EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1935

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1935 (2019. gada 13. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem koriģē pamatsummas euro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un finansiālajām spējām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/3448

OJ L 301, 22.11.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1935/oj

22.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 301/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1935

(2019. gada 13. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem koriģē pamatsummas euro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un finansiālajām spējām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīvu (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (1) un jo īpaši tās 10. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI) ir regulāri jāpārskata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pamatsummas un finansiālās spējas, lai ņemtu vērā izmaiņas Eurostat publicētajā Eiropas patēriņa cenu indeksā. Laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim Eiropas patēriņa cenu indekss, ko Savienībai sagatavojis Eurostat, palielinājies par 4,03 %. Līdz ar to iepriekš minētā pamatsumma būtu jākoriģē. ņemot vērā šo procentuālo palielinājumu.

(2)

Tādēļ Direktīva (ES) 2016/97 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Lai dalībvalstis varētu koriģēt attiecīgās pamatsummas valsts noteikumos un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem dotu pietiekami daudz laika veikt vajadzīgos īstenošanas pasākumus, šīs regulas piemērošana būtu jāatliek.

(4)

Šī regula pamatojas uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EAPPI ir iesniegusi Komisijai.

(5)

EAPPI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā (ES) 2016/97

Direktīvas (ES) 2016/97 10. pantu groza šādi:

1)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem ir jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai citām pielīdzināmām garantijām attiecībā uz atbildību, kas rodas profesionālas nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 300 380 apmērā attiecībā uz katru prasību un EUR 1 924 560 apmērā attiecībā uz visām prasībām gada laikā, izņemot, ja šādu apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas jau ir paredzējusi apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība vai cits uzņēmums, kura vārdā rīkojas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieks vai kura interesēs apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots rīkoties, vai ja šāds uzņēmums ir uzņēmies pilnu atbildību par starpnieka rīcību.”;

2)

panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

prasība, ka starpnieka finansiālajām spējām pastāvīgi jābūt 4 % līmenī no saņemto ikgadējo prēmiju summas un ne mazākām par EUR 19 510;”.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no ….

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


Top