EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1174

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1174 (2019. gada 9. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2019. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām

C/2019/5085

OJ L 184, 10.7.2019, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1174/oj

10.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1174

(2019. gada 9. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2019. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Attiecībā uz katru dalībvalsti, kas īsteno Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 1. nodaļā paredzēto pamata maksājuma shēmu, tās pašas regulas 22. panta 1. punktā minētais valsts gada maksimālais apjoms 2019. gadam Komisijai jānosaka, no minētās regulas II pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā apjoma atņemot maksimālos apjomus, kas noteikti saskaņā ar minētās regulas 42., 47., 49., 51. un 53. pantu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 2. punktu ir jāņem vērā ikviens palielinājums, ko dalībvalstis piemērojušas atbilstīgi minētajam noteikumam.

(2)

Attiecībā uz katru dalībvalsti, kas īsteno Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 1. nodaļā paredzēto vienotā platībmaksājuma shēmu, tās pašas regulas 36. panta 4. punktā minētais valsts gada maksimālais apjoms 2019. gadam Komisijai jānosaka, no minētās regulas II pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā apjoma atņemot maksimālos apjomus, kas noteikti saskaņā ar minētās regulas 42., 47., 49., 51. un 53. pantu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punkta otro daļu Komisijai, kad tā nosaka vienotā platībmaksājuma shēmas valsts gada maksimālo apjomu, jāņem vērā ikviens palielinājums, ko dalībvalstis piemērojušas atbilstīgi minētajam noteikumam.

(3)

Attiecībā uz katru dalībvalsti, kas piešķir Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 2. nodaļā paredzēto pārdalošo maksājumu, tās pašas regulas 42. panta 2. punktā minētais valsts gada maksimālais apjoms 2019. gadam Komisijai jānosaka, pamatojoties uz procentuālo daļu, kuru šīs dalībvalstis paziņojušas atbilstīgi minētās regulas 42. panta 1. punktam.

(4)

Saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 3. nodaļā paredzēto maksājumu par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm 2019. gadā tās pašas regulas 47. panta 3. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam ir jāaprēķina saskaņā ar minētās regulas 47. panta 1. punktu, un tie ir 30 % no valsts maksimālā apjoma, kas attiecīgajai dalībvalstij noteikts minētās regulas II pielikumā.

(5)

Attiecībā uz dalībvalstīm, kas piešķir Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 4. nodaļā paredzēto maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, tās pašas regulas 49. panta 2. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam Komisijai jānosaka, pamatojoties uz procentuālo daļu, kuru attiecīgās dalībvalstis paziņojušas atbilstīgi minētās regulas 49. panta 1. punktam.

(6)

Saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 5. nodaļā paredzēto maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem tās pašas regulas 51. panta 4. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam Komisijai jānosaka, pamatojoties uz procentuālo daļu, kuru attiecīgās dalībvalstis paziņojušas atbilstīgi minētās regulas 51. panta 1. punktam, un tie nedrīkst pārsniegt 2 % no gada maksimālā apjoma, kas noteikts II pielikumā.

(7)

Ja gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzētā maksājuma kopējā summa, par kuru 2019. gadā iesniegti pieteikumi, kādā dalībvalstī pārsniedz atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 4. punktam noteikto maksimālo apjomu, saskaņā ar minētās regulas 51. panta 2. punktu starpība jāfinansē attiecīgajai dalībvalstij, nepārsniedzot minētās regulas 51. panta 1. punktā noteikto maksimālo summu. Skaidrības labad ir lietderīgi šo maksimālo summu noteikt katrai dalībvalstij atsevišķi.

(8)

Attiecībā uz katru dalībvalsti, kas 2019. gadā piešķir Regulas (ES) Nr. 1307/2013 IV sadaļas 1. nodaļā paredzēto brīvprātīgo saistīto atbalstu, tās pašas regulas 53. panta 7. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam Komisijai jānosaka, pamatojoties uz procentuālo daļu, kuru attiecīgā dalībvalsts paziņojusi atbilstīgi minētās regulas 54. panta 1. punktam.

(9)

Attiecībā uz 2019. gadu Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētā tiešā atbalsta shēmu īstenošana ir sākusies 2019. gada 1. janvārī. Lai nodrošinātu saskanību starp minētās regulas piemērojamību 2019. pieprasījumu gadam un attiecīgo maksimālo budžeta apjomu piemērojamību, šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 1. punktā minētie pamata maksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma I punktā.

2.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punktā minētie vienotā platībmaksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma II punktā.

3.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 42. panta 2. punktā minētie pārdalošā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma III punktā.

4.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 47. panta 3. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma IV punktā.

5.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 49. panta 2. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam par apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma V punktā.

6.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 4. punktā minētie valsts gada maksimālie apjomi maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma VI punktā.

7.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 1. punktā minētās maksimālās summas maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem 2019. gadam ir noteiktas šīs regulas pielikuma VII punktā.

8.   Regulas (ES) Nr. 1307/2013 53. panta 7. punktā minētie brīvprātīgā saistītā atbalsta valsts gada maksimālie apjomi 2019. gadam ir noteikti šīs regulas pielikuma VIII punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.


PIELIKUMS

I.   Pamata maksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 1. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Beļģija

211 289

Dānija

531 810

Vācija

2 988 165

Īrija

825 611

Grieķija

1 091 170

Spānija

2 845 377

Francija

3 025 958

Horvātija

143 257

Itālija

2 155 184

Luksemburga

22 741

Malta

650

Nīderlande

466 930

Austrija

470 383

Portugāle

279 562

Slovēnija

75 223

Somija

262 840

Zviedrija

403 066

Apvienotā Karaliste

2 092 657

II.   Vienotā platībmaksājuma shēmas valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Bulgārija

378 884

Čehija

472 211

Igaunija

93 655

Kipra

29 672

Latvija

148 482

Lietuva

187 426

Ungārija

733 206

Polija

1 576 884

Rumānija

987 609

Slovākija

253 038

III.   Pārdalošā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 42. panta 2. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Beļģija

46 100

Bulgārija

55 900

Vācija

335 480

Francija

687 718

Horvātija

31 765

Lietuva

72 552

Polija

298 036

Portugāle

23 050

Rumānija

101 799

Apvienotā Karaliste

81 479

IV.   Par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm paredzētā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 47. panta 3. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Beļģija

144 557

Bulgārija

238 888

Čehija

258 509

Dānija

245 627

Vācija

1 437 770

Igaunija

43 190

Īrija

363 320

Grieķija

550 385

Spānija

1 468 030

Francija

2 063 154

Horvātija

95 294

Itālija

1 111 301

Kipra

14 593

Latvija

84 046

Lietuva

145 104

Luksemburga

10 030

Ungārija

402 860

Malta

1 573

Nīderlande

201 261

Austrija

207 521

Polija

1 035 154

Portugāle

179 807

Rumānija

570 959

Slovēnija

40 283

Slovākija

135 498

Somija

157 389

Zviedrija

209 930

Apvienotā Karaliste

961 573

V.   Apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, paredzētā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 49. panta 2. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Dānija

2 857

Slovēnija

2 122

VI.   Gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzētā maksājuma valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 4. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Beļģija

9 095

Bulgārija

3 176

Čehija

1 723

Dānija

14 328

Vācija

47 926

Igaunija

979

Īrija

24 221

Grieķija

36 692

Spānija

97 869

Francija

68 772

Horvātija

6 353

Itālija

37 043

Kipra

657

Latvija

5 603

Lietuva

6 046

Luksemburga

501

Ungārija

5 371

Malta

21

Nīderlande

13 417

Austrija

13 835

Polija

34 505

Portugāle

11 987

Rumānija

23 752

Slovēnija

2 014

Slovākija

1 706

Somija

5 246

Zviedrija

10 497

Apvienotā Karaliste

16 405

VII.   Gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzētā maksājuma maksimālās summas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1307/2013 51. panta 1. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Beļģija

9 637

Bulgārija

15 926

Čehija

17 234

Dānija

16 375

Vācija

95 851

Igaunija

2 879

Īrija

24 221

Grieķija

36 692

Spānija

97 869

Francija

137 544

Horvātija

6 353

Itālija

74 087

Kipra

973

Latvija

5 603

Lietuva

9 674

Luksemburga

669

Ungārija

26 857

Malta

105

Nīderlande

13 417

Austrija

13 835

Polija

69 010

Portugāle

11 987

Rumānija

38 064

Slovēnija

2 686

Slovākija

9 033

Somija

10 493

Zviedrija

13 995

Apvienotā Karaliste

64 105

VIII.   Brīvprātīga saistītā atbalsta valsts gada maksimālie apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 53. panta 7. punktā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2019

Beļģija

80 935

Bulgārija

119 444

Čehija

129 255

Dānija

24 135

Igaunija

6 142

Īrija

3 000

Grieķija

182 056

Spānija

584 919

Francija

1 031 577

Horvātija

47 647

Itālija

478 600

Kipra

3 891

Latvija

42 023

Lietuva

72 552

Luksemburga

160

Ungārija

201 430

Malta

3 000

Nīderlande

3 350

Austrija

14 526

Polija

505 933

Portugāle

117 535

Rumānija

259 043

Slovēnija

17 456

Slovākija

67 740

Somija

102 828

Zviedrija

90 970

Apvienotā Karaliste

53 129


Top