Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1756

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1756 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iekļaušanu to trešo valstu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest siena un salmu sūtījumus, groza Regulas (EK) Nr. 136/2004 V pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/7633

OJ L 270, 24.10.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Iesaist. atcelta ar 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1756/oj

24.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 270/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1756

(2019. gada 23. oktobris),

ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iekļaušanu to trešo valstu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest siena un salmu sūtījumus, groza Regulas (EK) Nr. 136/2004 V pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. 2019. gada 11. aprīlī Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, pieņēma Lēmumu (ES) 2019/584 (2), ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu. Saskaņā ar minēto lēmumu LES 50. panta 3. punktā paredzētais laikposms tika vēl pagarināts līdz 2019. gada 31. oktobrim. Tāpēc no 2019. gada 1. novembra (“izstāšanās diena”) Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nebūs piemērojamas.

(2)

Direktīva 97/78/EK nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm. Minētās direktīvas 19. panta 1. punkts paredz, ka Komisija izveido tādu augu produktu sarakstu, kam sakarā ar to radīto dzīvnieku infekcijas slimību vai lipīgu slimību ievazāšanas risku ir jāveic veterinārās pārbaudes uz robežas, un to trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts uz Savienību eksportēt minētos augu produktus.

(3)

Attiecīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 136/2004 (3) IV pielikumā siens un salmi minēti kā augu produkti, kam jāveic veterinārās pārbaudes uz robežas, savukārt minētās regulas V pielikumā norādītas valstis, no kurām dalībvalstis drīkst importēt sienu un salmus.

(4)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir sniegusi nepieciešamās garantijas, ka minētā valsts, sākot no izstāšanās dienas, ievēros Regulā (EK) Nr. 136/2004 paredzētos nosacījumus attiecībā uz siena un salmu sūtījumu ievešanu Savienībā, vismaz deviņus mēnešus ilgu sākotnējo periodu turpinot pildīt Savienības tiesību aktu prasības.

(5)

Tāpēc, ņemot vērā šīs īpašās garantijas, ko nodrošina Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, un lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem pēc izstāšanās dienas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 136/2004 V pielikuma sarakstā, kur minētas valstis, no kurām Savienībā atļauts ievest siena un salmu sūtījumus.

(6)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 136/2004 V pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šī regula būtu jāpiemēro no 2019. gada 1. novembra, ja vien minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā neturpina piemērot Savienības tiesības.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 136/2004 V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. novembra.

Tomēr, ja minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, šo regulu nepiemēro.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 23. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(2)  Eiropadomes 2019. gada 11. aprīļa Lēmums (ES) 2019/584, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 101, 11.4.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 22. janvāra Regula (EK) Nr. 136/2004, ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm (OV L 21, 28.1.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 136/2004 V pielikumā pēc ieraksta par Čīli iekļauj šādu rindu:

“GB

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste”


Top