Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1582

Komisijas Regula (ES) 2019/1582 (2019. gada 25. septembris), ar ko attiecībā uz imazalila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/6829

OJ L 246, 26.9.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1582/oj

26.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1582

(2019. gada 25. septembris),

ar ko attiecībā uz imazalila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Imazalila maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (2) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem imazalila MAL. Tā ieteica samazināt MAL attiecībā uz kartupeļiem, tomātiem, miežu graudiem, auzu graudiem, rudzu graudiem un kviešu graudiem. Attiecībā uz citiem produktiem tā ieteica spēkā esošos MAL palielināt.

(3)

Iestāde secināja, ka attiecībā uz dažiem MAL daļa informācijas nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. No riska pārvaldības viedokļa Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā MAL attiecībā uz citrusaugļiem, zemenēm, kazenēm, avenēm, tumšzaļajiem kabačiem, melonēm un cūku, liellopu un zirgu muskuļiem, taukaudiem, aknām un nierēm, kā arī liellopu pienu un zirgu pienu ir lietderīgi noteikt spēkā esošajā vai Iestādes noteiktajā līmenī, jo par šiem produktiem ir pieejama ierobežota informācija un Iestāde ir noteikusi tādus MAL, kas nerada bažas attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Minētie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas. No riska pārvaldības viedokļa Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā MAL attiecībā uz sēkleņiem, hurmām, banāniem un dārzeņpipariem/papriku ir lietderīgi noteikt tādus, kas vienādi ar īpatnējo noteikšanas robežu, vai piemērot Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto sākotnējo MAL, jo par minētajiem produktiem nebija pieejama informācija, kas būtu ļāvusi Iestādei noteikt tādus MAL, kuri nerada bažas attiecībā uz patērētāju aizsardzību.

(4)

Iestāde norādīja, ka imazalila MAL, kas noteikti attiecībā uz greipfrūtiem, apelsīniem, āboliem, bumbieriem, banāniem, kartupeļiem un liellopu aknām, kā arī Codex maksimālais atlieku līmenis (CXL), kas ir pamatā ES noteiktajam MAL attiecībā uz mespiliem, var radīt bažas par patērētāju aizsardzību. Ņemot vērā papildu informāciju, kas pieejama par greipfrūtiem, apelsīniem un kartupeļiem, Iestāde noteica tādus greipfrūtiem, apelsīniem, kartupeļiem un liellopu aknām piemērojamus alternatīvus MAL, kas šādas bažas nerada. Attiecība uz āboliem, bumbieriem, mespiliem un banāniem Iestāde norādīja, ka riska pārvaldītāji var apsvērt iespēju noteikt tādus MAL, kas vienādi ar īpatnējo noteikšanas robežu, vai piemērot sākotnējo MAL, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(5)

Iestāde ierosināja pārskatītas atlieku definīcijas. Ir lietderīgi atlieku definīcijas attiecīgi mainīt.

(6)

Neatkarīgi no MAL pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu, saskaņā ar minētās regulas 6. pantu tika iesniegts pieteikums mainīt spēkā esošos imazalila MAL attiecībā uz citrusaugļiem, āboliem, bumbieriem, banāniem un kartupeļiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.

(7)

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu novērtēja minēto pieteikumu un nosūtīja Komisijai novērtēšanas ziņojumu.

(8)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 10. pantu pieteikumu un novērtēšanas ziņojumu izvērtēja, īpaši izskatot riskus patērētājam un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotu atzinumu (3) par ierosināto MAL. Iestāde minēto atzinumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējiem, Komisijai un dalībvalstīm un darīja to publiski pieejamu.

(9)

Iestāde pamatotajā atzinumā, ko tā sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 10. pantu, secinājusi, ka paredzētajiem lietojumiem noteiktos MAL nevar grozīt, kamēr nav pabeigts augu metabolītu R014821, FK-772 un FK-284 riska novērtējums attiecībā uz genotoksiskumu un vispārēju toksiskumu. Turklāt tā secinājusi, ka kopā ar pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar minētās regulas 6. pantu, ir iesniegta konkrēta informācija, kura MAL pārskatīšanā, kas veikta saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punktu, nebija pieejama.

(10)

Ņemot vērā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 10. pantu iesniegtā pamatotā atzinuma pieņemšanu, kas notikusi pēc tam, kad tika pieņemts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punktu iesniegtais pamatotais atzinums, un to bažu horizontālo raksturu, kuras saistītas ar metabolītu R014821, FK-772 un FK-284 toksiskumu, Komisija lūdza Iestādi atjaunināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 43. pantu iesniegto pamatoto atzinumu par spēkā esošajiem imazalila MAL.

(11)

Iestāde iesniedza pamatotu atzinumu (4), ar ko, pamatojoties uz jauno toksikoloģisko informāciju, atjaunina spēkā esošo imazalila MAL izvērtējumu.

(12)

Minētajā pamatotajā atzinumā Iestāde noteikusi tādus pašus MAL kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu iesniegtajā pamatotajā atzinumā, izņemot attiecībā uz citrusaugļiem, melonēm un dzīvnieku izcelsmes precēm. Attiecībā uz šīm precēm Iestāde MAL nav ierosinājusi, jo tā nevarēja pabeigt metabolīta R014821 toksikoloģisko īpašību novērtēšanu.

(13)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 705/2011 (5) tika atjaunots imazalila apstiprinājums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (6) 13. panta 2. punktu. Lai gan riska novērtējumā, kas tika veikts pirms minētās regulas pieņemšanas, Iestāde bija konstatējusi dažas neskaidrības attiecībā uz metabolīta R014821 (7) toksikoloģiskajām īpašībām, apstiprināšanas nosacījumi riska pārvaldības posmā netika ierobežoti. Papildu informācija par metabolīta R014821 toksikoloģiskajām īpašībām, kas iesniegta kopā ar pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. pantu, šīs neskaidrības pilnībā gan nekliedēja, tomēr bažas nepastiprināja. No riska pārvaldības viedokļa ir atbilstoši un lietderīgi MAL tiem produktiem, attiecībā uz kuriem Iestāde savā pamatotajā atzinumā, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu, ir noteikusi tādus MAL, kuri nerada bažas attiecībā uz patērētāju aizsardzību, Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā noteikt spēkā esošajā līmenī vai Iestādes noteiktajā līmenī.

(14)

Iestādes sniegtajos pamatotajos atzinumos ņemti vērā spēkā esošie CXL. MAL noteikšanā ņemti vērā CXL, kas ir droši patērētājiem Savienībā.

(15)

Attiecībā uz produktiem, uz kuriem lietot attiecīgo augu aizsardzības līdzekli nav atļauts un attiecībā uz kuriem nav noteiktas importa pielaides vai CXL, būtu jānosaka MAL, kas vienādi ar īpatnējo noteikšanas robežu, vai būtu jāpiemēro sākotnējais MAL, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(16)

Par vajadzību koriģēt atsevišķas noteikšanas robežas Komisija ir apspriedusies ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai. Laboratorijas secināja, ka atsevišķām precēm tehnikas attīstība prasa noteikt īpatnējās noteikšanas robežas.

(17)

Balstoties uz Iestādes sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(18)

Par jaunajiem MAL notika apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem Pasaules tirdzniecības organizācijā, un to komentāri ir ņemti vērā.

(19)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(20)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz produktiem, kuri ir ražoti pirms MAL grozījumiem un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis.

(21)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties no MAL grozījumiem izrietošo jauno prasību izpildei.

(22)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 iepriekšējā redakcija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu, joprojām tiek piemērota produktiem, kuri Savienībā ražoti vai tajā importēti pirms 2020. gada 16. aprīļa, izņemot greipfrūtus, apelsīnus, ābolus, bumbierus, mespilus, banānus, kartupeļus un liellopu aknas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 16. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 25. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017; 15(9):4977.

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities. EFSA Journal 2018; 16(6):5329.

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information. EFSA Journal 2018; 16(10):5453.

(5)  Komisijas 2011. gada 20. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 705/2011, ar ko apstiprina darbīgo vielu imazalilu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 190, 21.7.2011., 43. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil. EFSA Journal 2010, 8(3):1526.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumā sleju par imazalilu aizstāj ar šādu:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Imazalils (jebkāda sastāvā esošo izomēru attiecība) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

 

0110010

Greipfrūti

4 (+)

0110020

Apelsīni

4 (+)

0110030

Citroni

5 (+)

0110040

Laimi

5 (+)

0110050

Mandarīni

5 (+)

0110990

Citi (2)

0,01 (*1)

0120000

Koku rieksti

0,01 (*1)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi (2)

 

0130000

Sēkleņi

0,01 (*1)

0130010

Āboli

 

0130020

Bumbieri

 

0130030

Cidonijas

 

0130040

Mespili

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0130990

Citi (2)

 

0140000

Kauleņi

0,01 (*1)

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140030

Persiki

 

0140040

Plūmes

 

0140990

Citi (2)

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

0151000

a)

vīnogas

0,01 (*1)

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīna vīnogas

 

0152000

b)

zemenes

2

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0153010

Kazenes

2

0153020

Ziemeļu kaulenes

0,01 (*1)

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

2

0153990

Citi (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01 (*1)

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi (2)

 

0160000

Dažādi augļi

0,01 (*1)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

 

0161020

Vīģes

 

0161030

Galda olīvas

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambolas

 

0161060

Hurmas

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0161990

Citi (2)

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi (2)

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi (2)

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (*1)

0211000

a)

kartupeļi

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi (2)

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

 

0213020

Burkāni

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0213040

Mārrutki

 

0213050

Topinambūri

 

0213060

Pastinaki

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213080

Redīsi

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

0213100

Kāļi

 

0213110

Rāceņi

 

0213990

Citi (2)

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01 (*1)

0220010

Ķiploki

 

0220020

Sīpoli

 

0220030

Šalotes

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

0220990

Citi (2)

 

0230000

Augļu dārzeņi

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

0,3

0231020

Dārzeņpipari/paprika

0,01 (*1)

0231030

Baklažāni

0,01 (*1)

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,01 (*1)

0231990

Citi (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Gurķi

0,5

0232020

Pipargurķīši

0,5

0232030

Tumšzaļie kabači

0,1 (+)

0232990

Citi (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

2 (+)

0233020

Ķirbji

0,01 (*1)

0233030

Arbūzi

0,01 (*1)

0233990

Citi (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (*1)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,01 (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01 (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0241010

Brokoļi

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Citi (2)

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Briseles kāposti

 

0242020

Galviņkāposti

 

0242990

Citi (2)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi (2)

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01 (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

0251020

Salāti

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251050

Barbarejas

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

0251990

Citi (2)

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01 (*1)

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi (2)

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01 (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02 (*1)

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīļi

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timiāns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi (2)

 

0260000

Pākšaugi

0,01 (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Citi (2)

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01 (*1)

0270010

Sparģeļi

 

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenheļi

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0270090

Palmu serdes

 

0270990

Citi (2)

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01 (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01 (*1)

0300010

Pupas

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi

 

0300040

Lupīnas

 

0300990

Citi (2)

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01 (*1)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0401010

Linsēklas

 

0401020

Zemesrieksti

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0401040

Sezama sēklas

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0401070

Sojas pupas

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0401110

Saflora sēklas

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0401990

Citi (2)

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0402040

Kapoki

 

0402990

Citi (2)

 

0500000

GRAUDAUGI

0,01 (*1)

0500010

Mieži

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

0500030

Kukurūza

 

0500040

Prosa

 

0500050

Auzas

 

0500060

Rīsi

 

0500070

Rudzi

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Kvieši

 

0500990

Citi (2)

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05 (*1)

0610000

Tējas

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Roze

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi (2)

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

0632010

Zemenes

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi (2)

 

0633000

c)

saknēm

 

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi (2)

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0640000

Kakao pupiņas

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

0700000

APIŅI

0,05 (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

0,05 (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi (2)

 

0820000

Augļi

0,05 (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi (2)

 

0830000

Mizas

0,05 (*1)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi (2)

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (*1)

0840020

Ingvers (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Mārrutki (11)

 

0840990

Citi (2)

0,05 (*1)

0850000

Pumpuri

0,05 (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi (2)

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*1)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi (2)

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi (2)

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01 (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

0900020

Cukurniedres

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

0900990

Citi (2)

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

 

1011000

a)

cūku

0,02 (*1)

1011010

Muskuļi

(+)

1011020

Taukaudi

(+)

1011030

Aknas

(+)

1011040

Nieres

(+)

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1011990

Citi (2)

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

0,02 (*1) (+)

1012020

Taukaudi

0,02 (*1) (+)

1012030

Aknas

0,03 (+)

1012040

Nieres

0,02 (*1) (+)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*1)

1012990

Citi (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

aitu

0,01 (*1)

1013010

Muskuļi

 

1013020

Taukaudi

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1013990

Citi (2)

 

1014000

d)

kazu

0,01 (*1)

1014010

Muskuļi

 

1014020

Taukaudi

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1014990

Citi (2)

 

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

0,02 (*1) (+)

1015020

Taukaudi

0,02 (*1) (+)

1015030

Aknas

0,03 (+)

1015040

Nieres

0,02 (*1) (+)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*1)

1015990

Citi (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

mājputnu

0,01 (*1)

1016010

Muskuļi

 

1016020

Taukaudi

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1016990

Citi (2)

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

0,01 (*1)

1017010

Muskuļi

 

1017020

Taukaudi

 

1017030

Aknas

 

1017040

Nieres

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1017990

Citi (2)

 

1020000

Piens

 

1020010

Liellopi

0,02 (*1) (+)

1020020

Aitas

0,01 (*1)

1020030

Kazas

0,01 (*1)

1020040

Zirgi

0,02 (*1) (+)

1020990

Citi (2)

0,01 (*1)

1030000

Putnu olas

0,01 (*1)

1030010

Vistas

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi (2)

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05 (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01 (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01 (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01 (*1)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

(**)

Pesticīda un koda kombinācija, uz kuru attiecas MAL, kas noteikti III pielikuma B daļā.

Imazalils (jebkāda sastāvā esošo izomēru attiecība) (R)

(R)

=

Atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīdu un kodu kombinācijām: imazalils – kods 1000000 , izņemot 1040000 : imazalila un metabolīta FK-772 summa (jebkāda sastāvā esošo izomēru attiecība), izteikta kā imazalils

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir konstatējusi, ka daļa informācijas par metabolītu toksiskumu nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 26. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0110010

Greipfrūti

0110020

Apelsīni

0110030

Citroni

0110040

Laimi

0110050

Mandarīni

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir konstatējusi, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 26. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0232030

Tumšzaļie kabači

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir konstatējusi, ka daļa informācijas par metabolītu toksiskumu nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 26. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0233010

Melones

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir konstatējusi, ka daļa informācijas par metabolītu toksiskumu un stabilitāti uzglabāšanā nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 26. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

1011010

Muskuļi

1011020

Taukaudi

1011030

Aknas

1011040

Nieres

1012010

Muskuļi

1012020

Taukaudi

1012030

Aknas

1012040

Nieres

1015010

Muskuļi

1015020

Taukaudi

1015030

Aknas

1015040

Nieres

1020010

Liellopi

1020040

Zirgi

2)

III pielikuma B daļā sleju par imazalilu svītro.


(*1)  Analītiski nosakāmais daudzums.

(1)  Pilnīgu to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu sarakstu, kam piemēro MAL, sk. I pielikumā.


Top