EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1156

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/54/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 55–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1156/oj

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 188/55


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1156

(2019. gada 20. jūnijs)

par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Atšķirīgas regulatīvās un uzraudzības pieejas attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES (3) definēto alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF), tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 345/2013 (4) definēto Eiropas riska kapitāla fondu (EuVECA), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 346/2013 (5) definēto Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu (EuSEF) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/760 (6) definēto Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu (ELTIF), kā arī pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārrobežu izplatīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (7) nozīmē rada sadrumstalotību un šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai un AIF un PVKIU pieejamībai, kas savukārt varētu kavēt to tirdzniecību citās dalībvalstīs. PVKIU atkarībā no tā juridiskā veida var tikt pārvaldīts ārēji vai iekšēji. Visiem šīs regulas noteikumiem par PVKIU pārvaldības sabiedrībām būtu jāattiecas gan uz uzņēmumu, kura pamatdarbība ir PVKIU pārvaldība, gan uz jebkuru PVKIU, kas nav iecēlis PVKIU pārvaldības sabiedrību.

(2)

Lai uzlabotu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem piemērojamo tiesisko regulējumu un labāk aizsargātu ieguldītājus, tirgvedības paziņojumi, kas paredzēti ieguldītājiem, kuri veic ieguldījumus AIF un PVKIU, vajadzētu būt identificējamiem kā tādiem, un tajos vienlīdz nozīmīgā veidā būtu jāapraksta riski un ieguvumi, kas saistīti ar AIF vai PVKIU daļu, akciju vai sertifikātu iegādi. Turklāt visai ieguldītājiem paredzētajos tirgvedības paziņojumos ietvertajai informācijai vajadzētu būt sniegtai patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā. Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un vienlīdzīgus apstākļus konkurencei starp AIF un PVKIU, AIF un PVKIU tirgvedības paziņojumiem būtu jāpiemēro tirgvedības paziņojumu standarti.

(3)

AIF un PVKIU ieguldītājiem paredzētajos tirgvedības paziņojumos būtu jānorāda, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji var saņemt apkopotu informāciju par ieguldītāju tiesībām, un tajos būtu skaidri jānorāda, ka AIFP, EuVECA pārvaldniekam, EuSEF pārvaldniekam vai PVKIU pārvaldības sabiedrībai (kopā – “kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki”) ir tiesības izbeigt tirgvedības nolūkā veiktos pasākumus.

(4)

Lai uzlabotu pārredzamību un ieguldītāju aizsardzību un atvieglotu piekļuvi informācijai par valstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas piemērojami tirgvedības paziņojumiem, kompetentajām iestādēm šādi teksti, tostarp to neoficiālie kopsavilkumi, būtu jāpublicē savā tīmekļa vietnē vismaz valodā, kuru ierasts lietot starptautisko finanšu jomā, jo tas ļautu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem gūt plašu pārskatu par šiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem. Šāda publicēšana būtu veicama tikai informatīvā nolūkā, un tai nevajadzētu radīt juridiskus pienākumus. Šo pašu iemeslu dēļ Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (8), (EVTI) būtu jāizveido centrāla datubāze, kurā tiktu apkopoti attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem valstu noteikto prasību kopsavilkumi un hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs publicēto informāciju.

(5)

Lai aktīvi atbalstītu labāko praksi ieguldītāju aizsardzības jomā, kas ir ietverta valstu prasībās attiecībā uz patiesiem un skaidriem tirgvedības paziņojumiem, tostarp šādu tirgvedības paziņojumu tiešsaistes aspektiem, EVTI būtu jāizdod pamatnostādnes par šo prasību piemērošanu tirgvedības paziņojumiem.

(6)

Būtu jāparedz iespēja kompetentajām iestādēm pieprasīt iepriekšēju paziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, lai varētu veikt ex ante pārbaudi attiecībā uz to, vai minētie paziņojumi atbilst šai regulai un citām piemērojamām prasībām, piemēram, vai tirgvedības paziņojumi ir identificējami kā tādi, vai tajos vienlīdz nozīmīgā veidā ir aprakstīti riski un ieguvumi, kas saistīti ar PVKIU sertifikātu – un gadījumos, kad dalībvalsts atļauj tirgot AIF privātiem ieguldītājiem, AIF – riski un ieguvumi, kas saistīti ar AIF sertifikātu vai akciju iegādi, un vai visa tirgvedības paziņojumos iekļautā informācija ir sniegta patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā. Šāda pārbaude būtu jāveic ierobežotā laikposmā. Ja kompetentās iestādes pieprasa iepriekšēju paziņošanu, tam nevajadzētu liegt iespēju šīm iestādēm veikt tirgvedības paziņojumu ex post pārbaudi.

(7)

Kompetentajām iestādēm būtu jāziņo EVTI par minēto pārbaužu rezultātiem, grozījumu pieprasījumiem un jebkādām sankcijām, kas uzliktas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem. Lai uzlabotu informētību par tirgvedības paziņojumiem piemērojamajiem noteikumiem un šo noteikumu pārredzamību, no vienas puses, un lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, no otras puses, EVTI katru otro gadu būtu jāsagatavo un jānosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojums par šiem noteikumiem un to praktisko piemērošanu, pamatojoties uz kompetento iestāžu veiktām tirgvedības paziņojumu ex ante un ex post pārbaudēm.

(8)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un atvieglotu tiem lēmumu pieņemšanu par to, vai iesaistīties ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanā, ir svarīgi, lai maksas un nodevas, ko kompetentās iestādes iekasējušas par pārrobežu darbību uzraudzību, būtu proporcionālas veiktajiem uzraudzības uzdevumiem un tiktu publiski atklātas un lai pārredzamības palielināšanas nolūkā minētās maksas un nodevas tiktu publicētas kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs. Tā paša iemesla dēļ EVTI tīmekļa vietnē būtu jāpublicē hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs publicēto informāciju par maksām un nodevām, lai tādējādi izveidotu centrālu informācijas punktu. EVTI tīmekļa vietnei būtu jāietver arī interaktīvs rīks, kas ļauj veikt kompetento iestāžu iekasēto maksu un nodevu indikatīvus aprēķinus.

(9)

Lai nodrošinātu maksu vai nodevu labāku iekasēšanu un palielinātu maksu un nodevu struktūras pārredzamību un skaidrību gadījumos, kad šādas maksas vai nodevas iekasē kompetentās iestādes, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem būtu jāsaņem rēķins, atsevišķs maksājuma pārskats vai maksājuma uzdevums, kurā skaidri norādīta maksājamo maksu vai nodevu summa un maksāšanas līdzeklis.

(10)

Tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010 EVTI būtu jāuzrauga un jāizvērtē tirgus norises savas kompetences jomā, būtu lietderīgi un nepieciešami uzlabot EVTI zinātību, paplašinot EVTI pastāvošās datubāzes, tajās iekļaujot centrālu datu bāzi, kurā uzskaitīti visi AIF un PVKIU, kuru tirdzniecība notiek pāri robežām, šo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki un visas dalībvalstis, kurās notiek šāda tirdzniecība. Šajā nolūkā un lai ļautu EVTI atjaunināt centrālo datubāzi, kompetentajām iestādēm būtu EVTI jānosūta informācija par paziņojumiem, paziņojuma vēstules un informācija, kuru tās saņēmušas saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES saistībā ar pārrobežu tirdzniecības darbību, kā arī informācija par jebkādām izmaiņām minētajā informācijā, kas būtu jāatspoguļo minētajā datubāzē. Šajā sakarībā EVTI būtu jāizveido paziņošanas portāls, kurā kompetentajām iestādēm būtu jāaugšupielādē visi dokumenti, kas attiecas uz PVKIU un AIF pārrobežu izplatīšanu.

(11)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus konkurencei starp Regulā (ES) Nr. 345/2013 definētajiem kvalificētiem riska kapitāla fondiem vai Regulā (ES) Nr. 346/2013 definētajiem kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem, no vienas puses, un citiem AIF, no otras puses, minētajās regulās ir nepieciešams iekļaut tādus noteikumus par pirmstirdzniecību, kas ir identiski Direktīvā 2011/61/ES paredzētajiem noteikumiem par pirmstirdzniecību. Šādiem noteikumiem būtu jāļauj pārvaldniekiem, kas ir reģistrēti saskaņā ar minētajām regulām, vērsties pie ieguldītājiem, pārbaudot viņu interesi par gaidāmām ieguldījumu iespējām vai stratēģijām, izmantojot kvalificētus riska kapitāla fondus vai kvalificētus sociālās uzņēmējdarbības fondus.

(12)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (9) konkrētas minētās regulas 32. pantā noteiktās sabiedrības un personas līdz 2019. gada 31. decembrim ir atbrīvotas no minētājā regulā noteiktajiem pienākumiem. Minētajā regulā ir arī noteikts, ka Komisijai līdz 2018. gada 31. decembrim ir jāpārskata Regula (ES) Nr. 1286/2014, lai cita starpā izvērtētu, vai pārejas posma atbrīvojuma piemērošana būtu jāpagarina, vai arī pēc visu nepieciešamo korekciju konstatēšanas Direktīvas 2009/65/EK noteikumi par ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju būtu jāaizstāj ar minētās regulas noteikumiem par pamatinformācijas dokumentu vai jāuzskata par tiem līdzvērtīgiem.

(13)

Lai Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014 varētu veikt pārskatīšanu, kā sākotnēji paredzēts, pārskatīšanas termiņš būtu jāpagarina par 12 mēnešiem. Eiropas Parlamenta kompetentajai komitejai būtu jāatbalsta Komisijas veiktā pārskatīšana, par šo jautājumu rīkojot uzklausīšanu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, kas pārstāv nozares un patērētāju intereses.

(14)

Lai nepieļautu, ka laikā, kad tiek pieņemti un īstenoti leģislatīvie akti, kas izriet no pārskatīšanas, kuru Komisija veikusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014, ieguldītāji par vienu un to pašu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu saņem divus dažādus informācijas iepriekšējas atklāšanas dokumentus, proti, ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (IPID), kas noteikts Direktīvā 2009/65/EK, un pamatinformācijas dokuments (PID, kas noteikts Regulā (ES) Nr. 1286/2014, atbrīvojums no minētajā regulā noteiktajiem pienākumiem būtu jāpagarina par 24 mēnešiem. Neskarot šo pagarinājumu, visām iesaistītajām institūcijām un uzraudzības iestādēm būtu jācenšas rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai atvieglotu minētā pārejas posma atbrīvojuma piemērošanas izbeigšanu.

(15)

Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt EVTI izstrādātos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām, ko kompetentās iestādes izmanto, lai publicētu un paziņotu valsts normatīvos un administratīvo aktus un to kopsavilkumus par tirdzniecības prasībām, kuras piemērojamas to teritorijā, to maksu vai nodevu līmeni, kuras tās iekasē par pārrobežu darbībām, un, attiecīgā gadījumā attiecīgajām aprēķināšanas metodikām. Turklāt, lai uzlabotu informācijas nosūtīšanu EVTI, būtu arī jāpieņem īstenošanas tehniskie standarti attiecībā uz paziņojumiem, paziņojuma vēstulēm un informāciju par pārrobežu tirdzniecības darbībām, kas prasīti Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES, un attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami EVTI veidojamā paziņošanas portāla darbībai. Komisijai būtu jāpieņem minētie īstenošanas tehniskie standarti, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

(16)

Ir jāprecizē, kāda informācija katru ceturksni ir paziņojama EVTI, lai pastāvīgi atjauninātu visu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un to pārvaldnieku datubāzes.

(17)

Jebkāda personas datu apstrāde šīs regulas ietvaros, piemēram, kompetento iestāžu veikta personas datu apmaiņa vai nosūtīšana, būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (10), un jebkādai EVTI veiktai informācijas apmaiņai vai nosūtīšanai būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (11).

(18)

Lai kompetentās iestādes varētu pildīt funkcijas, kas tām uzticētas ar šo regulu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīm iestādēm ir visas nepieciešamās uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras.

(19)

Līdz 2024. gada 2. augustam Komisijai būtu jāveic šīs regulas piemērošanas izvērtēšana. Minētajā izvērtēšanā būtu jāņem vērā tirgus norises un jāizvērtē tas, vai ieviestie pasākumi ir uzlabojuši kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu.

(20)

Līdz 2021. gada 2. augustam Komisijai būtu jāpublicē ziņojums par pasīvo mārketingu un par pieprasījumu, kas radīts pēc ieguldītāja paša iniciatīvas, šajā ziņojumā precizējot to, cik lielā mērā tika izmantots šāds parakstīšanās uz fondiem veids, tā ģeogrāfisko sadalījumu, tostarp trešās valstīs, un ietekmi uz pasu piešķiršanas režīmu.

(21)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir nepieciešams sinhronizēt dalībvalstu normatīvo un administratīvo tiesību aktu, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1160 (12), un šīs regulas piemērošanas datumu attiecībā uz noteikumiem par tirgvedības paziņojumiem un pirmstirdzniecību.

(22)

Tā kā šīs regulas mērķi, proti, uzlabot tirgus efektivitāti, vienlaikus izveidojot kapitāla tirgu savienību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet šā mērķa radītās ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir nepieciešami minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz vienotus noteikumus par valsts noteikumu publicēšanu attiecībā uz tirdzniecības prasībām kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un par ieguldītājiem paredzētajiem tirgvedības paziņojumiem, kā arī kopīgus principus attiecībā uz maksām un nodevām, ko iekasē no kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem saistībā ar to pārrobežu darbībām. Ar šo regulu arī paredz tādas centrālas datubāzes izveidi, kurā iekļauj informāciju par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu tirdzniecību.

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro:

a)

alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem;

b)

PVKIU pārvaldības sabiedrībām, tostarp PVKIU, kas nav iecēlis PVKIU pārvaldības sabiedrību;

c)

EuVECA pārvaldniekiem; un

d)

EuSEF pārvaldniekiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“alternatīvo ieguldījumu fondi” jeb “AIF” ir Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā definētie AIF un tie ietver EuVECA, EuSEF un ELTIF;

b)

“alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki” jeb “AIFP” ir Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētie AIFP, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu;

c)

EuVECA pārvaldnieks” ir Regulas (ES) Nr. 345/2013 3. panta pirmās daļas c) punktā definēts kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas ir reģistrēts saskaņā ar minētās regulas 14. pantu;

d)

EuSEF pārvaldnieks” ir Regulas (ES) Nr. 346/2013 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā definēts kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, kas ir reģistrēts saskaņā ar minētās regulas 15. pantu;

e)

“kompetentās iestādes” ir kompetentās iestādes, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkt vai Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā vai ES AIF kompetentās iestādes, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta h) apakšpunktā;

f)

“piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir AIFP, EuVECA pārvaldnieka, EuSEF pārvaldnieka vai PVKIU pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese;

g)

“PVKIU” ir PVKIU, kam ir izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu;

h)

“PVKIU pārvaldības sabiedrība” ir Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētā pārvaldības sabiedrība.

4. pants

Prasības attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem

1.   AIFP, EuVECA pārvaldnieki, EuSEF pārvaldnieki un PVKIU pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka visi ieguldītājiem paredzētie tirgvedības paziņojumi ir identificējami kā tādi, un tajos vienlīdz nozīmīgā veidā ir aprakstīti ar AIF daļu vai akciju vai PVKIU sertifikātu iegādi saistītie riski un ieguvumi un ka visa tirdzniecības paziņojumos ietvertā informācija ir patiesa, skaidra un nemaldinoša.

2.   PVKIU pārvaldības sabiedrības nodrošina to, ka tirgvedības paziņojumi, kas ietver konkrētu informāciju par PVKIU, nav pretrunā Direktīvas 2009/65/EK 68. pantā minētajā prospektā iekļautās informācijas vai tās pašas direktīvas 78. pantā minētās ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas nozīmei un nemazina šīs informācijas nozīmi. PVKIU pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka visos tirgvedības paziņojumos ir norādīts, ka pastāv prospekts un ka ir pieejama ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija. Šādos tirgvedības paziņojumos precizē, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt minēto prospektu un pamatinformāciju, un norāda hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kurās pieejami minētie dokumenti.

3.   Panta 2. punktā minētajos tirgvedības paziņojumos arī norāda, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt ieguldītāju tiesību kopsavilkumu, un sniedz hipersaiti uz šādu kopsavilkumu, kas attiecīgā gadījumā ietver informāciju par piekļuvi kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem Savienības līmenī un valsts līmenī tiesvedības gadījumā.

Šādi tirgvedības paziņojumi ietver arī skaidru informāciju par to, ka šā panta 1. punktā minētais pārvaldnieks vai pārvaldības sabiedrība var nolemt izbeigt savu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tirdzniecības nodrošināšanai veiktos pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 93.a pantu un Direktīvas 2011/61/ES 32.a pantu.

4.   AIFP, EuVECA pārvaldnieki un EuSEF pārvaldnieki nodrošina, ka tirgvedības paziņojumi, kas ietver aicinājumu iegādāties AIF daļas vai akcijas un konkrētu informāciju par AIF, nav pretrunā informācijai, kas ir atklājama ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 23. pantu, Regulas (ES) Nr. 345/2013 13. pantu vai Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. pantu, un nemazina tās nozīmi.

5.   Šā panta 2. punktu mutatis mutandis piemēro AIF, kuri publicē prospektu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 (13) vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai piemēro noteikumus par Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā minētās ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas formātu un saturu.

6.   Līdz 2021. gada 2. augustam EVTI izdod pamatnostādnes – kuras pēc tam periodiski atjaunina – par 1. punktā minēto prasību attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem piemērošanu, ņemot vērā šādu tirgvedības paziņojumu tiešsaistes aspektus.

5. pants

Valsts noteikumu par tirdzniecības prasībām publicēšana

1.   Kompetentās iestādes savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur atjauninātu un pilnīgu informāciju par piemērojamiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri reglamentē tirdzniecības prasības, kas nosakāmas AIF un PVKIU, un to kopsavilkumus vismaz tajā valodā, kuru ierasts lietot starptautisko finanšu jomā.

2.   Kompetentās iestādes paziņo EVTI hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm, kurās ir publicēta 1. punktā minētā informācija.

Kompetentās iestādes bez liekas kavēšanas paziņo EVTI par jebkādām izmaiņām saskaņā ar šā punkta pirmo daļu sniegtajā informācijā.

3.   EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu standarta veidlapas, veidnes un procedūras saskaņā ar šo pantu veicamajai publicēšanai un paziņošanai.

Minētos īstenošanas standartu projektus EVTI iesniedz Komisijai līdz 2021. gada 2. februārim.

Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

6. pants

EVTI centrālā datubāze par valstu noteikumiem attiecībā uz tirdzniecības prasībām

Līdz 2022. gada 2. februārim EVTI savā tīmekļa vietnē publicē un uztur centrālu datubāzi, kas ietver 5. panta 1. punktā minētos kopsavilkumus un 5. panta 2. punktā minētās hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm.

7. pants

Tirgvedības paziņojumu ex ante pārbaude

1.   Tikai nolūkā pārbaudīt atbilstību šai regulai un valstu noteikumiem par tirdzniecības prasībām kompetentās iestādes var pieprasīt sistemātisku iepriekšēju paziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, kurus PVKIU pārvaldības sabiedrības plāno tieši vai netieši izmantot savos darījumos ar ieguldītājiem.

Pirmajā daļā minētā sistemātiskas iepriekšējas paziņošanas prasība nav priekšnoteikums PVKIU sertifikātu tirdzniecībai un nav daļa no Direktīvas 2009/65/EK 93. pantā minētās paziņošanas procedūras.

Ja kompetentās iestādes pieprasa iepriekšējo paziņošanu, kā minēts pirmajā daļā, ex ante pārbaudes nolūkā, tās 10 darbdienu laikā, sākot no darbdienas, kas seko darbdienai, kurā saņemti tirdzniecības paziņojumi, informē PVKIU pārvaldības sabiedrību par visiem pieprasījumiem grozīt tās tirgvedības paziņojumus.

Pirmajā daļā minēto iepriekšējo paziņošanu var pieprasīt sistemātiski vai saskaņā ar jebkādu citu pārbaudes praksi, un tā neskar turpmākas uzraudzības pilnvaras veikt tirgvedības paziņojumu ex post pārbaudi.

2.   Kompetentās iestādes, kuras pieprasa iepriekšēju paziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, nosaka, piemēro un savā tīmekļa vietnē publicē procedūras šādai iepriekšējai paziņošanai. Iekšējie noteikumi un procedūras nodrošina pārredzamu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem PVKIU neatkarīgi no dalībvalstīm, kurās PVKIU ir atļauti.

3.   Ja AIFP, EuVECA pārvaldnieki vai EuSEF pārvaldnieki tirgo privātajiem ieguldītājiem savu AIF daļas vai akcijas, minētajiem AIFP, EuVECA pārvaldniekiem vai EuSEF pārvaldniekiem mutatis mutandis piemēro 1. un 2. punktu.

8. pants

EVTI ziņojums par tirgvedības paziņojumiem

1.   Kompetentās iestādes līdz 2021. gada 31. martam un pēc tam katru otro gadu paziņo EVTI šādu informāciju:

a)

attiecīgā gadījumā to, cik pieprasījumu grozīt tirgvedības paziņojumus iesniegts, pamatojoties uz ex ante pārbaudi;

b)

pamatojoties uz ex post pārbaudēm pieņemto grozīšanas pieprasījumu un lēmumu skaits, skaidri izceļot visbiežākos pārkāpumus, tostarp šo pārkāpumu apraksts un veids;

c)

regulas 4. pantā minēto prasību visbiežāko pārkāpumu apraksts;

d)

viens piemērs katram no b) un c) apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem.

2.   Līdz 2021. gada 30. jūnijam un pēc tam katru otro gadu EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu, kurā iekļauts pārskats par 5. panta 1. punktā minētajām tirdzniecības prasībām visās dalībvalstīs un tirgvedības paziņojumus reglamentējošo valstu normatīvo un administratīvo noteikumu ietekmes analīze, kas balstās arī uz informāciju, kura saņemta saskaņā ar šā panta 1. punktu.

9. pants

Kopīgie principi attiecībā uz maksām vai nodevām

1.   Ja kompetentās iestādes par savu pienākumu veikšanu, kas saistīti ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām, iekasē maksas vai nodevas, šādas maksas vai nodevas ir savienojamas ar vispārējām izmaksām, kuras attiecas uz kompetentās iestādes uzdevumu izpildi.

2.   Attiecībā uz šā panta 1. punktā minētajām maksām un nodevām kompetentās iestādes uz adresi, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 1. punkta trešajā daļā vai Direktīvas 2011/61/ES IV pielikuma i) punktā, nosūta rēķinu, atsevišķu maksājuma pārskatu vai maksājuma uzdevumu, skaidri norādot maksāšanas līdzekļus un datumu, līdz kuram maksājums jāveic.

10. pants

Valstu noteikumu par maksām un nodevām publicēšana

1.   Līdz 2020. gada 2. februārim kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi atjaunina informāciju par 9. panta 1. punktā minētajām maksām vai nodevām vai attiecīgā gadījumā par minēto maksu vai nodevu aprēķināšanas metodikām vismaz valodā, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā.

2.   Kompetentās iestādes paziņo EVTI hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm, kurās ir publicēta 1. punktā minētā informācija.

3.   EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu standarta veidlapas, veidnes un procedūras saskaņā ar šo pantu veicamajai publicēšanai un paziņošanai.

Minēto īstenošanas standartu projektus EVTI iesniedz Komisijai līdz 2021. gada 2. februārim.

Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

11. pants

EVTI veiktā maksu un nodevu publicēšana

1.   Līdz 2022. gada 2. februārim EVTI savā tīmekļa vietnē publicē hipersaites uz 10. panta 2. punktā minētajām kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm. Minētās hipersaites pastāvīgi atjaunina.

2.   Līdz 2022. gada 2. februārim EVTI izstrādā un savā tīmekļa vietnē dara pieejamu interaktīvu rīku, kas ir publiski pieejams vismaz valodā, kuru ierasts lietot starptautisko finanšu jomā, un kas sniedz 9. panta 1. punktā minēto maksu vai nodevu indikatīvu aprēķinu. Šo rīku pastāvīgi atjaunina.

12. pants

EVTI centrālā datubāze par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību

1.   Līdz 2022. gada 2. februārim EVTI savā tīmekļa vietnē publicē centrālu datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, šī datubāze ir publiski pieejama valodā, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā, un tajā ir iekļauti:

a)

visi AIF, kurus tirgo dalībvalstī, kas nav piederības dalībvalsts, to AIFP, EuSEF pārvaldnieks vai EuVECA pārvaldnieks un dalībvalstis, kurās tie tiek tirgoti;

b)

visi PVKIU, kurus tirgo dalībvalstī, kas nav Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā definētā PVKIU piederības dalībvalsts, to PVKIU pārvaldības sabiedrība un dalībvalstis, kurās tie tiek tirgoti.

Minēto centrālo datubāzi pastāvīgi atjaunina.

2.   Šajā pantā un 13. pantā minētie pienākumi, kas attiecas uz 1. punktā minēto datubāzi, neskar pienākumus, kuri ir saistīti ar Direktīvas 2009/65/EK 6. panta 1. punkta otro daļā minēto sarakstu, Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 5. punkta otrajā daļā minēto centralizēto publisko reģistru, Regulas (ES) Nr. 345/2013 17. pantā minēto centrālo datubāzi un Regulas (ES) Nr. 346/2013 18. pantā minēto centrālo datubāzi.

13. pants

EVTI iesniedzamo paziņojumu standartizēšana

1.   Piederības dalībvalstu kompetentās iestādes reizi ceturksnī paziņo EVTI šīs regulas 12. pantā minētās centrālās datubāzes izveidei un uzturēšanai nepieciešamo informāciju par jebkādiem paziņojumiem, paziņojuma vēstulēm vai informāciju, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 1. punktā un 93.a panta 2. punktā un Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 2. punktā, 32. panta 2. punktā un 32.a panta 2. punktā, un jebkādas izmaiņas šajā informācijā, ja šādas izmaiņas radītu izmaiņas centrālajā datubāzē iekļautajā informācijā.

2.   EVTI izveido paziņošanas portālu, kurā ikviena kompetentā iestāde lejupielādē visus 1. punktā minētos dokumentus.

3.   EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai precizētu paziņojamo informāciju, kā arī veidlapas, veidnes un procedūras informācijas paziņošanai, ko kompetentās iestādes veic 1. punkta piemērošanas nolūkā, un tehnisko kārtību, kura nepieciešama 2. punktā minētā paziņošanas portāla darbībai.

Minētos īstenošanas tehnisko standartu projektus EVTI iesniedz Komisijai līdz 2021. gada 2. februārim.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

14. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.   Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas nepieciešamas, lai tās varētu veikt šajā regulā tām paredzētos uzdevumus.

2.   Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES, Regulām (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) 2015/760, tostarp tām, kas attiecas uz sankcijām vai citiem pasākumiem, arī īsteno attiecībā uz šīs regulas 4. pantā minētajiem pārvaldniekiem.

15. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 345/2013

Regulu (ES) Nr. 345/2013 groza šādi:

1)

regulas 3. pantā pievieno šādu punktu:

“o)

“pirmstirdzniecība” ir tieša vai netieša informācijas sniegšana vai paziņošana potenciāliem ieguldītājiem, kuru domicils vai juridiskā adrese ir Savienībā, par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām, kuru veic kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks vai kuru veic tā vārdā, lai pārbaudītu to interesi par kvalificētu riska kapitāla fondu, kurš vēl nav izveidots, vai par kvalificētu riska kapitāla fondu, kurš ir izveidots, bet par kura tirdzniecību saskaņā ar 15. pantu vēl nav paziņots, dalībvalstī, kurā ir potenciālo ieguldītāju domicils vai juridiskā adrese, un kurš jebkurā gadījumā nav līdzvērtīgs piedāvājumam vai izvietojumam, lai potenciālais ieguldītājs ieguldītu attiecīgā kvalificētā riska kapitāla fonda daļās vai akcijās.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

1.   Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks drīkst iesaistīties pirmstirdzniecībā Savienībā, izņemot gadījumus, kad potenciāliem ieguldītājiem sniegtā informācija:

a)

ir pietiekama, lai ļautu ieguldītājiem apņemties iegādāties konkrēta kvalificēta riska kapitāla fonda daļas vai akcijas;

b)

ir līdzvērtīga parakstīšanās veidlapām vai līdzīgiem dokumentiem neatkarīgi no tā, vai tie ir projekta vai galīgā veidā; vai

c)

ir līdzvērtīga vēl neizveidota kvalificēta riska kapitāla fonda izveides dokumentiem, prospektam vai piedāvājuma dokumentiem galīgā veidā.

Ja prospekts vai piedāvājuma dokumenti tiek nodrošināti projekta veidā, tie neietver informāciju, kas ir pietiekama, lai ieguldītājiem ļautu pieņemt lēmumu par ieguldīšanu, un tajos ir skaidri noteikts, ka:

a)

tas nav piedāvājums vai uzaicinājums parakstīties uz kvalificēta riska kapitāla fonda daļām vai akcijām; un

b)

nevajag paļauties uz tajā izklāstīto informāciju, jo tā ir nepilnīga un var tikt mainīta.

2.   Kompetentās iestādes nepieprasa kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekam, pirms tas nav iesaistījies pirmstirdzniecībā, paziņot tām par pirmstirdzniecības saturu vai adresātiem vai izpildīt jebkādus nosacījumus vai prasības, kas nav izklāstīti šajā pantā.

3.   Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki nodrošina, ka ieguldītāji neiegādājas kvalificēta riska kapitāla fonda daļas vai akcijas, izmantojot pirmstirdzniecību, un ka ieguldītāji, ar kuriem notikusi sazināšanās pirmstirdzniecības ietvaros, kvalificēta riska kapitāla fonda daļas vai akcijas var iegādāties tikai saskaņā ar 15. pantu atļautajā tirdzniecībā.

Jebkāda parakstīšanās uz kvalificēta riska kapitāla fonda daļām vai akcijām, kas minētas saistībā ar pirmstirdzniecību sniegtā informācijā, vai uz pirmstirdzniecības rezultātā izveidota kvalificēta riska kapitāla fonda daļām vai akcijām, kuru veic profesionāli ieguldītāji 18 mēnešu laikā pēc tam, kad kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks sācis pirmstirdzniecību, tiek uzskatīta par tirdzniecības rezultātu, un tai piemēro 15. pantā minētās paziņošanas procedūras.

4.   Divu nedēļu laikā pēc pirmstirdzniecības sākšanas kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks papīra formātā vai elektroniski nosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm neoficiālu vēstuli. Šajā vēstulē norāda dalībvalstis, kurās notika pirmstirdzniecība, un laikposmus, kad pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, īsu pirmstirdzniecības aprakstu, tostarp informāciju par izklāstītajām ieguldījumu stratēģijām, un attiecīgā gadījumā tādu kvalificēto riska kapitāla fondu sarakstu, attiecībā uz kuriem tiek vai tika veikta pirmstirdzniecība. Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks ir vai bija iesaistīts pirmstirdzniecībā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, var pieprasīt kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniegt papildu informāciju par tās teritorijā notiekošu vai notikušu pirmstirdzniecību.

5.   Trešā persona var iesaistīties pirmstirdzniecībā pilnvarota kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka vārdā tikai gadījumos, kad tā ir pilnvarota rīkoties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (*1), kā kredītiestāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (*2), kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai kā alternatīva ieguldījumu fonda pārvaldnieks saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES vai kad tā darbojas kā saistītais aģents saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Uz šādu trešo personu attiecas šajā pantā izklāstītie nosacījumi.

6.   Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks nodrošina, ka pirmstirdzniecība tiek atbilstoši dokumentēta.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).”"

16. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 346/2013

Regulu (ES) Nr. 346/2013 groza šādi:

1)

regulas 3. pantā pievieno šādu punktu:

“o)

“pirmstirdzniecība” ir tieša vai netieša informācijas sniegšana vai paziņošana potenciāliem ieguldītājiem, kuru domicils vai juridiskā adrese ir Savienībā, par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām, kuru veic kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks vai kuru veic tā vārdā, lai pārbaudītu to interesi par kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu, kurš vēl nav izveidots, vai par kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu, kurš ir izveidots, bet par kura tirdzniecību saskaņā ar 16. pantu vēl nav paziņots, dalībvalstī, kurā ir potenciālo ieguldītāju domicils vai juridiskā adrese, un kurš jebkurā gadījumā nav līdzvērtīgs piedāvājumam vai izvietojumam, lai potenciālais ieguldītājs ieguldītu attiecīgā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda daļās vai akcijās.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

1.   Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks drīkst iesaistīties pirmstirdzniecībā Savienībā, izņemot gadījumus, kad potenciāliem ieguldītājiem sniegtā informācija:

a)

ir pietiekama, lai ļautu ieguldītājiem apņemties iegādāties konkrēta kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļas vai akcijas;

b)

ir līdzvērtīga parakstīšanās veidlapām vai līdzīgiem dokumentiem neatkarīgi no tā, vai tie ir projekta vai galīgā veidā; vai

c)

ir līdzvērtīga vēl neizveidota kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda izveides dokumentiem, prospektam vai piedāvājuma dokumentiem galīgā veidā.

Ja prospekts vai piedāvājuma dokumenti tiek nodrošināti projekta veidā, tie neietver informāciju, kas ir pietiekama, lai ieguldītājiem ļautu pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu, un tajos ir skaidri noteikts, ka:

a)

tas nav piedāvājums vai uzaicinājums parakstīties uz kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļām vai akcijām; un

b)

nevajag paļauties uz tajā izklāstīto informāciju, jo tā ir nepilnīga un var tikt mainīta.

2.   Kompetentās iestādes nepieprasa kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekam, pirms tas nav iesaistījies pirmstirdzniecībā, paziņot tām par pirmstirdzniecības saturu vai adresātiem vai izpildīt jebkādus nosacījumus vai prasības, kas nav izklāstīti šajā pantā.

3.   Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki nodrošina, ka ieguldītāji neiegādājas kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļas vai akcijas, izmantojot pirmstirdzniecību, un ka ieguldītāji, ar kuriem notikusi sazināšanās pirmstirdzniecības ietvaros, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļas vai akcijas var iegādāties tikai saskaņā ar 16. pantu atļautā tirdzniecībā.

Jebkāda parakstīšanās uz kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļām vai akcijām, kas minētas saistībā ar pirmstirdzniecību sniegtā informācijā, vai uz pirmstirdzniecības rezultātā izveidota kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļām vai akcijām, kuru veic profesionāli ieguldītāji 18 mēnešu laikā pēc tam, kad kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks sācis pirmstirdzniecību, tiek uzskatīta par tirdzniecības rezultātu, un tai piemēro 16. pantā minētās paziņošanas procedūras.

4.   Divu nedēļu laikā pēc pirmstirdzniecības sākšanas kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks papīra formātā vai elektroniski nosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm neoficiālu vēstuli. Šajā vēstulē norāda dalībvalstis, kurās notika pirmstirdzniecība, un laikposmus, kad pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, īsu pirmstirdzniecības aprakstu, tostarp informāciju par izklāstītajām ieguldījumu stratēģijām, un attiecīgā gadījumā tādu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu sarakstu, attiecībā uz kuriem tiek vai tika veikta pirmstirdzniecība. Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir vai bija iesaistīts pirmstirdzniecībā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, var pieprasīt kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniegt papildu informāciju par tās teritorijā notiekošu vai notikušu pirmstirdzniecību.

5.   Trešā persona var iesaistīties pirmstirdzniecībā pilnvarota kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka vārdā tikai gadījumos, kad tā ir pilnvarota rīkoties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (*3), kā kredītiestāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (*4), kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai kā alternatīva ieguldījumu fonda pārvaldnieks saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES vai kad tā darbojas kā saistītais aģents saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Uz šādu trešo personu attiecas šajā pantā izklāstītie nosacījumi.

6.   Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks nodrošina, ka pirmstirdzniecība tiek atbilstoši dokumentēta.

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.)."

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).”"

17. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1286/2014

Regulu (ES) Nr. 1286/2014 groza šādi:

1)

regulas 32. panta 1. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2021. gada 31. decembrim”;

2)

regulas 33. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmajā daļā vārdus “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 31. decembrim”;

b)

panta 2. punkta pirmajā daļā vārdus “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 31. decembrim”;

c)

panta 4. punkta pirmajā daļā vārdus “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 31. decembrim”.

18. pants

Izvērtēšana

Līdz 2024. gada 2. augustam Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku apspriešanos un ņemot vērā diskusijas ar EVTI un kompetentajām iestādēm, veic šīs direktīvas piemērošanas izvērtēšanu.

Līdz 2021. gada 2. augustam Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar kompetentajām iestādēm, EVTI un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pasīvo mārketingu un par pieprasījumu, kas radīts pēc ieguldītāja paša iniciatīvas, šajā ziņojumā precizējot to, cik lielā mērā tika izmantots šāds parakstīšanās uz fondiem veids, tā ģeogrāfisko sadalījumu, tostarp trešās valstīs, un ietekmi uz pasu piešķiršanas režīmu. Minētajā ziņojumā arī aplūko to, vai jāpilnveido saskaņā ar 13. panta 2. punktu izveidotais informācijas portāls, lai visa šādu dokumentu nosūtīšana starp kompetentajām iestādēm notiktu ar tā starpniecību.

19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. augusta.

Taču tās 4. panta 1. līdz 5. punktu, 5. panta 1. un 2. punktu, 15. pantu un 16. pantu piemēro no 2021. gada 2. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 20. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 367, 10.10.2018., 50. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 14. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1160 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 106. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017, 12. lpp.).


Top