EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1000

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1000 (2019. gada 14. marts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Ķīnas Tautas bankai piemērojamu atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/2082

OJ L 163, 20.6.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1000/oj

20.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/56


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1000

(2019. gada 14. marts),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Ķīnas Tautas bankai piemērojamu atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 1. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Uz darījumiem, kuros darījumu partneris ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieks, attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteiktais atbrīvojums no tirdzniecības pārredzamības prasībām, ja vien šie darījumi tiek veikti monetārās, valūtas maiņas un finanšu stabilitātes politikas īstenošanas ietvaros.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu šādu izņēmumu no minētās regulas tvēruma var attiecināt arī uz trešo valstu centrālajām bankām, kā arī uz Starptautisko norēķinu banku.

(3)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/1799 (2) ietvertais to trešo valstu centrālo banku saraksts, uz kurām attiecināms šāds atbrīvojums, būtu jāatjaunina, lai citstarp un attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteikto atbrīvojumu attiecinātu arī uz citām trešo valstu centrālajām bankām vai lai šādus publisko tiesību subjektus no saraksta izslēgtu. Komisija veic trešās valstīs notiekošo nozīmīgo norišu uzraudzīšanu un novērtēšanu, un tā jebkurā laikā šo papildu atbrīvojumu var pārskatīt.

(4)

Ņemot vērā informāciju, kas saņemta no Ķīnas Tautas Republikas, Komisija sagatavoja un iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtēta starptautiskā mērogā pastāvošā nostāja pret Ķīnas Tautas banku (People's Bank of China). Minētajā ziņojumā (3) ir secināts, ka ir lietderīgi piemērot Ķīnas Tautas Republikas centrālajai bankai atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām. Līdz ar to Deleģētajā regulā (ES) 2017/1799 ietvertais saraksts ar publisko tiesību juridiskajām personām, kurām piemērojams šāds atbrīvojums, būtu jāgroza, tajā iekļaujot arī Ķīnas Tautas banku.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2017/1799 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 12. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/1799, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz konkrētu trešo valstu centrālo banku, kuras īsteno monetāro, valūtu maiņas un finanšu stabilitātes politiku, atbrīvošanu no pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (OV L 259, 7.10.2017., 11. lpp.).

(3)  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ķīnas Tautas Republikas centrālajai bankai piemērojamais atbrīvojums saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu (FITR)” (COM(2019) 143, 14.3.2019.).


PIELIKUMS

1.

Austrālija:

Austrālijas Centrālā banka (Reserve Bank of Australia)

2.

Brazīlija:

Brazīlijas Centrālā banka (Central Bank of Brazil)

3.

Kanāda:

Kanādas Banka (Bank of Canada)

4.

Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals:

Honkongas Monetārā iestāde (Hong Kong Monetary Authority)

5.

Indija:

Indijas Centrālā banka (Reserve Bank of India)

6.

Japāna:

Japānas Banka (Bank of Japan)

7.

Meksika:

Meksikas Banka (Bank of Mexico)

8.

Ķīnas Tautas Republika:

Ķīnas Tautas banka (People's Bank of China)

9.

Korejas Republika:

Korejas Banka (Bank of Korea)

10.

Singapūra:

Singapūras Monetārā iestāde (Monetary Authority of Singapore)

11.

Šveice:

Šveices Valsts banka (Swiss National Bank)

12.

Turcija:

Turcijas Republikas Centrālā banka (Central Bank of the Republic of Turkey)

13.

Apvienotā Karaliste:

Anglijas Banka (Bank of England)

14.

Amerikas Savienotās Valstis:

Federālo rezervju sistēma (Federal Reserve System)

15.

Starptautisko norēķinu banka (Bank for International Settlements)


Top