EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1013

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1013 (2019. gada 16. aprīlis) par Savienībā ievedamu noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/2775

OJ L 165, 21.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj

21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1013

(2019. gada 16. aprīlis)

par Savienībā ievedamu noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 58. panta pirmās daļas b) punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 cita starpā iedibina tiesisko regulējumu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai, kuru nolūks ir pārbaudīt Savienībā no trešām valstīm ievedamu dzīvnieku un preču atbilstību Savienības tiesību aktiem, lai aizsargātu cilvēka, dzīvnieku un augu veselību, dzīvnieku labturību un – attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un augu aizsardzības līdzekļiem – arī vidi. Minētais regulējums ietver oficiālās kontroles, kuras veic dzīvniekiem un precēm, ko Savienībā ieved no trešām valstīm caur nozīmētajiem robežkontroles punktiem.

(2)

Regula (ES) 2017/625 pieprasa, ka operators, kas atbildīgs par noteiktiem sūtījumiem, kuri tiek ievesti Savienībā, pirms sūtījumu atvešanas par tiem iepriekš paziņo robežkontroles punktu kompetentajām iestādēm. Lai minētās iestādes varētu oficiālās kontroles veikt savlaicīgi un rezultatīvi, ir lietderīgi noteikt, ka minimālais termiņš iepriekšēja paziņojuma sniegšanai ir viena darbdiena pirms sūtījumu atvešanas.

(3)

Tomēr atsevišķos gadījumos ar transportu saistītu loģistikas ierobežojumu dēļ iepriekšēja paziņojuma sniegšanas termiņu – viena darbdiena pirms sūtījumu atvešanas – var nebūt iespējams ievērot. Tas var notikt, piemēram, ja sūtījums no nosūtīšanas vietas uz robežkontroles punktu tiek transportēts mazāk nekā 24 stundu laikā, un ja pirms sūtījuma iekraušanas nav pieejama informācija, kas vajadzīga, lai aizpildītu attiecīgās daļas vienotajā sanitārajā ievešanas dokumentā (VSID), kas nepieciešams iepriekšēja paziņojuma sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 3. punkta a) apakšpunktu. Būtu jāatļauj dalībvalstīm pieprasīt, ka šādos gadījumos iepriekšējs paziņojums tiek sniegts vismaz četras stundas pirms sūtījuma atvešanas, lai varētu nodrošināt savlaicīgu un rezultatīvu oficiālo kontroļu veikšanu arī šādos apstākļos.

(4)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1012 (2) paredz, ka dalībvalstis robežkontroles punktus, kurus paredzēts nozīmēt neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam, īpašu ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ atbrīvo no noteiktām minimālajām prasībām robežkontroles punktiem. Minētā regula paredz arī to, ka oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības robežkontroles punktā, kas nozīmēts attiecībā uz iepriekšminētajām precēm, var veikt mobila oficiālās kontroles grupa. Tāpēc, lai atvēlētu pietiekami daudz laika oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību organizēšanai šajos robežkontroles punktos, šajā regulā būtu jāparedz atkāpe no noteikumiem par minimālo laiku, kurā jāsniedz iepriekšējs paziņojums par sūtījumu atvešanu.

(5)

Regulu (ES) 2017/625 piemēro no 2019. gada 14. decembra, tāpēc arī šī regula būtu jāpiemēro no tā paša datuma.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Iepriekšēja paziņošana par sūtījumiem

1.   Par sūtījumu, kas ietilpst Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā minētajās dzīvnieku un preču kategorijās, atbildīgais operators iepriekšēju paziņojumu robežkontroles punkta, kur notiek pirmā atvešana uz Savienību, kompetentajai iestādei sniedz vismaz vienu darbdienu pirms sūtījuma paredzamās atvešanas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja loģistikas ierobežojumi neļauj ievērot minētajā punktā noteikto termiņu, robežkontroles punktu kompetentās iestādes var piemērot iepriekšējas paziņošanas termiņu, kas ir vismaz četras stundas pirms sūtījuma paredzamās atvešanas.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, tādu robežkontroles punktu kompetentās iestādes, kuri saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/1012 4. pantu nozīmēti neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam, var piemērot iepriekšējas paziņošanas termiņu, kas nepārsniedz piecas darbdienas pirms šādu sūtījumu paredzamās atvešanas.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 4. lappusi).


Top