EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1866

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1866 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem PRIIP izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/4912

OJ L 289, 8.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1866/oj

8.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1866

(2019. gada 3. jūlijs),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem PRIIP izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 1. punktu pārvaldības sabiedrības, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (2) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ieguldījumu sabiedrības, kā minēts tās 27. pantā, un personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā minēts tās 1. panta 2. punktā, ir atbrīvotas no šajā regulā minētajiem pienākumiem līdz 2019. gada 31. decembrim. Ja Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantā minētos noteikumus par pamatinformācijas dokumenta formātu un saturu dalībvalsts piemēro fondiem, kas nav saistīti ar PVKIU un tiek piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 1. punktā minētais atbrīvojums attiecas uz pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas privātajiem ieguldītājiem sniedz konsultācijas par šādu fondu sertifikātiem vai pārdod tos. Lai šiem fondiem nodrošinātu saskaņotu pārejas posma tiesisko režīmu, Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/653 (3) 18. panta trešā daļa ļauj komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izveidotājiem (“PRIIP izveidotāji”) turpināt šādus dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar minētajiem pantiem, izmantot līdz 2019. gada 31. decembrim, ja vismaz viena no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām ir PVKIU vai ar PVKIU nesaistīts fonds.

(2)

Regula (ES) Nr. 1286/2014 ir grozīta, lai tās 32. pantā minētos pārejas noteikumus pagarinātu līdz 2021. gada 31. decembrim (4). Lai PRIIP izveidotāji ar pietiekamu noteiktību varētu apzināt savus pienākumus, būtu attiecīgi jāmaina Deleģētās regulas (ES) 2017/653 18. panta trešajā daļā noteiktais datums.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/653.

(4)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk “Eiropas uzraudzības iestādes”).

(5)

Eiropas uzraudzības iestādes nav veikušas atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, un nav analizējušas iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, jo jau ir veikts ietekmes novērtējums par regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2017/653. Šī regula nemaina ne Deleģētās regulas (ES) 2017/653 būtību, ne arī rada jaunus pienākumus PRIIP izveidotājiem vai personām, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai pārdod tos, tai skaitā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem izveidotājiem vai personām. Eiropas uzraudzības iestādes ir pieprasījušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (6) 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (7) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 18. panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Regulas 14. panta 2. punktu piemēro līdz 2021. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta versija) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 188, 12.7.2019., 55. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top