Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1692

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1692 (2019. gada 9. oktobris) par to, kā pēc esošo vielu pēdējā reģistrācijas termiņa beigām piemērot dažus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 noteikumus par reģistrāciju un datu kopīgošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/7132

OJ L 259, 10.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1692/oj

10.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 259/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1692

(2019. gada 9. oktobris)

par to, kā pēc esošo vielu pēdējā reģistrācijas termiņa beigām piemērot dažus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 noteikumus par reģistrāciju un datu kopīgošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 132. pantu,

tā kā:

(1)

Lai iestādes un fiziskas vai juridiskas personas nepārslogotu ar darbu pie tādu vielu reģistrēšanas, kas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 stāšanās spēkā brīdī jau bija laistas iekšējā tirgū, ar minētās regulas 23. pantu attiecībā uz esošām vielām ir noteikts pārejas režīms. Līdz ar to šādu vielu reģistrēšanai tika noteikti vairāki atšķirīgi pārejas termiņi. No minētās regulas 23. panta 3. punkta izriet, ka pēdējais pārejas režīmā noteiktais reģistrācijas termiņš apritēja 2018. gada 1. jūnijā.

(2)

Lai nodrošinātu vienlīdzību starp tirgus dalībniekiem, kas ražo vai laiž tirgū esošas vai jaunas vielas, ir jānosaka, kādā mērā pēc pārejas režīma beigām ir piemērojami noteikumi, ar kuriem tika ieviesti labvēlīgi nosacījumi esošo vielu reģistrācijai. Tāpēc būtu jānosaka pienācīgs, saprātīgs un skaidrs beigu datums, pēc kura attiecīgie noteikumi vai nu vairs nav spēkā, vai ir piemērojami tikai īpašos gadījumos.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 30. punktā ir paredzēti nosacījumi, kā aprēķināt esošo vielu daudzumu gadā, pamatojoties uz vidējiem ražošanas vai importa apjomiem trijos iepriekšējos kalendārajos gados. Pirmām kārtām, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībniekiem ir pietiekami daudz laika koriģēt aprēķina metodes, šos nosacījumus vajadzētu turpināt piemērot līdz noteiktajam beigu datumam. Lai būtu ievērota Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 30. punkta definīcija jēdzienam “gadā”, ir lietderīgi noteikt, ka beigu datums ir šā kalendārā gada beigas (2019. gada 31. decembris).

(4)

Atbilstīgi likumdevēja nodomam samazināt iespējamo ietekmi, ko radītu pienākums reģistrēt mazapjoma vielas, Regulas (EK) Nr. 1907/2006 12. panta 1. punkta b) apakšpunkts paredz mazāk stingras informēšanas prasības attiecībā uz konkrētu esošo mazapjoma vielu reģistrēšanu, ar nosacījumu, ka šīs vielas neatbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 III pielikuma kritērijiem. Saskaņā ar minētās regulas 23. panta 3. punktu šīs esošās mazapjoma vielas bija jāreģistrē līdz 2018. gada 1. jūnijam. Otrām kārtām, lai pēc minētā termiņa apritēšanas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret reģistrētājiem, kas pievienojas reģistrācijai vai atjaunina savu dokumentāciju saskaņā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu, šo noteikumu joprojām vajadzētu piemērot arī pēc 2018. gada 1. jūnija.

(5)

2018. gada 1. jūnijā oficiālo darbību izbeidza forumi informācijas apmaiņai par vielām (SIEF). Trešām kārtām, būtu jānostiprina joprojām pastāvošie, reģistrētājiem uzliktie datu kopīgošanas pienākumi, tāpēc reģistrētājus vajadzētu pamudināt izmantot līdzīgas neformālas saziņas platformas, kas tiem palīdzētu izpildīt reģistrācijas un datu kopīgošanas pienākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/9 (2).

(6)

Ceturtām kārtām, ir lietderīgi noteikt, ka potenciālajam reģistrētājam, kurš ir provizoriski reģistrējis esošu vielu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 28. pantu, līdz noteiktajam beigu datumam nav jāievāc dati saskaņā ar minētās regulas 26. pantu, jo līdz ar provizorisko reģistrāciju ir izpildīts arī datu ievākšanas mērķis.

(7)

Ir jānodrošina, ka ir skaidri identificējami ar datu kopīgošanu saistītie strīdi. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1907/2006 30. pantā izklāstītie datu kopīgošanas noteikumi būtu jāpiemēro līdz noteiktajam beigu datumam. Pēc beigu datuma apritēšanas būtu jāpiemēro tikai minētās regulas 26. un 27. pants.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Esošo vielu daudzuma aprēķināšana

Konkrēto metodi, pēc kuras aprēķina esošo vielu daudzumu gadā un kura izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 30. punktā, turpina piemērot tikai līdz 2019. gada 31. decembrim. Kad reģistrētājs ir pabeidzis vielas reģistrāciju, tas pēc tam savu šīs vielas daudzumu kalendārajā gadā aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 30. punktu.

2. pants

Reģistrācijas prasības attiecībā uz konkrētām esošām mazapjoma vielām

Tas, ka beidzas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 paredzētais pārejas periods attiecībā uz esošām vielām, neskar minētās regulas 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērojamību.

3. pants

Datu kopīgošanas pienākumi pēc reģistrācijas

Pēc vielas reģistrēšanas reģistrētāji, tostarp tie, kas datus iesniedz kopīgi ar citiem reģistrētājiem, datu kopīgošanas pienākumus turpina pildīt taisnīgi, pārskatāmi un bez diskriminācijas, kā tas prasīts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 III sadaļā un Īstenošanas regulā (ES) 2016/9. Šajā sakarā reģistrētāji var izmantot neformālas saziņas platformas, kas līdzinās Regulas (EK) Nr. 1907/2006 29. pantā minētajiem forumiem informācijas apmaiņai par vielām.

4. pants

Pienākums ievākt un koplietot datus par esošām vielām

1.   Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 30. pantu vestajās sarunās par datu kopīgošanu netiek panākta vienošanās, minētā panta noteikumus piemēro tikai līdz 2019. gada 31. decembrim.

2.   Pēc 2019. gada 31. decembra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 28. pantu veiktās provizoriskās reģistrācijas vairs nav spēkā un visām esošām vielām piemēro 26. un 27. pantu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās

Briselē, 2019. gada 9. oktobr

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2016/9 par datu kopīgu iesniegšanu un datu kopīgošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 3, 6.1.2016., 41. lpp.).


Top