics) AB” (LEI kods: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

“S&P Global Ratings Europe Limited” (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“CRIF Ratings S.r.l.” (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“Nordic Credit Rating AS” (LEI kods: 549300MLUDYVRQOOXS22)