EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1821

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1821 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu olu pulveri (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/5886

OJ L 279, 31.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1821/oj

31.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/7


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1821

(2019. gada 8. augusts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu olu pulveri

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 28. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Agrāk uz aktīvo vielu olu pulveri, ciktāl to izmantoja par pārtiku vai dzīvnieku barību 19. produkta veida repelentos vai atraktantos, attiecās atkāpe, kas pārtikai un dzīvnieku barībai noteikta Komisijas Regulas (EK) Nr. 1451/2007 (2) 6. pantā.

(2)

Attiecībā uz olu pulveri, ko izmanto 19. produkta veida biocīdos un kam tika piemērota pārtikai un dzīvnieku barībai noteiktā atkāpe, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 (3) 16. panta 5. punktu tika iesniegts paziņojums. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) paziņojumu atzina par atbilstošu un informēja Komisiju par atbilstību minētās regulas 17. pantam. Tāpēc olu pulveris attiecībā uz 19. produkta veidu tika iekļauts tādu vielu/produktu veidu kombināciju sarakstā, kas iekļautas to esošo aktīvo vielu pārskatīšanas programmā, kuras satur biocīdi (4).

(3)

2017. gada 31. janvārī Komisija lūdza Aģentūras atzinumu par to, vai olu pulveris rada pamatu bažām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 28. panta 2. punktu.

(4)

Aģentūra savā atzinumā (5) secināja, ka olu pulveris nerada pamatu bažām un tāpēc ir derīgs iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā.

(5)

Ņemot vērā Aģentūras atzinumu, ir lietderīgi olu pulveri iekļaut Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā. Tā kā olu pulveris ir dabiskas izcelsmes viela, tas būtu iekļaujams 4. kategorijā “Tradicionāli izmantotas dabiskas izcelsmes vielas”. Olu pulveris minētajā pielikumā būtu iekļaujams vien tādā mērā, ciktāl tas atbilst “pārtikas” vai “dzīvnieku barības” definīcijām minētās regulas 3. panta 1. punkta u) apakšpunktā. Tas saskan ar faktu, ka Regulas (EK) Nr. 1451/2007 6. pantā pārtikai paredzētā atkāpe uz olu pulveri attiecās vien tad, ja to lietoja kā pārtiku vai dzīvnieku barību.

(6)

Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 3. punkts ietver pārejas pasākumus attiecībā uz gadījumiem, kad esoša aktīvā viela, kas iekļauta darba programmā esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, tiek apstiprināta saskaņā ar minēto regulu. Kas attiecas uz olu pulveri lietošanai 19. produkta veida biocīdos, par apstiprināšanas datumu minētās regulas 89. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā būtu jānosaka 2021. gada 1. jūnijs, lai dotu pietiekami ilgu laiku saskaņā ar minētās regulas 89. panta 3. punkta otro daļu iesniegt pieteikumus uz atļauju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā par apstiprināšanas datumu olu pulvera lietošanai 19. produkta veida biocīdos nosaka 2021. gada 1. jūniju.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 6. novembra Deleģētā regula (ES) 2019/157, ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, II pielikumu (OV L 31, 1.2.2019., 1. lpp.).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma sarakstā “25. panta a) punktā minēto aktīvo vielu saraksts” 4. kategorijas vielām pievieno šādu ierakstu:

EK numurs

Nosaukums/grupa

Ierobežojums

Piebilde

“Nav

Olu pulveris (*1)

Izņemot olu pulveri, kas nav paredzēts pārtikai vai dzīvnieku barībai.

 


(*1)  89. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā olu pulvera apstiprināšanas datums lietošanai 19. produkta veida biocīdos ir 2021. gada 1. jūnijs.”


Top