Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1124

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1124 (2019. gada 13. marts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2019/1122 attiecībā uz Savienības reģistra darbību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/842

C/2019/1846

OJ L 177, 2.7.2019, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1124/oj

2.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/66


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1124

(2019. gada 13. marts),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2019/1122 attiecībā uz Savienības reģistra darbību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/842

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1122 (2) nosaka noteikumus par to, kā darbojas Savienības reģistrs, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (3).

(2)

Visas darbības, kas nepieciešamas attiecībā uz atbilstības periodu no 2013. līdz 2020. gadam, būtu jāpabeidz saskaņā ar Komisijas Regulā (ES) Nr. 389/2013 (4) paredzētajiem noteikumiem. Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 406/2009/EK (5) paredz noteikumus attiecībā uz atbilstības periodu no 2013. līdz 2020. gadam, tostarp par saskaņā ar Kioto protokolu izveidoto starptautisko kredītu izmantošanu, minētā regula arī turpmāk būs piemērojama minētajām darbībām līdz 2023. gada 1. jūlijam, kas ir Kioto protokola otrā saistību perioda saistību izpildes papildu perioda beigas. Lai nodrošinātu skaidrību par noteikumiem, kas piemērojami visām darbībām, kuras saistītas ar atbilstības periodu no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Lēmumu 406/2009/EK, no vienas puses, un noteikumiem, kas piemērojami visām darbībām, kuras saistītas ar atbilstības periodu no 2021. līdz 2030. gadam saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842, no otras puses, ir vietā attiecīgi ierobežot to Regulas (ES) Nr. 389/2013 noteikumu piemērošanas jomu, kuri arī pēc šīs regulas stāšanās spēkā būs piemērojami darbībām, kas saistītas ar atbilstības periodu no 2013. līdz 2020. gadam.

(3)

Regula (ES) 2018/842 dalībvalstīm nosaka pienākumus attiecībā uz to minimālo devumu periodā no 2021. līdz 2030. gadam virzībā uz Savienības mērķrādītāju līdz 2030. gadam Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni samazināt par 30 %.

(4)

Regulas (ES) 2018/842 12. pants nosaka, ka Savienības reģistrā jānodrošina pareiza saskaņā ar minēto regulu veiktu darījumu uzskaite.

(5)

Par atbilstību Regulas (ES) 2018/842 noteikumiem dalībvalstu atbilstības kontos (“KCR atbilstības konti”), kuri Savienības reģistrā izveidoti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/1122, būtu jāpiešķir ikgadējā emisiju iedales apjoma vienības tādā daudzumā, ko nosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu. Ikgadējā emisiju iedales apjoma vienības būtu jātur tikai Savienības reģistra KCR atbilstības kontos.

(6)

Savienības reģistram būtu jānodrošina iespēja īstenot atbilstības ciklu saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842, paredzot procesus, ar kuriem KCR atbilstības kontos tiktu ievadīti ikgadējie izskatītie siltumnīcefekta gāzu emisiju dati, par katru konkrēta atbilstības perioda gadu tiktu noteikts katras dalībvalsts KCR atbilstības konta atbilstības statusa rādītājs un vajadzības gadījumā tiktu piemērots Regulas (ES) 2018/842 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktais koeficients.

(7)

Savienības reģistram turklāt būtu jānodrošina pareiza saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 5., 6., 7. un 11. pantu veikto darījumu uzskaite.

(8)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2019/1122 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2019/1122 groza šādi:

1)

pamatojumiem pievieno šādu tekstu:

“ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 (*1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

(*1)  OV L 156, 19.6.2018., 26. lpp.”;"

2)

regulas 2. pantam pievieno šādu punktu:

“Šī regula attiecas arī uz ikgadējā emisiju iedales apjoma vienībām (AEA).”;

3)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 12) punktu aizstāj ar šādu:

“12)

“darījums” ir tāds Savienības reģistra process, kura ietvaros kvota vai ikgadējā emisiju iedales apjoma vienība tiek pārskaitīta no viena konta uz citu kontu;”;

b)

pievieno šādu 23) un 24) punktu:

“23)

“KCR atbilstības periods” ir laikposms no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim, kura laikā dalībvalstīm ir savas siltumnīcefekta gāzu emisijas jāierobežo saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842;

24)

“ikgadējā emisiju iedales apjoma vienība” ir saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu noteiktā dalībvalsts ikgadējā emisiju iedales apjoma daļa, kas atbilst vienai tonnai oglekļa dioksīda ekvivalenta;”;

4)

regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis Savienības reģistru izmanto tam, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 19. pantu un Regulas (ES) 2018/842 12. pantu. Savienības reģistrs valsts administratoriem un kontu turētājiem nodrošina šajā regulā noteiktos procesus.”;

5)

regulas 7. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Centrālais administrators, kompetentās iestādes un valsts administratori veic tikai tos procesus, kas tiem jāveic savu attiecīgo funkciju izpildei saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK un Regulu (ES) 2018/842.”;

6)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Centrālā administratora administrētu kontu atvēršana

1.   Centrālais administrators Savienības reģistrā atver visus ETS pārvaldības kontus, ES KCR AEA kopējā daudzuma kontu, dzēšanas kontu saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842 (“KCR dzēšanas konts”), ES II pielikuma AEA kopējā daudzuma kontu, ES KCR drošības rezerves kontu un katrai dalībvalstij vienu KCR atbilstības kontu par katru atbilstības perioda gadu.

2.   Saskaņā ar 7. panta 1. punktu ieceltais valsts administrators darbojas kā pilnvarotais pārstāvis attiecībā uz KCR atbilstības kontiem.”;

7)

regulā iekļauj šādu 27.a pantu:

“27.a pants

KCR atbilstības konta slēgšana

Centrālais administrators KCR atbilstības kontu slēdz ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad saskaņā ar 59.f pantu noteikts attiecīgā konta atbilstības statusa rādītājs, un pēc iepriekšēja paziņojuma nosūtīšanas konta turētājam.

Kad KCR atbilstības konts tiek slēgts, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs KCR atbilstības kontā atlikušās AEA pārskaita uz KCR dzēšanas kontu.”;

8)

regulā iekļauj šādu II.A sadaļu:

“II.A SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2018/842 UN REGULU (ES) 2018/841 VEIKTU DARĪJUMU UZSKAITI

1. NODAĻA

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842 veikti darījumi

59.a pants

AEA izveide

1.   Atbilstības perioda sākumā centrālais administrators:

a)

ES KCR AEA kopējā daudzuma kontā izveido tādu daudzumu AEA, kas atbilst summētiem visu dalībvalstu visu atbilstības perioda gadu ikgadējiem emisiju iedales apjomiem, kuri noteikti ar Regulas (ES) 2018/842 10. panta 2. punktu un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu;

b)

ES II pielikuma AEA kopējā daudzuma kontā izveido tādu daudzumu AEA, kas atbilst summētiem visu tiesīgo dalībvalstu visu atbilstības perioda gadu visiem ikgadējiem emisiju iedales apjomiem, kuri noteikti ar lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. un 4. punktu, balstoties uz procentuālajām daļām, ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar minētās regulas 6. panta 3. punktu.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs katras AEA izveides brīdī tai piešķir unikālu vienības identifikācijas kodu.

59.b pants

Ikgadējā emisiju iedales apjoma vienības

AEA ir derīgas Regulas (ES) 2018/842 4. pantā noteikto dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas prasību izpildei un Regulas (ES) 2018/841 4. pantā noteikto saistību izpildei. Tās ir pārskaitāmas tikai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 5. panta 1. līdz 5. punkta, 6. panta, 9. panta 2. punkta un 11. panta un Regulas (ES) 2018/841 12. panta 1. punkta nosacījumiem.

59.c pants

AEA pārskaitīšana uz katru KCR atbilstības kontu

1.   Atbilstības perioda sākumā centrālais administrators no ES KCR AEA kopējā daudzuma konta uz attiecīgo KCR atbilstības kontu pārskaita tādu daudzumu AEA, kas atbilst katras dalībvalsts konkrētā gada ikgadējam emisiju iedales apjomam, kurš noteikts ar Regulas (ES) 2018/842 10. panta 2. punktu un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu.

2.   Ja, slēdzot dalībvalsts KCL atbilstības kontu par 2020. gadu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2013 31. pantu, kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, minētajā KCL atbilstības kontā pārsniedz visu AEA, starptautisko kredītu, pagaidu CER un ilgtermiņa CER summu, tad daudzumu, kas atbilst pārsnieguma emisiju daudzumam, kurš reizināts ar Lēmuma 406/2009/EK 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādīto samazinājuma koeficientu, atskaita no tā AEA daudzuma, ko pārskaita uz dalībvalsts KCR atbilstības kontu par 2021. gadu saskaņā ar šā panta 1. punktu.

59.d pants

Relevanto siltumnīcefekta gāzu emisiju datu ievadīšana

1.   Savlaicīgi, tiklīdz par lielāko daļu dalībvalstu ir pieejami relevantie izskatītie siltumnīcefekta gāzu emisiju dati par konkrēto atbilstības perioda gadu, centrālais administrators katras dalībvalsts relevanto izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, ievada tās KCR atbilstības kontā par konkrēto atbilstības perioda gadu.

2.   Centrālais administrators turklāt visu dalībvalstu relevanto izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju datu summu par konkrēto gadu ievada arī ES KCR AEA kopējā daudzuma kontā.

59.e pants

KCR atbilstības konta bilances aprēķināšana

1.   Ievadot relevantos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus saskaņā ar 59.d pantu, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs aprēķina attiecīgā KCR atbilstības konta bilanci, izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, attiecīgajā KCR atbilstības kontā atskaitot no visu AEA summas tajā pašā KCR atbilstības kontā.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs uzrāda katra KCR atbilstības konta bilanci.

59.f pants

Atbilstības statusa rādītāju noteikšana

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka 6 mēnešus pēc tam, kad saskaņā ar šīs regulas 59.d pantu ievadīti relevantie siltumnīcefekta gāzu emisiju dati par 2025. un 2030. gadu, Savienības reģistrs nosaka katra KCR atbilstības konta atbilstības statusa rādītāju attiecībā uz 2021. un 2026. gadu, saskaitot visas AEA, kredītus saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24.a pantu un LMU un no summas atskaitot kopējo izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, tajā pašā KCR atbilstības kontā.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs nosaka katra KCR atbilstības konta atbilstības statusa rādītāju par katru gadu no 2022. līdz 2025. gadam un no 2027. līdz 2030. gadam, saskaitot visas AEA, kredītus saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24.a pantu un LMU un no summas atskaitot kopējo izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, tajā pašā KCR atbilstības kontā, dienā, kas iekrīt vienu mēnesi pēc iepriekšējā gada atbilstības statusa rādītāja noteikšanas.

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs katra KCR atbilstības konta atbilstības statusa rādītāju reģistrē.

59.g pants

Regulas (ES) 2018/842 9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta piemērošana

1.   Ja atbilstības statusa rādītājs, kas noteikts saskaņā ar šīs regulas 59.f pantu, ir negatīvs, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju pārsnieguma daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās un reizināts ar Lēmuma (ES) 2018/842 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto koeficientu 1,08, pārskaita no dalībvalsts KCR atbilstības konta par konkrēto gadu uz tās KCR atbilstības kontu par nākamo gadu.

2.   Tajā pašā laikā centrālais administrators bloķē attiecīgās dalībvalsts KCR atbilstības kontus, kas atbilst atlikušajiem atbilstības perioda gadiem.

3.   No gada, kad saskaņā ar 59.f pantu noteiktais atbilstības statusa rādītājs ir nulle vai pozitīvs, centrālais administrators KCR atbilstības konta statusu attiecībā uz visiem atlikušajiem gadiem nomaina no “bloķēts” uz “atvērts”.

59.h pants

Regulas (ES) 2018/842 6. pantā noteiktās elastības iespējas izmantošana

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma AEA no ES II pielikuma AEA kopējā daudzuma konta pārskaita uz attiecīgās dalībvalsts KCR atbilstības kontu par konkrētu atbilstības perioda gadu. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms KCR atbilstības konta bilances aprēķināšanas vai pēc atbilstības statusa rādītāja noteikšanas konkrētajam gadam;

b)

dalībvalsts, kas iesniegusi pieprasījumu, nav iekļauta Regulas (ES) 2018/842 II pielikuma sarakstā;

c)

pieprasītais daudzums pārsniedz Regulas (ES) 2018/842 II pielikuma kopējo atlikumu no daudzuma, kas šai dalībvalstij ir pieejams saskaņā ar lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. un 4. punktu, un ņemot vērā jebkādus daudzuma samazinājumus saskaņā ar minētās regulas 6. panta 3. punkta otro daļu;

d)

pieprasītais daudzums pārsniedz attiecīgā gada pārsnieguma emisiju daudzumu, kas aprēķināts, ņemot vērā to AEA daudzumu, kas par konkrētu gadu pārskaitītas no šīs dalībvalsts KCR atbilstības konta uz tās ZIZIMM atbilstības kontu saskaņā ar 59.x panta 3. punktu vai 59.za panta 2. punktu.

59.i pants

AEA aizņemšanās

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma uz šīs dalībvalsts KCR atbilstības kontu par konkrētu atbilstības perioda gadu pārskaita AEA no tās KCR atbilstības konta par atbilstības perioda nākamo gadu. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms KCR atbilstības konta bilances aprēķināšanas vai pēc atbilstības statusa rādītāja noteikšanas konkrētajam gadam;

b)

pieprasītais daudzums pārsniedz 10 procentus no nākamā gada ikgadējā emisiju iedales apjoma, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu, attiecībā uz 2021.–2025. gadu un 5 procentus no nākamā gada ikgadējā emisiju iedales apjoma, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu, attiecībā uz 2026.–2029. gadu.

59.j pants

AEA atlikšana rezervē

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma AEA no šīs dalībvalsts KCR atbilstības konta par konkrētu atbilstības perioda gadu pārskaita uz tās KCR atbilstības kontu par jebkuru nākamo atbilstības perioda gadu. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms KCR atbilstības konta bilances aprēķināšanas konkrētajam gadam;

b)

attiecībā uz 2021. gadu: pieprasītais daudzums pārsniedz konta pozitīvo bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar 59.e pantu;

c)

attiecībā uz 2022. līdz 2029. gadu: pieprasītais daudzums pārsniedz konta pozitīvo bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar šīs regulas 59.e pantu, vai 30 % no attiecīgās dalībvalsts ikgadējiem kumulatīvajiem emisiju iedales apjomiem līdz attiecīgajam gadam, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu;

d)

pārskaitīšanu nepieļauj pārskaitījumu iniciējošā KCR atbilstības konta statuss.

59.k pants

Zemesatkarīgās mitigācijas vienību izmantošana

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma zemesatkarīgās mitigācijas vienības pārskaita no dalībvalsts ZIZIMM atbilstības konta uz šīs dalībvalsts KCR atbilstības kontu. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

pieprasītais daudzums pārsniedz to pieejamo LMU daudzumu, kuras ir tiesības pārskaitīt uz KCR atbilstības kontu saskaņā ar 59.x pantu, vai atlikušo daudzumu;

b)

pieprasītais daudzums pārsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 III pielikumu pieejamo daudzumu vai atlikušo daudzumu;

c)

pieprasītais daudzums pārsniedz konkrētā gada emisiju daudzumu, no kura atskaitīts konkrētā gada AEA daudzums, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 10. panta 2. punktu un lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar minētās regulas 4. panta 3. punktu un 10. pantu, un atskaitīta visu to AEA summa, kas saskaņā ar šīs regulas 59.j pantu no iepriekšējiem gadiem atliktas rezervē uz pašreizējo gadu vai jebkuru nākamo gadu;

d)

minētā dalībvalsts nav iesniegusi Regulas (ES) Nr. 525/2013 7. panta 1. punkta otrajā daļā paredzēto ziņojumu par nodomu izmantot Regulas (ES) 2018/842 7. pantā noteikto elastības iespēju;

e)

minētā dalībvalsts nav izpildījusi Regulas (ES) 2018/841 prasības;

f)

pārskaitījums ir iniciēts pirms attiecīgās dalībvalsts ZIZIMM atbilstības konta bilances aprēķināšanas vai pēc atbilstības statusa rādītāja noteikšanas konkrētajam atbilstības periodam saskaņā ar 59.u un 59.za pantu;

g)

pārskaitījums ir iniciēts pirms attiecīgās dalībvalsts KCR atbilstības konta bilances aprēķināšanas vai pēc atbilstības statusa rādītāja noteikšanas konkrētajam gadam.

59.l pants

Dalībvalstu ikgadējā emisiju iedales apjoma ex ante pārskaitījumi

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma AEA no minētās dalībvalsts KCR atbilstības konta par konkrētu gadu pārskaita uz citas dalībvalsts KCR atbilstības kontu. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

attiecībā uz 2021.–2025. gadu: pieprasītais daudzums pārsniedz piecus procentus no iniciējošās dalībvalsts konkrētā gada ikgadējā emisiju iedales apjoma, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu, vai pieejamo atlikušo daudzumu;

b)

attiecībā uz 2026.–2030. gadu: pieprasītais daudzums pārsniedz desmit procentus no iniciējošās dalībvalsts konkrētā gada ikgadējā emisiju iedales apjoma, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu, vai pieejamo atlikušo daudzumu;

c)

dalībvalsts ir pieprasījusi pārskaitījumu uz KCR atbilstības kontu par gadu, kas ir pirms konkrētā gada;

d)

pārskaitīšanu nepieļauj pārskaitījumu iniciējošā KCR atbilstības konta statuss.

59.m pants

Pārskaitījumi pēc KCR atbilstības konta bilances aprēķināšanas

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma AEA no minētās dalībvalsts KCR atbilstības konta par konkrētu gadu pārskaita uz citas dalībvalsts KCR atbilstības kontu. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms konta bilances aprēķināšanas saskaņā ar 59.e pantu;

b)

pieprasītais daudzums pārsniedz konta pozitīvo bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar 59.e pantu, vai atlikušo daudzumu;

c)

pārskaitīšanu nepieļauj pārskaitījumu iniciējošā KCR atbilstības konta statuss.

59.n pants

Drošības rezerve

Pēc tam, kad saskaņā ar šīs regulas 59.d pantu ievadīti relevantie siltumnīcefekta gāzu emisiju dati par 2030. gadu, centrālais administrators ES KCR drošības rezerves kontā izveido papildu AEA tādā daudzumā, kas atbilst starpībai starp 70 % no visu dalībvalstu 2005. gada izskatīto emisiju summas, kas noteikta pēc metodikas, kura izklāstīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu pieņemtajā lēmumā, un visu dalībvalstu relevanto izskatīto siltumnīcefekta gāzu emisiju datu summu par 2030. gadu. Šis daudzums ir no 0 līdz 105 miljoniem AEA.

59.o pants

Drošības rezerves pirmā sadales kārta

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma AEA no ES KCR drošības rezerves konta pārskaita uz attiecīgās dalībvalsts KCR atbilstības kontu par jebkuru gadu no 2026. līdz 2030. gadam, kā prasa dalībvalsts. Šādu pārskaitīšanu neveic šādos gadījumos:

a)

pieprasījums attiecas uz KCR atbilstības kontu par gadu, kas nav 2026.–2030. gads;

b)

dalībvalsts pieprasījums ir izdarīts pirms bilances aprēķināšanas 2030. gadam;

c)

dalībvalsts pieprasījums ir izdarīts mazāk nekā sešas nedēļas pirms atbilstības statusa rādītāja noteikšanas KCR atbilstības kontam par 2026. gadu;

d)

pieprasījumu izdarījusi dalībvalsts, kas nav norādīta lēmumā, kurš publicēts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 11. panta 5. punktu;

e)

pieprasītais daudzums pārsniedz 20 % no minētās dalībvalsts kopējā pārsnieguma 2013.–2020. gadā, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 11. panta 5. punktu publicētajā lēmumā, vai saskaņā ar šā panta 3. punktu samazināto daudzumu, vai atlikušo pieejamo daudzumu;

f)

AEA daudzums, kas pārdots citām dalībvalstīm saskaņā ar 59.l un 59.m pantu, pārsniedz AEA daudzumu, kas iegūts no citām dalībvalstīm saskaņā ar 59.l un 59.m pantu;

g)

pieprasītais daudzums pārsniedz konkrētā gada pārsnieguma emisiju daudzumu, ņemot vērā šādus aspektus:

i)

AEA daudzums par konkrēto gadu, kas noteikts lēmumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu;

ii)

AEA daudzums, kas KCR atbilstības kontā par konkrēto gadu iegūts vai no tā pārdots saskaņā ar 59.l un 59.m pantu;

iii)

pilns to AEA daudzums, kas no iepriekšējiem gadiem atliktas rezervē uz pašreizējo vai kādu nākamo gadu saskaņā ar 59.j pantu;

iv)

kopējais to AEA daudzums, ko atļauts aizņemties attiecīgajam gadam saskaņā ar 59.i pantu;

v)

pieejamais to LMU daudzums, kuras ir tiesības pārskaitīt uz KCR atbilstības kontiem saskaņā ar 59.x pantu, vai atlikušais daudzums, kas pieejams saskaņā ar 59.m pantu.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs sešas nedēļas pirms atbilstības statusa rādītāja noteikšanas 2026. gadam aprēķina un uzrāda kopējo AEA summu, ko pieprasījušas visas dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu.

3.   Ja 2. punktā minētā summa ir lielāka par AEA kopējo daudzumu ES KCR drošības rezerves kontā, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs katras dalībvalsts pieprasītā daudzuma pārskaitījumus veic proporcionāli samazinātus.

4.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs proporcionāli samazinātos daudzumus aprēķina, reizinot pieprasīto daudzumu ar koeficientu, ko veido kopējais AEA daudzums ES KCR drošības rezerves kontā attiecībā pret kopējo daudzumu, kuru saskaņā ar 1. punktu pieprasījušas visas dalībvalstis.

59.p pants

Drošības rezerves otrā sadales kārta

1.   Ja 59.o panta 2. punktā minētā summa ir mazāka par AEA kopējo daudzumu ES KCR drošības rezerves kontā, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs apstiprina papildu pieprasījumus no dalībvalstīm, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir izdarīts ne agrāk kā sešas nedēļas pirms atbilstības statusa rādītāja noteikšanas 2026. gadam, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms atbilstības statusa rādītāja noteikšanas 2026. gadam;

b)

pieprasījumu izdarījusi dalībvalsts, kas ir norādīta lēmumā, kurš publicēts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 11. panta 5. punktu;

c)

AEA daudzums, kas pārdots citām dalībvalstīm saskaņā ar 59.l un 59.m pantu, nepārsniedz AEA daudzumu, kas iegūts no citām dalībvalstīm saskaņā ar 59.l un 59.m pantu;

d)

pārskaitītais daudzums nepārsniedz konkrētā gada pārsnieguma emisiju daudzumu, ņemot vērā visus 59.o panta 1. punkta g) apakšpunktā norādītos daudzumus un saskaņā ar 59.o pantu saņemto AEA daudzumu.

2.   Ja visu derīgo pieprasījumu summa ir lielāka par atlikušo kopējo daudzumu, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs par katru derīgo pieprasījumu pārskaitāmo daudzumu aprēķina, atlikušo AEA kopējo daudzumu ES KCR drošības rezerves kontā reizinot ar koeficientu, ko veido attiecīgais pieprasījums attiecībā pret visu to pieprasījumu summu, kuri atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

59.q pants

Pielāgojumi

1.   Ja tiek veikti pielāgojumi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 10. pantu vai jebkādas citas tādas izmaiņas attiecībā uz šīs regulas 59.a pantā noteikto summu, kuru rezultātā palielinātos dalībvalsts ikgadējais emisiju iedales apjoms atbilstības periodā, centrālais administrators ES KCR AEA kopējā daudzuma kontā izveido atbilstošu daudzumu AEA un to pārskaita uz attiecīgās dalībvalsts relevanto KCR atbilstības kontu.

2.   Ja tiek veikti pielāgojumi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 10. pantu vai jebkādas citas tādas izmaiņas attiecībā uz šīs regulas 59.a pantā noteikto summu, kuru rezultātā dalībvalsts ikgadējais emisiju iedales apjoms atbilstības periodā samazinātos, centrālais administrators atbilstošu daudzumu AEA no dalībvalsts relevantā KCR atbilstības konta pārskaita uz KCR dzēšanas kontu.

3.   Ja dalībvalsts paziņo, ka Regulas (ES) 2018/842 6. panta 3. punkta otrajā daļā norādītā procentuālā daļa ir samazināta un pēc attiecīgas daudzumu grozīšanas lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu, centrālais administrators attiecīgo AEA daudzumu no ES II pielikuma AEA kopējā daudzuma konta pārskaita uz KCR dzēšanas kontu. Attiecīgi groza kopējo daudzumu, kas attiecīgajai dalībvalstij pieejams saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 6. pantu.

59.r pants

Iepriekš rezervē atlikto AEA pārskaitījumi

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pēc dalībvalsts pieprasījuma uz šīs dalībvalsts KCR atbilstības kontu par konkrētu atbilstības perioda gadu pārskaita AEA no tās KCR atbilstības konta par jebkuru nākamo atbilstības perioda gadu. Šādu pārskaitīšanu neveic, ja:

a)

pieprasītais daudzums pārsniedz to AEA daudzumu, kas saskaņā ar 59.j pantu atliktas rezervē tajā KCR atbilstības kontā, no kura iecerēts veikt pārskaitījumu;

b)

dalībvalsts pieprasījums ir izdarīts pirms bilances aprēķināšanas vai pēc atbilstības statusa rādītāja noteikšanas tam KCR atbilstības kontam, uz kuru iecerēts veikt pārskaitījumu.

59.s pants

Pārskaitījumu izpilde un atcelšana

1.   Visiem šajā sadaļā noteiktajiem pārskaitījumiem piemēro 34., 35. un 55. pantu.

2.   Kļūdas dēļ iniciētus pārskaitījumus uz KCR atbilstības kontiem pēc valsts administratora pieprasījuma var atcelt. Šādos gadījumos piemēro 62. panta 4., 6., 7. un 8. punktu.”;

9)

regulas 70. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL, ņemot vērā šīs regulas 75. pantā noteiktās datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas, attiecībā uz visiem procesiem veic automātiskas pārbaudes, lai atklātu neatbilstības un nesaskanības, kuru dēļ ierosinātais process neatbilstu Direktīvas 2003/87/EK, Regulas (ES) 2018/842 un šīs regulas prasībām.”;

10)

Deleģētās regulas (ES) 2019/1122 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

11)

Deleģētās regulas (ES) 2019/1122 XIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 156, 19.6.2018., 26. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1122, ar ko attiecībā uz Savienības reģistra darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 2. maija Regula (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 (OV L 122, 3.5.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.).


I PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/1122 I pielikumam pievieno šādu tabulu:

I-II tabula. Konti saskaņā ar II.A sadaļu veiktu darījumu uzskaitei

Konta veida nosaukums

Konta turētājs

Konta administrators

Šā veida kontu skaits

AEA

Uzskaitītās emisijas / uzskaitītie piesaistījumi

LMU

MFLFA

ES KCR AEA kopējā daudzuma konts

ES

Centrālais administrators

1

KCR dzēšanas konts

ES

Centrālais administrators

1

ES II pielikuma AEA kopējā daudzuma konts

ES

Centrālais administrators

1

ES KCR drošības rezerves konts

ES

Centrālais administrators

1

KCR atbilstības konts

Dalībvalsts

Centrālais administrators

1 katrai dalībvalstij par katru no 10 atbilstības gadiem

Nē”


II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/1122 XIII pielikumam pievieno šādu II punktu:

“II.   Informācija par saskaņā ar II.A sadaļu veikto darījumu uzskaiti

Publiski pieejamā informācija

7.

Centrālais administrators publisko un vajadzības gadījumā 24 stundu laikā atjaunina šādu informāciju par katru KCR atbilstības kontu:

a)

informācija par konta turētāju dalībvalsti;

b)

ikgadējie emisiju iedales apjomi, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/842 4. panta 3. punktu un 10. pantu;

c)

katra KCR atbilstības konta statuss saskaņā ar 10. pantu;

d)

relevantie siltumnīcefekta gāzu emisiju dati saskaņā ar 59.d pantu;

e)

katra KCR atbilstības konta atbilstības statusa rādītājs saskaņā ar 59.f pantu, norādīts šādi:

i)

“A” – atbilstīgs;

ii)

“I” – neatbilstīgs;

f)

siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums, kas ievadīts saskaņā ar 59.g pantu;

g)

šāda informācija par katru pabeigto darījumu:

i)

pārskaitītāja konta turētāja vārds/nosaukums un konta turētāja ID;

ii)

saņēmēja konta turētāja vārds/nosaukums un konta turētāja ID;

iii)

darījumā iesaistīto AEA daudzums bez AEA unikālā vienības identifikācijas koda;

iv)

darījuma identifikācijas kods;

v)

darījuma pabeigšanas datums un laiks (pēc Centrāleiropas laika);

vi)

darījuma veids.

Kontu turētājiem pieejamā informācija

8.

Savienības reģistrā tikai KCR atbilstības konta turētājam pieejamajā Savienības reģistra vietnes daļā uzrāda un reāllaikā atjaunina šādu informāciju:

a)

AEA pašreizējie turējumi bez AEA unikālā vienības identifikācijas koda;

b)

šā konta turētāja iniciēto piedāvāto darījumu saraksts, par katru piedāvāto darījumu norādot šādas ziņas:

i)

7. punkta g) apakšpunktā prasītās ziņas;

ii)

darījuma piedāvāšanas datums un laiks (pēc Centrāleiropas laika);

iii)

piedāvātā darījuma pašreizējais statuss;

iv)

visi reģistra un EUTL veikto pārbaužu atbildes kodi;

c)

to AEA saraksts, kas attiecīgajā kontā iegūtas pabeigtos darījumos, par katru darījumu norādot 7. punkta g) apakšpunktā prasītās ziņas;

d)

to AEA saraksts, kas no attiecīgā konta pārskaitītas pabeigtos darījumos, par katru darījumu norādot 7. punkta g) apakšpunktā prasītās ziņas.”


Top