EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1238

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1238 (2019. gada 20. jūnijs) par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/24/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 1–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj

25.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1238

(2019. gada 20. jūnijs)

par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Savienības mājsaimniecības ir vienas no lielākajām līdzekļu krājējām pasaulē, taču lielākā daļa minēto ietaupījumu atrodas bankas kontos ar īsiem termiņiem. Ja kapitāla tirgos tiks veikts vairāk ieguldījumu, tas var palīdzēt risināt problēmas, ko rada sabiedrības novecošana un zemās procentu likmes.

(2)

Vecuma pensijas veido būtisku pensionāra ienākumu daļu, un daudziem cilvēkiem pienācīgs pensijas nodrošinājums nozīmē komfortablas vecumdienas, nevis nabadzību. Tās ir priekšnoteikums, lai īstenotu Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzētās pamattiesības, arī 25. pantā paredzētās vecāka gadagājuma cilvēku tiesības, proti: “Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē”.

(3)

Savienība saskaras ar vairākām problēmām, arī demogrāfiskām problēmām, jo Eiropa ir kontinents, kas noveco. Turklāt karjeras modeļos, darba tirgū un bagātības sadalījumā notiek būtiskas pārmaiņas ne tikai saistībā ar digitālo revolūciju.

(4)

Būtiska daļa vecuma pensiju tiek nodrošināta saskaņā ar publiskām shēmām. Neatkarīgi no dalībvalstu ekskluzīvās kompetences attiecībā uz pensiju sistēmas organizēšanu, kā noteikts Līgumos, ienākumu pietiekamība un valsts pensiju sistēmas finanšu stabilitāte ir ārkārtīgi svarīga visas Savienības stabilitātei. Panākot, ka vairāk Eiropas iedzīvotāju skaidras naudas ietaupījumus un noguldījumus bankās novirza uz ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, piemēram, brīvprātīgiem pensiju produktiem, kas būtu ilgtermiņa pensijas produkti, labumu gūtu gan cilvēki (lielāka atdeve un labāka pensiju pietiekamība), gan ekonomika kopumā.

(5)

2015. gadā 11,3 miljoni Savienības darbspējīga vecuma pilsoņu (20–64 gadu vecumā) pastāvīgi dzīvoja citā, nevis savas pilsonības dalībvalstī, un 1,3 miljoni Savienības pilsoņu strādāja citā, nevis pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

(6)

Pan-Eiropas privāto pensiju produkta (PEPP), kas būtu ilgtermiņa pensijas produkts, pārnesamība palielinās PEPP kā produkta pievilcību, jo īpaši jauniešu un mobilo darba ņēmēju acīs, un palīdzēs vēl vairāk veicināt Savienības pilsoņu tiesības dzīvot un strādāt visā Savienībā.

(7)

Privātajām pensijām ir liela nozīme, ilgtermiņa uzkrājumu veidotājiem sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu iespējas. Lielāks privāto pensiju Eiropas tirgus atbalstīs fondu piedāvājumu institucionālajiem ieguldītājiem un ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(8)

Ar šo regulu tiek izveidots privāto pensiju produkts, kas būs ilgtermiņa pensijas produkts un ņems vērā vides, sociālos un pārvaldības (VSP) faktorus, kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija, un būs pēc iespējas vienkāršs, drošs, pieņemams cenas ziņā, pārredzams, patērētājiem ērti lietojams un visā Savienībā pārnesams, un papildinās dalībvalstīs esošās sistēmas.

(9)

Pašlaik privāto pensiju iekšējā tirgus darbība nav apmierinoša. Dažās dalībvalstīs joprojām nav izveidots privāto pensiju produktu tirgus. Citās dalībvalstīs privāto pensiju produkti ir pieejami, tomēr valstu tirgi ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Līdz ar to privāto pensiju produktu pārnesamība ir ierobežota. Tā rezultātā privātpersonām var būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. Piemēram, tām varētu būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti esošie privāto pensiju produkti.

(10)

Tā kā iekšējais privāto pensiju produktu tirgus ir sadrumstalots un daudzveidīgs, PEPP ietekme dalībvalstīs var būt ļoti atšķirīga, un tikpat atšķirīga var būt arī mērķauditorija. Atsevišķās dalībvalstīs PEPP varētu būt risinājums cilvēkiem, kam pašlaik nav pieejams atbilstīgs piedāvājums. Citās dalībvalstīs PEPP varētu paplašināt patērētāju izvēli vai sniegt risinājumus mobiliem iedzīvotājiem. Tomēr ar PEPP nevajadzētu aizstāt esošās valsts pensiju sistēmas, jo tas ir papildu un papildinošs privāto pensiju produkts.

(11)

Kapitāla tirgu savienība (KTS) palīdzēs piesaistīt kapitālu Eiropā un novirzīt to uz visām sabiedrībām, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, infrastruktūrai un ilgtermiņa ilgtspējīgiem projektiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai paplašinātu darbību un radītu jaunas darbvietas. Viens no KTS galvenajiem mērķiem ir palielināt ieguldījumus un izvēles iespējas privātajiem ieguldītājiem, radot iespējas labāk izmantot Eiropas uzkrājumus. Šajā ziņā PEPP būs solis virzībā uz padziļinātu kapitāla tirgu integrāciju, jo tas atbalsta reālās ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu, ņemot vērā, ka šis produkts ir ilgtermiņa pensiju produkts, un ņemot vērā ieguldījumu ilgtspēju.

(12)

Kā tas tika norādīts Komisijas 2015. gada 30. septembra Rīcības plānā kapitāla tirgu savienības izveidei, “Komisija izvērtēs politikas iespējas izveidot sekmīgu Eiropas mēroga tirgu vienkāršām, efektīvām un konkurētspējīgām privātajām pensijām un konstatēs, vai, lai atbalstītu šo tirgu, ir nepieciešamas ES mēroga likumdošanas darbības”.

(13)

Savā 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā par ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem – efektīvāka un lietderīgāka ES finanšu nozares regulējuma un kapitāla tirgu savienības satvara ietekmi un virzību uz šī satvara izveidi (3) Eiropas Parlaments uzsvēra, ka “ir jāveicina tāda vide, kas veicina finanšu produktu inovāciju, radot lielāku dažādību un labumu reālajai ekonomikai un vairāk stimulējot investīcijas, un kas var arī veicināt atbilstīgas, drošas un noturīgas pensijas, piemēram, izveidojot Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) ar vienkāršu un pārredzamu uzbūvi”.

(14)

Eiropadome savos 2016. gada 28. jūnija secinājumos aicināja “panākt ātru un pārliecinošu progresu, lai uzņēmumiem nodrošinātu vieglāku piekļuvi finansējumam un atbalstītu investīcijas reālajā ekonomikā, virzot uz priekšu kapitāla tirgu savienības programmu”.

(15)

Komisija savā 2016. gada 14. septembra paziņojumā “Kapitāla tirgu savienība – reformu paātrināšana” norādīja, ka tā “apsvērs iespēju nākt klajā ar priekšlikumiem par privāto pensiju ES produktu, kas būtu vienkāršs, efektīvs un konkurētspējīgs (…). Apsvērtie risinājumi ietver iespēju sagatavot tiesību akta priekšlikumu, ar kuru varētu nākt klajā 2017. gadā”.

(16)

Komisija savā 2017. gada 8. jūnija paziņojumā par kapitāla tirgu savienības rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu paziņoja tiesību akta priekšlikumu “par Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP) – līdz 2017. gada jūnija beigām. Tas veidos pamatu drošākam, rentablākam un pārredzamākam pieejamu un brīvprātīgu privātās pensijas uzkrājumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Tas apmierinās to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu adekvātumu, risinās demogrāfiskās problēmas, papildinās esošos pensiju produktus un plānus un atbalstīs privāto pensiju rentabilitāti, piedāvājot labas iespējas saistībā ar pensiju uzkrājumu ilgtermiņa ieguldījumiem”.

(17)

PEPP izstrāde palīdzēs palielināt izvēli pensiju uzkrājumiem, jo sevišķi mobiliem darba ņēmējiem, un izveidot Savienības tirgu PEPP sniedzējiem. Tomēr tam būtu tikai jāpapildina valsts pensiju sistēmas.

(18)

Finanšu izglītība var uzlabot izpratni par noguldījumu izvēles iespējām, kādas mājsaimniecībām ir brīvprātīgo privāto pensiju produktu jomā. Turklāt noguldītājiem vajadzētu būt nodrošinātai taisnīgai iespējai pilnībā izprast ar PEPP saistītos riskus un tā iezīmes.

(19)

Tiesiskais regulējums attiecībā uz PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Papildinot esošos valsts obligāto pensiju un arodpensiju plānus un produktus, tas palīdzēs apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, risinot demogrāfisko problēmu un nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma neaizstās un nesaskaņos esošos valsts privāto pensiju produktus vai plānus, nedz arī ietekmēs esošos valsts obligāto pensiju un arodpensiju plānus un produktus.

(20)

PEPP ir privāts pensiju produkts, kurš nav arodpensiju produkts un uz kuru pensijas nolūkos brīvprātīgi pieteicies PEPP noguldītājs. Tā kā ar PEPP būtu jānodrošina ilgtermiņa kapitāla uzkrāšana, iespējas kapitālu izņemt priekšlaicīgi būtu jāierobežo un šajā ziņā varētu paredzēt sodus.

(21)

Ar regulu saskaņo PEPP pamatiezīmju kopumu attiecībā uz tādiem pamatelementiem kā izplatīšana, līgumu satura minimums, ieguldījumu politika, pakalpojumu sniedzēju maiņa, pārrobežu pakalpojumu sniegšana un pārnesamība. Šo pamatiezīmju saskaņošana uzlabos vienlīdzīgus konkurences apstākļus privāto pensiju sniedzējiem kopumā un sekmēs KTS izveidi un privāto pensiju iekšējā tirgus integrāciju. Tā rezultāta tiks izveidots lielā mērā standartizēts un visās dalībvalstīs pieejams Eiropas mēroga produkts, kas dod patērētājiem iespēju pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, pārvedot savas pensiju tiesības uz ārvalstīm, un piedāvā plašāku izvēli starp dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem, tostarp pārrobežu kontekstā. Tā kā būs mazāk šķēršļu pensiju pakalpojumu sniegšanai pāri robežām, PEPP palielinās konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem visas Eiropas mērogā un radīs apjomradītus ietaupījumus, kam būtu jānāk par labu pensiju saņēmējiem.

(22)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. pants ļauj pieņemt tiesību aktus gan regulu, gan direktīvu veidā. Priekšroka tika dota regulas pieņemšanai, jo tā būs tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Tāpēc regula ļautu ātrāk ieviest PEPP un palīdzētu ātrāk risināt vajadzību pēc lielākiem pensiju uzkrājumiem un ieguldījumiem KTS kontekstā. Ar šo regulu saskaņo PEPP pamatiezīmes, kam nav jāpiemēro konkrēti valstu noteikumi, tāpēc regula šajā gadījumā šķiet piemērotāka nekā direktīva. No otras puses, iezīmēm, kuras ir ārpus šīs regulas piemērošanas jomas (piemēram, uzkrāšanas fāzes nosacījumi) piemēro valstu noteikumus.

(23)

Šajā regulā būtu jāparedz vienoti noteikumi par PEPP reģistrāciju, sniegšanu, izplatīšanu un uzraudzību. Uz PEPP būtu jāattiecina šīs regulas noteikumi, attiecīgie Savienības nozaru tiesību akti, kā arī atbilstīgie deleģētie un īstenošanas akti. Turklāt būtu jāpiemēro tiesību akti, kurus dalībvalstis pieņēmušas, īstenojot Savienības nozaru tiesību aktus. Ja attiecīgie noteikumi jau netiek piemēroti ar šo regulu vai Savienības nozaru tiesību aktiem, būtu jāpiemēro attiecīgie dalībvalstu tiesību akti. Uz PEPP būtu jāattiecina arī līgums, kas noslēgts starp PEPP noguldītāju un PEPP sniedzēju (“PEPP līgums”). Ir izveidots produkta galveno iezīmju kopums, kas būtu jāiekļauj PEPP līgumā. Šai regulai nevajadzētu skart Savienības noteikumus par starptautiskajām privāttiesībām, jo īpaši noteikumus, kas attiecas uz tiesu jurisdikciju un piemērojamiem tiesību aktiem. Šai regulai nevajadzētu skart arī valstu līgumiskos, sociālos, darba un nodokļu tiesību aktus.

(24)

Šajā regulā būtu skaidri jānorāda, ka PEPP līgumam ir jāatbilst visiem piemērojamajiem noteikumiem. Turklāt PEPP līgumā būtu jānosaka pušu tiesības un pienākumi un jāietver produkta galveno iezīmju kopums. PEPP līgumu varētu noslēgt arī PEPP noguldītāju grupas pārstāvis, piemēram, neatkarīga noguldītāju apvienība, kas rīkojas minētās grupas vārdā, ar nosacījumu, ka tas tiek darīts saskaņā ar šo regulu un piemērojamiem valsts tiesību aktiem un ka PEPP noguldītāji, kas uz PEPP piesakās šādā veidā, saņem tādu pašu informāciju un konsultācijas kā PEPP noguldītāji, kuri noslēdz PEPP līgumu vai nu tieši ar PEPP sniedzēju, vai ar PEPP izplatītāja starpniecību.

(25)

PEPP sniedzējiem vajadzētu būt piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu vienotu produkta reģistrāciju, kas piešķirama, pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu. Lai produktu varētu tirgot ar nosaukumu “PEPP”, PEPP sniedzējiem, kuri iesniedz pieteikumu, būtu jāpiesakās reģistrācijai savās kompetentajās iestādēs. Šī regula neliedz reģistrēt esošu privāto pensiju produktu, kas atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. Kompetentajām iestādēm būtu jāpieņem lēmums par reģistrāciju, ja PEPP sniedzējs, kas iesniedz pieteikumu, ir sniedzis visu vajadzīgo informāciju un ja ir ieviesti piemēroti pasākumi, ar ko nodrošina šīs regulas prasību ievērošanu. Pēc tam, kad kompetentās iestādes ir pieņēmušas lēmumu par reģistrāciju, tām attiecīgi būtu jāinformē Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (4)), lai PEPP sniedzēju un PEPP reģistrētu centrālajā publiskajā reģistrā. Šādai reģistrācijai vajadzētu būt derīgai visā Savienībā. Lai efektīvi tiktu uzraudzīta šajā regulā noteikto vienoto prasību ievērošana, par visām turpmākām izmaiņām informācijā un dokumentos, kas iesniegti reģistrācijas procedūrā, attiecīgā gadījumā nekavējoties būtu jāpaziņo kompetentajām iestādēm un EAAPI.

(26)

EAAPI būtu jāizveido centrāls publiskais reģistrs, kas ietvertu informāciju par PEPP, kurš ir reģistrēts un kuru drīkst sniegt un izplatīt Savienībā, kā arī informāciju par PEPP sniedzējiem un to dalībvalstu sarakstu, kurās PEPP tiek piedāvāts. Ja PEPP sniedzēji kādas dalībvalsts teritorijā PEPP neizplata, bet spēj attiecīgajai dalībvalstij atvērt apakškontu, lai saviem PEPP klientiem nodrošinātu pārnesamību, minētajā reģistrā vajadzētu būt arī informācijai par dalībvalstīm, attiecībā uz kurām PEPP sniedzējs piedāvā apakškontus.

(27)

Dalībvalstīs būtiski atšķiras veids, kādā tiek organizētas un regulētas arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas (AKUI), kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/2341 (5). Dažās dalībvalstīs šīm iestādēm ir atļauts veikt tikai arodpensiju darbības, savukārt citās dalībvalstīs šīm iestādēm, arī pilnvarotām struktūrām, kas ir atbildīgas par to darbību un rīkojas to vārdā, ja AKUI nav juridiskas personas statusa, ir atļauts veikt gan arodpensiju, gan privāto pensiju darbības. Tas ne tikai ir izraisījis atšķirīgas AKUI organizatoriskās struktūras, bet no tā izriet arī atšķirīga uzraudzība valsts līmenī. Prudenciālā uzraudzība jo īpaši plašāka ir tām AKUI, kurām atļauts veikt arodpensijas un privātās pensijas darbības, nekā tām AKUI, kas veic tikai arodpensijas darbības.

Lai neapdraudētu finansiālo stabilitāti un ņemtu vērā dažādo organizatorisko struktūru un uzraudzību, PEPP sniegšana būtu jāatļauj tikai tām AKUI, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atļauts sniegt arī privāto pensiju produktus un kuras attiecīgi tiek uzraudzītas. Turklāt nolūkā saglabāt finansiālo stabilitāti visi ar PEPP sniegšanas darbību saistītie aktīvi un saistības būtu stingri jānodala, neparedzot iespēju tos pārnest uz citu institūcijas darbību, kas attiecas uz pensiju nodrošināšanu. AKUI, kas sniedz PEPP, vienmēr būtu jāievēro arī attiecīgie standarti, kas noteikti Direktīvā (ES) 2016/2341, arī sīkāki noteikumi par ieguldīšanu, kādus noteikušas dalībvalstis, kurās tie reģistrēti vai atļauti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/2341, ja šo direktīvu transponē, un to pārvaldības sistēmas noteikumi. Tāpat kā attiecībā uz pārējiem PEPP sniedzējiem, gadījumā, ja šī regula paredz stingrākus noteikumus, būtu jāpiemēro šādi noteikumi.

(28)

Vienotā PEPP pase nodrošinās iekšēja tirgus izveidi attiecībā uz PEPP.

(29)

PEPP sniedzējiem vajadzētu būt spējīgiem izplatīt PEPP, kurus tie izstrādājuši, un PEPP, kurus tie nav izstrādājuši, ja tas atbilst attiecīgajiem nozaru tiesību aktiem. PEPP izplatītājiem vajadzētu būt tiesīgiem izplatīt PEPP, kurus tie nav izstrādājuši. PEPP izplatītājiem būtu jāizplata tikai tie produkti, par kuriem viņiem ir pienācīgas zināšanas un kompetence saskaņā ar attiecīgajiem nozaru tiesību aktiem.

(30)

Pirms PEPP līguma noslēgšanas PEPP sniedzējiem vai PEPP izplatītājiem būtu jāsniedz konsultācijas potenciāliem PEPP noguldītājiem, ņemot vērā, ka šis produkts ir ilgtermiņa pensiju produkts, un ņemot vērā PEPP noguldītāja individuālās prasības un vajadzības, un ierobežoto atpirkšanas iespējamību. Konsultāciju mērķim jo īpaši vajadzētu būt PEPP noguldītāja informēšanai par ieguldījumu iespēju iezīmēm, kapitāla aizsardzības līmeni un izmaksāšanas veidiem.

(31)

Saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību PEPP sniedzēji var sniegt un PEPP izplatītāji var izplatīt PEPP uzņēmējas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad ir atvērts apakškonts minētajai uzņēmējai dalībvalstij. Lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitātes un patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, piederības dalībvalstij un uzņēmējai dalībvalstij būtu cieši jāsadarbojas šajā regulā noteikto pienākumu izpildē. Ja PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji veic darbību dažādās dalībvalstīs saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par to, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, jo tām ir ciešāka saikne ar PEPP sniedzēju. Lai nodrošinātu pienākumu taisnīgu sadali starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzzina par to teritorijā notikušiem pienākumu pārkāpumiem, tām būtu jāinformē piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kurām tad vajadzētu būt pienākumam veikt attiecīgos pasākumus. Turklāt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

(32)

Dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu būt visiem līdzekļiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka visā Savienībā PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji darbību veic kārtīgi, neatkarīgi no tā, vai tie izmanto brīvību veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu sniegšanas brīvību. Lai nodrošinātu uzraudzības efektivitāti, visām kompetento iestāžu veiktajām darbībām vajadzētu būt samērīgām ar konkrētā pakalpojumu sniedzēja vai izplatītāja darbībai piemītošā riska veidu, pakāpi un sarežģītību.

(33)

PEPP Eiropas mēroga dimensiju var izveidot ne tikai pakalpojumu sniedzēja līmenī, izmantojot pārrobežu darbības iespējas, bet arī PEPP noguldītāja līmenī – izmantojot PEPP pārnesamību un maiņas pakalpojumu, tādējādi veicinot privāto pensiju tiesību aizsardzību tām personām, kas īsteno savas tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar LESD 21. un 45. pantu. Pārnesamība ietver PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti, nemainot PEPP sniedzēju, savukārt PEPP sniedzēju maiņa ne vienmēr ir saistīta ar dzīvesvietas maiņu.

(34)

PEPP vajadzētu ietvert valstu apakškontus, kam katram būtu privāto pensiju produkta iezīmes, kas ļauj iemaksām PEPP vai izmaksām pretendēt uz stimuliem, ja tie pieejami dalībvalstīs, attiecībā uz kurām PEPP sniedzējs ir darījis pieejamu apakškontu. Apakškonts būtu jāizmanto, lai veiktu uzskaiti par uzkrāšanas fāzē veiktajām iemaksām un izmaksāšanas fāzē veiktajām izmaksām saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, attiecībā uz kuru apakškonts ir atvērts. Individuālā PEPP noguldītāja līmenī pirmais apakškonts būtu jāizveido PEPP atvēršanas brīdī.

(35)

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt PEPP, kas ietver apakškontus vismaz divām dalībvalstīm, būtu jāsāk piemērot trīs gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas dienas. Ieviešot PEPP, PEPP sniedzējam būtu jānodrošina informācija par to, kuri valstu apakškonti pieejami uzreiz, lai izvairītos no iespējamas PEPP noguldītāju maldināšanas. Ja PEPP noguldītājs pārceļas uz citu dalībvalsti un ja šai dalībvalstij nav pieejams neviens apakškonts, PEPP sniedzēja pienākums būtu nodrošināt, ka PEPP noguldītājs bez kavēšanās un bez maksas var pāriet pie cita PEPP sniedzēja, kas nodrošina apakškontu attiecīgajai dalībvalstij. PEPP noguldītājs arī turpmāk varētu iemaksāt apakškontā, kurā iemaksas tika veiktas pirms dzīvesvietas maiņas.

(36)

Ņemot vērā, ka PEPP ir ilgtermiņa pensiju produkts un ar to saistīto administratīvo slogu, PEPP sniedzējiem un PEPP izplatītājiem būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra, viegli saprotama un atbilstīga informācija, lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un PEPP izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība dažādās PEPP fāzēs, kas ietver pirmslīguma posmu, līguma noslēgšanu, uzkrāšanas fāzi (arī pirms aiziešanas pensijā) un izmaksāšanas fāzi. Jo īpaši būtu jāsniedz informācija par uzkrātajām pensijas tiesībām, PEPP papildpensijas aplēstajiem līmeņiem, riskiem un garantijām, VSP faktoru integrēšanu, kā arī izdevumiem. Ja PEPP papildpensijas aplēsto līmeņu pamatā ir ekonomiski scenāriji, minētajai informācijai būtu jāietver arī vislabākais lēstais scenārijs un nelabvēlīgs scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet reālistiskam.

(37)

Pirms PEPP līguma noslēgšanas, potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt informācijā balstītu izvēli. Pirms PEPP līguma noslēgšanas būtu jāprecizē ar pensiju saistītās prasības un vajadzības un jāsniedz konsultācijas.

(38)

Lai nodrošinātu optimālu produkta pārredzamību, PEPP sniedzējiem būtu jāsagatavo PEPP pamatinformācijas dokuments (PEPP PID) par viņu veidotajiem PEPP, pirms minētos PEPP var izplatīt PEPP noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par PEPP PID pareizību. Ar PEPP PID būtu jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (6), kas tādēļ nebūtu jāiesniedz par PEPP. Attiecībā uz pamata PEPP būtu jāizstrādā atsevišķs PEPP PID. Ja PEPP sniedzējs piedāvā alternatīvas ieguldījumu iespējas, būtu jānodrošina vispārējs PID par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas varētu ietvert arī atsauces uz citiem dokumentiem. Vai arī gadījumā, ja nepieciešamo informāciju par alternatīvām ieguldījumu iespējām nav iespējams sniegt vienā atsevišķā PID, būtu jānodrošina atsevišķs PID par katru alternatīvo ieguldījumu iespēju. Tomēr tā būtu jārīkojas tikai tad, ja vispārēja PID sniegšana par alternatīvām ieguldījumu iespējām nebūtu PEPP klientu interesēs. Tāpēc, kad kompetentās iestādes novērtē PEPP PID atbilstību šai regulai, tām attiecīgā gadījumā būtu jānodrošina dažādo ieguldījumu iespēju optimāla salīdzināmība, jo īpaši ņemot vērā jaunākās atziņas par biheivioriālo analīzi, lai izvairītos no jebkādas kognitīvas neobjektivitātes, ko radījusi attiecīgās informācijas sniegšana.

(39)

Lai nodrošinātu PEPP PID plašu izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu jāparedz, ka PEPP sniedzējs PEPP PID publicē savā tīmekļa vietnē. PEPP sniedzējam būtu jāpublicē PEPP PID par katru dalībvalsti, kurā PEPP tiek izplatīts saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, un jāietver konkrēta informācija par nosacījumiem, kādus piemēro uzkrāšanas fāzei un izmaksāšanas fāzei attiecībā uz konkrēto dalībvalsti.

(40)

Valstu līmenī jau tiek izstrādāti privāto pensiju produktu kalkulatori. Tomēr, lai minētie kalkulatori būtu pēc iespējas noderīgāki patērētājiem, tiem būtu jāaptver izdevumi un atlīdzības, ko iekasē dažādi PEPP sniedzēji, kā arī visi papildu izdevumi vai atlīdzības, ko iekasē starpnieki vai citas personas ieguldījumu ķēdē un ko PEPP sniedzēji vēl nav iekļāvuši.

(41)

Sīkākas norādes par informāciju, kas jāiekļauj PEPP PID, un šīs informācijas izklāsts būtu sīkāk jāsaskaņo ar regulatīviem tehniskiem standartiem, ņemot vērā esošos un turpmākos patērētāju uzvedības pētījumus, tostarp rezultātus, kas gūti, pārbaudot patērētāju dažādu informēšanas veidu efektivitāti. Būtu jāpilnvaro Komisija pieņemt regulatīvos tehniskos standartus. Regulatīvo tehnisko standartu projektus būtu jāizstrādā EAAPI pēc apspriešanās ar citām Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI) – attiecīgā gadījumā ar Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi) (EBI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (7), un ar Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) NR. 1095/2010 (8), – kā arī ar Eiropas Centrālo banku, kompetentajām iestādēm un pēc testēšanas ar patērētajiem un nozares pārstāvjiem, kā paredzēts šajā regulā, precizējot sīkākas norādes un to, kā tiek izklāstīta PEPP PID iekļaujamā informācija; nosacījumus, kad PEPP PID būtu jāpārskata un jārediģē; nosacījumus attiecība uz to, kad ir izpildītas prasības nodrošināt PEPP PID; noteikumus par to, kā izdarāmi pieņēmumi par pensijas lieluma prognozēm; detalizētus norādījumus par to, kā izklāstīt informāciju, kas iekļaujama PEPP kapitāla pārskatā; un minimālos kritērijus, kādiem jāatbilst riska mazināšanas stratēģijām. Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EAAPI būtu jāņem vērā dažādie iespējamie PEPP veidi, tas, ka PEPP ir ilgtermiņa produkts, PEPP noguldītāju iespējas un PEPP iezīmes. Pirms regulatīvo tehnisko standartu projekta iesniegšanas Komisijai attiecīgos gadījumos būtu jāveic patērētāju un nozares testēšana, izmantojot reālus datus. Komisijai būtu jāpieņem minētie regulatīvie tehniskie standarti ar deleģētiem aktiem, ievērojot LESD 290. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu. Būtu arī jāpilnvaro Komisija ar īstenošanas aktiem, ievērojot LESD 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu, pieņemt EAAPI izstrādātus īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz sadarbības un informācijas apmaiņas kārtību līdz ar nepieciešamajām prasībām minētās informācijas noformēšanai standartizētā formātā, kas ļautu veikt salīdzināšanu, un pēc apspriešanās ar citām EUI un kompetentajām iestādēm un pēc testēšanas ar nozares pārstāvjiem – attiecībā uz uzraudzības ziņošanas formātu.

(42)

PEPP PID vajadzētu būt skaidri atšķiramam un nošķiramam no jebkādiem reklāmas materiāliem.

(43)

PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā PEPP kapitāla pārskats, kas adresēts PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar būtiskākajiem individuālajiem un vispārējiem datiem par PEPP un nodrošinātu jaunākās informācijas sniegšanu. PEPP kapitāla pārskatam vajadzētu būt skaidram un saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu informāciju, lai atvieglotu izpratni par pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos pensiju produktos, kā arī jāveicina darbaspēka mobilitāte. PEPP kapitāla pārskatā būtu jāietver arī pamatinformācija par ieguldījumu politiku saistībā ar VSP faktoriem un būtu jānorāda, kur un kā PEPP noguldītāji var saņemt papildu informāciju par VSP faktoru integrēšanu. PEPP kapitāla pārskats PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem ik gadu.

(44)

PEPP sniedzējiem divus mēnešus pirms datumiem, kuros PEPP noguldītājiem ir iespēja mainīt savas izmaksas iespējas, būtu jāinformē PEPP noguldītāji par gaidāmo izmaksāšanas fāzes sākumu, iespējamiem izmaksāšanas veidiem un iespēju mainīt izmaksāšanas veidu. Ja ir atvērts vairāk nekā viens apakškonts, PEPP noguldītāji būtu jāinformē par to, kad, iespējams, varētu sākties izmaksāšanas fāze no katra apakškonta.

(45)

Izmaksāšanas fāzē PEPP saņēmējiem būtu jāturpina saņemt informācija par saviem PEPP pakalpojumiem un attiecīgajām izmaksas iespējām. Tas ir jo sevišķi svarīgi, ja PEPP saņēmēji izmaksāšanas fāzē sedz būtisku ieguldījumu risku.

(46)

Lai pienācīgi aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst to saistību veidam un termiņam, arī ilgtermiņa saistībām. Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi un kopumā atbilstīgi labākajām PEPP noguldītāju interesēm ilgtermiņā. Piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu PEPP sniedzēja klientu struktūrai.

(47)

Nosakot, ka kapitālieguldījumu pamatā ir piesardzības princips, un dodot PEPP sniedzējiem iespēju darboties pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot ekonomikas un sociālo attīstību. Sekojot piesardzības principam, būtu stingri jāņem vērā arī VSP faktoru loma ieguldījumu procesā.

(48)

Šai regulai būtu jānodrošina PEPP sniedzējiem pienācīga līmeņa ieguldījumu brīvība. Kā ļoti ilga termiņa ieguldītāji ar zemu likviditātes risku PEPP sniedzēji spēj palīdzēt izveidot KTS, piesardzības robežās ieguldot līdzekļus nelikvīdos aktīvos, piemēram, akcijās un citos instrumentos, kuriem ir ilgtermiņa ekonomikas profils un kuri netiek tirgoti regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (DTS) vai organizētās tirdzniecības sistēmās (OTS). Tie var izmantot arī starptautiskās diversifikācijas priekšrocības. Ja vien tas nav vajadzīgs prudenciālu iemeslu dēļ un saskaņā ar piesardzības principu, lai aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju intereses, nebūtu jāierobežo ieguldījumi akcijās tādās valūtās, kas nav saistību valūta, un citos instrumentos, kuriem ir ilgtermiņa ekonomikas profils un kuri netiek tirgoti regulētos tirgos, DTS vai OTS.

(49)

Saistībā ar KTS padziļināšanu izpratne par to, kas ir instrumenti ar ilgtermiņa ekonomikas profilu, ir plaša. Šādi instrumenti nav pārvedami vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas ierobežo to pārdošanas iespējas, un ar šiem instrumentiem būtu jāsaprot, ka tie ietver kapitāla līdzdalību un parāda instrumentus, un tiem sniegtos aizdevumus biržā nekotētos uzņēmumos. Biržā nekotēti aizņēmumi ietver infrastruktūras projektus, nekotētus uzņēmumus, kas meklē izaugsmes iespējas, nekustamā īpašuma vai citus aktīvus, kas varētu būt piemēroti ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Zemas oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgas infrastruktūras projekti bieži vien ir biržā nekotēti aktīvi, un šo projektu finansēšanai izmanto ilgtermiņa kredītus. Ņemot vērā to saistību ilgtermiņa raksturu, PEPP sniedzēji tiek mudināti pietiekami būtisku to aktīvu portfeļa daļu novirzīt uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem reālajā ekonomikā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas ieguvumus, jo īpaši infrastruktūras projektos un uzņēmumos.

(50)

VSP faktori ir svarīgi ieguldījumu politikai un PEPP sniedzēju riska pārvaldības sistēmām. Lai nepieļautu “zaudētu aktīvu” rašanos, PEPP sniedzējus būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt vērā to, ka tie ir daļa no to riska pārvaldības sistēmas. Informācijai par VSP faktoriem vajadzētu būt pieejamai EAAPI, kompetentajām iestādēm un PEPP noguldītājam.

(51)

Viens no PEPP regulējuma mērķiem ir radīt drošu un izdevumu ziņā optimālu ilgtermiņa pensiju uzkrāšanas produktu. Tā kā ar privāto pensiju produktu saistītie ieguldījumi ir ilgtermiņa, īpaša uzmanība būtu jāpievērš aktīvu izvietojuma ilgtermiņa sekām. Jo īpaši būtu jāņem vērā VSP faktori. PEPP uzkrājumi būtu jāiegulda, ņemot vērā VSP faktorus, tādus kā tie, kas iekļauti Savienības klimata un ilgtspējas mērķos, kā noteikts Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām (Parīzes nolīgums), Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām.

(52)

Nodrošinot, ka tiek izpildītas to saistības izstrādāt ieguldījumu politiku saskaņā ar piesardzības principu, PEPP sniedzējiem būtu jāliedz ieguldīt sadarboties nevēlošās jurisdikcijās, kuras identificētas piemērojamos Padomes secinājumos par sarakstu ar jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkos nesadarbojas, kā arī būtu jāliedz ieguldīt augsta riska trešā valstī ar stratēģiskām nepilnībām, kuras identificētas piemērojamajā Komisijas deleģētajā regulā, kas pieņemta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (9) 9. pantu.

(53)

Ņemot vērā PEPP ilgtermiņa pensiju mērķi, PEPP noguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas būtu jāierobežo, ietverot elementus, kas ļautu ieguldītājiem pieņemt ieguldījumu lēmumu, tostarp to ieguldījumu iespēju skaitu, starp kurām tie var izdarīt savu izvēli. Pēc sākotnējās izvēles, piesakoties konkrētam PEPP, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai mainīt šo izvēli pēc tam, kad pagājuši vismaz pieci gadi no pieteikšanās uz PEPP, vai gadījumā, ja notikušas būtiskas izmaiņas, sākot no brīža, kad notikusi jaunākā ieguldījumu iespējas izmainīšana, lai sniedzējiem tiktu piedāvāta pietiekama stabilitāte viņu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai, vienlaikus nodrošinot ieguldītāju aizsardzību. Tomēr PEPP sniedzējiem vajadzētu būt spējīgiem ļaut PEPP noguldītājiem izvēlēto ieguldījumu iespēju mainīt biežāk.

(54)

Pamata PEPP vajadzētu būt drošam produktam un būtu jāizmanto kā ieguldījumu standartiespēja. Tas varētu būt vai nu kā riska mazināšanas metode, kas atbilst mērķim atļaut PEPP noguldītājam atgūt kapitālu, vai kā garantija par ieguldīto kapitālu. Riska mazināšanas metode, kas atbilst mērķim atļaut PEPP noguldītājam atgūt kapitālu, varētu būt konservatīva ieguldījumu stratēģija vai dzīves cikla stratēģija, kas laika gaitā pakāpeniski samazina kopējo riska darījuma vērtību. Garantijām, ko sniedz saskaņā ar ieguldījumu standartiespēju, būtu jāsedz vismaz uzkrāšanas fāzē veiktās iemaksas pēc visu atlīdzību un maksu atskaitīšanas. Garantijas varētu segt arī atlīdzības un maksas un varētu nodrošināt pilnīgu vai daļēju inflācijas segumu. Garantija par ieguldīto kapitālu būtu jāsniedz izmaksāšanas fāzes sākumā un – attiecīgā gadījumā – izmaksāšanas fāzes laikā.

(55)

Lai PEPP noguldītājiem garantētu rentabilitāti un pietiekamus rezultātus, pamata PEPP izdevumi un atlīdzības būtu jāierobežo līdz noteiktai procentuālajai daļai no uzkrātā kapitāla. Lai gan šāds ierobežojums būtu jānosaka 1 % apmērā no uzkrātā kapitāla, būtu lietderīgi sīkāk precizēt izdevumu un atlīdzību veidus, kas jāņem vērā regulatīvajos tehniskajos standartos, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus dažādiem PEPP sniedzējiem un dažādiem PEPP veidiem, kuriem ir īpašas izdevumu un atlīdzību struktūras. Būtu jāpilnvaro Komisija pieņemt šādus regulatīvos tehniskos standartus, kurus izstrādā EAAPI. Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EAAPI jo īpaši būtu jāņem vērā tas, ka PEPP ir ilgtermiņa produkts, kā arī dažādie PEPP veidi un ar to iezīmēm saistītie izdevumu faktori, lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem PEPP sniedzējiem un to produktiem, vienlaikus ņemot vērā, ka pamata PEPP ir vienkāršs, rentabls un pārredzams produkts, kas pietiekami ilgā termiņā nodrošina reālu atdevi no ieguldījumiem. Turklāt, lai produkts vienmēr būtu ilgtermiņa pensiju produkts, būtu rūpīgi jāizvērtē izmaksāšanas veids, jo īpaši attiecībā uz gadskārtējām izmaksām mūža garumā. Šajā sakarībā un nolūkā nodrošināt, ka PEPP sniedzējiem, kas piedāvā kapitāla garantiju, tiek nodrošināti tādi paši konkurences apstākļi, kādi citiem sniedzējiem, EAAPI pienācīgi būtu jāņem vērā izdevumu un atlīdzību struktūra. Turklāt izdevumu un atlīdzību procentuālās vērtības būtu regulāri jāpārskata, lai tās pastāvīgi būtu atbilstīgas, ņemot vērā jebkādas izdevumu līmeņa izmaiņas. Komisijai būtu jāpieņem minētie regulatīvie tehniskie standarti ar deleģētiem aktiem, ievērojot LESD 290. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

Lai pastāvīgi nodrošinātu rentabilitāti un aizsargātu PEPP klientus no pārmērīgi apgrūtinošām izdevumu struktūrām, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu procentuālo vērtību, ņemot vērā tās pārskatīšanu, jo īpaši izdevumu un atlīdzību faktisko līmeni un izmaiņas to faktiskajā līmenī, un izdevumu griestu ietekmi uz PEPP pieejamību, kā arī dažādo PEPP sniedzēju, kuri nodrošina dažādu veidu PEPP, pienācīgu piekļuvi tirgum.

(56)

Kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto savas pilnvaras, par galvenajiem mērķiem nosakot PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesību aizsardzību, kā arī PEPP sniedzēju stabilitāti un drošumu.

(57)

Ja PEPP sniedzējs ir AKUI vai ES alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks (ES AIFP), tam būtu jāieceļ turētājbanka saistībā ar to aktīvu drošu glabāšanu, kuri atbilst PEPP sniegšanas darbībai. Ir vajadzīgi papildu drošības pasākumi attiecībā uz struktūru, kas darbojas kā turētājbanka, un tās funkcijām, jo pašreizējie noteikumi, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES (10) attiecas uz turētājbanku, ir piemērojami fondiem, kurus tirgo tikai profesionāliem ieguldītājiem (izņemot Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondus, kurus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 (11) tirgo privātiem ieguldītājiem), un nozaru tiesību aktos, kas piemērojami AKUI, nevienā gadījumā netiek prasīts iecelt turētājbanku. Lai ieguldītājiem nodrošinātu visaugstāko aizsardzības līmeni saistībā ar tādu aktīvu drošu glabāšanu, kuri atbilst PEPP sniegšanas darbībai, šajā regulā tiek prasīts, lai AKUI un ES AIFP, kas sniedz PEPP, ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (12) noteikumus par turētājbankas iecelšanu, uzdevumu izpildi un uzraudzības pienākumiem.

(58)

Izdevumu un atlīdzību pārredzamībai un taisnīgumam ir būtiska nozīme, lai vairotu PEPP noguldītāju uzticēšanos un ļautu tiem izdarīt informācijā balstītu izvēli. Tādēļ nepārredzamu cenu noteikšanas metožu izmantošana būtu jāaizliedz.

(59)

Lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz EAAPI un kompetento iestāžu intervences pilnvaru nosacījumiem, un kritērijiem un faktoriem, kādi EAAPI jāpiemēro, lai noteiktu, kad pastāv būtiskas bažas par PEPP noguldītāju aizsardzību. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (13). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(60)

Neskarot PEPP klientu tiesības vērsties tiesā, būtu jānodrošina viegli pieejamas, atbilstīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūras starp PEPP sniedzējiem vai PEPP izplatītājiem un PEPP klientiem, lai risinātu strīdus, kas radušies saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

(61)

Lai izveidotu efektīvu un lietderīgu strīdu izšķiršanas procedūru, un PEPP sniedzējiem un PEPP izplatītājiem būtu jāievieš efektīva sūdzību izskatīšanas procedūra, kuru to klienti var izmantot, pirms strīds tiek nodots izšķiršanai strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūrā vai tiesā. Sūdzību izskatīšanas procedūrā būtu jāiekļauj īsi un skaidri noteikti termiņi, kuros PEPP sniedzējam vai PEPP izplatītajam uz sūdzību būtu jāatbild. Strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūrām vajadzētu būt pietiekamām spējām atbilstošā un efektīvā veidā iesaistīties pārrobežu sadarbībā attiecībā uz strīdiem saistībā ar tiesībām un pienākumiem atbilstīgi šai regulai.

(62)

Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām uzkrāšanas fāzes laikā ar skaidras, ātras un drošas procedūras starpniecību mainīt PEPP sniedzēju, pārejot pie cita, kas atrodas tajā pašā vai citā dalībvalstī. Tomēr PEPP sniedzējiem nevajadzētu būt pienākumam nodrošināt PEPP maiņas pakalpojumu, ja noguldītāji izmaksas saņem kā gadskārtējas izmaksas mūža garumā. Maiņas laikā nododošajiem PEPP sniedzējiem būtu jāpārved attiecīgās summas vai – attiecīgā gadījumā –aktīvi natūrā no PEPP konta un konts jāslēdz. Lai varētu atvērt jaunu PEPP kontu, PEPP noguldītājiem būtu jānoslēdz līgumi ar saņemošajiem PEPP sniedzējiem. Jaunajam PEPP kontam vajadzētu būt tādai pašai apakškonta struktūrai kā iepriekšējam PEPP kontam.

(63)

Pārvest aktīvus natūrā maiņas pakalpojuma laikā PEPP noguldītāji var izvēlēties tikai tad, ja maiņas pakalpojums notiek starp PEPP sniedzējiem (tādiem kā ieguldījumu brokeru sabiedrības vai citi atbilstīgie pakalpojumu sniedzēji, kam ir papildu licence), kuri nodarbojas ar PEPP noguldītāju portfeļa pārvaldību. Minētajā gadījumā ir vajadzīga saņemošā sniedzēja rakstiska piekrišana. Kolektīvo ieguldījumu pārvaldības gadījumā aktīvu natūrā nodošana nav iespējama, jo aktīvu nodalīšana katram atsevišķam PEPP noguldītājam nenotiek.

(64)

PEPP noguldītājam vajadzētu būt vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā un pēc viņa pieprasījuma. PEPP sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu. Ņemot vērā, ka šis produkts ir Eiropas mēroga produkts, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai maiņu veikt bez kavēšanās un bez maksas, ja neviens apakškonts nav pieejams dalībvalstī, uz kuru attiecīgais PEPP noguldītājs pārceļas.

(65)

Pirms dod atļauju veikt maiņu, PEPP noguldītājs būtu jāinformē par visiem procedūras posmiem un izdevumiem, kas nepieciešami, lai pabeigtu maiņu, tā nodrošinot PEPP noguldītājam iespēju pieņemt informācijā balstītu lēmumu par maiņas pakalpojumu.

(66)

Veiksmīgai maiņas veikšanai ir nepieciešama sadarbība ar nododošo PEPP sniedzēju. Tāpēc nododošajam PEPP sniedzējam būtu jāsniedz saņemošajam PEPP sniedzējam visa informācija, kas vajadzīga, lai varētu atjaunot maksājumus otrā PEPP kontā. Tomēr šādai informācijai nevajadzētu būt plašākai nekā nepieciešams, lai veiktu maiņu.

(67)

Uz PEPP noguldītajiem nebūtu jāattiecina finansiālie zaudējumi, tostarp maksas un procenti, kurus izraisa jebkādas kļūdas, ko pieļāvis kāds no maiņas procesā iesaistītajiem PEPP sniedzējiem. Konkrētāk, PEPP noguldītajiem nebūtu jācieš nekādi finansiāli zaudējumi, kas radušies, sedzot papildu atlīdzības, procentus vai citas maksas, kā arī soda naudas, līgumsodus vai jebkāda cita veida finansiālus zaudējumus saistībā ar kavētu maiņas izpildi. Tā kā kapitāla aizsardzība būtu jānodrošina izmaksāšanas fāzes sākumā un izmaksāšanas fāzes laikā, nododošajam PEPP sniedzējam nebūtu jāuzliek pienākums maiņas brīdī nodrošināt kapitāla aizsardzību vai garantiju. PEPP sniedzējs var arī nolemt maiņas brīdī nodrošināt kapitāla aizsardzību vai sniegt garantiju.

(68)

Pirms maiņas PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai pieņemt informācijā balstītu lēmumu. Saņemošajam PEPP sniedzējam būtu jāievēro visas izplatīšanas un informēšanas prasības, arī jānodrošina PEPP PID, konsultācijas un atbilstīga informācija par izdevumiem, kas saistīti ar maiņu, un par iespējamo negatīvo ietekmi uz kapitāla aizsardzību, ja notiek ar garantiju segta PEPP maiņa. Izdevumi, ko nododošais PEPP sniedzējs piemēro par maiņu, būtu jāsaglabā tādā apmērā, kas nerada šķēršļus mobilitātei un jebkurā gadījumā nepārsniedz 0,5 % no atbilstīgajām summām vai nododamo aktīvu natūrā naudas vērtības.

(69)

PEPP noguldītājiem būtu jāatļauj, piesakoties konkrētam PEPP un atverot jaunu apakškontu, brīvi lemt par viņu pensijas saņemšanu (gadskārtēja izmaksa, vienreizēja izmaksa vai cits veids) izmaksāšanas fāzē, pastāvot iespējai pārskatīt savu izvēli vienu gadu pirms izmaksāšanas fāzes sākuma, izmaksāšanas fāzes sākumā un maiņas brīdī, lai, tuvojoties pensijas vecumam, viņi varētu labāk pielāgot savu pensijas saņemšanas izvēli savām vajadzībām. Ja PEPP sniedzējs dara pieejamu vairāk nekā vienu izmaksāšanas veidu, PEPP noguldītājam būtu jāvar izvēlēties atšķirīgu izmaksas veidu katram apakškontam, kas atvērts viņa PEPP kontā.

(70)

PEPP sniedzējiem būtu jāatļauj piedāvāt PEPP noguldītājiem plašs klāsts ar izmaksas veidiem. Šāda pieeja ļautu sasniegt mērķi – uzlabot PEPP apguvi, nodrošinot PEPP noguldītājiem lielāku elastību un izvēli. Tas ļautu pakalpojumu sniedzējiem savus PEPP izstrādāt visrentablākajā veidā. Tas saskan ar citām Savienības politikas jomām un ir politiski īstenojami, jo nodrošina pietiekami lielu elastību dalībvalstīm pieņemt lēmumu par izmaksas veidiem, ko tās vēlas veicināt. Ņemot vērā, ka šis produkts ir ilgtermiņa pensiju produkts, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieņemt pasākumus, ar ko priekšroku dotu konkrētiem izmaksāšanas veidiem, piemēram, nosakot kvantitatīvus ierobežojumus vienreizējai izmaksai, lai vēl vairāk mudinātu izvēlēties gadskārtējas izmaksas mūža garumā un izmaksas pa daļām.

(71)

Ņemot vērā, ka PEPP ir Eiropas mēroga produkts, augsts PEPP noguldītāju aizsardzības līmenis pastāvīgi ir jānodrošina visā iekšējā tirgū. Tam ir vajadzīgi piemēroti instrumenti, ar ko efektīvi cīnītos pret pārkāpumiem un novērstu kaitējumu patērētājiem. Tādēļ EAAPI un kompetento iestāžu pilnvaras būtu jāpapildina ar skaidru mehānismu, ar ko aizliedz vai ierobežo jebkura tāda PEPP tirdzniecību, izplatīšanu vai pārdošanu, kas rada nopietnas bažas par PEPP noguldītāja aizsardzību, arī attiecībā uz to, ka produkts ir ilgtermiņa pensiju produkts, pareizu finanšu tirgus darbību un integritāti vai visas finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, kā arī attiecībā uz EAAPI pienācīgu koordināciju un ārkārtas rīcības pilnvarām.

EAAPI pilnvaras būtu jābalsta uz Regulas (ES) Nr. 1094/2010 9. panta 5. punktu, lai šādu mehānismu intervencei varētu piemērot gadījumā, ja pastāv būtiskas bažas par PEPP noguldītāju aizsardzību, arī attiecībā uz to, ka PEPP jo īpaši ir ilgtermiņa pensiju produkts. Ja nosacījumi ir izpildīti, kompetentajām iestādēm piesardzības nolūkos vajadzētu spēt piemērot aizliegumu vai ierobežojumu, pirms PEPP tiek tirgots, izplatīts vai pārdots PEPP noguldītājiem. Minētās pilnvaras neatbrīvo PEPP sniedzēju no pienākuma ievērot visas attiecīgās šajā regulā noteiktās prasības.

(72)

Būtu jāgarantē pilnīga pārredzamība par izdevumiem un atlīdzībām, kas saistīti ar ieguldījumu PEPP. Būtu jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību. Vajadzētu būt pieejamai salīdzinošai informācijai par dažādiem produktiem, tādējādi stimulējot konkurētspējīgas cenas.

(73)

Lai gan PEPP sniedzēju pastāvīga uzraudzība ir jāīsteno attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EAAPI būtu jākoordinē uzraudzība saistībā ar PEPP, lai garantētu vienotu uzraudzības metožu konsekventu piemērošanu, tādējādi sekmējot to, ka PEPP ir Eiropas mēroga un ilgtermiņa pensiju produkts.

(74)

Lai stiprinātu patērētāju tiesības un atvieglinātu piekļuvi sūdzību izskatīšanas procedūrai, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai privāti vai kolektīvi iesniegt sūdzības savas dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, neatkarīgi no tā, kur pārkāpums noticis.

(75)

EAAPI būtu jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm un jāveicina sadarbība un konsekvence starp tām. Šajā sakarībā EAAPI būtu jāsekmē kompetento iestāžu pilnvaras piemērot uzraudzības pasākumus, sniedzot pierādījumus par pārkāpumiem, kas saistīti ar PEPP. EAAPI būtu arī jāsniedz saistoša mediācija, ja starp kompetentajām iestādēm pārrobežu situācijās rodas domstarpības.

(76)

Lai nodrošinātu, ka šīs regulas noteikumus ievēro PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji, un lai nodrošinātu, ka tiem piemēro līdzīgu režīmu visā Savienībā, būtu jāparedz administratīvi sodi un citi iedarbīgi, samērīgi un preventīvi pasākumi.

(77)

Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 8. decembra paziņojumu “Par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē” un lai nodrošinātu šajā regulā noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, ka dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu administratīvo sodu un citu pasākumu noteikšanu par šīs regulas pārkāpumiem.

(78)

Lai gan dalībvalstis var paredzēt noteikumus par administratīviem sodiem un kriminālsodiem attiecībā uz vieniem un tiem pašiem pārkāpumiem, nebūtu jāizvirza prasība dalībvalstīm paredzēt noteikumus par administratīviem sodiem attiecībā uz tādiem šīs regulas pārkāpumiem, kuriem piemēro valsts krimināltiesības. Tomēr kriminālsodu saglabāšanai tā vietā, lai piemērotu administratīvus sodus par šīs regulas pārkāpumiem, nebūtu jāmazina vai citādi jāietekmē kompetento iestāžu spēja sadarboties, piekļūt informācijai un laikus apmainīties ar informāciju ar kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs šīs regulas piemērošanas nolūkos, tostarp pēc ikviena attiecīga pārkāpuma nodošanas kompetentajām tiesu iestādēm kriminālvajāšanai.

(79)

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām piemērot pietiekami augstus naudas sodus, lai tie pārsniegtu faktisko vai iespējamo peļņu un lai tie pat lielas finanšu sabiedrības un to vadītājus atturētu izdarīt pārkāpumus.

(80)

Lai nodrošinātu sodu konsekventu piemērošanu visā Savienībā, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā visi attiecīgie apstākļi, nosakot administratīvo sodu vai citu pasākumu veidu un naudas sodu līmeni.

(81)

Lai nodrošinātu, ka kompetento iestāžu lēmumiem par pārkāpumiem un sodiem ir atturoša ietekme uz plašu sabiedrību, un lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību, brīdinot viņus par PEPP, kas tiek izplatīti, pārkāpjot šīs regulas noteikumus, minētie lēmumi būtu jāpublicē, ja vien to publiskošana neapdraud finanšu tirgu stabilitāti vai notiekošu izmeklēšanu.

(82)

Lai atklātu iespējamos pārkāpumus, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām un būtu jāizveido efektīvi mehānismi, lai ļautu ziņot par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem.

(83)

Šai regulai nebūtu jāskar nekādi dalībvalstu tiesību aktu noteikumi saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem.

(84)

Jebkurai personas datu apstrādei, kas tiek veikta saskaņā ar šo regulu, piemēram, apmaiņai ar personas datiem vai šo datu nodošanai, ko veic kompetentās iestādes, vai personas datu apstrādei, ko veic PEPP sniedzēji vai PEPP izplatītāji, būtu jānotiek atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (14) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/58/EK (15). Jebkurai informācijas apmaiņai vai nodošanai, ko veic EUI, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (16).

(85)

Ņemot vērā, ka personas finanšu dati ir sensitīvi dati, stingrai datu aizsardzībai ir ļoti liela nozīme. Tāpēc ir ieteicams šīs regulas īstenošanā un uzraudzībā cieši iesaistīt datu aizsardzības iestādes.

(86)

Ar šajā regulā noteikto reģistrācijas un paziņošanas procedūru nebūtu jāaizstāj neviena valsts papildu procedūra, kas ieviesta, lai varētu izmantot valsts līmenī paredzētās priekšrocības un stimulus.

(87)

Šīs regulas novērtējums būtu jāveic, cita starpa izvērtējot tirgus attīstību, piemēram, jaunu PEPP veidu rašanos, kā arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un dalībvalstu gūto pieredzi. Šādā novērtējumā būtu jāņem vērā labi funkcionējoša PEPP tirgus izveides dažādie mērķi un nolūki un īpaši būtu jānovērtē, vai šīs regulas ietekmē vairāk Eiropas iedzīvotāju veido uzkrājumus ilgtspējīgai un pienācīgai pensijai. Tā kā PEPP sniedzēju uzraudzībā nozīmīgi ir obligātie Eiropas standarti, būtu jānovērtē arī tas, vai PEPP sniedzēji ievēro šo regulu un piemērojamos nozaru tiesību aktus.

(88)

Ņemot vērā šīs regulas iespējamās ilgtermiņa sekas, ir būtiski cieši uzraudzīt norises sākotnējā piemērošanas posmā. Veicot novērtējumu, Komisijai būtu jāatspoguļo arī EAAPI, ieinteresēto personu un ekspertu pieredze un par visiem konstatējumiem būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

(89)

Šajā regulā būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, proti, vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz īpašumu, darījumdarbības brīvība, vīriešu un sieviešu līdztiesības princips un augsta patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa princips.

(90)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, PEPP noguldītāju aizsardzības uzlabošanu un PEPP noguldītāju uzticēšanās palielināšanu PEPP, tostarp gadījumos, kad minētie produkti tiek izplatīti pāri valsts robežām, – nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, bet, ņemot vērā to ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi par tādu privāto pensiju produktu reģistrāciju, izveidošanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu “Pan-Eiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP”.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“privāto pensiju produkts” ir produkts:

a)

kura pamatā ir līgums, kas brīvprātīgi noslēgts starp individuālu noguldītāju un sabiedrību un kas papildina jebkādu valsts obligāto pensiju vai arodpensiju produktu;

b)

kas paredz ilgtermiņa kapitāla uzkrāšanu ar skaidru mērķi nodrošināt ienākumus pēc pensionēšanās, nosakot ierobežotas iespējas to priekšlaicīgi izņemt pirms aiziešanas pensijā;

c)

kas nav nedz valsts obligāto pensiju, nedz arodpensiju produkts;

2)

“Pan-Eiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP” ir ilgtermiņa noguldījuma privāto pensiju produkts, ko saskaņā ar PEPP līgumu sniedz atbilstīgi 6. panta 1. punktam apstiprināta finanšu sabiedrība un uz ko pensionēšanās nolūkā pieteicies individuāls PEPP noguldītājs vai neatkarīga PEPP noguldītāju apvienība tās dalībnieku vārdā, un kam nav priekšlaicīgas atpakaļpirkšanas iespējas vai kam tā ir strikti ierobežota;

3)

“PEPP noguldītājs” ir fiziska persona, kas ar PEPP sniedzēju ir noslēgusi PEPP līgumu;

4)

“PEPP līgums” ir starp PEPP noguldītāju un PEPP sniedzēju noslēgts līgums, kas atbilst 4. panta nosacījumiem;

5)

“PEPP konts” ir privāto pensiju konts, kas turēts PEPP noguldītāja vai PEPP saņēmēja vārdā un ko izmanto darījumu reģistrēšanai, ļaujot PEPP noguldītājam periodiski iemaksāt summas, kas paredzētas pensijai, un PEPP saņēmējam saņemt PEPP pensiju;

6)

“PEPP saņēmējs” ir fiziska persona, kas saņem PEPP pakalpojumus;

7)

“PEPP klients” ir PEPP noguldītājs, potenciāls PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs;

8)

“PEPP izplatīšana” ir konsultāciju sniegšana, piedāvāšana vai citi priekšdarbi PEPP sniegšanas līgumu noslēgšanai, šādu līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, tostarp informācijas sniegšana par vienu vai vairākiem PEPP līgumiem, pamatojoties uz kritērijiem, kurus PEPP klients izvēlas ar tīmekļa vietnes vai citu līdzekļu starpniecību, un PEPP kategoriju saraksta sagatavošana, ietverot cenu un produktu salīdzinājumu, vai PEPP cenas atlaides noteikšana, ja PEPP klients spēj tieši vai netieši noslēgt PEPP līgumu, izmantojot tīmekļa vietni vai citu līdzekli;

9)

“PEPP papildpensija” ir papildpensija, ko izmaksā vienā no 58. panta 1. punktā minētajiem veidiem, ņemot vērā sasniegto vai sagaidāmo pensionēšanās vecumu;

10)

“PEPP pakalpojumi” ir PEPP papildpensija un citi papildu pakalpojumi, kurus PEPP saņēmējs ir tiesīgs saņemt saskaņā ar PEPP līgumu, jo īpaši konkrētos gadījumos, kuros paredzēta strikti ierobežota priekšlaicīgas atpakaļpirkšanas iespējamība, vai ja PEPP līgums nodrošina biometrisko risku segumu;

11)

“uzkrāšanas fāze” ir laikposms, kurā PEPP kontā tiek uzkrāti aktīvi un kurš parasti ilgst līdz PEPP izmaksāšanas fāzes sākumam;

12)

“izmaksāšanas fāze” ir laikposms, kurā PEPP kontā uzkrātie aktīvi var tikt izņemti, lai finansētu aiziešanu pensijā vai citas ienākumu vajadzības;

13)

“gadskārtēja izmaksa” ir summa, kas noteiktos laika intervālos apmaiņā pret ieguldījumiem ir maksājama konkrētu laikposmu, piemēram, PEPP saņēmēja mūža garumā vai konkrētu gadu skaitu;

14)

“izmaksas pa daļām” ir diskrecionāras summas, kuras periodiski un noteiktās robežās var izņemt PEPP saņēmējs;

15)

“PEPP sniedzējs” ir finanšu sabiedrība, kā minēts 6. panta 1. punktā, kurai ir piešķirta atļauja izveidot PEPP un izveidoto PEPP izplatīt;

16)

“PEPP izplatītājs” ir finanšu sabiedrība, kā minēts 6. panta 1. punktā, kurai piešķirta atļauja izplatīt PEPP, ko tā nav pati izveidojusi, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, vai apdrošināšanas starpnieks, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/97 (17) 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā;

17)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas:

a)

PEPP klientam sniedz iespēju uzglabāt viņam personīgi adresētu informāciju tā, lai šī informācija minētajam klientam būtu pieejama turpmākai izmantošanai, un tādā laikposmā, kas ir atbilstošs informācijas nolūkam; un

b)

ļauj nemainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

18)

“kompetentās iestādes” ir valsts iestādes, ko dalībvalsts izraudzījusies, lai tās uzraudzītu PEPP sniedzējus vai attiecīgā gadījumā PEPP izplatītājus vai veiktu šajā regulā paredzētos pienākumus;

19)

“PEPP sniedzēja piederības dalībvalsts” ir piederības dalībvalsts, kā definēts attiecīgajā tiesību aktā, kas minēts 6. panta 1. punktā;

20)

“PEPP izplatītāja piederības dalībvalsts” ir:

a)

ja izplatītājs ir fiziska persona – dalībvalsts, kurā atrodas izplatītāja pastāvīgā dzīvesvieta;

b)

ja izplatītājs ir juridiska persona – dalībvalsts, kurā atrodas izplatītāja juridiskā adrese, vai, ja saskaņā ar izplatītāja valsts tiesību aktiem tam nav juridiskās adreses, dalībvalsts, kurā atrodas tā galvenā mītne;

21)

“PEPP sniedzēja uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav PEPP sniedzēja piederības dalībvalsts un kurā PEPP sniedzējs sniedz PEPP saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, vai kurai PEPP sniedzējs ir atvēris apakškontu;

22)

“PEPP izplatītāja uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav PEPP izplatītāja piederības dalībvalsts un kurā PEPP izplatītājs izplata PEPP saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību;

23)

“apakškonts” ir nacionālā iedaļa, kas tiek atvērta katrā individuālā PEPP kontā un kas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem to iespējamo stimulu izmantošanai, kuri saistībā ar ieguldījumiem PEPP noteikti PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts līmenī; tādējādi privātpersona var būt PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs katrā apakškontā atkarībā no attiecīgajām juridiskajām prasībām, kas noteiktas uzkrāšanas fāzē un izmaksāšanas fāzē;

24)

“kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas, kas aprēķinātas, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pēc visu to atlīdzību, maksu un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz PEPP noguldītājiem;

25)

“finanšu instrumenti” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (18) I pielikuma C iedaļā norādītie instrumenti;

26)

“turētājbanka” ir iestāde, kurai uzticēta aktīvu turēšana un kurai jāuzrauga, vai tiek ievēroti fondu noteikumi un piemērojamie tiesību akti;

27)

“pamata PEPP” ir ieguldījumu iespēja, kā noteikts 45. pantā;

28)

“riska mazināšanas metodes” ir metodes, ar kurām sistemātiski tiek samazina pakļautība riskam un/vai tās rašanās varbūtība;

29)

“biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar nāvi, invaliditāti un/vai ilgdzīvošanu;

30)

“pakalpojumu sniedzēju maiņa” ir pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma veikts atbilstošo summu pārvedums no viena PEPP sniedzēja uz citu PEPP sniedzēju vai – attiecīgā gadījumā – aktīvu natūrā pārvedums saskaņā ar 52. panta 4. punktu no viena PEPP konta uz citu un bijušā PEPP konta slēgšana, neskarot 53. panta 4. punkta e) apakšpunktu;

31)

“konsultācija” ir personīgs ieteikums, ko PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs sniedz PEPP klientam par vienu vai vairākiem PEPP līgumiem;

32)

“partnerība” ir sadarbība starp PEPP sniedzējiem, lai piedāvātu apakškontus dažādām dalībvalstīm sakarā ar 19. panta 2. punktā minēto pārnesamības pakalpojumu;

33)

“vides, sociālie un pārvaldības faktori” jeb “VSP faktori” ir vides, sociālie un pārvaldības jautājumi, piemēram, Parīzes nolīgumā minētie, Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi, Apvienoto Nāciju Organizācijas vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un atbildīgas ieguldīšanas principi, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija.

3. pants

Piemērojamie noteikumi

Uz PEPP reģistrāciju, izveidošana, izplatīšanu un uzraudzību attiecas:

a)

šī regula; un

b)

jautājumos, kurus šī regula neaptver:

i)

attiecīgie Savienības nozaru tiesību akti, arī atbilstīgie deleģētie un īstenošanas akti;

ii)

tiesību akti, kurus dalībvalstis pieņēmušas, lai īstenotu attiecīgos Savienības nozaru tiesību aktus un īstenošanas pasākumus, kas attiecas tieši uz PEPP;

iii)

citi dalībvalstu tiesību akti, kas ir piemērojami PEPP.

4. pants

PEPP līgums

1.   PEPP līgumā izklāsta konkrētus noteikumus par PEPP saskaņā ar 3. pantā minētajiem piemērojamajiem noteikumiem.

2.   PEPP līgumā jo īpaši ir iekļauti šādi elementi:

a)

pamata PEPP apraksts, kā minēts 45. pantā, tostarp informācija par ieguldītā kapitāla garantiju vai ieguldījumu stratēģiju, kas orientēta uz kapitāla aizsardzības nodrošināšanu;

b)

attiecīgā gadījumā – alternatīvo ieguldījumu iespēju apraksts, kā minēts 42. panta 2. punktā;

c)

nosacījumi attiecībā uz ieguldījumu iespējas maiņu, kas minēti 44. pantā;

d)

ja PEPP piedāvā biometrisko risku segumu, detalizēta informācija par šādu segumu, tostarp apstākļiem, kādos segumu sāk piemērot;

e)

apraksts par PEPP papildpensiju, jo īpaši iespējamiem izmaksāšanas veidiem un tiesībām mainīt izmaksāšanas veidu, kā minēts 59. pantā;

f)

ar pārnesamības pakalpojumu saistītie nosacījumi, kas minēti 17.–20. pantā, arī informācija par dalībvalstīm, attiecībā uz kurām apakškonts ir pieejams;

g)

ar maiņas pakalpojumu saistītie nosacījumi, kas minēti 52.–55. pantā;

h)

attiecīgā gadījumā – izdevumu kategorijas un kopējie agregētie izdevumi, izteikti procentos un naudā;

i)

ar uzkrāšanas fāzi saistītie nosacījumi attiecībā uz apakškontu, kas atbilst PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalstij, kas minēti 47. pantā;

j)

ar izmaksāšanas fāzi saistītie nosacījumi attiecībā uz apakškontu, kas atbilst PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalstij, kas minēti 57. pantā;

k)

attiecīgā gadījumā – nosacījumi, ar kādiem piešķirtās priekšrocības vai stimuli ir jāatmaksā PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalstij.

II NODAĻA

REĢISTRĀCIJA

5. pants

Reģistrācija

1.   PEPP var sniegt un izplatīt Savienībā tikai tad, ja tas ir reģistrēts centrālā publiskā reģistrā, ko uztur EAAPI saskaņā ar 13. pantu.

2.   PEPP reģistrācija ir derīga visās dalībvalstīs. Tā dod tiesības PEPP sniedzējam sniegt PEPP un PEPP izplatītājam izplatīt PEPP, kas reģistrēts 13. pantā minētajā centrālajā publiskajā reģistrā.

Saskaņā ar IX nodaļu pastāvīgi tiek veikta šīs regulas ievērošanas uzraudzība.

6. pants

PEPP reģistrācijas pieteikums

1.   Tikai šādas finanšu sabiedrības, kurām atļauja izsniegta vai kuras reģistrētas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, var pieteikties PEPP reģistrācijai:

a)

kredītiestādes, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (19);

b)

apdrošināšanas sabiedrības, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (20) un kuras darbojas tiešās dzīvības apdrošināšanas jomā saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 2. panta 3. punktu un II pielikumu;

c)

arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas (AKUI), kurām atļauja izsniegta vai kuras reģistrētas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/2341/EK, un kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sniegt arī privāto pensiju produktus un attiecīgi tiek uzraudzītas. Šādā gadījumā visi ar PEPP sniegšanas darbību saistītie aktīvi un saistības ir stingri nodalītas, neparedzot iespēju tos pārnest uz citu institūcijas darbību, kas attiecas uz pensiju nodrošināšanu;

d)

ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un kuras nodrošina portfeļa pārvaldību;

e)

ieguldījumu brokeru sabiedrības vai pārvaldības sabiedrības, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK;

f)

ES alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (ES AIFP), kuriem atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

2.   Finanšu sabiedrības, kas minētas šā panta 1. punktā, PEPP reģistrācijas pieteikumu iesniedz savai kompetentajai iestādei. Pieteikumā iekļauj:

a)

PEPP līguma standarta līguma noteikumus, kas tiks piedāvāti PEPP noguldītājiem, kā minēts 4. pantā;

b)

informāciju par pieteikuma iesniedzēja identitāti;

c)

informāciju par kārtību attiecībā uz PEPP portfeļa un riska pārvaldību un administrēšanu, arī par kārtību, kas izklāstīta 19. panta 2. punktā, 42. panta 5. punktā un 49. panta 3. punktā;

d)

attiecīgā gadījumā – to dalībvalstu sarakstu, kurās PEPP sniedzējs, kurš iesniedzis pieteikumu, plāno tirgot PEPP;

e)

attiecīgā gadījumā – informāciju par turētājbankas identitāti;

f)

PEPP pamatinformāciju, kā minēts 26. pantā;

g)

to dalībvalstu sarakstu, kurās PEPP sniedzējs, kurš iesniedzis pieteikumu, spēs nodrošināt apakškonta tūlītēju atvēršanu.

3.   Kompetentās iestādes 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai 2. punktā minētais pieteikums ir pilnīgs.

Kompetentās iestādes nosaka termiņu, līdz kuram pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz papildu informācija, ja pieteikums nav pilnīgs. Pēc tam, kad pieteikumu uzskata par pilnīgu, kompetentās iestādes attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju.

4.   Trīs mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar 3. punktu kompetentās iestādes lēmumu par PEPP reģistrāciju pieņem tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs sniegt PEPP saskaņā ar 1. punktu un ja 2. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā sniegtā informācija un dokumenti atbilst šai regulai.

5.   Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par PEPP reģistrāciju pieņemšanas kompetentās iestādes lēmumu, kā arī informāciju un dokumentus, kas minēti 2. punkta a), b), d), f) un g) apakšpunktā, paziņo EAAPI un attiecīgi informē PEPP sniedzēju, kurš iesniedzis pieteikumu.

EAAPI nav nedz atbildīga, nedz arī saucama pie atbildības par kompetento iestāžu pieņemtu lēmumu par reģistrāciju.

Ja kompetentās iestādes reģistrāciju atsaka, tās sniedz argumentētu lēmumu, kuru var apstrīdēt.

6.   Ja kādam konkrētam 1. punktā minēto finanšu sabiedrību veidam kādā dalībvalstī ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, minētā dalībvalsts katram no 1. punktā minētajiem finanšu sabiedrību veidiem izraugās vienu kompetento iestādi, kurai uztic atbildību par reģistrācijas procedūru un saziņu ar EAAPI.

Par jebkurām turpmākām izmaiņām informācijā un dokumentos, kas iekļauti 2. punktā minētajā pieteikumā, nekavējoties paziņo kompetentajām iestādēm. Ja izmaiņas attiecas uz 2. punkta a), b), d), f) un g) apakšpunktā minēto informāciju un dokumentiem, kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās attiecīgās izmaiņas paziņo EAAPI.

7. pants

PEPP reģistrācija

1.   Piecu darba dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par reģistrāciju, kā arī sniegta informācija un dokumenti saskaņā ar 6. panta 5. punktu, EAAPI reģistrē PEPP centrālajā publiskajā reģistrā, kas minēts 13. pantā, un bez liekas kavēšanās attiecīgi informē kompetentās iestādes.

2.   Piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par PEPP reģistrāciju, kā minēts 1. punktā, kompetentās iestādes attiecīgi informē PEPP sniedzēju, kurš iesniedzis pieteikumu.

3.   PEPP sniedzējs var sniegt PEPP un PEPP izplatītājs var izplatīt PEPP, sākot no PEPP reģistrācijas datuma centrālajā publiskajā reģistrā, kas minēts 13. pantā.

8. pants

PEPP dereģistrācijas nosacījumi

1.   Kompetentās iestādes pieņem lēmumu PEPP dereģistrēt, ja:

a)

PEPP sniedzējs nepārprotami atsakās no reģistrācijas;

b)

PEPP sniedzējs reģistrāciju ieguvis, sniedzot nepatiesu informāciju vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;

c)

PEPP sniedzējs smagi vai sistemātiski pārkāpis šo regulu; vai

d)

PEPP sniedzējs vai PEPP vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem veikta reģistrācija.

2.   Piecu darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par PEPP dereģistrāciju, kompetentās iestādes lēmumu paziņo EAAPI un attiecīgi informē PEPP sniedzēju.

3.   Piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par dereģistrācijas lēmumu, kas minēts 2. punktā, EAFPI dereģistrē PEPP un attiecīgi informē kompetentās iestādes.

4.   Piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par PEPP dereģistrāciju, kas minēts 3. punktā, tostarp dereģistrācijas datums, kompetentās iestādes attiecīgi informē PEPP sniedzēju.

5.   PEPP sniedzējs vairs nedrīkst sniegt PEPP un PEPP izplatītājs vairs nedrīkst izplatīt PEPP, sākot no PEPP dereģistrācijas datuma centrālajā publiskajā reģistrā, kas minēts 13. pantā.

6.   Ja saskaņā ar 66. pantā minēto pienākumu kompetentajām iestādēm un EAAPI sadarboties EAAPI ir saņēmusi informāciju, ka pastāv kāds no šā panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētajiem apstākļiem, EAAPI pieprasa PEPP sniedzēja kompetentajām iestādēm pārbaudīt, vai attiecīgie apstākļi pastāv, un kompetentās iestādes sniedz EAAPI savus konstatējumus un atbilstīgo informāciju.

7.   Pirms lēmuma par PEPP dereģistrāciju pieņemšanas kompetentās iestādes un EAAPI dara visu iespējamo, lai aizsargātu PEPP noguldītāju intereses.

9. pants

Apzīmējums

Apzīmējumu “Pan-Eiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP” attiecībā uz privāto pensiju produktu var izmantot tikai tad, ja EAAPI saskaņā ar šo regulu ir reģistrējusi privāto pensiju produktu izplatīšanai ar apzīmējumu “PEPP”.

10. pants

PEPP izplatīšana

1.   Finanšu sabiedrības, kas minētas 6. panta 1. punktā, var izplatīt PEPP, kurus tās ir izveidojušas. Tās var izplatīt arī PEPP, kurus tās nav izveidojušas, ja tās ievēro attiecīgos nozaru tiesību aktus, saskaņā ar kuriem tās var izplatīt produktus, kurus tās nav izveidojušas.

2.   Apdrošināšanas starpniekiem, kas reģistrēti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/97, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES saņēmušas atļauju ieguldījumu konsultāciju sniegšanai, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 4. apakšpunktā, ir tiesības izplatīt PEPP, kurus tie nav izveidojuši.

11. pants

Dažāda veida pakalpojumu sniedzējiem piemērojamais prudenciālās uzraudzības režīms

PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro šo regulu, kā arī attiecīgo prudenciālās uzraudzības režīmu, ko tiem piemēro saskaņā ar 6. panta 1. punktā un 10. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem.

12. pants

Valsts noteikumu publicēšana

1.   Valsts normatīvo un administratīvo aktu tekstus, ar ko reglamentē ar uzkrāšanas fāzi saistītos nosacījumus, kā minēts 47. pantā, un nosacījumus, kas saistīti ar izmaksāšanas fāzi, kā minēts 57. pantā, arī informāciju par valstu papildu procedūrām, kuras ieviestas, lai attiecīgā gadījumā piemērotu valsts līmenī noteiktās priekšrocības un stimulus, publisko un atjaunina attiecīgā valsts iestāde.

2.   Visas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē uztur un pastāvīgi atjaunina saiti uz 1. punktā minētajiem tekstiem.

3.   Šā panta 1. punktā minēto tekstu publicēšana ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un attiecīgajām valsts iestādēm nerada juridiskus pienākumus vai saistības.

13. pants

Centrāls publiskais reģistrs

1.   EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, kurā norāda katru saskaņā ar šo regulu reģistrēto PEPP, PEPP reģistrācijas numuru, PEPP sniedzēju, kurš sniedz attiecīgo PEPP, PEPP sniedzēja kompetentās iestādes, PEPP reģistrācijas datumu, pilnīgu to dalībvalstu sarakstu, kurās attiecīgais PEPP tiek piedāvāts, un pilnīgu to dalībvalstu sarakstu, par kurām PEPP sniedzējs piedāvā apakškontu. Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā formātā un pastāvīgi tiek atjaunināts.

2.   Kompetentās iestādes informē EAAPI par 12. panta 2. punktā minētajām saitēm un attiecīgo informāciju pastāvīgi atjaunina.

3.   EAAPI 2. punktā minētās saites publicē un pastāvīgi atjaunina centrālajā publiskajā reģistrā, kas minēts 1. punktā.

III NODAĻA

PEPP PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN PĀRNESAMĪBA

I SKIRSNIS

Pakalpojumu sniegšanas brīvība un brīvība veikt uzņēmējdarbību

14. pants

PEPP sniedzēju un PEPP izplatītāju izmantotā brīvība sniegt pakalpojumus un brīvība veikt uzņēmējdarbību

1.   PEPP sniedzēji var sniegt un PEPP izplatītāji var izplatīt PEPP uzņēmējas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, ja tas tiek darīts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un procedūrām, kas izveidotas atbilstoši Savienības tiesību aktiem, kuri tiem piemērojami, kā minēts 6. panta 1. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā vai 10. panta 2. punktā, un pēc tam, kad tie saskaņā ar 21. pantu paziņojuši savu nodomu atvērt apakškontu attiecībā uz konkrēto uzņēmēju dalībvalsti.

2.   PEPP sniedzēji, kas minēti 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktā, ievēro 15. pantā izklāstītos noteikumus.

15. pants

AKUI un ES AIFP izmantotā brīvība sniegt pakalpojumus

1.   PEPP sniedzēji, kas minēti 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktā un kas plāno pirmo reizi PEPP sniegt PEPP noguldītājiem uzņēmējas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar brīvību sniegt pakalpojumus, un pēc tam, kad tie saskaņā ar 21. pantu paziņojuši savu nodomu atvērt apakškontu attiecībā uz konkrēto uzņēmēju dalībvalsti, paziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

PEPP sniedzēja nosaukumu un adresi;

b)

dalībvalsti, kurā PEPP sniedzējs plāno PEPP sniegt vai izplatīt PEPP noguldītājiem.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 10 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas šo informāciju kopā ar apstiprinājumu, ka šā panta 1. punktā minētais PEPP sniedzējs ievēro 6. panta 1. punktā noteiktās prasības, nosūta uzņēmējai dalībvalstij. Informāciju paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja vien piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nav iemesla apšaubīt administratīvās struktūras atbilstīgumu saistībā ar PEPP sniegšanu vai PEPP sniedzēja finanšu stāvokli, kā minēts 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktā.

Ja piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atsakās sniegt informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, tās viena mēneša laikā pēc visas informācijas un visu dokumentu saņemšanas dara zināmus attiecīgajam PEPP sniedzējam šāda atteikuma iemeslus. Ja saņemts atteikums vai atbilde netiek sniegta, var vērsties PEPP sniedzēja piederības dalībvalsts tiesās.

3.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes 10 darba dienu laikā apliecina, ka ir saņēmušas 1. punktā minēto informāciju. Pēc tam piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē PEPP sniedzēju, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir saņēmušas attiecīgo informāciju un ka PEPP sniedzējs konkrētajā dalībvalstī var sākt PEPP sniegšanu PEPP noguldītājiem.

4.   Ja 3. punktā minētais saņemšanas apstiprinājums nav sniegts 10 darba dienu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas nosūtīšanas, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē PEPP sniedzēju, ka PEPP sniedzējs var sākt pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī.

5.   Ja 1. punktā minētajā informācijā tiek izdarītas izmaiņas, PEPP sniedzējs vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu ieviešanas tās paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc paziņojuma saņemšanas informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par attiecīgajām izmaiņām.

6.   Lai īstenotu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm piešķirtās pilnvaras, uzņēmējas dalībvalstis šīs procedūras vajadzībām var izraudzīties citas kompetentās iestādes, kas nav minētas 2. panta 18. punktā. Tās attiecīgi informē Komisiju un EAPPI, norādot konkrēto pienākumu sadalījumu.

16. pants

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pilnvaras

1.   Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir iemesls uzskatīt, ka tās teritorijā tiek izplatīts PEPP vai attiecībā uz minēto dalībvalsti ir atvērts apakškonts, pārkāpjot pienākumus, kas izriet no piemērojamiem noteikumiem, kā minēts 3. pantā, tās savus konstatējumus nosūta PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Pēc tam, kad ir izvērtēta saskaņā ar 1. punktu saņemtā informācija, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā nekavējoties veic atbilstīgus pasākumus, lai situāciju atrisinātu. Par jebkādiem veiktajiem pasākumiem tās informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

3.   Ja pasākumi, ko veikušas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, izrādās nepiemēroti vai ja tādu nav un PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs turpina izplatīt PEPP tādā veidā, kas nepārprotami kaitē uzņēmējas dalībvalsts PEPP noguldītāju interesēm vai privāto pensiju produktu pienācīgai tirgus darbībai šajā dalībvalstī, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pēc piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas var veikt piemērotus pasākumus, ar ko novērst turpmākus pārkāpumus, ietverot – ja tas noteikti nepieciešams – aizliegumu PEPP sniedzējam vai PEPP izplatītājam turpināt PEPP izplatīšanu to teritorijā.

Turklāt piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ar šo lietu var vērsties pie EAAPI un lūgt palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. pantu.

4.   Panta 1.–3. punkts neietekmē uzņēmējas dalībvalsts pilnvaras veikt piemērotus un nediskriminējošus pasākumus, ar ko novērst tās teritorijā izdarītos pārkāpumus vai par tiem piemērot sodus situācijās, kad tūlītēja rīcība ir noteikti nepieciešama, lai aizsargātu patērētāju tiesības uzņēmējā dalībvalstī, un kad līdzvērtīgi piederības dalībvalsts pasākumi ir nepietiekami vai netiek veikti, vai gadījumos, kad pārkāpumi ir pretrunā valsts tiesību normām, ar ko aizsargā vispārējo labumu, ciktāl šādi pasākumi ir noteikti nepieciešami. Šādās situācijās uzņēmējām dalībvalstīm ir iespēja liegt PEPP sniedzējam vai PEPP izplatītājam savā teritorijā veikt jaunu darbību.

5.   Jebkuru pasākumu, ko saskaņā ar šo pantu pieņēmušas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, bez liekas kavēšanās labi argumentētā dokumentā paziņo PEPP sniedzējam vai PEPP izplatītājam un attiecīgi informē piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

II SKIRSNIS

Pārnesamība

17. pants

Pārnesamības pakalpojums

1.   PEPP noguldītājiem ir tiesības izmantot pārnesamības pakalpojumu, kas tiem dod tiesības turpināt iemaksas savā pašreizējā PEPP kontā gadījumos, kad tie maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

2.   Ja tiek izmantots pārnesamības pakalpojums, PEPP noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas priekšrocības un stimulus, ko piešķīris PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar ilgstošiem ieguldījumiem attiecīgajā PEPP.

18. pants

Pārnesamības pakalpojuma sniegšana

1.   PEPP sniedzēji sniedz 17. pantā minēto pārnesamības pakalpojumu PEPP noguldītājiem, kuriem pie viņiem ir PEPP konts un kuri pieprasa šo pakalpojumu.

2.   Piedāvājot PEPP, PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz informāciju par pārnesamības pakalpojumu un par to, kuri apakškonti ir pieejami uzreiz.

3.   Trīs gadu laikā no dienas, kad šo regulu sāk piemērot, katrs PEPP sniedzējs pēc pieprasījuma, kas adresēts PEPP sniedzējam, piedāvā valstu apakškontus vismaz divām dalībvalstīm.

19. pants

PEPP apakškonti

1.   Ja saskaņā ar 17. pantu PEPP sniedzēji PEPP noguldītājiem sniedz pārnesamības pakalpojumu, PEPP sniedzēji nodrošina, ka gadījumā, ja PEPP kontā ir atvērts jauns apakškonts, tas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem, kā minēts 47. un 57. pantā un kurus attiecībā uz PEPP noteikusi PEPP noguldītāja jaunās dzīvesvietas dalībvalsts. Visus darījumus ar PEPP kontu reģistrē atbilstīgā apakškontā. Uz iemaksām, kas veiktas apakškontā un izņemtās no tā, var attiecināt atsevišķus līguma noteikumus.

2.   Neskarot piemērojamos nozaru tiesību aktus, PEPP sniedzēji var arī nodrošināt atbilstību 1. punktā minētajām prasībām, izveidojot partnerību ar citu reģistrētu PEPP sniedzēju (“partneris”).

Ņemot vērā partnera veicamo funkciju darbības jomu, partnerim jābūt kvalificētam un spējīgam uzņemties deleģētās funkcijas. PEPP sniedzējs ar partneri noslēdz rakstisku vienošanos. Vienošanās ir juridiski izpildāma, un tajā skaidri definē PEPP sniedzēja un partnera tiesības un pienākumus. Vienošanās atbilst attiecīgajiem deleģēšanas un ārpakalpojumu noteikumiem un procedūrām, kas ieviesti ar Savienības tiesību aktiem vai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas tiem piemērojami, kā minēts 6. panta 1. punktā. Neraugoties uz minēto vienošanos, PEPP sniedzējs joprojām ir atbildīgs par saviem pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

20. pants

Jauna apakškonta atvēršana

1.   Pēc tam, kad PEPP sniedzējs saņēmis informāciju par PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu, tam pārceļoties uz citu dalībvalsti, PEPP sniedzējs nekavējoties informē PEPP noguldītāju par iespēju atvērt jaunu apakškontu PEPP noguldītāja PEPP kontā un par termiņu, kādā šādu apakškontu varētu atvērt.

Šādā gadījumā PEPP sniedzējs PEPP noguldītājam bez maksas sniedz PEPP PID, kurā iekļautas 28. panta 3. punkta g) apakšpunktā minētās konkrētās prasības attiecībā uz apakškontu, kas atbilst jaunajai PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalstij.

Ja jauns apakškonts nav pieejams, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par tiesībām bez kavēšanās un bez maksas mainīt PEPP sniedzēju un par iespēju turpināt veikt uzkrājumus pēdējā atvērtajā apakškontā.

2.   Ja PEPP noguldītājs plāno izmantot iespēju atvērt apakškontu, PEPP noguldītājs paziņo PEPP sniedzējam šādu informāciju:

a)

PEPP noguldītāja jauno dzīvesvietas dalībvalsti;

b)

datumu, no kura iemaksas jānovirza uz jauno apakškontu;

c)

visu attiecīgo informāciju par citiem PEPP nosacījumiem.

3.   PEPP noguldītājs var turpināt veikt iemaksas pēdējā atvērtajā apakškontā.

4.   PEPP sniedzējs piedāvā PEPP noguldītājam sniegt personalizētu ieteikumu, izskaidrojot, vai atvērt jaunu apakškontu PEPP noguldītāja PEPP kontā un veikt iemaksas jaunajā apakškontā būtu izdevīgāk nekā turpināt iemaksas pēdējā atvērtajā apakškontā.

5.   Ja PEPP sniedzējs nespēj nodrošināt tāda jauna apakškonta atvēršanu, kas atbilst PEPP noguldītāja jaunās dzīvesvietas dalībvalstij, PEPP noguldītājs saskaņā ar savu izvēli var:

a)

bez kavēšanās un bez maksas mainīt PEPP sniedzēju, neskarot 52. panta 3. punkta prasības par maiņas biežumu; vai

b)

turpināt iemaksas pēdējā atvērtajā apakškontā.

6.   Jaunais apakškonts tiek atvērts, grozot spēkā esošo PEPP līgumu starp PEPP noguldītāju un PEPP sniedzēju, ievērojot piemērojamās līgumtiesības. Apakškonta atvēršanas dienu nosaka līgumā.

21. pants

Informācijas par pārnesamību sniegšana kompetentajām iestādēm

1.   PEPP sniedzējs, kas vēlas pirmo reizi atvērt jaunu apakškontu attiecībā uz kādu uzņēmēju dalībvalsti, to attiecīgi paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   PEPP sniedzējs paziņojumā iekļauj šādu informāciju un dokumentus:

a)

PEPP līguma standarta noteikumus, kā minēts 4. pantā, arī pielikumu par jauno apakškontu;

b)

PEPP PID, ietverot īpašas prasības attiecībā uz apakškontu, kurš atbilst jaunajam apakškontam saskaņā ar 28. panta 3. punkta g) apakšpunktu;

c)

PEPP kapitāla pārskatu, kas minēts 36. pantā;

d)

attiecīgā gadījumā – informāciju par līgumisko vienošanos, kas minēta 19. panta 2. punktā.

3.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai sniegtā dokumentācija ir pilnīga, un 10 darba dienu laikā no pilnīgas dokumentācijas saņemšanas dienas to nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

4.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās apliecina, ka ir saņēmušas 2. punktā minēto informāciju un dokumentus.

5.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc tam informē PEPP sniedzēju, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir saņēmušas attiecīgo informāciju un ka PEPP sniedzējs attiecībā uz minēto dalībvalsti var atvērt apakškontu.

Ja 4. punktā minētais saņemšanas apstiprinājums nav sniegts 10 darba dienu laikā pēc 3. punktā minētās dokumentācijas nosūtīšanas, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē PEPP sniedzēju, ka attiecībā uz minēto dalībvalsti var atvērt apakškontu.

6.   Ja 2. punktā minētajā informācijā un dokumentos tiek izdarītas izmaiņas, PEPP sniedzējs vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu ieviešanas tās paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc paziņojuma saņemšanas informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par attiecīgajām izmaiņām.

IV NODAĻA

IZPLATĪŠANAS UN INFORMĀCIJAS PRASĪBAS

I SKIRSNIS

Vispārīgi noteikumi

22. pants

Vispārīgs princips

Veicot PEPP izplatīšanas darbības, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji vienmēr rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli saskaņā ar savu PEPP klientu labākajām interesēm.

23. pants

Dažādu veidu PEPP sniedzējiem un PEPP izplatītājiem piemērojamais izplatīšanas režīms

1.   Lai izplatītu PEPP, dažādu veidu PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro šādus noteikumus:

a)

apdrošināšanas sabiedrības, kā minēts šīs regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un apdrošināšanas starpnieki, kā minēts šīs regulas 10. panta 2. punktā, ievēro piemērojamos valstu tiesību aktus, ar kuriem stājas spēkā Direktīvas (ES) 2016/97 V un VI nodaļā, izņemot minētās direktīvas 20., 23., 25. pantu un 30. panta 3. punktu, paredzētie noteikumi attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanu, tostarp visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kas saskaņā ar minētajiem noteikumiem pieņemti attiecībā uz šādu produktu izplatīšanu, un šo regulu, izņemot 34. panta 4. punktu;

b)

ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā minēts šīs regulas 10. panta 2. punktā, ievēro piemērojamos valstu tiesību aktus, ar kuriem stājas spēkā Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 3. punkta pirmajā daļā un 23., 24. un 25. pantā, izņemot minētās direktīvas 24. panta 2. punktu un 25. panta 3. un 4. punktu, paredzētie noteikumi par finanšu instrumentu tirdzniecību un izplatīšanu, tostarp visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar minētajiem noteikumiem, un šo regulu, izņemot 34. panta 4. punktu;

c)

visi pārējie PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro piemērojamos valstu tiesību aktus, ar kuriem stājas spēkā Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 3. punkta pirmajā daļā un 23., 24. un 25. pantā, izņemot minētās direktīvas 24. panta 2. punktu un 25. panta 2., 3. un 4. punktu, paredzētie noteikumi par finanšu instrumentu tirdzniecību un izplatīšanu, tostarp visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar minētajiem noteikumiem, un šo regulu.

2.   Noteikumus, kas paredzēti 1. punkta a) apakšpunktā, piemēro tikai tiktāl, ciktāl piemērojamajos valsts tiesību aktos nav paredzēti stingrāki noteikumi, ar kuriem stājas spēkā Direktīvas (ES) 2016/97 V un VI nodaļā paredzētie noteikumi.

24. pants

Izplatīšana elektroniskā veidā un ar citiem pastāvīgiem informācijas nesējiem

PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji visus šajā nodaļā minētos dokumentus un informāciju PEPP klientiem bez maksas sniedz elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP klients šādu informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai vēlāk to būtu iespējams izmantot, un tādu laikposmu, kas ir piemērots informācijas nolūkam, un ka uzglabāto informāciju var nemainīgā veidā pavairot.

PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji minētos dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma un bez maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu informācijas nesēju, tostarp papīra formātā. PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji informē PEPP klientus par viņu tiesībām bez maksas pieprasīt šo dokumentu kopiju uz cita pastāvīga informācijas nesēja, tostarp papīra formātā.

25. pants

Produktu pārraudzības un pārvaldības prasības

1.   PEPP sniedzēji uztur, izmanto un pārskata katra PEPP apstiprināšanas procedūru vai esoša PEPP būtiskas korekcijas, pirms tas tiek izplatīts PEPP klientiem.

Produkta apstiprināšanas procedūra ir samērīga un atbilstīga PEPP būtībai.

Produkta apstiprināšanas procedūrā precizē identificētu mērķtirgu katram PEPP, nodrošina, ka visi būtiskie riski šādam identificētam mērķtirgum ir novērtēti un ka iecerētā izplatīšanas stratēģija atbilst identificētajam mērķtirgum, un veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka PEPP tiek izplatīts identificētajā mērķtirgū.

PEPP sniedzējs saprot un regulāri pārskata savus piedāvātos PEPP, ņemot vērā visus notikumus, kuri varētu būtiski ietekmēt potenciālo risku identificētajam mērķtirgum, lai novērtētu vismaz to, vai PEPP joprojām atbilst identificētā mērķtirgus vajadzībām un vai iecerētā izplatīšanas stratēģija joprojām ir atbilstīga.

PEPP sniedzējs dara PEPP izplatītājiem pieejamu visu atbilstīgo informāciju par PEPP un produkta apstiprināšanas procedūru, tostarp identificēto PEPP mērķtirgu.

PEPP izplatītāji ir izveidojuši atbilstīgus mehānismus, lai iegūtu piektajā daļā minēto informāciju un saprastu katra PEPP iezīmes un identificēto mērķtirgu.

2.   Šajā pantā minētā politika, procedūras un pasākumi neskar visas citas šajā regulā vai atbilstīgi tai noteiktās prasības, tostarp tās, kuras attiecas uz informācijas atklāšanu, piemērotību vai atbilstību, interešu konfliktu identificēšanu un pārvaldību, stimuliem un VSP faktoriem.

II SKIRSNIS

Pirmslīguma informācija

26. pants

PEPP PID

1.   Pirms PEPP tiek piedāvāts PEPP noguldītājiem, PEPP sniedzējs minētajam PEPP produktam izstrādā PEPP PID saskaņā ar šīs iedaļas prasībām un publicē PEPP PID savā tīmekļa vietnē.

2.   PEPP PID ir uzskatāms par pirmslīguma informāciju. Tas ir precīzs, patiess, skaidrs un nav maldinošs. Tajā sniegta pamatinformācija, un tas atbilst visiem saistošajiem līgumiskajiem dokumentiem, attiecīgajām piedāvājuma dokumentu daļām un PEPP noteikumiem.

3.   PEPP PID ir atsevišķs dokuments, kas ir skaidri nošķirams no reklāmas materiāliem. Tas nesatur atsauces uz reklāmas materiāliem. Tas var saturēt atsauces uz citiem dokumentiem, tostarp attiecīgā gadījumā uz prospektu, bet tikai tad, ja atsauces attiecas uz informāciju, kas saskaņā ar šo regulu ir jāiekļauj PEPP PID.

Attiecībā uz pamata PEPP izstrādā atsevišķu PEPP PID.

4.   Ja PEPP sniedzējs piedāvā PEPP noguldītājam virkni alternatīvu ieguldījumu iespēju, par kurām visu 28. panta 3. punktā prasīto informāciju attiecībā uz minētajām pamatā esošajām ieguldījumu iespējām nevar sniegt vienā kodolīgā, atsevišķā PEPP PID dokumentā, PEPP sniedzēji nodrošina vienu no turpmāk minētajiem:

a)

atsevišķu PEPP PID par katru alternatīvo ieguldījumu iespēju;

b)

vispārēju PEPP PID, kurā sniegts vismaz alternatīvo ieguldījumu iespēju vispārējs apraksts un kurā norādīts, kur un kā var atrast detalizētāku pirmslīguma informāciju saistībā ar ieguldījumiem, kas paskaidro minētās ieguldījumu iespējas.

5.   Saskaņā ar 24. pantu PEPP PID izstrādā kā īsu dokumentu, kas sagatavots kodolīgā veidā. Šis dokuments:

a)

ir noformēts un maketēts tā, lai tas būtu viegli lasāms, izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes;

b)

satur pamatinformāciju, kas vajadzīga PEPP klientiem;

c)

ir skaidri formulēts un rakstīts, izmantojot tādu valodu un stilu, kas atvieglo informācijas izpratni, jo īpaši tajā izmantotā valoda ir skaidra, precīza un saprotama.

6.   Ja PEPP PID dokumentā izmanto krāsas, tās nemazina informācijas saprotamību gadījumā, ja PEPP PID izdrukā vai kopē melnbaltā formātā.

7.   Ja PEPP PID izmanto PEPP sniedzēja vai grupas, kurai tas pieder, korporatīvo zīmolu vai logotipu, tas nenovērš uzmanību no dokumentā iekļautās informācijas un neaizklāj tekstu.

8.   Papildus PEPP PID dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP noguldītājiem atsauces uz visiem publiski pieejamajiem ziņojumiem par PEPP sniedzēja finanšu stāvokli, tostarp tā maksātspēju, ļaujot potenciālajiem PEPP noguldītājiem viegli piekļūt šai informācijai.

9.   Potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz arī informāciju par PEPP noguldītāja ieguldījumu iespējas līdzšinējiem darbības rezultātiem, aptverot vismaz 10 gadu darbības rezultātus vai, ja PEPP ir sniegts mazāk nekā 10 gadus, aptverot visus gadus, kuros PEPP ir sniegts. Informācijai par līdzšinējiem darbības rezultātiem pievieno norādi “pēc līdzšinējiem darbības rezultātiem nevar spriest par turpmākajiem darbības rezultātiem”.

27. pants

PEPP PID izmantotā valoda

1.   PEPP PID sagatavo oficiālajās valodās vai vismaz vienā no oficiālajām valodām, ko lieto tajā dalībvalsts daļā, kurā PEPP tiek izplatīts, vai citā valodā, ko akceptējušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, un gadījumā, ja šis dokuments ir sagatavots kādā citā valodā, to tulko vienā no minētajām valodām.

Tulkojums patiesi un precīzi atspoguļo oriģinālā PEPP PID saturu.

2.   Ja PEPP tiek tirgots dalībvalstī, izmantojot reklāmas materiālus, kas sagatavoti vienā vai vairākās attiecīgās dalībvalsts oficiālajās valodās, PEPP PID sagatavo vismaz šajās oficiālajās valodās.

3.   Pēc pieprasījuma PEPP PID dara pieejamu tiem PEPP noguldītājiem piemērotā formātā, kuriem ir redzes traucējumi.

28. pants

PEPP PID saturs

1.   PEPP PID pirmās lapas augšpusē izvieto labi pamanāmu nosaukumu “PEPP pamatinformācijas dokuments”.

PEPP PID iekļauto informāciju izklāsta tādā secībā, kā noteikts 2. un 3. punktā.

2.   Tieši zem nosaukuma sniedz skaidrojošu paziņojumu. Tā redakcija ir šāda:

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP). Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir noteikta prasība sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast šā privāto pensiju produkta veidu, riskus, izdevumus, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un lai palīdzētu to salīdzināt ar citiem PEPP.”

3.   PEPP PID satur šādu informāciju:

a)

dokumenta sākumā – PEPP nosaukums, norāde par to, vai tas ir pamata PEPP vai nav, PEPP sniedzēja identitāte un kontaktinformācija, informācija par PEPP sniedzēja kompetentajām iestādēm, PEPP reģistrācijas numurs centrālajā publiskajā reģistrā un dokumenta sastādīšanas datums;

b)

paziņojums: “Šajā dokumentā aprakstītais pensiju produkts ir ilgtermiņa produkts ar ierobežotu atpirkšanas iespējamību, kuru nevar pārtraukt jebkurā laikā.”;

c)

iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” – PEPP veids un galvenās iezīmes, tostarp:

i)

tā ilgtermiņa mērķi un to sasniegšanas veidi, jo īpaši tas, vai mērķus sasniedz, izmantojot tiešus vai netiešus riska darījumus ar pamatā esošajiem ieguldījumu aktīviem, tostarp apraksts par pamatā esošajiem instrumentiem vai atsauces vērtībām, ieskaitot to tirgu precīzu aprakstu, kuros PEPP sniedzējs veic ieguldījumus, kā arī apraksts par to, kā tiek aprēķināta atdeve;

ii)

tā PEPP noguldītāja apraksts, kuram šo PEPP paredzēts pārdot, jo īpaši saistībā ar PEPP noguldītāja spēju uzņemties ieguldījumu zaudējumus un saistībā ar ieguldījumu periodu;

iii)

paziņojums par to:

vai pamata PEPP nodrošina kapitāla garantiju vai izmanto riska mazināšanas metodi, kas atbilst mērķim ļaut PEPP noguldītājam atgūt kapitālu, vai

vai un cik lielā mērā jebkāda alternatīva ieguldījumu iespēja attiecīgā gadījumā nodrošina garantiju vai riska mazināšanas metodi;

iv)

apraksts par PEPP papildpensiju, jo īpaši iespējamiem izmaksāšanas veidiem un tiesībām mainīt izmaksāšanas veidu, kā minēts 59. panta 1. punktā;

v)

ja PEPP piedāvā biometrisko risku segumu, detalizēta informācija par segtajiem riskiem un apdrošināšanas atlīdzību, tostarp apstākļiem, kādos šo atlīdzību var pieprasīt;

vi)

informācija par pārnesamības pakalpojumu, tostarp atsauce uz 13. pantā minēto centrālo publisko reģistru, ja ir iekļauta informācija par uzkrāšanas fāzes un izmaksāšanas fāzes nosacījumiem, ko dalībvalstis nosaka saskaņā ar 47. un 57. pantu;

vii)

paziņojums par sekām, ko PEPP noguldītājam rada kapitāla priekšlaicīga izņemšana no PEPP, ieskaitot visas piemērojamās atlīdzības, soda naudas un iespējamu kapitāla aizsardzības un citu iespējamo priekšrocību un stimulu zaudēšanu;

viii)

paziņojums par sekām, ko PEPP noguldītājam rada PEPP iemaksu pārtraukšana;

ix)

informācija par pieejamajiem apakškontiem un PEPP noguldītāja tiesībām, kas minētas 20. panta 5. punktā;

x)

informācija par PEPP noguldītāja tiesībām mainīt PEPP sniedzēju un tiesībām saņemt informāciju par maiņas pakalpojumu, kā minēts 56. pantā;

xi)

izvēlētās ieguldījumu iespējas maiņas nosacījumi, kas minēti 44. pantā;

xii)

informācija, ja tāda pieejama, par PEPP sniedzēja ieguldījumu darbības rezultātiem, ņemot vērā VSP faktorus;

xiii)

PEPP līgumam piemērojamie tiesību akti, ja pusēm nav tiesību aktu izvēles brīvības, vai gadījumā, ja puses drīkst brīvi izvēlēties piemērojamos tiesību aktus, – tiesību akti, ko PEPP sniedzējs piedāvā izvēlēties;

xiv)

attiecīgā gadījumā tas, vai PEPP noguldītājam ir paredzēts nogaidīšanas vai atteikšanās termiņš;

d)

iedaļā “Kādi ir riski un ko es varētu iegūt?” – īss riska un ienesīguma profila apraksts, tostarp šādi elementi:

i)

riska kopsavilkuma rādītājs, kas papildināts ar aprakstošu paskaidrojumu par šo rādītāju, tā galvenajiem ierobežojumiem un to risku skaidrojošu izklāstu, kuri ir būtiski svarīgi saistībā ar PEPP un kurus riska kopsavilkuma rādītājs pienācīgi neatspoguļo;

ii)

iespējamie maksimālie ieguldītā kapitāla zaudējumi, tostarp šāda informācija:

vai PEPP noguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu, vai arī

vai PEPP noguldītājs uzņemas risku, ka var rasties papildu finanšu saistības vai pienākumi;

iii)

pienācīgas darbības rezultātu prognozes un to pamatā esošie pieņēmumi;

iv)

attiecīgā gadījumā nosacījumi attiecībā uz ieguvumu PEPP noguldītājiem vai ietvertajām darbības rezultātu maksimālajām robežvērtībām;

v)

paziņojums par to, ka PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var ietekmēt faktiski izmaksājamo summu;

e)

iedaļā “Kas notiek, ja [PEPP sniedzēja nosaukums] nespēj veikt izmaksas?” – īss apraksts par to, vai radušos zaudējumus sedz ieguldītāja kompensācijas vai garantiju sistēma un, ja sedz, tad kura sistēma, kā arī garantijas sniedzēja nosaukums un tas, kādus riskus sistēma sedz un kādus nesedz;

f)

iedaļā “Kādi ir izdevumi?” – ar ieguldījumu PEPP saistītie izdevumi, ietverot gan tiešos, gan netiešos izdevumus, kas jāsedz PEPP noguldītājam, tostarp vienreizējie un regulārie izdevumi, ko attēlo kā šo izdevumu kopsavilkuma rādītājus, un nolūkā nodrošināt salīdzināmību – kopējie agregētie izdevumi, izteikti naudas un procentuālā izteiksmē, lai parādītu kopējo izdevumu kumulatīvo ietekmi uz ieguldījumu.

PEPP PID iekļauj skaidru norādi, ka PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs sniegs detalizētu informāciju par jebkādiem izplatīšanas izdevumiem, kas nav iekļauti iepriekš minētajos izdevumos, ar mērķi ļaut PEPP noguldītājam izprast minēto kopējo izdevumu kumulatīvo ietekmi uz ieguldījumu atdevi;

g)

iedaļā ar nosaukumu “Kādas ir īpašās prasības apakškontam, kas atbilst [manai dzīvesvietas dalībvalstij]?”:

i)

apakšiedaļā ar nosaukumu “Iemaksu fāzes prasības”:

to uzkrāšanas fāzes nosacījumu apraksts, ko nosaka PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts saskaņā ar 47. pantu;

ii)

apakšiedaļā ar nosaukumu “Izmaksāšanas fāzes prasības”:

to izmaksāšanas fāzes nosacījumu apraksts, ko nosaka PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts saskaņā ar 57. pantu;

h)

iedaļā “Kā iesniegt sūdzību?” – informācija par to, kā un kam PEPP noguldītājs var iesniegt sūdzību par PEPP vai par to, kā rīkojies PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs.

4.   Saskaņā ar 3. punktu prasītās informācijas strukturēšana vairākos līmeņos ir pieļaujama, ja PEPP PID tiek nodrošināts elektroniskā formātā, kurā sīkākas informācijas daļas var izkārtot, izmantojot uznirstošos logus vai saites uz papildu līmeņiem. Šādā gadījumā jābūt iespējai PEPP PID izdrukāt kā vienu vienotu dokumentu.

5.   Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EAAPI pēc apspriešanās ar pārējām EUI un pēc tam, kad ir veikta testēšana patērētāju un nozares pārstāvju vidū, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē šādu informāciju:

a)

detalizētu aprakstu par katra 3. punktā minētā informācijas elementa izklāstu, tostarp dokumenta veidu un apjomu, un saturu;

b)

metodi, kas ir pamatā riska un atdeves aprakstam, kā minēts 3. punkta d) apakšpunkta i) un iii) punktā;

c)

izdevumu aprēķināšanas metodi, tostarp kopsavilkuma rādītāju detalizētu aprakstu, kā minēts 3. punkta f) apakšpunktā;

d)

ja informācija tiek sniegta elektroniskā formātā, kurā informācija ir strukturēta vairākos līmeņos, – kāda informācija jāsniedz pirmajā līmenī un kādu informāciju var sniegt papildu līmeņos, kuros sniedz detalizētāku aprakstu.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EAAPI ņem vērā dažādos PEPP veidus, PEPP ilgtermiņa darbību, PEPP noguldītāju spējas, kā arī PEPP iezīmes, lai ļautu PEPP noguldītājam izvēlēties no dažādām ieguldījumu iespējām vai citām iespējām, ko sniedz PEPP, tostarp – ja šo izvēli var izdarīt dažādos laika brīžos vai mainīt nākotnē.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

29. pants

Reklāmas materiāli

Reklāmas materiāli, kas ietver noteiktu informāciju saistībā ar PEPP, nesatur nekādus apgalvojumus, kas ir pretrunā PEPP PID iekļautajai informācijai vai mazina PEPP PID nozīmi. Reklāmas materiālos norāda, ka ir pieejams PEPP PID, un sniedz informāciju, kā un kur to iegūt, tostarp norādot PEPP sniedzēja tīmekļa vietni.

30. pants

PEPP PID pārskatīšana

1.   PEPP sniedzējs vismaz reizi gadā pārskata PEPP PID iekļauto informāciju un nekavējoties labo šo dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka jāveic izmaiņas. Laboto dokumenta redakciju dara pieejamu nekavējoties.

2.   Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EAAPI pēc apspriešanās ar pārējām EUI un pēc tam, kad ir veikta testēšana patērētāju un nozares pārstāvju vidū, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē nosacījumus, kuriem atbilstīgi PEPP PID tiek pārskatīts un labots.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

31. pants

Civiltiesiskā atbildība

1.   PEPP sniedzējam civiltiesiskā atbildība neiestājas tikai uz PEPP PID, tostarp jebkura tā tulkojuma, pamata, ja vien tas nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilstīgs attiecīgajām juridiski saistošo pirmslīguma un līguma dokumentu daļām vai 28. pantā izklāstītajām prasībām.

2.   PEPP noguldītājs, kuram paļaušanās uz PEPP PID 1. punktā minētajos apstākļos ir radījusi zaudējumus, noslēdzot PEPP līgumu, par kuru ticis sagatavots attiecīgais PEPP PID, var saskaņā ar valsts tiesību aktiem prasīt PEPP sniedzējam atlīdzināt minētos zaudējumus.

3.   Tādus elementus kā “zaudējumi” vai “zaudējumu atlīdzība”, kas minēti 2. punktā, bet nav definēti, interpretē un piemēro saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, kā noteikts attiecīgajos starptautisko privāttiesību noteikumos.

4.   Šis pants neizslēdz turpmākas civiltiesiskās atbildības prasības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

5.   Šajā pantā minētos pienākumus neierobežo un neatceļ ar līgumā iekļautām klauzulām.

32. pants

PEPP līgumi, kas paredz biometrisko risku segumu

Ja PEPP PID attiecas uz PEPP līgumu, kas paredz biometrisko risku segumu, PEPP sniedzēja saistības saskaņā ar šo iedaļu attiecas tikai uz PEPP noguldītāju.

33. pants

PEPP PID sniegšana

1.   PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs, sniedzot konsultācijas par PEPP vai piedāvājot tos pārdošanai potenciālajiem PEPP noguldītājiem, savlaicīgi, pirms šiem PEPP noguldītājiem kļūst saistošs kāds PEPP līgums vai piedāvājums attiecībā uz minēto PEPP līgumu, sniedz visus PEPP PID, kas izstrādāti saskaņā ar 26. pantu.

2.   PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs var izpildīt 1. punktā minētās prasības, sniedzot PEPP PID fiziskai personai, kurai ir rakstiska pilnvara pieņemt lēmumus par ieguldījumiem PEPP noguldītāja vārdā, attiecībā uz darījumiem, ko noslēdz saskaņā ar minēto rakstisko pilnvaru.

3.   Lai nodrošinātu konsekventu šā panta piemērošanu, EAAPI attiecīgā gadījumā pēc apspriešanās ar pārējām EUI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē nosacījumus attiecībā uz PEPP PID nodrošināšanas prasības izpildi, kas minēta 1. punktā.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

III SKIRSNIS

Konsultācijas

34. pants

Prasību un vajadzību specifikācija un konsultāciju sniegšana

1.   Pirms PEPP līguma noslēgšanas PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iegūta no potenciālā PEPP noguldītāja, nosaka minētā potenciālā PEPP noguldītāja prasības un vajadzības saistībā ar pensiju, tostarp iespējamu nepieciešamību iegādāties produktu, kas piedāvā gadskārtēju izmaksu, un sniedz potenciālajam PEPP noguldītājam objektīvu informāciju par PEPP saprotamā formātā, lai PEPP noguldītājs varētu pieņemt informācijā balstītu lēmumu.

Jebkurš ierosinātais PEPP līgums atbilst PEPP noguldītāja ar pensiju saistītajām prasībām un vajadzībām, ņemot vērā noguldītāja uzkrātās pensijas tiesības.

2.   PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs pirms PEPP līguma noslēgšanas konsultē potenciālo PEPP noguldītāju, sniedzot personalizētu ieteikumu un izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP, tostarp attiecīgā gadījumā konkrēta ieguldījumu iespēja, vislabāk atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un vajadzībām.

PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs arī izklāsta potenciālajam PEPP noguldītājam personalizētas pensijas lieluma prognozes attiecībā uz ieteikto produktu, pamatojoties uz agrāko datumu, kurā var sākties izmaksāšanas fāze, un atrunu, ka šīs prognozes var atšķirties no saņemto PEPP pakalpojumu galīgās vērtības. Ja pensijas prognozes ir balstītas uz ekonomiskiem scenārijiem, minētajā informācijā iekļauj arī vislabāko lēsto scenāriju un nelabvēlīgo scenāriju, ņemot vērā attiecīgā PEPP līguma īpatnības.

3.   Ja tiek piedāvāts pamata PEPP, kuram nav vismaz garantijas attiecībā uz kapitālu, PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs sniedz precīzu skaidrojumu par to, ka pastāv PEPP ar kapitāla garantiju, un iemeslus, kāpēc tiek ieteikts pamata PEPP, kas balstīts uz riska mazināšanas metodi, kura atbilst mērķim ļaut PEPP noguldītājam atgūt kapitālu, un skaidri izklāsta jebkādus papildu riskus, ko šāds PEPP varētu radīt, salīdzinot ar pamata PEPP, kas nodrošina kapitāla garantiju. Šo skaidrojumu sniedz rakstveidā.

4.   Sniedzot konsultācijas, šīs regulas 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs lūdz potenciālajam PEPP noguldītājam sniegt informāciju par minētās personas zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, kas saistīta ar piedāvāto vai pieprasīto PEPP, un minētās personas finansiālo stāvokli, tostarp spēju uzņemties zaudējumus, kā arī ieguldījumu mērķiem, ieskaitot riska toleranci, lai PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs varētu potenciālajam PEPP noguldītājam ieteikt vienu vai vairākus PEPP, kas ir minētajai personai piemēroti un jo īpaši atbilst tās riska tolerancei un spējai uzņemties zaudējumus.

5.   PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja pienākumi nemazinās tādēļ, ka konsultācijas pilnībā vai daļēji tiek sniegtas, izmantojot automatizētu vai daļēji automatizētu sistēmu.

6.   Neskarot stingrākus piemērojamos nozares tiesību aktus, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji nodrošina un pēc pieprasījuma pierāda kompetentajām iestādēm, ka fiziskajām personām, kas sniedz konsultācijas par PEPP, ir vajadzīgās zināšanas un kompetence, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis publisko kritērijus, kurus izmanto, lai novērtētu šādas zināšanas un kompetenci.

IV SKIRSNIS

Informācija līguma darbības laikā

35. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   PEPP sniedzēji izstrādā kodolīgu, personalizētu dokumentu, kas jāsniedz uzkrāšanas fāzē un kas ietver pamatinformāciju par katru PEPP noguldītāju, ņemot vērā valsts pensiju sistēmas un visus attiecīgos tiesību aktus, tostarp valsts sociālo, darba un nodokļu tiesību īpatnības (“PEPP kapitāla pārskats”). Dokumenta virsrakstā iekļauj vārdus “PEPP kapitāla pārskats”.

2.   Uzskatāmi norāda precīzo datumu, uz kuru attiecas PEPP kapitāla pārskatā minētā informācija.

3.   PEPP kapitāla pārskatā ietvertā informācija ir precīza un aktuāla.

4.   PEPP sniedzējs katram PEPP noguldītājam katru gadu dara pieejamu PEPP kapitāla pārskatu.

5.   Skaidri norāda jebkādas būtiskas PEPP kapitāla pārskatā ietvertās informācijas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu.

6.   Papildus PEPP kapitāla pārskatam PEPP noguldītāju līguma darbības laikā nekavējoties informē par izmaiņām, kas saistītas ar šādu informāciju:

a)

līguma noteikumi, tostarp vispārīgie un īpašie politikas nosacījumi;

b)

PEPP sniedzēja nosaukums, juridiskā forma vai galvenā biroja adrese un vajadzības gadījumā tās filiāles adrese, kura noslēgusi līgumu;

c)

informācija par to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā VSP faktori.

36. pants

PEPP kapitāla pārskats

1.   PEPP kapitāla pārskatā iekļauj vismaz šādu PEPP noguldītājiem paredzētu pamatinformāciju:

a)

PEPP noguldītāja personas datus un agrāko datumu, kurā jebkuram apakškontam var sākties izmaksāšanas fāze;

b)

PEPP sniedzēja nosaukumu un kontaktinformāciju un PEPP līguma identifikāciju;

c)

dalībvalsti, kurā PEPP sniedzējam ir piešķirta atļauja vai kurā tas ir reģistrēts, un kompetento iestāžu nosaukumus;

d)

informāciju par pensijas lieluma prognozēm, balstoties uz a) apakšpunktā minēto datumu, un atrunu, ka šīs prognozes var atšķirties no saņemto PEPP pakalpojumu galīgās vērtības. Ja pensijas lieluma prognozes ir balstītas uz ekonomiskiem scenārijiem, minētajā informācijā iekļauj arī vislabāko lēsto scenāriju un nelabvēlīgo scenāriju, ņemot vērā attiecīgā PEPP līguma īpatnības;

e)

informāciju par PEPP noguldītāja vai jebkuras trešās personas veiktajām iemaksām PEPP kontā iepriekšējo 12 mēnešu laikā;

f)

PEPP noguldītājam tieši vai netieši radušos izdevumu sadalījumu iepriekšējos 12 mēnešos, norādot administratīvos izdevumus, aktīvu drošas glabāšanas izdevumus, ar portfeļa darījumiem saistītos izdevumus un citus izdevumus, kā arī aplēsi par izdevumu ietekmi uz galīgajiem PEPP pakalpojumiem; šādi izdevumi būtu jāizsaka gan naudas izteiksmē, gan kā procentuālais īpatsvars no iepriekšējos 12 mēnešos veiktajām iemaksām;

g)

attiecīgā gadījumā 46. pantā minētās garantijas vai riska mazināšanas metožu būtību un mehānismu;

h)

attiecīgā gadījumā to vienību skaitu un vērtību, kas atbilst PEPP noguldītāja iemaksām iepriekšējos 12 mēnešos;

i)

kopējo summu PEPP noguldītāja PEPP kontā 35. pantā minētā pārskata dienā;

j)

informāciju par PEPP noguldītāja ieguldījumu iespējas līdzšinējiem darbības rezultātiem, aptverot vismaz 10 gadu periodu vai, ja PEPP ir sniegts mazāk nekā 10 gadus, aptverot visus gadus, kuros PEPP ir sniegts. Informācijai par līdzšinējiem darbības rezultātiem pievieno norādi “pēc līdzšinējiem darbības rezultātiem nevar spriest par turpmākajiem darbības rezultātiem”;

k)

par PEPP kontiem ar vairāk nekā vienu apakškontu PEPP kapitāla pārskatā ietverto informāciju sadala pa visiem esošajiem apakškontiem;

l)

kopsavilkuma informāciju par ieguldījumu politiku saistībā ar VSP faktoriem.

2.   EAAPI, apspriežoties ar Eiropas Centrālo banku un kompetentajām iestādēm, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā izklāsta noteikumus, kā izdarīt pieņēmumus par pensijas lieluma prognozēm, kas minētas šā panta 1. punkta d) apakšpunktā un 34. panta 2. punktā. PEPP sniedzēji minētos noteikumus piemēro, lai attiecīgā gadījumā noteiktu nominālās ieguldījumu atdeves gada likmi, inflācijas gada līmeni un turpmāko algu tendences.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

37. pants

Papildinformācija

1.   PEPP kapitāla pārskatā norāda, kur un kā var iegūt papildinformāciju, tostarp:

a)

detalizētu praktisku informāciju par PEPP noguldītāja tiesībām un iespējām, tostarp par ieguldījumiem, izmaksāšanas fāzi, maiņas pakalpojumu un pārnesamības pakalpojumu;

b)

PEPP sniedzēja gada pārskatus un gada ziņojumus, kas ir publiski pieejami;

c)

PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas rakstisku paziņojumu, kurā iekļauj vismaz informāciju par ieguldījumu riska mērīšanas metodēm, īstenotajām riska pārvaldības procedūrām un stratēģisko aktīvu izvietojumu attiecībā uz PEPP saistību veidu un ilgumu, kā arī to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori;

d)

attiecīgā gadījumā informāciju par pieņēmumiem, kurus izmanto attiecībā uz summām, kas izteiktas kā gadskārtējas izmaksas, jo īpaši attiecībā uz šādas gadskārtējās izmaksas likmi, PEPP sniedzēja veidu un gadskārtējās izmaksas maksāšanas ilgumu;

e)

PEPP pakalpojumu līmeni gadījumā, ja atpakaļpirkšanu veic pirms 36. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā datuma.

2.   Lai nodrošinātu 36. panta un šā panta konsekventu piemērošanu, EAAPI pēc apspriešanās ar pārējām EUI un pēc testēšanas patērētāju un nozares pārstāvju vidū izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē 36. pantā un šajā pantā minētās informācijas izklāstu. Attiecībā uz 36. panta 1. punkta j) apakšpunktā minētās informācijas par līdzšinējiem darbības rezultātiem izklāstu ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu iespējām, jo īpaši, ja PEPP noguldītājs uzņemas ieguldījumu risku vai ja ieguldījuma iespēja ir atkarīga no vecuma vai ja tā ietver ilguma saskaņošanu.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

3.   Neskarot 34. panta 2. punktu un 36. panta 1. punkta d) apakšpunktu, lai būtu iespējams veikt salīdzinājumu ar valstu produktiem, dalībvalstis var prasīt PEPP sniedzējiem sniegt PEPP noguldītājiem papildu pensijas lieluma prognozes, ja noteikumus par pieņēmumu noteikšanu paredz attiecīgās dalībvalstis.

38. pants

PEPP noguldītājiem pirmspensijas fāzē un PEPP saņēmējiem izmaksāšanas fāzē sniedzamā informācija

1.   Papildus PEPP kapitāla pārskatam PEPP sniedzēji katram PEPP noguldītājam divus mēnešus pirms datumiem, kas minēti 59. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, vai pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma sniedz informāciju par gaidāmo izmaksāšanas fāzes sākumu, iespējamiem izmaksāšanas veidiem un PEPP noguldītāja iespēju mainīt izmaksāšanas veidu saskaņā ar 59. panta 1. punktu.

2.   Izmaksāšanas fāzē PEPP sniedzēji katru gadu sniedz PEPP saņēmējiem informāciju par PEPP pakalpojumiem, kas tiem pienākas, un attiecīgajiem izmaksāšanas veidiem.

Ja PEPP noguldītājs izmaksāšanas fāzē turpina veikt iemaksas vai uzņemties ieguldījumu risku, PEPP sniedzējs turpina sniegt PEPP kapitāla pārskatu, kurā ietverta attiecīgā informācija.

39. pants

PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem pēc pieprasījuma sniedzamā informācija

Pēc PEPP noguldītāja vai PEPP saņēmēja vai to pārstāvju pieprasījuma PEPP sniedzējs sniedz papildinformāciju, kas minēta 37. panta 1. punktā, un papildinformāciju par pieņēmumiem, kas izmantoti 36. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto prognožu sagatavošanai.

V SKIRSNIS

Ziņošana valstu iestādēm

40. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   PEPP sniedzēji savām kompetentajām iestādēm papildus informācijai, kas tiek sniegta saskaņā ar attiecīgajiem nozares tiesību aktiem, iesniedz informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanas nolūkā. Šī papildinformācija attiecīgā gadījumā ietver vismaz to informāciju, kas vajadzīga, lai, veicot uzraudzības pārbaudes, veiktu šādas darbības:

a)

novērtētu PEPP sniedzēju izmantoto pārvaldības sistēmu, to veikto darbību, maksātspējas vajadzībām izmantotos novērtēšanas principus, faktiskos riskus un riska pārvaldības sistēmas, kā arī to kapitāla struktūru, vajadzības un vadību;

b)

pieņemtu atbilstīgus lēmumus saistībā ar to uzraudzības tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi.

2.   Kompetentajām iestādēm papildus pilnvarām, kas tām piešķirtas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ir šādas pilnvaras:

a)

noteikt veidu, apmēru un formātu 1. punktā minētajai informācijai, kuru tie PEPP sniedzējiem pieprasa iesniegt iepriekš noteiktos intervālos, iestājoties iepriekš noteiktiem gadījumiem vai ar PEPP sniedzēja situāciju saistītās izmeklēšanas laikā;

b)

iegūt no PEPP sniedzējiem informāciju par līgumiem, kas atrodas pie PEPP sniedzējiem, vai par līgumiem, kuri noslēgti ar trešām personām; un

c)

pieprasīt informāciju no neatkarīgiem ekspertiem, piemēram, revidentiem un aktuāriem.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētā informācija ietver šādus datus:

a)

kvalitatīvie un kvantitatīvie elementi vai jebkura piemērota to kombinācija;

b)

vēsturiskie, pašreizējie vai paredzamie elementi vai jebkura piemērota to kombinācija;

c)

iekšējo vai ārējo avotu dati vai jebkura piemērota to kombinācija.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētā informācija:

a)

atspoguļo attiecīgā PEPP sniedzēja darbības veidu, apjomu un sarežģītību un jo īpaši šai darbībai raksturīgos riskus;

b)

ir pieejama, pilnīga visos būtiskajos aspektos, salīdzināma un ilgākā laikposmā konsekventa;

c)

būtiska, uzticama un saprotama.

5.   PEPP sniedzēji katru gadu kompetentajām iestādēm iesniedz šādu informāciju:

a)

attiecībā uz kurām dalībvalstīm PEPP sniedzējs piedāvā apakškontus;

b)

to saskaņā ar 20. panta 1. punktu sniegto paziņojumu skaits, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir mainījuši savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti;

c)

apakškontu atvēršanas pieprasījumu skaits un to apakškontu skaits, kas atvērti saskaņā ar 20. panta 2. punktu;

d)

PEPP noguldītāju maiņas pakalpojuma pieprasījumu skaits un saskaņā ar 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu veiktas faktiskas pārvešanas gadījumu skaits;

e)

PEPP noguldītāju maiņas pakalpojuma pieprasījumu skaits un saskaņā ar 52. panta 3. punktu veiktas faktiskas pārvešanas gadījumu skaits.

Kompetentās iestādes paziņo minēto informāciju EAAPI.

6.   PEPP sniedzējiem ir atbilstīgas sistēmas un struktūras, ar ko izpildīt 1. līdz 5. punktā noteiktās prasības, kā arī rakstiska nostādne, ko apstiprinājusi PEPP sniedzēja pārvaldības, uzraudzības vai administratīvā struktūra, lai nodrošinātu iesniegtās informācijas pastāvīgu atbilstību.

7.   Pamatojoties uz pieprasījumu kompetentajām iestādēm un nolūkā veikt pienākumus, kas tai uzlikti ar šo regulu, EAAPI var piekļūt PEPP sniedzēju iesniegtajai informācijai.

8.   Ja uz PEPP iemaksām un PEPP pakalpojumiem attiecas priekšrocības vai stimuli, PEPP sniedzējs saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem attiecīgajai valsts iestādei iesniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai sniegtu vai atgūtu šādas priekšrocības vai stimulus, kas attiecīgā gadījumā saņemti saistībā ar šādām iemaksām un pakalpojumiem.

9.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 72. pantu nolūkā papildināt šo regulu, norādot šā panta 1. līdz 5. punktā minēto papildinformāciju, lai nodrošinātu, ka uzraudzības ziņošana notiek piemērotā apmērā.

EAAPI pēc apspriešanās ar pārējām EUI un kompetentajām iestādēm un pēc testēšanas nozares pārstāvju vidū izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu attiecībā uz uzraudzības ziņojumu formātu.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt otrajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

V NODAĻA

UZKRĀŠANAS FĀZE

I SKIRSNIS

Ieguldījumu noteikumi PEPP sniedzējiem

41. pants

Ieguldījumu noteikumi

1.   PEPP sniedzēji ar PEPP saistītos aktīvus iegulda saskaņā ar piesardzības principu un jo īpaši saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

aktīvus iegulda PEPP noguldītāju labākajās ilgtermiņa interesēs kopumā. Potenciāla interešu konflikta gadījumā PEPP sniedzējs vai vienība, kas pārvalda tā portfeli, nodrošina, ka ieguldījumus veic vienīgi PEPP noguldītāju interesēs;

b)

PEPP sniedzēji, ievērojot piesardzības principu, ņem vērā ieguldījumu riskus, kas saistīti ar ieguldījumu lēmumiem un to potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz VSP faktoriem;

c)

aktīvus iegulda tādā veidā, lai nodrošinātu visa portfeļa drošību, kvalitāti, likviditāti un rentabilitāti kopumā;

d)

aktīvus galvenokārt iegulda regulētos tirgos. Ieguldījumus aktīvos, kas netiek laisti tirdzniecībā regulētā finanšu tirgū, uztur piesardzīgā apjomā;

e)

ieguldījumi atvasinātos instrumentos tiek pieļauti, ciktāl šādi instrumenti veicina ieguldījumu riska mazināšanu vai atvieglo efektīvu portfeļa pārvaldīšanu. Minētos instrumentus vērtē piesardzīgi, ņemot vērā pamatā esošo aktīvu, un tos iekļauj PEPP sniedzēja aktīvu novērtējumā. PEPP sniedzēji arī izvairās no pārmērīgas tāda riska uzņemšanās, kurš saistīts ar gadījumiem, kad ir tikai viens darījumu partneris, un ar citiem darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem;

f)

aktīvi tiek pienācīgi dažādoti, lai nepieļautu pārmērīgu paļaušanos uz vienu konkrētu aktīvu veidu, emitentu vai sabiedrību grupu un riska uzkrāšanu portfelī kopumā. Ieguldījumi aktīvos, ko emitējis tas pats emitents vai tai pašai grupai piederoši emitenti, nepakļauj PEPP sniedzēju pārmērīgai riska koncentrācijai;

g)

aktīvus neiegulda jurisdikcijā, kas nesadarbojas nodokļu jomā, kā norādīts piemērojamos Padomes secinājumos par sarakstu ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā, nedz arī augsta riska trešās valstīs ar stratēģiskām nepilnībām, kuras norādītas piemērojamajā Komisijas deleģētajā regulā, kas pieņemta, pamatojoties uz Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu;

h)

PEPP sniedzējs nedrīkst pakļaut sevi un ar PEPP saistītos aktīvus riskam, kas izriet no pārmērīga sviras efekta un pārmērīgām izmaiņām beigu termiņos.

2.   Noteikumus, kas izklāstīti 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā, piemēro tikai tiktāl, ciktāl attiecīgajos nozares tiesību aktos, kas piemērojami PEPP sniedzējiem, nav vēl stingrāku noteikumu.

II SKIRSNIS

PEPP noguldītāju ieguldījumu iespējas

42. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP noguldītājiem maksimāli sešas ieguldījumu iespējas.

2.   Ieguldījumu iespējas ietver pamata PEPP un var ietvert alternatīvas ieguldījumu iespējas.

3.   PEPP sniedzēji visas ieguldījumu iespējas izstrādā, pamatojoties uz garantiju vai riska mazināšanas metodi, ar ko nodrošina pietiekamu aizsardzību PEPP noguldītājiem.

4.   Garantiju sniegšanai piemēro attiecīgos nozares tiesību aktus, kas piemērojami PEPP sniedzējam.

5.   PEPP sniedzēji, kas minēti 6. panta 1. punkta c), d), e) un f) apakšpunktā, var piedāvāt PEPP ar garantiju tikai sadarbībā ar kredītiestādēm vai apdrošināšanas sabiedrībām, kas var sniegt šādas garantijas saskaņā ar tām piemērojamiem nozares tiesību aktiem. Minētās iestādes vai sabiedrības ir pilnībā atbildīgas par garantiju.

43. pants

PEPP noguldītāja ieguldījuma iespējas izvēle

Pēc attiecīgās informācijas un konsultāciju saņemšanas PEPP noguldītājs, noslēdzot PEPP līgumu, izvēlas ieguldījumu iespēju.

44. pants

Izvēlētās ieguldījuma iespējas maiņas nosacījumi

1.   Ja PEPP sniedzējs nodrošina alternatīvas ieguldījumu iespējas, PEPP noguldītājs, veicot PEPP uzkrājumus, var izvēlēties citu ieguldījumu iespēju pēc minimālā piecu gadu laikposma, sākot no PEPP līguma noslēgšanas brīža, un turpmākas izmaiņas veikt, kad ir pagājuši pieci gadi kopš pēdējās ieguldījumu iespējas maiņas. PEPP sniedzējs var atļaut PEPP noguldītājam mainīt izvēlēto ieguldījumu iespēju arī biežāk.

2.   PEPP noguldītājs ieguldījuma iespējas maiņu veic bez maksas.

45. pants

Pamata PEPP

1.   Pamata PEPP ir drošs produkts, ko izmanto kā ieguldījumu standartiespēju. PEPP sniedzēji to izstrādā, pamatojoties uz tā kapitāla garantiju, kas attiecīgā gadījumā jāizmaksā izmaksāšanas fāzes sākumā un izmaksāšanas fāzes laikā, vai pamatojoties uz riska mazināšanas metodi, kas atbilst mērķim ļaut PEPP noguldītājam atgūt kapitālu.

2.   Pamata PEPP izdevumi un atlīdzības gadā nepārsniedz 1 % no uzkrātā kapitāla.

3.   Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus dažādiem PEPP sniedzējiem un dažādiem PEPP veidiem, EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē 2. punktā minēto izdevumu un atlīdzību veidus, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar pārējām EUI.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EAAPI ņem vērā dažādos iespējamos PEPP veidus, to, ka PEPP ir ilgtermiņa pensijas produkts, un dažādās iespējamās PEPP iezīmes, jo īpaši izmaksājamās summas, ko maksā kā ilgtermiņa gadskārtējas izmaksas vai kā ikgadējas izmaksas pa daļām līdz vismaz tādam vecumam, kas atbilst PEPP noguldītāja vidējam paredzamajam mūža ilgumam. EAAPI arī novērtē kapitāla aizsardzības īpašās iezīmes, jo īpaši attiecībā uz kapitāla garantiju. EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

4.   Reizi divos gados pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisija pēc apspriešanās ar EAAPI un attiecīgā gadījumā ar pārējām EUI pārskata 2. punktā minētās procentuālās vērtības atbilstību. Komisija jo īpaši ņem vērā izdevumu un atlīdzību faktisko apjomu un tā izmaiņas, kā arī ietekmi uz PEPP pieejamību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 72. pantu, lai grozītu šā panta 2. punktā minēto procentuālo vērtību, ņemot vērā tās pārskatīšanu, nolūkā nodrošināt PEPP sniedzējiem pienācīgu piekļuvi tirgum.

46. pants

Riska mazināšanas metodes

1.   Riska mazināšanas metožu izmantošana nodrošina, ka PEPP ieguldījumu stratēģija ir izstrādāta tā, lai veidotu stabilus un pienācīgus individuālos nākotnes pensijas ienākumus no PEPP un nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret visu paaudžu PEPP noguldītājiem.

Visas riska mazināšanas metodes, ko piemēro saskaņā ar pamata PEPP vai saistībā ar alternatīvo ieguldījumu iespējām, ir stabilas, noturīgas un atbilst attiecīgās ieguldījumu iespējas riska profilam.

2.   Piemērojamās riska mazināšanas metodes cita starpā var ietvert noteikumus, kuriem ir šāds mērķis:

a)

pakāpeniski pielāgot ieguldījumu sadalījumu nolūkā mazināt ieguldījumu finanšu riskus attiecībā uz grupām, kas atbilst atlikušajam termiņam (dzīves cikla pieeja);

b)

izveidot rezerves no iemaksām vai ieguldījumu atdeves, ko taisnīgi un pārredzami piešķir PEPP noguldītājiem, lai mazinātu ieguldījumu zaudējumus, vai

c)

izmantot atbilstīgas garantijas aizsardzībai pret ieguldījumu zaudējumiem.

3.   Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EAAPI pēc apspriešanās ar pārējām EUI un pēc testēšanas nozares pārstāvju vidū izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā nosaka minimālos kritērijus, kas jāpiemēro riska mazināšanas metodēm, ņemot vērā dažādos PEPP veidus un to īpašās iezīmes, kā arī PEPP sniedzēju dažādos veidus un atšķirības to prudenciālās uzraudzības režīmos.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu.

III SKIRSNIS

Citi uzkrāšanas fāzes aspekti

47. pants

Ar uzkrāšanas fāzi saistītie nosacījumi

1.   Dalībvalstis paredz nosacījumus, kas saistīti ar valsts apakškontu uzkrāšanas fāzi, ja vien tie nav noteikti šajā regulā.

2.   Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši vecuma ierobežojumus uzkrāšanas fāzes sākšanai, uzkrāšanas fāzes minimālo ilgumu, iemaksu maksimālo un minimālo summu un šo iemaksu nepārtrauktību.

VI NODAĻA

IEGULDĪTĀJU AIZSARDZĪBA

48. pants

Turētājbanka

1.   PEPP sniedzēji, kas minēti 6. panta 1. punkta c), e) un f) apakšpunktā, ieceļ vienu vai vairākas turētājbankas, lai pildītu aktīvu drošas glabāšanas pienākumu saistībā ar PEPP sniegšanas darbību un uzraudzības pienākumus.

2.   Attiecībā uz turētājbankas iecelšanu, tās uzdevumu izpildi saistībā ar aktīvu drošu glabāšanu un turētājbankas atbildību, kā arī attiecībā uz turētājbankas uzraudzības pienākumiem attiecīgi piemēro Direktīvas 2009/65/EK IV nodaļu.

49. pants

Biometrisko risku segums

1.   PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP iespēju, kas nodrošina biometrisko risku segumu.

2.   Biometrisko risku segumam piemēro attiecīgos nozares tiesību aktus, kas piemērojami PEPP sniedzējam. Biometrisko risku segums katrā apakškontā var būt atšķirīgs.

3.   PEPP sniedzēji, kas minēti 6. panta 1. punkta a), c), d), e) un f) apakšpunktā, var piedāvāt PEPP ar iespēju nodrošināt biometrisko risku segumu. Tādā gadījumā segumu piešķir, tikai sadarbojoties ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras var apdrošināt šos riskus saskaņā ar tām piemērojamajiem nozares tiesību aktiem. Apdrošināšanas sabiedrības ir pilnībā atbildīgas par biometrisko risku segumu.

50. pants

Sūdzības

1.   PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievieš un piemēro atbilstošas un efektīvas procedūras, lai izskatītu PEPP klientu iesniegtās sūdzības par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

2.   Minētās procedūras piemēro katrā dalībvalstī, kurā PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs piedāvā savus pakalpojumus, un tās ir pieejamas attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā, ko izvēlējies PEPP klients, vai citā valodā, ja par to ir vienojušies PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs un PEPP klients.

3.   PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji dara visu iespējamo, lai uz PEPP klientu sūdzībām atbildētu vai nu elektroniski, vai, izmantojot kādu citu pastāvīgu informācijas nesēju, saskaņā ar 24. pantu. Atbildi sniedz atbilstīgā laikposmā, bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, iztirzājot visus izvirzītos jautājumus. Izņēmuma gadījumos, ja atbildi nav iespējams sniegt 15 darba dienu laikā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja, tad tam ir jānosūta pagaidu atbilde, skaidri izklāstot atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un norādot termiņu, līdz kuram PEPP klients saņems galīgo atbildi. Katrā ziņā termiņš galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 35 darba dienas.

4.   PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji informē PEPP klientu par vismaz vienu strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) struktūru, kas ir kompetenta izskatīt strīdus par PEPP klientu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

5.   Informāciju par procedūrām, kas minētas 1. punktā, sniedz skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā veidā PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja tīmekļa vietnē, filiālē un vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā, kas noslēgts starp PEPP sniedzēju vai PEPP izplatītāju un PEPP klientu. Tajā norāda, kā var piekļūt papildu informācijai par attiecīgo SAI struktūru un tās izmantošanas nosacījumiem.

6.   Kompetentās iestādes izstrādā procedūras, kuras ļauj PEPP klientiem un citām ieinteresētām personām, tostarp patērētāju apvienībām, iesniegt kompetentajām iestādēm sūdzības attiecībā uz PEPP sniedzēju un PEPP izplatītāju iespējamajiem šīs regulas pārkāpumiem. Visos gadījumos sūdzību iesniedzēji saņem atbildes.

7.   Gadījumos, kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti, sūdzības iesniedzējs var izvēlēties iesniegt sūdzību, izmantojot savas dzīvesvietas dalībvalsts kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, kur izdarīts pārkāpums.

51. pants

Ārpustiesas strīdu izskatīšana

1.   Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES (21), attiecīgā gadījumā izmantojot esošās kompetentās iestādes, izveido pienācīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas SAI procedūras, lai izšķirtu strīdus starp PEPP klientiem un PEPP sniedzējiem vai PEPP izplatītājiem attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šīs regulas. PEPP sniedzējiem vai PEPP izplatītājiem, pret kuriem ir uzsāktas procedūras, piemēro šādas SAI procedūras un efektīvi paplašina attiecīgās SAI struktūras kompetences.

2.   Struktūras, kas minētas 1. punktā, efektīvi sadarbojas pārrobežu strīdu izšķiršanā attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kuri izriet no šīs regulas.

VII NODAĻA

PEPP SNIEDZĒJU MAIŅA

52. pants

Maiņas pakalpojuma sniegšana

1.   PEPP sniedzēji nodrošina maiņas pakalpojumu, pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma saskaņā ar 4. punktu pārnesot atbilstošās summas vai attiecīgā gadījumā aktīvus natūrā no PEPP konta, kas tiek turēts pie nododošā PEPP sniedzēja, uz jaunu PEPP kontu, kuram ir tādi paši apakškonti un kurš atvērts pie saņemošā PEPP sniedzēja, slēdzot bijušo PEPP kontu.

Izmantojot maiņas pakalpojumu, nododošais PEPP sniedzējs visu informāciju, kas saistīta ar visiem bijušā PEPP konta apakškontiem, tostarp ziņošanas prasībām, nodod saņemošajam PEPP sniedzējam. Saņemošais PEPP sniedzējs reģistrē šo informāciju attiecīgajos apakškontos.

PEPP noguldītājs var prasīt pāriet pie PEPP sniedzēja, kas dibināts tajā pašā dalībvalstī (iekšzemes maiņa) vai citā dalībvalstī (pārrobežu maiņa). PEPP noguldītājs var izmantot tiesības mainīt PEPP sniedzēju PEPP uzkrāšanas fāzē un izmaksāšanas fāzē.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta uzkrāšanas fāzē PEPP sniedzējiem nav pienākuma nodrošināt PEPP maiņas pakalpojumu, ja PEPP noguldītāji saņem izmaksas kā gadskārtējas izmaksas mūža garumā.

3.   PEPP noguldītājs var nomainīt PEPP sniedzēju pēc minimālā piecu gadu laikposma, sākot no PEPP līguma noslēgšanas brīža, un turpmākas izmaiņas veikt, kad ir pagājuši pieci gadi kopš pēdējās maiņas, neskarot 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu. PEPP sniedzējs var atļaut PEPP noguldītājam mainīt PEPP sniedzējus arī biežāk.

4.   Ja maiņa notiek starp PEPP sniedzējiem, kas veic PEPP noguldītāju individuālā portfeļa pārvaldību, PEPP noguldītāji var izvēlēties pārvest aktīvus natūrā vai pārvest atbilstošas summas. Visos citos gadījumos ir atļauta tikai atbilstošo summu pārvešana.

Ja PEPP noguldītājs pieprasa pārvest aktīvus natūrā, ir vajadzīga saņemošā PEPP sniedzēja rakstveida piekrišana.

53. pants

Maiņas pakalpojums

1.   Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma, kad PEPP noguldītājs ir pieņēmis informācijā balstītu lēmumu, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no PEPP sniedzējiem, kā definēts 56. pantā, saņemošais PEPP sniedzējs uzsāk maiņas pakalpojumu.

2.   PEPP noguldītāja pieprasījumu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā uzsāk maiņas pakalpojumu, vai jebkurā citā valodā, par kuru puses ir vienojušās. Pieprasījumā PEPP noguldītājs:

a)

sniedz nododošajam PEPP sniedzējam īpašu piekrišanu katra 4. punktā minētā uzdevuma izpildei un sniedz saņemošajam PEPP sniedzējam īpašu piekrišanu katra 5. punktā minētā uzdevuma izpildei;

b)

vienojoties ar saņemošo PEPP sniedzēju, norāda datumu, no kura maksājumi ir jāveic PEPP kontā, kas atvērts pie saņemošā PEPP sniedzēja.

Minētais datums ir vismaz divas nedēļas pēc datuma, kurā saņemošais PEPP sniedzējs saskaņā ar 4. punktu saņem dokumentus no nododošā PEPP sniedzēja.

Dalībvalstis var pieprasīt, lai PEPP noguldītāja pieprasījums būtu rakstisks un PEPP noguldītājam tiktu sniegta apstiprinātā pieprasījuma kopija.

3.   Piecu darba dienu laikā no 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas saņemošais PEPP sniedzējs lūdz nododošajam PEPP sniedzējam veikt 4. punktā minētos uzdevumus.

4.   Pēc saņemošā PEPP sniedzēja pieprasījuma saņemšanas nododošais PEPP sniedzējs veic šādus uzdevumus:

a)

piecu darba dienu laikā PEPP noguldītājam un saņemošajam PEPP sniedzējam nosūta PEPP kapitāla pārskatu par laikposmu no dienas, kad sagatavots pēdējais PEPP kapitāla pārskats, līdz pieprasījuma iesniegšanas dienai;

b)

piecu darba dienu laikā saņemošajam PEPP sniedzējam nosūta sarakstu ar esošajiem aktīviem, kas tiek pārvesti, ja tiek pārvesti aktīvi natūrā, kā minēts 52. panta 4. punktā;

c)

pārtrauc pieņemt PEPP kontā ienākošos maksājumus, sākot no datuma, ko PEPP noguldītājs norādījis 2. punkta b) apakšpunktā minētajā pieprasījumā;

d)

PEPP noguldītāja pieprasījumā noteiktajā datumā pārnes atbilstošās summas vai attiecīgā gadījumā aktīvus natūrā saskaņā ar 52. panta 4. punktu no PEPP konta uz jauno PEPP kontu, kas atvērts pie saņemošā PEPP sniedzēja;

e)

PEPP noguldītāja noteiktajā datumā slēdz PEPP kontu, ja PEPP noguldītājam nav nekādu nenokārtotu saistību. Nododošais PEPP sniedzējs nekavējoties informē PEPP noguldītāju, ka šādas nenokārtotas saistības liedz slēgt PEPP noguldītāja kontu.

5.   Saņemošais PEPP sniedzējs – kā paredzēts pieprasījumā un ciktāl informācija, ko sniedzis nododošais PEPP sniedzējs vai PEPP noguldītājs, ļauj saņemošajam PEPP sniedzējam tā rīkoties, – veic visus vajadzīgos sagatavošanās darbus, lai pieņemtu ienākošos maksājumus, un pieņem tos no PEPP noguldītāja pieprasījumā norādītā datuma.

54. pants

Atlīdzības un maksas saistībā ar maiņas pakalpojumu

1.   PEPP noguldītājiem ir bezmaksas piekļuve savai personīgajai informācijai, kuru tur nododošais vai saņemošais PEPP sniedzējs.

2.   Nododošais PEPP sniedzējs sniedz saņemošā PEPP sniedzēja pieprasīto informāciju saskaņā ar 53. panta 4. punkta a) apakšpunktu, nepieprasot par to atlīdzību no PEPP noguldītāja vai saņemošā PEPP sniedzēja.

3.   Kopējās atlīdzības un maksas, ko nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par tā turēta PEPP konta slēgšanu, nedrīkst pārsniegt faktiskos administratīvos izdevumus, kas radušies PEPP sniedzējam, un katrā ziņā nepārsniedz 0,5 % no atbilstošajām summām vai aktīvu natūrā monetārās vērtības, kas jānodod saņemošajam PEPP sniedzējam.

Dalībvalstis var noteikt atlīdzību un maksu mazāku procentuālo daļu, nekā minēts pirmajā daļā, un atšķirīgu procentuālo daļu, ja PEPP sniedzējs ļauj PEPP noguldītājiem biežāk mainīt PEPP sniedzēju, kā minēts 52. panta 3. punktā.

Nododošais PEPP sniedzējs neiekasē nekādas papildu atlīdzības vai maksas no saņemošā PEPP sniedzēja.

4.   Saņemošais PEPP sniedzējs drīkst iekasēt tikai faktiskos administratīvos un darījumu izdevumus, kas saistīti ar maiņas pakalpojumu.

55. pants

PEPP noguldītāju aizsardzība pret finansiāliem zaudējumiem

1.   PEPP sniedzējs nekavējoties atlīdzina visus finansiālos zaudējumus, tostarp atlīdzības, maksas un procentus, kas radušies PEPP noguldītājam un tieši izriet no tā, ka maiņas procesā iesaistītais PEPP sniedzējs nepilda 53. pantā minētos pienākumus.

2.   Šā panta 1. punktā minētā atbildība neiestājas gadījumos, ja rodas ārkārtas un neparedzēti apstākļi, kurus nevar kontrolēt PEPP sniedzējs, kas prasa ņemt vērā minētos apstākļus, no kuru sekām nevarētu izvairīties par spīti visām pūlēm panākt pretējo, vai ja PEPP sniedzējam ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir noteiktas citas juridiskas saistības.

3.   Atbildību saskaņā ar 1. punktu nosaka atbilstīgi valsts līmenī piemērojamām juridiskajām prasībām.

4.   PEPP noguldītājs uzņemas visu finansiālo zaudējumu risku, kas saistīts ar PEPP kontā turēto aktīvu atpakaļpirkšanu natūrā, lai tos no nododošā PEPP sniedzēja pārvestu saņemošajam PEPP sniedzējam, kā minēts 52. panta 4. punktā.

5.   Nododošajam PEPP sniedzējam nav pienākuma maiņas brīdī nodrošināt kapitāla aizsardzību vai garantiju.

56. pants

Informācija par maiņas pakalpojumu

1.   Lai PEPP noguldītāji varētu pieņemt informācijā balstītu lēmumu, PEPP sniedzēji nodrošina PEPP noguldītājiem šādu informāciju par maiņas pakalpojumu:

a)

nododošā un saņemošā PEPP sniedzēja uzdevumi katrā maiņas procesa posmā, kā norādīts 53. pantā;

b)

katra posma pabeigšanai paredzētais laiks;

c)

atlīdzības un maksas, ko iekasē par maiņas procesu;

d)

maiņas iespējamā ietekme, jo īpaši uz kapitāla aizsardzību vai garantiju, un cita ar maiņas pakalpojumu saistīta informācija;

e)

informācija par iespēju attiecīgā gadījumā pārvest aktīvus natūrā.

Saņemošais PEPP sniedzējs ievēro IV nodaļas prasības.

Saņemošais PEPP sniedzējs attiecīgā gadījumā informē PEPP noguldītāju par to, ka pastāv garantiju sistēma, tostarp noguldījumu garantiju sistēma, ieguldītāju kompensācijas sistēma vai apdrošināšanas garantiju sistēma, kas attiecas uz minēto PEPP noguldītāju.

2.   Šā panta 1. punktā minētā informācija ir pieejama PEPP sniedzēja tīmekļa vietnē. To sniedz arī PEPP noguldītājiem pēc pieprasījuma saskaņā ar 24. panta prasībām.

VIII NODAĻA

IZMAKSĀŠANAS FĀZE

57. pants

Ar izmaksāšanas fāzi saistītie nosacījumi

1.   Dalībvalstis nosaka nosacījumus, kas saistīti ar izmaksāšanas fāzi un izmaksāšanu no valsts apakškontiem, ja vien tie nav noteikti šajā regulā.

2.   Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši minimālo vecumu attiecībā uz izmaksāšanas fāzes sākumu, maksimālo laikposmu pirms pensijas vecuma sasniegšanas, lai pievienotos PEPP, kā arī nosacījumus par atpakaļpirkšanu pirms izmaksāšanas fāzes sākumam noteiktā minimālā vecuma sasniegšanas jo īpaši īpašu grūtību gadījumā.

58. pants

Izmaksāšanas veidi

1.   PEPP sniedzēji PEPP noguldītājiem dara pieejamu vienu vai vairākus šādus izmaksāšanas veidus:

a)

gadskārtēja izmaksa;

b)

vienreizēja izmaksa;

c)

izmaksas pa daļām;

d)

iepriekšminēto veidu kombinācijas.

2.   PEPP noguldītāji, noslēdzot PEPP līgumu un pieprasot jauna apakškonta atvēršanu, izvēlas izmaksāšanas veidu izmaksāšanas fāzei. Izmaksāšanas veids katrā apakškontā var būt atšķirīgs.

3.   Neskarot šā panta 1. punktu vai 57. vai 59. pantu, dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai konkrētiem izmaksāšanas veidiem dotu priekšroku. Šādi pasākumi var ietvert kvantitatīvus ierobežojumus vienreizējai izmaksai, lai vairāk veicinātu citus šā panta 1. punktā minētos izmaksāšanas veidus. Šādi kvantitatīvi ierobežojumi attiecas tikai uz izmaksāšanu, kas atbilst tādos PEPP apakškontos uzkrātam kapitālam, kuri saistīti ar dalībvalstīm, kuru tiesību aktos ir paredzēti kvantitatīvi ierobežojumi vienreizējai izmaksai.

4.   Dalībvalstis var precizēt nosacījumus, ar kādiem piešķirtās priekšrocības un stimuli ir jāatmaksā.

59. pants

Izmaksāšanas veidu maiņa

1.   Ja PEPP sniedzējs nodrošina dažādus izmaksāšanas veidus, PEPP noguldītājs drīkst mainīt izmaksāšanas veidu katram atvērtajam apakškontam:

a)

vienu gadu pirms izmaksāšanas fāzes sākuma;

b)

izmaksāšanas fāzes sākumā;

c)

maiņas brīdī.

Izmaksāšanas veida maiņu PEPP noguldītājs var veikt bez maksas.

2.   Saņemot PEPP noguldītāja pieprasījuma mainīt izmaksāšanas veidu, PEPP sniedzējs PEPP noguldītājam sniedz informāciju skaidrā un saprotamā formātā par šādas maiņas finansiālajām sekām PEPP noguldītājam vai PEPP saņēmējam, jo īpaši par jebkādu ietekmi uz valsts noteiktiem stimuliem, kas varētu tikt piemēroti PEPP noguldītāja PEPP esošajiem apakškontiem.

60. pants

Pensijas plānošana un konsultācijas par izmaksāšanas veidiem

1.   Attiecībā uz pamata PEPP izmaksāšanas fāzes sākumā PEPP sniedzējs piedāvā PEPP noguldītājam privāto pensijas plānošanu attiecībā uz PEPP apakškontos uzkrātā kapitāla ilgtspējīgu izmantošanu, ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

a)

PEPP apakškontos uzkrātā kapitāla vērtība;

b)

citu uzkrāto pensijas tiesību kopējā summa; un

c)

PEPP noguldītāja ar pensiju saistītās ilgtermiņa prasības un vajadzības.

2.   Pensijas plānošana, kas minēta 1. punktā, ietver personīgu ieteikumu PEPP noguldītājam par optimālu izmaksāšanas veidu, ja vien netiek nodrošināts tikai viens izmaksāšanas veids. Ja vienreizēja izmaksa neatbilst PEPP noguldītāja ar pensiju saistītajām vajadzībām, konsultāciju sniedz kopā ar attiecīgu brīdinājumu par to.

IX NODAĻA

UZRAUDZĪBA

61. pants

Kompetento iestāžu veikta uzraudzība un EAAPI veikta pārraudzība

1.   PEPP sniedzēja kompetentās iestādes pastāvīgi un saskaņā ar attiecīgo nozares uzraudzības režīmu un standartiem uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām. Tās arī atbild par to, lai tiktu uzraudzīta to pienākumu izpilde, kas izklāstīti PEPP sniedzēja darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos, un tā veikto pasākumu un strukturālās organizācijas atbilstība uzdevumiem, kas jāizpilda, sniedzot PEPP.

2.   EAAPI un kompetentās iestādes pārrauga sniegtos vai izplatītos privāto pensiju produktus, lai pārliecinātos, ka šādus produktus apzīmē kā “PEPP” vai ka tiek norādīts, ka šādi produkti ir PEPP, tikai tad, ja tie ir reģistrēti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

62. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

Katra dalībvalsts nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas nepieciešamas to funkciju veikšanai saskaņā ar šo regulu.

63. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras saistībā ar produktu intervenci

1.   Kompetentās iestādes var aizliegt vai ierobežot PEPP tirgošanu vai izplatīšanu savā dalībvalstī vai no tās saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

kompetentās iestādes ir pārliecinājušās, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka PEPP rada būtiskas vai atkārtotas bažas attiecībā uz noguldītāja aizsardzību vai rada risku finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai visas finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei vismaz vienā dalībvalstī;

b)

šāda rīcība ir samērīga, ņemot vērā identificēto risku būtību, attiecīgo PEPP noguldītāju sarežģītības pakāpi un rīcības iespējamo ietekmi uz PEPP noguldītājiem, kuri noslēguši PEPP līgumu;

c)

kompetentās iestādes ir pienācīgi apspriedušās ar kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, kuras šāds pasākums varētu būtiski ietekmēt; un

d)

šādai rīcībai nav diskriminējošas ietekmes uz pakalpojumiem vai darbībām, kas tiek veiktas no citas dalībvalsts.

Ja ir izpildīti pirmajā daļā izklāstītie nosacījumi, kompetentās iestādes piesardzības nolūkos var piemērot aizliegumu vai ierobežojumu, pirms PEPP tiek tirgots vai izplatīts PEPP noguldītājiem. Aizliegumu vai ierobežojumu var piemērot kompetentās iestādes noteiktajos apstākļos, vai uz tiem var attiekties kompetento iestāžu noteiktie izņēmumi.

2.   Kompetentās iestādes nepiemēro aizliegumu vai ierobežojumu saskaņā ar šo pantu, ja vien vismaz vienu mēnesi pirms paredzētās pasākuma stāšanās spēkā tās nav rakstiski vai kādā citā veidā, par ko vienojušās kompetentās iestādes, paziņojušas visām citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm un EAAPI šādu detalizētu informāciju:

a)

to PEPP, uz kuru attiecas ierosinātais pasākums;

b)

precīzu ierosinātā aizlieguma vai ierobežojuma veidu un to, kad plānota tā stāšanās spēkā; un

c)

pierādījumus, uz kuru pamata tās ir pieņēmušas savu lēmumu un atbilstīgi kuriem tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ir izpildīti visi 1. punktā minētie nosacījumi.

3.   Izņēmuma gadījumos, ja kompetentās iestādes uzskata, ka ir steidzami jārīkojas saskaņā ar šo pantu, lai novērstu PEPP radīto apdraudējumu, kompetentās iestādes pagaidu kārtībā var rīkoties, vismaz 24 stundas pirms pasākuma plānotās stāšanās spēkā sniedzot rakstisku paziņojumu visām pārējām kompetentajām iestādēm un EAAPI, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šajā pantā minētie kritēriji un ka turklāt ir nepārprotami konstatēts, ka vienu mēnesi ilgs paziņošanas laikposms pienācīgi nenovērstu konkrētās bažas vai draudus. Kompetentās iestādes pasākumus pagaidu kārtībā neveic ilgāk par trim mēnešiem.

4.   Kompetentās iestādes savās tīmekļa vietnēs publicē paziņojumu par ikvienu lēmumu piemērot 1. punktā minētos aizliegumus vai ierobežojumus. Minētajā paziņojumā norāda sīku informāciju par konkrēto aizliegumu vai ierobežojumu, laiku pēc paziņojuma publicēšanas, no kura pasākumi stāsies spēkā, un pierādījumus, kuri apliecina, ka visi 1. punkta nosacījumi ir izpildīti. Aizliegumu vai ierobežojumu piemēro tikai saistībā ar rīcību, ko īsteno pēc paziņojuma publicēšanas.

5.   Kompetentās iestādes atsauc aizliegumu vai ierobežojumu, ja 1. punkta nosacījumus vairs nepiemēro.

64. pants

Veicināšana un koordinācija

1.   EAAPI ir veicinoša un koordinējoša loma saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 63. pantam veic kompetentās iestādes. EAAPI jo īpaši nodrošina, lai kompetento iestāžu veiktie pasākumi būtu pamatoti un samērīgi un lai kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā īstenotu konsekventu pieeju.

2.   Pēc tam, kad atbilstīgi 63. pantam ir saņemts paziņojums par kādu aizliegumu vai ierobežojumu, kas jāpiemēro saskaņā ar minēto pantu, EAAPI izdod atzinumu par to, vai aizliegums vai ierobežojums ir pamatots un samērīgs. Ja EAAPI uzskata, ka citas kompetentās iestādes veiktais pasākums ir nepieciešams riska novēršanai, tā to norāda savā atzinumā. Atzinumu publicē EAAPI tīmekļa vietnē.

3.   Ja kompetentā iestāde iesaka veikt vai veic pasākumu pretēji EAAPI atzinumam, kas izdots saskaņā ar 2. punktu, vai atsakās veikt pasākumu pretēji šādam atzinumam, tā nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē paziņojumu, pilnībā izskaidrojot savas rīcības iemeslus.

65. pants

EAAPI intervences pilnvaras attiecībā uz PEPP produktiem

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 9. panta 2. punktu EAAPI pārrauga tirgu, kurā PEPP tiek tirgoti, izplatīti vai pārdoti Savienībā.

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 9. panta 5. punktu EAAPI, ja ir izpildīti šā panta 3. un 4. punkta nosacījumi, var uz laiku aizliegt vai ierobežot Savienībā tirgot, izplatīt vai pārdot konkrētus PEPP vai tādus PEPP, kam ir konkrētas īpašas iezīmes.

Aizliegumu vai ierobežojumu var piemērot EAAPI noteiktajos apstākļos, vai uz tiem var attiekties EAAPI noteiktie izņēmumi.

3.   EAAPI, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar pārējām EUI, pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 2. punktu un tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

ierosinātā rīcība attiecas uz būtiskām bažām par PEPP noguldītāja aizsardzību, tostarp attiecībā uz produkta ilgtermiņa pensijas iezīmēm vai apdraudējumu finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei;

b)

Savienības tiesību aktos paredzētās regulatīvās prasības, kas piemērojamas PEPP, nenovērš apdraudējumu;

c)

kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes nav rīkojušās, lai novērstu minēto apdraudējumu, vai veiktie pasākumi nav pietiekami risinājuši apdraudējuma problēmu.

Ja ir izpildīti šā punkta pirmajā daļā norādītie apstākļi, EAAPI piesardzības nolūkos var piemērot 2. punktā minēto aizliegumu vai ierobežojumu, pirms PEPP tiek tirgots, izplatīts vai pārdots PEPP klientiem.

4.   Veicot pasākumus atbilstīgi šim pantam, EAAPI nodrošina, lai:

a)

konkrētajai rīcībai nebūtu tāda negatīva ietekme uz finanšu tirgu efektivitāti vai uz PEPP noguldītājiem, kas ir nesamērīga ar šādas rīcības ieguvumiem; vai

b)

konkrētā rīcība neradītu regulējuma arbitrāžas risku.

Ja kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes ir veikušas kādu pasākumu atbilstīgi 63. pantam, EAAPI var pieņemt ikvienu no šā panta 2. punktā minētajiem pasākumiem, nesniedzot 64. pantā paredzēto atzinumu.

5.   Pirms lēmuma pieņemšanas par rīcību saskaņā ar šo pantu EAAPI informē kompetentās iestādes par rīcību, ko tā ierosina.

6.   EAAPI savā tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par jebkuru lēmumu rīkoties saskaņā ar šo pantu. Paziņojumā norāda sīkāku informāciju par aizliegumu vai ierobežojumu un norāda laiku pēc paziņojuma publicēšanas, no kura šie pasākumi stājas spēkā. Aizliegums vai ierobežojums attiecas tikai uz rīcību, kas īstenota pēc pasākumu stāšanās spēkā.

7.   EAAPI ar pienācīgu regularitāti un vismaz reizi trijos mēnešos pārskata saskaņā ar 2. punktu piemēroto aizliegumu vai ierobežojumu. Ja aizliegums vai ierobežojums netiek pagarināts pēc tam, kad pagājis minētais triju mēnešu laikposms, tas zaudē spēku.

8.   Jebkura EAAPI īstenota rīcība saskaņā ar šo pantu ir prioritāra salīdzinājumā ar kādas kompetentās iestādes iepriekš īstenotu rīcību.

9.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 72. pantu, lai papildinātu šo regulu ar kritērijiem un faktoriem, kas EAAPI jāpiemēro, nosakot, vai pastāv būtiskas bažas par PEPP noguldītāju aizsardzību, tostarp attiecībā uz PEPP produkta ilgtermiņa pensijas iezīmēm, vai draudi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei, kā minēts šā panta 3. punkta a) apakšpunktā.

Minētie kritēriji un faktori ietver:

a)

PEPP sarežģītības pakāpi un saistību ar tā PEPP noguldītāja veidu, kam to tirgo vai pārdod;

b)

PEPP, darbības vai prakses inovācijas pakāpi;

c)

sviras efektu, ko PEPP produkts vai prakse nodrošina;

d)

attiecībā uz finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti – PEPP uzkrātā kapitāla apmēru vai kopējo summu.

66. pants

Sadarbība un saskaņošana

1.   Katra kompetentā iestāde palīdz nodrošināt šīs regulas konsekventu piemērošanu visā Savienībā.

2.   Kompetentās iestādes savstarpēji sadarbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (22) un Direktīvām 2009/65/EK, 2009/138/EK, 2011/61/ES, 2014/65/ES, un Direktīvām (ES) 2016/97 un (ES) 2016/2341.

3.   Kompetentās iestādes un EAAPI savstarpēji sadarbojas, lai pildītu savus attiecīgos šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1094/2010.

4.   Kompetentās iestādes un EAAPI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai pildītu savus attiecīgos šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1094/2010, jo īpaši lai identificētu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

5.   Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē informāciju par sadarbību un informācijas apmaiņu, kā arī prasības, kas nepieciešamas, lai iepriekš minēto informāciju salīdzināšanas nolūkos atspoguļotu standartizētā formātā.

EAAPI līdz 2020. gada 15. augustam iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

X NODAĻA

SODI

67. pants

Administratīvie sodi un citi pasākumi

1.   Neskarot kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaras un dalībvalstu tiesības paredzēt un piemērot kriminālsodus, dalībvalstis paredz noteikumus par atbilstīgiem administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem, kas piemērojami par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek piemēroti. Paredzētie administratīvie sodi un citi pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

Dalībvalstis var nolemt neparedzēt noteikumus par administratīvajiem sodiem, kā minēts pirmajā daļā, attiecībā uz pārkāpumiem, par kuriem ir paredzēti kriminālsodi saskaņā ar to valsts tiesību aktiem.

Līdz šīs regulas piemērošanas dienai dalībvalstis paziņo Komisijai un EAAPI pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus. Tās nekavējoties ziņo Komisijai un EAAPI par jebkādiem šo noteikumu turpmākiem grozījumiem.

2.   Administratīvos sodus un citus pasākumus, kas minēti šā panta 3. punktā, piemēro vismaz situācijās, kad:

a)

finanšu sabiedrība, kā minēts 6. panta 1. punktā, ir reģistrējusi PEPP, sniedzot nepatiesas vai maldinošas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, tādējādi pārkāpjot 6. un 7. pantu;

b)

finanšu sabiedrība, kā minēts 6. panta 1. punktā, bez nepieciešamās reģistrācijas sniedz vai attiecīgi izplata produktus ar apzīmējumu “Pan-Eiropas privāto pensiju produkts” vai “PEPP”;

c)

PEPP sniedzējs nav sniedzis pārnesamības pakalpojumu, pārkāpjot 18. vai 19. pantu, vai saskaņā ar 20. un 21. pantu pieprasīto informāciju par minēto pakalpojumu, vai nav spējis izpildīt IV nodaļā, V nodaļā, 48. un 50. pantā un VII nodaļā noteiktās prasības un pienākumus;

d)

turētājbanka nav izpildījusi savus uzraudzības pienākumus saskaņā ar 48. pantu.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir pilnvaras attiecībā uz šā panta 2. punktā minētajām situācijām piemērot vismaz šādus administratīvos sodus un citus pasākumus:

a)

publisku paziņojumu, kurā saskaņā ar 69. pantu norādīta fiziskās vai juridiskās personas identitāte un pārkāpuma būtība;

b)

rīkojumu fiziskai vai juridiskai personai pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no tās atkārtošanas;

c)

pagaidu aizliegumu jebkuram finanšu sabiedrības pārvaldības, uzraudzības vai administratīvās struktūras loceklim vai jebkurai citai fiziskai personai, kas tiek saukta pie atbildības, veikt pārvaldības funkcijas šādās sabiedrībās;

d)

attiecībā uz fizisku personu – maksimālo administratīvo sodu vismaz 5 000 000 EUR apmērā vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, atbilstošu summu attiecīgās valsts valūtā 2019. gada 14. augustā;

e)

attiecībā uz juridisku personu – maksimālo administratīvo naudas sodu, kas minēts d) apakšpunktā, vai līdz 10 % no gada apgrozījuma kopsummas, kas norādīta pēdējā pieejamā finanšu pārskatā, ko apstiprinājusi tās pārvaldības, uzraudzības vai administratīvā struktūra; ja juridiskā persona ir mātessabiedrība vai mātessabiedrības meitassabiedrība, kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES (23) jāsagatavo konsolidēts finanšu pārskats, izmantojamā gada apgrozījuma kopsumma ir gada apgrozījuma kopsumma vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem grāmatvedības tiesību aktiem, kas norādīti jaunākajā pieejamā konsolidētajā finanšu pārskatā, kuru apstiprinājusi galvenās mātessabiedrības pārvaldības, uzraudzības vai administratīva struktūra;

f)

attiecībā uz fizisku personu – maksimālo administratīvo sodu vismaz 700 000 EUR apmērā vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, atbilstošu summu attiecīgās valsts valūtā 2019. gada 14. augustā;

g)

maksimālo administratīvo sodu, kas vismaz divreiz pārsniedz no pārkāpuma gūtā ieguvuma summu (ja šādu ieguvumu var konstatēt), pat ja tas pārsniedz attiecīgi d), e) un f) apakšpunktā minēto maksimālo summu.

4.   Jebkurš lēmums, ar kuru piemēro 1. punkta pirmajā daļā un 3. punktā noteiktos administratīvos sodus vai citus pasākumus, ir pamatots, un to ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

5.   Īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu un 3. punktu, kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka administratīvie sodi un citi pasākumi nodrošina rezultātus, kādus cenšas panākt ar šo regulu, un koordinē savu darbību, lai izvairītos no iespējamas dublēšanās un pārklāšanās, piemērojot administratīvos sodus un citus pasākumus pārrobežu lietās.

68. pants

Administratīvo sodu un citu pasākumu piemērošanas pilnvaru īstenošana

1.   Kompetentās iestādes savas pilnvaras piemērot 67. pantā minētos administratīvos sodus un citus pasākumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesisko regulējumu īsteno:

a)

tieši;

b)

sadarbībā ar citām iestādēm;

c)

vēršoties kompetentajā tiesu iestādē.

2.   Kompetentās iestādes, nosakot saskaņā ar šīs regulas 67. panta 3. punktu piemērota administratīva soda vai cita pasākuma veidu un apmēru, ņem vērā visus nozīmīgos apstākļus, tostarp attiecīgā gadījumā:

a)

pārkāpuma būtiskumu, smagumu un ilgumu;

b)

fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, atbildības pakāpi;

c)

fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, finansiālo stāvokli, par ko liecina atbildīgās juridiskās personas apgrozījuma kopsumma vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumi un neto aktīvu vērtība;

d)

fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, gūto peļņu vai novērstos zaudējumus, ja tos var konstatēt, un to nozīmīgumu;

e)

pārkāpuma radītos zaudējumus trešām personām, ciktāl tos var noteikt;

f)

fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, gatavību sadarboties ar kompetentajām iestādēm, neskarot nepieciešamību nodrošināt minētās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atdošanu;

g)

fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, iepriekš izdarītos pārkāpumus.

69. pants

Administratīvo sodu un citu pasākumu publicēšana

1.   Kompetentās iestādes savās oficiālajās tīmekļa vietnēs nekavējoties publicē lēmumu, ar kuru tiek piemērots administratīvs sods vai cits pasākums par šīs regulas pārkāpumu, pēc tam, kad administratīvā soda vai cita pasākuma adresāts ir ticis informēts par minēto lēmumu.

2.   Publikācijā, kas minēta 1. punktā, ietver informāciju par pārkāpuma veidu un būtību, par pārkāpumu atbildīgās personas identitāti un piemērotos administratīvos sodus vai citus pasākumus.

3.   Ja kompetentās iestādes, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, uzskata, ka juridisko personu identitātes vai fizisko personu identitātes un personas datu publicēšana ir nesamērīga, vai ja kompetentās iestādes uzskata, ka šāda publicēšana apdraud finanšu tirgu stabilitāti vai izmeklēšanas gaitu, tās:

a)

atliek lēmuma, ar ko piemēro sodu vai citu pasākumu, publicēšanu līdz brīdim, kad šādas nepublicēšanas iemesli vairs nepastāv; vai

b)

publicē lēmumu, ar ko piemēro administratīvo sodu vai citu pasākumu, saprātīgu laikposmu neizpaužot lēmuma adresāta identitāti un personas datus, ja ir sagaidāms, ka šajā laikposmā beigs pastāvēt šādas anonīmas publikācijas iemesli, ja vien šāda anonīma publikācija nodrošina attiecīgo personas datu iedarbīgu aizsardzību; vai

c)

lēmumu par administratīvā soda vai cita pasākuma piemērošanu nepublicē vispār, ja a) un b) apakšpunktā izklāstītie risinājuma varianti tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai nodrošinātu:

i)

to, ka netiek apdraudēta finanšu tirgu stabilitāte;

ii)

šādu lēmumu publicēšanas samērīgumu attiecībā uz pasākumiem, kuri tiek uzskatīti par maznozīmīgiem.

4.   Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums publicēt administratīvo sodu vai citu pasākumu anonīmi, kā minēts 3. punkta b) apakšpunktā, attiecīgo datu publicēšanu var atlikt. Ja lēmums par administratīva soda vai cita pasākuma piemērošanu tiek pārsūdzēts attiecīgajās tiesu iestādēs, kompetentās iestādes arī minēto informāciju un visu turpmāko informāciju par šādas pārsūdzības iznākumu bez kavēšanās pievieno savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Tās publicē arī jebkuru tiesas nolēmumu, ar ko atceļ lēmumu par administratīvā soda vai cita pasākuma piemērošanu.

5.   Kompetentā iestāde nodrošina, ka jebkura publikācija, kas minēta 1.–4. punktā, tās oficiālajā tīmekļa vietnē ir pieejama vismaz piecus gadus pēc tās publicēšanas. Publikācijā iekļautos personas datus kompetentās iestādes savās oficiālajās tīmekļa vietnēs glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.

70. pants

Pienākums iesniegt EAAPI informāciju saistībā ar administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem

1.   Kompetentās iestādes informē EAAPI par visiem administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem, kas piemēroti, bet nav publicēti saskaņā ar 69. panta 3. punkta c) apakšpunktu, ieskaitot visas ar tiem saistītās pārsūdzības un to iznākumu.

2.   Kompetentās iestādes reizi gadā sniedz EAAPI apkopotu informāciju par visiem administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 67. pantu.

EAAPI minēto informāciju publicē gada ziņojumā.

3.   Ja dalībvalstis saskaņā ar 67. panta 1. punkta otro daļu ir izlēmušas noteikt kriminālsodus par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, to kompetentās iestādes ik gadu EAAPI iesniedz anonimizētus un apkopotus datus par visām veiktajām kriminālizmeklēšanām un piespriestajiem kriminālsodiem. Datus par piespriestajiem kriminālsodiem EAAPI publicē gada pārskatā.

4.   Ja kompetentās iestādes sabiedrībai ir darījušas zināmu informāciju par administratīvu sodu, citu pasākumu vai kriminālsodu, tās vienlaikus par šo sodu, pasākumu vai kriminālsodu paziņo EAAPI.

XI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

71. pants

Personas datu apstrāde

Attiecībā uz personas datu apstrādi šīs regulas ietvaros PEPP sniedzēji, PEPP izplatītāji un kompetentās iestādes savus uzdevumus šīs regulas nolūkos veic saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK. Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko EAAPI veic šīs regulas ietvaros, EAAPI ievēro Regulu (ES) 2018/1725.

72. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 40. panta 9. punktā, 45. panta 4. punktā un 65. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2019. gada 14. augusta. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 40. panta 9. punktā, 45. panta 4. punktā un 65. panta 9. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 40. panta 9. punktu, 45. panta 4. punktu vai 65. panta 9. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

73. pants

Novērtēšana un ziņošana

1.   Piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam reizi piecos gados Komisija veic šīs regulas novērtējumu un pēc apspriešanās ar EAAPI un attiecīgā gadījumā ar pārējām EUI sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem. Attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.

2.   Ziņojumā jo īpaši ietver turpmāk minēto:

a)

PEPP reģistrācijas procedūras darbība saskaņā ar II nodaļu;

b)

pārnesamība, jo īpaši PEPP noguldītājiem pieejamie apakškonti un noguldītāja iespēja turpināt sniegt ieguldījumu pēdējā atvērtajā apakškontā saskaņā ar 20. panta 3. un 4. punktu;

c)

partnerību izveide;

d)

maiņas pakalpojuma darbība un atlīdzību un maksu apmērs;

e)

PEPP tirgus izplatības līmenis un šīs regulas ietekme uz pensiju nodrošinājumu visā Eiropā, tostarp esošo produktu aizstāšana un pamata PEPP ieviešana;

f)

sūdzību izskatīšanas procedūra;

g)

VSP faktoru integrāciju PEPP ieguldījumu politikā;

h)

to atlīdzību, maksu un izdevumu apmērs, ko tieši vai netieši sedz PEPP noguldītāji, tostarp iespējamo tirgus nepilnību novērtējums;

i)

PEPP sniedzēju atbilstība šai regulai un standartiem, kas noteikti piemērojamos nozares tiesību aktos;

j)

dažādu riska mazināšanas metožu piemērošana, ko izmanto PEPP sniedzēji;

k)

PEPP sniegšana saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību;

l)

vai ir noderīgi informāciju par produkta līdzšinējiem darbības rezultātiem atklāt potenciālajiem PEPP noguldītājiem, ņemot vērā informāciju par darbības rezultātu scenārijiem, kas tiks iekļauti PEPP;

m)

vai PEPP noguldītājiem sniegtās konsultācijas ir atbilstošas, jo īpaši attiecībā uz iespējamiem izmaksāšanas veidiem.

Pirmās daļas e) punktā minētajā novērtējumā ņem vērā iemeslus, kuru dēļ atsevišķās dalībvalstīs apakškontus neatver, un novērtē PEPP sniedzēju panākto progresu un centienus tehnisko risinājumu izstrādē attiecībā uz apakškontu atvēršanu.

3.   Komisija izveido attiecīgo ieinteresēto personu grupu, lai pastāvīgi pārraudzītu PEPP izstrādi un īstenošanu. Šajā grupā iekļauj vismaz EAAPI, kompetentās iestādes, nozares un patērētāju pārstāvjus un neatkarīgos ekspertus.

Minētās grupas sekretariāts ir EAAPI.

74. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu sāk piemērot 12 mēnešus pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēti deleģētie akti, kas minēti 28. panta 5. punktā, 30. panta 2. punktā, 33. panta 3. punktā, 36. panta 2. punktā, 37. panta 2. punktā, 45. panta 3. punktā un 46. panta 3. punktā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 20. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 81, 2.3.2018., 139. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 14. jūnija lēmums.

(3)  OV C 11, 12.1.2018., 24. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(13)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.).

(22)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(23)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).


Top