EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2099

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2099 (2019. gada 23. oktobris), ar kuru attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

PE/88/2019/REV/1

OJ L 322, 12.12.2019, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj

12.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2099

(2019. gada 23. oktobris),

ar kuru attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (4) ir noteikta prasība, ka standartizētu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērte saskaņā ar līdzīgām prasībām citās G20 valstīs ir jāveic, izmantojot centrālo darījumu partneri (CCP). Minētajā regulā attiecībā uz CCP tika ieviestas arī stingras uzraudzības, organizatoriskās un darījumdarbības prakses prasības un izveidoti to prudenciālās uzraudzības pasākumi, lai samazinātu risku CCP pakalpojumu izmantotājiem un stiprinātu finanšu stabilitāti.

(2)

Kopš Regulas (ES) Nr. 648/2012 pieņemšanas CCP darbības apjoms Savienībā un pasaulē ir ātri pieaudzis gan mēroga, gan tvēruma ziņā. Paredzams, ka līdz ar papildu tīrvērtes pienākumu ieviešanu un brīvprātīgas tīrvērtes apjoma pieaugumu tādu darījumu partneru vidū, uz kuriem neattiecas tīrvērtes pienākums, CCP darbība turpmākajos gados turpinās paplašināties. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/834 (5) groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, lai uzlabotu tās efektivitāti un proporcionalitāti, radītu papildu stimulus CCP piedāvāt darījumu partneriem centralizētu atvasināto instrumentu tīrvērti un atvieglotu piekļuvi tīrvērtei maziem finanšu un nefinanšu darījumu partneriem. Kapitāla tirgu savienības (KTS) ietekmē dziļāki un integrētāki kapitāla tirgi vēl vairāk palielinās vajadzību pēc pārrobežu tīrvērtes Savienībā, tādējādi arvien palielinot CCP nozīmi un savstarpējo saistību finanšu sistēmā.

(3)

To CCP skaits, kuri pašlaik veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, joprojām ir diezgan ierobežots, proti, 2019. gada augustā tie bija 16 CCP. Saskaņā ar minēto regulu Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir atzinusi 33 trešo valstu CCP, ļaujot tiem savus pakalpojumus piedāvāt tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Tīrvērtes tirgi ir labi integrēti visā Savienībā, taču tie ir arī ļoti koncentrēti noteiktās aktīvu kategorijās un ļoti cieši savstarpēji saistīti. Riska koncentrācijas dēļ iespējamība, ka CCP nonāktu grūtībās, ir neliela, taču šādam notikumam būtu ārkārtīgi liela ietekme. Komisija 2016. gada novembrī saskaņā ar G20 konsensu pieņēma priekšlikumu regulai par CCP atveseļošanu un noregulējumu, lai nodrošinātu, ka iestādes ir pienācīgi sagatavojušās risināt grūtībās esoša CCP jautājumu, aizsargājot finanšu stabilitāti un ierobežojot izmaksas nodokļu maksātājiem.

(4)

Neatkarīgi no minētā tiesību akta priekšlikuma un ņemot vērā pieaugošo tīrvērtes apmēru, sarežģītību un pārrobežu dimensiju Savienībā un pasaulē, būtu jāpārskata uzraudzības pasākumi, ko piemēro Savienības un trešo valstu CCP. Risinot konstatētās problēmas agrīnā posmā un ieviešot skaidrus un saskanīgus uzraudzības pasākumus gan attiecībā uz Savienības, gan uz trešo valstu CCP, tiktu stiprināta Savienības finanšu sistēmas vispārējā stabilitāte un vēl vairāk pazemināts iespējamais risks, ka CCP nonāktu grūtībās.

(5)

Ņemot vērā minētos apsvērumus, Komisija 2017. gada 4. maijā pieņēma paziņojumu “Ar finanšu tirgus būtisko infrastruktūru saistīto problēmu risināšana un kapitāla tirgu savienības tālāka attīstīšana”, norādot, ka ir vajadzīgas papildu izmaiņas Regulā (ES) Nr. 648/2012, lai uzlabotu pašreizējo sistēmu, ar kuru tiek nodrošināta finanšu stabilitāte un atbalstīta turpmāka KTS attīstība un padziļināšana.

(6)

Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktie uzraudzības pasākumi pārsvarā paļaujas uz piederības valsts iestādi. Tiem CCP, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, pašlaik atļaujas piešķir un uzraudzību veic dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbībā ar kolēģijām, kuras ietver valstu uzraudzības iestādes, EVTI, attiecīgos Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekus un citas attiecīgās iestādes. Kolēģijas paļaujas uz koordināciju un informācijas apmaiņu, ko veic CCP kompetentā iestāde, kura ir atbildīga par Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzēto noteikumu izpildi. Atšķirīga CCP uzraudzības prakse visā Savienībā var radīt regulējuma un uzraudzības arbitrāžas riskus, apdraudot finanšu stabilitāti un radot neveselīgu konkurenci. Komisija 2016. gada 14. septembra paziņojumā par KTS un sabiedriskajā apspriešanā par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) darbībām vērsa uzmanību uz šiem jaunajiem riskiem un lielākas uzraudzības konverģences nepieciešamību. Jau pastāvošo vispārējo EVTI uzdevumu ietvaros, proti, veikt koordinatora funkciju starp kompetentām iestādēm un kolēģijām nolūkā veidot kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, nodrošināt vienotas procedūras un konsekventas pieejas, kā arī stiprināt uzraudzības rezultātu konsekvenci, EVTI jo īpaši būtu jāpievēršas uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme. Tādas uzraudzības jomas, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme, EVTI būtu jānosaka, pamatojoties uz savām zināšanām un Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanā gūto pieredzi.

(7)

Ņemot vērā finanšu tirgu globālo mērogu un nepieciešamību novērst pretrunas Savienības un trešo valstu CCP uzraudzībā, būtu jāpalielina EVTI spēja veicināt CCP uzraudzības konverģenci. Šim nolūkam būtu jāizveido CCP paredzēta pastāvīga iekšējā komiteja (“CCP uzraudzības komiteja”), kas veiktu pienākumus saistībā ar CCP, kuri saņēmuši atļauju Savienībā, un trešo valstu CCP. EVTI paspārnē izveidotās CCP uzraudzības komitejas izveidei, tās funkcijām un sastāvam vajadzētu būt vienreizējam risinājumam, kā apvienot speciālās zināšanas CCP uzraudzības jomā, un nevajadzētu radīt precedentu EUI.

(8)

Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, kā arī Savienības un tās dalībvalstu finanšu stabilitāti, CCP uzraudzības komitejai vajadzētu būt atbildīgai par īpašiem uzdevumiem, kas tai uzticēti, ievērojot Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(9)

Lai iekļautu pilnu praktiskās pieredzes un speciālo darbības zināšanu spektru attiecībā uz CCP uzraudzību, CCP uzraudzības komitejas sastāvā vajadzētu būt priekšsēdētājam, neatkarīgajiem locekļiem un kompetentajām iestādēm no dalībvalstīm ar kādu no atļauju saņēmušajiem CCP. Ja CCP uzraudzības komiteja sanāk saistībā ar atļauju saņēmušiem CCP, tādas centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic minētie CCP, varētu brīvprātīgi piedalīties CCP uzraudzības komitejā saistībā ar Savienības mēroga novērtējumiem par CCP noturību pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām un būtiskām tirgus norisēm, lai veicinātu piekļuvi informācijai, kas varētu būt būtiska to uzdevumu veikšanai. Ja CCP uzraudzības komiteja sanāk saistībā ar trešo valstu CCP, centrālās bankas, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic attiecīgajam trešo valstu CCP, vajadzētu spēt brīvprātīgi piedalīties CCP uzraudzības komitejā tādu lēmumu sagatavošanas nolūkā, kas attiecas uz trešo valstu CCP, kas ir sistēmiski nozīmīgi vai tādi, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgi Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei (2. līmeņa CCP). Emisijas centrālajām bankām vajadzētu būt CCP uzraudzības komitejas locekļiem bez balsstiesībām. CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājam vajadzētu spēt uzaicināt kolēģiju locekļus piedalīties novērotāju statusā, lai nodrošinātu, ka CCP uzraudzības komiteja ņem vērā citu attiecīgo iestāžu viedokļus.

(10)

Lai nodrošinātu atbilstošu speciālo zināšanu un pārskatatbildības līmeni, EVTI Uzraudzības padomei (“Uzraudzības padome”) būtu jāieceļ CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi, pamatojoties uz nopelniem, zināšanām tīrvērtes, pēctirdzniecības, prudenciālās uzraudzības un finanšu jautājumos, kā arī uz pieredzi, kas attiecas uz CCP uzraudzību un noregulējumu, izmantojot atklātu atlases procedūru, kuru organizē un pārvalda Uzraudzības padome, kam palīdz Komisija, un kurā būtu jārespektē dzimumu līdzsvara princips. Pirms CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja un neatkarīgo locekļu iecelšanas un vēlākais vienu mēnesi pēc tam, kad tos atlasījusi Uzraudzības padome, Eiropas Parlamentam pēc atlasīto kandidātu uzklausīšanas būtu jāapstiprina vai jānoraida viņu iecelšana amatā. Uzraudzības padome var iecelt amatā tikai tos atlasītos kandidātus, ko apstiprinājis Eiropas Parlaments.

(11)

Lai nodrošinātu pārredzamību un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu Savienības iestāžu tiesības, CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājam un neatkarīgajiem locekļiem vajadzētu būt atbildīgiem Eiropas Parlamentam un Padomei par visiem lēmumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(12)

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājam un neatkarīgajiem locekļiem būtu jārīkojas neatkarīgi un objektīvi Savienības interesēs. Tiem būtu jānodrošina, lai pienācīgi tiktu ņemta vērā pienācīga iekšējā tirgus darbība, kā arī katras dalībvalsts – ar vai bez atļauju saņēmušiem CCP – finanšu stabilitāte un finanšu stabilitāte Savienībā.

(13)

Lai nodrošinātu piemērotu, efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu CCP uzraudzības komitejā, priekšsēdētājam, neatkarīgajiem locekļiem un kompetentajām iestādēm no dalībvalstīm ar atļauju saņēmušu CCP, vajadzētu būt balsstiesībām. Centrālās(-o) bankas(-u) pārstāvjiem, kā arī novērotājiem nevajadzētu būt balsstiesībām. CCP uzraudzības komitejai lēmumi būtu jāpieņem ar vienkāršu locekļu balsu vairākumu, katram loceklim vajadzētu būt vienai balsij, un priekšsēdētājam vajadzētu būt izšķirošai balsij neizšķirta balsojuma gadījumā. Uzraudzības padomei arī turpmāk vajadzētu būt galīgā lēmuma pieņemšanas pilnvarām.

(14)

Lai nodrošinātu saskaņotu un konsekventu uzraudzības pieeju visā Savienībā, CCP uzraudzības komitejai vajadzētu būt atbildīgai par konkrētu specifisku lēmumu sagatavošanu un konkrētu specifisku uzdevumu veikšanu, kas uzticēti EVTI. Šāda atbildība veicina EVTI koordinatora funkciju starp kompetentām iestādēm un kolēģijām nolūkā veidot kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme. Šajā sakarā šādas atbilstošas uzraudzības darbības un lēmumi varētu jo īpaši aptvert uzraudzības jomas, kurās atšķirīga uzraudzības prakse var radīt regulējuma un uzraudzības arbitrāžas riskus vai apdraudēt finanšu stabilitāti. EVTI vajadzētu arī būt informētai par visiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzēto kolēģiju pieņemtajiem atzinumiem, tostarp par lēmumu pieņemšanas pamatu, uz ko attiecas kolēģijas atzinums, un par jebkādiem ieteikumiem, kuri ievēroti minētajos kolēģijas atzinumos.

(15)

Turklāt CCP uzraudzības komitejā būtu jānotiek obligātai ex ante viedokļu apmaiņai un diskusijām saistībā ar CCP kompetento iestāžu lēmumu projektiem par konkrētām īpaši nozīmīgām uzraudzības jomām. Turklāt brīvprātīgi un pēc CCP kompetento iestāžu iniciatīvas vajadzētu būt iespējamam, ka uz visiem lēmumu projektiem attiecas viedokļu apmaiņa uz ex ante pamata. EVTI nebūtu jāsniedz atzinums, ja, ņemot vērā rezultātus, kas gūti CCP uzraudzības komitejā notikušajās diskusijās, nav konstatēti atšķirīgi viedokļi. EVTI pilnvarām sniegt atzinumus būtu jānodrošina, lai CCP kompetentā iestāde attiecībā uz lēmumu projektiem saņemtu papildu reakciju no tādu uzraudzītāju grupas, kas ir specializējušies un kam ir pieredze CCP uzraudzībā. Šādiem EVTI atzinumiem nevajadzētu būt nekādai ietekmei uz CCP kompetentās iestādes atbildību pieņemt galīgo lēmumu, un tas nozīmē, ka CCP kompetentajai iestādei arī turpmāk būtu pilnīga rīcības brīvība saistībā ar attiecīgā lēmuma galīgo saturu. Ja kompetentā iestāde nepiekrīt EVTI atzinumam, tai EVTI būtu jāsniedz komentāri par jebkuru būtisku novirzi no minētā atzinuma. Kompetentajai iestādei būtu jāspēj sniegt komentārus pirms lēmuma pieņemšanas, tā pieņemšanas laikā vai pēc tā pieņemšanas. Tomēr, ja kompetentā iestāde sniedz komentārus pēc lēmuma pieņemšanas, tai to vajadzētu darīt bez liekas kavēšanās. EVTI sniegtajam atzinumam nevajadzētu ietekmēt kolēģiju pilnvaras attiecīgā gadījumā pēc saviem ieskatiem lemt par savu atzinumu saturu.

(16)

Ja uzraudzības darbības saistībā ar atļauju saņēmušu CCP liecina par nepietiekamu konverģenci un saskaņotību Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanā, tostarp, pamatojoties uz kompetento iestāžu obligātu un brīvprātīgu apspriešanos ar EVTI un diskusijām CCP uzraudzības komitejā, EVTI būtu jāsekmē vajadzīgais konverģences un saskaņotības līmenis, tostarp, izdodot pamatnostādnes, ieteikumus vai atzinumus. Lai sekmētu šo procesu, CCP uzraudzības konverģences komitejai vajadzētu spēt lūgt Uzraudzības padomi apsvērt, vai ir jāpieņem EVTI pamatnostādnes, ieteikumi un atzinumi. CCP uzraudzības komitejai vajadzētu arī spēt iesniegt atzinumus Uzraudzības padomei attiecībā uz lēmumiem, kas EVTI jāpieņem par CCP kompetento iestāžu uzdevumiem un darbībām. CCP uzraudzības komitejai būtu jāsniedz, piemēram, atzinumi par tehnisko standartu projektiem vai pamatnostādņu projektiem, ko EVTI izstrādājusi CCP darbības atļaušanas un uzraudzības jomā.

(17)

Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību attiecībā uz trešo valstu CCP, CCP uzraudzības komitejai būtu jāsagatavo pilnīgi lēmumu projekti apstiprināšanai Uzraudzības padomē un jāveic uzdevumi, kas EVTI uzticēti saistībā ar Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzētajiem noteikumiem par trešo valstu CCP atzīšanu un uzraudzību. Tā kā sadarbība un informācija ir būtiska, CCP uzraudzības komitejai, kad tā sanāk saistībā ar trešo valstu CCP, būtu jāapmainās ar attiecīgo informāciju ar trešo valstu CCP kolēģiju, tostarp ar pilnīgiem lēmumu projektiem, ko tā iesniedz Uzraudzības padomei, ar galīgiem lēmumiem, ko pieņēmusi Uzraudzības padome, ar CCP uzraudzības komitejas sanāksmju darba kārtībām un protokoliem un pieteikumiem par tādu CCP atzīšanu, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī.

(18)

Lai nodrošinātu efektīvu savu uzdevumu veikšanu, CCP uzraudzības komitejai būtu jāsaņem atbalsts no specializēta EVTI personāla tās sanāksmju un analīzes sagatavošanā, kas nepieciešama tās uzdevumu veikšanai un starptautiskās sadarbības atbalstam.

(19)

Emisijas centrālajām bankām vajadzētu būt iesaistītām CCP uzraudzības komitejas lēmumu sagatavošanā saistībā ar trešo valstu CCP klasifikāciju saskaņā ar to sistēmisko nozīmi un 2. līmeņa CCP uzraudzību, lai nodrošinātu, ka tās pienācīgi pilda uzdevumus saistībā ar monetāro politiku un vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību. Tā kā EVTI lēmumi saistībā ar 2. līmeņa CCP par maržu prasībām, likviditātes riska kontroli, nodrošinājumu, norēķinu kārtību un sadarbspējas mehānismu apstiprināšanu varētu būt īpaši nozīmīgi saistībā ar centrālo banku uzdevumiem, CCP uzraudzības komitejai, pamatojoties uz “atbilstības vai pamatojuma” mehānismu būtu jākonsultējas ar centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic trešo valstu CCP.

(20)

Uzraudzības padomei lēmumu projekti, ko iesniegusi CCP uzraudzības komiteja, būtu jāpieņem saskaņā ar lēmumu pieņemšanas procesu, kas izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (6). Lai nodrošinātu efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu, konkrēti lēmumi, kas neattiecas uz trešo valstu CCP atzīšanu vai klasifikāciju, īpašām prasībām, ko piemēro 2. līmeņa CCP, atzīšanas pārskatīšanu vai anulēšanu vai būtiskiem trešo valstu CCP notiekošās uzraudzības elementiem, kad ir nepieciešamas konsultācijas ar emisijas centrālajām bankām, Uzraudzības padomei būtu jāpieņem trīs darbdienu laikā.

(21)

Lai vēl vairāk veicinātu uzraudzības lēmumu konverģenci, EVTI būtu jāsaņem jaunas pilnvaras izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektus par darbības un pakalpojumu klāsta paplašināšanu un precizēt nosacījumus, pēc kuriem izmaiņas modeļos un parametros tiek uzskatītas par būtiskām. Turklāt EVTI vajadzētu izdot nepieciešamās pamatnostādnes, lai vēl precīzāk noteiktu kopējās procedūras uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam saistībā ar CCP.

(22)

Savienības CCP vajadzībām izveidoto kolēģiju darbotiesspēja ir būtiski svarīga efektīvai CCP uzraudzībai. Lai visā Savienībā nodrošinātu kolēģijās noritošo procesu saskaņotību, rakstiskās vienošanās, ar kurām nosaka praktiskos minēto kolēģiju darba noteikumus, būtu jāprecizē, un tām vajadzētu būt standartizētākām. Lai vēl vairāk veicinātu kolēģiju locekļu lomu, tiem vajadzētu būt tiesīgiem piedalīties kolēģiju sanāksmju darba kārtību noteikšanā. Lai palielinātu kolēģiju pārredzamību, informācijai par to sastāvu vajadzētu būt publiskai. Lai izvairītos no jebkādiem interešu konfliktiem, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (7) ir noteikts, ka ECB uzraudzības uzdevumiem un uzdevumiem saistībā ar monetāro politiku, un jebkādiem citiem tās uzdevumiem vajadzētu būt pilnībā nošķirtiem vienam no otra. Šis īpašais ECB pienākumu nošķīrums būtu jāievēro. Attiecīgi, ja ECB ir Savienības CCP vajadzībām izveidotas kolēģijas locekle tādēļ, ka tā vienotajā uzraudzības mehānismā veic tīrvērtes dalībnieka kompetentās iestādes funkciju, kā arī tādēļ, ka tā veic emisijas centrālās bankas funkciju, pārstāvot Eurosistēmu, ECB kolēģijā būtu jāiegūst divas balsis.

(23)

Emisijas centrālās bankas un dalībvalstu kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, pašlaik kolēģijās, kuras izveidotas attiecībā uz Savienības CCP, ir pārstāvētas ierobežotā skaitā. Lai atvieglotu piekļuvi informācijai plašākam tādu citu dalībvalstu emisijas centrālo banku un kompetento iestāžu lokam, kuru finanšu stabilitāti varētu ietekmēt CCP finansiālās grūtības, papildu emisijas centrālajām bankām un kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma vajadzētu varēt piedalīties kolēģijās. Lai veicinātu CCP uzraudzības konsekvenci visā Savienībā, kolēģijās būtu jāpiedalās arī CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājam vai neatkarīgajam loceklim. Lai nodrošinātu piemērotu, efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu, emisijas centrālajām bankām un kompetentajām iestādēm, kas piedalās, pamatojoties uz pieprasījumu, kā arī uzraudzības komitejas priekšsēdētājam vai neatkarīgajam loceklim nevajadzētu būt balsstiesībām.

(24)

Lai stiprinātu kolēģiju lomu, tām vajadzētu spēt sniegt atzinumus par papildu uzraudzības jomām, kas fundamentāli ietekmē CCP darbības, tostarp par to akcionāru un dalībnieku novērtējumu, kuriem ir būtiska līdzdalība CCP, un attiecībā uz operacionālo funkciju, pakalpojumu vai darbību nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem. Turklāt pēc jebkura kolēģijas locekļa pieprasījuma, ja tā ir nolēmis kolēģijas vairākums, kolēģijai vajadzētu spēt savos atzinumos iekļaut ieteikumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus CCP riska pārvaldībā un palielināt tā noturību. Kolēģijas balsojumus par šādu ieteikumu iekļaušanu būtu jāveic atsevišķi no kolēģijas balsojuma par atzinumu. Lai stiprinātu kolēģijas atzinumu un ieteikumu ietekmi, kompetentajām iestādēm tie būtu pienācīgi jāņem vērā un būtiskas novirzes no minētajiem atzinumiem vai ieteikumiem jāpamato.

(25)

Ir jāpārskata arī Regulas (ES) Nr. 648/2012 uzraudzības noteikumi attiecībā uz trešo valstu CCP, kas piedāvā tīrvērtes pakalpojumus Savienībā. Lai izvairītos no nozīmīgas ietekmes uz Savienības vienību finanšu stabilitāti, ir jāuzlabo piekļuve informācijai, spēja veikt pārbaudes un izmeklēšanu uz vietas, iespēja starp attiecīgajām Savienības un dalībvalstu iestādēm apmainīties ar informāciju par trešo valstu CCP, kā arī iespēja izpildīt EVTI lēmumus par trešo valstu CCP. Turklāt pastāv risks, ka nevar tikt ņemtas vērā izmaiņas trešās valsts CCP noteikumos vai trešās valsts tiesiskajā regulējumā un ka tās varētu negatīvi ietekmēt regulatīvos vai uzraudzības rezultātus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus starp ES un trešo valstu CCP.

(26)

Ievērojamam skaitam finanšu instrumentu, kas denominēti Savienības valūtās, tīrvērti veic trešo valstu CCP. Tas Savienības un dalībvalstu iestādēm nozīmē būtiskus izaicinājumus finanšu stabilitātes saglabāšanā.

(27)

Komisijai, ievērojot tās apņemšanos nodrošināt integrētus finanšu tirgus, ar lēmumiem par līdzvērtību būtu jāturpina noteikt, ka trešo valstu tiesiskā un uzraudzības sistēma atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām. Lai attiecībā uz CCP varētu labāk īstenot pašreizējo līdzvērtīguma režīmu, Komisijai vajadzētu spēt vajadzības gadījumā precizēt kritērijus trešo valstu CCP režīmu līdzvērtības novērtēšanai. Tāpat ir nepieciešams EVTI piešķirt pārraudzības pilnvaras attiecībā uz regulatīvajām un uzraudzības norisēm minētajos trešo valstu CCP režīmos, kurus Komisija atzinusi par līdzvērtīgiem. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka trešās valstis joprojām izpilda līdzvērtības kritērijus un jebkādus īpašus nosacījumus to izmantošanai. EVTI par saviem konstatējumiem būtu konfidenciāli jāziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un trešo valstu CCP kolēģijai.

(28)

Komisija šobrīd jebkurā brīdī var grozīt, apturēt, pārskatīt vai atsaukt lēmumu par līdzvērtību, jo īpaši tad, ja trešā valstī vērojamas norises, kas būtiski ietekmē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 līdzvērtības prasībām novērtētos elementus. Ja trešās valsts attiecīgās iestādes vairs godprātīgi nesadarbojas ar EVTI vai citām Savienības uzraudzības iestādēm vai pastāvīgi neievēro piemērojamās līdzvērtības prasības, Komisija, cita starpā, spēj arī brīdināt minētās iestādes vai publicēt īpašu ieteikumu. Ja Komisija kaut kad nolemj atsaukt lēmumu par līdzvērtību, tā var atlikt minētā lēmuma piemērošanas dienu, lai novērstu finanšu stabilitātes vai tirgus traucējumu risku. Papildus minētajām pašreizējām pilnvarām Komisijai vajadzētu arī spēt paredzēt īpašus nosacījumus, lai nodrošinātu, ka trešā valsts, uz kuru attiecas lēmums par līdzvērtību, turpina pastāvīgi ievērot līdzvērtības kritērijus. Komisijai vajadzētu arī spēt paredzēt nosacījumus, ar ko nodrošina, lai EVTI varētu efektīvi īstenot savas pilnvaras attiecībā uz trešo valstu CCP, kuri ir atzīti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, vai attiecībā uz tādu regulatīvo un uzraudzības norišu pārraudzību trešās valstīs, kas ir svarīgas pieņemtajiem lēmumiem par līdzvērtību.

(29)

Ņemot vērā pieaugošo CCP pārrobežu dimensiju un savstarpējās saiknes Savienības finanšu sistēmā, ir jāuzlabo Savienības spēja identificēt, pārraudzīt un mazināt iespējamos riskus, kas saistīti ar trešo valstu CCP. Tāpēc būtu jāstiprina EVTI loma, lai tā varētu efektīvi uzraudzīt trešo valstu CCP, kuri iesniedz atzīšanas pieteikumu par tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu Savienībā. Būtu arī jāuzlabo Savienības emisijas centrālo banku iesaiste to trešo valstu CCP atzīšanā, uzraudzībā, atzīšanas pārskatīšanā un atzīšanas anulēšanā, kuri darbojas ar minēto banku emitētajām valūtām. Tādēļ ar Savienības emisijas centrālajām bankām būtu jāapspriežas par konkrētiem aspektiem, kas ietekmē to monetārās politikas pienākumus attiecībā uz Savienības valūtās denominētiem finanšu instrumentiem, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic ārpus Savienības esošiem CCP.

(30)

Tiklīdz Komisija ir noteikusi, ka trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma ir līdzvērtīga Savienības sistēmai, procesā, kurā tiek atzīts CCP no minētās trešās valsts, būtu jāņem vērā riski, ko minētie CCP rada Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitātei.

(31)

Izskatot trešās valsts CCP atzīšanas pieteikumu, EVTI, pamatojoties uz šajā regulā izklāstītajiem objektīvajiem un pārredzamajiem kritērijiem, būtu jānovērtē sistēmiskā riska pakāpe, ko CCP rada Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitātei. Šie kritēriji būtu jāņem vērā vispārējā novērtējumā. Neviens no minētajiem kritērijiem atsevišķi nebūtu jāuzskata par noteicošu. Novērtējot trešās valsts CCP riska profilu, EVTI būtu jāņem vērā visi riski, tostarp darbības riski kā krāpšanas, noziedzīgas darbības, IT risks un kiberrisks. Minētie kritēriji būtu sīkāk jāprecizē Komisijas deleģētajā aktā. Precizējot minētos kritērijus, būtu jāņem vērā to darījumu raksturs, kuriem CCP veicis tīrvērti, tostarp to sarežģītība, cenu svārstīgums un vidējais termiņš, kā arī attiecīgo tirgu pārredzamība un likviditāte, un tas, cik lielā mērā CCP tīrvērtes darbības ir denominētas euro vai citās Savienības valūtās. Šajā sakarā īpašas iezīmes attiecībā uz noteiktiem trešo valstu regulētos tirgos sarakstos iekļautiem un izpildītiem lauksaimniecības atvasināto instrumentu līgumiem, kas saistīti ar tirgiem, kuri lielākoties apkalpo iekšzemes nefinanšu darījumu partnerus minētajā trešā valstī, kas savus komercriskus pārvalda ar minēto līgumu starpniecību, var radīt nenozīmīgu risku tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām Savienībā, jo tām ir maza sistēmiska savstarpējā saistība ar pārējo finanšu sistēmu. Ja trešā valstī ir spēkā CCP atveseļošanas un noregulējuma režīms, EVTI tas arī būtu jāņem vērā savā analīzē par to, cik lielu sistēmisku risku minētais pieteikumu iesniegušais CCP, kas veic uzņēmējdarbību minētajā trešā dalībvalstī, rada Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitātei.

(32)

Tie CCP, kas nav sistēmiski nozīmīgi Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitātei, būtu jāuzskata par “1. līmeņa”CCP. Tie CCP, kas ir vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgi Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitātei, būtu jāuzskata par “2. līmeņa”CCP. Ja EVTI konstatē, ka trešās valsts CCP nav sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitātei, minētajam CCP būtu jāpiemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 spēkā esošie atzīšanas nosacījumi. Ja EVTI konstatē, ka trešās valsts CCP ir sistēmiski nozīmīgs, attiecībā uz minēto CCP būtu jānosaka īpašas prasības. EVTI šādu CCP vajadzētu atzīt vienīgi tad, ja minētais CCP atbilst minētajām prasībām. Minētajās prasībās vajadzētu būt iekļautām konkrētām uzraudzības prasībām, kuras noteiktas Regulā (ES) Nr. 648/2012 un kuru mērķis ir palielināt CCP drošību un efektivitāti. EVTI vajadzētu būt tieši atbildīgai par to, ka tiek nodrošināts, lai sistēmiski nozīmīgs trešās valsts CCP atbilstu minētajām prasībām. Ar saistītajām prasībām EVTI arī vajadzētu varēt veikt pilnīgu un efektīvu minētā CCP uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(33)

Lai nodrošinātu, ka centrālā(-ās) banka(-as), kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic trešo valstu CCP, būtu pienācīgi iesaistījušās 2. līmeņa CCP atzīšanā, EVTI, atzīstot šādus CCP, būtu jāņem vērā to atbilstība īpašām prasībām, ko minētās emisijas centrālās bankas var būt noteikušas, veicot savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai. Minētajām prasībām vajadzētu attiekties uz informācijas iesniegšanu emisijas centrālajai(-ām) bankai(-ām) pēc tās pamatota pieprasījuma, CCP sadarbību ar emisijas centrālo(-ām) banku(-ām) saistībā ar EVTI veikto novērtējumu par CCP noturību pret nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem, noguldījumu uz nakti konta atvēršanu emisijas centrālajā(-ās) bankā(-ās) un prasībām ārkārtas situācijās, ko emisijas centrālā(-ās) banka(-as) uzskata par nepieciešamām. Emisijas centrālās(-o) bankas(-u) piekļuves kritērijiem un prasībām noguldījumu uz nakti konta atvēršanai nevajadzētu radīt pienākumu pārcelt visus CCP tīrvērtes pakalpojumus vai daļu no tiem.

(34)

Attiecībā uz prasībām, ko minētā(-ās) emisijas centrālā(-ās) banka(-as) varētu spēt noteikt ārkārtas situācijās, monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību varētu ietekmēt norises tirgos, kam tīrvērte veikta centralizēti; šādas situācijas ir, piemēram, stresa situācijas tirgos (īpaši naudas un repo tirgos), no kuriem CCP ir atkarīgs, lai iegūtu likviditāti, situācijas, kurās CCP darbības sekmē likviditātes izsīkšanu tirgū, vai nopietni maksājumu vai norēķinu kārtības traucējumi, kas traucē to, ka CCP spēj pildīt savas maksājumu saistības vai palielināt likviditātes vajadzības. Šādu ārkārtas situāciju pastāvēšanas noteikšana ir atkarīga vienīgi no monetārās politikas apsvērumiem, un tai nav jāsakrīt ar ārkārtas situāciju saistībā ar CCP. Tādēļ šādās situācijās varētu būt iespējams, ka uzraudzības sistēma pilnībā nemazina radušos riskus, un, lai nodrošinātu monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību, varētu būt nepieciešama emisijas centrālās(-o) bankas(-u) tieša rīcība.

(35)

Šādās ārkārtas situācijās emisijas centrālajām bankām tiktāl, ciktāl tas atļauts to iestāžu sistēmā, varētu būt jānosaka pagaidu prasības saistībā ar likviditātes riskiem, norēķinu kārtību, maržu prasībām, nodrošinājumu vai sadarbspējas mehānismiem. Neatbilstība šādām pagaidu prasībām var izraisīt to, ka EVTI anulē 2. līmeņa CCP atzīšanu. Minētās prasības jo īpaši varētu aptvert pagaidu uzlabojumus 2. līmeņa CCP likviditātes riska pārvaldībā, piemēram, likviditātes rezervju palielināšanu, diennakts maržu iekasēšanas biežuma palielināšanu un ārvalstu valūtas riska darījumu ierobežojumus, vai īpašu kārtību skaidras naudas noguldīšanai un norēķinu veikšanai centrālās bankas valūtā. Prasībām nebūtu jāattiecas vēl uz citām prudenciālās uzraudzības jomām vai nebūtu automātiski jāizraisa atzīšanas anulēšana. Turklāt minētās prasības būtu jāpiemēro tikai kā atzīšanas nosacījums uz ierobežotu laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus un ko vienu reizi var pagarināt uz papildu laikposmu, kurš nepārsniedz sešus mēnešus. Kad ir beidzies šis papildu laikposms, minētās prasības būtu jābeidz piemērot par 2. līmeņa CCP atzīšanas nosacījumu. Tomēr jaunā vai atšķirīgā ārkārtas situācijā emisijas centrālajām bankām nevajadzētu būt liegtam noteikt pagaidu prasības, kuru piemērošana būtu nosacījums 2. līmeņa CCP atzīšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(36)

Pirms prasību piemērošanas vai pirms iespējamas termiņa pagarināšanas emisijas centrālajai bankai būtu EVTI, citām centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam veic tīrvērti vai kam tā jāveic, un trešo valstu CCP kolēģijas locekļiem jāsniedz paskaidrojums par to prasību ietekmi, kuras tā plāno noteikt attiecībā uz CCP efektivitāti, stabilitāti un noturību, un pamatojums, kāpēc prasības ir nepieciešamas un samērīgas, lai nodrošinātu monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību, vienlaikus pienācīgi ievērojot vajadzību aizsargāt konfidenciālu vai sensitīvu informāciju. Lai izvairītos no dublēšanās, emisijas centrālajai bankai attiecībā uz pagaidu prasībām, ko piemēro ārkārtas situācijās, būtu regulāri jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju ar EVTI un citām centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam veic tīrvērti vai kam tā jāveic.

(37)

Emisijas centrālajai(-ām) bankai(-ām) EVTI pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 30 darbdienu laikā pēc tam, kad ir noteikts, ka trešās valsts CCP nav 1. līmeņa CCP, vai 90 darbdienu laikā pēc papildu prasību uzlikšanas, ja minētās prasības uzliktas pēc atzīšanas par 2. līmeņa CCP, būtu jāsniedz apstiprinājums par to, vai 2. līmeņa CCP atbilst vai neatbilst visām papildu prasībām.

(38)

Riska pakāpe, ko sistēmiski nozīmīgs CCP rada Savienības finanšu sistēmai un stabilitātei, ir atšķirīga. Tāpēc sistēmiski nozīmīgiem CCP prasības būtu jāpiemēro proporcionāli riskam, ko CCP varētu radīt Savienībai. Ja EVTI – pēc apspriešanās ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un pēc vienošanās ar centrālo banku, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic trešās valsts CCP, – pamatojoties uz pilnībā pamatotu novērtējumu, tostarp kvantitatīvu tehnisku novērtējumu par izmaksām un ieguvumiem, secina, ka trešās valsts CCP vai daži tā tīrvērtes pakalpojumi ir tik sistēmiski nozīmīgi, ka atbilstība Regulā (ES) Nr. 648/2012 izklāstītajām konkrētajām prasībām nenovērstu pietiekamā mērā finanšu stabilitātes risku Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm, un gadījuma, ja citi pasākumi tiek uzskatīti par nepietiekamiem finanšu stabilitātes risku novēršanai, EVTI vajadzētu ieteikt Komisijai neatzīt minēto CCP vai dažus tā tīrvērtes pakalpojumus. EVTI minētajā procedūrā var ieteikt Komisijai neatzīt CCP neatkarīgi no tā, vai CCP vai daži tā pakalpojumi iepriekš ir vai nav klasificēti kā 2. līmenis.

(39)

Pamatojoties uz minēto ieteikumu, Komisijai galējas nepieciešamības gadījumā vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktu, kurā nosaka, ka attiecīgajam trešās valsts CCP nevajadzētu spēt sniegt dažus vai visus savus tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ja vien minētais CCP saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 nav saņēmis atļauju šādi rīkoties jebkurā dalībvalstī. Minētajā īstenošanas aktā būtu arī jānosaka piemērots pielāgošanās laikposms, kas nepārsniedz divus gadus un ko varētu pagarināt vienu reizi par papildu sešiem mēnešiem, un būtu jānorāda nosacījumi, saskaņā ar kuriem minētais CCP pielāgošanās laikposmā var turpināt sniegt konkrētus tīrvērtes pakalpojumus vai darbības, un jebkādi pasākumi, kas minētajā laikposmā būtu jāveic, lai ierobežotu iespējamās izmaksas tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem, jo īpaši tiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

(40)

Ir svarīgi, lai EVTI individuāli apspriestos ar emisijas centrālajām bankām un lai tās paustu savu piekrišanu jebkādam iespējamam ieteikumam atteikt trešās valsts CCP atzīšanu, ņemot vērā ietekmi, kas šādam lēmumam varētu būt uz valūtu, kuru tās emitē, un EVTI ziņojumam par tāda Komisijas īstenošanas akta piemērošanu, kas pieņemts pēc šāda ieteikuma. Tomēr šāda ieteikuma vai ziņojuma gadījumā kādas emisijas centrālās bankas piekrišanai vai paustajām bažām būtu jāattiecas tikai uz valūtu, kuru tā emitē, nevis uz visu ieteikumu kopumā vai ziņojumu kopumā.

(41)

EVTI būtu regulāri jāpārskata trešo valstu CCP atzīšana, kā arī to klasifikācija kā 1. līmeņa vai 2. līmeņa CCP. Šajā sakarā EVTI cita starpā būtu jāņem vērā izmaiņas trešās valsts CCP darījumdarbības veidā, apmērā un sarežģītībā. Šāda pārskatīšana būtu jāveic vismaz reizi piecos gados un katrreiz, kad atzīts trešās valsts CCP ir paplašinājis vai sašaurinājis savu darbību un pakalpojumu klāstu Savienībā. Ja pēc minētās pārskatīšanas EVTI nosaka, ka 1. līmeņa CCP būtu jāklasificē kā 2. līmeņa CCP, EVTI būtu jānosaka piemērots pielāgošanās laikposms, kurš nepārsniedz 18 mēnešus un kura laikā CCP būtu jāpanāk atbilstība prasībām, ko piemēro 2. līmeņa CCP.

(42)

Pēc 2. līmeņa CCP pieprasījuma EVTI vajadzētu arī spēt ņemt vērā to, cik lielā mērā šāda CCP atbilstība tām prasībām, ko piemēro minētajā trešā valstī, ir salīdzināma ar minētā CCP atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām. Veicot minēto novērtējumu, EVTI būtu jāņem vērā Komisijas pieņemtais īstenošanas akts, kurā nosaka, ka tiesiskā un uzraudzības sistēma trešā valstī, kurā CCP veic uzņēmējdarbību, ir līdzvērtīga Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzētajām sistēmām, un visi nosacījumi, kuri varētu attiekties uz minētā īstenošanas akta piemērošanu. Lai nodrošinātu samērīgumu, EVTI, veicot minēto novērtējumu, būtu jāņem vērā arī tas, cik lielā mērā finanšu instrumenti, kuriem CCP veic tīrvērti, ir denominēti Savienības valūtās. Komisijai būtu jāpieņem deleģētais akts, kurā būtu precizēts, kā un ar kādiem nosacījumiem novērtēt šādu salīdzināmu atbilstību.

(43)

EVTI vajadzētu būt visām pilnvarām, kas vajadzīgas, lai uzraudzītu atzītus trešo valstu CCP nolūkā nodrošināt to pastāvīgu atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām.

(44)

Lai veicinātu informācijas apmaiņu un sadarbību starp EVTI, dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par CCP uzraudzību, un kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par tādu vienību uzraudzību, kuras trešo valstu CCP veiktās darbības varētu ietekmēt, EVTI būtu jāizveido trešo valstu CCP kolēģija. Kolēģijas locekļiem vajadzēt spēt pieprasīt, lai CCP uzraudzības komitejā tiktu apspriesti jebkādi konkrēti jautājumi saistībā ar trešo valstu CCP.

(45)

Lai EVTI varētu efektīvi veikt savus uzdevumus attiecībā uz trešo valstu CCP, trešo valstu CCP būtu jāmaksā uzraudzības maksas par EVTI veiktajiem uzraudzības un administratīvajiem uzdevumiem. Maksām būtu jāsedz izmaksas, kas saistītas ar trešo valstu CCP atzīšanas pieteikumiem un to uzraudzību. Komisijai būtu jāpieņem deleģētais akts, kurā sīkāk noteikti maksu veidi, pakalpojumi, par kuriem tās iekasē, maksu apmērs un veids, kādā tās jāmaksā.

(46)

EVTI vajadzētu spēt veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas attiecībā uz 2. līmeņa CCP un saistītām trešām personām, kurām minētie CCP ārpakalpojumu veidā ir deleģējuši operacionālās funkcijas, pakalpojumus vai darbības. Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes, kas atbildīgas par tādu tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu jāinformē par konstatējumiem šādā izmeklēšanā vai pārbaudēs uz vietas. Centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic CCP, gadījumos, kad tas attiecas uz monetārās politikas uzdevumu veikšanu, vajadzētu spēt pieprasīt dalību šādās pārbaudēs uz vietas.

(47)

EVTI vajadzētu spēt piemērot periodiskus soda maksājumus, lai panāktu, ka trešo valstu CCP izbeidz pārkāpumu, pēc EVTI pieprasījuma sniedz pilnīgu un pareizu informāciju vai sadarbojas izmeklēšanā vai pārbaudē uz vietas.

(48)

EVTI vajadzētu spēt piemērot sodanaudas gan 1. līmeņa, gan 2. līmeņa CCP, ja tā konstatē, ka tie tīši vai nolaidības dēļ ir pārkāpuši Regulu (ES) Nr. 648/2012, sniedzot EVTI nepareizu vai maldinošu informāciju. Turklāt EVTI vajadzētu arī spēt piemērot sodanaudas 2. līmeņa CCP, ja tā konstatē, ka tie tīši vai nolaidības dēļ ir pārkāpuši papildu prasības, kuras tiem piemērojamas saskaņā ar minēto regulu. Ja EVTI ir novērtējusi, ka 2. līmeņa CCP ievēro piemērojamo trešās valsts tiesisko regulējumu un ir uzskatāms, ka tas atbilst prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. pantā un IV un V sadaļā, minētā CCP rīcība nebūtu jāuzskata par minētās regulas pārkāpumu tiktāl, ciktāl šis CCP atbilst minētajām salīdzināmajām prasībām.

(49)

Sodanaudas būtu jāpiemēro atbilstoši pārkāpuma smagumam. Pārkāpumi būtu jāsadala dažādās grupās, kurām nosaka attiecīgus sodanaudas apmērus. Lai aprēķinātu sodanaudu, kas saistīta ar konkrētu pārkāpumu, EVTI vajadzētu piemērot divpakāpju metodiku, kas paredz noteikt pamatsummu un vajadzības gadījumā koriģēt minēto pamatsummu ar noteiktiem koeficientiem. Pamatsumma būtu jānosaka, ņemot vērā attiecīgo trešo valstu CCP apgrozījumu gadā, un korekcijas jāveic, palielinot vai samazinot pamatsummu ar attiecīgu koeficientu piemērošanu saskaņā ar šo regulu.

(50)

Ar šo regulu tiek noteikti koeficienti, kas ir saistīti ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem, lai EVTI dotu nepieciešamos instrumentus sodanaudas uzlikšanai, kas ir samērīga ar trešās valsts CCP izdarītā pārkāpuma smagumu, ņemot vērā apstākļus, kādos pārkāpums izdarīts.

(51)

Lēmumam par sodanaudas vai periodiska soda maksājuma piemērošanu vajadzētu būt balstītam uz neatkarīgu izmeklēšanu.

(52)

Pirms lēmuma pieņemšanas par sodanaudas vai periodiska soda maksājuma piemērošanu EVTI būtu jādod iespēja personām, kuru lieta tiek izskatīta, tikt uzklausītām, lai ievērotu viņu tiesības uz aizstāvību.

(53)

EVTI būtu jāatturas no sodanaudu vai periodisku soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem res judicata spēku jau ir ieguvusi attaisnošana vai notiesāšana, kas izriet no identiskiem faktiem vai faktiem, kuru būtība ir tāda pati.

(54)

EVTI lēmumiem, ar kuriem tiek piemērotas sodanaudas un periodiskie soda maksājumi, vajadzētu būt izpildāmiem, un uz izpildi būtu jāattiecina civilprocesa noteikumi, kas ir spēkā tās valsts teritorijā, kurā izpilde notiek. Civilprocesa noteikumiem nebūtu jāsatur kriminālprocesa noteikumi, bet tie varētu saturēt administratīvā procesa noteikumus.

(55)

Ja 2. līmeņa CCP ir izdarījis pārkāpumu, EVTI vajadzētu būt pilnvarām piemērot dažādus uzraudzības pasākumus, tostarp pieprasīt 2. līmeņa CCP izbeigt pārkāpumu un – kā galējo līdzekli – anulēt atzīšanu, ja 2. līmeņa CCP ir nopietni vai atkārtoti pārkāpis Regulu (ES) Nr. 648/2012. EVTI būtu jāpiemēro uzraudzības pasākumi, ņemot vērā pārkāpuma veidu un nopietnību un ievērojot proporcionalitātes principu. Pirms lēmuma pieņemšanas par uzraudzības pasākumiem EVTI būtu jādod iespēja personām, kuru lieta tiek izskatīta, tikt uzklausītām, lai ievērotu to tiesības uz aizstāvību. Ja EVTI nolemj anulēt atzīšanu, EVTI būtu jāierobežo iespējamie tirgus traucējumi, nosakot piemērotu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus.

(56)

Saistībā ar kompetento iestāžu un EVTI apstiprinājumu, ko tās sniedz būtiskām izmaiņām modeļos un parametros, kuri pieņemti, lai noteiktu CCP prasības attiecībā uz maržām, ieguldījumiem fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājumu un citiem riska kontroles mehānismiem, būtu jāprecizē procesuālie aspekti un minētā apstiprinājuma un kolēģijas lēmuma mijiedarbība. Vajadzības gadījumā vajadzētu būt iespējamam sākotnēji pieņemt būtiskas izmaiņas modeļos vai parametros, sevišķi gadījumos, kad tos ir nepieciešams ātri mainīt, lai nodrošinātu stabilu CCP riska pārvaldību.

(57)

Efektīva CCP uzraudzība pamatojas uz kompetenču, speciālo zināšanu un spēju veidošanu, kā arī uz sadarbības attiecību veidošanu un apmaiņu starp iestādēm. Tā kā visi minētie procesi attīstās laika gaitā un atbilstoši savai dinamikai, funkcionālā, iedarbīgā un efektīvā CCP uzraudzības sistēmā vajadzētu būt ņemtai vērā tās potenciālajai attīstībai ilgtermiņā. Tādēļ ir paredzēts, ka šajā regulā noteiktais kompetences sadalījums, visticamāk, ar CCP uzraudzības komitejas atbalstu mainīsies līdz ar EVTI lomu un spējām. Lai izveidotu efektīvu un noturīgu uzraudzības pieeju attiecībā uz CCP, Komisijai būtu jāpārskata EVTI pienākumu efektivitāte, jo īpaši CCP uzraudzības komitejas pienākumu efektivitāte, veicinot saskaņotu un vienveidīgu Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanu Savienībā un pienākumu nodalīšanu starp Savienības un dalībvalstu iestādēm un struktūrām. Komisijai arī vajadzētu ziņot par šīs regulas ietekmi uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem starp CCP un izvērtēt sistēmu trešo valstu CCP atzīšanai un uzraudzībai. Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot jebkādus piemērotus priekšlikumus.

(58)

Lai nodrošinātu to, ka tiek efektīvi piemēroti noteikumi, kas šajā regulā noteikti attiecībā uz trešo valstu CCP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz to, lai sīkāk noteiktu maksu veidus, pakalpojumus, par kuriem tās iekasē, maksu apmēru un veidu, kādā tās jāmaksā; precizētu kritērijus, pēc kuriem konstatē, vai trešās valsts CCP ir sistēmiski nozīmīgs vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei; precizētu kritērijus, ko izmantot trešo valstu līdzvērtības novērtējumā; precizētu to, kā un kādos apstākļos trešo valstu CCP ir jāievēro konkrētas prasības; precizētu turpmākus procedūras noteikumus par sodanaudu vai periodisku soda maksājumu piemērošanu, tostarp noteikumus par aizstāvības tiesībām, termiņiem, sodanaudu vai periodisku soda maksājumu iekasēšanu un soda maksājumu vai sodanaudu piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem; paredzētu pasākumus IV pielikuma grozīšanai, lai ņemtu vērā norises finanšu tirgos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (8). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(59)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu CCP un trešo valstu tiesiskā regulējuma līdzvērtības atzīšanu, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (9).

(60)

Lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi saskaņoti noteikumi un uzraudzības prakse attiecībā uz darbības un pakalpojumu klāsta paplašināšanu, kolēģijām un modeļu, stresa testu un atpakaļejošu pārbaužu pārskatīšanu, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi attiecībā uz turpmāk minēto: nosacījumi, pēc kuriem papildu pakalpojumi vai darbības, ar kuriem CCP vēlas paplašināt savu darījumdarbību, nav ietverti sākotnējā atļaujā; nosacījumi, pēc kuriem Savienības valūtas uzskatāmas par nozīmīgākajām sakarā ar emisijas centrālo banku dalību kolēģijās, un praktiskā kārtība kolēģiju darbībai; un nosacījumi, pēc kuriem izmaiņas CCP modeļos un parametros ir būtiskas. Minētie regulatīvie tehniskie standarti Komisijai būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem, ievērojot LESD 290. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

(61)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, palielināt CCP drošību un efektivitāti, to darbībām nosakot vienotas prasības, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(62)

To EVTI pilnvaru izmantošana, ar kurām trešās valsts CCP atzīst par 1. līmeņa vai 2. līmeņa CCP, būtu jāatliek līdz brīdim, kad ir sīkāk precizēti kritēriji, pēc kuriem var: a) novērtēt, vai trešās valsts CCP ir sistēmiski nozīmīgs vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu sistēmai; un b) sīkāk precizēt salīdzināmu atbilstību.

(63)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 648/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza šādi:

1)

regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

to CCP sarakstu, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 17. pantu vai ir atzīti saskaņā ar 25. pantu un, attiecīgi, atļaujas saņemšanas vai atzīšanas dienu, norādot tos CCP, kuri saņēmuši atļauju vai atzīti tīrvērtes pienākuma izpildei;”;

2)

regulas 15. pantam pievieno šādu punktu:

“3.

Lai nodrošinātu konsekventu šā panta piemērošanu, EVTI sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, precizējot nosacījumus, pēc kuriem papildu pakalpojumi vai darbības, ar kuriem CCP vēlas paplašināt savu darījumdarbību, nav ietverti sākotnējā atļaujā un tādēļ ir vajadzīga atļaujas paplašināšana saskaņā ar šā panta 1. punktu, un precizējot arī procedūru, kā apspriesties ar kolēģiju, kas izveidota saskaņā ar 18. pantu, par to, vai minētie nosacījumi ir vai nav ievēroti.

EVTI iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2021. gada 2. janvārim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”;

3)

regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Kompetentā iestāde 30 darbdienās pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, kompetentā iestāde nosaka termiņu, kurā tam CCP, kas iesniedz pieteikumu, jāsniedz papildu informācija. Saņemot šādu papildu informāciju, kompetentā iestāde to nekavējoties nosūta EVTI un kolēģijai, kas izveidota saskaņā ar 18. panta 1. punktu. Pēc tam, kad pieteikums novērtējumā atzīts par pilnīgu, kompetentā iestāde attiecīgi informē pieteikumu iesniegušo CCP, kolēģijas locekļus un EVTI.”;

4)

regulas 18. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Lai atvieglotu 15., 17., 30., 31., 32., 35., 49., 51. un 54. pantā minēto uzdevumu izpildi, CCP kompetentā iestāde 30 kalendārajās dienās pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar 17. pantu izveido un vada kolēģiju un vada tās sēdes.”;

b)

panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

24.a panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs vai kāds no tās neatkarīgajiem locekļiem;”;

c)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas pat to CCP tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību trīs dalībvalstīs ar lielāko kopējo ieguldījumu viena gada laikā šīs regulas 42. pantā minētajā CCP fondā saistību neizpildes gadījumiem, tostarp attiecīgā gadījumā ECB saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību atbilstīgi vienotajam uzraudzības mehānismam un kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (*1);

(*1)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).”;"

d)

panta 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ca)

par CCP tīrvērtes dalībnieku uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes, kuras nav minētas šā punkta c) apakšpunktā, ja tam ir piekritusi CCP kompetentā iestāde. Minētās kompetentās iestādes prasa CCP kompetentās iestādes piekrišanu dalībai kolēģijā, pamatojot prasību ar savu novērtējumu par to, kā CCP finansiālās grūtības varētu ietekmēt to attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti. Ja CCP kompetentā iestāde pieprasījumu noraida, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus.”;

e)

panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“i)

centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic CCP, un kas nav minētas h) apakšpunktā, ja tam ir piekritusi CCP kompetentā iestāde. Minētās emisijas centrālās bankas prasa CCP kompetentās iestādes piekrišanu dalībai kolēģijā, pamatojot prasību ar savu novērtējumu par to, kā CCP finansiālās grūtības varētu ietekmēt to attiecīgo emisijas valūtu. Ja CCP kompetentā iestāde pieprasījumu noraida, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus.”;

f)

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

CCP kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē publicē kolēģijas locekļu sarakstu. Minēto sarakstu CCP kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās atjaunina pēc jebkādām izmaiņām kolēģijas sastāvā. CCP kompetentā iestāde 30 kalendāro dienu laikā pēc kolēģijas izveides vai izmaiņām tās sastāvā minēto sarakstu paziņo EVTI. Saņēmusi CCP kompetentās iestādes paziņojumu, EVTI savā tīmekļa vietnē bez liekas kavēšanās publicē minētās kolēģijas locekļu sarakstu.”;

g)

panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Lai atvieglotu tādu uzdevumu veikšanu, kas kolēģijām uzticēti saskaņā ar pirmo daļu, 2. punktā minētie kolēģijas locekļi ir pilnvaroti piedalīties kolēģijas sanāksmju darba kārtības noteikšanā, jo īpaši, sanāksmes darba kārtībai pievienojot punktus.”;

h)

panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Minētā vienošanās paredz kolēģijas praktisko darbības kārtību, tostarp sīki izstrādātus noteikumus par šādiem aspektiem:

i)

balsošanas procedūras, kas minētas 19. panta 3. punktā;

ii)

procedūras kolēģijas sanāksmju darba kārtības noteikšanai;

iii)

kolēģijas sanāksmju biežums;

iv)

tās informācijas formāts un apjoms, kas CCP kompetentajai iestādei jāsniedz kolēģijas locekļiem, īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 21. panta 4. punktu;

v)

piemēroti minimālie laikposmi, kuros kolēģijas locekļi veic attiecīgās informācijas izvērtēšanu;

vi)

saziņas kārtība starp kolēģijas locekļiem;

Ar vienošanos arī var noteikt uzdevumus, kas jāuztic CCP kompetentajai iestādei vai citam kolēģijas loceklim.”;

i)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Lai nodrošinātu konsekventu un saskaņotu kolēģiju darbību visā Savienībā, EVTI sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, precizējot nosacījumus, pēc kuriem 2. punkta h) apakšpunktā minētās Savienības valūtas uzskatāmas par nozīmīgākajām, un 5. punktā minēto praktiskās darbības kārtību.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz 2021. gada 2. janvārim.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.”;

5)

regulas 19. pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a

Ja kolēģija sniedz atzinumu, ievērojot šo regulu, pēc jebkura kolēģijas locekļa pieprasījuma un pēc tam, kad to pieņēmis kolēģijas vairākums saskaņā ar šā panta 3. punktu, minētajā atzinumā – papildus konstatējumam, vai CCP atbilst šai regulai, – var ietvert ieteikumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus CCP riska pārvaldībā un palielināt tā noturību.

Ja kolēģija var sniegt atzinumu, jebkura emisijas centrālā banka, kas ir kolēģijas locekle, ievērojot 18. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, var pieņemt ieteikumus attiecībā uz valūtu, ko tā emitē.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Kolēģijas vairākuma atzinumu pieņem ar vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu.

Kolēģijās, kurās ir līdz 12 locekļiem (ieskaitot), balsstiesības ir ne vairāk kā diviem kolēģijas locekļiem no vienas dalībvalsts un katram balsstiesīgam loceklim ir tikai viena balss. Kolēģijās, kurās ir vairāk nekā 12 locekļi, no vienas dalībvalsts ir ne vairāk kā trīs balsstiesīgi locekļi un katram balsstiesīgam loceklim ir viena balss.

Ja ECB ir kolēģijas locekle saskaņā ar 18. panta 2. punkta c) un h) apakšpunktu, tai ir divas balsis.

18. panta 2. punkta a), ca) un i) apakšpunktā minētajiem kolēģijas locekļiem nav balsstiesību par kolēģijas atzinumiem.”;

c)

pantam pievieno šādu punktu:

“4.

Neskarot 17. pantā paredzēto procedūru, kompetentā iestāde pienācīgi izvērtē kolēģijas atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 1. punktu, un tostarp jebkādus iespējamus ieteikumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus CCP riska pārvaldībā un palielināt tā noturību. Ja CCP kompetentā iestāde nepiekrīt kolēģijas atzinumam, tostarp jebkādiem tajā iekļautajiem ieteikumiem, kuru mērķis ir novērst trūkumus CCP riska pārvaldībā un palielināt tā noturību, lēmumā iekļauj pilnīgu pamatojumu un skaidrojumu par jebkādām būtiskām novirzēm no minētā atzinuma vai ieteikumiem.”;

6)

regulas 21. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Neskarot kolēģijas lomu, 22. pantā minētās kompetentās iestādes pārskata CCP īstenotās vienošanās, stratēģijas, procesus un mehānismus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un novērtē riskus, tostarp vismaz finanšu un darbības riskus, kuriem CCP ir vai varētu tikt pakļauti.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Kompetentās iestādes nosaka 1. punktā minētās pārskatīšanas un novērtējuma biežumu un mērogu, īpaši ņemot vērā attiecīgo CCP darbību apjomu, sistēmisko nozīmību, raksturu, apmērus, sarežģītību un savstarpējo saistību ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām. Pārskatu un novērtējumu atjaunina vismaz reizi gadā.

Uz CCP attiecas pārbaudes darbības vietā. Pēc EVTI lūguma kompetentās iestādes var aicināt EVTI personālu piedalīties pārbaudēs uz vietas.

Kompetentā iestāde var EVTI pārsūtīt jebkādu informāciju, kas no CCP saņemta pārbaudēs uz vietas vai saistībā ar tām.”;

c)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Lai nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz formātu, biežumu un mērogu tādai pārskatīšanai, ko saskaņā ar šo pantu veic valstu kompetentās iestādes, EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu līdz 2021. gada 2. janvārim izdod pamatnostādnes, lai – tādā veidā, kas ir piemērots CCP lielumam, struktūrai un iekšējai organizācijai un to darbību veidam, apjomam un sarežģītībai, – precizētu kopējās procedūras un metodiku uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam, kas minēts šā panta 1. un 2. punktā un 3. punkta pirmajā daļā.”;

7)

iekļauj šādu pantu:

“23.a pants

Uzraudzības sadarbība starp kompetentajām iestādēm un EVTI attiecībā uz atļauju saņēmušajiem CCP

1.   EVTI veic koordinatora funkciju starp kompetentajām iestādēm un kolēģijām nolūkā veidot kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, nodrošināt vienotas procedūras un konsekventas pieejas, kā arī stiprināt uzraudzības rezultātu konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme.

2.   Pirms jebkāda akta vai pasākuma pieņemšanas, ievērojot 7., 8., 14., 15., 29. līdz 33., 35., 36. un 54. pantu, kompetentās iestādes savus lēmumu projektus iesniedz EVTI.

Kompetentās iestādes lēmumu projektus EVTI var iesniegt arī, pirms tās pieņem jebkādu citu aktu vai pasākumu saskaņā ar saviem 22. panta 1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

3.   EVTI 20 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta, kas iesniegts saskaņā ar 2. punktu attiecībā uz konkrētu pantu, saņemšanas par minēto lēmuma projektu sniedz atzinumu kompetentajai iestādei, ja tas nepieciešams konsekventas un saskaņotas minētā panta piemērošanas veicināšanai.

Ja lēmuma projekts, kas saskaņā ar 2. punktu iesniegts EVTI, liecina par šīs regulas nepietiekami vienveidīgu vai saskaņotu piemērošanu, EVTI izdod pamatnostādnes vai ieteikumus, lai veicinātu saskaņotību vai konsekvenci, kas vajadzīga, lai šo regulu piemērotu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu.

4.   Ja EVTI pieņem atzinumu saskaņā ar 3. punktu, kompetentā iestāde to pietiekami ņem vērā un informē EVTI par jebkādu turpmāko darbību vai bezdarbību saistībā ar to. Ja kompetentā iestāde nepiekrīt EVTI atzinumam, tā EVTI sniedz komentārus par jebkuru būtisku novirzi no minētā atzinuma.”;

8)

regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:

“24. pants

Ārkārtas situācijas

CCP kompetentā iestāde vai jebkura cita attiecīga iestāde bez liekas kavēšanās informē EVTI, kolēģiju, attiecīgos ECBS dalībniekus un citas attiecīgās iestādes par katru ar CCP saistītu ārkārtas situāciju, tostarp par norisēm finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti, monetārās politikas transmisiju, vienmērīgu norēķinu sistēmu darbību vai finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kur CCP vai kāds no tā tīrvērtes dalībniekiem veic uzņēmējdarbību.”;

9)

iekļauj šādu nodaļu:

3.A NODAĻA

CCP uzraudzības komiteja

24.a pants

CCP uzraudzības komiteja

1.   EVTI, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 41. pantu, izveido pastāvīgu iekšējo komiteju nolūkā sagatavot lēmumu projektus, kurus pieņem Uzraudzības padome, un pildīt šā panta 7., 9. un 10. punktā izklāstītos uzdevumus (“CCP uzraudzības komiteja”).

2.   CCP uzraudzības komiteju veido:

a)

priekšsēdētājs, kuram ir balsstiesības;

b)

divi neatkarīgie locekļi, kuriem ir balsstiesības;

c)

šīs regulas 22. pantā minētās dalībvalstu kompetentās iestādes ar atļauju saņēmušu CCP, kuras ir balsstiesīgas; ja dalībvalsts ir norīkojusi vairākas kompetentās iestādes, katra no šīs dalībvalsts norīkotajām kompetentajām iestādēm var pieņemt lēmumu iecelt vienu pārstāvi dalības nolūkos, ievērojot šo apakšpunktu, taču 24.c pantā izklāstītās balsošanas kārtības nolūkos attiecīgās dalībvalsts pārstāvji kopā tiek uzskatīti par vienu balsstiesīgu locekli;

d)

šādas emisijas centrālās bankas:

i)

ja CCP uzraudzības komiteja sanāk saistībā ar trešo valstu CCP – 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas, kuras pieprasījušas dalību CCP uzraudzības komitejā un kuras nav balsstiesīgas, attiecībā uz visu tādu lēmumu sagatavošanu saskaņā ar šā panta 10. punktā minētajiem pantiem saistībā ar 2. līmeņa CCP un 25. panta 2.a punktu;

ii)

ja CCP uzraudzības komiteja sanāk saistībā ar CCP, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, – tādas centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kuriem tīrvērti veic atļauju saņēmuši CCP, un kas pieprasījušas dalību CCP uzraudzības komitejā un kas nav balsstiesīgas, attiecībā uz apspriedēm saskaņā ar šā panta 7. punkta b) apakšpunktu un c) apakšpunkta iv) punktu.

Dalību i) un ii) apakšpunkta nolūkos piešķir automātiski pēc vienreizēja rakstiska pieprasījuma, kas adresēts priekšsēdētājam.

3.   Attiecīgā gadījumā un ja nepieciešams, priekšsēdētājs var aicināt CCP uzraudzības komitejas sanāksmēs novērotāja statusā piedalīties 18. pantā minētos kolēģiju locekļus.

4.   CCP uzraudzības komitejas sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkura balsstiesīga komitejas locekļa pieprasījuma. CCP uzraudzības komitejas sanāksmes notiek vismaz piecas reizes gadā.

5.   CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi ir uz pilnu slodzi strādājoši, neatkarīgi profesionāļi. Izmantojot atklātu atlases procedūru, viņus ieceļ amatā Uzraudzības padome, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām tīrvērtes, pēctirdzniecības, prudenciālās uzraudzības un finanšu jautājumos, kā arī uz pieredzi, kas attiecas uz CCP uzraudzību un regulējumu.

Pirms CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja un neatkarīgo locekļu iecelšanas amatā un vēlākais vienu mēnesi pēc tam, kad tos atlasījusi Uzraudzības padome, kas atlasīto kandidātu sarakstu, kurā respektēts dzimumu līdzsvara princips, iesniedz Eiropas Parlamentam, Eiropas Parlaments, uzklausījis atlasītos kandidātus, viņus apstiprina vai noraida.

Ja CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs vai kāds no neatkarīgajiem locekļiem vairs neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi viņa pienākumu izpildei, vai ir atzīts par vainīgu smagā pārkāpumā, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ko apstiprinājis Eiropas Parlaments, var pieņemt īstenošanas lēmumu par attiecīgās personas atbrīvošanu no amata. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Eiropas Parlaments vai Padome var informēt Komisiju par to, ka tie uzskata, ka ir izpildīti nosacījumi CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja vai kāda no neatkarīgajiem locekļiem atbrīvošanai no amata, un Komisija attiecīgi reaģē uz to.

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja un neatkarīgo locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var pagarināt vienu reizi.

6.   CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi neieņem nekādu citu amatu valsts, Savienības vai starptautiskā līmenī. Viņi rīkojas neatkarīgi un objektīvi vienīgi Savienības interesēs kopumā un nelūdz, un nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, jebkuras dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Ne dalībvalstis, ne Savienības iestādes vai struktūras, ne arī jebkādas citas publiskas vai privātas struktūras necenšas ietekmēt CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju un neatkarīgos locekļus, tiem pildot savus pienākumus.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 68. pantā minētajiem Civildienesta noteikumiem CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājam un neatkarīgajiem locekļiem pēc pienākumu pildīšanas beigām joprojām ir pienākums izturēties godprātīgi un diskrēti attiecībā uz konkrētu amatu vai priekšrocību pieņemšanu.

7.   Saistībā ar CCP, kas ir saņēmis atļauju vai pieprasa atļauju saskaņā ar šīs regulas 14. pantu, CCP uzraudzības komiteja šīs regulas 23.a panta 1. punkta nolūkos sagatavo lēmumus un veic uzdevumus, kas ar šīs regulas 23.a panta 3. punktu uzticēti EVTI, un rīkojas šādos jautājumos:

a)

vismaz reizi gadā veic salīdzinošās izvērtēšanas analīzi uzraudzības darbībām, ko visas kompetentās iestādes veikušas saistībā ar CCP darbības atļaušanu un uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu;

b)

vismaz reizi gadā uzsāk un koordinē visas Savienības mēroga novērtējumus par CCP noturību pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 32. panta 2. punktu;

c)

turpina veicināt regulāru viedokļu apmaiņu un diskusijas starp kompetentajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar šīs regulas 22. panta 1. punktu, saistībā ar:

i)

attiecīgajām uzraudzības darbībām un lēmumiem, ko pieņēmušas 22. pantā minētās kompetentās iestādes, veicot savus šajā regulā paredzētos pienākumus attiecībā uz tādu CCP darbības atļaušanu un to uzraudzību, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā;

ii)

lēmumu projektiem, ko EVTI iesniegusi kompetentā iestāde saskaņā ar 23.a panta 2. punkta pirmo daļu;

iii)

lēmumu projektiem, ko EVTI brīvprātīgi iesniegusi kompetentā iestāde saskaņā ar 23.a panta 2. punkta otro daļu;

iv)

attiecīgajām tirgus norisēm, tostarp situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai, iespējams, ietekmēs tādu CCP prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, vai to tīrvērtes dalībnieku prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību;

d)

ir informēta par visiem atzinumiem un ieteikumiem, ko kolēģijas pieņēmušas, ievērojot šīs regulas 19. pantu, un apspriež tos, lai veicinātu konsekventu un saskaņotu kolēģiju darbību un stiprinātu to, ka kolēģijas šo regulu piemēro savstarpēji saskaņoti.

Pirmās daļas a) līdz d) apakšpunkta nolūkos kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās sniedz EVTI visu attiecīgo informāciju un dokumentāciju.

8.   Ja 7. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās darbības vai viedokļu apmaiņa atklāj nepietiekamu konverģenci un saskaņotību šīs regulas piemērošanā, EVTI izdod vajadzīgās pamatnostādnes vai ieteikumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, vai atzinumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 29. pantu. Ja 7. punkta b) apakšpunktā minētais novērtējums atklāj viena vai vairāku CCP noturības trūkumus, EVTI sniedz vajadzīgos ieteikumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu.

9.   Turklāt CCP uzraudzības komiteja var:

a)

pamatojoties uz savām darbībām saskaņā ar 7. punkta a) līdz d) apakšpunktu, lūgt Uzraudzības padomi apsvērt, vai EVTI ir jāpieņem pamatnostādnes, ieteikumi un atzinumi, lai novērstu konverģences un saskaņotības trūkumu tajā, kā šo regulu piemēro kompetentās iestādes un kolēģijas. Uzraudzības padome pienācīgi izskata šādus pieprasījumus un sniedz piemērotu atbildi;

b)

iesniegt Uzraudzības padomei atzinumus par lēmumiem, ko jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. pantu, izņemot lēmumus, kuri minēti minētās regulas 17. un 19. pantā attiecībā uz uzdevumiem, kas uzticēti šīs regulas 22. pantā minētajām kompetentajām iestādēm.

10.   CCP uzraudzības komiteja attiecībā uz trešo valstu CCP sagatavo lēmumu projektus, kas jāpieņem Uzraudzības padomei, un veic uzdevumus, kuri ar 25., 25.a, 25.b, 25.f līdz 25.q pantu un 85. panta 6. punktu uzticēti EVTI.

11.   CCP uzraudzības komiteja attiecībā uz trešo valstu CCP nosūta 25.c pantā minētajai trešo valstu CCP kolēģijai savu sanāksmju darba kārtības pirms minēto sanāksmju notikšanas, sanāksmju protokolus, pilnīgus lēmumu projektus, ko tā iesniedz Uzraudzības padomei, un Uzraudzības padomes pieņemtos galīgos lēmumus.

12.   CCP uzraudzības komitejai palīdz specializēts EVTI personāls, kam ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, lai:

a)

sagatavotu CCP uzraudzības komitejas sanāksmes;

b)

sagatavotu analīzes, kas nepieciešamas, lai CCP uzraudzības komiteja varētu veikt savus uzdevumus;

c)

administratīvā līmenī palīdzētu CCP uzraudzības komitejai tās starptautiskajā sadarbībā.

13.   Šīs regulas nolūkos EVTI nodrošina strukturālu CCP uzraudzības komitejas nošķiršanu no citām Regulā (ES) Nr. 1095/2010 minētajām funkcijām.

24.b pants

Apspriešanās ar emisijas centrālajām bankām

1.   Attiecībā uz lēmumiem, kas jāpieņem, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu saistībā ar 2. līmeņa CCP, CCP uzraudzības komiteja apspriežas ar 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām. Katra emisijas centrālā banka var atbildēt. Visām atbildēm jābūt saņemtām 10 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ārkārtas situācijās minētais termiņš nepārsniedz 24 stundas. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus lēmumu projektos, ko pieņem, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, vai iebilst pret tiem, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Pēc apspriešanās laikposma beigām CCP uzraudzības komiteja pienācīgi ņem vērā grozījumus, ko ierosinājušas emisijas centrālās bankas.

2.   Ja CCP uzraudzības komiteja savā lēmuma projektā neatspoguļo emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, CCP uzraudzības komiteja par to rakstiski informē minēto emisijas centrālo banku, izklāstot visus iemeslus, kāpēc tā nav ņēmusi vērā minētās emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, un paskaidrojot jebkādas novirzes no minētajiem grozījumiem. CCP uzraudzības komiteja nosūta Uzraudzības padomei grozījumus, ko ierosinājušas emisijas centrālās bankas, un paskaidrojumus, kāpēc tā tos nav ņēmusi vērā, kopā ar lēmuma projektu.

3.   Attiecībā uz lēmumiem, kas jāpieņem, ievērojot 25. panta 2.c punktu un 85. panta 6. punktu, CCP uzraudzības komiteja cenšas panākt 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku piekrišanu jautājumos, kas attiecas uz valūtām, kuras tās emitē. Uzskata, ka ikviena emisijas centrālā banka piekrišanu ir devusi, ja vien emisijas centrālā banka neierosina grozījumus vai neiebilst pret lēmuma projektu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus vai iebilst pret lēmuma projektu, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar valūtu, kuru tā emitē, CCP uzraudzības komiteja Uzraudzības padomei var iesniegt tikai lēmuma projektu, kas grozīts attiecībā uz minētajiem jautājumiem. Ja emisijas centrālā banka iebilst pret jautājumiem, kas saistīti ar valūtu, kuru tā emitē, CCP uzraudzības komiteja konkrētos jautājumus neiekļauj lēmuma projektā, ko tā iesniedz Uzraudzības padomei pieņemšanai.

24.c pants

Lēmumu pieņemšana CCP uzraudzības komitejā

CCP uzraudzības komiteja lēmumus pieņem ar tās balsstiesīgo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā balss ir priekšsēdētājam.

24.d pants

Lēmumu pieņemšana Uzraudzības padomē

Ja CCP uzraudzības komiteja Uzraudzības padomei iesniedz lēmumu projektus, ievērojot šīs regulas 25. panta 2. punktu, 25. panta 2.a punktu, 25. panta 2.b punktu, 25. panta 2.c punktu, 25. panta 5. punktu, 25.p pantu, 85. panta 6. punktu, 89. panta 3.b punktu un papildus tikai attiecībā uz 2. līmeņa CCP saskaņā ar šīs regulas 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, Uzraudzības padome par minētajiem lēmumu projektiem lemj saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. pantu desmit darbdienu laikā.

Ja CCP uzraudzības komiteja Uzraudzības padomei iesniedz lēmumu projektus, ievērojot pantus, kas nav pirmajā daļā minētie panti, Uzraudzības padome minētos lēmumus pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. pantu trīs darbdienu laikā.

24.e pants

Pārskatatbildība

1.   Eiropas Parlaments vai Padome var uzaicināt CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju un neatkarīgos locekļus sniegt paziņojumu, pilnībā ievērojot viņu neatkarību. CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi sniedz minēto paziņojumu Eiropas Parlamentā un atbild uz visiem tā deputātu uzdotajiem jautājumiem, kad vien tas tiek pieprasīts.

2.   CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi pēc pieprasījuma un vismaz 15 dienas pirms 1. punktā minētā paziņojuma sniegšanas rakstiski ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par galvenajām CCP uzraudzības komitejas veiktajām darbībām.

3.   CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi sniedz Eiropas Parlamentam visu būtisko informāciju, ko tas pieprasījis ad hoc kārtībā un konfidenciāli. Minētais ziņojums neietver konfidenciālu informāciju attiecībā uz individuāliem CCP.”;

10)

regulas 25. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

CCP, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, var sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tikai tad, ja šo CCP atzīst EVTI.”;

b)

panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

saskaņā ar 2.a punktu nav konstatēts, ka CCP ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs, un tādēļ ir 1. līmeņa CCP.”;

c)

iekļauj šādus punktus:

“2.a

EVTI – pēc apspriešanās ar ESRK un 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām – konstatē, vai trešās valsts CCP ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei (2. līmeņa CCP), ņemot vērā visus turpmāk minētos kritērijus:

a)

CCP darījumdarbības veidu, apjomu un sarežģītību Savienībā un ārpus Savienības, ciktāl tā darījumdarbībai var būt sistēmiska ietekme uz Savienību vai uz vienu vai vairākām no tās dalībvalstīm, tostarp:

i)

vērtību kopumā un katrā Savienības valūtā izteiktu to darījumu vērtību, kuru tīrvērti veic CCP, vai arī tā CCP kopējo riska darījumu vērtību, kurš veic tīrvērtes darbības saviem tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl attiecīgā informācija ir pieejama, to klientiem un netiešajiem klientiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, – tostarp, ja dalībvalstis tos ir atzinušas par citu sistēmiski nozīmīgu iestādi (C-SNI), ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu; un

ii)

CCP riska profilu, cita starpā ņemot vērā juridisko, darbības un uzņēmējdarbības risku;

b)

to, kā CCP nonākšana grūtībās vai darbības sarežģījumi ietekmētu:

i)

finanšu tirgus, tostarp apkalpoto tirgu likviditāti;

ii)

finanšu iestādes;

iii)

finanšu sistēmu kopumā; vai

iv)

Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitāti;

c)

CCP tīrvērtes dalības struktūru, tostarp, ciktāl attiecīgā informācija ir pieejama, tā tīrvērtes dalībnieku klientu un netiešo klientu, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tīkla struktūru;

d)

apjomu, kādā tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl attiecīgā informācija ir pieejama, to klientiem un netiešajiem klientiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ir pieejami citu CCP sniegti alternatīvi tīrvērtes pakalpojumi Savienības valūtās denominētos finanšu instrumentos;

e)

CCP attiecības, savstarpējo atkarību vai cita veida mijiedarbību ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām, citām finanšu iestādēm un finanšu sistēmu kopumā, ciktāl tas varētu ietekmēt Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitāti;

Komisija līdz 2021. gada 2. janvārim saskaņā ar 82. pantu pieņem deleģētu aktu, turpmāk precizējot pirmajā daļā izklāstītos kritērijus.

Neskarot atzīšanas procesa rezultātu, EVTI pēc tam, kad ir veikusi pirmajā daļā minēto izvērtējumu, informē pieteikumu iesniegušo CCP par to, vai tas tiek vai netiek uzskatīts par 1. līmeņa CCP, un to veic 30 darbdienās pēc tam, kad ir noteikusi, ka minētā CCP pieteikums ir pilnīgs, saskaņā ar 4. punkta otro daļu.

2.b

Ja EVTI saskaņā ar 2.a punktu konstatē, ka CCP ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs (2. līmeņa CCP), tā tikai tad atzīst, ka minētais CCP var veikt dažus tīrvērtes pakalpojumus vai darbības, ja papildus 25. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

CCP atzīšanas brīdī un pēc tam pastāvīgi atbilst prasībām, kas izklāstītas 16. pantā un IV un V sadaļā. Attiecībā uz CCP atbilstību 41., 44., 46., 50. un 54. pantam EVTI saskaņā ar 24.b panta 1. punktā izklāstīto procedūru apspriežas ar 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām. EVTI saskaņā ar 25.a pantu ņem vērā to, kādā mērā CCP atbilstību minētajām prasībām nodrošina tā atbilstība salīdzināmām prasībām, kas piemērojamas trešā valstī;

b)

emisijas centrālās bankas, kas minētas 3. punkta f) apakšpunktā, ir sniegušas EVTI rakstisku apstiprinājumu 30 darbdienu laikā pēc tam, kad ir noteikts, ka trešās valsts CCP nav 1. līmeņa CCP, saskaņā ar 2.a punktu, vai pēc pārskatīšanas saskaņā ar 5. punktu, ka CCP atbilst šādām prasībām, ko minētās emisijas centrālās bankas var būt noteikušas, veicot savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai:

i)

iesniegt jebkādu informāciju, ko emisijas centrālā banka var lūgt ar pamatotu pieprasījumu, ja EVTI nav kādā citā veidā ieguvusi minēto informāciju;

ii)

pilnībā un pienācīgi sadarboties ar emisijas centrālo banku attiecībā uz saskaņā ar 25.b panta 3. punktu veikto novērtējumu par CCP noturību pret nelabvēlīgām tirgus norisēm;

iii)

emisijas centrālajā bankā atvērt vai paziņot par nodomu atvērt noguldījuma uz nakti kontu saskaņā ar attiecīgajiem piekļuves kritērijiem un prasībām;

iv)

nodrošināt atbilstību prasībām, ko emisijas centrālā banka piemēro ārkārtas situācijās savas kompetences ietvaros, lai novērstu pagaidu sistēmiskos likviditātes riskus, kas ietekmē monetārās politikas transmisiju vai maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību un attiecas uz likviditātes riska kontroli, maržu prasībām, nodrošinājumu, norēķinu kārtību vai sadarbspējas mehānismiem.

Prasības, kas minētas iv) punktā, nodrošina CCP efektivitāti, stabilitāti un noturību, un tās saskaņo ar prasībām, kas izklāstītas šīs regulas 16. pantā un IV un V sadaļā.

Šā apakšpunkta iv) punktā minēto prasību piemērošana ir nosacījums atzīšanai uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Ja minētā laikposma beigās emisijas centrālā banka uzskata, ka ārkārtas situācija turpinās, atzīšanas nolūkā izvirzīto prasību piemērošanu var pagarināt vienu reizi uz papildu laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

Pirms iv) punktā minēto prasību piemērošanas vai to piemērošanas pagarināšanas emisijas centrālā banka informē EVTI, pārējās 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas un trešo valstu CCP kolēģijas locekļus un sniedz tiem paskaidrojumu par to, kā ar prasībām, ko tā paredzējusi noteikt, tiek ietekmēta CCP efektivitāte, stabilitāte un noturība, un pamatojumu, kāpēc prasības ir nepieciešamas un samērīgas, lai nodrošinātu monetārās politikas transmisiju vai maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību attiecībā uz valūtu, ko tā emitē. EVTI emisijas centrālajai bankai iesniedz atzinumu 10 darbdienu laikā no prasību projekta vai pagarinājuma projekta nosūtīšanas dienas. Ārkārtas situācijās minētais laikposms nepārsniedz 24 stundas. Savā atzinumā EVTI jo īpaši ņem vērā noteikto prasību ietekmi uz CCP efektivitāti, stabilitāti un noturību. Pārējās 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas var iesniegt atzinumu tādā pašā termiņā. Pēc apspriešanās laikposma beigām emisijas centrālā banka pienācīgi ņem vērā grozījumus, kas ierosināti EVTI vai 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku atzinumos.

Emisijas centrālā banka arī informē Eiropas Parlamentu un Padomi, pirms tā pagarina iv) punktā minēto prasību piemērošanas termiņu.

Emisijas centrālā banka pastāvīgi sadarbojas ar EVTI un pārējām 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām un apmainās ar tām ar informāciju saistībā ar iv) punktā minētajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz sistēmisko likviditātes risku novērtējumu un noteikto prasību ietekmi uz CCP efektivitāti, stabilitāti un noturību.

Ja emisijas centrālā banka pēc 2. līmeņa CCP atzīšanas nosaka kādu no šajā apakšpunktā minētajām prasībām, atbilstību jebkurai šādai prasībai uzskata par atzīšanas nosacījumu, un emisijas centrālās bankas 90 darbdienu laikā sniedz EVTI rakstisku apstiprinājumu par to, ka CCP atbilst prasībai.

Ja emisijas centrālā banka nav EVTI sniegusi rakstisku apstiprinājumu noteiktajā termiņā, EVTI var uzskatīt, ka minētā prasība ir izpildīta;

c)

CCP ir sniedzis EVTI:

i)

rakstisku paziņojumu, kuru parakstījis tā juridiskais pārstāvis un kurā pausta CCP piekrišana bez nosacījumiem:

trīs darbdienu laikā pēc EVTI paziņošanas par pieprasījumu sniegt jebkādus dokumentus, uzskaites dokumentus, informāciju un datus, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī ir bijuši minētā CCP rīcībā, un

atļaut EVTI piekļūt visām CCP uzņēmumu telpām;

ii)

neatkarīga juridiskā eksperta sniegtu argumentētu juridisku atzinumu, kurā apstiprināts, ka paustā piekrišana ir spēkā un izpildāma saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem tiesību aktiem;

d)

CCP ir īstenojis visus vajadzīgos pasākumus un ieviesis visas vajadzīgās procedūras, lai nodrošinātu faktisku atbilstību a) un c) apakšpunktā noteiktajām prasībām;

e)

Komisija nav pieņēmusi īstenošanas aktu saskaņā ar 2.c punktu.

2.c

EVTI pēc apspriešanās ar ESRK un ar 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku piekrišanu saskaņā ar 24.b panta 3. punktu, un samērīgi CCP sistēmiskā nozīmīguma pakāpei, ko nosaka saskaņā ar šā panta 2.a punktu, var, balstoties uz pilnībā pamatotu novērtējumu, secināt, ka CCP vai kāds no tā tīrvērtes pakalpojumiem ir tik lielā mērā sistēmiski nozīmīgs, ka minētais CCP nebūtu jāatzīst par tādu, kurš var veikt dažus tīrvērtes pakalpojumus vai darbības. Emisijas centrālās bankas piekrišana attiecas tikai uz valūtu, kuru tā emitē, un nevis uz šā punkta otrajā daļā minēto ieteikumu kopumā. Savā novērtējumā EVTI arī:

a)

paskaidro, kā ar atbilstību 2.b punktā izklāstītajiem nosacījumiem netiktu pietiekami novērsts finanšu stabilitātes risks Savienībai vai vienai vai vairākām no tās dalībvalstīm;

b)

izklāsta CCP sniegto tīrvērtes pakalpojumu raksturojumu, tostarp likviditātes un fizisko norēķinu prasības, kas saistītas ar šādu pakalpojumu sniegšanu;

c)

sniedz kvantitatīvu tehnisku novērtējumu par izmaksām un ieguvumiem un sekām, kas izriet no lēmuma neatzīt, ka CCP var veikt dažus tīrvērtes pakalpojumus vai darbības, ņemot vērā:

i)

tādu iespējamu alternatīvu aizstājēju esamību, kurus var izmantot attiecīgo tīrvērtes pakalpojumu attiecīgajās valūtās sniegšanai tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl informācija ir pieejama, to klientiem un netiešajiem klientiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;

ii)

iespējamās sekas CCP turēto, bet vēl neizpildīto līgumu iekļaušanai īstenotā akta darbības jomā.

Pamatojoties uz savu novērtējumu, EVTI iesaka Komisijai pieņemt īstenošanas aktu, kurā tiek apliecināts, ka minētais CCP nebūtu jāatzīst par tādu, kas var veikt dažus tīrvērtes pakalpojumus vai darbības.

Komisijas rīcībā ir vismaz 30 darbadienas, kurās izvērtēt EVTI ieteikumu.

Pēc otrajā daļā minētā ieteikuma iesniegšanas Komisija kā galējo līdzekli var pieņemt īstenošanas aktu, nosakot:

a)

ka pēc pielāgošanās laikposma, ko Komisija noteikusi saskaņā ar šīs daļas b) apakšpunktu, minētais trešās valsts CCP var tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, sniegt dažus vai visus no saviem tīrvērtes pakalpojumiem tikai tad, ja tam ir atļauts to darīt saskaņā ar 14. pantu;

b)

atbilstīgu pielāgošanās laikposmu CCP, tā tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem. Pielāgošanās laikposms nepārsniedz divus gadus, un to var pagarināt tikai vienreiz uz sešus mēnešus ilgu papildu laikposmu, ja pielāgošanās laikposma piešķiršanas iemesli joprojām pastāv;

c)

nosacījumus, saskaņā ar kuriem minētais CCP var turpināt veikt dažus tīrvērtes pakalpojumus vai darbības b) apakšpunktā minētajā pielāgošanās laikposmā;

d)

jebkādus pasākumus, ko īsteno pielāgošanās laikposmā, lai ierobežotu iespējamās izmaksas tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem, jo īpaši tiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Nosakot ceturtās daļas a) un b) apakšpunktā minētos pakalpojumus un pielāgošanās laikposmu, Komisija ņem vērā:

a)

CCP piedāvāto pakalpojumu raksturojumu un to aizvietojamību;

b)

vai un cik lielā mērā īstenošanas akta darbības jomā iekļauj neizpildītus darījumus, kam veikta tīrvērte, – ņemot vērā minētās iekļaušanas juridiskās un ekonomiskās sekas;

c)

iespējamo izmaksu ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un, ja minētā informācija ir pieejama, uz to klientiem, jo īpaši tiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 86. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

d)

panta 3. punktu groza šādi:

i)

punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“3.

Novērtējot, vai ir izpildīti 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētie nosacījumi, EVTI apspriežas ar:”;

ii)

punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic CCP.”;

e)

panta 4. punkta otro līdz piekto daļu aizstāj ar šādām:

“Pieteikumu iesniegušais CCP sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama tā atzīšanai. EVTI 30 darbdienās pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai tas ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, kurā pieteikumu iesniegušajam CCP jāsniedz papildu informācija. EVTI visu no pieteikumu iesniegušā CCP saņemto informāciju tūlīt nosūta trešo valstu CCP kolēģijai.

Lēmums par atzīšanu pamatojas uz 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz 1. līmeņa CCP un uz 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un 2.b punktā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz 2. līmeņa CCP. Tas nav atkarīgs no novērtējuma, saskaņā ar kuru pieņem 13. panta 3. punktā minēto lēmumu par līdzvērtīgumu. EVTI 180 darbdienās pēc tam, kad saskaņā ar otro daļu ir noteikusi, ka pieteikums ir pilnīgs, rakstiski informē pieteikumu iesniegušo CCP, vai atzīšana ir piešķirta vai atteikta, sniedzot vispusīgi pamatotu skaidrojumu.”;

f)

panta 4. punkta sesto daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI publicē savā tīmekļa vietnē to CCP sarakstu, kas ir atzīti saskaņā ar šo regulu, un sarakstā norāda to klasifikāciju kā 1. līmeņa CCP vai 2. līmeņa CCP.”;

g)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Pēc apspriešanās ar 3. punktā minētajām iestādēm un vienībām EVTI pārskata tāda CCP atzīšanu, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī:

a)

ja minētais CCP paredz paplašināt vai sašaurināt savu darbību un pakalpojumu klāstu Savienībā, un tādā gadījumā CCP par to informē EVTI, iesniedzot tai visu nepieciešamo informāciju; un

b)

jebkurā gadījumā vismaz reizi piecos gados.

Minēto pārskatīšanu veic saskaņā ar 2. līdz 4. punktu.

Ja pēc pirmajā daļā minētās pārskatīšanas EVTI nosaka, ka trešās valsts CCP, kas klasificēts kā 1. līmeņa CCP, būtu jāklasificē kā 2. līmeņa CCP, EVTI nosaka piemērotu pielāgošanās laikposmu, kurš nepārsniedz 18 mēnešus un kura laikā CCP ir jāpanāk atbilstība 2.b punktā minētajām prasībām. EVTI var minēto pielāgošanās laikposmu pagarināt par ne vairāk kā sešiem mēnešiem pēc tam, kad ir saņemts pamatots pieprasījums no CCP vai kompetentās iestādes, kas atbild par tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, ja šādu pagarinājumu pamato ārkārtas apstākļi un ietekme uz tīrvērtes dalībniekiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.”;

h)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu var pieņemt īstenošanas aktu, kurā nosaka, ka:

a)

trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina to, ka attiecīgajā trešā valstī atļauju saņēmušie CCP pastāvīgi atbilst juridiski saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas šīs regulas IV sadaļā noteiktajām prasībām;

b)

minētajiem CCP minētajā trešā valstī pastāvīgi tiek piemērota efektīva uzraudzība un prasību izpilde;

c)

minētās trešās valsts tiesiskais regulējums paredz efektīvu līdzvērtīgu sistēmu tādu CCP atzīšanai, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar trešo valstu tiesisko regulējumu.

Komisija var noteikt, ka, lai varētu piemērot pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, trešai valstij ir pastāvīgi efektīvi jāizpilda visas tajā noteiktās prasības un ka EVTI ir jāspēj efektīvi pildīt savus pienākumus attiecībā pret trešo valstu CCP, kas atzīti saskaņā ar 2. un 2.b punktu, vai saistībā ar 6.b punktā minēto pārraudzību, tostarp, vienojoties un piemērojot 7. punktā minētās vienošanās par sadarbību.”;

i)

iekļauj šādus punktus:

“6.a

Komisija var saskaņā ar 82. pantu pieņemt deleģētu aktu, sīkāk precizējot 6. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos kritērijus.

6.b

EVTI pārrauga regulatīvās un uzraudzības norises trešās valstīs, attiecībā uz kurām, ievērojot 6. punktu, ir pieņemti īstenošanas akti.

Ja EVTI konstatē jebkādas regulatīvās vai uzraudzības norises minētajās trešās valstīs, kas var ietekmēt Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitāti, tā nekavējoties informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un 25.c pantā minētās trešo valstu CCP kolēģijas locekļus. Visu šādu informāciju apstrādā konfidenciāli.

EVTI ik gadu iesniedz Komisijai un 25.c pantā minētās trešo valstu CCP kolēģijas locekļiem konfidenciālu ziņojumu par regulatīvajām un uzraudzības norisēm trešajās valstīs, kā minēts pirmajā daļā.”;

j)

panta 7. punktu groza šādi:

i)

punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“7.

EVTI noslēdz efektīvas vienošanās par sadarbību ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā un uzraudzības sistēma saskaņā ar 6. punktu ir atzīta par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām. Šādas vienošanās nosaka vismaz:”;

ii)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

mehānismu informācijas apmaiņai starp EVTI, 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām un attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm, tostarp piekļuvi visai EVTI pieprasītajai informācijai par CCP, kas saņēmuši atļauju trešās valstīs, – piemēram, riska modeļu un rādītāju būtiskas izmaiņas, CCP darbību un pakalpojumu paplašināšanās, izmaiņas klientu kontu struktūrā un izmaiņas maksājumu sistēmu izmantošanā, kas būtiski ietekmē Savienību;”;

iii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

procedūras attiecībā uz uzraudzības darbību koordināciju, tostarp trešo valstu iestāžu piekrišanu atļaut veikt izmeklēšanas un pārbaudes uz vietas saskaņā ar attiecīgi 25.g un 25.h pantu.”;

iv)

pievieno šādus apakšpunktus:

“e)

procedūras, kas nepieciešamas, lai efektīvi pārraudzītu regulatīvās un uzraudzības norises trešā valstī;

f)

procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās nodrošinātu efektīvu to lēmumu izpildi, ko pieņēmusi EVTI saskaņā ar 25.b, 25.f līdz 25.m, 25.p un 25.q pantu;

g)

procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās bez nepamatotas kavēšanās informētu EVTI, 25.c pantā minēto trešo valstu CCP kolēģiju un 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas par jebkādām ārkārtas situācijām, kas saistītas ar atzīto CCP, tostarp par norisēm finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā vai kādā no tās dalībvalstīm, un par procedūrām un ārkārtas rīcības plāniem šādu situāciju risināšanai;

h)

trešās valsts iestāžu piekrišanu par turpmāku apmaiņu ar jebkādu informāciju, ko tās sniegušas EVTI saskaņā ar vienošanos par sadarbību ar 3. punktā minētajām iestādēm un trešo valstu CCP kolēģijas locekļiem, ievērojot 83. pantā izklāstītās dienesta noslēpuma prasības;”;

v)

pievieno šādu pēdējo daļu:

“Ja EVTI uzskata, ka trešās valsts kompetentā iestāde nepiemēro kādu no noteikumiem, ko paredz vienošanās par sadarbību, kura noslēgta saskaņā ar šo punktu, tā konfidenciāli un nekavējoties par to informē Komisiju. Šādā gadījumā Komisija var izlemt pārskatīt īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 6. punktu.”;

11)

iekļauj šādus pantus:

“25.a pants

Salīdzināma atbilstība

1.   CCP, kas minēts 25. panta 2.b punktā, var iesniegt pamatotu pieprasījumu, lai EVTI izvērtētu, vai tā atbilstībā piemērojamam trešās valsts tiesiskajam regulējumam, ņemot vērā saskaņā ar 25. panta 6. punktu pieņemtā īstenošanas akta noteikumus, minēto CCP var uzskatīt par tādu, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas 16. pantā un IV un V sadaļā. EVTI pieprasījumu tūlīt nosūta trešās valsts CCP kolēģijai.

2.   Pieprasījumā, kas minēts 1. punktā, sniedz faktu bāzi salīdzināmības noteikšanai un norāda iemeslus, kāpēc atbilstība trešā valstī piemērojamām prasībām nodrošina atbilstību prasībām, kuras izklāstītas 16. pantā un IV un V sadaļā.

3.   Lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais novērtējums reāli atspoguļo 16. pantā un IV un V sadaļā noteikto prasību regulatīvos mērķus un Savienības intereses kopumā, Komisija pieņem deleģētu aktu nolūkā precizēt:

a)

minimuma elementus, kas jāizvērtē, piemērojot šā panta 1. punktu;

b)

noteikumus un nosacījumus novērtējuma veikšanai.

Komisija saskaņā ar 82. pantu šā punkta pirmajā daļā minēto deleģēto aktu pieņem līdz 2021. gada 2. janvārim.

25.b pants

Pastāvīga atbilstība atzīšanas nosacījumiem

1.   EVTI ir atbildīga par to pienākumu izpildi, kuri izriet no šīs regulas attiecībā uz pastāvīgu uzraudzību, ka atzīti 2. līmeņa CCP atbilst 25. panta 2.b punkta a) apakšpunktā minētajām prasībām. Attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, EVTI apspriežas ar 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām saskaņā ar 24.b panta 1. punktu.

EVTI vismaz reizi gadā no katra 2. līmeņa CCP pieprasa apstiprinājumu, ka 25. panta 2.b punkta a), c) un d) apakšpunktā minētās prasības joprojām tiek izpildītas.

Ja 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā emisijas centrālā banka uzskata, ka kāds 2. līmeņa CCP vairs neatbilst 25. panta 2.b punkta b) apakšpunktā minētajam nosacījumam, tā tūlīt par to informē EVTI.

2.   Ja 2. līmeņa CCP neiesniedz EVTI 1. punkta otrajā daļā minēto apstiprinājumu vai ja EVTI saņem paziņojumu, ievērojot 1. punkta trešo daļu, tiek uzskatīts, ka CCP vairs neatbilst atzīšanas nosacījumiem, ievērojot 25. panta 2.b punktu, un tiek piemērota 25.p panta 2., 3. un 4. punktā izklāstītā procedūra.

3.   EVTI sadarbībā ar ESRK veic novērtējumus par atzītu 2. līmeņa CCP noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 32. panta 2. punktu, tos koordinējot ar 24.a panta 7. punkta b) apakšpunktā minētajiem novērtējumiem. 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas var sniegt ieguldījumu šādā novērtējumā, veicot savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai. Veicot minētos novērtējumus, EVTI izvērtē vismaz finanšu un darbības riskus un nodrošina saskaņotību ar Savienības CCP noturības novērtējumiem, kas veikti, ievērojot šīs regulas 24.a panta 7. punkta b) apakšpunktu.

25.c pants

Trešo valstu CCP kolēģija

1.   EVTI izveido trešo valstu CCP kolēģiju informācijas apmaiņas veicināšanai.

2.   Kolēģiju veido:

a)

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs, kurš vada kolēģiju;

b)

divi neatkarīgie CCP uzraudzības komitejas locekļi;

c)

kompetentās iestādes, kas minētas 22. pantā; dalībvalstīs, kurās saskaņā ar 22. pantu par kompetento iestādi ir izraudzīta vairāk nekā viena iestāde, minētās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi;

d)

kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par to tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā;

e)

kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par tādu tirdzniecības vietu uzraudzību, kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuru apkalpošanu nodrošina vai nodrošinās CCP;

f)

kompetentās iestādes, kas uzrauga centrālos vērtspapīru depozitārijus, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā un ar kuriem CCP ir saistīti vai plāno būt saistīti;

g)

ECBS dalībnieki.

3.   Kolēģijas locekļi var CCP uzraudzības komitejai lūgt, lai tā apspriež konkrētus jautājumus saistībā ar CCP, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī. Šādu pieprasījumu iesniedz rakstiski, un tajā ir ietverts detalizēts pieprasījuma pamatojums. CCP uzraudzības komiteja pienācīgi izskata šādus lūgumus un sniedz piemērotu atbildi.

4.   Kolēģijas izveides un darbības pamatā ir visu tās locekļu rakstiska vienošanās. Uz visiem kolēģijas locekļiem attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums saskaņā ar 83. pantu.

25.d pants

Maksas

1.   EVTI saskaņā ar šo regulu un saskaņā ar deleģēto aktu, kas pieņemts, ievērojot 3. punktu, iekasē šādas maksas no CCP, kurš veic uzņēmējdarbību trešā valstī:

a)

maksas, kas ir saistītas ar atzīšanas pieteikumiem, ievērojot 25. pantu;

b)

gada maksas, kas ir saistītas ar EVTI uzdevumiem saskaņā ar šo regulu saistībā ar CCP, kuri atzīti saskaņā ar 25. pantu.

2.   Šā panta 1. punktā minētās maksas ir samērīgas ar attiecīgā CCP apgrozījumu un sedz visus izdevumus, kas EVTI radušies saistībā ar atzīšanu un savu uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo regulu.

3.   Komisija pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 82. pantu, lai sīkāk precizētu:

a)

maksu veidus;

b)

jautājumus, par kuriem ir piemērojamas maksas;

c)

maksu summu;

d)

veidu, kādā maksas jāmaksā šādām vienībām:

i)

CCP, kas ir iesniedzis atzīšanas pieteikumu;

ii)

atzīts CCP, kas klasificēts kā 1. līmeņa CCP saskaņā ar 25. panta 2. punktu;

iii)

atzīts CCP, kas klasificēts kā 2. līmeņa CCP saskaņā ar 25. panta 2.b punktu.

25.e pants

25.f līdz 25.h pantā minēto pilnvaru īstenošana

Pilnvaras, kas EVTI, kādai tās amatpersonai vai citai EVTI pilnvarotai personai ir piešķirtas ar 25.f līdz 25.h pantu, neizmanto, lai pieprasītu tādas informācijas vai dokumentu atklāšanu, uz ko attiecas juridiskās konfidencialitātes prasība.

25.f pants

Informācijas pieprasījums

1.   EVTI var ar vienkāršu pieprasījumu vai lēmumu noteikt, ka atzītiem CCP un ar tiem saistītām trešām personām, kurām šie CCP ārpakalpojumu veidā deleģējuši operacionālas funkcijas vai darbības, ir pienākums sniegt visu informāciju, kas vajadzīga, lai EVTI varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu.

2.   Nosūtot vienkāršu pieprasījumu sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, EVTI norāda visu turpmāk minēto:

a)

atsauci uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu;

b)

pieprasījuma mērķi;

c)

nepieciešamo informāciju;

d)

termiņu informācijas sniegšanai;

e)

informāciju personai, no kuras pieprasa informāciju, ka tai nav pienākuma sniegt informāciju, taču brīvprātīgas atbildes sniegšanas gadījumā sniegtā informācija nedrīkst būt nepareiza vai maldinoša;

f)

sodanaudu, kas paredzēta 25.j pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas a) punktu, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas.

3.   Saskaņā ar 1. punktu ar lēmumu pieprasot sniegt informāciju, EVTI norāda visu turpmāk minēto:

a)

atsauci uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu;

b)

pieprasījuma mērķi;

c)

nepieciešamo informāciju;

d)

termiņu informācijas sniegšanai;

e)

25.h pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja pieprasītā informācija netiek iesniegta pilnā apmērā;

f)

sodanaudu, kas paredzēta 25.j pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas a) punktu, par prasītās informācijas nesniegšanu, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas; un

g)

tiesības šo lēmumu apstrīdēt EVTI Apelācijas padomē un pārskatīt Eiropas Savienības Tiesā (“Tiesa”) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. un 61. pantu.

4.   Personas, kas minētas 1. punktā, vai viņu pārstāvji un – juridisku personu vai asociāciju bez juridiskas personas statusa gadījumā – personas, kam ar likumu vai statūtiem piešķirtas pilnvaras tās pārstāvēt, sniedz pieprasīto informāciju. Juristi, kas ir attiecīgi pilnvaroti rīkoties, var sniegt informāciju savu klientu vārdā. Klienti ir pilnībā atbildīgi, ja sniegtā informācija ir nepilnīga, nepareiza vai maldinoša.

5.   EVTI nekavējoties nosūta vienkāršā pieprasījuma vai lēmuma kopiju attiecīgajai tās trešās valsts kompetentajai iestādei, kurā pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību 1. punktā minētās personas, uz kurām attiecas pieprasījums sniegt informāciju.

25.g pants

Vispārēja izmeklēšana

1.   Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt vajadzīgo izmeklēšanu par 2. līmeņa CCP un ar tiem saistītām trešām personām, kurām minētie CCP ārpakalpojumu veidā ir deleģējuši operacionālās funkcijas, pakalpojumus vai darbības. Šajā nolūkā amatpersonas un citas EVTI pilnvarotas personas ir tiesīgas:

a)

pārbaudīt visus uzskaites dokumentus, datus, procedūras un pārējos materiālus, kas saistīti ar tās uzdevumu izpildi, neatkarīgi no tā, kādā veidā šī informācija tiek glabāta;

b)

iegūt apstiprinātas šādu uzskaites dokumentu, datu, procedūru un citu materiālu kopijas vai izrakstus;

c)

uzaicināt 2. līmeņa CCP, to pārstāvjus vai personālu un prasīt tiem sniegt mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz pārbaudes priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes;

d)

iztaujāt jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas piekrīt iztaujāšanai, lai iegūtu informāciju, kas saistīta ar izmeklēšanas priekšmetu;

e)

pieprasīt telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus.

Šīs regulas 25. panta 3. punktā f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas var, ja tās iesniedz EVTI pamatotu pieprasījumu, piedalīties šādā izmeklēšanā, ja minētā izmeklēšana ir svarīga to monetārās politikas uzdevumu veikšanai.

Šīs regulas 25.c pantā minēto trešo valstu CCP kolēģiju bez nepamatotas kavēšanās informē par jebkādiem atzinumiem, kas var būt būtiski tās uzdevumu izpildei.

2.   Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt 1. punktā minēto izmeklēšanu, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts izmeklēšanas priekšmets un mērķis. Minētajā atļaujā norāda arī 25.k pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja pieprasītie uzskaites dokumenti, dati, procedūras un citi materiāli vai atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti 2. līmeņa CCP, nav sniegti vai ir nepilnīgi, un 25.j pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas b) punktu paredzētās sodanaudas, ja atbildes uz jautājumiem, kuri uzdoti 2. līmeņa CCP, ir nepareizas vai maldinošas.

3.   2. līmeņa CCP ir jāsadarbojas izmeklēšanā, kas sākta, pamatojoties uz EVTI lēmumu. Šajā lēmumā nosaka izmeklēšanas priekšmetu un mērķi, periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti šīs regulas 25.k pantā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri pieejami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, un tiesības vērsties Tiesā, lai tā šo lēmumu pārskatītu.

4.   Pirms 2. līmeņa CCP informēšanas par izmeklēšanu EVTI informē trešās valsts, kurā plānots veikt izmeklēšanu, attiecīgo kompetento iestādi par izmeklēšanu un par pilnvaroto personu identitāti. Trešās valsts attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas pēc EVTI pieprasījuma var sniegt palīdzību minētajām pilnvarotajām personām viņu pienākumu izpildē. Trešās valsts attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas var arī piedalīties izmeklēšanā. Izmeklēšanu, kas saskaņā ar šo pantu notiek trešā valstī, veic, ievērojot vienošanos par sadarbību, kura noslēgta ar attiecīgās trešās valsts kompetento iestādi.

25.h pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Lai pildītu šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz vietas visās 2. līmeņa CCP uzņēmumu telpās, teritorijā vai īpašumā un to attiecīgo trešo personu darījumdarbības telpās, teritorijā vai īpašumā, kurām minētie CCP ārpakalpojumu veidā ir deleģējuši operacionālās funkcijas, pakalpojumus vai darbības.

Emisijas centrālās bankas, kas minētas 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā, var iesniegt EVTI pamatotu pieprasījumu par piedalīšanos šādās pārbaudēs uz vietas, ja tas ir būtiski, lai tās varētu veikt savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai.

Šīs regulas 25.c pantā minēto trešo valstu CCP kolēģiju bez nepamatotas kavēšanās informē par jebkādiem atzinumiem, kas varētu būt būtiski tās uzdevumu izpildei.

2.   Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, var iekļūt to juridisko personu uzņēmumu telpās, teritorijā vai īpašumos, uz kurām attiecas EVTI pieņemtais lēmums par pārbaudēm, un tām ir visas 25.g panta 1. punktā paredzētās pilnvaras. Turklāt tām ir tiesības aizzīmogot jebkuras uzņēmumu telpas un uzskaites žurnālus vai reģistrus uz pārbaudes laiku un tik ilgi, cik tas pārbaudei ir nepieciešams.

3.   Pirms pārbaudes veikšanas EVTI pietiekami savlaicīgi par to paziņo attiecīgajai tās trešās valsts kompetentajai iestādei, kurā to plānots veikt. Ja tas vajadzīgs, lai pienācīgi un efektīvi veiktu pārbaudi, EVTI pēc tam, kad ir informējusi attiecīgo trešās valsts kompetento iestādi, var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš nepaziņojot CCP. Izmeklēšanu, kas veikta trešā valstī saskaņā ar šo pantu, veic, ievērojot vienošanos par sadarbību, kura noslēgta ar attiecīgās trešās valsts kompetento iestādi.

Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un mērķis un 25.k pantā paredzētie periodiskie soda maksājumi, ja attiecīgās personas nesadarbojas pārbaudē.

4.   2. līmeņa CCP sadarbojas saistībā ar pārbaudi uz vietas, kas noteikta saskaņā ar EVTI lēmumu. Minētajā lēmumā norāda pārbaudes priekšmetu un mērķi, nosaka dienu, kurā tā sāksies, un norāda periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti 25.k pantā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri pieejami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, kā arī tiesības vērsties Tiesā, lai minēto lēmumu pārskatītu.

5.   Tās trešās valsts kompetentās iestādes amatpersonas, kurā pārbaude jāveic, kā arī šīs kompetentās iestādes pilnvarotās vai ieceltās personas pēc EVTI pieprasījuma var sniegt aktīvu palīdzību amatpersonām un citām EVTI pilnvarotām personām. Attiecīgās trešās valsts kompetentās iestādes amatpersonas arī var piedalīties uz vietas veiktajās pārbaudēs.

6.   EVTI var arī pieprasīt trešās valsts kompetentajām iestādēm savā vārdā veikt šajā pantā un 25.g panta 1. punktā paredzētus konkrētus izmeklēšanas uzdevumus un pārbaudes uz vietas.

7.   Ja amatpersonas un citas EVTI pilnvarotas pavadošās personas konstatē, ka persona nesadarbojas pārbaudē, kuras veikšana noteikta, ievērojot šo pantu, EVTI var lūgt attiecīgo trešās valsts kompetento iestādi tām sniegt nepieciešamo atbalstu, tostarp vajadzības gadījumā policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības iestādes palīdzību, lai dotu šīm personām iespēju veikt pārbaudi uz vietas.

25.i pants

Procedūras noteikumi par uzraudzības pasākumu veikšanu un sodanaudu piemērošanu

1.   Ja, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē, ka ir nopietnas aizdomas par to, ka, iespējams, pastāv fakti, kas varētu liecināt par III pielikumā uzskaitītu pārkāpumu vai pārkāpumiem, EVTI lietas izmeklēšanai ieceļ neatkarīgu izmeklēšanas darbinieku, kas darbojas EVTI ietvaros. Ieceltais darbinieks nav vai nav bijis tieši vai netieši iesaistīts attiecīgā CCP atzīšanas vai uzraudzības procesā un savus uzdevumus pilda neatkarīgi no EVTI.

2.   Izmeklēšanas darbinieks izmeklē iespējamos pārkāpumus, ņemot vērā visus komentārus, ko iesniegušas personas, uz kurām izmeklēšana attiecas, un savu atzinumu kopumu iesniedz EVTI.

Savu uzdevumu veikšanai izmeklēšanas darbinieks var izmantot pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 25.f pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 25.g un 25.h pantu. Īstenojot minētās pilnvaras, izmeklēšanas darbinieks ievēro 25.e pantu.

Uzdevumu veikšanas laikā izmeklēšanas darbiniekam ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko, veicot savas darbības, ir apkopojusi EVTI.

3.   Kad izmeklēšana ir pabeigta un pirms atzinumu kopums tiek iesniegts EVTI, izmeklēšanas darbinieks tām personām, uz kurām izmeklēšana attiecas, dod iespēju tikt uzklausītām par jautājumiem, kas tiek izmeklēti. Izmeklēšanas darbinieks savus atzinumus pamato tikai ar tādiem faktiem, par kuriem attiecīgajām personām ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.

Izmeklēšanā, kas veikta saskaņā ar šo pantu, pilnībā ievēro attiecīgo personu tiesības uz aizstāvību.

4.   Iesniedzot savu atzinumu kopumu EVTI, izmeklēšanas darbinieks par to informē personas, uz kurām izmeklēšana attiecas. Personas, uz kurām izmeklēšana attiecas, ir tiesīgas piekļūt lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju vai EVTI iekšējiem darba sagatavošanas dokumentiem.

5.   Pamatojoties uz izmeklēšanas darbinieka konstatējumiem un ja to pieprasa attiecīgās personas, uzklausot personas, uz ko attiecas izmeklēšana saskaņā ar 25.l pantu, EVTI pieņem lēmumu par to, vai personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, ir izdarījušas kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, un – ja tā – veic uzraudzības pasākumu saskaņā ar 25.q pantu un piemēro sodanaudu saskaņā ar 25.j pantu.

6.   Izmeklēšanas darbinieks nepiedalās EVTI apspriedēs un arī nekā citādi neiejaucas EVTI lēmumu pieņemšanas procesā.

7.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu, sīkāk precizējot procedūras noteikumus par to, kā īstenojamas pilnvaras piemērot sodanaudas vai periodiskos soda maksājumus, tostarp noteikumus par aizstāvības tiesībām, pagaidu noteikumus un noteikumus par sodanaudu vai periodisko soda maksājumu iekasēšanu un par sankciju piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem.

8.   Ja, veicot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē nopietnas pazīmes, ka, iespējams, pastāv fakti, kas saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju varētu liecināt par noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar piemērojamo trešās valsts tiesisko regulējumu, EVTI nodod lietas attiecīgajām iestādēm izmeklēšanas veikšanai un iespējamai kriminālvajāšanai. Turklāt EVTI atturas no sodanaudu vai periodisko soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad tai ir zināms, ka kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem res judicata spēku jau ir ieguvusi attaisnošana vai notiesāšana, kas izriet no identiska fakta vai faktiem, kuru būtība ir tā pati.

25.j pants

Sodanaudas

1.   Ja saskaņā ar 25.i panta 5. punktu EVTI konstatē, ka CCP tīši vai neuzmanības dēļ ir izdarījis kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem lēmumu piemērot sodanaudu saskaņā ar šā panta 2. punktu.

CCP pārkāpums tiek uzskatīts par tīšu pārkāpumu, ja EVTI ir konstatējusi objektīvus apstākļus, kuri pierāda, ka CCP vai tā augstākā vadība, izdarot pārkāpumu, ir rīkojusies apzināti.

2.   Šā panta 1. punktā minēto sodanaudu pamatsummu apmērs augstākais divkārt pārsniedz pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu apmēru, ja tos var noteikt, vai ir apmērā līdz pat 10 % no juridiskās personas kopējā neto apgrozījuma, kā noteikts attiecīgajos Savienības tiesību aktos, iepriekšējā saimnieciskajā gadā.

3.   Šā panta 2. punktā norādītās pamatsummas koriģē, vajadzības gadījumā ņemot vērā atbildību pastiprinošus vai mīkstinošus apstākļus saskaņā ar attiecīgajiem koeficientiem, kas noteikti IV pielikumā.

Attiecīgos atbildību pastiprinošos koeficientus pamatsummai piemēro katru atsevišķi. Ja piemērojami vairāki ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem saistīti koeficienti, starpību starp pamatsummu un summu, kas iegūta, piemērojot katru ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem saistīto koeficientu atsevišķi, pieskaita pamatsummai.

Attiecīgos atbildību mīkstinošos koeficientus pamatsummai piemēro katru atsevišķi Ja piemērojami vairāki ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem saistīti koeficienti, starpību starp pamatsummu un summu, kas iegūta, piemērojot katru ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem saistīto koeficientu atsevišķi, atskaita no pamatsummas.

4.   Neatkarīgi no 2. un 3. punkta – sodanaudas summa nepārsniedz 20 % no attiecīgā CCP gada apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā, bet, ja CCP no pārkāpuma ir tieši vai netieši guvis finansiālu labumu, sodanaudas summa ir vismaz vienāda ar minēto ieguvumu.

Ja CCP rīcība vai nolaidība veido vairāk nekā tikai vienu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, piemēro tikai lielāko sodanaudu, kas aprēķināta saskaņā ar 2. un 3. punktu un attiecas tikai uz vienu no minētajiem pārkāpumiem.

25.k pants

Periodiski soda maksājumi

1.   EVTI ar lēmumu piemēro periodiskus soda maksājumus, lai panāktu, ka:

a)

2. līmeņa CCP izbeidz pārkāpumu saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 25.q panta 1. punkta a) apakšpunktu;

b)

regulas 25.f panta 1. punktā minētā persona iesniedz pilnīgu informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 25.f pantu;

c)

2. līmeņa CCP:

i)

sadarbojas izmeklēšanā un jo īpaši uzrāda visus uzskaites dokumentus, datus, procedūras vai jebkurus citus pieprasītos materiālus, papildina un izlabo citu informāciju, kura sniegta izmeklēšanai, kas sākta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 25.g pantu; vai

ii)

sadarbojas pārbaudē uz vietas, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 25.h pantu.

2.   Periodiskais soda maksājums ir iedarbīgs un samērīgs. Periodisko soda maksājumu piemēro par katru kavējuma dienu.

3.   Neatkarīgi no 2. punkta periodisko soda maksājumu summa ir 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā vai – fizisku personu gadījumā – 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. To aprēķina no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru piemēro periodisku soda maksājumu.

4.   Periodisku soda maksājumu piemēro ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem pēc EVTI lēmuma paziņošanas. Beidzoties minētajam termiņam, EVTI pārskata šo pasākumu.

25.l pants

Attiecīgo personu uzklausīšana

1.   Pirms EVTI pieņem jebkuru lēmumu par sodanaudas vai periodiska soda maksājuma piemērošanu saskaņā ar 25.j un 25.k pantu, tā dod iespēju personām, kuru lieta tiek izskatīta, tikt uzklausītām par tās atzinumiem. EVTI savus lēmumus balsta vienīgi uz apsvērumiem, par kuriem šajā procesā iesaistītajām personām bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro, ja ir jārīkojas steidzami, lai novērstu būtisku draudošu kaitējumu finanšu sistēmai. Tādā gadījumā EVTI var pieņemt pagaidu lēmumu un dod attiecīgajām personām iespēju tikt uzklausītām pēc iespējas drīzāk pēc lēmuma pieņemšanas.

2.   Lietas izskatīšanā pilnībā ievēro procesā iesaistīto personu tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir tiesīgas piekļūt EVTI lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju vai EVTI iekšējiem darba sagatavošanas dokumentiem.

25.m pants

Informācijas publiskošana par sodanaudām un periodiskiem soda maksājumiem, to veids, piemērošanas kārtība un izmantošana

1.   EVTI atklātībai dara zināmu informāciju par ikvienu sodanaudu un periodisku soda maksājumu, kas piemērots, ievērojot šīs regulas 25.j un 25.k pantu, ja vien šāda atklāšana būtiski nekaitē finanšu tirgiem un nerada nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm. Šajā publiskotajā informācijā neiekļauj personas datus Regulas (EK) Nr. 45/2001 nozīmē.

2.   Sodanaudas un periodiski soda maksājumi, kas piemēroti, ievērojot 25.j un 25.k pantu, ir administratīvi.

3.   Ja EVTI nolemj nepiemērot sodanaudu vai soda maksājumu, tā attiecīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un trešās valsts attiecīgās kompetentās iestādes, izklāstot lēmuma pamatojumu.

4.   Sodanaudas un periodiski soda maksājumi, kas piemēroti, ievērojot 25.j un 25.k pantu, ir izpildāmi.

Izpildi reglamentē tās dalībvalsts vai trešās valsts civilprocesuālās normas, kuras teritorijā izpilde notiek.

5.   Sodanaudu un periodisku soda maksājumu summas ieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

25.n pants

Pārskatīšana Tiesā

Tiesas neierobežotā jurisdikcijā ir pārskatīt lēmumus, ar ko EVTI ir piemērojusi sodanaudu vai periodisko soda maksājumu. Tā var anulēt, samazināt vai palielināt piemēroto sodanaudu vai periodisko soda maksājumu.

25.o pants

Grozījumi IV pielikumā

Lai ņemtu vērā izmaiņas finanšu tirgos, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem groza IV pielikumu.

25.p pants

Atzīšanas anulēšana

1.   Neskarot 25.q pantu un ņemot vērā turpmākajos punktos izklāstītos noteikumus, EVTI pēc apspriešanās ar 25. panta 3. punktā minētajām iestādēm un vienībām anulē saskaņā ar 25. pantu pieņemtu atzīšanas lēmumu, ja:

a)

attiecīgais CCP nav izmantojis atzīšanu sešu mēnešu laikā, nepārprotami atsakās no atzīšanas vai ilgāk par sešiem mēnešiem nav veicis darījumdarbību;

b)

attiecīgais CCP ir saņēmis atzīšanu, iesniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;

c)

attiecīgais CCP ir nopietni un sistemātiski pārkāpis jebkuru no atzīšanas nosacījumiem, kas noteikti 25. pantā, vai vairs neatbilst kādam no minētajiem nosacījumiem un kādā no minētajām situācijām nav veicis koriģējošās darbības, ko pieprasījusi EVTI, pienācīgā noteiktā termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus;

d)

EVTI nespēj efektīvi veikt šajā regulā paredzētos pienākumus saistībā ar attiecīgo CCP, jo CCP trešās valsts iestāde nav sniegusi EVTI visu būtisko informāciju vai sadarbojusies ar EVTI saskaņā ar 25. panta 7. punktu;

e)

šīs regulas 25. panta 6. punktā minētais īstenošanas akts ir anulēts vai apturēts vai arī vairs nav izpildīti kādi ar to saistītie nosacījumi.

EVTI var atzīšanu anulēt arī tikai attiecībā uz atsevišķu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumentu klasi.

Nosakot dienu, kad stājas spēkā lēmums par atzīšanas anulēšanu, EVTI cenšas maksimāli mazināt iespējamos tirgus traucējumus un nosaka piemērotu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus.

2.   Pirms EVTI anulē atzīšanu saskaņā ar šā panta 1. punkta c) apakšpunktu, tā ņem vērā iespēju piemērot 25.q panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētos pasākumus.

Ja EVTI konstatē, ka koriģējošas darbības termiņā, kas noteikts šā panta pirmās daļas 1. punkta c) apakšpunktā un nepārsniedz sešus mēnešus, nav veiktas vai ka veiktās darbības nav piemērotas, un pēc apspriešanās ar 25. panta 3. punktā minētajām iestādēm EVTI anulē lēmumu par atzīšanu.

3.   EVTI bez nepamatotas kavēšanās paziņo attiecīgajai trešās valsts kompetentajai iestādei par lēmumu anulēt atzīta CCP atzīšanu.

4.   Jebkura no 25. panta 3. punktā minētajām iestādēm, kas uzskata, ka ir izpildīts kāds no 1. punktā minētajiem nosacījumiem, var lūgt EVTI pārbaudīt, vai ir izpildīti nosacījumi atzīta CCP atzīšanas anulēšanai vai tā atzīšanas anulēšanai attiecībā uz atsevišķu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumenta klasi. Ja EVTI nolemj neanulēt attiecīgā CCP atzīšanu, tā iesniedz pilnīgu pamatojumu pieprasījuma iesniedzējai iestādei.

25.q pants

EVTI veiktie uzraudzības pasākumi

1.   Ja saskaņā ar 25.i panta 5. punktu EVTI konstatē, ka 2. līmeņa CCP ir izdarījis kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem vienu vai vairākus šādus lēmumus:

a)

pieprasīt CCP izbeigt pārkāpumu;

b)

piemērot sodanaudas saskaņā ar 25.j pantu;

c)

sniegt publiskus paziņojumus;

d)

anulēt CCP atzīšanu vai tās atzīšanu attiecībā uz atsevišķu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumentu klasi saskaņā ar 25.p pantu.

2.   Pieņemot 1. punktā minētos lēmumus, EVTI ņem vērā pārkāpuma veidu un smagumu, ievērojot šādus kritērijus:

a)

pārkāpuma ilgumu un biežumu;

b)

vai pārkāpums ir atklājis nopietnus vai sistēmiskus trūkumus CCP procedūrās, tā pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē;

c)

vai pārkāpums ir veicinājis vai izraisījis finanšu noziegumu vai kā citādi ir ar to saistīts;

d)

vai pārkāpums ir izdarīts tīši vai nolaidības dēļ.

3.   EVTI Uzraudzības padome bez nepamatotas kavēšanās par ikvienu lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 1. punktu, informē attiecīgo CCP un dara to zināmu attiecīgajām trešās valsts kompetentajām iestādēm un Komisijai. Tā publiski paziņo par visiem šādiem lēmumiem savā tīmekļa vietnē 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Publiski paziņojot šā punkta pirmajā daļā minēto lēmumu, EVTI arī publiski paziņo par attiecīgā CCP tiesībām šo lēmumu apstrīdēt un vajadzības gadījumā arī par to, ka šāda pārsūdzība ir iesniegta, norādot, ka ar šādu pārsūdzību nevar apturēt lēmuma piemērošanu, kā arī to, ka EVTI Apelācijas padome var apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. panta 3. punktu.”;

12)

regulas 32. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Par kompetentās iestādes novērtējumu attiecībā uz 31. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu un 31. panta 3. punktā minēto informāciju saņem kolēģijas atzinumu, ievērojot 19. pantu.”;

13)

regulas 35. panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

CCP ārpakalpojumu sniedzējiem nenodod svarīgas darbības, kas saistītas ar riska pārvaldību, ja šādu nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem nav apstiprinājusi kompetentā iestāde. Par kompetentās iestādes lēmumu saņem kolēģijas atzinumu, ievērojot 19. pantu.”;

14)

regulas 49. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

CCP regulāri pārskata modeļus un parametrus, kas pieņemti, lai noteiktu tā prasības attiecībā uz maržām, ieguldījumiem fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājumu un citiem riska kontroles mehānismiem. CCP modeļiem veic stingru un biežu stresa testēšanu, lai novērtētu to noturību ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos, kā arī veic atpakaļejošas pārbaudes, lai novērtētu pieņemtās metodoloģijas ticamību. CCP saņem neatkarīgu apstiprinājumu, informē savu kompetento iestādi un EVTI par veikto pārbaužu rezultātiem un saņem no tām apstiprinājumu saskaņā ar 1.a, 1.b, 1.c, 1.d un 1.e punktu, pirms tas izdara jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros.

Attiecībā uz pieņemtajiem modeļiem un parametriem, tostarp jebkurām būtiskām izmaiņām tajos, saņem kolēģijas atzinumu saskaņā ar turpmākajiem punktiem.

EVTI nodrošina, ka EUI, ECBS un Vienotajā noregulējuma valde saņem informāciju par stresa testu rezultātiem, lai tās varētu novērtēt risku, ko finanšu uzņēmumiem rada CCP saistību neizpilde.”;

b)

pievieno šādus punktus:

“1.a

Ja CCP plāno pieņemt jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, kā minēts 1. punktā, tas kompetentajai iestādei un EVTI iesniedz apstiprināšanai pieteikumu par minētajām izmaiņām. CCP saviem pieteikumiem pievieno neatkarīgu apstiprinājumu plānotajām izmaiņām. Kompetentā iestāde un EVTI katra CCP apstiprina, ka ir saņemts pilnīgs pieteikums.

1.b

Kompetentā iestāde un EVTI 50 darbdienu laikā pēc pilnīgo pieteikumu saņemšanas katra veic riska novērtējumu par būtiskajām izmaiņām un iesniedz savus ziņojumus saskaņā ar 18. pantu izveidotajai kolēģijai.

1.c

Kolēģija 30 darbdienu laikā pēc 1.b punktā minēto ziņojumu saņemšanas pieņem vairākuma atzinumu saskaņā ar 19. panta 3. punktu. Neatkarīgi no pagaidu pieņemšanas saskaņā ar 1.e punktu kompetentā iestāde nepieņem lēmumu, ar kuru piešķir vai atsaka apstiprinājumu attiecībā uz būtiskām izmaiņām modeļos un parametros, kamēr kolēģija nav pieņēmusi šādu atzinumu, izņemot gadījumus, kad kolēģija minēto atzinumu noteiktajā termiņā nepieņem.

1.d

Kompetentā iestāde un EVTI 90 darbdienu laikā pēc 1.a punktā minēto pieteikumu saņemšanas, tostarp sniedzot pilnībā pamatotu skaidrojumu, katra rakstiski informē CCP un viena otru par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts.

1.e

CCP nevar pieņemt nekādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, kā minēts 1. punktā, pirms savas kompetentās iestādes un EVTI apstiprinājumu saņemšanas. Kompetentā iestāde, vienojoties ar EVTI, var atļaut šajos modeļos vai parametros pagaidām pieņemt būtiskas izmaiņas pirms to apstiprināšanas, ja tas ir pienācīgi pamatots.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“5.

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā panta piemērošanai, EVTI pēc apspriešanās ar EBI, citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un ECBS dalībniekiem izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā paredz nosacījumus, pēc kuriem izmaiņas 1. punktā minētajos modeļos un parametros ir būtiskas.

EVTI iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2021. gada 2. janvārim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”;

15)

regulas 82. pantu groza šādi:

a)

panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.

Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 1. panta 6. punktā, 4. panta 3.a punktā, 25. panta 2.a punktā, 25. panta 6.a punktā, 25.a panta 3. punktā, 25.d panta 3. punktā, 25.i panta 7. punktā, 25.o pantā, 64. panta 7. punktā, 70. pantā, 72. panta 3. punktā un 85. panta 2. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3.

Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 6. punktā, 4. panta 3.a punktā, 25. panta 2.a punktā, 25. panta 6.a punktā, 25.a panta 3. punktā, 25.d panta 3. punktā, 25.i panta 7. punktā, 25.o pantā, 64. panta 7. punktā, 70. pantā, 72. panta 3. punktā un 85. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.

Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija cenšas apspriesties ar EVTI un apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.”;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Saskaņā ar 1. panta 6. punktu, 4. panta 3.a punktu, 25. panta 2.a punktu, 25. panta 6.a punktu, 25.a panta 3. punktu, 25.d panta 3. punktu, 25.i panta 7. punktu, 25.o pantu, 64. panta 7. punktu, 70. pantu, 72. panta 3. punktu un 85. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;

16)

regulas 85. pantam pievieno šādus punktus:

“6.

EVTI sadarbībā ar ESRK un pēc vienošanās – saskaņā ar 24.b panta 3. punktu – ar centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērte jāveic trešās valsts CCP, kuram ir adresēts 25. panta 2.c punkta otrajā daļā minētais īstenošanas akts, iesniedz Komisijai ziņojumu par minētā īstenošanas akta noteikumu piemērošanu, jo īpaši izvērtējot, vai finanšu stabilitātes risks Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm ir pietiekami mazināts. EVTI savu ziņojumu Komisijai iesniedz 12 mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies saskaņā ar 25. panta 2.c punkta ceturtās daļas b) apakšpunktu noteiktais pielāgošanās laikposms. Emisijas centrālās bankas piekrišana attiecas tikai uz valūtu, kuru tā emitē, un nevis uz visu ziņojumu kopumā.

12 mēnešu laikā pēc pirmajā daļā minētā ziņojuma nosūtīšanas Komisija sagatavo ziņojumu par minētā īstenošanas akta noteikumu piemērošanu. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tam piemērotus priekšlikumus.

7.

Līdz 2023. gada 2. janvārim Komisija sagatavo ziņojumu, kurā novērtē, cik efektīvi ir:

a)

EVTI uzdevumi, jo īpaši tas, kā CCP uzraudzības komiteja sekmē saskaņotu un vienveidīgu šīs regulas piemērošanu attiecībā uz 22. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un 18. pantā minētajām kolēģijām;

b)

trešo valstu CCP atzīšanas un uzraudzības satvars;

c)

satvars, ar ko garantē vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp CCP, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, kā arī starp atļauju saņēmušiem CCP un trešo valstu CCP, kas atzīti saskaņā ar 25. pantu;

d)

atbildības sadalījums starp EVTI, kompetentajām iestādēm un emisijas centrālajām bankām.

Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tam atbilstīgus priekšlikumus.”;

17)

regulas 89. pantā iekļauj šādus punktus:

“3.a

EVTI neizmanto savas pilnvaras, ievērojot 25. panta 2.a, 2.b un 2.c punktu, līdz dienai, kad stājas spēkā 25. panta 2.a punkta otrajā daļā un 25.a panta 3. punktā minētais deleģētais akts, un – attiecībā uz CCP, par kuriem EVTI pirms 2020. gada 1. janvāra nav pieņēmusi atzīšanas lēmumu, ievērojot 25. pantu, – līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgais 25. panta 6. punktā minētais īstenošanas akts.

3.b

EVTI izveido un vada kolēģiju, ievērojot 25.c pantu, visiem CCP, kas atzīti saskaņā ar 25. pantu, pirms 2020. gada 1. janvāra četru mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā 25. panta 2.a punkta otrajā daļā minētais deleģētais akts.

3.c

EVTI saskaņā ar 25. panta 5. punktu pārskata atzīšanas lēmumus, kas, ievērojot 25. panta 1. punktu, pieņemti pirms dienas, kad stājas spēkā deleģētie akti, kas minēti 25. panta 2.a punkta otrajā daļā un 25.a panta 3. punktā, 18 mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā 25. panta 2.a punkta otrajā daļā minētais deleģētais akts.

Ja pēc šā punkta pirmajā daļā minētās pārskatīšanas EVTI konstatē, ka pirms 2020. gada 1. janvāra atzīts CCP būtu jākvalificē par 2. līmeņa CCP saskaņā ar 25. panta 2.a punktu, EVTI nosaka piemērotu pielāgošanās laikposmu, kurš nepārsniedz 18 mēnešus un kura laikā CCP ir jāpanāk atbilstība 25. panta 2.b punktā minētajām prasībām. EVTI var pielāgošanās laikposmu pagarināt par ne vairāk kā papildu sešiem mēnešiem pēc tam, kad ir saņemts pamatots pieprasījums no CCP vai jebkuras kompetentās iestādes, kura atbild par to tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ja šādu pagarinājumu pamato ārkārtas apstākļi un ietekme uz tīrvērtes dalībniekiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.”;

18)

regulas 90. pantu aizstāj ar šādu:

“90. pants

EVTI personāls un resursi

EVTI līdz 2022. gada 2. janvārim izvērtē personāla un resursu vajadzības, kas radušās, uzņemoties pilnvaras un pienākumus saskaņā ar šo regulu, un par to iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.”;

19)

šīs regulas pielikuma tekstu pievieno kā III un IV pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 23. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV C 385, 15.11.2017., 3. lpp.

(2)  OV C 434, 15.12.2017., 63. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 15. oktobra lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/834 (2019. gada 20. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, ziņošanas prasībām, riska mazināšanas metodēm attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem piemērojamajām prasībām (OV L 141, 28.5.2019., 42. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(7)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(8)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Turpmākos tekstus pievieno kā Regulas (ES) Nr. 648/2012 III un IV pielikumu.

“III PIELIKUMS

Regulas 25.j panta 1. punktā minēto pārkāpumu saraksts

I.

Pārkāpumi, kas saistīti ar kapitāla prasībām:

a)

2. līmeņa CCP pārkāpj 16. panta 1. punktu, ja tam nav pastāvīga un pieejama sākumkapitāla vismaz EUR 7,5 miljonu apmērā;

b)

2. līmeņa CCP pārkāpj 16. panta 2. punktu, ja tam nav kapitāla, ieskaitot nesadalīto peļņu un rezerves, kas ir samērīgs ar risku, kurš izriet no CCP darbībām, un kas katrā laikā ir pietiekams, lai nodrošinātu organizētu minēto darbību izbeigšanu vai pārstrukturēšanu piemērotā laikposmā un CCP pienācīgu aizsardzību pret kredītrisku, darījumu partnera risku, tirgus risku, darbības risku, juridisko un uzņēmējdarbības risku, kuru vēl nesedz 41. līdz 44. pantā minētie speciālie finanšu resursi.

II.

Pārkāpumi, kas saistīti ar organizatoriskām prasībām vai interešu konfliktu:

a)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 1. punktu, ja tam nav stingru pārvaldības noteikumu, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības sadalījumu, efektīvas procedūras esošo vai varbūtējo risku identificēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai un atbilstīgi iekšējās kontroles mehānismi, tostarp pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras;

b)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 2. punktu, ja tas nav pieņēmis politiku un procedūras, kas ir pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota šī regula – tostarp, ka tos ievēro tā vadītāji un darbinieki;

c)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 3. punktu, ja tas neuztur vai neizmanto organizatorisko struktūru, kas nodrošina tā pakalpojumu un darbību veikšanas nepārtrauktību un pareizu funkcionēšanu, vai neizmanto piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus vai procedūras;

d)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 4. punktu, ja tas skaidri nenošķir riska pārvaldības un citu CCP darbību ziņošanas kārtību;

e)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 5. punktu, ja tas nepieņem, neīsteno vai neuztur tādu atlīdzības politiku, kas sekmē stabilu un efektīvu riska pārvaldību un nerada stimulus vājināt riska standartus;

f)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 6. punktu, ja tas neuztur informācijas tehnoloģijas sistēmas, kas ir piemērotas tam, lai tiktu galā ar dažādiem sarežģītiem un daudzveidīgiem pakalpojumiem un darbībām, ko veic, lai nodrošinātu augstus drošības standartus un uzturētās informācijas neskartību un slepenumu;

g)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 7. punktu, ja tas nepublisko bez maksas savu pārvaldības kārtību, CCP vadības noteikumus vai savus pieņemšanas kritērijus tīrvērtes dalībai;

h)

2. līmeņa CCP pārkāpj 26. panta 8. punktu, ja tam netiek piemērotas biežas un neatkarīgas revīzijas vai tas minēto revīziju rezultātus nepaziņo valdei vai nedara pieejamus EVTI;

i)

2. līmeņa CCP pārkāpj 27. panta 1. punktu vai 27. panta 2. punkta otro daļu, ja tas nenodrošina, ka tā augstākajai vadībai un valdes locekļiem ir pietiekami laba reputācija un pieredze stabilas un pārdomātas CCP vadības nodrošināšanai;

j)

2. līmeņa CCP pārkāpj 27. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka vismaz viena trešdaļa, bet ne mazāk par diviem minētās valdes locekļiem ir neatkarīgi, vai neaicina tīrvērtes dalībnieku klientu pārstāvjus piedalīties valdes sanāksmēs, kurās apspriež ar 38. un 39. pantu saistītus jautājumus, vai arī atlīdzību neatkarīgajiem un citiem valdes locekļiem, kas nav izpildlocekļi, sasaista ar CCP uzņēmējdarbības rezultātiem;

k)

2. līmeņa CCP pārkāpj 27. panta 3. punktu, ja tas skaidri nenosaka valdes lomu un pienākumus vai valdes sēžu protokolus nedara pieejamus EVTI vai revidentiem;

l)

2. līmeņa CCP pārkāpj 28. panta 1. punktu, ja tas neizveido riska komiteju vai neveido šo riska komiteju no savu tīrvērtes dalībnieku pārstāvjiem, neatkarīgajiem valdes locekļiem un savu klientu pārstāvjiem, vai veido riska komiteju tā, ka vienai no minēto pārstāvju grupām ir balsu vairākums riska komitejā, vai pienācīgi neinformē EVTI par riska komitejas darbībām un lēmumiem, pat ja EVTI to ir pieprasījusi;

m)

2. līmeņa CCP pārkāpj 28. panta 2. punktu, ja tas skaidri nenosaka riska komitejas locekļu darba uzdevumu, pārvaldības kārtību, lai nodrošinātu tās neatkarību, darbības procedūras, pieņemšanas kritērijus vai iecelšanas mehānismu vai nedara šo pārvaldības kārtību publiski pieejamu, vai nenosaka, ka riska komitejas priekšsēdētājs ir neatkarīgais valdes loceklis un ka riska komiteja tieši atbild valdes priekšā un rīko regulāras sanāksmes;

n)

2. līmeņa CCP pārkāpj 28. panta 3. punktu, ja neļauj riska komitejai konsultēt valdi par jebkādiem pasākumiem, kas var ietekmēt CCP riska pārvaldību, vai nemēģina darīt visu iespējamo, lai ar riska komiteju apspriestos par norisēm, kas ietekmē CCP riska pārvaldību ārkārtas apstākļos;

o)

2. līmeņa CCP pārkāpj 28. panta 5. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI par katru lēmumu, kurā valde nolemj neievērot riska komitejas atzinumus;

p)

2. līmeņa CCP pārkāpj 29. panta 1. punktu, ja tas vismaz desmit gadus neglabā visu dokumentāciju par attiecīgā CCP darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, kura ir vajadzīga, lai EVTI būtu iespējams pārraudzīt CCP atbilstību šai regulai;

q)

2. līmeņa CCP pārkāpj 29. panta 2. punktu, ja tas vismaz desmit gadus pēc līguma izbeigšanas neglabā visu informāciju par visiem līgumiem, ko tas apstrādājis, tādā veidā, ka šī informācija ļauj konstatēt darījumu sākotnējos noteikumus, pirms minētais CCP bija veicis tīrvērti;

r)

2. līmeņa CCP pārkāpj 29. panta 3. punktu, ja, neraugoties uz EVTI un attiecīgo ECBS dalībnieku pieprasījumu, tas nedara pieejamus 29. panta 1. un 2. punktā minētos uzskaites datus un informāciju vai visu informāciju par pozīcijām tīrvērtētos līgumos, neatkarīgi no vietas, kur darījumi izpildīti;

s)

2. līmeņa CCP pārkāpj 30. panta 1. punktu, ja tas neinformē EVTI vai sniedz tai nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par savu tiešo vai netiešo akcionāru vai biedru ar būtisku līdzdalību (fizisku vai juridisku personu) identitāti vai par šīs līdzdalības apjomu;

t)

2. līmeņa CCP pārkāpj 30. panta 4. punktu, ja tas pieļauj, ka 30. panta 1. punktā minētajām personām ir ietekme, kas varētu kaitēt stabilai un pārdomātai CCP pārvaldībai;

u)

2. līmeņa CCP pārkāpj 31. panta 1. punktu, ja tas nepaziņo EVTI vai sniedz tai nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par jebkādām izmaiņām savā pārvaldībā, vai nesniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 27. panta 1. punktam vai 27. panta 2. punkta otrajai daļai;

v)

2. līmeņa CCP pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tas neuztur spēkā vai neīsteno efektīvus rakstiskus organizatoriskos un administratīvos noteikumus, lai atklātu un novērstu potenciālus interešu konfliktus starp pašu CCP – tostarp starp tā vadītājiem, darbiniekiem vai jebkuru personu, kam ir tieša vai netieša kontrole pār tiem vai cieša saikne ar tiem, – un saviem tīrvērtes dalībniekiem vai to klientiem, kuri ir zināmi CCP, vai neuztur spēkā vai neīsteno adekvātas procedūras ar mērķi novērst varbūtējus interešu konfliktus;

w)

2. līmeņa CCP pārkāpj 33. panta 2. punktu, ja tas tīrvērtes dalībniekam vai attiecīgajam minētā, CCP zināmā tīrvērtes dalībnieka klientam nepārprotamā veidā neatklāj interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotus, pirms tas pieņem jaunus darījumus no attiecīgā tīrvērtes dalībnieka gadījumos, kad CCP organizatoriskie vai administratīvie noteikumi par interešu konflikta pārvaldību nav pietiekami, lai ticami nodrošinātu, ka tiek novērsts risks nodarīt kaitējumu tīrvērtes dalībnieka vai klienta interesēm;

x)

2. līmeņa CCP pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tā rakstiskajos noteikumos nav ņemti vērā visi apstākļi, kas CCP ir zināmi vai būtu jāzina un kas var radīt interešu konfliktu citu tādu uzņēmumu struktūras vai darbības veidu rezultātā, ar kuriem tam ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecības;

y)

2. līmeņa CCP pārkāpj 33. panta 5. punktu, ja tas nedara visu praktiski iespējamo, lai novērstu ļaunprātīgu savās sistēmās glabātās informācijas izmantošanu, vai nenovērš minētās informācijas izmantošanu citā uzņēmējdarbībā vai to, ka to var izmantot fiziska persona, kurai ir cieša saikne ar CCP, vai juridiska persona, kam ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecības ar CCP, un izmanto minētā CCP reģistrēto konfidenciālo informāciju komerciālām vajadzībām bez iepriekšējas piekrišanas no klienta, kuram šāda konfidenciāla informācija pieder;

z)

2. līmeņa CCP pārkāpj 36. panta 1. punktu, ja tas nerīkojas taisnīgi un profesionāli, maksimāli ievērojot savu tīrvērtes dalībnieku un to klientu intereses;

aa)

2. līmeņa CCP pārkāpj 36. panta 2. punktu, ja tam nav viegli pieejamu, pārredzamu un taisnīgu noteikumu par ātru sūdzību izskatīšanu;

ab)

2. līmeņa CCP pārkāpj 37. panta 1. vai 2. punktu, ja tas pastāvīgi izmanto diskriminējošus, nepārredzamus vai subjektīvus pieņemšanas kritērijus vai citādi pastāvīgi nenodrošina taisnīgu un atklātu piekļuvi CCP, vai pastāvīgi nenodrošina, ka tā tīrvērtes dalībniekiem ir pietiekami finanšu resursi un operacionālā spēja izpildīt pienākumus, ko uzliek dalība attiecīgajā CCP, vai reizi gadā neveic vispārēju pārbaudi par savu tīrvērtes dalībnieku atbilstību;

ac)

2. līmeņa CCP pārkāpj 37. panta 4. punktu, ja tam nav objektīvu un pārredzamu procedūru, lai tādi tīrvērtes dalībnieki, kas vairs neatbilst 37. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, varētu tikt atstādināti un lai tie varētu izstāties pareizā veidā;

ad)

2. līmeņa CCP pārkāpj 37. panta 5. punktu, ja tas liedz piekļuvi tīrvērtes dalībniekiem, kuri atbilst 37. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, ja šāda piekļuves liegšana nav pietiekami rakstiski pamatota un balstīta uz vispārēju riska analīzi;

ae)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas neļauj savu tīrvērtes dalībnieku klientiem atsevišķi piekļūt konkrētiem sniegtajiem pakalpojumiem;

af)

2. līmeņa CCP pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nepiedāvā minētajā punktā minētos atšķirīgos nošķīruma līmeņus, pamatojoties uz saprātīgiem komerciāliem nosacījumiem.

III.

Pārkāpumi, kas saistīti ar darbības prasībām:

a)

2. līmeņa CCP pārkāpj 34. panta 1. punktu, ja tas neiedibina, neīsteno vai neuztur piemērotu uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījuma seku novēršanas plānu, kura mērķis ir nodrošināt savu funkciju saglabāšanu, savlaicīgu darbību atjaunošanu un CCP pienākumu izpildi, kas vismaz ļauj atjaunot visus darījumus kopš pārtraukšanas brīža, lai CCP varētu turpināt droši darboties un pabeigt norēķinus paredzētajā dienā;

b)

2. līmeņa CCP pārkāpj 34. panta 2. punktu, ja tas neiedibina, neīsteno vai neuztur piemērotu procedūru, kuras mērķis ir laikus nodrošināt pienācīgus norēķinus vai klienta un tīrvērtes dalībnieku aktīvu un pozīciju pārvedumu veikšanu, ja atzīšana ir anulēta ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 25. pantu;

c)

2. līmeņa CCP pārkāpj 35. panta 1. punkta otro daļu, ja tas bez EVTI iestādes apstiprinājuma nodod ārpakalpojumu sniedzējiem svarīgas darbības, kas saistītas ar šā CCP riska pārvaldību;

d)

2. līmeņa CCP pārkāpj 39. panta 1. punktu, ja tam nav atsevišķas uzskaites un kontu, kas tam ļauj katrā laikā nekavējoties CCP kontos nodalīt uz viena tīrvērtes dalībnieka rēķina turētos aktīvus un pozīcijas no aktīviem un pozīcijām, kas turēti uz jebkura cita tīrvērtes dalībnieka rēķina, un no saviem aktīviem;

e)

2. līmeņa CCP pārkāpj 39. panta 2. punktu, ja tas nepiedāvā un pat pēc pieprasījuma neuztur atsevišķu uzskaiti un kontus, kas katram tīrvērtes dalībniekam ļauj CCP kontos nodalīt minētā tīrvērtes dalībnieka aktīvus un pozīcijas no aktīviem un pozīcijām, kas turēti uz tā klientu rēķina;

f)

2. līmeņa CCP pārkāpj 39. panta 3. punktu, ja tas nepiedāvā un pat pēc pieprasījuma neuztur atsevišķu uzskaiti un kontus, kas katram tīrvērtes dalībniekam ļauj CCP kontos nodalīt uz klienta rēķina turētus aktīvus un pozīcijas no aktīviem un pozīcijām, kas turēti uz citu klientu rēķina, vai pēc pieprasījuma nepiedāvā saviem tīrvērtes dalībniekiem iespēju pašiem savā vārdā vai to klientu vārdā atvērt citus kontus;

g)

2. līmeņa CCP pārkāpj 40. pantu, ja tas gandrīz reāllaikā nemēra un nenovērtē savu likviditāti un kredītriskus ar katru tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā ar citu CCP, ar kuru tam ir izveidots sadarbspējas mehānisms, vai arī laikus nav darījis pieejamus attiecīgos cenu noteikšanas avotus, lai efektīvāk novērtētu savas riska pozīcijas, ievērojot izmaksu pamatotības principu;

h)

2. līmeņa CCP pārkāpj 41. panta 1. punktu, ja tas nenosaka, nepieprasa vai neiekasē maržas no saviem tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā arī no tiem CCP, ar kuriem tam ir izveidots sadarbspējas mehānisms, lai ierobežotu savu kredītrisku, vai nosaka, pieprasa vai iekasē tādas maržas, kas nav pietiekamas, lai nodrošinātos pret potenciālo risku, kurš pēc CCP novērtējuma ir sagaidāms līdz attiecīgo pozīciju likvidācijai, vai lai segtu zaudējumus, kas pēc CCP novērtējuma rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laikposmā, vai nav pietiekamas, lai nodrošinātu, ka CCP vismaz reizi dienā pilnībā nodrošina savus riska darījumus ar visiem saviem tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā ar tiem CCP, ar kuriem tam ir izveidots sadarbspējas mehānisms, vai neņem vērā jebkādu varbūtējo prociklisko iedarbību;

i)

2. līmeņa CCP pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas nepieņem modeļus un parametrus, nosakot savas maržas prasības, kas aptver to produktu riska rādītājus, kuriem veikta tīrvērte, ņemot vērā intervālu starp maržas iekasēšanu, tirgus likviditāti un iespējamām izmaiņām darījuma veikšanas laikā;

j)

2. līmeņa CCP pārkāpj 41. panta 3. punktu, ja tas nepieprasa un neiekasē maržas dienas laikā, vismaz tad, kad ir pārkāpti iepriekš noteiktie sliekšņi;

k)

2. līmeņa CCP pārkāpj 42. panta 3. punktu, ja tas neuztur fondu saistību neizpildes gadījumiem, kas vismaz ļauj CCP ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos izturēt tā tīrvērtes dalībnieka, ar ko tam ir lielākais kredītrisks, vai arī otrā un trešā lielākā riska darījuma tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes sekas, ja to veikto riska darījumu summa ir lielāka, vai arī tas izstrādā scenārijus, kas neaptver visnepastāvīgākos periodus, ko piedzīvojuši tie tirgi, kam CCP sniedz pakalpojumus, un iespējamo nākotnes scenāriju virkni, kuros ņem vērā pēkšņu finanšu resursu pārdošanu un tirgus likviditātes strauju pazemināšanos;

l)

2. līmeņa CCP pārkāpj 43. panta 2. punktu, ja tā fonds saistību neizpildes gadījumiem, kas minēts 42. pantā, un citi tā finanšu resursi, kas minēti 43. panta 1. punktā, neļauj tam ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos izturēt to divu tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes sekas, ar kuriem tam ir lielākais kredītrisks;

m)

2. līmeņa CCP pārkāpj 44. panta 1. punktu, ja tam katrā laikā nav piekļuves adekvātai likviditātei, lai sniegtu pakalpojumus un veiktu darbības, vai tas katru dienu nenosaka savas iespējamās likviditātes vajadzības;

n)

2. līmeņa CCP pārkāpj 45. panta 1., 2. un 3. punktu, ja tas pirms citu finanšu resursu izmantošanas zaudējumu segšanai neizmanto saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka maržas;

o)

2. līmeņa CCP pārkāpj 45. panta 4. punktu, ja tas neizmanto īpašos paša resursus, pirms tiek izmantotas saistības pildījušo tīrvērtes dalībnieku iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem;

p)

2. līmeņa CCP pārkāpj 46. panta 1. punktu, ja tas, lai nodrošinātu savas sākotnējās un esošās riska pozīcijas ar saviem tīrvērtes dalībniekiem, pieņem nodrošinājumu, kas nav augsti likvīds nodrošinājums, ar kuru saistīts minimāls kredītrisks un tirgus risks, gadījumā, kad cits nodrošinājums nav atļauts saskaņā ar deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 46. panta 3. punktu;

q)

2. līmeņa CCP pārkāpj 47. panta 1. punktu, ja tas neiegulda savus finanšu resursus citur kā tikai skaidrā naudā vai tādos augsti likvīdos finanšu instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, kas ir ātri likvidējami ar minimālu iespējamo negatīvo ietekmi uz cenu;

r)

2. līmeņa CCP pārkāpj 47. panta 3. punktu, ja tas nedeponē finanšu instrumentus, kas izvietoti kā maržas vai kā iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem, vērtspapīru norēķinu sistēmu operatoriem, kas nodrošina pilnīgu šo finanšu instrumentu aizsardzību (ja tādi pieejami), vai neizmanto citus augstas drošības pakāpes mehānismus ar atļauju saņēmušām finanšu iestādēm;

s)

2. līmeņa CCP pārkāpj 47. panta 4. punktu, ja tas veic skaidras naudas noguldījumus, neizmantojot augstas drošības pakāpes mehānismus ar atļauju saņēmušām finanšu iestādēm vai centrālo banku pastāvīgo noguldījumu mehānismus, vai citus līdzvērtīgus paņēmienus, ko piedāvā centrālās bankas;

t)

2. līmeņa CCP pārkāpj 47. panta 5. punktu, ja tas nogulda aktīvus, izmantojot trešo personu, bet nenodrošina, ka tīrvērtes dalībniekiem piederošie aktīvi ir nosakāmi atsevišķi no CCP piederošiem aktīviem un no minētajai trešai personai piederošiem aktīviem, izmantojot kontus ar citu nosaukumu trešās personas grāmatvedības dokumentos vai jebkādus citus līdzvērtīgus pasākumus, kas nodrošina tādu pašu aizsardzības pakāpi, vai arī tam vajadzības gadījumā nav tūlītējas piekļuves finanšu instrumentiem;

u)

2. līmeņa CCP pārkāpj 47. panta 6. punktu, ja tas iegulda savu kapitālu vai summas, kas saistītas ar 41. līdz 44. pantā noteiktajām prasībām, savos vērtspapīros vai sava mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma vērtspapīros;

v)

2. līmeņa CCP pārkāpj 48. panta 1. punktu, ja tas nenosaka sīki izstrādātas procedūras, kas jāievēro tad, kad tīrvērtes dalībnieks laikus nerīkojas saskaņā ar 37. pantā noteiktajām dalības prasībām un saskaņā ar CCP noteiktajām procedūrām, vai arī tas sīki neizklāsta procedūras, kas jāievēro tad, kad CCP nav paziņojis par tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildi, vai arī ik gadu nepārskata šīs procedūras;

w)

2. līmeņa CCP pārkāpj 48. panta 2. punktu, ja tas tūlīt nerīkojas, lai ierobežotu zaudējumus un novērstu likviditātes problēmas, kas izriet no tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes, un nenodrošina, lai kāda tīrvērtes dalībnieka pozīciju slēgšana netraucētu tā darbību vai neradītu saistības pildījušajiem tīrvērtes dalībniekiem tādus zaudējumus, ko tie nevar paredzēt vai kontrolēt;

x)

2. līmeņa CCP pārkāpj 48. panta 3. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI, pirms tiek izziņota vai uzsākta procedūra saistību neizpildes gadījumā;

y)

2. līmeņa CCP pārkāpj 48. panta 4. punktu, ja tas nepārliecinās, ka tā procedūras saistību neizpildes gadījumā ir izpildāmas, un neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tam ir nepieciešamās juridiskās pilnvaras, lai likvidētu saistības nepildījušajam tīrvērtes dalībniekam piederošās pozīcijas un nodotu vai likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klienta pozīcijas;

z)

2. līmeņa CCP pārkāpj 49. panta 1. punktu, ja tas regulāri nepārskata savus modeļus un parametrus, kas pieņemti, lai noteiktu savas prasības attiecībā uz maržām, ieguldījumiem fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājumu vai citiem riska kontroles mehānismiem, un neveic minētajiem modeļiem stingru un biežu stresa testēšanu, lai novērtētu to izturību ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos, vai neveic atpakaļejošas pārbaudes, lai novērtētu pieņemtās metodoloģijas ticamību, vai nesaņem neatkarīgu apstiprinājumu, vai neinformē EVTI par veikto testu rezultātiem, vai nesaņem no EVTI apstiprinājumu, pirms izdarīt jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, ja EVTI neatļāva minēto izmaiņu provizorisku pieņemšanu pirms to apstiprināšanas;

aa)

2. līmeņa CCP pārkāpj 49. panta 2. punktu, ja tas regulāri nepārbauda galvenos aspektus savām procedūrām saistību neizpildes gadījumā vai neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi tīrvērtes dalībnieki tos saprot un var veikt atbilstošus pasākumus, lai attiecīgi rīkotos saistību neizpildes gadījumā;

ab)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50. panta 1. punktu, ja tas – gadījumos, kad tas ir praktiski izdarāms – neizmanto centrālās bankas naudu, lai norēķinātos par saviem darījumiem, vai neveic pasākumus, lai stingri ierobežotu skaidras naudas norēķinu risku, ja centrālās bankas nauda netiek izmantota;

ac)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50. panta 3. punktu, ja tas nenovērš pamatrisku, pēc iespējas izmantojot principu “piegāde pret samaksu” tad, kad CCP ir pienākums nosūtīt vai saņemt finanšu instrumentu piegādes;

ad)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50.a pantu vai 50.b pantu, ja tas neaprēķina K CCP , kā norādīts minētajos pantos, vai nerīkojas saskaņā ar 50.a panta 2. punktā, 50.b pantā un 50.d pantā izklāstītajiem noteikumiem K CCP aprēķināšanai;

ae)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50.a panta 3. punktu, ja tas aprēķina K CCP retāk nekā reizi ceturksnī vai retāk, nekā to pieprasa EVTI saskaņā ar 50.a panta 3. punktu;

af)

2. līmeņa CCP pārkāpj 51. panta 2. punktu, ja tam nav nediskriminējošas piekļuves ne datiem, kas tam nepieciešami savu funkciju pildīšanai tirdzniecības vietā, ciktāl CCP atbilst šīs tirdzniecības vietas operacionālajām un tehniskajām prasībām, ne attiecīgajai norēķinu sistēmai;

ag)

2. līmeņa CCP pārkāpj 52. panta 1. punktu, ja tas izveido sadarbspējas mehānismu, bet neizpilda kādu no minētā punkta a) līdz d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām;

ah)

2. līmeņa CCP pārkāpj 53. panta 1. punktu, ja tas nenodala kontos aktīvus un pozīcijas, kas tiek turētas uz cita CCP rēķina, ar kuru tam ir izveidots sadarbspējas mehānisms;

ai)

2. līmeņa CCP pārkāpj 54. panta 1. punktu, ja tas izveido sadarbspējas mehānismu bez EVTI iepriekšēja apstiprinājuma.

IV.

Pārkāpumi, kas saistīti ar pārredzamību un datu pieejamību:

a)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas nepublisko cenas un maksu par katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, tostarp atlaides un rabatus, kā arī nosacījumus šo atlaižu saņemšanai;

b)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas nedara zināmu EVTI informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem saistībā ar saviem pakalpojumiem;

c)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 2. punktu, ja tas nedara zināmus saviem tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem riskus, kas saistīti ar sniedzamajiem pakalpojumiem;

d)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 3. punktu, ja tas nedara zināmu saviem tīrvērtes dalībniekiem vai EVTI cenu informāciju, ko izmanto, lai aprēķinātu dienas noslēguma riska pozīcijas saviem tīrvērtes dalībniekiem, vai nepublisko informāciju par to darījumu kopējiem apjomiem, kuriem CCP veicis tīrvērti attiecībā uz katru instrumentu;

e)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 4. punktu, ja tas nepublisko darbības un tehniskās prasības attiecībā uz saziņas protokoliem, kuros norādīts saturs un ziņojumu formāts, ko tas izmanto saziņai ar trešām personām, tostarp darbības un tehniskās prasības, kas minētas 7. pantā;

f)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 5. punktu, ja tas nepublisko informāciju par ikvienu 37. panta 1. punktā minēto kritēriju vai 38. panta 1. punktā noteikto prasību pārkāpumu, ko izdara tīrvērtes dalībnieki, izņemot gadījumus, kad EVTI uzskata, ka šādas informācijas publiskošana apdraudētu finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum vai nopietni apdraudētu finanšu tirgus, vai radītu nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām;

g)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 6. punktu, ja tas saviem tīrvērtes dalībniekiem nenodrošina simulācijas rīku, kas tiem dod iespēju aprēķināt papildu sākotnējās drošības rezerves summu (bruto izteiksmē), ko CCP varētu pieprasīt uz jauna darījuma tīrvērtes laiku, vai ja tas šādu rīku dara pieejamu uz nenodrošināta pamata;

h)

2. līmeņa CCP pārkāpj 38. panta 7. punktu, ja tas saviem tīrvērtes dalībniekiem nesniedz informāciju par sākotnējās drošības rezerves modeļiem, ko tas izmanto, kā precizēts minētā punkta otrā teikuma a), b) un c) apakšpunktā;

i)

2. līmeņa CCP pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nepublisko aizsardzības līmeņus un izmaksas, kas saistītas ar tā nodrošinātajiem atšķirīgajiem nošķīruma līmeņiem;

j)

2. līmeņa CCP pārkāpj 49. panta 3. punktu, ja tas nepublisko galvenos aspektus savos riska pārvaldības modeļos vai pieņēmumos 49. panta 1. punktā minēto stresa testu veikšanai;

k)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50. panta 2. punktu, ja tas skaidri nenorāda savas saistības attiecībā uz finanšu instrumentu piegādēm, tostarp to, vai tam ir pienākums nosūtīt vai saņemt finanšu instrumentu piegādes, vai arī tas atlīdzina dalībniekiem piegādes procesā radušos zaudējumus;

l)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50.c panta 1. punktu, ja tas nepaziņo 50.c panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minēto informāciju tiem saviem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir iestādes, vai to kompetentajām iestādēm;

m)

2. līmeņa CCP pārkāpj 50.c panta 2. punktu, ja tas informē tos savus tīrvērtes dalībniekus, kuri ir iestādes, retāk nekā reizi ceturksnī vai retāk, nekā to pieprasa EVTI saskaņā ar 50.c panta 2. punktu.

V.

Pārkāpumi, kas saistīti ar šķēršļiem uzraudzības darbībām:

a)

CCP pārkāpj 25.f pantu, ja tas neiesniedz informāciju, atbildot uz lēmumu, kurā prasīta informācija, ievērojot 25.f panta 3. punktu, vai sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, atbildot uz vienkāršu EVTI pieprasījumu sniegt informāciju saskaņā ar 25.f panta 2. punktu, vai atbildot uz EVTI lēmumu, kurā prasīta informācija saskaņā ar 25.f panta 3. punktu;

b)

CCP vai tā pārstāvji sniedz nepareizas vai maldinošas atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti, ievērojot 25.g panta 1. punkta c) apakšpunktu;

c)

CCP pārkāpj 25.g panta 1. punkta e) apakšpunktu, neatbildot uz EVTI pieprasījumu saņemt telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus;

d)

2. līmeņa CCP laikus nerīkojas saskaņā ar uzraudzības pasākumu, kas veicams saskaņā ar lēmumu, ko EVTI pieņēmusi, ievērojot 25.q pantu;

e)

2. līmeņa CCP nesadarbojas pārbaudē uz vietas, kas veicama saskaņā ar lēmumu, ko EVTI pieņēmusi, ievērojot 25.h pantu.

“IV PIELIKUMS

Ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot 25.j panta 3. punktu

Turpmāk izklāstītos koeficientus kumulatīvi piemēro pamatsummām, kas minētas 25.j panta 2. punktā.

I.

Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

a)

ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, par katru atkārtotu pārkāpumu piemēro papildu koeficientu 1,1;

b)

ja pārkāpums ir noticis ilgāk nekā sešus mēnešus, piemēro koeficientu 1,5;

c)

ja pārkāpums ir atklājis sistēmiskus trūkumus CCP organizatoriskajā struktūrā, jo īpaši tā procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē, piemēro koeficientu 2,2;

d)

ja pārkāpumam ir negatīva ietekme uz CCP darbību un pakalpojumu kvalitāti, piemēro koeficientu 1,5;

e)

ja pārkāpums ir izdarīts tīši, piemēro koeficientu 2;

f)

ja kopš pārkāpuma konstatēšanas nav veikti nekādi koriģējoši pasākumi, piemēro koeficientu 1,7;

g)

ja CCP augstākā vadība nav sadarbojusies ar EVTI, tai veicot izmeklēšanu, piemēro koeficientu 1,5.

II.

Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem:

a)

ja pārkāpuma ilgums nesasniedz 10 darbdienas, piemēro koeficientu 0,9;

b)

ja CCP augstākā vadība var pierādīt, ka tā ir veikusi visus pārkāpuma novēršanai nepieciešamos pasākumus, piemēro koeficientu 0,7;

c)

ja CCP ir ātri, efektīvi un pilnībā informējis EVTI par pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,4;

d)

ja CCP ir brīvprātīgi veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmāk nebūs iespējams izdarīt līdzīgu pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,6.


Top