EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2028

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2028 (2019. gada 29. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/8650

OJ L 313, 4.12.2019, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2028/oj

4.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2028

(2019. gada 29. novembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (1) un jo īpaši tās 136. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 (2) III pielikumā ir precizēta atbilstība starp ārējas kredītnovērtēšanas institūcijas (“ĀKNI”) veiktiem attiecīgajiem kredītnovērtējumiem un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā (“kartēšana”).

(2)

Pēc jaunākajiem grozījumiem, kuri Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumā tika ieviesti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/634 (3), ir mainījušies kvantitatīvie un kvalitatīvie faktori, kas ir Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumā minēto kartējumu kredītnovērtējumu pamatā. Turklāt dažas ĀKNI savus kredītnovērtējumus ir attiecinājušas uz jauniem tirgus segmentiem, tā rezultātā iegūstot jaunas reitingu skalas un jaunus kredītreitingu veidus. Tādēļ ir jāatjaunina attiecīgās ĀKNI kartējumi.

(3)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2018/634 pieņemšanas vēl viena kredītreitingu aģentūra ir tikusi reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 (4). Tā kā Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. punktā ir paredzēts, ka visām ĀKNI ir jānosaka kartējumi, minētajai nesen reģistrētajai ĀKNI ir jāpiešķir kartējums. Kredītnovērtējumi, ko piemēro nesen reģistrētā ĀKNI, pamatojas uz to pašu metodiku, ko ir piemērojusi tās mātes sabiedrība, proti, trešās valsts ĀKNI, kurai kartējums jau bija noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumā. Tāpēc šajā konkrētajā gadījumā ir lietderīgi, ka nesen reģistrētās ĀKNI kartējums atspoguļo šai trešās valsts ĀKNI noteikto kartējumu.

(4)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“Eiropas uzraudzības iestādes”).

(5)

Eiropas Uzraudzības iestādes ir veikušas atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, izvērtējušas potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgušas atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu, atzinumu no Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (6) 37. pantu, un atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (7) 37. pantu,

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1799 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2016/1799

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1799, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus par ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu kartēšanu attiecībā uz kredītrisku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. un 3. punktu (OV L 275, 12.10.2016., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 24. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/634, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (OV L 105, 25.4.2018., 14. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Kartēšanas tabulas (16. panta vajadzībām)

Kredītkvalitātes pakāpe

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (iepriekš European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Emisijas ilgtermiņa reitinga skala

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Finansiālās stiprības reitinga skala

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Emitenta īstermiņa reitinga skala

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Emitenta vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijas vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitenta īstermiņa reitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Uzņēmumu īstermiņa reitinga skala

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga vispārējā skala

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensiju apdrošināšanas sabiedrības ilgtermiņa skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pensiju apdrošināšanas sabiedrības īstermiņa skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensiju fonda ilgtermiņa skala

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Garantiju fonda ilgtermiņa skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Garantiju fonda īstermiņa skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emisijas ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Apdrošinātāja finansiālās stiprības ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emitenta īstermiņa reitinga starptautiskā skala

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Apdrošinātāja finansiālās stiprības īstermiņa reitinga starptautiskā skala

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumu ilgtermiņa reitinga skala

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Emisijas ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Īstermiņa reitinga skala

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Emisijas ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Emitenta īstermiņa reitinga skala

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Saistību ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Komerciālo parādzīmju un īstermiņa parādsaistību reitinga skala

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Finansiālās stiprības reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa saistību neizpildes reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Uzņēmumu finanšu saistības – ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Apdrošinātāja finansiālās stiprības ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Atvasinātā darījuma partnera reitinga skala

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Īstermiņa reitinga skala

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

AFS īstermiņa reitinga skala

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Emisijas ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitenta īstermiņa reitinga skala

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Emisijas īstermiņa kredītreitinga skala

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (iepriekš Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Starptautiskā kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Starptautiskā drošticamības reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Īstermiņa reitinga skala

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Emisijas ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Apdrošinātāja finansiālās stiprības reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Vidustirgus vērtējuma reitinga skala

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Emitenta īstermiņa kredītreitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Emisijas īstermiņa kredītreitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Valstu reitinga diapazona skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top