EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1155

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1155 (2019. gada 20. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

PE/29/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 25–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1155/oj

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 188/25


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1155

(2019. gada 20. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Savienības kopējā vīzu politika ir bijusi būtisks elements telpas bez iekšējām robežām izveidē. Vīzu politikai arī turpmāk vajadzētu būt svarīgam instrumentam, ar ko veicināt tūrismu un uzņēmējdarbību, vienlaikus palīdzot novērst drošības riskus un nelikumīgās migrācijas uz Savienību risku. Ar kopējo vīzu politiku būtu jāpalīdz radīt izaugsmi veicinošus apstākļus, un tai vajadzētu būt saskanīgai ar citām Savienības politikas jomām, piemēram, tām, kas saistītas ar ārējām attiecībām, tirdzniecību, izglītību, kultūru un tūrismu.

(2)

Savienībai vajadzētu izmantot savu vīzu politiku sadarbībā ar trešām valstīm un lai nodrošinātu labāku līdzsvaru starp migrācijas un drošības jautājumiem, ekonomiskiem apsvērumiem un ārējām attiecībām kopumā.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 810/2009 (3) paredz procedūras un nosacījumus, lai izsniegtu vīzas plānotām uzturēšanās reizēm dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(4)

Vīzas pieteikumi būtu jāizskata un lēmumi par tiem būtu jāpieņem konsulātiem vai, piemērojot atkāpi, centrālajām iestādēm. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka konsulātiem un centrālajām iestādēm ir pietiekamas zināšanas par vietējiem apstākļiem, lai nodrošinātu vīzas procedūras integritāti.

(5)

Pieteikuma procedūrai vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršai attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem. Vajadzētu būt skaidram, kura dalībvalsts ir kompetenta izskatīt pieteikumu, jo īpaši, ja pieteikuma iesniedzējs plāno apmeklēt vairākas dalībvalstis. Ja iespējams, dalībvalstīm būtu jāļauj, ka pieteikuma veidlapas tiek aizpildītas un iesniegtas elektroniski. Pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu būt arī iespējai pieteikuma veidlapu parakstīt elektroniski, ja kompetentā dalībvalsts atzīst elektronisko parakstu. Būtu jānosaka dažādu procedūras posmu termiņi, īpaši, lai ceļotāji varētu savlaicīgi veikt plānošanu un tiktu novērsti īpaši noslogoti laikposmi konsulātos.

(6)

Nebūtu jāprasa, lai dalībvalstis nodrošinātu tiešas piekļuves iespēju pieteikumu iesniegšanai konsulātā vietās, kur pieņemt pieteikumus to vārdā ir pilnvarots ārpakalpojumu sniedzējs, neskarot pienākumus, kas dalībvalstīm uzlikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/EK (4), jo īpaši tās 5. panta 2. punktu.

(7)

Vīzas nodevai būtu jānodrošina, ka ir pieejami pietiekami finanšu resursi, lai segtu izdevumus par pieteikumu apstrādi, tostarp par piemērotām struktūrām un pietiekamu darbinieku skaitu, lai nodrošinātu pieteikumu izskatīšanas kvalitāti un integritāti, kā arī termiņu ievērošanu. Vīzas nodevas apmērs būtu jāpārskata ik pēc trīs gadiem, pamatojoties uz objektīviem vērtēšanas kritērijiem.

(8)

Trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, vajadzētu būt iespējai iesniegt pieteikumu savā dzīvesvietā, pat ja kompetentajai dalībvalstij nav konsulāta pieteikumu pieņemšanas nolūkos un minētajā trešā valstī to nepārstāv cita dalībvalsts. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jācenšas sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzējiem, kuriem vajadzētu būt iespējai prasīt pakalpojuma maksu. Minētajai pakalpojumu maksai principā nebūtu jāpārsniedz vīzas nodevas apmērs. Ja minētais apmērs nav pietiekams, lai sniegtu pilnu pakalpojumu, ārpakalpojumu sniedzējam tomēr vajadzētu būt iespējai prasīt lielāku pakalpojumu maksu, ievērojot maksimālo apmēru, kas paredzēts šajā regulā.

(9)

Pārstāvības pasākumi būtu jāracionalizē un jāpadara vienkāršāki, un būtu jāizvairās no šķēršļiem šādu pasākumu noslēgšanai starp dalībvalstīm. Pārstāvošajai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par visuvīzas procedūru, neiesaistot pārstāvēto dalībvalsti.

(10)

Ja pārstāvošās dalībvalsts konsulāta jurisdikcija aptver vairāk nekā tikai uzņēmēju valsti, vajadzētu būt iespējai, ka vienošanās par pārstāvību aptver minētās trešās valstis.

(11)

Lai mazinātu administratīvo slogu konsulātiem un atvieglinātu ceļošanu bieži vai regulāri ceļojošām personām, saskaņā ar objektīvi noteiktiem kopējiem kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas atbilst ieceļošanas nosacījumiem visā izsniegtās vīzas derīguma termiņa laikā, būtu jāizsniedz vairākkārtējas ieceļošanas vīzas ar ilgu derīguma termiņu un tās nevajadzētu attiecināt vienīgi uz konkrētiem ceļojuma mērķiem vai pieteikuma iesniedzēju kategorijām. Šajā ziņā dalībvalstīm būtu īpaši jāpievēršas personām, kas ceļo profesionālās darbības veikšanas nolūkā, piemēram, uzņēmējdarbības darījumos iesaistītām personām, jūrniekiem, māksliniekiem un sportistiem. Vajadzētu būt iespējai izsniegt vairākkārtējas ieceļošanas vīzas ar īsāku derīguma termiņu, ja tam ir pamatoti iemesli.

(12)

Ņemot vērā vietējo apstākļu atšķirības, jo īpaši attiecībā uz migrācijas un drošības riskiem, kā arī attiecības, kuras Savienība uztur ar konkrētām valstīm, konsulātiem konkrētās vietās būtu jāizvērtē nepieciešamība pielāgot noteikumus par vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu, lai piemērošana varētu būt labvēlīgāka vai ierobežojošāka. Piemērojot labvēlīgākas pieejas vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar ilgu derīguma termiņu izsniegšanā, jo īpaši būtu jāņem vērā tas, ka pastāv tirdzniecības nolīgumi, kas attiecas uz uzņēmējdarbības darījumos iesaistītu personu mobilitāti. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, Komisijai ar īstenošanas aktiem būtu jāpieņem notiekumi attiecībā uz nosacījumiem šādu vīzu izsniegšanai, kas jāpiemēro katrā jurisdikcijā.

(13)

Ja konkrētas trešās valstis nesadarbojas tādu savu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanā, kuri aizturēti neatbilstīgā situācijā, un minētās trešās valstis efektīvi nesadarbojas atgriešanas procesā, daži Regulas (EK) Nr. 810/2009 noteikumi, pamatojoties uz pārredzamu mehānismu, kas balstīts uz objektīviem kritērijiem, būtu jāpiemēro ierobežoti un pagaidu kārtā, lai sekmētu sadarbību ar attiecīgo trešo valsti attiecībā uz nelikumīgu migrantu atpakaļuzņemšanu. Komisijai būtu regulāri, vismaz reizi gadā, jānovērtē trešo valstu sadarbība attiecībā uz atpakaļuzņemšanu un jāizskata jebkuru paziņojumu, ko dalībvalstis sniedz par sadarbību ar kādu trešo valsti nelikumīgo migrantu atpakaļuzņemšanas jomā. Komisijai, vērtējot, vai trešā valsts sadarbojas pietiekami un vai ir vajadzīga rīcība, būtu jāņem vērā minētās trešās valsts vispārējā sadarbība migrācijas jomā, jo īpaši robežu pārvaldības, migrantu kontrabandas novēršanas un cīņas pret to un nelikumīgu migrantu tranzīta caur tās teritoriju novēršanas jomās. Ja Komisija uzskata, ka trešā valsts nesadarbojas pietiekami, vai vienkāršs dalībvalstu vairākums tai ir paziņojis, ka kāda trešā valsts nesadarbojas pietiekami, Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums Padomei pieņemt īstenošanas lēmumu, vienlaikus turpinot centienus uzlabot sadarbību ar attiecīgo trešo valsti. Tāpat, ja attiecība uz trešās valsts sadarbības līmeni ar dalībvalstīm nelikumīgu migrantu atpakaļuzņemšanas jomā, kas novērtēts, pamatojoties uz attiecīgiem un objektīviem datiem, Komisija uzskata, ka trešā valsts sadarbojas pietiekami, tai vajadzētu būt iespējai iesniegt priekšlikumu Padomei pieņemt īstenošanas lēmumu attiecībā uz tādiem pieteikuma iesniedzējiem vai tādu pieteikuma iesniedzēju kategorijām, kas ir minētās trešās valsts valstspiederīgie un kas vīzas pieteikumu iesniedz minētās trešās valsts teritorijā, paredzot vienu vai vairākus vīzu režīma atvieglojumus.

(14)

Lai panāktu, ka tiek pienācīgi ņemti vērā visi attiecīgie faktori un iespējamās sekas saistībā ar pasākumu piemērošanu nolūkā uzlabot trešās valsts sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, paturot prātā šādu pasākumu politiski īpaši sensitīvo raksturu un to horizontālās sekas attiecībā uz dalībvalstīm un pašu Savienību, jo īpaši attiecībā uz to ārējām attiecībām un uz Šengenas zonas vispārējo darbību, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kas rīkojas pēc Komisijas priekšlikuma. Piešķirot šādas īstenošanas pilnvaras Padomei, tiek pienācīgi ņemts vērā potenciālais politiski sensitīvais raksturs, kāds piemīt pasākumu īstenošanai nolūkā uzlabot kādas trešās valsts sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, ņemot vērā arī atvieglošanas nolīgumus, kas dalībvalstīm ir ar trešām valstīm.

(15)

Pieteikuma iesniedzējiem, kam vīza ir atteikta, vajadzētu būt tiesībām iesniegt pārsūdzību. Paziņojumā par atteikumu būtu jāietver sīka informācija par atteikuma iemesliem un pārsūdzības procedūru. Pārsūdzības procedūras laikā pieteikuma iesniedzējiem būtu saskaņā ar valsts tiesību aktiem jānodrošina piekļuve visai informācijai, kas attiecas uz viņu lietu.

(16)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un tiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši tās mērķis ir nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, bērna tiesības, kā arī neaizsargātu personu aizsardzība.

(17)

Vietējā Šengenas sadarbība ir būtiska saskaņotai kopējas vīzu politikas piemērošanai un migrācijas un drošības risku pareizai novērtēšanai. Minētajā sadarbībā dalībvalstīm būtu jānovērtē specifisku noteikumu funkcionālais pielietojums, ņemot vērā vietējos apstākļus un migrācijas risku. Savienības delegācijām būtu jākoordinē sadarbība un apmaiņas starp konsulātiem konkrētās vietās.

(18)

Dalībvalstīm būtu cieši un regulāri jāpārrauga ārpakalpojumu sniedzēju darbības, lai nodrošinātu atbilstību juridiskajam instrumentam, ar kuru pārvalda tiem uzticētos pienākumus. Dalībvalstīm būtu katru gadu jāziņo Komisijai par sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem un par to pārraudzību. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visu procedūru, kas attiecas uz pieteikumu apstrādi un sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem, pārrauga nosūtītie darbinieki.

(19)

Būtu jāizveido elastīgi noteikumi, kas ļautu dalībvalstīm optimāli koplietot resursus un palielināt konsulāro tvērumu. Dalībvalstu sadarbība (Šengenas vīzu centri) varētu notikt jebkādā veidā, to pielāgojot vietējiem apstākļiem, lai palielinātu ģeogrāfisko konsulāro tvērumu, samazinātu dalībvalstu izmaksas, stiprinātu Savienības atpazīstamību un uzlabotu pieteikuma iesniedzējiem piedāvātos pakalpojumus.

(20)

Elektroniskās pieteikumu sistēmas ir svarīgs rīks nolūkā atvieglot pieteikuma procedūras. Nākotnē būtu jāizstrādā kopīgs uz digitalizāciju vērsts risinājums, tajā pilnībā izmantojot jaunākās juridiskās un tehnoloģiskās norises, lai sniegtu iespēju pieteikumus iesniegt tiešsaistē un tādējādi apmierinātu pieteikuma iesniedzēju vajadzības un piesaistītu vairāk apmeklētāju Šengenas zonai. Būtu jānostiprina un vienveidīgi jāpiemēro vienkāršas un racionalizētas procesuālās garantijas. Turklāt, ja tas ir iespējams, pārrunas varētu veikt, izmantojot modernus digitālos rīkus un attālinātos saziņas līdzekļus, piemēram, balss vai video zvanus internetā. Procesa laikā būtu jāgarantē pieteikuma iesniedzēju pamattiesības.

(21)

Lai nodrošinātu iespēju pārskatīt šajā regulā noteikto vīzas nodevu apmēru, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu saistībā ar vīzas nodevu apmēru. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (5). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(22)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 810/2009 īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (6).

(23)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un LESD, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos tiesību aktos.

(24)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (7); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(25)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (8); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(26)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes un Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (9), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (10) 1. panta B. punktā.

(27)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (11) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (12) 3. pantu.

(28)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (13) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B. punktā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2011/350/ES (14).

(29)

Attiecībā uz Kipru šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā.

(30)

Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā.

(31)

Attiecībā uz Horvātiju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā.

(32)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 810/2009,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 810/2009 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo regulu paredz procedūras un nosacījumus, lai izsniegtu vīzas plānotām uzturēšanās reizēm dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“4.   Piemērojot šo regulu, dalībvalstis pilnībā ievēro Savienības tiesību aktus, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Saskaņā ar vispārējiem Savienības tiesību principiem lēmumus par pieteikumiem, kas paredzēti šajā regulā, pieņem, katru gadījumu izskatot atsevišķi.”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 2) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

plānoti uzturēties dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā; vai”;

b)

panta 7) punktu aizstāj ar šādu:

“7)

“atzīts ceļošanas dokuments” ir ceļošanas dokuments, kuru viena vai vairākas dalībvalstis atzīst ārējo robežu šķērsošanai un vīzas ielīmēšanai, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1105/2011/ES (*1);

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1105/2011/ES (2011. gada 25. oktobris) par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai (OV L 287, 4.11.2011., 9. lpp.).”;"

c)

pievieno šādus punktus:

“12)

“jūrnieks” ir jebkura persona, kas ir jebkādā statusā nodarbināta, iesaistīta vai strādā uz kuģa jūras navigācijā vai kuģa, kurš kuģo starptautiskos iekšējos ūdeņos;

13)

“elektroniskais paraksts” ir elektroniskais paraksts, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 (*2) 3. panta 10) punktā.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).”;"

3)

regulas 3. panta 5. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

trešo valstu valstspiederīgie, kam ir derīga uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi dalībvalsts, kura nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, vai dalībvalsts, kura Šengenas acquis noteikumus vēl nepiemēro pilnībā, vai trešo valstu valstspiederīgie, kam ir kāda no V pielikumā uzskaitītajām derīgām uzturēšanās atļaujām, ko izsniegušas Amerikas Savienotās Valstis, Andora, Japāna, Kanāda vai Sanmarīno un kas to turētājiem garantē beznosacījumu atpakaļuzņemšanu, vai kam ir derīga uzturēšanās atļauja vienā vai vairākās Nīderlandes Karalistes aizjūras zemēs un teritorijās (Arubā, Kirasao, Sentmartēnā, Bonairē, Sintēstatiusā un Sabā);

c)

trešo valstu valstspiederīgie, kam ir derīga vīza ceļošanai uz dalībvalsti, kura nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, vai ceļošanai uz dalībvalsti, kura Šengenas acquis noteikumus vēl nepiemēro pilnībā, vai uz valsti, kura ir puse Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, vai uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Japānu vai Kanādu, vai kam ir derīga vīza ceļošanai uz vienu vai vairākām Nīderlandes Karalistes aizjūras zemēm un teritorijām (Arubu, Kirasao, Sentmartēnu, Bonairi, Sintēstatiusu un Sabu), kad attiecīgā persona ceļo uz izsniedzēju valsti vai uz jebkuru citu trešo valsti vai pēc vīzas izmantošanas atgriežas no izsniedzējas valsts;”;

4)

regulas 4. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nolemt, ka pieteikumus izskata un par tiem lēmumus pieņem centrālās iestādes. Dalībvalstis nodrošina, ka minētajām iestādēm ir pietiekamas zināšanas par vietējiem apstākļiem valstī, kurā tiek iesniegts pieteikums, lai novērtētu migrācijas un drošības risku, kā arī pietiekamas valodas zināšanas, lai analizētu dokumentus, un ka vajadzības gadījumā tiek iesaistīti konsulāti, lai veiktu papildu izskatīšanu un pārrunas.”;

5)

regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja apmeklējums aptver vairāk par vienu ceļojuma mērķi vai ja divu mēnešu laikposmā ir paredzēts veikt vairākus atsevišķus apmeklējumus – dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas galvenais apmeklējuma(-u) mērķis, ja ņem vērā uzturēšanās ilgumu, kas skaitīts dienās, vai uzturēšanās nolūku; vai”;

6)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalsts var piekrist pārstāvēt citu dalībvalsti, kas saskaņā ar 5. pantu ir kompetenta, nolūkā minētās dalībvalsts vārdā izskatīt pieteikumus un lemt par tiem. Dalībvalsts var arī ierobežoti pārstāvēt citu dalībvalsti – vienīgi, lai pieņemtu pieteikumus un reģistrētu biometriskos identifikatorus.”;

b)

panta 2. punktu svītro;

c)

panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.   Ja saskaņā ar 1. punkta otro teikumu pārstāvība ir ierobežota, datu saņemšanu un pārsūtīšanu pārstāvētajai dalībvalstij veic saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības un drošības noteikumiem.

4.   Pārstāvošā dalībvalsts ar pārstāvēto dalībvalsti slēdz divpusēju vienošanos. Tajā:

a)

precizē pārstāvības – ja tā ir tikai pagaidu – ilgumu un procedūras tās izbeigšanai;

b)

jo īpaši tad, ja pārstāvētajai dalībvalstij attiecīgajā trešā valstī ir konsulāts, – var paredzēt, ka pārstāvētā dalībvalsts nodrošina telpas, personālu un maksājumus.”;

d)

panta 7. un 8. punktu aizstāj ar šādiem:

“7.   Pārstāvētā dalībvalsts paziņo Komisijai par pārstāvības pasākumiem vai par minēto pasākumu izbeigšanu, vēlākais, 20 kalendārās dienas pirms tie stājas spēkā vai tiek izbeigti, izņemot nepārvaramu apstākļu gadījumos.

8.   Tajā pašā laikā, kad tiek veikta 7. punktā minētā paziņošana, pārstāvošās dalībvalsts konsulāts informē gan citu dalībvalstu konsulātus, gan Savienības delegāciju attiecīgajā jurisdikcijā par pārstāvības pasākumiem vai par šādu pasākumu izbeigšanu.”;

e)

pievieno šādus punktus:

“10.   Ja dalībvalsts nav ne klātesoša, ne pārstāvēta trešā valstī, kurā pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pieteikums, minētā dalībvalsts saskaņā ar 43. pantu cenšas sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzēju minētajā trešā valstī.

11.   Ja dalībvalsts konsulāts attiecīgajā vietā saskaras ar ilgstošiem tehniskiem nepārvaramiem iemesliem, minētā dalībvalsts citai dalībvalstij minētajā vietā lūdz pagaidu pārstāvību attiecībā uz visām vai dažām pieteikuma iesniedzēju kategorijām.”;

7)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pieteikumus iesniedz ne agrāk kā sešus mēnešus, un jūrnieki, kas veic amata pienākumus, ne agrāk kā deviņus mēnešus pirms plānotā apmeklējuma sākuma un parasti ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma. Atsevišķos pamatotos steidzamības gadījumos konsulāts vai centrālās iestādes var atļaut pieteikumus iesniegt vēlāk nekā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Neskarot 13. pantu, pieteikumus var iesniegt:

a)

pieteikuma iesniedzējs;

b)

akreditēts komerciāls starpnieks;

c)

profesionāla, kultūras, sporta vai izglītības apvienība vai iestāde tās locekļu vārdā.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“5.   Pieteikuma iesniedzējam, lai iesniegtu pieteikumu, neprasa ierasties personīgi vairāk kā vienā vietā.”;

8)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pieteikuma iesniedzēji, iesniedzot pieteikumu, ierodas personīgi, lai tiktu iegūti viņu pirkstu nospiedumi saskaņā ar 13. panta 2. un 3. punktu un 13. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Neskarot šā punkta pirmo teikumu un 45. pantu, pieteikuma iesniedzēji var pieteikumus iesniegt elektroniski, ja šāda iespēja ir pieejama.”;

b)

panta 2. punktu svītro;

9)

regulas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“1.   Katrs pieteikuma iesniedzējs iesniedz rokrakstā vai elektroniski aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā paredzēts I pielikumā. Pieteikuma veidlapu paraksta. To var parakstīt manuāli vai – ja dalībvalsts, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumu un pieņemt par to lēmumu, atzīst elektronisko parakstu, – elektroniski.”;

b)

pantā iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikumu paraksta elektroniski, elektroniskais paraksts ir kvalificēts elektroniskais paraksts Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 12) punkta nozīmē.

1.b   Pieteikuma veidlapas elektroniskās versijas saturs, ja to izmanto, ir tāds, kā paredzēts I pielikumā.”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Veidlapa ir pieejama vismaz šādās valodās:

a)

tās dalībvalsts valsts valodā(-ās), kuras vīzu lūdz, vai pārstāvošās dalībvalsts valsts valodā(-ās); un

b)

uzņēmējas valsts valsts valodā(-ās).

Papildus a) apakšpunktā minētajai(-ām) valodai(-ām) veidlapu var darīt pieejamu arī jebkurā citā Savienības iestāžu oficiālajā valodā.”;

d)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja uzņēmējas valsts valsts valoda(-as) nav iestrādāta(-as) veidlapā, tulkojumu minētajā(-ās) valodā(-ās) pieteikuma iesniedzējiem dara pieejamu atsevišķi.”;

10)

regulas 14. pantu groza šādi:

a)

panta 3.–5. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.   Nepilnīgs to apliecinošo dokumentu saraksts, kurus var lūgt pieteikuma iesniedzējam, lai pārliecinātos par to, vai ir ievēroti 1. un 2. punktā uzskaitītie nosacījumi, ir dots II pielikumā.

4.   Dalībvalstis var prasīt pieteikuma iesniedzējiem iesniegt pierādījumu par apņemšanos segt izdevumus vai par privātu izmitināšanu, vai par tām abām, aizpildot veidlapu, ko izstrādā katra dalībvalsts. Minētajā veidlapā jo īpaši norāda:

a)

vai tā paredzēta, lai pierādītu apņemšanos segt izdevumus vai privātu izmitināšanu, vai tās abas;

b)

vai persona, kas apņemas segt izdevumus vai ielūdz, ir persona, uzņēmums vai organizācija;

c)

personas, kas apņemas segt izdevumus vai ielūdz, identitāti un kontaktinformāciju;

d)

pieteikuma iesniedzēja(-u) identitātes datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimšanas vietu un valstspiederību);

e)

izmitināšanas vietas adresi;

f)

uzturēšanās ilgumu un mērķi;

g)

iespējamās ģimenes saites ar personu, kas apņemas segt izdevumus vai ielūdz;

h)

informāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar VIS regulas 37. panta 1. punktu.

Veidlapa ir sagatavota ne tikai dalībvalsts valsts valodā(-ās), bet arī vismaz vienā no Savienības iestāžu oficiālajām valodām. Veidlapas paraugu nosūta Komisijai.

5.   Konsulāti vietējā Šengenas sadarbībā izvērtē 1. punktā paredzēto nosacījumu īstenošanu, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus, kā arī migrācijas un drošības riskus.”;

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“5.a   Ja tas nepieciešams, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus, kā minēts 48. pantā, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem apliecinošo dokumentu saskaņotu sarakstu, kas jāizmanto katrā jurisdikcijā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā.”;

c)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Var atteikties no šā panta 1. punktā ietvertajām prasībām, ja konsulātam vai centrālajām iestādēm ir zināms, ka pieteikuma iesniedzējs ir godprātīgs un uzticams, jo īpaši, ka iepriekš izsniegtās vīzas viņš izmantojis likumīgi, ja nav šaubu, ka, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, viņš ievēros Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 (*3) 6. panta 1. punkta prasības.

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).”;"

11)

regulas 15. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.   Pieteikuma iesniedzēji, kas iesniedz vairākkārtējas ieceļošanas vīzas pieteikumu, pierāda, ka viņiem ir pietiekama un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana, kas attiecas uz viņu pirmā plānotā apmeklējuma laiku.”;

12)

regulas 16. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Pieteikuma iesniedzēji maksā vīzas nodevu – EUR 80.

2.   Bērniem no sešu gadu vecuma, kas ir jaunāki par 12 gadiem, vīzas nodeva ir EUR 40.”;

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Vīzas nodevu EUR 120 vai EUR 160 apmērā piemēro, ja Padome pieņem īstenošanas lēmumu saskaņā ar 25.a panta 5. punkta b) apakšpunktu. Šo noteikumu nepiemēro bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem.”;

c)

panta 3. punktu svītro;

d)

panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

pētnieki, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/801 (*4) 3. panta 2. punktā, kuri ceļo, lai veiktu zinātnisku pētniecību vai piedalītos zinātniskā seminārā vai konferencē;

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).”;"

e)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Vīzas nodevu var atcelt:

a)

bērniem no sešu gadu vecuma, kas ir jaunāki par 18 gadiem;

b)

diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;

c)

bezpeļņas organizāciju rīkotu semināru, konferenču, sporta, kultūras un izglītības pasākumu dalībniekiem, kas ir vecumā līdz 25 gadiem.”;

f)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Atsevišķos gadījumos iekasējamās vīzas nodevas apmēru var atcelt vai samazināt, ja tas palīdz veicināt kultūras vai sporta intereses, intereses ārpolitikas un attīstības politikas jomā, kā arī citās svarīgu sabiedrības interešu jomās, humānu iemeslu dēļ vai starptautisku saistību dēļ.”;

g)

panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Iekasējot maksājumus valūtā, kas nav euro, iekasējamās vīzas nodevas apmēru attiecīgā valūtā nosaka un regulāri pārskata, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto euro valūtas maiņas kursa atsauces likmi. Iekasējamo apmēru var noapaļot, un vietējā Šengenas sadarbībā nodrošina, ka tiek iekasētas līdzīga apmēra nodevas.”;

h)

pievieno šādu punktu:

“9.   Komisija ik pēc trīs gadiem izvērtē vajadzību pārskatīt šā panta 1., 2. un 2.a punktā noteikto vīzas nodevu apmēru, ņemot vērā objektīvus kritērijus, piemēram, Eurostat publicētos datus par vispārējo inflāciju Savienības mērogā un dalībvalstu ierēdņu vidējo svērto algu. Pamatojoties uz minētajiem izvērtējumiem, Komisija vajadzības gadījumā pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 51. pantu par šīs regulas grozīšanu attiecībā uz vīzas nodevu apmēru.”;

13)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“1.   Ārpakalpojumu sniedzējs, kas minēts 43. pantā, var iekasēt pakalpojumu maksu.”;

b)

panta 3. punktu svītro;

c)

pantā iekļauj šādus punktus:

“4.a   Atkāpjoties no 4. punkta, trešās valstīs, kurās kompetentajai dalībvalstij nav konsulāta pieteikumu pieņemšanas nolūkā un to nepārstāv cita dalībvalsts, pakalpojumu maksa principā nepārsniedz EUR 80.

4.b   Izņēmuma apstākļos, kuros 4.a punktā minētais apmērs nav pietiekams, lai sniegtu pilnu pakalpojumu, var prasīt lielāku pakalpojumu maksu apmērā līdz, lielākais, EUR 120. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts par savu nodomu ļaut prasīt lielāku pakalpojumu maksu paziņo Komisijai vēlākais trīs mēnešus pirms tās ieviešanas sākuma. Paziņojumā norāda pakalpojumu maksas līmeņa noteikšanas pamatojumu, jo īpaši sīki izklāstītas izmaksas, kuru dēļ tiek noteikts lielāks apmērs.”;

d)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Attiecīgā dalībvalsts var saglabāt iespēju, ka visi pieteikuma iesniedzēji var pieteikumus iesniegt tieši tās konsulātos vai tādas dalībvalsts konsulātā, ar kuru tai ir vienošanās par pārstāvību saskaņā ar 8. pantu.”;

14)

regulas 19. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“1.   Kompetentais konsulāts vai kompetentās dalībvalsts centrālās iestādes pārbauda, vai:”;

b)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja kompetentais konsulāts vai kompetentās dalībvalsts centrālās iestādes konstatē, ka 1. punktā minētie nosacījumi ir ievēroti, pieteikums ir pieņemams un konsulāts vai centrālās iestādes:

ievēro VIS regulas 8. pantā aprakstītās procedūras, un

turpina izskatīt pieteikumu.”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja kompetentais konsulāts vai kompetentās dalībvalsts centrālās iestādes konstatē, ka 1. punktā minētie nosacījumi nav ievēroti, pieteikums nav pieņemams un konsulāts vai centrālās iestādes bez kavēšanās:

atdod atpakaļ pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapu un visus iesniegtos dokumentus,

iznīcina iegūtos biometriskos datus,

atmaksā vīzas nodevu un

neizskata pieteikumu.”;

d)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Atkāpjoties no 3. punkta, pieteikumu, kas neatbilst 1. punktā izklāstītajām prasībām, var uzskatīt par pieņemamu humānu iemeslu dēļ, ar valsts interesēm saistītu iemeslu dēļ vai starptautisko saistību dēļ.”;

15)

regulas 21. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu groza šādi:

i)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“3.   Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst ieceļošanas noteikumiem, konsulāts vai centrālās iestādes pārliecinās:”;

ii)

punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

vai pieteikuma iesniedzējam attiecīgā gadījumā ir atbilstoša un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana, kas attiecas uz paredzētās uzturēšanās laiku, vai arī, ja tiek iesniegts vairākkārtējas ieceļošanas vīzas pieteikums, uz pirmā plānotā apmeklējuma laiku.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Konsulāts vai centrālās iestādes vajadzības gadījumā pārbauda iepriekšējo un plānoto uzturēšanās laiku ilgumu, lai pārliecinātos, ka pieteikuma iesniedzējs nav pārsniedzis dalībvalstu teritorijā maksimāli pieļaujamo atļautās uzturēšanās laiku neatkarīgi no tā, cik ilgs iespējamas uzturēšanās termiņš ir bijis atļauts ar valsts ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju.”;

c)

panta 6. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“6.   Izskatot lidostas tranzītvīzas pieteikumus, konsulāts vai centrālās iestādes jo īpaši pārliecinās:”;

d)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Izskatot pieteikumu, konsulāts vai centrālās iestādes pamatotos gadījumos var veikt pārrunas ar pieteikuma iesniedzēju un lūgt papildu dokumentus.”;

16)

regulas 22. pantu groza šādi:

a)

panta 1. – 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Apdraudējuma kādas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai, starptautiskajām attiecībām vai sabiedrības veselībai iemeslu dēļ dalībvalsts var prasīt, lai citu dalībvalstu centrālās iestādes apspriestos ar tās centrālajām iestādēm, izskatot pieteikumus, ko iesnieguši kādu konkrētu trešo valstu valstspiederīgie vai šādu valstspiederīgo konkrētas kategorijas. Šāda apspriešanās neattiecas uz lidostas tranzītvīzu pieprasījumiem.

2.   Centrālās iestādes, ar kurām apspriežas, dod galīgo atbildi pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā septiņās kalendārajās dienās pēc apspriešanās. Ja atbildi nesniedz minētajā termiņā, tas nozīmē, ka tām nav pamata iebilst pret vīzas izsniegšanu.

3.   Par iepriekšējas apspriešanās prasības ieviešanu vai atsaukšanu dalībvalsts parasti paziņo Komisijai vēlākais 25 kalendārajās dienās, pirms tā kļūst piemērojama. Minēto informāciju vietējā Šengenas sadarbībā sniedz arī attiecīgajā jurisdikcijā.”;

b)

panta 5. punktu svītro;

17)

regulas 23. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja ir nepieciešams pieteikumu sīkāk pārbaudīt, minēto laikposmu var pagarināt, ilgākais, līdz 45 kalendārajām dienām.”;

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Atsevišķos pamatotos steidzamības gadījumos lēmumus par pieteikumiem pieņem nekavējoties.”;

c)

panta 3. punktu svītro;

d)

panta 4. punktu groza šādi:

i)

iekļauj šādu apakšpunktu:

“ba)

izsniegt lidostas tranzītvīzu saskaņā ar 26. pantu; vai”;

ii)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

saskaņā ar 32. pantu atteikt izsniegt vīzu.”;

iii)

punkta d) apakšpunktu svītro;

18)

regulas 24. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

svītro trešo daļu;

ii)

punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Neskarot 12. panta a) punktu, vīzas vienai ieceļošanas reizei derīguma termiņš ietver arī papildtermiņu – 15 kalendārās dienas.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējs ievēro ieceļošanas nosacījumus, kas izklāstīti Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta a) un c) līdz e) apakšpunktā, vairākkārtējas ieceļošanas vīzas ar ilgu derīguma termiņu tiek izsniegtas ar šādiem derīguma termiņiem, izņemot gadījumus, ja vīzas derīguma termiņš pārsniedz ceļošanas dokumenta derīguma termiņu:

a)

ar derīguma termiņu uz vienu gadu ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis un likumīgi izmantojis trīs vīzas pēdējo divu gadu laikā;

b)

ar derīguma termiņu uz diviem gadiem ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepriekšējo divu gadu laikā saņēmis un likumīgi izmantojis vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir derīga vienu gadu;

c)

ar derīguma termiņu uz pieciem gadiem ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepriekšējo trīs gadu laikā saņēmis un likumīgi izmantojis vairākkārtējas ieceļošanas vīzu, kas ir derīga divus gadus.

Saistībā ar vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu neņem vērā lidostas tranzītvīzu un vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kas izsniegta saskaņā ar 25. panta 1. punktu.”;

c)

pantā iekļauj šādus punktus:

“2.a   Atkāpjoties no 2. punkta, izsniegtās vīzas derīguma termiņu atsevišķos gadījumos var saīsināt, ja pastāv pamatotas šaubas par to, vai ieceļošanas nosacījumi tiks ievēroti visā uzturēšanās periodā.

2.b   Atkāpjoties no 2. punkta, konsulāti vietējā Šengenas sadarbībā novērtē, vai 2. punktā izklāstītie noteikumi par vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus, kā arī migrācijas un drošības riskus, lai pieņemtu labvēlīgākus vai ierobežojošākus noteikumus saskaņā ar 2.d punktu.

2.c   Neskarot 2. punktu, vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem var izsniegt pieteikuma iesniedzējiem, kuri pierāda vajadzību vai pamato nolūku ceļot bieži vai regulāri, ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzēji pierāda savu godīgumu un uzticamību, īpaši iepriekšējo vīzu likumīgu izmantošanu, savu saimniecisko stāvokli izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju pirms vīzas, kurai tie ir pieteikušies, termiņa beigām.

2.d   Vajadzības gadījumā, pamatojoties uz šā panta 2.b punktā minēto novērtējumu, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus attiecībā uz šā panta 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanai, kas ir jāpiemēro katrā jurisdikcijā, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus, migrācijas un drošības riskus un Savienības vispārējās attiecības ar attiecīgo trešo valsti. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā.”;

19)

iekļauj šādu pantu:

“25.a pants

Sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā

1.   Atkarībā no trešās valsts sadarbības līmeņa ar dalībvalstīm nelikumīgu migrantu atpakaļuzņemšanas jomā, kas novērtēts, pamatojoties uz attiecīgiem un objektīviem datiem, 14. panta 6. punktu, 16. panta 1. punktu, 16. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 23. panta 1. punktu un 24. panta 2. un 2.c punktu nepiemēro tādiem pieteikuma iesniedzējiem vai tādu pieteikuma iesniedzēju kategorijām, kas ir tādu trešo valstu valstspiederīgie, par kurām saskaņā ar šo pantu tiek uzskatīts, ka tās sadarbojas nepietiekami.

2.   Komisija regulāri, vismaz reizi gadā, novērtē trešo valstu sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, jo īpaši ņemot vērā šādus rādītājus:

a)

atgriešanas lēmumu skaits, kas izdoti attiecīgās trešās valsts personām, kuras nelikumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

b)

tādu personu, par kurām izdots atgriešanas lēmums, faktisko piespiedu atgriešanu skaits, kas izteikts procentos no attiecīgās trešās valsts valstspiederīgajiem izdotajiem atgriešanas lēmumiem, tostarp, attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz Savienības vai divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, ieskaitot to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri tranzītā šķērsojuši attiecīgās trešās valsts teritoriju;

c)

trešās valsts akceptētu atpakaļuzņemšanas pieprasījumu skaits katrā dalībvalstī, izteikts procentos no šādu attiecīgajai trešai valstij iesniegto pieprasījumu skaita;

d)

praktiskas sadarbības līmenis attiecībā uz atgriešanu dažādos atgriešanas procedūras posmos, piemēram:

i)

palīdzība, kas sniegta to personu identificēšanai, kuras nelikumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, un ceļošanas dokumentu savlaicīgai izsniegšanai;

ii)

Eiropas ceļošanas dokumenta tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi, vai laissez-passer akceptēšana;

iii)

tādu personu atpakaļuzņemšanas akceptēšana, kuras likumiski jāatgriež uz viņu valsti;

iv)

atgriešanas lidojumu un operāciju akceptēšana.

Šādu novērtējumu balsta uz dalībvalstu, kā arī Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru sniegtu uzticamu datu izmantošanu. Komisija regulāri, vismaz reizi gadā, par savu novērtējumu ziņo Padomei.

3.   Dalībvalsts var arī paziņot Komisijai, ja tā saskaras ar būtiskām un pastāvīgām praktiskām problēmām sadarbībā ar kādu trešo valsti nelikumīgo migrantu atpakaļuzņemšanas jomā, pamatojoties uz tiem pašiem rādītājiem, kas uzskaitīti 2. punktā. Komisija par paziņojumu nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

4.   Komisija viena mēneša laikā izskata jebkuru paziņojumu, kas sniegts, ievērojot 3. punktu. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par veiktās izskatīšanas rezultātiem.

5.   Ja, pamatojoties uz 2. un 4. punktā minēto analīzi un ņemot vērā soļus, ko Komisija spērusi, lai uzlabotu attiecīgās trešās valsts sadarbības līmeni atpakaļuzņemšanas jomā un Savienības vispārējās attiecības ar minēto trešo valsti, tostarp migrācijas jomā, Komisija uzskata, ka valsts nesadarbojas pietiekami un ka tādēļ ir jārīkojas, vai ja 12 mēnešu laikā vienkāršs dalībvalstu vairākums ir sniedzis paziņojumu Komisijai saskaņā ar 3. punktu, Komisija, vienlaikus turpinot centienus uzlabot sadarbību ar attiecīgo trešo valsti, iesniedz Padomei priekšlikumu pieņemt:

a)

īstenošanas lēmumu, ar kuru uz laiku pārtrauc piemērot jebkuru vai vairākus no šādiem pantiem – 14. panta 6. punktu, 16. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 23. panta 1. punktu vai 24. panta 2. un 2.c punktu –attiecībā uz visiem attiecīgās trešās valsts valstspiederīgajiem vai dažām to kategorijām;

b)

ja – pēc Komisijas veiktā novērtējuma – pasākumi, ko piemēro saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktā minēto īstenošanas lēmumu, netiek atzīti par efektīviem – īstenošanas lēmumu, ar kuru vienu no 16. panta 2.a punktā noteiktajām vīzas nodevām pakāpeniski piemēro visiem attiecīgās trešās valsts valstspiederīgajiem vai dažām to kategorijām.

6.   Komisija, pamatojoties uz 2. punktā noteiktajiem rādītājiem, regulāri novērtē un ziņo, vai var panākt būtiskus un ilgstošus uzlabojumus sadarbībā ar attiecīgo trešo valsti attiecībā uz nelikumīgu migrantu atpakaļuzņemšanu, un, ņemot vērā Savienības vispārējās attiecības ar minēto trešo valsti, var iesniegt Padomei priekšlikumu atcelt vai grozīt 5. punktā minētos īstenošanas lēmumus.

7.   Vēlākais sešus mēnešus pēc 5. punktā minēto īstenošanas lēmumu stāšanās spēkā Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par progresu, kas gūts attiecībā uz minētās trešās valsts sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā.

8.   Ja, pamatojoties uz 2. punktā minēto analīzi un ņemot vērā Savienības vispārējās attiecības ar attiecīgo trešo valsti, jo īpaši sadarbībā atpakaļuzņemšanas jomā, Komisija uzskata, ka attiecīgā trešā valsts sadarbojas pietiekami, tā var iesniegt Padomei priekšlikumu pieņemt īstenošanas lēmumu attiecībā uz tādiem pieteikuma iesniedzējiem vai tādu pieteikuma iesniedzēju kategorijām, kuri ir minētās trešās valsts valstspiederīgie un kuri iesniedz vīzas pieteikumu minētās trešās valsts teritorijā, paredzot vienu vai vairākus šādus aspektus:

a)

regulas 16. panta 1. punktā minētās vīzas nodevas samazināšana līdz EUR 60;

b)

regulas 23. panta 1. punktā minētā laikposma, kādā jāpieņem lēmumi par pieteikumu, samazināšana līdz 10 dienām;

c)

regulas 24. panta 2. punktā paredzētā vairākkārtējas ieceļošanas vīzu derīguma termiņa pagarināšana.

Minēto īstenošanas lēmumu piemēro ilgākais vienu gadu. To var atjaunot.”;

20)

regulas 27. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vīzas uzlīmes aizpildīšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā.

2.   Dalībvalstis var pievienot valstu ierakstus vīzas uzlīmes sadaļā “Piezīmes”. Minētie ieraksti neatkārto obligātos ierakstus, kuri paredzēti saskaņā ar 1. punktā minēto procedūru.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Vīzas uzlīmi vīzai vienai ieceļošanas reizei rokrakstā var aizpildīt vienīgi nepārvaramu tehnisku iemeslu gadījumā. Rokrakstā aizpildītā vīzas uzlīmē neveic nekādas izmaiņas.”;

21)

regulas 29. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Vīzas uzlīmi ielīmē ceļošanas dokumentā.”;

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus vīzas uzlīmes ielīmēšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā.”;

22)

regulas 31. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Dalībvalsts var prasīt, lai tās centrālās iestādes tiktu informētas par vīzām, ko citas dalībvalstis izsniegušas konkrētu trešo valstu valstspiederīgajiem vai konkrētām šādu valstspiederīgo kategorijām, taču tas neattiecas uz lidostas tranzītvīzām.

2.   Par šādas informēšanas prasības ieviešanu vai atsaukšanu dalībvalsts paziņo Komisijai vēlākais 25 kalendārajās dienās, pirms tā kļūst piemērojama. Minēto informāciju sniedz arī vietējā Šengenas sadarbībā attiecīgajā jurisdikcijā.”;

b)

panta 4. punktu svītro;

23)

regulas 32. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:

“iia)

nesniedz plānotā lidostas tranzīta mērķa un nosacījumu pamatojumu;”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Lēmumu par atteikumu un iemeslus, kas ir tā pamatā, paziņo pieteikuma iesniedzējam, izmantojot VI pielikumā doto standartveidlapu, tās dalībvalsts valodā, kura ir pieņēmusi galīgo lēmumu par pieteikumu, un kādā citā Savienības iestāžu oficiālajā valodā.”;

c)

panta 4. punktu svītro;

24)

regulas 36. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu svītro;

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem darbības norādes vīzu izsniegšanai pie robežas jūrniekiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā.”;

25)

regulas 37. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Uz vīzas uzlīmju glabāšanu un rīcību ar tām attiecas atbilstīgi drošības pasākumi, lai novērstu krāpšanu vai nozaudēšanu. Katrā konsulātā veic vīzas uzlīmju krājuma uzskaiti un reģistrē katras vīzas uzlīmes lietojumu. Par jebkādu neaizpildītu vīzas uzlīmju nozīmīgu nozaudēšanu ziņo Komisijai.

3.   Konsulātiem vai centrālajām iestādēm ir pieteikumu arhīvi papīra un elektroniskā formātā. Katrā atsevišķā lietā ir iekļauta attiecīga informācija, kas ļautu vajadzības gadījumā rekonstruēt situāciju, kādā pieņemts lēmums par pieteikumu.

Atsevišķās pieteikuma lietas glabā vismaz vienu gadu no dienas, kad par pieteikumu ir pieņemts 23. panta 1. punktā minētais lēmums, vai, pārsūdzības gadījumā, līdz pārsūdzības procedūras beigām – atkarībā no tā, kurš termiņš ir ilgāks. Ja tas ir piemērojami, atsevišķās elektroniskās pieteikuma datnes glabā izsniegtās vīzas derīguma laikposmu.”;

26)

regulas 38. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Resursi pieteikumu izskatīšanai un vīzas procedūru pārraudzībai”;

b)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis norīko konsulātos pietiekamu skaitu attiecīgu darbinieku, lai veiktu uzdevumus, kas saistīti ar pieteikumu izskatīšanu, tādējādi sabiedrībai nodrošinot pieņemamu un saskaņotu pakalpojumu kvalitāti.”;

c)

pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Dalībvalstis nodrošina, ka visu vīzas procedūru konsulātos, ieskaitot pieteikumu iesniegšanu un rīcību ar tiem, vīzas uzlīmju drukāšanu un praktisku sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem, pārrauga nosūtītie darbinieki, lai nodrošinātu integritāti visos procedūras posmos.”;

d)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstu centrālās iestādes nodrošina pietiekamu apmācību gan nosūtītiem darbiniekiem, gan vietējiem darbiniekiem un ir atbildīgas par to nodrošināšanu ar pilnīgu, precīzu un aktuālu informāciju par attiecīgiem Savienības un valsts tiesību aktiem.”;

e)

pantā iekļauj šādus punktus:

“3.a   Ja pieteikumus izskata un par tiem lēmumus pieņem centrālās iestādes, kā minēts 4. panta 1.a punktā, dalībvalstis sniedz specifisku apmācību, lai nodrošinātu, ka minēto centrālo iestāžu darbiniekiem ir pietiekamas un aktuālas katrai valstij specifiskas zināšanas par vietējiem sociālekonomiskajiem apstākļiem un pilnīga un aktuāla informācija par attiecīgiem Savienības un valsts tiesību aktiem.

3.b   Dalībvalstis arī nodrošina, ka konsulātiem ir pietiekams skaits pienācīgi apmācītu darbinieku, lai palīdzētu centrālajām iestādēm izskatīt pieteikumus un pieņemt lēmumus par tiem, jo īpaši, piedaloties vietējās Šengenas sadarbības sanāksmēs, veicot informācijas apmaiņu ar citiem konsulātiem un vietējām iestādēm, uz vietas vācot relevantu informāciju par migrācijas risku un krāpniecisku praksi un rīkojot pārrunas un papildu izskatīšanas.”;

f)

pievieno šādu punktu:

“5.   Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv procedūra, kas ļauj pieteikuma iesniedzējiem iesniegt sūdzības par:

a)

konsulātu darbinieku un – attiecīgā gadījumā – ārpakalpojumu sniedzēju darbinieku izturēšanos; vai

b)

pieteikuma procesu.

Konsulāti vai centrālās iestādes uztur sūdzību un tām sekojošo pasākumu reģistru.

Informāciju par šajā punktā paredzēto procedūru dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.”;

27)

regulas 39. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Konsulārie un centrālo iestāžu darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā respektē cilvēka cieņu. Visi veiktie pasākumi ir samērīgi ar šādu pasākumu mērķiem.

3.   Veicot savus uzdevumus, konsulārie un centrālo iestāžu darbinieki nediskriminē personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.”;

28)

regulas 40. pantu aizstāj ar šādu:

“40. pants

Konsulārā organizācija un sadarbība

1.   Katra dalībvalsts ir atbildīga par to, lai organizētu ar pieteikumiem saistītās procedūras.

2.   Dalībvalstis:

a)

ar vajadzīgajām biometrisko identifikatoru iegūšanas iekārtām nodrošina konsulātus un iestādes, kas atbildīgas par vīzu izsniegšanu pie robežām, kā arī goda konsulu birojus, ja tās šos birojus izmanto biometrisko identifikatoru iegūšanai saskaņā ar 42. pantu;

b)

sadarbojas ar vienu vai vairākām citām dalībvalstīm pārstāvības pasākumu vai jebkāda cita konsulārās sadarbības veida satvarā.

3.   Dalībvalsts saskaņā ar 43. pantu var sadarboties arī ar ārpakalpojumu sniedzēju.

4.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par savu konsulārā darba organizāciju un sadarbību katrā konsulārās pārstāvniecības atrašanās vietā.

5.   Ja sadarbība ar citu dalībvalsti beidzas, dalībvalsts cenšas nodrošināt pilnīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.”;

29)

regulas 41. pantu svītro;

30)

regulas 43. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu svītro;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ārpakalpojumu sniedzējiem nekādu iemeslu dēļ nav atļauts piekļūt VIS. Piekļūt VIS drīkst vienīgi attiecīgi pilnvaroti konsulātu vai centrālo iestāžu darbinieki.”;

c)

panta 6. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

sniegt vispārēju informāciju par vīzu prasībām saskaņā ar 47. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktu un pieteikuma veidlapām;”;

ii)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

iegūt datus un pieņemt pieteikumus (tostarp iegūt biometriskos identifikatorus) un pārsūtīt pieteikumu attiecīgam konsulātam vai centrālajām iestādēm;”;

iii)

punkta e) un f) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“e)

attiecīgā gadījumā plānot pieteikuma iesniedzēju apmeklējumu grafiku konsulātā vai ārpakalpojuma sniedzēja telpās;

f)

saņemt no konsulāta vai centrālajām iestādēm ceļošanas dokumentus, tostarp – attiecīgā gadījumā – atteikuma paziņojumu, un tos atdot atpakaļ pieteikuma iesniedzējam.”;

d)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Izvēloties ārpakalpojumu sniedzēju, attiecīgā dalībvalsts novērtē organizācijas vai uzņēmuma uzticamību un maksātspēju un pārliecinās par to, ka nepastāv interešu konflikts. Novērtējums attiecīgā gadījumā ietver nepieciešamo licenču, komercdarbības reģistrācijas, statūtu un banku līgumu pārbaudi.”;

e)

panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.   Dalībvalstis ir atbildīgas par noteikumu ievērošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību un nodrošina, ka ārpakalpojumu sniedzēju pārrauga personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (*5) 51. panta 1. punktu.

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).”;"

f)

panta 11. punktu groza šādi:

i)

pirmās daļas a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

vispārēju informāciju par kritērijiem, nosacījumiem un procedūrām vīzas pieprasīšanai, kā noteikts 47. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā, un pieteikuma veidlapas, ko ārpakalpojumu sniedzējs izsniedz pieteikuma iesniedzējiem.

b)

visus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, īpaši, ja sadarbība ietver datņu un datu pārsūtīšanu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) konsulātam vai centrālajām iestādēm, un pret visām citām nelikumīgām personas datu apstrādes formām;”;

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šim nolūkam attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) konsulāts(-i) vai centrālās iestādes regulāri un vismaz reizi deviņos mēnešos veic izlases veida pārbaudes ārpakalpojumu sniedzēja telpās. Dalībvalstis var vienoties kopīgi uzņemties regulārās pārraudzības pienākumu.”;

g)

pantā iekļauj šādu punktu:

“11.a   Līdz katra gada 1. februārim dalībvalstis ziņo Komisijai par savu sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē un to pārraudzību, kā minēts X pielikuma C punktā.”;

31)

regulas 44. pantu aizstāj ar šādu:

“44. pants

Datu šifrēšana un droša pārsūtīšana

1.   Ja dalībvalstis sadarbojas savstarpēji un ar ārpakalpojumu sniedzēju un izmanto goda konsulus, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) nodrošina, ka dati tiek pilnībā šifrēti neatkarīgi no tā, vai tos pārsūta elektroniski vai fiziski, izmantojot elektronisko datu nesēju.

2.   Trešās valstīs, kas aizliedz šifrētus datus pārsūtīt elektroniski, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) neļauj datus pārsūtīt elektroniski.

Šādos gadījumos attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) nodrošina, ka elektroniskos datus pilnīgi šifrētā formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju, pārsūta fiziski ar dalībvalsts konsulāro darbinieku starpniecību vai, ja šāda pārsūtīšana prasītu nesamērīgus vai nepamatotus pasākumus, citādi, nodrošinot drošumu un drošību, piemēram, izmantojot atzītus uzņēmumus, kam attiecīgā trešā valstī ir pieredze sensitīvu dokumentu un datu transportēšanā.

3.   Datu pārsūtīšanas drošības līmeni vienmēr pielāgo datu sensitīvajam raksturam.”;

32)

regulas 45. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Akreditētos komerciālos starpniekus regulāri pārrauga, veicot izlases veida pārbaudes, tostarp klātienes vai telefoniskas pārrunas ar pieteikuma iesniedzējiem, ceļojumu un izmitināšanas pārbaudi, un, ja uzskata par vajadzīgu, ar grupas atgriešanos saistīto dokumentu ticamības pārbaudi.”;

b)

panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Katrs konsulāts un centrālās iestādes attiecīgā gadījumā nodrošina, ka sabiedrība ir informēta par tādu akreditētu komerciālu starpnieku sarakstu, ar kuriem tās sadarbojas.”;

33)

regulas 47. panta 1. punktu groza šādi:

a)

iekļauj šādus apakšpunktus:

“aa)

par regulas 19. panta 1. punktā paredzētajiem kritērijiem tam, lai pieteikums būtu uzskatāms par pieņemamu;

ab)

par to, ka biometriskie dati principā jāiegūst ik pēc 59 mēnešiem, sākot no pirmās iegūšanas dienas;”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

par to, kur pieteikumu var iesniegt (kompetentais konsulāts vai ārpakalpojumu sniedzējs);”;

c)

pievieno šādu apakšpunktu:

“j)

informāciju par 38. panta 5. punktā paredzēto sūdzību procedūru.”;

34)

regulas 48. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Konsulāti un Savienības delegācijas sadarbojas katrā jurisdikcijā, lai nodrošinātu saskaņotu kopējās vīzu politikas piemērošanu, ņemot vērā vietējos apstākļus.

Šajā nolūkā saskaņā ar Padomes Lēmuma 2010/427/ES (*6) 5. panta 3. punktu Komisija sniedz norādījumus Savienības delegācijām veikt šajā pantā noteiktus attiecīgus koordinācijas uzdevumus.

Ja attiecīgajā jurisdikcijā iesniegtos pieteikumus izskata un par tiem lēmumus pieņem centrālās iestādes, kā minēts 4. panta 1.a punktā, dalībvalstis nodrošina minēto centrālo iestāžu aktīvu iesaisti vietējā Šengenas sadarbībā. Darbinieki, kas piedalās vietējā Šengenas sadarbībā, ir pienācīgi apmācīti, un viņi ir iesaistīti pieteikumu izskatīšanā attiecīgajā jurisdikcijā.

(*6)  Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).”;"

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Dalībvalstis un Komisija jo īpaši sadarbojas, lai:

a)

sagatavotu tādu apliecinošo dokumentu saskaņotu sarakstu, kuri jāiesniedz pieteikuma iesniedzējiem, ņemot vērā 14 pantu;

b)

sagatavotu 24. panta 2. punkta īstenošanu vietējā līmenī attiecībā uz vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu;

c)

vajadzības gadījumā nodrošinātu pieteikuma veidlapas kopēju tulkojumu;

d)

izveidotu to ceļošanas dokumentu sarakstu, ko izdod uzņēmēja valsts, un to regulāri atjauninātu;

e)

izstrādātu kopēju informācijas lapu, kurā ietverta 47. panta 1. punktā minētā informācija;

f)

vajadzības gadījumā pārraudzītu 25.a panta 5. un 6. punkta īstenošanu.”;

c)

panta 2. punktu svītro;

d)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstis vietējā Šengenas sadarbībā apmainās ar šādu informāciju:

a)

ar ceturkšņa statistiku par pieteikumiem vienotajām vīzām, vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un lidostas tranzītvīzām un par šādām izsniegtajām un atteiktajām vīzām;

b)

attiecībā uz migrācijas un drošības apdraudējumu novērtējumu apmainās ar informāciju:

i)

par uzņēmējas valsts sociālo un ekonomisko struktūru;

ii)

par informācijas avotiem vietējā līmenī, tostarp par sociālo nodrošinājumu, veselības apdrošināšanu, nodokļu reģistriem, ieceļošanas un izceļošanas reģistrāciju;

iii)

par fiktīvu/viltotu dokumentu izmantošanu;

iv)

par nelikumīgas imigrācijas maršrutiem;

v)

par krāpnieciskas rīcības tendencēm;

vi)

par atteikumu tendencēm;

c)

ar informāciju par sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem un ar transporta uzņēmumiem;

d)

ar informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, kas nodrošina pietiekamu ceļojuma medicīnisko apdrošināšanu, tostarp par seguma veida un iespējamā pārsnieguma apmēra pārbaudi.”;

e)

panta 5. punkta otro daļu svītro;

f)

pievieno šādu punktu:

“7.   Gada ziņojumu katrā jurisdikcijā sagatavo katru gadu līdz 31. decembrim. Pamatojoties uz minētajiem ziņojumiem, Komisija izstrādā gada pārskatu par situāciju vietējā Šengenas sadarbībā, ko iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.”;

35)

regulas 50. pantu svītro;

36)

regulas 51. pantu aizstāj ar šādu:

“51. pants

Norādes par šīs regulas praktisko piemērošanu

Komisija ar īstenošanas aktiem izstrādā darbības norādes par šīs regulas noteikumu praktisko piemērošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 52. panta 2. punktā.”;

37)

iekļauj šādu pantu:

“51.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 16. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 1. augusta. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 9. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (*7).

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 16. panta 9. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

(*7)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;"

38)

regulas 52. pantu aizstāj ar šādu:

“52. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja (“Vīzu komiteja”). Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (*8) nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem, un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

(*8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;"

39)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumā izklāstīto tekstu;

40)

regulas V pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumā izklāstīto tekstu;

41)

regulas VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumā izklāstīto tekstu;

42)

svītro VII, VIII un IX pielikumu;

43)

regulas X pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

Uzraudzība un izvērtēšana

1.   Līdz 2022. gada 2. augustam Komisija izvērtē Regulas (EK) Nr. 810/2009, kā tā grozīta ar šo regulu, piemērošanu. Šis vispārējais izvērtējums aptver sasniegto rezultātu novērtējumu, salīdzinot tos ar Regulas (EK) Nr. 810/2009, kā tā grozīta ar šo regulu, mērķiem un to īstenošanu.

2.   Komisija 1. punktā minēto izvērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Pamatojoties uz izvērtējumu, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz attiecīgus priekšlikumus.

3.   Līdz 2020. gada 2. maijam dalībvalstis sniedz Komisijai pieejamos attiecīgos datus par to, kā vīzas turētāji uzturēšanās laikā dalībvalstu teritorijā izmantojuši Regulas (EK) Nr. 810/2009 15. pantā minēto ceļojuma medicīnisko apdrošināšanu, kā arī par izmaksām, kas saistībā ar vīzas turētājiem radušās valsts iestādēm vai medicīnisko pakalpojumu sniedzējiem. Pamatojoties uz minētajiem datiem, Komisija līdz 2020. gada 2. novembrim izstrādā ziņojumu, kas jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2020. gada 2. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2019. gada 20. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 440, 6.12.2018., 142. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 6. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

(5)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(9)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(10)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(11)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(12)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(13)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(14)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Saskaņota pieteikuma veidlapa

PIETEIKUMS UZ ŠENGENAS VĪZU

Bezmaksas pieteikuma veidlapa

Image 1  (1)

ES, EEZ vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļi neaizpilda 21., 22., 30., 31. un 32. aili (atzīmētas ar *).

1.–3. aili aizpilda saskaņā ar ceļošanas dokumenta datiem.

1.

Uzvārds:

TIKAI DIENESTA LIETOŠANAI

Pieteikuma iesniegšanas datums:

Pieteikuma numurs:

2.

Uzvārds dzimšanas brīdī (iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i)):

3.

Vārds(-i):

4.

Dzimšanas datums (diena–mēnesis–gads):

5.

Dzimšanas vieta:

6.

Dzimšanas valsts:

7.

Pašreizējā valstspiederība:

Valstspiederība dzimšanas brīdī, ja atšķirīga:

Citas valstspiederības:

Pieteikums iesniegts:

vēstniecībā/konsulātā

pie pakalpojumu sniedzēja

pie komerciāla starpnieka

8.

Dzimums:

☐ Vīrietis ☐ Sieviete

9.

Ģimenes stāvoklis:

☐ Neprecējies(-usies) ☐ Precējies(-usies) ☐ Reģistrētās partnerattiecībās ☐ Dzīvo šķirti ☐ Šķīries(-usies) ☐ Atraitne(-is) ☐ Cits (lūdzu, precizēt):

pie robežas (nosaukums):

cits:

10.

Persona ar vecāku pilnvarām (attiecībā uz nepilngadīgajiem) / juridiskais aizbildnis (uzvārds, vārds, adrese, ja citāda nekā pieteikuma iesniedzējam, tālruņa numurs, e-pasta adrese un valstspiederība):

Ar dokumentiem strādājis:

11.

Valsts piešķirtais identifikācijas numurs, ja tāds ir:

Apliecinošie dokumenti:

ceļošanas dokuments

iztikas līdzekļi

ielūgums

12.

Ceļošanas dokumenta veids:

☐ Parasta pase ☐ Diplomātiskā pase ☐ Dienesta pase ☐ Oficiāla pase ☐ Speciālā pase

☐ Cits ceļošanas dokuments (lūdzu norādīt):

13.

Ceļošanas dokumenta numurs:

14.

Izdošanas datums:

15.

Derīgs līdz:

16.

Izdots (valsts):

CMA

transportlīdzekļa veids

cits:

Lēmums par vīzu:

atteikta

izsniegta:

A

C

ITD

Derīga:

No:

Līdz:

17.

Attiecīgā gadījumā – ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļa personas dati

Uzvārds:

Vārds(-i):

Dzimšanas datums (diena-mēnesis-gads):

Valstspiederība:

Ceļošanas dokumenta vai personas apliecības numurs:

18.

Attiecīgā gadījumā – radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni:

☐ laulātais ☐ bērns ☐ mazbērns ☐ apgādājams augšupējs radinieks

☐ reģistrētas partnerattiecības ☐ cits:

19.

Pieteikuma iesniedzēja mājas adrese un e-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

20.

Dzīvesvietas valsts nav pašreizējās valstspiederības valsts:

☐ Nē

☐ Jā. Uzturēšanās atļauja vai līdzvērtīgs dokuments … Nr. … Derīgs līdz …

*21.

Pašreizējā nodarbošanās:

Ieceļošanu skaits:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Vairākkārt

Dienu skaits:

*22.

Darba devējs un darba devēja adrese un tālruņa numurs. Studentiem – mācību iestādes nosaukums un adrese:

23.

Ceļojuma mērķis(-i):

☐ tūrisms ☐ darījumdarbība ☐ ģimenes vai draugu apmeklējums ☐ kultūra ☐ sports ☐ oficiāla vizīte ☐ ārstēšanās ☐ mācības ☐ lidostas tranzīts ☐ citi (lūdzu norādīt):

24.

Papildu informācija par uzturēšanās mērķi:

25.

Galvenā apmeklējuma mērķa dalībvalsts (un attiecīgā gadījumā citas galamērķa dalībvalstis):

26.

Pirmās ieceļošanas dalībvalsts:

27.

Prasīto ieceļošanas reižu skaits:

☐ Vienreiz ☐ Divreiz ☐ Vairākkārt

Plānotais datums ieceļošanai Šengenas zonā pirmajā plānotajā uzturēšanās reizē:

Plānotais datums izceļošanai no Šengenas zonas pēc pirmās plānotās uzturēšanās reizes:

28.

Iepriekš dotie pirkstu nospiedumi, lai iesniegtu Šengenas vīzas pieteikumu: ☐ Nē ☐ Jā

Datums, ja zināms … Vīzas uzlīmes numurs, ja zināms …

29.

Galamērķa valsts ieceļošanas atļauja, ja vajadzīga:

Izdevējiestāde … Derīga no … līdz …

*30.

Dalībvalstī(-īs) ielūdzēja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i). Ja tāda nav, viesnīcas(-u) vai pagaidu apmešanās vietas(-u) nosaukums dalībvalstī(-īs):

Ielūdzēja(-u)/viesnīcas(-u)/pagaidu apmešanās vietas(-u) adrese un e-pasta adrese:

 

*31.

Ielūdzēja uzņēmuma/organizācijas nosaukums un adrese:

Uzņēmuma/organizācijas kontaktpersonas uzvārds, vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese:

Uzņēmuma/organizācijas tālruņa numurs:

*32.

Pieteikuma iesniedzēja ceļojuma un uzturēšanās izdevumus sedz:

pats pieteikuma iesniedzējs

Iztikas līdzekļi:

nauda

ceļojuma čeki

kredītkarte

apmaksāta apmešanās vieta

apmaksāts transports

citi (lūdzu, precizēt):

sponsors (ielūdzējs, uzņēmums, organizācija), lūdzu precizēt:

… ☐ 30. vai 31. ailē minētie

… ☐ citi (lūdzu, precizēt):

Iztikas līdzekļi:

nauda

nodrošināta apmešanās vieta

ir apmaksāti visi izdevumi uzturēšanās laikā

apmaksāts transports

citi (lūdzu, precizēt):

 

Apzinos, ka vīzas atteikuma gadījumā vīzas nodevu neatlīdzina.

 

Piemērojams, ja prasīta vīza vairākkārtējai ieceļošanai:

Apzinos, ka manai pirmajai uzturēšanās reizei un nākamajiem apmeklējumiem dalībvalstu teritorijā ir vajadzīga pietiekama ceļojuma medicīniskā apdrošināšana.

 

Es apzinos un piekrītu, ka šajā pieteikuma veidlapā prasīto datu sniegšana un manis fotografēšana, un, ja vajadzīgs, pirkstu nospiedumu ņemšana ir obligāta pieteikuma izskatīšanai; un ka visus personas datus, kas uz mani attiecas un ir pieteikuma veidlapā, kā arī manus pirkstu nospiedumus un manu fotogrāfiju nodos attiecīgām dalībvalstu iestādēm un tās tos apstrādās, lai pieņemtu lēmumu par manu pieteikumu.

Šādus datus, kā arī datus par pieņemto lēmumu attiecībā uz manu pieteikumu vai par lēmumu anulēt, atcelt vai pagarināt izsniegto vīzu, ievadīs un uzglabās Vīzu informācijas sistēmā (VIS), ilgākais, piecus gadus, un šajā laikā tie būs pieejami vīzu iestādēm un iestādēm, kas ir kompetentas veikt vīzu pārbaudes pie ārējām robežām un dalībvalstīs, kā arī dalībvalstu imigrācijas un patvēruma piešķiršanas iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti nosacījumi par likumīgu ieceļošanu, uzturēšanos un dzīvošanu dalībvalstu teritorijā, lai identificētu personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst šiem nosacījumiem, lai izskatītu patvēruma lūgumus un noteiktu, kā pienākums ir veikt tādu izskatīšanu. Ar konkrētiem nosacījumiem dati būs pieejami arī nozīmētām dalībvalstu iestādēm un Eiropolam, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Par datu apstrādi atbildīgā dalībvalsts iestāde ir: [(…)].

Apzinos, ka man ir tiesības jebkurā dalībvalstī saņemt paziņojumu par datiem, kas uz mani attiecas un ir ievadīti VIS, un par dalībvalsti, kas tai pārsūtījusi datus, kā arī lūgt, lai izlabotu datus, kas uz mani attiecas un ir neprecīzi, un lai dzēstu datus, kas uz mani attiecas un ir apstrādāti nelikumīgi. Pēc mana īpaša lūguma iestāde, kas izskata manu pieteikumu, informēs mani par to, kā es saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem varu īstenot tiesības pārbaudīt personas datus, kas attiecas uz mani, un likt tos labot vai dzēst, kā arī par iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Attiecīgās dalībvalsts valsts uzraudzības iestāde [kontaktinformācija: …] uzklausīs sūdzības par personas datu aizsardzību.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir pareizas un pilnīgas. Apzinos, ka nepatiesu ziņu dēļ manu pieteikumu noraidīs, izsniegto vīzu anulēs, bet mani pašu var saukt pie atbildības atbilstīgi tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura izskata pieteikumu.

Ja vīzu izsniedz, apņemos izbraukt no dalībvalstu teritorijas pirms vīzas termiņa beigām. Esmu informēts(-a), ka vīza ir tikai viens no priekšnoteikumiem, lai ieceļotu dalībvalstu Eiropas teritorijā. Vīzas izsniegšana vien nenozīmē, ka man ir tiesības uz kompensāciju, ja neatbilstu Regulas (ES) 2016/399 (Šengenas Robežu kodekss) 6. panta 1. punkta attiecīgajiem noteikumiem un tādēļ saņemu ieceļošanas atteikumu. Ieceļošanas priekšnoteikumus vēlreiz pārbaudīs, ieceļojot dalībvalstu Eiropas teritorijā.

 

Vieta un datums:

Paraksts:

(attiecīgā gadījumā – personas ar vecāku pilnvarām / juridiskā aizbildņa paraksts):


(1)  Logotips nav vajadzīgs Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai un Šveicei.


II PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU SARAKSTS, KAS TURĒTĀJAM DOD TIESĪBAS VEIKT TRANZĪTU CAUR DALĪBVALSTU LIDOSTĀM BEZ LIDOSTAS TRANZĪTVĪZAS

ANDORĀ:

autorització temporal (pagaidu imigrācijas atļauja – zaļa),

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (pagaidu imigrācijas atļauja ārvalstu uzņēmumu darbiniekiem – zaļa),

autorització residència i treball (uzturēšanās un darba atļauja – zaļa),

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (uzturēšanās un darba atļauja mācībspēkiem – zaļa),

autorització temporal per estudis o per recerca (pagaidu imigrācijas atļauja mācību vai pētniecības nolūkos – zaļa),

autorització temporal en pràctiques formatives (pagaidu uzturēšanās atļauja stažēšanās un apmācības nolūkos – zaļa),

autorització residència (uzturēšanās atļauja – zaļa).

KANĀDĀ:

permanent resident (PR) card (pastāvīgā iedzīvotāja karte),

permanent Resident Travel Document (PRTD) (pastāvīgā iedzīvotāja ceļošanas dokuments).

JAPĀNĀ:

uzturēšanās karte.

SANMARĪNO:

permesso di soggiorno ordinario (derīga vienu gadu; termiņam beidzoties, ir atjaunojama),

īpašas uzturēšanās atļaujas šādos nolūkos (derīgas vienu gadu; termiņam beidzoties, ir atjaunojamas): mācības augstākajās mācību iestādēs, sports, veselības aprūpe, reliģiski iemesli, personas, kas strādā kā medmāsas publiskajās slimnīcās, diplomātiskas funkcijas, faktiska kopdzīve, atļauja nepilngadīgiem, humāni iemesli, vecāku atļauja,

sezonālas un pagaidu darba atļaujas (derīgas 11 mēnešus; termiņam beidzoties, ir atjaunojamas),

personas apliecība, ko izsniedz cilvēkiem, kam ir oficiāla dzīvesvieta “residenza” Sanmarīno (derīga 5 gadus).

AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS:

derīga imigrācijas vīza, kurai nav beidzies termiņš; var apstiprināt ieceļošanas vietā uz vienu gadu kā pagaidu pierādījumu par uzturēšanos, kamēr tiek izgatavota I-551 karte,

derīgs dokuments Form I-551 (pastāvīgā iedzīvotāja karte), kuram nav beidzies termiņš; var būt derīgs līdz diviem vai desmit gadiem – atkarībā no uzņemšanas kategorijas; ja uz kartes nav termiņa beigu datuma, karte ir derīga ceļošanai,

derīgs dokuments Form I-327 (atgriešanās atļauja), kuram nav beidzies termiņš,

derīgs dokuments Form I-571 (bēgļa ceļošanas dokuments, ar apstiprinājuma atzīmi “Permanent Resident Alien”), kuram nav beidzies termiņš.


III PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

Image 2  (1)

STANDARTA VEIDLAPA VĪZAS ATTEIKUMA, ANULĒŠANAS VAI ATCELŠANAS IEMESLU PAZIŅOŠANAI

VĪZAS ATTEIKUMS/ANULĒŠANA/ATCELŠANA

… kungs/kundze!

… vēstniecība/ģenerālkonsulāts/konsulāts/[cita kompetenta iestāde] … [vieta] … [(pārstāvētās valsts nosaukums) vārdā];

… [cita kompetenta iestāde];

Iestādes, kas atbildīgas par personu kontroli … [vieta],

izskatīja

Jūsu pieteikumu;

izskatīja Jūsu vīzu Nr.: …, kas izsniegta: … [diena/mēnesis/gads].

Vīza ir atteikta

Vīza ir anulēta

Vīza ir atsaukta

Šā lēmuma pamatā ir šāds(-i) iemesls(-i):

1.

tika uzrādīts fiktīvs/viltots ceļošanas dokuments

2.

nav sniegts plānotās uzturēšanās mērķa un nosacījumu pamatojums

3.

Jūs neesat sniedzis(-gusi) pierādījumus par pietiekamiem līdzekļiem iztikai plānotās uzturēšanas laikā vai līdzekļiem, lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzītā dotos uz kādu trešo valsti, kurā Jūs noteikti uzņems

4.

Jūs neesat sniedzis(-gusi) pierādījumus par to, ka varat likumīgi iegūt pietiekamus līdzekļus iztikai plānotās uzturēšanās laikā vai līdzekļus, lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzītā dotos uz kādu trešo valsti, kurā Jūs noteikti uzņems

5.

pašreizējā 180 dienu laikposmā Jūs jau esat 90 dienas uzturējies(-usies) dalībvalstu teritorijā ar vienotu vīzu vai vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu

6.

… (norādīt dalībvalsti) ir Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) izdevusi brīdinājumu, lai atteiktu ieceļošanu

7.

viena vai vairākas dalībvalstis uzskata Jūs par apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai

8.

viena vai vairākas dalībvalstis uzskata Jūs par apdraudējumu sabiedrības veselībai, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 (Šengenas Robežu kodeksa) 2. panta 21. punktā

9.

viena vai vairākas dalībvalstis uzskata Jūs par apdraudējumu savām starptautiskajām attiecībām

10.

iesniegtā informācija par plānotās uzturēšanās mērķa un nosacījumu pamatojumu nebija ticama

11.

pastāv pamatotas šaubas par izteikto apgalvojumu ticamību attiecībā uz … (lūdzu norādīt)

12.

pastāv pamatotas šaubas par iesniegto apliecinošo dokumentu ticamību un autentiskumu vai to satura ticamību

13.

pastāv pamatotas šaubas par Jūsu nodomu izceļot no dalībvalstu teritorijas pirms vīzas termiņa beigām

14.

nav sniegts pietiekams pierādījums tam, ka nevarējāt iesniegt vīzas pieteikumu jau iepriekš, kas pamatotu vīzas pieteikumu pie robežas

15.

nav sniegts plānotā lidostas tranzīta mērķa un nosacījumu pamatojums

16.

neesat sniedzis(-gusi) pierādījumu par pietiekamu un derīgu ceļošanas medicīnisko apdrošināšanu

17.

vīzas atcelšanu ir lūdzis vīzas turētājs (2)

Papildu piezīmes:

Jūs varat pārsūdzēt lēmumu atteikt/anulēt/atcelt vīzu.

Noteikumi par lēmumu atteikt/anulēt/atcelt vīzu pārsūdzēšanu ir izklāstīti (atsauce uz valsts tiesību aktiem):

Kompetentā iestāde, kurā var iesniegt pārsūdzību (kontaktinformācija):

Informācija par attiecīgo procedūru ir atrodama (kontaktinformācija):

Pārsūdzība jāiesniedz šādā termiņā (norādīt termiņu):

Datums un vēstniecības/ģenerālkonsulāta/konsulāta/iestāžu, kas atbildīgas par personu pārbaudēm/citu kompetentu iestāžu zīmogs:

Attiecīgās personas paraksts (3): …


(1)  Logotips nav vajadzīgs Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai un Šveicei.

(2)  Uz vīzas atcelšanu šā iemesla dēļ neattiecas pārsūdzības tiesības.

(3)  Ja prasīts valsts tiesību aktos.


IV PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

TO MINIMĀLO PRASĪBU SARAKSTS, KURAS JĀIETVER JURIDISKAJĀ INSTRUMENTĀ, JA NOTIEK SADARBĪBA AR ĀRPAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

A.

Juridiskajā instrumentā:

a)

uzskaita uzdevumus, kas jāveic ārpakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šīs regulas 43. panta 6. punktu;

b)

norāda vietas, kurās ārpakalpojumu sniedzējam ir jāstrādā, un to, ar kuru konsulātu konkrētais pieteikumu pieņemšanas centrs ir saistīts;

c)

uzskaita pakalpojumus, uz kuriem attiecas obligātā pakalpojumu maksa;

d)

dod norādījumus ārpakalpojumu sniedzējam skaidri informēt sabiedrību, ka citi maksājumi attiecas uz fakultatīviem pakalpojumiem.

B.

Veicot savas darbības, ārpakalpojumu sniedzējs attiecībā uz datu aizsardzību:

a)

nepārtraukti nodrošina to, ka nenotiek neatļauta datu lasīšana, kopēšana, grozīšana vai dzēšana, jo īpaši šos datus pārsūtot tās(-o) dalībvalsts(-u) konsulātam(-iem), kurš(-i) ir kompetents(-i) apstrādāt pieteikumu;

b)

saskaņā ar attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) norādījumiem pārsūta datus:

elektroniski, šifrētā formā vai

fiziski, drošā veidā;

c)

pārsūta datus pēc iespējas ātrāk:

vismaz reizi nedēļā, ja datus pārsūta fiziski,

vēlākais datu ievākšanas dienas beigās, ja datus šifrētā formā pārsūta elektroniski;

d)

nodrošina piemērotus līdzekļus atsevišķu pieteikuma lietu nogādāšanas uz konsulātu un no tā izsekošanai;

e)

dzēš datus vēlākais septiņas dienas pēc to pārsūtīšanas un nodrošina, ka vienīgi vīzas pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds un kontaktinformācija, lai organizētu tikšanos, kā arī pases numurs tiek glabāti līdz brīdim, kad pasi atdod atpakaļ pieteikuma iesniedzējam, un tiek dzēsti piecas dienas pēc tam;

f)

nodrošina visus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, īpaši, ja sadarbība ietver datņu un datu pārsūtīšanu attiecīgās dalībvalsts(-u) konsulātam(-iem), un pret visām citām nelikumīgām personas datu apstrādes formām;

g)

datu apstrādi veic tikai tādēļ, lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēju personas datu apstrādi attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) vārdā;

h)

piemēro datu aizsardzības standartus, kas līdzvērtīgi vismaz tiem standartiem, kuri izklāstīti Regulā (ES) 2016/679;

i)

sniedz vīzas pieteikuma iesniedzējiem informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar VIS regulas 37. pantu.

C.

Veicot savas darbības, ārpakalpojumu sniedzējs attiecībā uz darbinieku izturēšanos:

a)

nodrošina darbinieku pienācīgu apmācību;

b)

nodrošina, ka tā darbinieki, veicot pienākumus:

izturas pieklājīgi pret pieteikuma iesniedzējiem,

ievēro pieteikuma iesniedzēju cilvēka cieņu un integritāti, nediskriminē personas to dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, un

ievēro konfidencialitātes noteikumus; minētie noteikumi piemērojami arī tad, ja darbinieki vairs nestrādā šajā darba vietā, vai pēc juridiskā instrumenta pārtraukšanas vai izbeigšanas;

c)

visu laiku nodrošina ārpakalpojumu sniedzēja darbinieku identifikāciju;

d)

pierāda, ka darbinieki nav bijuši krimināltiesiski sodīti un ka tiem ir vajadzīgās speciālās zināšanas.

D.

Attiecībā uz pārbaudi par to, kā tiek veiktas tā darbības, ārpakalpojumu sniedzējs:

a)

nodrošina attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) pilnvaroto darbinieku piekļuvi telpām visu laiku, nebrīdinot iepriekš, īpaši pārbaudes nolūkā;

b)

nodrošina attālinātas piekļuves iespēju tās apmeklējumu sistēmai pārbaudes nolūkā;

c)

nodrošina attiecīgo pārraudzības metožu izmantojumu (piem., pieteikuma iesniedzēju pārbaudes; tīkla kamera);

d)

nodrošina dalībvalsts valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei piekļuvi dokumentiem, kas apliecina datu aizsardzības ievērošanu, tostarp ziņošanas pienākumus, ārējās revīzijas un regulāras pārbaudes uz vietas;

e)

nekavējoties rakstiski ziņo attiecīgai(-ajām) dalībvalstij(-īm) par jebkādiem drošības pārkāpumiem vai sūdzībām no pieteikuma iesniedzējiem par datu neatbilstīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem un koordinē darbību ar attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm), lai rastu risinājumu un sūdzību iesniegušajiem pieteikuma iesniedzējiem dotu pienācīgu paskaidrojumu.

E.

Attiecībā uz vispārīgām prasībām ārpakalpojumu sniedzējs:

a)

darbojas saskaņā ar tās(-o) dalībvalsts(-u) norādījumiem, kura(-as) ir kompetenta(-as) apstrādāt pieteikumu;

b)

pieņem atbilstīgus pretkorupcijas pasākumus (piem., pienācīgs darbinieku atalgojums; sadarbība uzdevuma veikšanai paredzētā personāla atlasē; divu cilvēku vadība; rotācijas princips);

c)

pilnībā ievēro juridiskā instrumenta noteikumus, kas ietver klauzulu par pārtraukšanu vai izbeigšanu, jo īpaši paredzēto noteikumu pārkāpuma konstatēšanas gadījumā, kā arī pārskatīšanas klauzulu, lai nodrošinātu, ka juridiskais instruments atbilst labākajai praksei.


Top