EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0980

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 166, 21.6.2019, p. 26–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj

21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/26


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/980

(2019. gada 14. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 14. punktu, 13. panta 1. un 2. punktu, 14. panta 3. punktu, 15. panta 2. punktu un 20. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2017/1129 ir noteiktas prasības, kas jāievēro, sagatavojot prospektus. Ir jāprecizē prasības attiecībā uz vispārējā reģistrācijas dokumenta un visu tā grozījumu pārbaudi, pārskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu, prasības par prospekta, pamatprospekta un galīgo noteikumu formātu, konkrēto informāciju, kas iekļaujama prospektā, minimālo informāciju, kas jāiekļauj vispārējā reģistrācijas dokumentā, ierobežota apjoma informāciju, kas jāiekļauj vienkāršotajā informācijas sniegšanas režīmā par sekundārām emisijām, ES izaugsmes prospekta samazināto saturu, standartizēto formātu un secību, īpašā kopsavilkuma samazināto saturu un standartizēto formātu, kā arī prospektu pārbaudi un apstiprināšanu.

(2)

Prospekta saturs un formāts ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, piemēram, emitenta veida, vērtspapīru veida, emisijas veida, kā arī no iespējamās trešās personas kā garantijas sniedzēja iesaistīšanās, un tā, vai ir saņemta atļauja veikt tirdzniecību. Tādēļ nav lietderīgi noteikt vienādas prasības attiecībā uz visu veidu prospektiem. Tā vietā būtu jānosaka īpašas prasības attiecībā uz informāciju, un tās būtu jākombinē atkarībā no minētajiem faktoriem un prospekta veida. Tomēr tam nevajadzētu liegt emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, prospektā sniegt vispilnīgāko pieejamo informāciju.

(3)

Lai ieguldītājiem nodrošinātu juridisko noteiktību un palielinātu pārredzamību, emitentiem savā vispārējā reģistrācijas dokumentā būtu jānorāda, vai kompetentā iestāde ir apstiprinājusi vispārējo reģistrācijas dokumentu, vai tas ir tikai iesniegts un publicēts bez iepriekšēja apstiprinājuma.

(4)

Atvieglotajām informācijas prasībām par sekundārām emisijām būtu jāatspoguļo pašu kapitāla vērtspapīru un vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, specifiskās iezīmes.

(5)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi īsteno konkrētus ieguldījumu mērķus, un tiem var piemērot īpašus ieguldījumu ierobežojumus. Tādēļ uz šo uzņēmumu reģistrācijas dokumentiem būtu jāattiecina īpašas informācijas prasības.

(6)

Tā kā starp ieguldītāju un depozitāro sertifikātu pamatā esošajām akcijām ir netieša saikne, ir svarīgi, lai ieguldītājs tiktu informēts par pamatā esošo akciju emitentu. Tāpēc depozitāro sertifikātu prospektā, papildus informācijai par depozitāro sertifikātu un depozitārā sertifikāta emitentu, būtu jāietver informācija par pamatā esošajām akcijām un šo pamatā esošo akciju emitentu.

(7)

Prospektos iekļautā informācija par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, būtu jāpielāgo katra ieguldītāja veida zināšanu un kompetences līmenim. Tāpēc prospektiem par vērtspapīriem, kuri nav pašu kapitāla vērtspapīri un kuros var ieguldīt privātie ieguldītāji, būtu jāpiemēro visaptverošākas un atšķirīgas informācijas prasības nekā prospektiem par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas rezervēti kvalificētiem ieguldītājiem.

(8)

Pienākums sagatavot prospektu attiecas uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko emitējušas trešās valstis un to reģionālās un vietējās iestādes gadījumos, ja šīs struktūras vēlas veikt vērtspapīru publisku piedāvājumu Savienībā vai vēlas, lai to vērtspapīrus atļautu tirgot regulētā tirgū. Ņemot vērā minēto publisko struktūru īpašo raksturu, būtu jānosaka īpašas prasības attiecībā uz informāciju.

(9)

Ieguldītājiem būtu jāspēj izprast tāda emitenta situāciju, kam ir sarežģīta finanšu vēsture, un tāda darījuma paredzamo ietekmi, kas saistīts ar nozīmīgām finanšu saistībām. Tādēļ no šiem emitentiem būtu jāpieprasa par to prospektā iekļaut papildu informāciju.

(10)

Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, akcionāriem un ieguldītājiem parasti jau ir informācija par šo vērtspapīru pamatā esošajām akcijām. Tādēļ ir pietiekami papildināt prospektu ar paziņojumu, norādot pamatā esošo akciju veidu, un to, kur var iegūt informāciju par pamatā esošo akciju.

(11)

Ieguldītāji var vēlēties ieguldīt vērtspapīros, kas ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējis vai emitēs minēto vērtspapīru emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuru tirdzniecība vēl nav atļauta regulētā tirgū. Šādiem ieguldītājiem vajadzētu būt tādai pašai informācijai par pamatā esošo akciju emitenta spēju turpināt darbību un par tā parādsaistībām salīdzinājumā ar tā kapitalizāciju kā ieguldītājiem, kas ir tieši ieguldījuši šajās akcijās. Tāpēc prospektā būtu jāietver apgrozāmā kapitāla pārskats, kā arī pamatā esošo akciju emitenta kapitalizācijas un parādsaistību pārskats.

(12)

Atvasinātie vērtspapīri ir saistīti ar īpašiem riskiem ieguldītājiem, piemēram, tāpēc, ka zaudējumi varētu būt lielāki nekā veiktie ieguldījumi, un tāpēc, ka pamatā esošo instrumentu ne vienmēr ir atļauts tirgot regulētā tirgū, un līdz ar to informācija par minēto pamatā esošo instrumentu var nebūt pieejama. Daži vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, piemēram, strukturētas obligācijas, ietver arī dažus atvasināto vērtspapīru elementus. Līdz ar to vērtspapīru aprakstā būtu jāietver papildu informācija par atvasinātā vērtspapīra pamatā esošo instrumentu vai par vērtspapīra, kas nav pašu kapitāla vērtspapīrs, atvasinātā instrumenta komponentu, un attiecīgā gadījumā paziņojums par potenciālajiem zaudējumiem, kas varētu rasties ieguldītājiem.

(13)

Ja pamatprospekts ir izstrādāts vērtspapīriem, kuri ir saistīti ar pamatā esošo aktīvu vai kurus nodrošina pamatā esošais aktīvs, pamatprospektā būtu jāsniedz visa informācija par pamatā esošā aktīva veidu, ja minētais pamatā esošais aktīvs jau ir zināms pamatprospekta apstiprināšanas dienā. Tomēr tirgus apstākļi var mainīt pamatā esošā aktīva izvēli attiecīgo pamatā esošo aktīvu kategorijas robežās. Tāpēc konkrēta informācija par attiecīgo pamatā esošo aktīvu būtu jāiekļauj tikai pamatprospekta galīgajos nosacījumos.

(14)

Garantijas ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka ar vērtspapīru saistītie maksājumi tiek pienācīgi veikti. Ņemot vērā garantiju iespējamo dažādību, būtu jānosaka skaidras informācijas prasības attiecībā uz šo garantiju veidu un darbības jomu.

(15)

Prospekta, pamatprospekta un galīgo nosacījumu formāts būtu jāprecizē, nosakot secību, kādā prasītā informācija būtu jāatklāj. Tomēr, ņemot vērā vispārējā reģistrācijas dokumenta daudzfunkcionālo raksturu, emitentiem, kas izvēlas sagatavot un publicēt vispārējo reģistrācijas dokumentu katru finanšu gadu, būtu jāpiešķir lielāka elastība attiecībā uz informācijas secību, kas jāsniedz vispārējā reģistrācijas dokumentā.

(16)

Lai gan pamatprospektā būtu jāiekļauj visa informācija, kas bija pieejama minētā pamatprospekta izstrādes laikā, vajadzētu būt iespējai atstāt tukšus laukumus attiecībā uz konkrētu informāciju, kas kļūst pieejama tikai vēlākā posmā un ir atrodama galīgajos nosacījumos, vai iekļaut sarakstu ar trūkstošo informāciju.

(17)

Ne vienmēr nepieciešams prospektā iekļaut kopsavilkumu. Tomēr tam nevajadzētu kavēt pārskata iedaļas iekļaušanu prospektā. Lai izvairītos no neskaidrības ieguldītāju vidū, šādu pārskata iedaļu nedrīkst dēvēt par kopsavilkumu, ja vien tā neatbilst visām kopsavilkumu prasībām.

(18)

ES izaugsmes prospekta mērķis ir atvieglot administratīvo slogu, jo īpaši MVU. Tādēļ ir lietderīgi vienkāršot ES izaugsmes prospektu izstrādi, nosakot noteiktu kārtību, kādā informācija būtu jāsniedz. Tomēr, lai nodrošinātu, ka informācija ir sniegta tādā veidā, kas ir saskaņots un konsekvents ar dažādiem darījumdarbības modeļiem, būtu jāatļauj elastība attiecībā uz informācijas punktu secību katrā ES izaugsmes prospekta iedaļā.

(19)

Lai nodrošinātu elastību un veicinātu ES izaugsmes prospekta izmantošanu, vajadzētu būt iespējai, ka ES izaugsmes prospektu veido atsevišķi dokumenti. Lai izvairītos no riska, ka informācija tiek atkārtota, būtu jānosaka atsevišķas detalizētas informācijas prasības attiecībā uz īpašo reģistrācijas dokumentu, no vienas puses, un īpašo vērtspapīru aprakstu, no otras puses, un jāpielāgo attiecīgo vērtspapīru veidam, nošķirot pašu kapitāla vērtspapīrus un vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri.

(20)

Konkrētajam ES izaugsmes prospekta kopsavilkumam būtu jāsniedz ieguldītājiem galvenā informācija, kas vajadzīga, lai izlemtu, kurus vērtspapīru piedāvājumus viņi vēlas izpētīt sīkāk, pārskatot prospektu kopumā. Tāpēc tam būtu jāatspoguļo būtiskās īpašības un riski, kas saistīti ar emitentu un piedāvātajiem vērtspapīriem, un tajā būtu jāietver piedāvājuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Tomēr, ņemot vērā to, ka īpašais kopsavilkums ir tikai ES izaugsmes prospekta ievads un tas jāskata kopā ar citām tā daļām, īpašā kopsavilkuma saturam būtu jāatbilst minētajām pārējām daļām. Lai nodrošinātu, ka īpašā kopsavilkuma apjoms ir pielāgots ES izaugsmes prospekta samazinātajam lielumam, būtu jāierobežo kopsavilkuma garums.

(21)

Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes, veicot prospektu pārbaudi, visā Savienībā piemēro saskaņotus standartus, jo īpaši attiecībā uz prospektu projektos iekļautās informācijas pilnīgumu, saprotamību un konsekvenci, būtu jānosaka prospektu pārbaudes kritēriji. Šie kritēriji būtu jāpiemēro visam prospekta projektam un jebkurai tā sastāvdaļai, tostarp vispārējam reģistrācijas dokumentam un visiem prospekta grozījumiem un papildinājumiem.

(22)

Būtu jānodrošina augsts ieguldītāju aizsardzības līmenis. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāļauj vajadzības gadījumā ņemt vērā papildu kritērijus prospektu projektos iekļautās informācijas pilnīguma, saprotamības un konsekvences pārbaudei, lai to pielāgotu prospekta konkrētajām iezīmēm.

(23)

Daži emitenti ir iesaistīti ļoti konkrētās komerciālās darbībās, kam nepieciešamas padziļinātas zināšanas par attiecīgajām darbībām, lai gūtu pilnīgu izpratni par šo emitentu emitētajiem vērtspapīriem. Tas būtu piemērojams, piemēram, tāda nekustamā īpašuma uzņēmuma gadījumā, kuram varētu būt jāatklāj vērtēšanas ziņojums, sniedzot visu attiecīgo informāciju par būtiskām īpašībām, kas nepieciešamas novērtēšanas vajadzībām. Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai izmantot samērīgu pieeju un vajadzības gadījumā pieprasīt, lai minētie specializētie emitenti prospektā iekļauj konkrētu un pielāgotu informāciju par minētajām darbībām, kas pārsniedz informāciju, ko pieprasa no nespecializētiem emitentiem.

(24)

Ņemot vērā vērtspapīru tirgu straujo attīstību, pastāv iespēja, ka dažu veidu vērtspapīri, uz kuriem neattiecas šīs regulas pielikumi, tiks publiski piedāvāti vai tiks atļauta to tirdzniecība. Šādā gadījumā, lai ļautu ieguldītājiem pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu, kompetentajām iestādēm, apspriežoties ar emitentu, piedāvātāju vai personu, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, būtu jāpieņem lēmums par to, kāda informācija būtu jāiekļauj prospektā.

(25)

Lai palielinātu prospekta sagatavošanas procesa efektivitāti un likvidētu nevajadzīgu slogu, ir lietderīgi atļaut izlaist šīs regulas pielikumos minētos informācijas punktus, kas nav saistīti ar emitentu vai vērtspapīriem, kurus piedāvā vai atļauj to tirdzniecību regulētā tirgū.

(26)

Prospektu pārbaude un apstiprināšana ir iteratīvs process. Līdz ar to kompetentās iestādes lēmums apstiprināt prospekta projektu var ietvert vairākas prospekta projekta analīzes kārtas un no tā izrietošos emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka prospekta projekts atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem. Lai sniegtu skaidrību par apstiprināšanas procesu, jāprecizē, kuri dokumenti būtu jāiesniedz kompetentajām iestādēm dažādos apstiprināšanas procesa posmos.

(27)

Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā būtu jāatļauj kompetentajām iestādēm veikt vienkāršāku pārbaudi, ja prospekta projekts satur informāciju, kas jau ir pārbaudīta vai pārskatīta.

(28)

Lai kompetentās iestādes varētu meklēt konkrētus terminus vai vārdus iesniegtajos dokumentos un tādējādi nodrošinātu prospektu efektīvu un savlaicīgu pārbaudes procesu, prospektu projekti un pievienotā informācija būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

(29)

Emitentiem, piedāvātājiem vai personām, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, būtu jāspēj kompetentajai iestādei pierādīt, kā tās risina minētās iestādes paziņotos jautājumus. Tāpēc katram prospekta projektam, kas iesniegts kompetentajai iestādei, izņemot pirmo projektu, būtu jāietver gan tā iezīmētā versija, kurā skaidri norādītas visas izmaiņas, kas veiktas iepriekš iesniegtajā projektā, gan tīra versija, kurā šādas izmaiņas nav izceltas.

(30)

Lai līdz minimumam samazinātu kavēšanos pārbaudes procesā, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri noteikt informācijas prasības, kas nav piemērojamas vai nav būtiskas. Šajā nolūkā kompetentās iestādes būtu jāinformē par informāciju, kas nav iekļauta prospekta projektā.

(31)

Lai veicinātu prospekta sagatavošanu un tādējādi atvieglotu kapitāla piesaistīšanu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai nodrošinātu vienotu standartu piemērošanu, veicot prospektu pārbaudi un apstiprināšanu, visas prasības attiecībā uz prospektu formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu būtu jānosaka vienā regulā.

(32)

Tā kā šī deleģētā regula aizstāj Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (2), Regula (EK) Nr. 809/2004 ir novecojusi un tādēļ būtu jāatceļ.

(33)

Konsekvences labad šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz Regulas (ES) 2017/1129 piemērošanas datumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā, piemēro šādas definīcijas:

a)

“ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri” ir vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas:

i)

vai nu pārstāv līdzdalību aktīvos, tostarp visas tiesības, kas paredzētas, lai nodrošinātu šo aktīvu apkalpošanu, to summu saņemšanu vai savlaicīgu saņemšanu, kas maksājamas minēto aktīvu turētājiem saskaņā ar šiem aktīviem;

ii)

ir nodrošināti ar aktīviem, un vērtspapīru noteikumi paredz maksājumus, kas aprēķināti, atsaucoties uz šiem aktīviem;

b)

“līdzvērtīgs trešās valsts tirgus” ir trešās valsts tirgus, kas uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (3) 25. panta 4. punkta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajām prasībām;

c)

“peļņas aplēse” ir peļņas prognoze finanšu periodam, kurš ir beidzies un par kuru vēl nav publicēti rezultāti;

d)

“peļņas prognoze” ir paziņojums, kurā skaidri vai netieši norādīts skaitlis vai minimālais vai maksimālais skaitlis, kas raksturo iespējamo peļņas vai zaudējumu apmēru kārtējā finanšu periodā vai nākamajos finanšu periodos, vai kurā ir iekļauti tādi dati, no kuriem šādu skaitli, kas raksturo turpmāko peļņu vai zaudējumus, var aprēķināt pat tad, ja konkrēts skaitlis nav minēts un vārds “peļņa” nav lietots;

e)

“nozīmīgas bruto izmaiņas” ir viena vai vairāku emitenta darījumdarbības apjoma rādītāju izmaiņas vairāk nekā 25 % apmērā.

II NODAĻA

PROSPEKTA SATURS

1. IEDAĻA

Reģistrācijas dokumentos iekļaujamā minimālā informācija

2. pants

Reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem

Attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 1. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu.

3. pants

Vispārējais reģistrācijas dokuments

Reģistrācijas dokuments, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 2. pielikumā.

4. pants

Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju pašu kapitāla vērtspapīriem

Īpašs reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 3. pielikumā.

5. pants

Reģistrācijas dokuments slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībām

Attiecībā uz slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu emitētām apliecībām reģistrācijas dokumentā ietver 4. pielikumā minēto informāciju.

6. pants

Reģistrācijas dokuments par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem

Attiecībā uz par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta 5. pielikumā.

7. pants

Reģistrācijas dokuments privātiem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas nav šīs regulas 8. panta 2. punktā minētie vērtspapīri, reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 6. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu vai satur informāciju, kas minēta šīs regulas 1. pielikumā.

8. pants

Reģistrācijas dokuments korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

1.   Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas minēti 2. punktā, reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 7. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu vai satur informāciju, kas minēta šīs regulas 1. līdz 6. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto prasību piemēro vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a)

tos ir paredzēts tirgot tikai regulētā tirgū vai tā īpašā segmentā, kuram šādu vērtspapīru tirdzniecības nolūkā var piekļūt vienīgi kvalificēti ieguldītāji;

b)

to nominālvērtība par vienu vienību ir vismaz 100 000 EUR, vai, ja nav atsevišķas nominālvērtības, tad tos var iegādāties tikai emisijā par vismaz 100 000 EUR par vienu vērtspapīru.

9. pants

Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Īpašs reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 8. pielikumā, ja vien tas neietver informāciju, kas minēta šīs regulas 3. pielikumā.

10. pants

Reģistrācijas dokuments ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem

Atkāpjoties no 7. un 8. panta, reģistrācijas dokuments, kas ir sagatavots ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, ietver 9. pielikumā minēto informāciju.

11. pants

Reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko emitējušas trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes

Atkāpjoties no 7. un 8. panta, reģistrācijas dokuments, kas ir sagatavots vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kurus emitējušas trešās valstis vai to reģionālās vai vietējās iestādes, ietver 10. pielikumā minēto informāciju.

2. IEDAĻA

Vērtspapīru aprakstos iekļaujamā minimālā informācija

12. pants

Vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

Attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 11. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

13. pants

Vērtspapīru apraksts par sekundārās emisijas pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

Īpašs vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 12. pielikumā.

14. pants

Vērtspapīru apraksts par depozitārajiem sertifikātiem, kas emitēti par akcijām

Attiecībā uz par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta 13. pielikumā.

15. pants

Vērtspapīru apraksts par privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas nav minēti šīs regulas 8. panta 2. punktā, vērtspapīru aprakstā iekļauj šīs regulas 14. pielikumā minēto informāciju, ja vien nav sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

16. pants

Vērtspapīru apraksts par korporatīvajiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas minēti šīs regulas 8. panta 2. punktā, vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 15. pielikumā, ja vien tajā nav ietverta šīs regulas 14. pielikumā minētā informācija vai ja nav sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

17. pants

Vērtspapīru apraksts par sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu ir sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, tajā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 16. pielikumā.

3. IEDAĻA

Prospektā iekļaujamā papildu informācija

18. pants

Tādi kapitāla vērtspapīru emitenti, kuriem ir sarežģīta finanšu vēsture un nozīmīgas finanšu saistības

1.   Ja pašu kapitāla vērtspapīru emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture vai emitents ir uzņēmies nozīmīgas finanšu saistības, prospektā saskaņā ar 2. punktu iekļauj papildu informāciju, kas attiecas uz citu juridisko personu, kura nav minētais emitents.

2.   Attiecībā uz juridisko personu, kas nav emitents, papildu informācija ir visa šīs regulas 1. un 20. pielikumā minētā informācija, kas nepieciešama, lai ieguldītāji veiktu uz informāciju balstītu novērtējumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 6. panta 1. punktā un 14. panta 2. punktā, it kā šī juridiskā persona būtu pašu kapitāla vērtspapīru emitents.

Pirms šādas papildu informācijas sniedz izsmeļošu paskaidrojumu, kādēļ šī informācija ir vajadzīga ieguldītājiem, lai tie varētu veikt uz informāciju balstītu novērtējumu, un norāda sarežģītās finanšu vēstures vai emitenta nozīmīgo finanšu saistību ietekmi uz emitentu vai emitenta darījumdarbību.

3.   Piemērojot 1. punktu, emitentu uzskata par tādu, kam ir sarežģīta finanšu vēsture, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

prospekta sagatavošanas laikā attiecīgajos pielikumos minētā informācija precīzi neatspoguļo emitenta uzņēmumu;

b)

a) apakšpunktā minētā neprecizitāte ietekmē ieguldītāju spēju veikt uz informāciju balstītu novērtējumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 6. panta 1. punktā un 14. panta 2. punktā;

c)

papildu informācija, kas attiecas uz citu juridisko personu, kurš nav emitents, ir nepieciešama, lai ieguldītāji spētu veikt uz informāciju balstītu novērtējumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 6. panta 1. punktā un 14. panta 2. punktā.

4.   Piemērojot 1. punktu, nozīmīgas finanšu saistības ir saistoša vienošanās veikt darījumu, kas, visticamāk, radīs izmaiņas vairāk nekā 25 % apmērā attiecībā pret vienu vai vairākiem emitenta darījumdarbības apjoma rādītājiem.

19. pants

Vērtspapīri, kas ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām

1.   Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju ietver 17. pielikuma 2.2.2. punktā minēto informāciju.

2.   Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējis vai emitēs emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā iekļauj arī šādu papildu informāciju:

a)

informāciju, kas minēta 11. pielikuma 3.1. un 3.2. punktā attiecībā uz šo emitentu vai minēto struktūru, kas pieder pie emitenta grupas;

b)

informāciju, kas minēta 18. pielikumā attiecībā uz pamatā esošo akciju.

3.   Ja vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējis vai emitēs trešās personas emitents un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju iekļauj18. pielikumā minēto informāciju.

20. pants

Vērtspapīri, kas rada maksājuma vai piegādes saistības, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu

1.   Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav minēti 19. pantā un kas dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegādāties akcijas, kuras emitējis vai emitēs emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju iekļauj 17. pielikumā minēto informāciju.

2.   Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav minēti 19. pantā un kas dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegūt akcijas, kuras emitējis vai emitēs emitents vai struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vērtspapīru aprakstā iekļauj arī šādu papildu informāciju:

a)

informāciju, kas minēta 17. pielikumā, izņemot informāciju, kura minēta minētā pielikuma 2.2.2. punktā;

b)

informāciju, kas minēta 18. pielikumā attiecībā uz pamatā esošo akciju.

3.   Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav minēti 19. pantā un kas ir saistīti ar pamatā esošu citu vērtspapīru, kurš nav šā panta 1. un 2. punktā minētās akcijas, vērtspapīru aprakstā kā papildu informāciju iekļauj 17. pielikumā minēto informāciju.

21. pants

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem vērtspapīru aprakstā iekļauj arī papildu informāciju, kas minēta 19. pielikumā.

22. pants

Garantijas

Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas ietver garantijas, vērtspapīru aprakstā iekļauj arī papildu informāciju, kura minēta 21. pielikumā.

23. pants

Piekrišana

Ja emitents vai par prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā izmantošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 5. panta 1. punkta otro daļu, prospektā iekļauj šādu papildu informāciju:

a)

šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.A punktā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz vienam vai vairākiem konkrētiem finanšu starpniekiem;

b)

šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.B punktā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz visiem finanšu starpniekiem.

III NODAĻA

PROSPEKTA FORMĀTS

24. pants

Prospekta formāts

1.   Ja prospekts ir sagatavots kā vienots dokuments, to veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a)

saturs;

b)

kopsavilkums, ja tas paredzēts Regulas (ES) 2017/1129 7. pantā;

c)

Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;

d)

jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj minētajā prospektā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta prospektā.

2.   Ja prospekts ir sagatavots kā atsevišķi dokumenti, reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru aprakstu veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a)

saturs;

b)

Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;

c)

jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj minētajā reģistrācijas dokumentā vai minētajā vērtspapīru aprakstā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta reģistrācijas dokumentā vai vērtspapīru aprakstā.

3.   Ja reģistrācijas dokuments ir sagatavots kā vispārējs reģistrācijas dokuments, emitents var iekļaut 2. punkta b) apakšpunktā minētos riska faktorus informācijā, kas minēta šā punkta c) apakšpunktā, ja minētie riska faktori joprojām ir identificējami kā viena iedaļa.

4.   Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 12. punkta vajadzībām izmanto vispārējo reģistrācijas dokumentu, minētajā vispārējā reģistrācijas dokumentā ietverto informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/815 (4).

5.   Ja 1. punkta d) apakšpunktā un 2. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas secība atšķiras no secības, kādā šī informācija ir izklāstīta šīs regulas pielikumos, kompetentās iestādes var pieprasīt sniegt savstarpēju atsauču sarakstu, norādot to attiecīgo pielikumu punktus, uz kurām šī informācija attiecas.

Pirmajā daļā minētajā savstarpējo atsauču sarakstā norāda visus šīs regulas pielikumos minētos punktus, kas nav iekļauti prospekta projektā emitenta, vērtspapīru, piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai rakstura vai veida dēļ.

6.   Ja netiek pieprasīts iesniegt 5. punktā noteikto sarakstu ar savstarpējām norādēm vai ja emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, to nav brīvprātīgi iesniedzis, tad prospekta projekta piezīmēs līdzās tekstam norāda, uz kādu informāciju prospekta projektā attiecas tie informācijas elementi, kas minēti šīs regulas pielikumos.

25. pants

Pamatprospekta formāts

1.   Ja pamatprospekts ir sagatavots kā vienots dokuments, to veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a)

saturs;

b)

piedāvājuma programmas vispārīgs apraksts;

c)

Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;

d)

jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj pamatprospektā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta pamatprospektā.

2.   Ja pamatprospekts ir sagatavots kā atsevišķs dokuments, reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru aprakstu veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a)

saturs;

b)

vērtspapīru aprakstā – piedāvājuma programmas vispārīgs apraksts;

c)

Regulas (ES) 2017/1129 16. pantā minētie riska faktori;

d)

jebkāda cita informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos un kas jāiekļauj minētajā reģistrācijas dokumentā vai minētajā vērtspapīru aprakstā.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, var nolemt, kādā kārtībā informācija, kas minēta šīs regulas pielikumos, ir izklāstīta reģistrācijas dokumentā vai vērtspapīru aprakstā.

3.   Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var vienā dokumentā apvienot divus vai vairākus pamatprospektus.

4.   Ja reģistrācijas dokuments ir sagatavots kā vispārējs reģistrācijas dokuments, emitents var iekļaut 2. punkta c) apakšpunktā minētos riska faktorus informācijā, kas noteikta šā punkta d) apakšpunktā, ja minētie riska faktori joprojām ir identificējami kā viena iedaļa.

5.   Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 12. punkta vajadzībām izmanto vispārējo reģistrācijas dokumentu, minētajā vispārējā reģistrācijas dokumentā ietverto informāciju sniedz saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/815.

6.   Ja 1. un 2. punkta d) apakšpunktā minētās informācijas secība atšķiras no secības, kādā šī informācija ir izklāstīta šīs regulas pielikumos, kompetentās iestādes var pieprasīt sniegt savstarpēju atsauču sarakstu, norādot to attiecīgo pielikumu punktus, uz kurām šī informācija attiecas.

Pirmajā daļā minētajā savstarpējo atsauču sarakstā norāda visus šīs regulas pielikumos minētos punktus, kas nav iekļauti pamatprospekta projektā emitenta, vērtspapīru, piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai rakstura vai veida dēļ.

7.   Ja saskaņā ar 6. punktu nav pieprasīts iesniegt sarakstu ar savstarpējām norādēm vai ja emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, to nav brīvprātīgi iesniedzis, tad prospekta projekta piezīmēs līdzās tekstam norāda, uz kādu informāciju prospekta projektā attiecas tie informācijas elementi, kas minēti šīs regulas pielikumos.

26. pants

Informācija, kas jāiekļauj pamatprospektā, un galīgie noteikumi

1.   Pamatprospektā iekļauj informāciju, kas šīs regulas 14. līdz 19. un 27. pielikumā minēta kā “A kategorija”.

2.   Informāciju, kas šīs regulas 14. līdz 19. un 27. pielikumā minēta kā “B kategorija”, iekļauj pamatprospektā, izņemot attiecībā uz minētās informācijas aspektiem, kuri nav zināmi minētā pamatprospekta apstiprināšanas brīdī. Šādus informācijas aspektus ieraksta galīgajos noteikumos.

3.   Informāciju, kas šīs regulas 14. līdz 19. un 27. pielikumā minēta kā “C kategorija”, iekļauj galīgajos noteikumos, ja vien tā nav zināma pamatprospekta apstiprināšanas laikā un tādā gadījumā to var iekļaut pamatprospektā.

4.   Papildus šā panta 2. un 3. punktā minētajai informācijai galīgajos noteikumos var iekļaut tikai šo noteikumu 28. pielikumā minēto informāciju. Regulas (ES) 2017/1129 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto galīgo noteikumu veidlapā norāda, kuru no šīs regulas 28. pielikumā minētajām norādēm nosaka galīgajos noteikumos.

5.   Galīgie noteikumi nav pretrunā pamatprospektā ietvertajai informācijai.

27. pants

Prospekta kopsavilkums

1.   Prospekta pārskata iedaļā izmanto tikai terminu “kopsavilkums”, ja tas atbilst Regulas (ES) 2017/1129 7. pantā noteiktajām prasībām.

2.   Ja prospekta kopsavilkumu papildina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 23. pantu, jauno informāciju iekļauj minētā prospekta kopsavilkumā tādā veidā, kas ļauj ieguldītājiem viegli pamanīt izmaiņas. Jauno informāciju iekļauj prospekta kopsavilkumā, vai nu sagatavojot jaunu kopsavilkumu, vai papildinot sākotnējo kopsavilkumu.

IV NODAĻA

ES IZAUGSMES PROSPEKTS

28. pants

ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem

Īpašs reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kura minēta šīs regulas 24. pielikumā.

29. pants

ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Īpašs reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, kurš ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 25. pielikumā.

30. pants

ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem

Īpašs vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kura minēta šīs regulas 26. pielikumā.

31. pants

ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu ir sagatavots īpašs vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, tajā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 27. pielikumā.

32. pants

ES izaugsmes prospekta formāts

1.   Ja ES izaugsmes prospekts ir sagatavots kā vienots dokuments, to veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a)

saturs;

b)

attiecīgā gadījumā visa informācija, kas iekļauta ar atsauci saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 19. pantu;

c)

īpašais kopsavilkums;

d)

ja ES izaugsmes prospekts ir sagatavots kā pamatprospekts, vispārīgs piedāvājuma programmas apraksts;

e)

informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 1. iedaļā vai 25. pielikuma 1. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

f)

informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 2. iedaļā vai 25. pielikuma 2. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

g)

ja pašu kapitāla vērtspapīrus emitē emitents, kura tirgus kapitalizācija pārsniedz 200 000 000 EUR, informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 2. iedaļā;

h)

informācija, kas minēta 24. pielikuma 3. iedaļā un 26. pielikuma 3. iedaļā, vai informācija, kas minēta 25. pielikuma 3. iedaļā un 27. pielikuma 2. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

i)

informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 4. iedaļā vai 27. pielikuma 3. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

j)

informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 5. iedaļā vai 27. pielikuma 4. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

k)

informācija, kas minēta 24. pielikuma 4. iedaļā vai 25. pielikuma 4. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

l)

informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 5. iedaļā vai 25. pielikuma 5. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

m)

informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 6. iedaļā vai 25. pielikuma 6. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

n)

ja vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ietver garantijas – informācija, kas minēta šīs regulas 27. pielikuma 5. iedaļā;

o)

informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 7. iedaļā vai 25. pielikuma 7. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

2.   Ja ES izaugsmes prospekts ir sagatavots kā atsevišķs dokuments, ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumentu un ES izaugsmes prospekta vērtspapīru aprakstu veido šādi elementi, kas izklāstīti šādā kārtībā:

a)

ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments:

i)

saturs;

ii)

attiecīgā gadījumā visa informācija, kas iekļauta ar atsauci saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 19. pantu;

iii)

visa pārējā šīs regulas 24. vai 25. pielikumā minētā informācija atkarībā no vērtspapīru veida, ir jāiekļauj ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokumentā, ievērojot minētajos pielikumos norādīto iedaļu secību;

b)

ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts:

i)

saturs;

ii)

attiecīgā gadījumā visa informācija, kas iekļauta ar atsauci saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 19. pantu;

iii)

ja tas ir pamatprospekts, programmas vispārējs apraksts;

iv)

visa pārējā informācija, kas minēta šīs regulas 26. vai 27. pielikumā, atkarībā no vērtspapīru veida, ir jāiekļauj ES izaugsmes prospekta vērtspapīru aprakstā, ievērojot minētajos pielikumos norādīto iedaļu secību.

3.   ES izaugsmes prospektu, kas sagatavots vai nu kā vienots dokuments, vai kā atsevišķi dokumenti, var izmantot kā pamatprospektu.

4.   Regulas (ES) 2017/1129 15. panta 1. punktā minētie MVU, emitenti un piedāvātāji ievēro šīs regulas pielikumu iedaļu secību. Tomēr tie var novirzīties no informācijas punktu secības šajās iedaļās.

33. pants

ES izaugsmes prospekta īpašais kopsavilkums

1.   ES izaugsmes prospekta īpašais kopsavilkums sniedz galveno informāciju, kas ieguldītājiem ir vajadzīga, lai izprastu emitenta, garantijas sniedzēja un piedāvāto vērtspapīru būtību un riskus.

2.   Īpašā kopsavilkuma saturs ir precīzs, patiess un skaidrs, un nav maldinošs.

3.   Īpašais kopsavilkums ir saskanīgs ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām.

4.   Īpašo kopsavilkumu sagatavo kā īsu dokumentu, kas uzrakstīts kodolīgā veidā un kura garums nepārsniedz sešas drukātas A4 formāta lapas. Īpašais kopsavilkums:

a)

ir noformēts un izkārtots tā, lai būtu viegli lasāms, izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes;

b)

ir uzrakstīts skaidrā, netehniskā un kodolīgā valodā, kas ļauj ieguldītājiem izprast informāciju un tās saprotamību.

Pirmo daļu piemēro arī tad, ja informācija ir sniegta tabulas veidā.

5.   Īpašajā kopsavilkumā iekļauj informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikumā.

6.   Īpašajā kopsavilkumā neietver savstarpējas atsauces uz citām ES izaugsmes prospekta daļām vai neiekļauj informāciju ar atsauci.

7.   Īpašajā kopsavilkumā var izmantot apakšsadaļas, lai norādītu informāciju, kas minēta šīs regulas 22. pielikuma 2., 3. un 4. iedaļā.

8.   Riska faktoru kopējais skaits, kas minēts šīs regulas 23. pielikuma 2.3.1. punktā, 3.3. punkta d) apakšpunktā un 3.4.1. punktā un iekļauts īpašajā kopsavilkumā, nepārsniedz 15.

9.   Ja uz vērtspapīriem attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (5), izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt, lai MVU, emitenti un piedāvātāji, kas minēti Regulas (ES) 2017/1129 15. panta 1. punktā, aizstāj informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikuma 3. iedaļā, ar informāciju, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā.

10.   Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nepieprasa veikt 9. punktā minēto informācijas aizstāšanu, tad MVU, emitenti un piedāvātāji, kas minēti Regulas (ES) 2017/1129 15. panta 1. punktā, var aizstāt informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikuma 3. iedaļā, ar informāciju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā.

11.   Ja notiek 9. un 10. punktā minētās informācijas aizstāšana, to iekļauj atsevišķā īpašā kopsavilkuma iedaļā un skaidri norāda, ka tajā ietverta informācija, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā.

12.   Šā panta 4. punktā minētā īpašā kopsavilkuma maksimālo garumu pagarina šādi:

a)

viena papildu A4 formāta lapaspuse, ja īpašais kopsavilkums satur informāciju par garantiju, kas pievienota vērtspapīriem;

b)

divas papildu A4 formāta lapaspuses, ja īpašais kopsavilkums attiecas uz vairākiem vērtspapīriem, kas atšķiras tikai ar ļoti nelieliem elementiem, piemēram, emisijas cena vai termiņš;

c)

trīs papildu A4 formāta lapaspuses, ja notiek informācijas aizstāšana saskaņā ar 9. un 10. punktu.

Piemērojot c) apakšpunktu, var izmantot trīs papildu A4 formāta lapaspuses attiecībā uz katru vērtspapīru, ja īpašais kopsavilkums attiecas uz vairākiem vērtspapīriem, kas atšķiras tikai ar ļoti nelieliem elementiem, piemēram, emisijas cena vai termiņš.

34. pants

ES izaugsmes prospekta īpašā kopsavilkuma papildinājumi

Ja ES izaugsmes prospekta īpašo kopsavilkumu papildina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 23. pantu, jauno informāciju iekļauj ES izaugsmes prospekta īpašajā kopsavilkumā tādā veidā, kas ļauj ieguldītājiem viegli pamanīt izmaiņas. Jauno informāciju iekļauj ES izaugsmes prospekta īpašajā kopsavilkumā, vai nu sagatavojot jaunu īpašu kopsavilkumu, vai papildinot sākotnējo īpašo kopsavilkumu.

V NODAĻA

PROSPEKTA PĀRBAUDE UN APSTIPRINĀŠANA UN VISPĀRĒJĀ REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTA PĀRSKATĪŠANA

35. pants

Pārbaudes tvērums

Prospekta pārbaudes un vispārējā reģistrācijas dokumenta pārskatīšanas nolūkā atsauces uz prospektu attiecas uz prospektu vai jebkuru no to veidojošajām daļām, tostarp vispārēju reģistrācijas dokumentu, kas ir iesniegts apstiprināšanai vai kas iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma, un visiem tā grozījumiem, kā arī prospekta papildinājumiem.

36. pants

Prospektā ietvertās informācijas pilnīguma pārbaudes kritēriji

1.   Lai pārbaudītu prospekta projektā iekļautās informācijas pilnīgumu, kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

a)

to, vai prospekta projekts ir sagatavots saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 un šo regulu, atkarībā no emitenta veida, emisijas veida, vērtspapīru veida un piedāvājuma veida vai atļaujas veikt tirdzniecību;

b)

vai emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture, vai arī emitents ir uzņēmies nozīmīgas finanšu saistības, kā minēts 18. pantā.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes var pieprasīt, lai emitents prospekta projektā iekļauj informāciju, to groza vai to svītro, ņemot vērā šādus aspektus:

a)

vērtspapīru veidu;

b)

informāciju, kas jau ir iekļauta prospektā, un tādas informācijas esamību un saturu, kas jau iekļauta juridiskās personas, kas nav emitents, prospektā, kā arī piemērojamos grāmatvedības un revīzijas principus;

c)

darījumu saimniecisko raksturu, kuru rezultātā emitents ir iegādājies vai pārdevis savu uzņēmumu vai kādu tā daļu, un attiecīgā uzņēmuma konkrēto raksturu;

d)

to, vai emitents bez liekiem pūliņiem var iegūt informāciju par juridisko personu, kas nav emitents.

37. pants

Prospektā ietvertās informācijas saprotamības pārbaudes kritēriji

1.   Lai pārbaudītu prospekta projektā iekļautās informācijas saprotamību, kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

a)

vai prospekta projektā ir ietverts skaidrs un sīki izstrādāts satura rādītājs;

b)

vai prospekta projektā nav ietverti nevajadzīgi atkārtojumi;

c)

vai saistītā informācija ir sagrupēta kopā;

d)

vai prospekta projektā izmanto viegli lasāmu fonta izmēru;

e)

vai prospekta projektam ir struktūra, kas ļauj ieguldītājiem saprast tā saturu;

f)

vai prospekta projektā ir definēti matemātisko formulu komponenti un attiecīgā gadījumā skaidri aprakstīta produkta struktūra;

g)

vai prospekta projekts ir sagatavots vienkāršā valodā;

h)

vai prospekta projektā ir skaidri aprakstīts emitenta darījumu veids un tā galvenās darbības;

i)

vai prospekta projektā ir paskaidrota īpaša terminoloģija attiecībā uz tirdzniecību vai rūpniecību.

Tomēr kompetentajām iestādēm neprasa ņemt vērā g), h) un i) apakšpunktu, ja prospekta projekts ir izmantojams vienīgi tam, lai atļautu regulētā tirgū tirgot vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, par kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 7. pantu nav nepieciešams kopsavilkums.

2.   Piemērojot pirmo daļu, kompetentās iestādes, izskatot katru gadījumu atsevišķi un papildus informācijai, kas minēta Regulas (ES) 2017/1129 7. pantā un šīs regulas 33. pantā, var pieprasīt kopsavilkumā iekļaut konkrētu informāciju, kas sniegta prospekta projektā.

38. pants

Prospektā ietvertās informācijas konsekvences pārbaudes kritēriji

Lai pārbaudītu prospekta projektā iekļautās informācijas konsekvenci, kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

a)

vai prospekta projektā nav būtisku neatbilstību starp dažādajām tajā sniegtās informācijas daļām, tostarp informāciju, kas iekļauta ar atsauci;

b)

vai riska faktoru iedaļā ir iekļauti jebkādi būtiski vai īpaši riski, kas atklāti citur prospekta projektā;

c)

vai kopsavilkumā iekļautā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta citur prospekta projektā;

d)

vai jebkādi skaitļi par ieņēmumu izmantošanu atbilst radušos ieņēmumu apmēram un ieņēmumu izpaustā izmantošana atbilst atklātajai emitenta stratēģijai;

e)

vai emitenta apraksts darbības un finanšu pārskatā, vēsturiskā finanšu informācija, emitenta darbības apraksts un riska faktoru apraksts ir konsekventi;

f)

vai apgrozāmā kapitāla pārskats atbilst riska faktoriem, revidenta ziņojumam, ieņēmumu izmantošanai un emitenta publiskotajai stratēģijai un tam, kā minētā stratēģija tiks finansēta.

39. pants

Īpašo emitentu prospektā ietvertās informācijas pārbaude

Kompetentās iestādes var pieprasīt prospektā iekļaut papildu informāciju, ņemot vērā to specializēto emitentu darbības, uz kuriem attiecas kāda no 29. pielikumā minētajām kategorijām.

40. pants

Papildu kritēriji prospektā ietvertās informācijas pilnīguma, saprotamības un konsekvences pārbaudei

Ja nepieciešams ieguldītāju aizsardzībai, kompetentā iestāde prospekta projektā iekļautās informācijas pilnīguma, saprotamības un konsekvences pārbaudes nolūkā var piemērot kritērijus papildus tiem, kas noteikti 36., 37. un 38. pantā.

41. pants

Proporcionāla pieeja, veicot prospektu projektu pārbaudi un pārskatot vispārējo reģistrācijas dokumentu

1.   Ja kompetentajai iestādei iesniegtā prospekta pirmais projekts ir pēc būtības līdzīgs tās pašas kompetentās iestādes jau apstiprinātam prospektam un ja prospekta projektā ir izceltas visas izmaiņas, kas veiktas iepriekš apstiprinātajā prospektā, kompetentajai iestādei ir jāņem vērā tikai 36., 37. un 38. pantā noteiktie kritēriji, lai pārbaudītu šīs izmaiņas un jebkādu citu informāciju, ko tās ietekmējušas.

2.   Lai pārbaudītu vispārējo reģistrācijas dokumentu, kas iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma un kas jau ir pārskatīts, vai lai šādu dokumentu grozītu, kompetentajām iestādēm ir pienākums ņemt vērā 36., 37. un 38. pantā noteiktos kritērijus attiecībā tikai uz tām vispārējā reģistrācijas dokumenta daļām vai grozījumu, kas nav pārskatītas.

3.   Ja pirmais prospekta projekts ietver informāciju, atsaucoties uz dokumentu, kas ir apstiprināts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 vai saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK (6), kompetentajām iestādēm ir pienākums ņemt vērā tikai šīs regulas 38. pantā noteiktos kritērijus, lai pārbaudītu minēto informāciju.

4.   Piemērojot 1., 2. vai 3. punktu, kompetentās iestādes pieprasa, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, apstiprina, ka visa informācija prospekta vai vispārējā reģistrācijas dokumenta galīgajā projektā ir atjaunināta un ietver visu šīs regulas pielikumos minēto informāciju, kas attiecas uz minēto prospektu vai vispārējo reģistrācijas dokumentu.

5.   Ja kompetentajai iestādei iesniedz turpmākus prospekta projektus, kompetentā iestāde, pārbaudot šādus turpmākos projektus, ņem vērā tikai 36., 37. un 38. pantā noteiktos kritērijus attiecībā uz izmaiņām, kas veiktas iepriekšējā projektā, un jebkādu citu informāciju, kuru ietekmē šīs izmaiņas.

42. pants

Pieteikuma iesniegšana attiecībā uz prospekta projekta apstiprināšanu vai vispārēja reģistrācijas dokumenta vai tā grozījumu iesniegšana

1.   Visus prospekta projektus kompetentajai iestādei iesniedz meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iesniedzot pirmo prospekta projektu, emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, informē kompetento iestādi par kontaktpunktu, kurā kompetentā iestāde var iesniegt visus paziņojumus rakstiski un ar elektroniskiem līdzekļiem.

2.   Kompetentajai iestādei iesniedz arī turpmāk minēto informāciju meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

a)

savstarpējo atsauču sarakstu, ja to pieprasa kompetentā iestāde saskaņā ar šīs regulas 24. panta 5. punktu vai ja to iesniedz pēc savas iniciatīvas;

b)

ja nav ietverts atsauču saraksts – dokumentu, kas identificē visus šīs regulas pielikumos minētos punktus un kas, ņemot vērā emitenta, vērtspapīru, piedāvājuma vai atļaujas veikt tirdzniecību raksturu vai veidu, nav iekļauti prospekta projektā;

c)

jebkuru informāciju, kas iekļauta prospektā ar atsauci, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 19. pantā, ja vien šāda informācija jau nav apstiprināta vai iesniegta tajā pašā kompetentajā iestādē meklēšanai piemērotā elektroniskā formātā;

d)

visus pamatotos pieprasījumus kompetentajai iestādei atļaut prospektā nesniegt informāciju, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 18. pantā;

e)

visus pieprasījumus kompetentajai iestādei sniegt paziņojumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 25. panta 1. punktā;

f)

visus pieprasījumus kompetentajai iestādei sniegt paziņojumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 26. panta 2. punktā;

g)

pielikumu, kas minēts Regulas (ES) 2017/1129 26. panta 4. punktā, ja vien kopsavilkums nav pieprasīts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 1. punkta otro daļu;

h)

apstiprinājumu, ka, pamatojoties uz emitenta rīcībā esošo informāciju, visa regulētā informācija, kas attiecīgā gadījumā bija jāatklāj saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (7), un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (8), ir iesniegta un publicēta saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem pēdējo 18 mēnešu laikā vai laikā, kopš stājās spēkā pienākums atklāt regulēto informāciju, atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks, ja emitents iesniedz apstiprināšanai vispārējā reģistrācijas dokumenta projektu vai bez iepriekšēja apstiprinājuma iesniedz vispārēju reģistrācijas dokumentu, lai iegūtu bieža emitenta statusu;

i)

ja vispārējais reģistrācijas dokuments ir iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma, paskaidrojumu par to, kā vispārējā reģistrācijas dokumentā ir ņemts vērā Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 9. punkta otrajā daļā minētais grozījumu vai papildu informācijas pieprasījums;

j)

jebkuru citu informāciju, ko kompetentā iestāde pieprasījusi prospekta pārbaudei un apstiprināšanai vai vispārējā reģistrācijas dokumenta pārbaudei, pārskatīšanai un apstiprināšanai.

3.   Ja vispārējā reģistrācijas dokumentā, kas iesniegts bez iepriekšēja apstiprinājuma, iekļauj piezīmes līdzās tekstam saskaņā ar 24. panta 6. punktu, to papildina ar identisku versiju bez piezīmēm līdzās tekstam.

4.   Ja vispārējo reģistrācijas dokumentu iesniedz bez iepriekšēja apstiprinājuma vai ja vispārējais reģistrācijas dokuments ir grozīts, informāciju, kas minēta 2. punkta a), b), c), d), h) un i) apakšpunktā, iesniedz brīdī, kad kompetentajai iestādei iesniedz vispārējo reģistrācijas dokumentu, bet 2. punkta j) apakšpunktā minēto informāciju iesniedz pārskatīšanas procesā. Visos pārējos gadījumos 2. punktā minēto informāciju iesniedz kopā ar pirmo prospekta projektu, kas iesniegts kompetentajai iestādei, vai pārbaudes procesā.

5.   Ja biežs emitents saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 20. panta 6. punkta pirmās daļas otro teikumu informē kompetento iestādi par to, ka tas plāno iesniegt prospekta projekta apstiprināšanas pieteikumu, minētais biežais emitents to dara rakstiski un elektroniski.

Pirmajā daļā minētajā informācijā norāda šīs regulas pielikumus, kas attiecas uz šo prospekta projektu.

43. pants

Izmaiņas prospekta projektā apstiprināšanas procedūras laikā

1.   Katrā prospekta projekta versijā, kas iesniegta pēc pirmā prospekta projekta, norāda visas iepriekšējā projektā veiktās izmaiņas, un tam pievieno projektu, kurā izmaiņas nav izceltas. Kompetentās iestādes pieņem marķētus izrakstus no iepriekšējā prospekta projekta, ja ir veiktas tikai nelielas izmaiņas.

2.   Ja kompetentās iestādes saskaņā ar šīs regulas 45. panta 2. punktu ir paziņojušas emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ka prospekta projekts neatbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 20. panta 4. punktā, pēc tam iesniegtajam prospekta projektam pievieno paskaidrojumu par to, kā ir atrisināti kompetento iestāžu paziņotie neatrisinātie jautājumi.

3.   Ja izmaiņas prospekta projektā ir pašsaprotamas vai ir nepārprotami vērstas uz jautājumiem, ko paziņojusi kompetentā iestāde, norādi par to, kur ir veiktas izmaiņas, lai risinātu šos jautājumus, uzskata par pietiekamu skaidrojumu 2. punkta vajadzībām.

44. pants

Prospekta galīgā projekta iesniegšana apstiprināšanai

1.   Prospekta galīgo projektu iesniedz apstiprināšanai kopā ar visu 42. panta 2. punktā minēto informāciju, kas ir mainījusies salīdzinājumā ar iepriekšējo iesniegumu, izņemot minētā panta a) un h) apakšpunktos minēto informāciju. Prospekta galīgajā projektā neiekļauj piezīmes līdzās tekstam.

2.   Ja 42. panta 2. punktā minētajā informācijā nav veiktas izmaiņas, emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, to apstiprina rakstiski un ar elektroniskiem līdzekļiem.

45. pants

Prospekta projekta apstiprināšanas vai vispārēja reģistrācijas dokumenta vai tā grozījumu pieteikuma saņemšanas apstiprinājums un prospekta projekta apstiprinājuma pieteikuma izskatīšana

1.   Kompetentās iestādes rakstiski un ar elektroniskiem līdzekļiem apstiprina, ka ir saņēmušas prospekta projekta apstiprinājuma sākotnējo pieteikumu vai vispārējā reģistrācijas dokumenta iesniegumu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 2. punkta otrajā daļā, vai minētā iesniegtā vispārējā reģistrācijas dokumenta grozījumu, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz darbdienas beigām otrajā darba dienā pēc pieteikuma vai iesniegto dokumentu saņemšanas.

Saņemot sākotnējo pieteikumu par prospekta projekta un vispārējā reģistrācijas dokumenta vai tā grozījuma apstiprināšanu, kompetentā iestāde informē emitentu, piedāvātāju vai personu, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, par turpmāk minēto:

a)

pieteikuma vai iesniegto dokumentu atsauces numurs;

b)

tās kompetentās iestādes kontaktpunkts, kurai var uzdot jautājumus par pieteikumu vai iesniegtajiem dokumentiem.

2.   Ja prospekta projekts neatbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kas nepieciešami tā apstiprināšanai, vai ja ir vajadzīgas izmaiņas vai papildu informācija, kompetentās iestādes par to rakstiski un elektroniski informē emitentu, piedāvātāju vai personu, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū.

Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 2. punkta otrajā daļā minētais vispārējais reģistrācijas dokuments vai minētā vispārējā reģistrācijas dokumenta grozījums neatbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem vai kurā grozījumi vai papildu informācija ir vajadzīga, kompetentās iestādes par to informē emitentu rakstiski un elektroniskā veidā. Ja nepilnība ir jānovērš bez liekas kavēšanās, kā noteikts Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 9. punkta trešajā daļā, kompetentā iestāde par to informē emitentu.

3.   Kompetentās iestādes rakstiski un elektroniskā veidā paziņo emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, par savu lēmumu attiecībā uz prospekta projekta apstiprināšanu pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā līdz tās darbdienas beigām, kurā lēmums pieņemts.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

46. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 809/2004 atceļ.

47. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 21. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.)

(4)  Komisijas 2018. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/815, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (OV L 143, 29.5.2019., 1. lpp.)

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.)

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMU SARAKSTS

A DAĻA

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTI

1. pielikums.: Reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem

2. pielikums.: Vispārējais reģistrācijas dokuments

3. pielikums.: Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju pašu kapitāla vērtspapīriem

4. pielikums.: Reģistrācijas dokuments slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībām

5. pielikums.: Reģistrācijas dokuments par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem

6. pielikums.: Reģistrācijas dokuments privātiem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

7. pielikums.: Reģistrācijas dokuments korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

8. pielikums.: Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

9. pielikums.: Reģistrācijas dokuments ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem

10. pielikums.: Reģistrācijas dokumenti vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko emitējušas trešās valstis un to reģionālās un vietējās pašvaldības

B DAĻA

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTI

11. pielikums.: Vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

12. pielikums.: Vērtspapīru apraksts par sekundārās emisijas pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

13. pielikums.: Vērtspapīru apraksts, kas attiecas uz par akcijām emitētiem depozitārajiem sertifikātiem

14. pielikums.: Vērtspapīru apraksts par privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

15. pielikums.: Vērtspapīru apraksts par korporatīvajiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

16. pielikums.: Vērtspapīru apraksts par sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

C DAĻA

PROSPEKTĀ IEKĻAUJAMĀ PAPILDU INFORMĀCIJA

17. pielikums.: Vērtspapīri, kas rada maksājuma vai piegādes saistības, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu

18. pielikums.: Pamatā esošās akcijas

19. pielikums.: Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

20. pielikums.: Standarta informācija

21. pielikums.: Garantijas

22. pielikums.: Piekrišana

D DAĻA

ES IZAUGSMES PROSPEKTS

23. pielikums.: ES izaugsmes prospekta īpašs kopsavilkums

24. pielikums.: ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem

25. pielikums.: ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

26. pielikums.: ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem

27. pielikums.: ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

E DAĻA

CITAS INFORMĀCIJAS KATEGORIJAS

28. pielikums.: Papildu informācijas uzskaitījums galīgajos nosacījumos

29. pielikums.: Specializēto emitentu saraksts


1. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Paziņojums, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.

2. IEDAĻA

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1. punkts

Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2. punkts

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

3.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1. punkts

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.

4.2. punkts

Emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators (“LEI”).

4.3. punkts

Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.

4.4. punkts

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.

5. IEDAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS

5.1. punkts

Galvenās darbības jomas

5.1.1. punkts

Apraksts par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu, kā arī par saistītajiem galvenajiem faktoriem, par katru finanšu gadu norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.

5.1.2. punkts

Norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.

5.2. punkts

Galvenie tirgi

Apraksts par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, ieskaitot kopējo ieņēmumu sadalījumu pa darbības segmentiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.

5.3. punkts

Svarīgākie notikumi emitenta darījumdarbības attīstībā.

5.4. punkts

Stratēģija un mērķi

Apraksts par emitenta darījumdarbības stratēģiju un mērķiem, finanšu un nefinanšu (ja tādi ir). Šajā aprakstā ņem vērā emitenta turpmākos izaicinājumus un perspektīvas.

5.5. punkts

Informācijas kopsavilkums par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta darījumdarbībā vai rentabilitātē.

5.6. punkts

Pamatojums katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

5.7. punkts

Ieguldījumi

5.7.1. punkts

Apraksts par emitenta katrā finanšu gadā veiktajiem būtiskajiem ieguldījumiem (ieskaitot apmēru) par to periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, līdz dienai, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

5.7.2. punkts

Apraksts par emitenta kārtējiem būtiskiem ieguldījumiem vai par ieguldījumiem, par kuriem jau ir stingri noteiktas saistības, tostarp šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs) un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).

5.7.3. punkts

Informācija par kopuzņēmumiem un uzņēmumiem, kuros emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša emitenta aktīvu un saistību, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.

5.7.4. punkts

Apraksts par visiem vides jautājumiem, kuri var ietekmēt emitenta materiālo pamatlīdzekļu izmantošanu.

6. IEDAĻA

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1. punkts

Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu grupā, sniedz īsu aprakstu par šo grupu un par emitenta stāvokli tajā. To var atveidot kā organizatoriskās struktūras diagrammu vai šādu diagrammu pievienot aprakstam, ja tas palīdz precizēt struktūru.

6.2. punkts

Emitenta nozīmīgo meitasuzņēmumu uzskaitījums, ieskaitot nosaukumu, reģistrācijas (inkorporācijas) vai mītnes valsti, turēto līdzdalības daļu un piederošo balsstiesību daļu, ja tā atšķiras.

7. IEDAĻA

DARBĪBAS UN FINANŠU PĀRSKATS

7.1. punkts

Finansiālais stāvoklis

7.1.1. punkts

Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ciktāl tas ir nepieciešams izpratnei par emitenta darījumdarbību kopumā, skaidrs pārskats par emitenta darījumdarbības attīstību un rezultātiem un tā finansiālo stāvokli par katru gadu un starpperiodu, par kuru jāsniedz vēsturiskā finanšu informācija, kā arī būtisku izmaiņu iemesli.

Pārskatā sniedz vispusīgu un visaptverošu emitenta darījumdarbības attīstības un rezultātu un tā stāvokļa analīzi atbilstoši darījumdarbības apjomam un sarežģītībai.

Ciktāl nepieciešams emitenta attīstības, darbības rezultātu vai stāvokļa izpratnei, analīzē ietver galvenos finansiālos rādītājus un attiecīgā gadījumā arī nefinansiālos galvenos darbības rādītājus, kas raksturīgi attiecīgajai darījumu jomai. Attiecīgā gadījumā analīzē ietver papildu paskaidrojumus par tādām summām vai atsauces uz tām, kas norādītas gada finanšu pārskatos.

7.1.2. punkts

Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā un ciktāl tas ir nepieciešams izpratnei par emitenta darījumdarbību kopumā, pārskatā norāda arī:

a)

emitenta darbības iespējamo turpmāko attīstību;

b)

pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

7.1. punktā izklāstītās prasības var izpildīt, ietverot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 19. un 29. pantā minēto vadības ziņojumu (1).

7.2. punkts

Darbības rezultāti

7.2.1. punkts

Informācija par būtiskiem faktoriem, tostarp neparastiem, retiem vai jauniem notikumiem, kas nozīmīgi ietekmē emitenta ieņēmumus no darījumiem, norādot, kādā mērā tie ietekmēja ieņēmumus.

7.2.2. punkts

Ja vēsturiskajā finanšu informācijā ir atklātas būtiskas izmaiņas neto apgrozījumā vai ieņēmumos, stāstījuma veidā sniedz šādu izmaiņu iemeslu iztirzājumu.

8. IEDAĻA

KAPITĀLA RESURSI

8.1. punkts

Informācija par emitenta kapitāla resursiem (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa).

8.2. punkts

Paskaidrojums par emitenta naudas plūsmu avotiem un apmēru, kā arī šīs naudas plūsmas raksturojums.

8.3. punkts

Informācija par emitenta aizņēmumu prasībām un finansējuma struktūru.

8.4. punkts

Informācija par visiem kapitāla resursu izlietošanas ierobežojumiem, kas tieši vai netieši ir būtiski ietekmējuši vai varētu būtiski ietekmēt emitenta darījumus.

8.5. punkts

Informācija par gaidāmajiem to līdzekļu avotiem, kas vajadzīgi 5.7.2. punktā minēto saistību izpildei.

9. IEDAĻA

REGULATĪVĀ VIDE

9.1. punkts

Apraksts par regulatīvo vidi, kurā darbojas emitents, un kas var būtiski ietekmēt tā darījumdarbību, kā arī informācija par valdības, ekonomikas, fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas ir tieši vai netieši būtiski ietekmējuši vai varētu būtiski ietekmēt emitenta darījumus.

10. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

10.1. punkts

Apraksts par:

a)

visnozīmīgākajām jaunākajām tendencēm produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai;

b)

visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

10.2. punkts

Informācija par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

11. IEDAĻA

PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES

11.1. punkts

Ja emitents ir publicējis peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minēto prognozi vai aplēsi ietver reģistrācijas dokumentā. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 11.2. un 11.3. punktā minētās prasības.

11.2. punkts

Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 11.1. punktu, šāda peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.

Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:

a)

pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirtiem no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;

b)

pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;

c)

prognozes gadījumā pieņēmumos ieguldītāja uzmanību vērš uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.

11.3. punkts

Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:

a)

tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;

b)

tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.

12. IEDAĻA

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

12.1. punkts

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)

dibinātāji, ja emitents ir izveidots uz mazāk nekā pieciem gadiem;

d)

visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta darījumdarbību.

Sīkākas ziņas par to, vai un kādas ģimenes saites pastāv starp kādu no a) līdz d) apakšpunktā minētajām personām.

Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas attiecīgā kompetence un pieredze vadības jomā, kā arī šādu informāciju:

a)

visu sabiedrību un pilnsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilnsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilnsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir arī pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)

sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, īpašuma tiesību nodošanu, likvidāciju vai sabiedrībām, attiecībā uz kurām uzsākts maksātnespējas process, par tām pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām, kas pēdējo piecu gadu laikā rīkojās vienā vai vairākās minētajās funkcijās;

d)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā noteiktās vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādām personām ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību un/vai piemērojušas sankcijas, un vai šādām personām ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja nav pieprasīts atklāt tāda veida informāciju, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.

12.2. punkts

Interešu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 12.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 12.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.

Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 12.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz savu turējumu atsavināšanu emitenta vērtspapīros.

13. IEDAĻA

ATALGOJUMS UN PABALSTI

 

Saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 12.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas.

13.1. punkts

Samaksātā atalgojuma apmērs (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķīris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.

Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa un emitents to publiski neizpauž citādā veidā.

13.2. punkts

Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.

14. IEDAĻA

VADĪBAS PRAKSE

 

Saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 12.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas.

14.1. punkts

Attiecīgā gadījumā kārtējā amata laika beigu datums un laikposms, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.

14.2. punkts

Informācija par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz atbilstošu paziņojumu, ka šādi pabalsti neeksistē.

14.3. punkts

Informācija par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī kopsavilkums par komitejas darba uzdevumu.

14.4. punkts

Paziņojums par to, vai emitents ievēro vai neievēro emitentam piemērojamo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents tādu režīmu neievēro, ir jāiekļauj atbilstošs paziņojums par to kopā ar paskaidrojumu tam, kāpēc emitents to režīmu neievēro.

14.5. punkts

Iespējamā būtiskā ietekme uz uzņēmuma vadību, tostarp turpmākas izmaiņas valdes un komiteju sastāvā (ja par to jau pieņemts lēmums valdē un/vai akcionāru sanāksmē).

15. IEDAĻA

DARBINIEKI

15.1. punkts

Darbinieku skaits perioda beigās vai arī vidējais rādītājs par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai (un izmaiņas šādos skaitļos, ja tās ir būtiskas), un, ja iespējams un būtiski, nodarbināto personu sadalījums pa galvenajiem darbības veidiem un atbilstoši ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Ja emitents nodarbina ievērojami daudz pagaidu darbinieku, iekļauj pagaidu darbinieku vidējo skaitu iepriekšējā finanšu gadā.

15.2. punkts

Akciju paketes un akciju iegādes iespējas

Par katru personu, kas minēta 12.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju iegādes iespējām emitentā.

15.3. punkts

Apraksta visas vienošanās, saskaņā ar kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.

16. IEDAĻA

GALVENIE AKCIONĀRI

16.1. punkts

Ciktāl emitentam zināms, visu to personu vārdi un uzvārdi, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī katras tādas personas līdzdalības procenti reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā, vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu par to, ka šādu personu nav.

16.2. punkts

Informācija par to, vai galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai atbilstošs paziņojums par to, ka šādas balsstiesības nepastāv.

16.3. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

16.4. punkts

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

17. IEDAĻA

SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

17.1. punkts

Sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem (kas šim nolūkam ir darījumi, kuri izklāstīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 pieņemtajos standartos (2)), kurus emitents ir noslēdzis periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai, jāizpauž atbilstoši attiecīgajam standartam, kurš pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja tas attiecas uz emitentu.

Ja tādi standarti uz emitentu neattiecas, izpauž šādu informāciju:

a)

visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, norāda nenomaksāto summu;

b)

to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.

18. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

18.1. punkts

Vēsturiskā finanšu informācija

18.1.1. punkts

Revidēta vēsturiskā finanšu informācija par pēdējiem trīs finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.

18.1.2. punkts

Grāmatvedības atsauces datuma maiņa

Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsauces datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 36 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.

18.1.3. punkts

Grāmatvedības standarti

Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:

a)

attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;

b)

trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.

18.1.4. punkts

Grāmatvedības regulējuma maiņa

Pēdējā revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Izmaiņas emitentam piemērojamajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus tikai prospekta nolūkā. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ir jāsniedz vismaz viens pilnīgs finanšu pārskatu komplekts (kā definēts 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1606/2002), tostarp salīdzinošā informācija tādā formātā, kas atbilst formātam, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamo politiku un tiesību aktus.

18.1.5. punkts

Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādi aspekti:

a)

bilance;

b)

peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)

pārskats vai nu par visām pašu kapitāla izmaiņām, vai arī par tādām pašu kapitāla izmaiņām, kuras nerodas no kapitāla darījumiem ar īpašniekiem un no īpašniekiem veiktajiem maksājumiem;

d)

naudas plūsmas pārskats;

e)

grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

18.1.6. punkts

Konsolidētie finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.

18.1.7. punkts

Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

Revidētās finanšu informācijas par pēdējo finanšu gadu bilances datums nedrīkst būt vecāks par vienu no turpmāk minētajiem:

a)

18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj revidētus starpperioda finanšu pārskatus;

b)

16 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nerevidētus starpperioda finanšu pārskatus.

18.2. punkts

Starpperioda un cita finanšu informācija

18.2.1. punkts

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir revidēta vai pārskatīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir nerevidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu datuma, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas drīkst būt nepārbaudīta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas atteicas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.

Starpperioda finanšu informācija, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasībām.

Attiecībā uz emitentiem, uz kuriem neattiecas Regula (EK) Nr. 1606/2002, starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci saskaņā ar piemērojamo finanšu pārskatu regulējumu.

18.3. punkts

Vēsturiskās gada finanšu informācijas revīzija

18.3.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/56/ES (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 537/2014 (4).

Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:

a)

vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;

b)

ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.

18.3.2. punkts

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

18.3.3. punkts

Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šīs informācijas avotu un to, ka informācija ir nerevidēta.

18.4. punkts

Standarta finanšu informācija

18.4.1. punkts

Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, saistības un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.

Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju. Šī standarta finanšu informācija jāsniedz, kā norādīts 20. pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.

Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.

18.5. punkts

Dividenžu politika

18.5.1. punkts

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā. Ja emitentam šādas politikas nav, ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.5.2. punkts

Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

18.6. punkts

Tiesvedība un arbitrāža

18.6.1. punkts

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.7. punkts

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

18.7.1. punkts

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti pārbaudīti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

19. IEDAĻA

PAPILDINFORMĀCIJA

19.1. punkts

Akciju kapitāls

Informācija 19.1.1. līdz 19.1.7. punktā vēsturiskajā finanšu informācijā visjaunākās bilances datumā.

19.1.1. punkts

Norāda emitētā kapitāla apmēru un par katru akciju kapitāla kategoriju:

a)

emitenta reģistrētā akciju kapitāla kopapjomu;

b)

emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;

c)

vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības; kā arī

d)

apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās.

Ja periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitāla ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.

19.1.2. punkts

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

19.1.3. punkts

Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.

19.1.4. punkts

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.

19.1.5. punkts

Informācija un nosacījumi par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.

19.1.6. punkts

Informācija par ikvienas grupas dalībnieka kapitālu, uz kuru attiecas iespējas līgums, vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem to iekļaut iespējas līgumā, un sīkas ziņas par šādiem iespējas līgumiem, tostarp par visām personām, uz kurām šie līgumi attiecas.

19.1.7. punkts

Iepazīstina ar akciju kapitāla priekšvēsturi, īpaši izceļot ziņas par visām izmaiņām, kas notikušas periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija.

19.2. punkts

Dibināšanas līgums un statūti

19.2.1. punkts

Attiecīgā gadījumā sniedz ziņas par reģistru un reģistra numuru, īsumā apraksta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast atjauninātā dibināšanas līgumā un statūtos.

19.2.2. punkts

Ja ir vairāk nekā viena esošo akciju kategorija, sniedz aprakstu par katrai kategorijai paredzētajām tiesībām, priekšrocībām un ierobežojumiem.

19.2.3. punkts

Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.

20. IEDAĻA

NOZĪMĪGI LĪGUMI

20.1. punkts

Kopsavilkums par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits grupas dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts iepriekšējos divus gadus pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Kopsavilkums par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kurus noslēdzis kāds no grupas dalībniekiem un kuros ir noteikums, pēc kura kāds grupas dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visai grupai.

21. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

21.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:

a)

emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/56/ES, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (OV L 158, 27.5.2014., 196. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (OV L 158, 27.5.2014., 77. lpp.).


2. PIELIKUMS

VISPĀRĒJAIS REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

1. IEDAĻA

INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ PAR EMITENTU

1.1. punkts

Emitents atklāj informāciju saskaņā ar informācijas atklāšanas prasībām, ko piemēro reģistrācijas dokumentam pašu kapitāla vērtspapīriem, kas noteikti 1. pielikumā.

1.2. punkts

Kad vispārējais reģistrācijas dokuments ir apstiprināts, 1. pielikuma 1.5. punktā pievieno paziņojumu, ka vispārējo reģistrācijas dokumentu var izmantot vērtspapīru publiskam piedāvājumam vai atļaut tos tirgot regulētā tirgū, ja attiecīgā gadījumā to papildina ar grozījumiem, un pievieno vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129.

Ja vispārējo reģistrācijas dokumentu iesniedz un publicē bez iepriekšēja apstiprinājuma, 1. pielikuma 1.5. punktu aizstāj ar šādu paziņojumu:

a)

vispārējais reģistrācijas dokuments ir iesniegts [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129, bez iepriekšēja apstiprinājuma saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9. pantu;

b)

vispārējo reģistrācijas dokumentu var izmantot vērtspapīru publiskam piedāvājumam vai atļaut tos tirgot regulētā tirgū, ja to apstiprinājis(-usi) [ierakstīt kompetentās iestādes nosaukumu], attiecīgā gadījumā pievienojot visus grozījumus un vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129.


3. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS SEKUNDĀRU EMISIJU PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Paziņojums, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šādu apstiprinājumu neuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;

d)

[reģistrācijas dokuments/prospekts] ir sagatavots kā vienkāršots prospekts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu.

2. IEDAĻA

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1. punkts

Norāda to emitenta revidentu vārdus un uzvārdus, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

3. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

3.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1. punkts

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.

4.2. punkts

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, juridiskās personas identifikatoru (“LEI”), tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju..

5. IEDAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS

5.1. punkts

Īss apraksts par:

a)

emitenta galvenajām darbībām;

b)

visām būtiskajām izmaiņām, kas ietekmē emitenta darījumus un galvenās darbības kopš tā perioda beigām, uz ko attiecas jaunākie publicētie revidētie finanšu pārskati, tostarp:

i)

norāde par visiem būtiskajiem ieviestajiem jaunajiem produktiem un pakalpojumiem;

ii)

jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādes statuss tiktāl, ciktāl tie ir publiski atklāti;

iii)

visas būtiskās izmaiņas emitenta regulatīvajā vidē kopš perioda, uz ko attiecas jaunākie publicētie revidētie finanšu pārskati.

5.2. punkts

Ieguldījumi

5.2.1. punkts

Apraksts par emitenta būtiskiem kārtējiem ieguldījumiem, kas veikti kopš pēdējo publicēto finanšu pārskatu datuma un/vai par kuriem jau ir stingri noteiktas saistības, tostarp par gaidāmajiem līdzekļu avotiem.

6. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

6.1. punkts

Izklāsta:

a)

visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai;

b)

visas nozīmīgās izmaiņas grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datumam, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu;

c)

informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

7. IEDAĻA

PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES

7.1. punkts

Ja emitents ir publicējis peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minēto prognozi vai aplēsi ietver reģistrācijas dokumentā. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 7.2. un 7.3. punktā minētās prasības.

7.2. punkts

Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 7.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.

Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:

a)

pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirtiem no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;

b)

pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;

c)

prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.

7.3. punkts

Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:

a)

tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;

b)

tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.

8. IEDAĻA

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

8.1. punkts

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)

dibinātāji, ja emitents ir izveidots uz mazāk nekā pieciem gadiem;

d)

visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta darījumdarbību.

Sīkākas ziņas par to, vai un kādas ģimenes saites pastāv starp kādu no a) līdz d) apakšpunktā minētajām personām.

Ja informācija jau nav atklāta un ja emitentam ir jauni pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi (kopš jaunāko revidēto gada finanšu pārskatu datuma) un par katru personu, kas minēta pirmās daļas b) un d) apakšpunktā, sniedz šādu informāciju:

a)

visu sabiedrību un pilnsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilnsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai pilnsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)

sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, īpašuma tiesību nodošanu, likvidāciju vai sabiedrībām, attiecībā uz kurām uzsākts maksātnespējas process, par tām pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām, kas pēdējo piecu gadu laikā rīkojās vienā vai vairākās minētajās funkcijās;

d)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā noteiktās vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādām personām ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību un/vai piemērojušas sankcijas, vai šādām personām ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja nav pieprasīts atklāt tāda veida informāciju, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.

8.2. punkts

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 8.1. punktā minēto personu emitenta vārdā veiktajiem pienākumiem un viņu privātajām interesēm vai citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, saskaņā ar kurām jebkura no 8.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.

Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 8.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz savu turējumu atsavināšanu emitenta vērtspapīros.

9. IEDAĻA

GALVENIE AKCIONĀRI

9.1. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā, vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu par to, ka šādu personu nav.

9.2. punkts

Informācija par to, vai galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai atbilstošs paziņojums par to, ka šādas balsstiesības nepastāv.

9.3. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

9.4. punkts

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

10. IEDAĻA

SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

10.1. punkts

Sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem (kas šim nolūkam ir darījumi, kuri izklāstīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 pieņemtajos standartos), kurus emitents ir noslēdzis kopš pēdējo finanšu pārskatu datuma, jāizpauž atbilstoši attiecīgajam standartam, kurš pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja tas attiecas uz emitentu.

Ja tādi standarti uz emitentu neattiecas, izpauž šādu informāciju:

a)

visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;

b)

to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.

11. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

11.1. punkts

Finanšu pārskati

Ir jāpublicē finanšu pārskati (gada un pusgada), kuri aptver 12 mēnešu periodu pirms prospekta apstiprināšanas.

Ja ir publicēti gan gada, gan pusgada finanšu pārskati, ir nepieciešami tikai gada pārskati, ja tie ir publicēti vēlāk nekā pusgada finanšu pārskati.

11.2. punkts

Gada finanšu informācijas revīzija

11.2.1. punkts

Revīzijas ziņojums

Gada finanšu pārskatiem jābūt neatkarīgi revidētiem. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:

a)

gada finanšu pārskatiem jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

i)

viegli pamanāms paziņojums, kurā izpauž, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

ii)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem;

b)

ja revīzijas ziņojumos par gada finanšu pārskatiem ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.

11.2.2. punkts

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

11.2.3. punkts

Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un to, ka dati ir nerevidēti.

11.3. punkts

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.4. punkts

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti revidēti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.5. punkts

Standarta finanšu informācija

Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, saistības un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.

Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju. Šī standarta finanšu informācija ir jāsniedz, kā norādīts 20. pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.

Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.

11.6. punkts

Dividenžu politika

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.

11.6.1. punkts

Par pēdējo finanšu gadu norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

12. IEDAĻA

PAPILDINFORMĀCIJA

12.1. punkts

Akciju kapitāls

Informācija 12.1.1. un 12.1.2. punktā gada finanšu pārskatos visjaunākās bilances datumā.

12.1.1. punkts

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.

12.1.2. punkts

Informācija un nosacījumi par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.

13. IEDAĻA

REGULATĪVĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

13.1. punkts

Informācijas kopsavilkums, kas atklāta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 pēdējo 12 mēnešu laikā, kas ir būtiska prospekta datēšanas dienā. Kopsavilkumu iesniedz viegli analizējamā, kodolīgā un saprotamā veidā, un tas nav tādas informācijas atkārtojums, kas jau ir publicēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014.

Kopsavilkumu iesniedz ierobežotā skaitā kategoriju atkarībā no to priekšmeta.

14. IEDAĻA

NOZĪMĪGI LĪGUMI

14.1. punkts

Īss kopsavilkums par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits grupas dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts iepriekšējos divus gadus pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Īss kopsavilkums par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā darījumdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kurus noslēdzis kāds no grupas dalībniekiem un kuros ir noteikums, pēc kura kāds grupas dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visai grupai.

15. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

15.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus:

a)

emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


4. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS SLĒGTA TIPA KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMU IEGULDĪJUMU APLIECĪBĀM

 

Papildus šajā pielikumā paredzētajai informācijai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāsniedz informācija, kā noteikts 1. pielikuma1., 2., 3., 4., 6., 7.1., 7.2.1., 8.4., 9. iedaļā/punktā (lai gan regulatīvās vides aprakstam, kurā darbojas emitents, ir jāattiecas tikai uz tādu regulatīvo vidi, kas ir būtiska emitenta ieguldījumiem), 11., 12., 13., 14., 15.2., 16., 17., 18. iedaļā/punktā (izņemot attiecībā uz standarta finanšu informāciju), 19., 20., 21. iedaļā/punktā, vai, ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums atbilst Regulas (ES) 2017/1129 14. panta 1. punkta prasībām, informācija, kas noteikta 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. iedaļās/punktos.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums emitē ieguldījumu apliecības, kuras izveidotas kā kopīgs fonds, kuru pārvalda fonda pārvaldnieks, 1. pielikuma 6., 12., 13., 14., 15.2., 16. un 20. iedaļā/punktā minēto informāciju atklāj attiecībā uz fonda pārvaldnieku, turpretim 1. pielikuma 2., 4. un 18. punktā minēto informāciju atklāj attiecībā gan uz fondu, gan fonda pārvaldnieku.

1. IEDAĻA

IEGULDĪJUMU MĒRĶIS UN POLITIKA

1.1. punkts

a)

Apraksts par kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu politiku, stratēģiju un mērķiem;

b)

informācija par to, kur ir reģistrēts(-i) pakārtotais(-ie) kolektīvo ieguldījumu uzņēmums(-i), ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir fonds, kas ietver fondus;

c)

apraksts par aktīvu veidiem, kuros var ieguldīt kolektīvo ieguldījumu uzņēmums;

d)

paņēmieni, ko tas var izmantot, un visi saistītie riski kopā ar apstākļiem, kuros kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var izmantot sviru;

e)

atļautie sviras veidi un avoti un saistītie riski;

f)

visi ierobežojumi attiecībā uz sviras izmantošanu un visas vienošanās par nodrošinājumu un aktīvu atkārtotu izmantošanu;

g)

sviras maksimālais līmenis, ko var izmantot kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vārdā.

1.2. punkts

Apraksts par procedūrām, ar kurām kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var mainīt savu ieguldījumu stratēģiju vai ieguldījumu politiku, vai abas.

1.3. punkts

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma sviras ierobežojumi. Ja ierobežojumu nav, iekļauj paziņojumu par to.

1.4. punkts

Norāda kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma reglamentējošo statusu kopā ar tā reģistrācijas (inkorporācijas) valstī esošās reglamentējošās iestādes nosaukumu.

1.5. punkts

Raksturo tipiska ieguldītāja profilu, kuram kolektīvais ieguldījumu uzņēmums ir izveidots.

1.6. punkts

Paziņojums, kas apstiprina to, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.

2. IEDAĻA

IEGULDĪJUMA IEROBEŽOJUMI

2.1. punkts

Paziņojums par ieguldījuma ierobežojumiem, kas attiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, un norāde, kā vērtspapīru turētājus informēs par pasākumiem, ko ieguldījumu pārvaldnieks veiks pārkāpumu gadījumā.

2.2. punkts

Ir nepieciešams atklāt konkrētu informāciju, ja vairāk nekā 20 % no jebkura kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma bruto aktīviem (izņemot, ja attiecībā uz juridisko personu tiek sagatavots reģistrācijas dokuments 2.3. vai 2.5. punkta piemērošanas rezultātā) var būt:

a)

vai nu tieši, vai netieši ieguldīti vai aizdoti vienam pamatā esošajam emitentam (ieskaitot pamatā esošā emitenta meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus);

b)

ieguldīti vienā vai vairākos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri drīkst ieguldīt vairāk nekā 20 % no saviem bruto aktīviem citos (atklāta un/vai slēgta tipa) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos;

c)

atkarīgi no jebkura darījuma partnera (ieskaitot tā meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus) kredītspējas vai maksātspējas.

Ievadteikumā minētā informācija ietver turpmāk norādītos elementus kādā no turpmāk minētajiem apstākļiem:

i)

ja pamatā esošos vērtspapīrus nav atļauts tirgot regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai MVU izaugsmes tirgū, – informācija par katru pamatā esošo emitentu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu/darījumu partneri, it kā tas būtu emitents, ievērojot prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā pašu kapitāla vērtspapīriem (ja attiecināms a) apakšpunkts) vai prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā ieguldījumu apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (ja attiecināms b) apakšpunkts), vai prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri (ja attiecināms c) apakšpunkts);

ii)

ja tādu vērtspapīru tirdzniecība, kurus emitējis pamatā esošais emitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, jau ir atļauta regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, vai ja saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts veikt tirdzniecību regulētā vai līdzvērtīgā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, – norāda šā uzņēmuma nosaukumu, adresi, dibināšanas valsti, darījumdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīru tirdzniecība ir atļauta.

Šā punkta i) un ii) apakšpunktā minēto informācijas atklāšanas prasību nepiemēro, ja šie 20 % tiek pārsniegti šādu iemeslu dēļ: vērtības celšanās vai samazināšanās, izmaiņas valūtas maiņas kursā, tiesību, prēmiju, pabalstu saņemšana kapitāla veidā vai kāda cita darbība, kas ietekmē ikvienu šā ieguldījuma turētāju, ar nosacījumu, ka ieguldījumu pārvaldnieks ievēro šo limitu, apsverot izmaiņas ieguldījumu portfelī.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var pamatoti pierādīt kompetentajai iestādei, ka tas nespēj piekļūt visai i) apakšpunktā pieprasītajai informācijai vai daļai no tās, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāatklāj visa tā informācija, kurai tas spēj piekļūt, par ko tam ir zināms un/vai par ko tas spēj pārliecināties no informācijas, ko publicējis pamatā esošais emitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, lai, cik tas ir iespējams, izpildītu i) apakšpunktā minētās prasības. Šajā gadījumā prospektā ir jāiekļauj skaidrs brīdinājums par to, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmums nav varējis piekļūt konkrētai informācijai, kas pretējā gadījumā būtu iekļauta prospektā, un tādēļ ir atklāts mazāk informācijas attiecībā uz konkrētu pamatā esošo emitentu, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai darījumu partneri.

2.3. punkts

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda vairāk nekā 20 % no saviem bruto aktīviem citos (atklāta tipa un/vai slēgta tipa) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, sniedz aprakstu par šo ieguldījumu un par to, kā tiek izkliedēts risks saistībā ar šādiem ieguldījumiem. Turklāt papildus visiem kolektīvā ieguldījumu uzņēmuma pamatā esošajiem ieguldījumiem piemēro 2.2. punktu, it kā tie būtu tiešie ieguldījumi.

2.4. punkts

Attiecībā uz 2.2. punkta c) apakšpunktu, ja iepriekš tiek sniegts nodrošinājums, lai kādam no darījuma partneriem segtu riska darījuma daļu, kas pārsniedz 20 % no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma bruto aktīviem, izklāsta sīkākas ziņas par šādu nodrošinājumu.

2.5. punkts

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda vairāk nekā 40 % no saviem bruto aktīviem citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, tad izpauž kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

a)

informāciju par katru pamatā esošo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tā, it kā tas būtu emitents, ievērojot minimālās informācijas sniegšanas prasības, kā noteikts šajā pielikumā;

b)

ja vērtspapīrus, kurus emitējis pakārtotais kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, jau ir atļauts tirgot regulētā vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, vai ja saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts veikt tirdzniecību regulētā vai līdzvērtīgā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū, – norāda šā uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, darījumdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā ir atļauta vērtspapīru tirdzniecība.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var pamatoti pierādīt kompetentajai iestādei, ka tas nespēj piekļūt visai i) apakšpunktā pieprasītajai informācijai vai daļai no tās, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāatklāj visa tā informācija, kurai tas spēj piekļūt, par ko tam ir zināms un/vai par ko tas spēj pārliecināties no informācijas, ko publicējis pamatā esošais emitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, lai, cik tas ir iespējams, izpildītu a) apakšpunktā minētās prasības. Šajā gadījumā prospektā ir jāiekļauj skaidrs brīdinājums par to, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmums nav varējis piekļūt konkrētai informācijai, kas pretējā gadījumā būtu iekļauta prospektā, un tādēļ ir atklāts mazāk informācijas attiecībā uz konkrētu pamatā esošo emitentu, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai darījumu partneri.

2.6. punkts

Fiziskas preces

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums veic tiešo ieguldījumu fiziskās precēs, norāda šo faktu un bruto aktīvu procentuālo daļu, kas tādā veidā tiks ieguldīta.

2.7. punkts

Uzņēmumi kolektīvajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir nekustamais īpašums kā daļa no tā ieguldījumu mērķa, norāda procentuālo daļu no portfeļa, ko ieguldīs nekustamajā īpašumā, kā arī raksturo nekustamo īpašumu un norāda visas būtiskās izmaksas saistībā ar šāda īpašuma iegādi un turēšanu īpašumā. Turklāt jāiekļauj nekustamo īpašumu vērtēšanas ziņojums.

4.1. punktā izklāstītās prasības par informācijas atklāšanu piemēro:

a)

juridiskajai personai, kas sagatavo vērtēšanas ziņojumu;

b)

visām citām juridiskajām personām, kas atbild par īpašuma apsaimniekošanu.

2.8. punkts

Atvasinātie finanšu instrumenti/naudas tirgus instrumenti/valūtas

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda atvasinātajos instrumentos, finanšu instrumentos, naudas tirgus instrumentos vai valūtās ar mērķi, kas nav efektīva portfeļa pārvaldība, t. i., vienīgi tādēļ, lai samazinātu, pārnestu vai likvidētu ieguldījumu risku kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma veiktajos pamatā esošajos ieguldījumos, ieskaitot visus paņēmienus vai līdzekļus, ko izmanto, lai nodrošinātu aizsardzību pret valūtu risku un kredītrisku, sniedz paziņojumu, vai šos ieguldījumus izmanto riska ierobežošanas vai ieguldījumu vajadzībām, un norāda, kur un kā tiek sadalīts risks saistībā ar šādiem ieguldījumiem.

2.9. punkts

Prasības 2.2. punktā neattiecas uz ieguldījumu vērtspapīros, kurus emitējusi vai garantējusi dalībvalsts valdība, dalībvalsts aģentūra vai starpniecības iestāde, dalībvalsts reģionālās vai vietējās pašvaldības vai kāda no ESAO dalībvalstīm.

2.10. punkts

Prasības 2.2. punkta a) apakšpunktā neattiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kura ieguldījumu mērķis ir bez būtiskiem pārveidojumiem atspoguļot publicētu indeksu, kas balstās uz plašu vērtspapīru spektru un ir vispārēji atzīts. Jāiekļauj sīki izklāstītas norādes par to, kur var iegūt informāciju par indeksu.

3. IEDAĻA

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

3.1. punkts

Norāda faktisko vai paredzamo maksimālo summu visai būtiskajai atlīdzībai, kas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam tieši vai netieši jāsamaksā par visiem pakalpojumiem saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta vēlākais dienā, ar kuru datēts reģistrācijas dokuments, un paskaidro, kā šīs maksas tiek aprēķinātas.

3.2. punkts

Norāda visas atlīdzības, būtiskas vai iespējami būtiskas, kuras kolektīvo ieguldījumu uzņēmums tieši vai netieši maksā un kurām nevar noteikt summu atbilstoši 3.1. punktam.

3.3. punkts

Ja kāds kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pakalpojumu sniedzējs saņem kādus pabalstus no trešajām pusēm (kuras nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) par pakalpojumu sniegšanu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam un ja šos pabalstus negūst kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, sniedz paziņojumu par to, norāda attiecīgās trešās puses nosaukumu, ja tas ir zināms, un raksturo pabalstu veidu.

3.4. punkts

Pakalpojumu sniedzēju identitāte un to pienākumu apraksts, un ieguldītāja tiesības.

3.5. punkts

Apraksta iespējamos būtiskos interešu konfliktus, kādi kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem var pastāvēt starp viņu pienākumiem pret kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, viņu pienākumiem pret trešajām personām un citām viņu interesēm. Norāda visus pasākumus, kurus veic, lai tiktu galā ar šādiem iespējamiem interešu konfliktiem.

4. IEDAĻA

IEGULDĪJUMU PĀRVALDNIEKS/KONSULTANTI

4.1. punkts

Par katru ieguldījumu pārvaldnieku izpauž tādu informāciju, kāda ir paredzēta saskaņā ar 4.1. līdz 4.4. punktu un, ja tas ir būtiski, saskaņā ar 1. pielikuma 5.3. punktu, kā arī sniedz aprakstu par tā regulatīvo statusu un pieredzi.

4.2. punkts

Par katru juridisko personu, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem, norāda tās nosaukumu un iekļauj īsu aprakstu.

5. IEDAĻA

KONTU TURĒŠANA

5.1. punkts

Sniedz pilnīgu aprakstu par to, kā kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīvi tiks turēti un kas tos turēs, kā arī par fiduciārām vai līdzīga veida attiecībām starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un trešo pusi saistībā ar kontu turēšanu.

Ja ir norīkota turētājbanka, pilnvarotais vai cita uzticības persona, tad iekļauj šādas ziņas:

a)

tādu informāciju, kas jāizpauž saskaņā ar 4.1. līdz 4.4. punktu un, ja tas ir būtiski, saskaņā ar I pielikuma 5.3. punktu;

b)

aprakstu par katras puses saistībām saskaņā ar kontu turēšanas līgumu vai līdzvērtīgu vienošanos;

c)

visas vienošanās par kontu turēšanas pilnvaru deleģēšanu;

d)

katras puses un tās pilnvaroto pārstāvju regulatīvo statusu.

5.2. punkts

Ja kādus kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma aktīvus glabā juridiska persona, kas nav minēta 5.1. punktā, apraksta, kādā veidā šie aktīvi tiek turēti kopā, kā arī norāda iespējamos papildu riskus.

6. IEDAĻA

NOVĒRTĒŠANA

6.1. punkts

Apraksts par vērtēšanas procedūru un par cenu noteikšanas metodi aktīvu novērtēšanai.

6.2. punkts

Sniedz sīkākas ziņas par visiem apstākļiem, kādos novērtēšanu drīkst atlikt, un norāda, kā par tādu atlikšanu paziņos vai darīs zināmu ieguldītājiem.

7. IEDAĻA

SAVSTARPĒJĀ ATBILDĪBA

7.1. punkts

Kolektīvo ieguldījumu jumta uzņēmuma gadījumā paziņo par savstarpēju atbildību, kas var pastāvēt starp dažādu kategoriju ieguldījumiem citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kā arī izklāsta šādas atbildības ierobežošanai veiktos pasākumus.

8. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA

8.1. punkts

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav sācis darījumus un tam vēl nav finanšu pārskatu kopš reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir sācis darījumus, attiecīgi piemēro 1. pielikuma 18. iedaļas vai 3. pielikuma 11. iedaļas noteikumus.

8.2. punkts

Iekļauj kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma portfeļa plašu un izsmeļošu analīzi. Ja portfelis nav revidēts, tas skaidri jānorāda.

8.3. punkts

Norāda kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma jaunāko neto aktīvu vērtību vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecības vai akcijas jaunāko tirgus cenu. Ja neto aktīvu vērtība vai ieguldījumu apliecības vai akcijas jaunākā tirgus cena ir nerevidēta, tas skaidri jānorāda.


5. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PAR AKCIJĀM EMITĒTIEM DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

1. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠO AKCIJU EMITENTU

 

Attiecībā uz depozitārajiem sertifikātiem, kas pārstāv akcijas, informāciju par pamatā esošās akcijas emitentu sniedz saskaņā ar šīs regulas 1. pielikumu.

Attiecībā uz depozitārajiem sertifikātiem, kas pārstāv akcijas, kas atbilst Regulas (ES) 2017/1129 14. panta 1. punktam, informāciju par pamatā esošās akcijas emitentu sniedz saskaņā ar šīs regulas 3. pielikumu.

2. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU EMITENTU

Sākotnējā emisija

Sekundārās emisijas

2.1. punkts

Nosaukums, juridiskā adrese, juridiskās personas indikators (“LEI”) un galvenā pārvaldes iestāde, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.

2.2. punkts

Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.

2.3. punkts

Norāda tiesību aktus, pēc kuriem emitents darbojas, un juridisko formu, kāda tam ir saskaņā ar šiem tiesību aktiem.


6. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS PRIVĀTIEM IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTIEM KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Paziņojums, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.

2. IEDAĻA

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1. punkts

Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2. punkts

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

3.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1. punkts

Emitenta vēsture un attīstība

4.1.1. punkts

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.

4.1.2. punkts

Emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators (“LEI”).

4.1.3. punkts

Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.

4.1.4. punkts

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.

4.1.5. punkts

Informācija par visiem pēdējiem notikumiem emitenta darījumdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.

4.1.6. punkts

Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.

4.1.7. punkts

Informācija par būtiskām izmaiņām emitenta aizņēmumu un finansējuma struktūrā kopš iepriekšējā finanšu gada;

4.1.8. punkts

Emitenta darbības paredzētā finansējuma apraksts

5. IEDAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS

5.1. punkts

Galvenās darbības jomas

5.1.1. punkts

Apraksts par emitenta galvenajām darbībām, tostarp:

a)

pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenajām kategorijām;

b)

visām nozīmīgajām jaunajām precēm vai darbībām;

c)

par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.

5.2. punkts

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

6. IEDAĻA

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1. punkts

Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu grupā, sniedz īsu aprakstu par šo grupu un par emitenta stāvokli tajā. To var atveidot kā organizatoriskās struktūras diagrammu vai šādu diagrammu pievienot aprakstam, ja tas palīdz precizēt struktūru.

6.2. punkts

Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem grupā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šī atkarība izpaužas.

7. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

7.1. punkts

Apraksts par:

a)

būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas;

b)

visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

Ja nav piemērojams neviens no iepriekš minētajiem, emitents ietver atbilstošu paziņojumu par to, ka šādas izmaiņas nepastāv.

7.2. punkts

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

8. IEDAĻA

PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES

8.1. punkts

Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minētajā prognozē vai aplēsē, kas ietverta reģistrācijas dokumentā, ir jāietver 8.2. un 8.3. punktā izklāstītā informācija. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda peļņas prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 8.2. un 8.3. punktā minētās prasības.

8.2. punkts

Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 8.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.

Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:

a)

pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirtiem no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;

b)

pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi; kā arī

c)

prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.

8.3. punkts

Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:

a)

tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;

b)

tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.

9. IEDAĻA

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

9.1. punkts

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

9.2. punkts

Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

10. IEDAĻA

GALVENIE AKCIONĀRI

10.1. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

10.2. punkts

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

11. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

11.1. punkts

Vēsturiskā finanšu informācija

11.1.1. punkts

Revidēta vēsturiskā finanšu informācija par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.

11.1.2. punkts

Grāmatvedības atsauces datuma maiņa

Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsauces datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 24 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.

11.1.3. punkts

Grāmatvedības standarti

Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:

a)

attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES; vai

b)

trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.

11.1.4. punkts

Grāmatvedības regulējuma maiņa

Pēdējā revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos finanšu pārskatos.

Izmaiņas emitenta esošajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, iepriekšējā gada finanšu pārskati jāsagatavo un jārevidē saskaņā ar jauno regulējumu.

11.1.5. punkts

Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)

bilance;

b)

peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)

naudas plūsmas pārskats;

d)

grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

11.1.6. punkts

Konsolidētie finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.

11.1.7. punkts

Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

Revidēto finanšu pārskatu bilances datums par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāks par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

11.2. punkts

Starpperioda un cita finanšu informācija

11.2.1. punkts

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tie jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir nerevidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu datuma, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas drīkst būt nepārbaudīta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas atteicas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.

Starpperioda finanšu informācija saskaņā ar attiecīgi vai nu Direktīvas 2013/34/ES, vai Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasībām.

Attiecībā uz emitentiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 2013/34/ES vai Regula (EK) Nr. 1606/2002, starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.

11.3. punkts

Vēsturiskās gada finanšu informācijas revīzija

11.3.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:

a)

vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;

b)

ja revīzijas ziņojumos par vēsturisko finanšu informāciju ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.

11.3.2. punkts

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

11.3.3. punkts

Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un to, ka dati ir nerevidēti.

11.4. punkts

Tiesvedība un arbitrāža

11.4.1. punkts

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.5. punkts

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

11.5.1. punkts

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

12. IEDAĻA

PAPILDINFORMĀCIJA

12.1. punkts

Akciju kapitāls

Sniedz ziņas par emitētā kapitāla apmēru, par to veidojošo akciju skaitu un kategorijām, precizējot galvenos akciju raksturlielumus, par to, cik liela emitētā kapitāla daļa vēl ir jāapmaksā, norādot vēl pilnībā neapmaksāto akciju skaitu vai kopējo nominālvērtību un veidu, attiecīgā gadījumā sīkāk sadalot summās, kādas jau ir samaksātas par šīm akcijām.

12.2. punkts

Dibināšanas līgums un statūti

Attiecīgā gadījumā sniedz ziņas par reģistru un reģistra numuru, izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.

13. IEDAĻA

NOZĪMĪGI LĪGUMI

13.1. punkts

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.

14. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

14.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:

a)

emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


7. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS KOPRORATĪVIEM IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTIEM KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, norāda šādu informāciju par minēto personu:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Paziņojums, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.

2. IEDAĻA

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1. punkts

Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2. punkts

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

3.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1. punkts

Emitenta vēsture un attīstība

4.1.1. punkts

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

4.1.2. punkts

Emitenta reģistrācijas vieta, tā reģistrācijas numurs un juridiskās personas identifikators (“LEI”).

4.1.3. punkts

Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.

4.1.4. punkts

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.

4.1.5. punkts

Ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.

4.1.6. punkts

Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu.

5. IEDAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS

5.1. punkts

Galvenās darbības

5.1.1. punkts

Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbībām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.

5.2.1. punkts

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

6. IEDAĻA

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1. punkts

Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu grupā, sniedz īsu aprakstu par šo grupu un par emitenta stāvokli tajā. To var atveidot kā organizatoriskās struktūras diagrammu vai šādu diagrammu pievienot aprakstam, ja tas palīdz precizēt struktūru.

6.2. punkts

Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem grupā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šī atkarība izpaužas.

7. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

7.1. punkts

Apraksts par:

a)

būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas; kā arī

b)

visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

Ja nav piemērojams neviens no iepriekš minētajiem, tad emitents ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu(-us).

8. IEDAĻA

PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES

8.1. punkts

Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi, šāda peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.

Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:

a)

pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirtiem no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;

b)

pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi;

c)

prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.

8.2. punkts

Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:

a)

tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;

b)

tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.

9. IEDAĻA

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

9.1. punkts

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

9.2. punkts

Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

10. IEDAĻA

GALVENIE AKCIONĀRI

10.1. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

10.2. punkts

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

11. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

11.1. punkts

Vēsturiskā finanšu informācija

11.1.1. punkts

Sniedz vēsturisko finanšu informāciju par pēdējiem diviem finanšu gadiem (24 mēnešiem) vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir bijis īsāks, un revīzijas ziņojumu par katru gadu.

11.1.2. punkts

Grāmatvedības atsauces datuma maiņa

Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsauces datumu periodā, par kuru nepieciešama vēsturiskā finanšu informācija, revidētā vēsturiskā finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 24 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.

11.1.3. punkts

Grāmatvedības standarti

Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu pārskati ir jāsagatavo saskaņā ar:

a)

attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;

b)

trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem.

Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)

viegli pamanāmā vietā ievieto paziņojumu, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, un ka finanšu informācijā varētu būt būtiskas atšķirības, ja vēsturiskajai finanšu informācijai tika piemērotas Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;

b)

uzreiz pēc vēsturiskās finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ko pieņēmusi Savienība, un grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents.

11.1.4. punkts

Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)

bilance;

b)

peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)

grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

11.1.5. punkts

Konsolidētie finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan atsevišķu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidētais gada finanšu pārskats.

11.1.6. punkts

Finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

Revidētās finanšu informācijas par pēdējo finanšu gadu bilances datums nedrīkst būt vecāks par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

11.2. punkts

Vēsturiskās finanšu informācijas revīzija

11.2.1. punkts

Vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:

a)

vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli;

Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

i)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

ii)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem;

b)

ja revīzijas ziņojumos par vēsturisko finanšu informāciju ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.

11.2.2. punkts

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

11.2.3. punkts

Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un to, ka dati ir nerevidēti.

11.3. punkts

Tiesvedība un arbitrāža

11.3.1. punkts

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.4. punkts

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

11.4.1. punkts

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

12. IEDAĻA

NOZĪMĪGI LĪGUMI

12.1. punkts

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.

13. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

13.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:

a)

emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


8. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS SEKUNDĀRU EMISIJU VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Paziņojums, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šādu apstiprinājumu neuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;

d)

[reģistrācijas dokuments/prospekts] ir sagatavots kā vienkāršots prospekts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu.

2. IEDAĻA

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1. punkts

Norāda to emitenta revidentu vārdus un uzvārdus, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

3. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

3.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam un kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1. punkts

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.

4.2. punkts

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, juridiskās personas identifikatoru (“LEI”), tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas (inkorporācijas) valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju..

5. IEDAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS PĀRSKATS

5.1. punkts

Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbībām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.

6. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

6.1. punkts

Apraksts par:

a)

būtiskām negatīvām izmaiņām emitenta perspektīvās kopš tā pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas;

b)

visām nozīmīgajām izmaiņām grupas finanšu rezultātos kopš pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta finanšu informācija līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

Ja nav piemērojams ne a), ne b) apakšpunkts, tad emitents ietver atbilstošu noliedzošu paziņojumu(-us).

6.2. punkts (tikai privātiem ieguldītājiem)

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

7. IEDAĻA

PEĻŅAS PROGNOZES VAI APLĒSES

7.1. punkts

Ja emitents brīvprātīgi ietver peļņas prognozi vai peļņas aplēsi (kas joprojām ir pieejama un derīga), minētajā prognozē vai aplēsē, kas ietverta reģistrācijas dokumentā, ir jāietver 7.2. un 7.3. punktā izklāstītā informācija. Ja peļņas prognoze vai peļņas aplēse ir publicēta un joprojām pieejama, bet nav derīga, par to sniedz paziņojumu un paskaidrojumu, kāpēc šāda peļņas prognoze vai aplēse vairs nav derīga. Uz šādu nederīgu prognozi vai aplēsi neattiecas 7.2. līdz 7.3. punktā minētās prasības.

Par peļņas prognozes vai aplēses iekļaušanu lemj emitents. Ja šāda prognoze vai aplēse ir iekļauta, reģistrācijas dokumentā ietver 7.2. un 7.3. punktā izklāstīto informāciju.

7.2. punkts

Ja emitents izvēlas ietvert jaunu peļņas prognozi vai jaunu peļņas aplēsi, vai ja emitents ietver iepriekš publicētu peļņas prognozi vai iepriekš publicētu peļņas aplēsi saskaņā ar 7.1. punktu, peļņas prognoze vai aplēse ir skaidra un nepārprotama, un tajā ietver paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie pieņēmumi, uz kuriem emitents ir balstījis savu prognozi vai aplēsi.

Minētā prognoze vai aplēse atbilst šādiem principiem:

a)

pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, jābūt skaidri nošķirtiem no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā;

b)

pieņēmumiem jābūt pamatotiem, ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi; kā arī

c)

prognozes gadījumā pieņēmumos vērš ieguldītāja uzmanību uz tiem nenoteiktajiem faktoriem, kuri varētu būtiski izmainīt prognozes iznākumu.

7.3. punkts

Prospektā ietver paziņojumu, ka peļņas prognoze vai aplēse ir sastādīta un sagatavota, balstoties uz šādiem faktoriem:

a)

tā ir salīdzināma ar vēsturisko finanšu informāciju;

b)

tā ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politiku.

8. IEDAĻA

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

8.1. punkts

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

8.2. punkts

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 8.1. punktā minēto personu emitenta vārdā veiktajiem pienākumiem un viņu privātajām interesēm vai citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

9. IEDAĻA

GALVENIE AKCIONĀRI

9.1. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

9.2. punkts

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

10. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

10.1. punkts

Finanšu pārskati

Ir jāpublicē finanšu pārskati (gada un pusgada), kuri aptver 12 mēnešu periodu pirms prospekta apstiprināšanas.

Ja ir publicēti gan gada, gan pusgada finanšu pārskati, ir nepieciešami tikai gada pārskati, ja tie ir publicēti vēlāk nekā pusgada finanšu pārskati.

10.2. punkts

Gada finanšu informācijas revīzija

10.2.1. punkts

Revīzijas ziņojums

Gada finanšu pārskatiem jābūt neatkarīgi revidētiem. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014:

a)

gada finanšu pārskatiem jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli; pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

i)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

ii)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem;

b)

ja revīzijas ziņojumos par gada finanšu pārskatiem ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.

10.2.2. punkts

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

10.2.3. punkts

Ja finanšu informācija reģistrācijas dokumentā nav ņemta no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, norāda šo datu avotu un identificē datus, kuri ir nerevidēti.

10.3. punkts

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai grupas finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

10.4. punkts

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas grupas finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēti revidēti finanšu pārskati vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11. IEDAĻA

REGULATĪVĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

11.1. punkts

Informācijas kopsavilkums, kas atklāta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 pēdējo 12 mēnešu laikā, kas ir būtiska prospekta publicēšanas dienā. Kopsavilkumu iesniedz viegli analizējamā, kodolīgā un saprotamā veidā, un tas nav tādas informācijas atkārtojums, kas jau ir publicēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014.

Kopsavilkumu iesniedz ierobežotā skaitā kategoriju atkarībā no to priekšmeta.

12. IEDAĻA

NOZĪMĪGI LĪGUMI

12.1. punkts

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta darījumdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no grupas dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.

13. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

13.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:

a)

emitenta atjauninātu dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


9. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTIEM VĒRTSPAPĪRIEM

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets.

2. IEDAĻA

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1. punkts

Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas vēsturiskā finanšu informācija (norādot arī jebkādu dalību profesionālā struktūrā).

3. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

3.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību. Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1. punkts

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ir dibināts kā īpašam nolūkam izveidota sabiedrība vai juridiska persona, kuras mērķis ir emitēt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus.

4.2. punkts

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu, tostarp tā juridiskās personas identifikatoru (“LEI”).

4.3. punkts

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

4.4. punkts

Emitenta reģistrācijas (inkorporācijas) datums un pastāvēšanas ilgums, izņemot, ja šis periods ir neierobežots.

4.5. punkts

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, saskaņā ar kuriem emitents veic darbību, tā reģistrācijas valsti, reģistrētā biroja (vai galvenās darījumdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru, ka arī emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, vai trešās personas vai garantijas devēja tīmekļa vietni, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.

4.6. punkts

Sniedz ziņas par emitenta reģistrētā un emitētā pamatkapitāla lielumu un tā kapitāla daļu, kas jau ir apstiprināts emisijai, kā arī par to veidojošo vērtspapīru skaitu un kategorijām.

5. IEDAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS APSKATS

5.1. punkts

Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbības jomām.

6. IEDAĻA

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

6.1. punkts

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentā un galvenās darbības, ko viņas veic ārpus šāda emitenta, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

7. IEDAĻA

GALVENIE AKCIONĀRI

7.1. punkts

Ciktāl emitentam ir zināms, norāda, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

8. IEDAĻA

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

8.1. punkts

Ja emitents kopš reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas vēl nav sācis darījumus, un uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav sagatavoti finanšu pārskati, par to reģistrācijas dokumentā sniedz atbilstošu paziņojumu.

8.2. punkts

Vēsturiskā finanšu informācija

Ja emitents pēc reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas ir sācis darījumus un ir sagatavoti finanšu pārskati, reģistrācijas dokumentā jāiekļauj revidēta vēsturiskā finanšu informācija vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vismaz 24 mēnešiem vai par īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.

8.2.1. punkts

Grāmatvedības atsauces datuma maiņa

Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu.

8.2.2. punkts

Grāmatvedības standarti

Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu pārskati ir jāsagatavo saskaņā ar:

a)

attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;

b)

trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem, finanšu pārskatus pārveido atbilstīgi minētajai regulai.

8.2.3. punkts

Grāmatvedības regulējuma maiņa

Iepriekšējā gada revidētā vēsturiskā finanšu informācija, kas ietver salīdzinošu informāciju par iepriekšējo gadu, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar grāmatvedības standartu regulējumu, kas tiks pieņemts emitenta nākamo gadu publicētajos finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Izmaiņas emitenta esošajā grāmatvedības regulējumā nepieprasa pārveidot revidētos finanšu pārskatus. Tomēr, ja emitents plāno pieņemt jaunu grāmatvedības standartu regulējumu savos nākamajos publicētajos finanšu pārskatos, ir jāsniedz vismaz viens pilnīgs finanšu pārskatu komplekts (kā definēts 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”), tostarp salīdzinošā informācija, tādā formātā, kas atbilst formātam, kas tiks pieņemts emitenta nākamajos publicētajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamo politiku un tiesību aktus.

8.2.4. punkts

Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)

bilance;

b)

peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)

grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

8.2.a punkts

Šo punktu (8.2.a., 8.2.a.1., 8.2.a.2. un 8.2.a.3. punkts) var izmantot tikai ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru emisijām, kuru denominācija par vienību ir vismaz 100 000 EUR vai kurus ir paredzēts tirgot tikai regulētā tirgū un/vai tā īpašā segmentā, kuram vērtspapīru tirdzniecības nolūkā var piekļūt vienīgi kvalificēti ieguldītāji.

Vēsturiskā finanšu informācija

Ja emitents pēc reģistrācijas (inkorporācijas) vai izveidošanas dienas ir sācis darījumus un ir sagatavoti finanšu pārskati, reģistrācijas dokumentā jāiekļauj vēsturiskā finanšu informācija vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vismaz par 24 mēnešiem vai par īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu.

8.2.a.1. punkts

Grāmatvedības standarti

Finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri Savienībā pieņemti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

Ja Regula (EK) Nr. 1606/2002 nav piemērojama, finanšu informācija ir jāsagatavo saskaņā ar:

a)

attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem emitentiem no EEZ, kā noteikts Direktīvā 2013/34/ES;

b)

trešo valstu grāmatvedības standartiem, kas līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 1606/2002 noteiktajiem standartiem trešo valstu emitentiem.

Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)

viegli pamanāms paziņojums, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kas pieņemta Savienībā, un ka finanšu informācijā var būt būtiskas atšķirības, ja vēsturiskajai finanšu informācijai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;

b)

uzreiz pēc vēsturiskās finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ko pieņēmusi Savienība, un grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents.

8.2.a.2. punkts

Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad tajā jāiekļauj vismaz šādi aspekti:

a)

bilance;

b)

peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)

grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

8.2.a.3. punkts

Revīzijas ziņojums

Vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2014/56/ES un Regulu (ES) Nr. 537/2014;

a)

vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli; Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

i)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

ii)

paskaidro visas būtiskās atkāpes no starptautiskajiem revīzijas standartiem;

b)

sniedz paziņojumu, ka vēsturiskā finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādus atteikumus vai tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus.

8.3. punkts

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

8.4. punkts

Būtiskas negatīvas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

Ja emitents ir sagatavojis finanšu pārskatus, iekļauj paziņojumu, ka kopš pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas emitenta perspektīvas nav būtiski mainījušās uz negatīvo pusi. Ja būtiskas negatīvas izmaiņas ir notikušas, tas jāizpauž reģistrācijas dokumentā.

9. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

9.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā var pārbaudīt šādus dokumentus:

a)

emitenta dibināšanas līgumu un atjauninātus statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


10. PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS VĒRTSPAPĪRIEM, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN KO EMITĒJUŠAS TREŠĀS VALSTIS UN TO REĢIONĀLĀS UN VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumentā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par reģistrācijas dokumenta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka reģistrācijas dokumenta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

šādas personas vārds un uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts reģistrācijas dokumentā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi reģistrācijas dokumenta attiecīgās daļas saturu.

Cik emitentam zināms, sniedz informāciju, vai ekspertam ir kādas intereses, kas var ietekmēt viņa neatkarību ziņojuma sagatavošanā.

1.4. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka:

a)

[reģistrācijas dokumentu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [reģistrācijas dokumentu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [reģistrācijas dokumenta/prospekta] priekšmets;

2. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

2.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi emitentam ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to rašanās iespējamību.

Riska faktorus apstiprina šā reģistrācijas dokumenta saturā.

3. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

3.1. punkts

Emitenta vēsture un attīstība

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un īsumā izklāsta emitenta stāvokli valsts pārvaldes struktūrā.

3.2. punkts

Emitenta juridiskā adrese vai ģeogrāfiskā atrašanās vieta un juridiskā forma un tā kontaktadrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietne, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu informāciju.

3.3. punkts

Jaunākie notikumi, kas saistīti ar emitenta maksātspējas novērtējumu.

3.4. punkts

Sniedz aprakstu par emitenta ekonomiku, ieskaitot:

a)

ekonomikas struktūru, sniedzot arī ziņas par galvenajām ekonomikas nozarēm;

b)

bruto iekšzemes kopproduktu, ar sadalījumu atbilstoši emitenta ekonomikas nozarēm, par diviem pēdējiem fiskālajiem gadiem.

3.5. punkts

Sniedz vispārēju aprakstu par emitenta politisko sistēmu un valsts pārvaldi, tostarp arī ziņas par emitenta vadības institūciju.

3.6. punkts

Sniedz ziņas par visiem kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu.

4. IEDAĻA

VALSTS FINANSES UN TIRDZNIECĪBA

4.1. punkts

Sniedz šeit turpmāk norādīto informāciju par diviem finanšu gadiem līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:

a)

nodokļu un budžeta sistēma;

b)

bruto valsts parāds, ieskaitot īsu aprakstu par šo parādu, nenokārtota parāda dzēšanas termiņu (jo īpaši atzīmējot parādu, kura dzēšanas termiņš beidzas agrāk nekā pēc gada) un parāda atmaksājumiem, kā arī par tām parāda daļām, kas atmaksājamas emitenta izcelsmes valsts valūtā un ārvalstu valūtās;

c)

ārējās tirdzniecības un maksājumu bilances rādītāji;

d)

ārvalstu valūtas rezerves, tostarp potenciālie šo ārvalstu valūtas rezervju apgrūtinājumi, kā nestandartizēti nākotnes līgumi vai atvasinātie instrumenti;

e)

finansiālais stāvoklis un finanšu līdzekļi, tostarp likvīdie noguldījumi, kas pieejami izcelsmes valsts valūtā;

f)

ienākumi un izdevumi.

Sniedz ziņas par emitenta pārskatu revīzijas procedūrām vai neatkarīgām pārskatīšanas procedūrām.

5. IEDAĻA

NOZĪMĪGAS IZMAIŅAS

5.1. punkts

Sniedz sīkākas ziņas par visām pēdējā finanšu gadā notikušajām nozīmīgajām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 4. punktu, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

6. IEDAĻA

TIESVEDĪBA UN ARBITRĀŽA

6.1. punkts

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši emitenta finansiālo stāvokli, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

6.2. punkts

Sniedz informāciju par to, vai emitentam ir piešķirta imunitāte attiecībā uz tiesas prāvām.

7. IEDAĻA

PIEEJAMIE DOKUMENTI

7.1. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus:

a)

finanšu pārskatus un revīzijas ziņojumus par emitentu, kas attiecas vismaz par diviem pēdējiem finanšu gadiem, un kārtējā finanšu gada budžetu;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda tīmekļa vietni, kurā var pārbaudīt minētos dokumentus.


11. PIELIKUMS

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM VAI APLIECĪBĀM, KURAS IZDEVUŠI SLĒGTA TIPA KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka:

a)

šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;

d)

ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros.

2. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

2.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi vērtspapīriem, kas tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.

3. IEDAĻA

BŪTISKA INFORMĀCIJA

3.1. punkts

Paziņojums par apgrozāmo kapitālu

Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

3.2. punkts

Kapitalizācija un parādsaistības

Paziņojums par kapitalizāciju un parādsaistībām (nodalot garantētās un negarantētās, nodrošinātās un nenodrošinātās parādsaistības), kas nav vecāks par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termins “parādsaistības” ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.

Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu aprakstošu informāciju par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.

3.3. punkts

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

3.4. punkts

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

Norāda piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai darījumdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

4.1. punkts

Apraksta tādu vērtspapīru veidu un kategoriju, kuri tiek piedāvāti un/vai iekļauti tirgos, kā arī starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN).

4.2. punkts

Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.

4.3. punkts

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

4.4. punkts

Vērtspapīru emisijas valūta.

4.5. punkts

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

a)

Tiesības saņemt dividendes:

i)

noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) tiesības stājas spēkā;

ii)

termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;

iii)

ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;

iv)

dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs;

b)

balsstiesības;

c)

pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;

d)

tiesības uz emitenta peļņas daļu;

e)

tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;

f)

izpirkšanas noteikumi;

g)

konvertēšanas noteikumi.

4.6. punkts

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.

4.7. punkts

Jaunu emisiju gadījumā norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.

4.8. punkts

Dara zināmus visus ierobežojumus vērtspapīru pārvedamībai.

4.9. punkts

Paziņojums par visiem valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kas piemērojami emitentam, kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks.

Īss apraksts par akcionāru tiesībām un pienākumiem obligātas pārņemšanas piedāvājumos un/vai tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas attiecībā uz vērtspapīriem.

4.10. punkts

Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

4.11. punkts

Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.

Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.

4.12. punkts

Attiecīgā gadījumā iespējamā ietekme uz ieguldījumu, ja tiek veikts noregulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (1).

4.13. punkts

Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (“LEI”), ja piedāvātājs ir juridiska persona.

5. IEDAĻA

VĒRTSPAPĪRU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

5.1. punkts

Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.

5.1.1. punkts

Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.

5.1.2. punkts

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.

Ja maksimālo vērtspapīru daudzumu nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.

5.1.3. punkts

Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

5.1.4. punkts

Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.

5.1.5. punkts

Sniedz aprakstu par visām iespējām samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

5.1.6. punkts

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

5.1.7. punkts

Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.

5.1.8. punkts

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

5.1.9. punkts

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

5.1.10. punkts

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

5.2. punkts

Vērtspapīru izplatīšanas un piešķīruma plāns

5.2.1. punkts

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidiens ir vai tiek rezervēts, norāda šo laidienu.

5.2.2. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

5.2.3. punkts

Informācija, ko izpauž pirms piešķīruma

a)

piedāvājuma sadalījums pa laidieniem, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētos laidienus un visus citus laidienus;

b)

nosacījumi, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķiem laidieniem piemērojamās minimālās procentu likmes;

c)

piešķīruma metode vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegtas daļas, kas paredzētas privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem;

d)

ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēta šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās;

e)

vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties piešķīruma procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti;

f)

vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķīrumam privātiem ieguldītājiem paredzētajā laidienā;

g)

nosacījumi piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrākais iespējamais datums, kurā piedāvājumu var slēgt;

h)

ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.

5.2.4. punkts

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

5.3. punkts

Cenu noteikšana

5.3.1. punkts

Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.

Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:

a)

maksimālo cenu, ciktāl tā ir pieejama;

b)

vai vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir vai tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.

Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.

5.3.2. punkts

Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.

5.3.3. punkts

Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirmpirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas tiek emitētas pret skaidro naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās.

5.3.4. punkts

Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radiniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.

5.4. punkts

Izvietošana un sākotnējā parakste

5.4.1. punkts

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

5.4.2. punkts

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

5.4.3. punkts

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

5.4.4. punkts

Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.

6. IEDAĻA

PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

6.1. punkts

Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai trešās valsts tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.

6.2. punkts

Norāda visus regulētos tirgus, trešās valsts tirgus, MVU izaugsmes tirgu vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, kurās, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots piedāvāt vai atļaut tirgot.

6.3. punkts

Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar pieteikumu atļaujas saņemšanai tirgot vērtspapīrus regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana vai, ja tiek radītas citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietošanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.

6.4. punkts

Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

6.5. punkts

Sīkākas ziņas par stabilizāciju saskaņā ar 6.5.1. līdz 6.6. punktu, ja ir saņemta atļauja tirgoties regulētā tirgū, trešās valsts tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja emitents vai akcionārs, kas savas akcijas pārdod, ir piešķīris iedalīšanas pārsnieguma iespēju vai ir citādi ierosināts, ka var veikt cenu stabilizēšanas darbības saistībā ar piedāvājumu.

6.5.1. punkts

fakts, ka var notikt stabilizācija, bet nav garantēts, ka stabilizācija notiks un ka to jebkurā brīdī var pārtraukt.

6.5.1.1. punkts

Fakts, ka stabilizācijas darījumu mērķis ir atbalstīt attiecīgo vērtspapīru tirgus cenu stabilizācijas posma laikā.

6.5.2. punkts

Tā laikposma sākums un beigas, kurā var notikt stabilizācija.

6.5.3. punkts

Par stabilizāciju katrā attiecīgā jurisdikcijā atbildīgā vadītāja identitāte, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma.

6.5.4. punkts

Fakts, ka stabilizācijas darījumu rezultātā var tikt noteikta augstāka tirgus cena, nekā tas varētu būt citā gadījumā.

6.5.5. punkts

Vieta, kur var tikt veikta stabilizācija, tai skaitā attiecīgā gadījumā tirdzniecības vietas(-u) nosaukums.

6.6. punkts

Iedalīšanas pārsnieguma (“green shoe”) iespēja:

Ja vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, MVU izaugsmes tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā:

a)

informācija par to, vai pastāv un kādā apjomā ir iespējama iedalīšanas pārsnieguma (“green shoe”) iespēja;

b)

sniedz ziņas par to, vai pastāv iedalīšanas pārsnieguma (“green shoe”) iespējas pastāvēšanas periods;

c)

nosacījumi par iedalīšanas pārsnieguma (“green shoe”) iespējas izmantošanu.

7. IEDAĻA

VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJI, KAS VĒLAS PĀRDOT SAVUS VĒRTSPAPĪRUS

7.1. punkts

Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot vērtspapīrus; norāda, kāda veida amatus šādi pārdevēji ir ieņēmuši emitentā, kādā no tās priekšgājējiem vai saistītās sabiedrībās, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.

7.2. punkts

Norāda katra vērtspapīru turētāja, kas savus vērtspapīrus vēlas pārdot, piedāvāto vērtspapīru skaitu un kategoriju.

7.3. punkts

Ja galvenais akcionārs pārdod vērtspapīrus, tā līdzdalības apjoms pirms emisijas un uzreiz pēc tās.

7.4. punkts

Attiecībā uz vienošanos par vērtspapīru bloķēšanu, sniedz ziņas par:

a)

iesaistītajām personām;

b)

vienošanās saturu un izņēmumiem;

c)

norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.

8. IEDAĻA

EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS

8.1. punkts

Norāda tīro ieņēmumu summu un emisijas/piedāvājuma kopējo izmaksu aplēsi.

9. IEDAĻA

VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS

9.1. punkts

Salīdzinājums starp:

a)

dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;

b)

neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cena uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā.

9.2. punkts

Ja esošo akcionāru daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), norāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus 9.1. punktā izklāstītajai situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas).

10. IEDAĻA

PAPILDINFORMĀCIJA

10.1. punkts

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

10.2. punkts

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).


12. PIELIKUMS

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS PAR SEKUNDĀRĀS EMISIJAS PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM VAI APLIECĪBĀM, KURAS IZDEVUŠI SLĒGTA TIPA KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI

1. IEDAĻA

ATBILDĪGĀS PERSONAS, TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU ZIŅOJUMI UN KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS

1.1. punkts

Norāda informāciju par visām personām, kas atbild par vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju vai tās daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2. punkts

Par vērtspapīru aprakstu atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru aprakstā iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru aprakstā nav izlaists nekas, kas var ietekmēt tā nozīmi.

Attiecīgā gadījumā par vērtspapīru apraksta konkrētām daļām atbildīgo personu deklarācija, ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās iekļautā informācija, cik viņām zināms, atbilst faktiem un ka vērtspapīru apraksta konkrētajās daļās nav izlaists nekas, kas var ietekmēt to nozīmi.

1.3. punkts

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par ekspertu, izteikums vai ziņojums, par minēto personu norāda šādas ziņas:

a)

vārds, uzvārds;

b)

darbavietas adrese;

c)

kvalifikācija;

d)

būtiska interese par emitentu, ja tāda ir.

Ja izteikums vai ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, norāda, ka šāds izteikums vai ziņojums ir iekļauts vērtspapīru aprakstā, ar tās personas piekrišanu, kas prospekta vajadzībām ir apstiprinājusi vērtspapīru apraksta attiecīgās daļas saturu.

1.4. punkts

Ja informācija ir iegūta no trešās personas, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi atveidota un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, iepazīstoties ar šīs trešās personas publicēto informāciju, nav izlaists neviens fakts, kura rezultātā šī atveidotā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

1.5. punkts

Iekļauj paziņojumu, ka:

a)

šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] ir apstiprinājis(-usi) [kompetentās iestādes nosaukums], esot kompetentās iestādes statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129;

b)

[kompetentās iestādes nosaukums] apstiprina tikai šo [vērtspapīru aprakstu/prospektu] kā tādu, kas atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem, kuri noteikti ar Regulu (ES) 2017/1129;

c)

šāds apstiprinājums nebūtu jāuzskata par apstiprinājumu emitentam, kas ir šā [vērtspapīru apraksta/prospekta] priekšmets;

d)

ieguldītājiem būtu pašiem jāveic novērtējums attiecībā uz to, vai ir piemēroti ieguldīt vērtspapīros;

e)

šis [vērtspapīru apraksts/prospekts] ir sagatavots kā daļa no vienkāršota prospekta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu.

2. IEDAĻA

RISKA FAKTORI

2.1. punkts

Būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi piedāvātajiem vērtspapīriem un/vai vērtspapīriem, kurus atļauts tirgot ierobežotā skaitā kategoriju, iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riska faktorus katrā kategorijā, kas apkopoti novērtējumā, ko veicis emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz emitentu un vērtspapīriem, un to rašanās iespējamību. Riskus apstiprina šā vērtspapīru apraksta saturā.

3. IEDAĻA

BŪTISKA INFORMĀCIJA

3.1. punkts

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Sniedz aprakstu par jebkurām interesēm, arī konfliktējošām interesēm, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

3.2. punkts

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

Norāda piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu prioritārā secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai darījumdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.

3.3. punkts

Paziņojums par apgrozāmo kapitālu

Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

3.4. punkts

Kapitalizācija un parādsaistības

Paziņojums par kapitalizāciju un parādsaistībām (nodalot garantētās un negarantētās, nodrošinātās un nenodrošinātās parādsaistības), kas nav vecāks par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termins “parādsaistības” ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.

Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu informāciju apraksta veidā par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.

4. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ/ATĻAUJ TIRGOT

4.1. punkts

Apraksta tādu vērtspapīru veidu, kategoriju un apjomu, kuri tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot, kā arī vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN).

4.2. punkts

Vērtspapīru emisijas valūta.

4.3. punkts

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks izveidoti un/vai emitēti.

4.4. punkts

Dara zināmus visus ierobežojumus vērtspapīru pārvedamībai.

4.5. punkts

Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.

Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.

4.6. punkts

Ja tā atšķiras no emitenta, vērtspapīru piedāvātāja un/vai personas, kas lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (“LEI”), ja piedāvātājs ir juridiska persona.

4.7. punkts

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

a)

Tiesības saņemt dividendes:

i)

noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;

ii)

termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;

iii)

ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;

iv)

dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

b)

balsstiesības;

c)

pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;

d)

tiesības uz emitenta peļņas daļu;

e)

tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;

f)

izpirkšanas noteikumi;

g)

konvertēšanas noteikumi.

4.8. punkts

Paziņojums par valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kas piemērojami emitentam, kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks.

4.9. punkts

Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

5. IEDAĻA

PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

5.1. punkts

Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.

5.1.1. punkts

Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.

5.1.2. punkts

Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru līdz ar jaunu vērtspapīru emisijas datumu.

5.1.3. punkts

Sniedz aprakstu par visām iespējām samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

5.1.4. punkts

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

5.1.5. punkts

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

5.1.6. punkts

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

5.1.7. punkts

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

5.1.8. punkts

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.

Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.

5.1.9. punkts

Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.

5.1.10. punkts

Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.

5.2. punkts

Vērtspapīru izplatīšanas un piešķīruma plāns

5.2.1. punkts

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

5.2.2. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

5.3. punkts

Cenu noteikšana

5.3.1. punkts

Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.

Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:

a)

vērtspapīru maksimālo cenu, ciktāl tās ir pieejamas;

b)

vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.

Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt vērtspapīru aprakstā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.

5.3.2. punkts

Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.

5.3.3. punkts

Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirmpirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas tiek emitētas pret skaidro naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās.

5.4. punkts

Izvietošana un sākotnējā parakste

5.4.1. punkts

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķu piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

5.4.2. punkts

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

5.4.3. punkts

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

5.4.4. punkts

Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.

6. IEDAĻA

PIELAIDE TIRDZNIECĪBAI UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

6.1. punkts

Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū, citos līdzvērtīgos trešās valsts tirgos vai MVU izaugsmes tirgū, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāizklāsta, neradot iespaidu, ka pielaide tirdzniecībai noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīrus atļaus tirgot.

6.2. punkts

Norāda visus regulētos tirgus, līdzvērtīgos trešās valsts tirgus vai MVU izaugsmes tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir atļauts tirgot tās pašas kategorijas vērtspapīrus, kurus plānots piedāvāt vai jau atļauts tirgot.

6.3. punkts

Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar pieteikumu atļaujas saņemšanai tirgot vērtspapīrus regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana vai ja tiek izveidoti citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietošanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.

6.4. punkts

Sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

7. IEDAĻA

VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJI, KAS VĒLAS PĀRDOT SAVUS VĒRTSPAPĪRUS

7.1. punkts

Vienošanās par vērtspapīru bloķēšanu

Attiecībā uz vienošanos par vērtspapīru bloķēšanu, sniedz ziņas par:

a)

iesaistītajām personām;

b)

vienošanās saturu un izņēmumiem;

c)

norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.

8. IEDAĻA

EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS

8.1. punkts

Norāda tīro ieņēmumu summu un emisijas/piedāvājuma kopējo izmaksu aplēsi.

9. IEDAĻA

VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS

9.1. punkts

Salīdzinājums starp:

a)

dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;

b)

neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cena uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā.

9.2. punkts

Ja esošo akcionāru daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), būtu jānorāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas).

10. IEDAĻA

PAPILDINFORMĀCIJA

10.1. punkts

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

10.2. punkts

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir revidējuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.


13. PIELIKUMS

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS, KAS ATTIECAS UZ PAR AKCIJĀM EMITĒTIEM DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

1. IEDAĻA

BŪTISKA INFORMĀCIJA

Sākotnējā emisija

Sekundārās emisijas

1.1. punkts

Paziņojums par apgrozāmo kapitālu

Pamatā esošo vērtspapīru emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu pamatā esošo vērtspapīru emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

1.2. punkts

Kapitalizācija un parādsaistības

Paziņojums par pamatā esošo vērtspapīru emitenta kapitalizāciju un parādsaistībām (izšķirot, vai tās ir garantētas vai negarantētas, nodrošinātas vai nenodrošinātas parādsaistības). Šīs ziņas nedrīkst būt vecākas par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termins “parādsaistības” ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.

Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu informāciju apraksta veidā par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.

1.3. punkts

Apraksts par pamatā esošo akciju veidu un kategoriju, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru).

1.4. punkts

Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri ir izveidoti.

1.5. punkts

Norāda, vai šīs pamatā esošās akcijas ir vārda akcijas vai uzrādītāja akcijas, un to, vai pamatā esošās akcijas ir sertifikāta veidā vai dematerializētas. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

1.6. punkts

Norāda pamatā esošo akciju valūtu.

1.7. punkts

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar pamatā esošajām akcijām, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību īstenošanas procedūru.

1.8. punkts

Tiesības saņemt dividendes:

a)

noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;

b)

termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;

c)

ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;

d)

dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

1.9. punkts

Balsstiesības.

Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.

Tiesības uz emitenta peļņas daļu.

Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.

Atpakaļpieņemšanas noteikumi.

Konvertēšanas noteikumi.

1.10. punkts

Norāda pamatā esošo akciju emisijas datumu, ja depozitāro sertifikātu emisijai tiek izveidotas jaunas pamatā esošās akcijas, kuras depozitāro sertifikātu emisijas laikā vēl neeksistē.

1.11. punkts

Ja depozitāro sertifikātu emisijai tiek radītas jaunas pamatā esošās akcijas, paziņo par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata jaunās pamatā esošās akcijas ir vai tiks izveidotas vai emitētas.

1.12. punkts

Dara zināmus visus ierobežojumus pamatā esošo akciju pārvedamībai.

1.13. punkts

Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.

Informācija par vērtspapīriem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.

1.14. punkts

a)

Paziņojums par visiem valsts tiesību aktiem par pārņemšanu, kuri piemērojami emitentam un kuri varētu negatīvi ietekmēt šādu pārņemšanu, ja tāda notiks;

b)

īss apraksts par akcionāru tiesībām un pienākumiem obligātas pārņemšanas piedāvājumos un/vai tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas attiecībā uz vērtspapīriem.

 

1.15. punkts

Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

1.16. punkts

Attiecīgā gadījumā iespējamā ietekme uz ieguldījumu, ja tiek veikts noregulējums saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES.

 

1.17. punkts

Vienošanās par vērtspapīru bloķēšanu

a)

Norāda iesaistītās puses.

b)

Izklāsta vienošanās saturu un izņēmumus.

c)

Norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.

1.18. punkts

Informācija par akcionāriem, kuri savas akcijas pārdod, ja tādi ir.

1.18.1. punkts

Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot pamatā esošās akcijas; norāda, kāda veida amatus šādi pārdevēji ir ieņēmuši emitentā, kādā no tās priekšgājējiem vai saistītās sabiedrībās, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.

1.19. punkts

Līdzdalības vērtības samazināšanās

1.19.1. punkts

Salīdzinājums starp:

a)

dalību akciju kapitālā un balsstiesībām attiecībā uz esošajiem akcionāriem pirms un pēc kapitāla palielinājuma, kas radies no publiskā piedāvājuma, pieņemot, ka esošie akcionāri neparakstās uz jaunām akcijām;

b)

neto aktīvu vērtību uz akciju jaunākās bilances datumā pirms publiskā piedāvājuma (pārdošanas piedāvājums un/vai kapitāla palielinājums) un piedāvājuma cena uz akciju minētajā publiskajā piedāvājumā.

1.19.2. punkts

Ja esošo akcionāru daļa tiks samazināta, neatkarīgi no tā, vai tie parakstās uz savām tiesībām, jo daļa no attiecīgo akciju emisijas ir rezervēta tikai konkrētiem ieguldītājiem (piemēram, institucionālais izvietojums, kas apvienots ar piedāvājumu akcionāriem), norāda arī uz struktūras izmaiņām, kurām tiks pakļauti esošie akcionāri, pamatojoties uz to, ka tie patiešām izmanto savas tiesības (papildus 1.19.1. punktā izklāstītajai situācijai, kurā šādas tiesības netiek izmantotas).

1.20. punkts

Sniedz papildu informāciju, ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus tiek atļauts tirgū piedāvāt vai tirgot pamatā esošās akcijas, kuras ir identiskas tās kategorijas pamatā esošajām akcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti.

1.20.1. punkts

Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar tādu depozitāro sertifikātu radīšanu, par kuriem lūdz atļauju iekļaut regulētā tirgū, tiek privāti parakstītas vai izvietotas tādas pamatā esošās akcijas, kas ir identiskas tās kategorijas pamatā esošajām akcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti, sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu raksturu un par to pamatā esošo akciju skaitu un raksturlielumiem, ar kurām šie darījumi ir saistīti.

1.20.2. punkts

Sniedz informāciju par visiem regulētajiem tirgiem vai līdzvērtīgiem tirgiem, kuros, cik depozitāro sertifikātu emitentam zināms, tiek piedāvātas vai pielaistas tirdzniecībai pamatā esošās akcijas, kas ir identiskas tās klases pamatā esošajām akcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti.

1.20.3. punkts

Cik depozitāro sertifikātu emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai vadības, uzraudzības un pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

2. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

Sākotnējā emisija

Sekundārās emisijas

2.1. punkts

Norāda akciju skaitu, ko pārstāv katrs depozitārais sertifikāts

2.2. punkts

Sniedz ziņas par to, kāda veida un kategorijas depozitāros sertifikātus, kuri tiek piedāvāti un/vai kurus atļauts tirgot.

2.3. punkts

Norāda tiesību aktus, saskaņā ar kuriem depozitārie sertifikāti ir izveidoti.

2.4. punkts

Norāda, vai šie depozitārie sertifikāti ir vārda vai uzrādītāja sertifikāti, un to, vai depozitārie sertifikāti ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

2.5. punkts

Norāda depozitāro sertifikātu valūtu.

2.6. punkts

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar depozitārajiem sertifikātiem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru, ja tāda ir.

2.7. punkts

Ja ar depozitārajiem sertifikātiem saistītās tiesības saņemt dividendes atšķiras no tām tiesībām saņemt dividendes, kuras norādītas saistībā ar pamatā esošajām akcijām, par šīm tiesībām sniedz šādas ziņas:

a)

noteikts(-i) datums(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;

b)

termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;

c)

ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;

d)

dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

2.8. punkts

Ja ar depozitārajiem sertifikātiem saistītās balsstiesības atšķiras no tām balsstiesībām, kuras norādītas saistībā ar pamatā esošajām akcijām, par šīm balsstiesībām sniedz šādas ziņas:

a)

balsstiesības;

b)

pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem;

c)

tiesības uz emitenta peļņas daļu;

d)

tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;

e)

izpirkšanas noteikumi;

f)

konvertēšanas noteikumi.

2.9. punkts

Apraksta ar pamatā esošajām akcijām saistīto tiesību, jo īpaši balsstiesību, realizēšanu un labumu no tām, nosacījumus, ar kādiem šīs tiesības drīkst izmantot depozitāro sertifikātu emitents, un pasākumus, kas paredzēti, lai saņemtu depozitāro sertifikātu turētāju norādījumus, kā arī tiesības uz peļņas daļu un iespējamo atlikuma daļu likvidācijas gadījumā, kuras netiek nodotas depozitārā sertifikāta turētājam.

2.10. punkts

Norāda depozitāro sertifikātu emisijas paredzamo datumu.

2.11. punkts

Dara zināmus visus ierobežojumus depozitāro sertifikātu pārvedamībai.

2.12. punkts

Brīdinājums par to, ka ieguldītāja dalībvalsts un emitenta reģistrācijas valsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt no vērtspapīriem gūtos ienākumus.

Informācija par depozitārajiem sertifikātiem piemērojamo nodokļu režīmu, ja ierosinātais ieguldījums piesaista nodokļu režīmu, kas ir specifisks minētajam ieguldījumu veidam.

2.13. punkts

Bankas garantijas vai citas garantijas, kas attiecas uz depozitārajiem sertifikātiem un kas paredzētas emitenta saistību izpildes garantēšanai.

2.14. punkts

Norāda, vai pastāv iespēja depozitāros sertifikātus konvertēt sākotnējās akcijās, kā arī šādas konversijas procedūru.

3. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMIEM

Sākotnējā emisija

Sekundārās emisijas

3.1. punkts

Nosacījumi, piedāvājuma statistika, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.

3.1.1. punkts

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja konkrēts apmērs nav noteikts, norāda maksimālo vērtspapīru daudzumu, kas tiks piedāvāti (ja pieejams), un aprakstu par kārtību un laikposmu, kādā tiks veikts publiskais piedāvājums, norādot tā konkrētu apjomu.

Ja piedāvājamo maksimālo vērtspapīru apmēru nevar uzrādīt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegts galīgais to vērtspapīru daudzums, kas tiks publiski piedāvāti.

3.1.2. punkts

Norāda laikposmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

3.1.3. punkts

Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.

3.1.4. punkts

Sniedz aprakstu par iespēju samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

3.1.5. punkts

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

3.1.6. punkts

Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laikposmu, kurā to drīkst darīt.

3.1.7. punkts

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

3.1.8. punkts

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

3.1.9. punkts

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

3.2. punkts

Vērtspapīru izplatīšanas un piešķīruma plāns

3.2.1. punkts

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidiens ir vai tiek rezervēts, norāda šo laidienu.

3.2.2. punkts

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

3.2.3. punkts

Informācija, ko izpauž pirms piešķīruma:

a)

piedāvājuma sadalījums pa laidieniem, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētos laidienus un visas citus laidienus;

b)

nosacījumi, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķiem laidieniem piemērojamās minimālās procentu likmes;

c)

piešķīruma metode vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegtas daļas, kas paredzētas privātajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem;

d)

ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēta šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās;

e)

vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties piešķīruma procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti;

f)

vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķīrumam privātajiem ieguldītājiem paredzētajā laidienā;

g)

nosacījumi piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrākais iespējamais datums, kurā piedāvājumu var slēgt;

h)

ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.

3.2.4. punkts

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

3.3. punkts

Cenu noteikšana

3.3.1. punkts

Norāda cenu, par kādu tiks piedāvāti vērtspapīri, un visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz parakstītājam vai pircējam.

Ja cena nav zināma, tad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 17. pantu norāda vai nu:

a)

vērtspapīru maksimālo cenu, ciktāl tās ir pieejamas;

b)

vai vērtēšanas metodes un kritērijus, un/vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir vai tiks noteikta galīgā piedāvājuma cena, un skaidrojumu par jebkurām izmantotajām vērtēšanas metodēm.

Ja ne a) apakšpunktā, ne b) apakšpunktā minēto informāciju nevar nodrošināt prospektā, tajā precizē, ka vērtspapīru iegādes vai parakstīšanās piekrišanas var tikt atsauktas vismaz divas darbdienas pēc tam, kad ir iesniegta galīgā vērtspapīru piedāvājuma cena, kas tiks publiski piedāvāti.

3.3.2. punkts

Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.

3.3.3. punkts

Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radiniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.

3.4. punkts

Izvietošana un sākotnējā parakste

3.4.1. punkts

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

3.4.2. punkts

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

3.4.3. punkts

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas sākotnēji parakstīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja sākotnējā parakste neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas sākotnējās parakstes komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

3.4.4. punkts

Norāda laiku, kad emisijas sākotnējās parakstes līgums ir vai tiks noslēgts.