EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0979

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 166, 21.6.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj

21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/979

(2019. gada 14. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (1), un jo īpaši tās 7. panta 13. punktu, 21. panta 12. un 13. punktu, 22. panta 9. punktu, 23. panta 7. punktu un 25. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Finanšu pamatinformācijā prospekta kopsavilkumā būtu jānorāda finanšu pamatrādītāji, kas ieguldītājiem sniedz īsu pārskatu par emitenta aktīviem, saistībām un rentabilitāti, kā arī jebkura cita finanšu pamatinformācija, kas ieguldītājiem ir būtiska, lai veiktu emitenta finanšu darbības un finanšu stāvokļa sākotnēju izvērtējumu. Lai nodrošinātu, ka šī informācija ir kodolīga un būtiska, ir jānosaka ierobežots atklājamās informācijas daudzums, jāprecizē tās izkārtojums un jākalibrē finanšu informācija, lai ņemtu vērā dažādu veidu emitentus un vērtspapīrus.

(2)

Lai nemaldinātu ieguldītājus, emitentiem vajadzētu būt tiesībām iekļaut konkrētu papildu atklājamu informāciju, tostarp alternatīvus darbības rezultātu rādītājus, ja emitenti uzskata, ka prasītā atklājamā informācija nesniedz skaidru priekšstatu par to darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli. Tomēr, lai nodrošinātu, ka ieguldītāji koncentrējas galvenokārt uz skaitļiem, kas izriet no finanšu pārskatiem, prospektā nebūtu jāpiešķir lielāka nozīme alternatīviem darbības rezultātu rādītajiem nevis skaitļiem, kas iegūti no iepriekšējās finanšu informācijas.

(3)

Lai samazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas un administratīvo slogu emitentiem, finanšu pamatinformācijai prospekta kopsavilkumā, tostarp papildu posteņiem un alternatīviem darbības rezultātu rādītājiem, būtu jāatspoguļo informācija, kas atklāta prospekta pamattekstā.

(4)

Ir lietderīgi, ka finanšu pamatinformācija prospekta kopsavilkumā ir pielāgota emitenta saimnieciskajai darbībai, tā nozarei, finanšu pārskatu galvenajiem posteņiem un emitēto vai piedāvāto vērtspapīru veidam. Tomēr nav iespējams nodrošināt konkrētas veidnes visu veidu emitentiem.

(5)

Lai nemaldinātu ieguldītājus un nodrošinātu atbilstību prospektā iekļautajai informācijai, ja prospektā iekļautā iepriekšējā finanšu informācija tiek koriģēta, jo finanšu pārskatos ir būtiskas kļūdas vai ir veiktas grāmatvedības standartu izmaiņas, finanšu pamatinformācijai prospekta kopsavilkumā būtu jāatspoguļo minētā koriģētā iepriekšējā finanšu informācija.

(6)

Ja emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture, tam attiecīgā gadījumā prospekta kopsavilkuma atsevišķā iedaļā būtu jāsniedz gan sava finanšu informācija, gan finanšu informācija, kas attiecas uz citu vienību vai vienībām.

(7)

Ieguldītājiem ir nepieciešama skaidrība par to, kura informācija ir daļa no prospekta un kam ir adresēts vērtspapīru publiskais piedāvājums. Tāpēc, izņemot informāciju, kas iekļauta ar norādi, ja prospektā ir hipersaites, ieguldītāji būtu jāinformē, ka informācija par saistītajām tīmekļa vietnēm nav prospekta daļa un ka to nav rūpīgi pārbaudījusi vai apstiprinājusi kompetentā iestāde. Turklāt būtu jāparedz pasākumi, lai novērstu, ka tīmekļa vietnes tiek izmantotas tādu prospektu publicēšanai, kas paredzēti rezidentiem dalībvalstīs vai trešās valstīs, kurās nav pieejams vērtspapīru publiskais piedāvājums, piemēram, tīmekļa vietnē iekļaujot paziņojumu, ar ko identificē piedāvājuma adresātus.

(8)

Datu paziņošana un publicēšana elektroniskā, mašīnlasāmā formātā veicina minēto datu efektīvu izmantošanu un apmaiņu. Tāpēc būtu jāprecizē to datu lauku saraksts, par kuriem jāziņo Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) prospektu klasificēšanai, un būtu jāpieprasa izmantot XML formāta veidnes, lai nodrošinātu, ka šādi lauki ir mašīnlasāmi. Datu sarakstam vajadzētu būt pietiekami visaptverošam, lai nodrošinātu, ka EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 47. pantu pilda savas pilnvaras publicēt gada ziņojumu, kurā ir iekļauta statistika par Savienībā apstiprinātajiem un paziņotajiem prospektiem, kā arī tendenču analīze, ņemot vērā emitentu veidu un emisiju veidu.

(9)

Lai privātie ieguldītāji netiktu maldināti jebkura tāda vērtspapīra tirgvedības procesa laikā, kas ierosināts publiskajiem piedāvājumiem vai atļaujai tirdzniecības veikšanai regulētā tirgū, reklāma nebūtu jāuzskata par galveno informācijas dokumentu. Attiecīgi, lai izvairītos no pārpratumiem saistībā ar prospektu, reklāmām nevajadzētu būt nesamērīgi garām.

(10)

Ja rodas nozīmīgs jauns faktors, būtiska kļūda vai būtiska neprecizitāte attiecībā uz prospektā ietverto informāciju, reklāmas par vērtspapīru publisko piedāvājumu vai atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū var kļūt neprecīzas vai maldinošas. Būtu jānosaka prasības, lai nodrošinātu, ka reklāmas tiek grozītas bez nepamatotas kavēšanās, ja tās kļūst neprecīzas vai maldinošas šāda jauna faktora, būtiskas kļūdas vai būtiskas neprecizitātes dēļ.

(11)

Lai ieguldītāji varētu pieņemt apzinātus ieguldījumu lēmumus, reklāmās ietvertajai informācijai nevajadzētu radīt nelīdzsvarotu priekšstatu, piemēram, atspoguļojot šādas informācijas negatīvos aspektus, kam ir mazāka nozīme nekā pozitīvajiem aspektiem.

(12)

Tā kā alternatīvi darbības rezultātu rādītāji var nesamērīgi ietekmēt lēmumus par ieguldījumiem, nevajadzētu pieļaut, ka papildus prospektam izplatītajā informācijā par publisko piedāvājumu vai atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū tiek iekļauti šādi rādītāji, ja vien tie nav iekļauti prospekta pamattekstā.

(13)

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nepārbauda prospektus. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka ieguldītāji uzņēmējās dalībvalstīs tiek pienācīgi aizsargāti, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde vēlas saņemt palīdzību no kompetentās iestādes izcelsmes dalībvalstī, tai būtu jāpaziņo informācija, kas ir būtiska kompetentajai iestādei izcelsmes dalībvalstī, lai novērtētu reklāmas atbilstību prospekta saturam. Šāds paziņojums būtu jāsniedz atbilstīgā termiņā, lai nodrošinātu, ka ieguldītāji uzņēmējās dalībvalstīs netiek sodīti ar to, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nepārbauda prospektus, un tiem ir pietiekami daudz laika analizēt pamatā esošo publisko piedāvājumu. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāinformē tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai īstenotu kontroli pār reklāmas pasākuma atbilstību tās jurisdikcijā.

(14)

Lai nodrošinātu, ka Regula (ES) 2017/1129 tiek piemērota konsekventi, un ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos, ir jāprecizē situācijas, kurās jāpublicē prospekta papildinājumi. Nav iespējams apzināt visas situācijas, kurās ir vajadzīgs prospekta papildinājums, jo tas var būt atkarīgs no emitenta un attiecīgajiem vērtspapīriem. Tāpēc ir lietderīgi noteikt minimālās situācijas, kurās papildinājums ir vajadzīgs.

(15)

Revidētiem gada finanšu pārskatiem ir svarīga nozīme ieguldītājiem, pieņemot lēmumus par ieguldījumu veikšanu. Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji savus ieguldījumu lēmumus pamato uz jaunāko finanšu informāciju, ir jāpieprasa, lai tiktu publicēts papildinājums, kas ietver pašu kapitāla vērtspapīru emitentu un pamatā esošo akciju emitentu jaunus revidētos gada finanšu pārskatus, ja depozitārie sertifikāti tiek publicēti pēc prospekta apstiprināšanas.

(16)

Ņemot vērā, ka peļņas prognozes un peļņas aplēses var ietekmēt ieguldījumu lēmumu, jāpublicē papildinājums, kurā ietverti visi grozījumi netiešajos vai tiešajos skaitļos, kas veido peļņas prognozes vai peļņas aplēses, vai prospektā jau iekļautas peļņas prognozes vai peļņas aplēses atsaukšana. Tā paša iemesla dēļ pašu kapitāla vērtspapīru un depozitāro sertifikātu gadījumā ir nepieciešams arī sagatavot prospekta papildinājumu, ja pirms piedāvājuma termiņa beigām vai pirms atļaujas veikt tirdzniecību ir publicēta jauna peļņas prognoze vai peļņas aplēse.

(17)

Informācija par galveno akcionāru vai emitenta kontrolējošās struktūras identitāti ir būtiski svarīga, lai pienācīgi novērtētu emitentu. Tomēr emitenta kontroles maiņa ir īpaši nozīmīga, ja piedāvājums attiecas uz pašu kapitāla vērtspapīriem, kas cenu ziņā parasti ir vairāk jutīgi pret emitentu izmaiņām. Tāpēc papildinājums būtu jāpublicē, ja notiek pašu kapitāla vērtspapīru emitenta vai depozitāro sertifikātu pamatā esošo akciju emitenta kontroles maiņa.

(18)

Ir svarīgi, lai potenciālie ieguldītāji, novērtējot pašu kapitāla vērtspapīru aktuālu piedāvājumu, varētu salīdzināt šāda piedāvājuma noteikumus ar cenu vai maiņas noteikumiem, kas saistīti ar piedāvājuma perioda laikā izziņotu publisku pārņemšanas piedāvājumu. Turklāt publiska pārņemšanas piedāvājuma rezultāts ir nozīmīgs lēmumam par ieguldījumu, jo ieguldītājiem jāzina, vai tas nozīmē emitenta kontroles maiņu. Tādēļ ir nepieciešams publicēt papildinājumu, ja tiek iesniegts jauns publisks pārņemšanas piedāvājums.

(19)

Ja paziņojums par apgrozāmo kapitālu vairs nav spēkā, ieguldītāji nevar pieņemt pilnībā apzinātu ieguldījuma lēmumu par emitenta finanšu stāvokli. Ieguldītājiem būtu jāvar pārvērtēt savus ieguldījumu lēmumus, ņemot vērā jauno informāciju par emitenta spēju piekļūt naudas līdzekļiem un citiem pieejamiem likvīdiem līdzekļiem, lai izpildītu savas saistības. Lai to izdarītu, ir nepieciešams papildinājums.

(20)

Pēc prospekta apstiprināšanas emitents vai piedāvātājs var nolemt piedāvāt vērtspapīrus dalībvalstīs, kas nav minētas prospektā, vai pieteikties atļaujai tirgot vērtspapīrus regulētos tirgos dalībvalstīs, kas nav paredzētas prospektā. Informācija par šādiem piedāvājumiem un atļaujām ir svarīga ieguldītāja novērtējumam par dažiem emitenta vērtspapīru aspektiem, tādēļ šādos gadījumos ir lietderīgi pieprasīt papildinājumu.

(21)

Uzņēmuma finanšu stāvokli vai darbību var ietekmēt būtiskas finanšu saistības. Tāpēc ieguldītājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt papildu informāciju par šo saistību sekām prospekta papildinājumā.

(22)

Piedāvājuma programmas kopējās nominālās summas palielinājums sniedz informāciju par emitentu finansējuma vajadzību vai emitentu vērtspapīru pieprasījuma palielināšanos. Šādā gadījumā būtu jāpublicē prospekta papildinājums.

(23)

Izmantojot paziņojumu portālu, attiecīgajām kompetentajām iestādēm būtu savlaicīgi jāsaņem prospekts un pievienotie dati, kā arī apstiprinājuma sertifikāts, kurā norādīts, ka prospekts ir sagatavots saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129. EVTI būtu jānodrošina, ka paziņojumu portāls saglabā drošību un integritāti attiecībā uz informāciju, ar kuru apmainās kompetentās iestādes. Kompetentās iestādes joprojām ir atbildīgas par šādas informācijas iesniegšanu. Lai nodrošinātu netraucētu un savlaicīgu paziņojumu portāla darbību, ir nepieciešams precizēt pievienotos datus, kas augšupielādējami minētajā paziņojumu portālā.

(24)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10. pantu EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šo regulatīvo tehnisko standartu projektiem, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar minētās regulas 37. pantu. Tomēr EVTI nav apspriedusies ar minēto ieinteresēto personu grupu par regulatīvo tehnisko standartu projektu par tehniskajiem pasākumiem paziņojumu portālam, jo minētie pasākumi attiecas tikai uz EVTI un valstu kompetentajām iestādēm.

(25)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(26)

Tā kā šī regula aizstāj Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 (3) un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301 (4), minētās deleģētās regulas ir liekas un tāpēc būtu jāatceļ.

(27)

Tā kā šī regula papildina Regulas (ES) 2017/1129 noteikumus, tās piemērošana būtu jāatliek līdz Regulas (ES) 2017/1129 piemērošanas dienai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

FINANŠU PAMATINFORMĀCIJA PROSPEKTA KOPSAVILKUMĀ

1. IEDAĻA

Finanšu pamatinformācijas prospekta kopsavilkumā saturs

1. pants

Finanšu pamatinformācijas prospekta kopsavilkumā minimālais saturs

1.   Finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā veido finanšu informācija, kas paredzēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 (5) pielikumos.

2.   Ja informācija, kas minēta šīs regulas I līdz VI pielikuma attiecīgajās tabulās, nav iekļauta emitenta finanšu pārskatos, emitents tā vietā atklāj atbilstošo posteni no tā finanšu pārskatiem.

3.   Emitents prospekta kopsavilkumā var iekļaut papildu posteņus vai alternatīvus darbības rezultātu rādītājus, ja tie ir finanšu pamatinformācija par emitentu vai par vērtspapīriem, ko piedāvā vai atļauj tirgot regulētā tirgū. Pirmā teikuma vajadzībām alternatīvi darbības rezultātu rādītāji ir finanšu rādītāji, kas raksturo sasniegtos vai turpmāk sasniedzamos finanšu darbības rezultātus, finansiālo stāvokli vai naudas plūsmas, izņemot piemērojamajos finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumos definētos finanšu rādītājus.

4.   Emitenti, kuri neietilpst nevienā tādu emitentu veidā, kuri norādīti 2. līdz 8. pantā, sniedz tabulās minēto finanšu pamatinformāciju, ko tie uzskata par visvairāk atbilstošu emitēto vērtspapīru veidam.

5.   Finanšu pamatinformāciju sniedz par to gadu skaitu, kas attiecībā uz emisijas veidu un emitēto vērtspapīru veidu noteikti Deleģētajā regulā (ES) 2019/980.

2. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz nefinanšu vienībām, kas emitē pašu kapitāla vērtspapīrus

Ja emitents ir nefinanšu vienība, kas emitē pašu kapitāla vērtspapīrus, prospekta kopsavilkumā iekļauj finanšu pamatinformāciju, kas minēta I pielikuma tabulās.

3. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz nefinanšu vienībām, kas emitē vērtspapīrus, kuri nav pašu kapitāla vērtspapīri

Ja emitents ir nefinanšu vienība, kas emitē vērtspapīrus, kuri nav pašu kapitāla vērtspapīri, prospekta kopsavilkumā iekļauj finanšu pamatinformāciju, kas minēta II pielikuma tabulās.

4. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz kredītiestādēm

Ja emitents ir kredītiestāde, prospekta kopsavilkumā iekļauj finanšu pamatinformāciju, kas minēta III pielikuma tabulās.

5. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām

Ja emitents ir apdrošināšanas sabiedrība, prospekta kopsavilkumā iekļauj finanšu pamatinformāciju, kas minēta IV pielikuma tabulās.

6. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas emitē ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus

Ja emitents ir īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas emitē ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, prospekta kopsavilkumā iekļauj finanšu pamatinformāciju, kas minēta V pielikuma tabulās.

7. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz slēgta tipa fondiem

Ja emitents ir slēgta tipa fonds, prospekta kopsavilkumā iekļauj finanšu pamatinformāciju, kas minēta VI pielikuma tabulās.

8. pants

Finanšu pamatinformācija attiecībā uz garantijas devējiem

Ja vērtspapīriem ir pievienota garantija, finanšu pamatinformāciju par garantijas devēju sniedz tā, it kā garantijas devējs būtu tā paša veida vērtspapīru emitents, kas ir garantijas priekšmets, izmantojot I līdz VI pielikuma tabulas. Ja garantija ir sniegta ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, finanšu pamatinformāciju par garantijas devēju sniedz tā, it kā garantijas devējs būtu pamatā esošo vērtspapīru emitents.

2. IEDAĻA

Finanšu pamatinformācijas prospekta kopsavilkumā formāts

9. pants

Finanšu pamatinformācijas prospekta kopsavilkumā formāts

1.   Finanšu pamatinformāciju sniedz tabulas formātā saskaņā ar šīs regulas I līdz VI pielikuma tabulām.

2.   Jebkuru iepriekšējo finanšu informāciju prospekta kopsavilkumā, kas nav iegūta no finanšu pārskatiem, identificē kā šādu informāciju.

3.   Ja prospekta kopsavilkumā iekļaujama pro forma informācija ietekmē šīs regulas I līdz VI pielikuma attiecīgajā tabulā minēto finanšu pamatinformāciju, minēto pro forma informāciju sniedz papildu ailēs šīs regulas I līdz VI pielikuma tabulās vai kā atsevišķu tabulu. Ja vajadzīgs pro forma informācijas izprašanai, to papildina ar īsu paskaidrojumu par papildu ailēs vai atsevišķā tabulā sniegtajiem skaitļiem.

Ja būtisku bruto izmaiņu gadījumā prospektā ir iekļauta tikai kvalitatīvā informācija, paziņojumu par to iekļauj minētā prospekta kopsavilkumā.

4.   Ja emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2019/980 18. pantā, finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā sniedz tādā veidā, kas atbilst prospektam un izmantojot šīs regulas I līdz VI pielikuma attiecīgās tabulas.

II NODAĻA

PROSPEKTA PUBLICĒŠANA

10. pants

Prospekta publicēšana

1.   Ja prospekts, neatkarīgi no tā, vai tas ir viens dokuments vai sastāv no atsevišķiem dokumentiem, satur hipersaites uz tīmekļa vietnēm, tajā iekļauj norādi par to, ka informācija tīmekļa vietnēs nav prospekta sastāvdaļa un to nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi kompetentā iestāde. Minētā prasība neattiecas uz hipersaitēm uz informāciju, kas iekļauta ar atsauci.

2.   Ja prospekts ir publicēts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 21. panta 2. punktu, veic pasākumus tīmekļa vietnēs, kuras izmanto prospekta publicēšanai, lai izvairītos no vēršanās pie to dalībvalstu vai trešo valstu rezidentiem, kas nav valstis, kurās vērtspapīri tiek publiski piedāvāti.

III NODAĻA

MAŠĪNLASĀMI DATI PROSPEKTU KLASIFICĒŠANAI

11. pants

Dati prospektu klasificēšanai

Sniedzot EVTI apstiprināta prospekta elektronisku kopiju, tostarp visus tā papildinājumus un attiecīgā gadījumā galīgos noteikumus, kompetentā iestāde EVTI iesniedz arī attiecīgos pievienotos datus prospektu klasificēšanai saskaņā ar šīs regulas VII pielikuma tabulām.

12. pants

Praktiski pasākumi datu mašīnlasāmības nodrošināšanai

Kompetentā iestāde sniedz 11. pantā minētos pievienotos datus vienotā XML formātā un saskaņā ar formātu un standartiem VII pielikuma tabulās.

IV NODAĻA

REKLĀMAS

13. pants

Prospekta identificēšana

Ja emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ir pienākums sagatavot prospektu, reklāmā skaidri identificē minēto prospektu:

a)

skaidri norādot tīmekļa vietni, kurā prospekts ir publicēts vai tiks publicēts, ja reklāma tiek izplatīta rakstiski un izmantojot nevis elektroniskus līdzekļus, bet citus līdzekļus;

b)

iekļaujot hipersaiti uz prospektu un attiecīgajiem pamatprospekta galīgajiem noteikumiem, ja reklāma tiek izplatīta rakstiski, izmantojot elektroniskus līdzekļus, vai iekļaujot hipersaiti uz tīmekļa vietnes lapu, kurā prospekts tiks publicēts, ja prospekts vēl nav publicēts;

c)

iekļaujot precīzu informāciju par to, kur var iegūt prospektu, un precīzu informāciju par vērtspapīru piedāvājumu vai atļauju tirdzniecības veikšanai regulētā tirgū, uz kuru tas attiecas, ja reklāma tiek izplatīta tādā veidā vai ar tādiem līdzekļiem, uz kuriem neattiecas a) vai b) apakšpunkts.

14. pants

Obligātais saturs

1.   Reklāmās, ko izplata potenciālajiem privātajiem ieguldītājiem, iekļauj šādus elementus:

a)

vārdu “reklāma” uzskatāmā veidā. Ja reklāma tiek izplatīta mutiski, paziņojuma mērķi skaidri norāda ziņojuma sākumā;

b)

paziņojumu, ka prospekta apstiprinājums nebūtu jāsaprot kā tādu vērtspapīru apstiprināšana, kuri tiek piedāvāti vai kuru tirdzniecība ir atļauta regulētā tirgū, ja reklāmā ir atsauce uz kompetentās iestādes apstiprinātu prospektu;

c)

ieteikumu, lai potenciālie ieguldītāji izlasa prospektu pirms ieguldījuma lēmuma pieņemšanas, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt vērtspapīros, ja reklāmā ir atsauce uz kompetentās iestādes apstiprinātu prospektu;

d)

izpratnes brīdinājumu, kas prasīts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 (6) 8. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ja:

i)

reklāma attiecas uz sarežģītiem vērtspapīriem, kas nav Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (7) 25. panta 4. punkta a) apakšpunkta i), ii) un vi) punktā minētie finanšu instrumenti; un

ii)

izpratnes brīdinājums ir vai tiks iekļauts prospekta kopsavilkumā.

2.   Rakstiskas reklāmas, kas tiek izplatītas potenciālajiem privātajiem ieguldītājiem, ir tiktāl atšķirīgas no prospekta formāta un garuma ziņā, ka tās nav iespējams sajaukt ar prospektu.

15. pants

Reklāmu izplatīšana

1.   Potenciāliem ieguldītājiem izplatītas reklāmas groza, ja:

a)

pēc tam tiek publicēts prospekta papildinājums saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 23. pantu;

b)

papildinājumā minētais būtiskais jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā neprecizitāte padara iepriekš izplatīto reklāmu būtiski neprecīzu vai maldinošu.

Pirmo daļu nepiemēro pēc tam, kad publiskā piedāvājuma periods ir beidzies, vai pēc tam, kad sākas tirdzniecība regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek vēlāk.

2.   Reklāmas, kas grozītas saskaņā ar 1. punktu, bez liekas kavēšanās izplata potenciālajiem ieguldītājiem pēc prospekta papildinājuma publicēšanas un ietver visus šādus elementus:

a)

skaidru atsauci uz reklāmas neprecīzo vai maldinošo versiju;

b)

paskaidrojumu, ka reklāma ir grozīta, jo tajā bija būtiski neprecīza vai maldinoša informācija;

c)

skaidru aprakstu par atšķirībām starp abām reklāmas versijām.

3.   Izņemot mutiski izplatītas reklāmas, saskaņā ar 1. punktu grozītās reklāmas izplata vismaz tādā pašā veidā kā iepriekšējo reklāmu.

16. pants

Informācija par vērtspapīru piedāvājumiem

1.   Informācija, kas mutiski vai rakstiski tiek atklāta par vērtspapīru publisku piedāvājumu vai atļauju tirdzniecības veikšanai regulētā tirgū, neatkarīgi no tā, vai tā ir reklāma vai informācija citiem nolūkiem:

a)

nav pretrunā prospektā iekļautajai informācijai;

b)

neietver atsauci uz informāciju, kas ir pretrunā prospektā iekļautajai informācijai;

c)

nesniedz informāciju prospektā būtiski nelīdzsvarotā veidā, tostarp atspoguļojot šādas informācijas negatīvos aspektus, kam ir mazāka nozīme nekā pozitīvajiem aspektiem, konkrētu informāciju izlaižot vai norādot selektīvi;

d)

neietver alternatīvus darbības rezultātu rādītājus, ja vien tie nav iekļauti prospektā.

2.   Panta 1. punkta vajadzībām informāciju prospektā veido prospektā iekļautā informācija, ja tas ir publicēts, vai prospektā iekļaujamā informācija, ja prospekts jāpublicē vēlāk.

3.   Panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām alternatīvus darbības rezultātu rādītājus veido finanšu rādītāji, kas raksturo sasniegtos vai turpmāk sasniedzamos finanšu darbības rezultātus, finansiālo stāvokli vai naudas plūsmas, izņemot piemērojamajos finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumos definētos finanšu rādītājus.

17. pants

Kompetento iestāžu sadarbības procedūra

1.   Ja tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā reklāma tiek izplatīta, uzskata, ka minētās reklāmas saturs neatbilst prospektā sniegtajai informācijai, tā var lūgt izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes palīdzību. Vajadzības gadījumā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā reklāma tiek izplatīta, izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņo šādu informāciju:

a)

tās iemeslus, kas liek uzskatīt, ka reklāmas saturs neatbilst prospektā sniegtajai informācijai;

b)

attiecīgo reklāmu un, ja nepieciešams, reklāmas tulkojumu prospekta valodā vai valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

2.   Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde iespējami ātri nosūta tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā reklāma tiek izplatīta, rezultātus, ko tā ieguvusi, novērtējot reklāmas atbilstību prospektā iekļautajai informācijai.

V NODAĻA

PROSPEKTA PAPILDINĀJUMI

18. pants

Prospekta papildinājuma publicēšana

1.   Prospekta papildinājumu publicē, ja:

a)

jaunus revidētos gada finanšu pārskatus publicē kāds no šādiem emitentiem:

i)

emitents, ja prospekts attiecas uz pašu kapitāla vērtspapīriem;

ii)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents tādu vērtspapīru gadījumā, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. un 3. punktā un 20. panta 2. punktā;

iii)

tādu depozitāro sertifikātu pamatā esošo akciju emitents, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 6. un 14. pantā;

b)

emitents pēc prospekta apstiprināšanas ir publicējis peļņas prognozi vai aplēsi, ja peļņas prognoze vai aplēse ir jāiekļauj prospektā saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/980;

c)

prospektā iekļauj peļņas prognozes vai peļņas aplēses grozījumus vai atsaukšanu;

d)

notiek kontroles maiņa attiecībā uz kādu no šādiem emitentiem:

i)

emitents, ja prospekts attiecas uz pašu kapitāla vērtspapīriem;

ii)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents, ja prospekts attiecas uz vērtspapīriem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. un 3. punktā un 20. panta 2. punktā;

iii)

tādu depozitāro sertifikātu pamatā esošo akciju emitents, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 6. un 14. pantā;

e)

trešās personas izsaka jaunu pārņemšanas piedāvājumu, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK (8) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vai kļūst pieejams jebkura pārņemšanas piedāvājuma iznākums attiecībā uz kādu no šādiem vērstpapīru veidiem:

i)

emitenta pašu kapitāls, ja prospekts attiecas uz pašu kapitāla vērtspapīriem;

ii)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitenta pašu kapitāls, ja prospekts attiecas uz vērtspapīriem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. un 3. punktā un 20. panta 2. punktā;

iii)

depozitāro sertifikātu pamatā esošo akciju emitenta pašu kapitāls, ja prospektu sagatavo saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/980 6. un 14. pantu;

f)

prospektā iekļautais apgrozāmā kapitāla pārskats ir pietiekams vai nepietiekams emitenta pašreizējām prasībām attiecībā uz:

i)

pašu kapitāla vērtspapīriem;

ii)

vērtspapīriem, kas ir konvertējami vai apmaināmi, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. un 3. punktā;

iii)

depozitāriem sertifikātiem, kas emitēti par akcijām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2019/980 6. un 14. pantā;

g)

emitents vēlas saņemt atļauju tirdzniecības veikšanai vismaz vienā papildu regulētajā tirgū vismaz vienā papildu dalībvalstī vai plāno izteikt vērtspapīru publisko piedāvājumu vismaz vienā papildu dalībvalstī, kas nav minēta prospektā;

h)

tāda prospekta gadījumā, kas attiecas uz pašu kapitāla vērtspapīriem vai citiem vērtspapīriem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. un 3. punktā un 20. panta 2. punktā, jaunas ievērojamas finanšu saistības varētu radīt ievērojamas bruto izmaiņas minētās deleģētās regulas 1. panta e) punkta nozīmē;

i)

tiek palielināta piedāvājuma programmas kopējā nominālā summa.

VI NODAĻA

TEHNISKIE PASĀKUMI PAZIŅOJUMU PORTĀLA DARBĪBAI

19. pants

Dokumentu un pievienoto datu augšupielāde

Ja paziņojumu portālā tiek augšupielādēts jebkurš Regulas (ES) 2017/1129 25. panta 6. punktā minētais dokuments, kompetentā iestāde nodrošina, ka minētie dokumenti ir pieejami meklējamā elektroniskā formātā, kurā nevar veikt izmaiņas, un tiem ir pievienoti dati, kas attiecas uz minētajiem dokumentiem, kā noteikts šīs regulas VII pielikuma tabulās, vienotā XML formātā.

20. pants

Dokumentu un pievienoto datu apstrāde un paziņošana

1.   EVTI nodrošina, ka paziņojumu portālā automātiski tiek apstrādāti un pārbaudīti visi augšupielādētie dokumenti un pievienotie dati, un paziņo augšupielādējušajai kompetentajai iestādei, vai augšupielāde ir bijusi sekmīga un vai augšupielādē ir bijusi kļūda.

2.   EVTI nodrošina, ka paziņojumu portāls nosūta paziņojumus par augšupielādētajiem dokumentiem un pievienotajiem datiem attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

21. pants

Dokumentu un pievienoto datu lejupielāde

EVTI nodrošina, ka paziņojumu portāls dara pieejamus visus augšupielādētos dokumentus un pievienotos datus attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 atceļ.

Deleģēto regulu (ES) 2016/301 atceļ.

23. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 21. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 7. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 382/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai (OV L 111, 15.4.2014., 36. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 30. novembra Deleģētā regula (ES) 2016/301, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prospektu apstiprināšanu un publicēšanu un sludinājumu izplatīšanu un groza Komisijas Regulu (EK)Nr. 809/2004 (OV L 58, 4.3.2016., 13. lpp.).

(5)  Komisijas 2019. gada 14. marts Deleģētā regula (ES) 2019/980, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK)Nr. 809/2004 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 26 lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

NEFINANŠU VIENĪBAS (PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI)

Ieraksts, kas atzīmēts ar “*”, attiecas uz obligāto informāciju vai atbilstošo informāciju, ja emitents neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS). Emitents var izmantot atšķirīgu nosaukumu, lai sniegtu būtībā to pašu informāciju, kas norādīta tabulā, ja šis alternatīvais nosaukums tiek izmantots tā finanšu pārskatos.

Ieraksts, kas atzīmēts ar “#”, norāda, ka šī informācija ir obligāta, ja tā parādās citur prospektā.

Ieraksts, kas ir atzīmēts ar “~” attiecībā uz slēgta tipa fondiem, attiecas uz ieguldījumiem patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tajā pašā datumā, kad ir noteikta neto aktīvu vērtība (NAV).

1. tabula

Ienākumu pārskats nefinanšu vienībām (pašu kapitāla vērtspapīri)

 

Gads

–1. gads

–2. gads

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Kopā ieņēmumi

 

 

 

 

 

*Pamatdarbības peļņa/zaudējumi vai cits līdzīgs finanšu darbības rezultātu rādītājs, ko emitents izmanto finanšu pārskatos

 

 

 

 

 

*Neto peļņa vai zaudējumi (attiecībā uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem neto peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma pašu kapitāla turētājiem)

 

 

 

 

 

#Ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

 

 

 

 

 

#Pamatdarbības peļņas norma

 

 

 

 

 

#Neto peļņas norma

 

 

 

 

 

#Ieņēmumi par akciju

 

 

 

 

 


2. tabula

Bilance nefinanšu vienībām (pašu kapitāla vērtspapīri)

 

Gads

–1. gads

–2. gads

Starpperioda rādītājs

*Kopā aktīvi

 

 

 

 

*Kopā pašu kapitāls

 

 

 

 

#Neto finanšu parāds (ilgtermiņa parāds plus īstermiņa parāds mīnus nauda)

 

 

 

 


3. tabula

Naudas plūsmas pārskats nefinanšu vienībām (pašu kapitāla vērtspapīri)

 

Gads

–1. gads

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Attiecīgas neto naudas plūsmas no pamatdarbības un/vai naudas plūsmas no ieguldījumu darbībām, un/vai nauda no finansēšanas darbībām

 

 

 

 


II PIELIKUMS

NEFINANŠU VIENĪBAS (VĒRTSPAPĪRI, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI)

Ieraksts, kas atzīmēts ar “*”, attiecas uz obligāto informāciju vai atbilstošo informāciju, ja emitents neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS). Emitents var izmantot atšķirīgu nosaukumu, lai sniegtu būtībā to pašu informāciju, kas norādīta tabulā, ja šis alternatīvais nosaukums tiek izmantots tā finanšu pārskatos.

Ieraksts, kas atzīmēts ar “#”, norāda, ka šī informācija ir obligāta, ja tā parādās citur prospektā.

Ieraksts, kas ir atzīmēts ar “~” attiecībā uz slēgta tipa fondiem, attiecas uz ieguldījumiem patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tajā pašā datumā, kad ir noteikta neto aktīvu vērtība (NAV).

1. tabula

Ienākumu pārskats par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

 

Gads

–1. gads

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Pamatdarbības peļņa/zaudējumi vai cits līdzīgs finanšu darbības rezultātu rādītājs, ko emitents izmanto finanšu pārskatos

 

 

 

 


2. tabula

Vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, bilance

 

Gads

–1. gads

Starpperioda rādītājs

*Neto finanšu parāds (ilgtermiņa parāds plus īstermiņa parāds mīnus nauda)

 

 

 

#Apgrozāmā kapitāla rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)

 

 

 

#Parāda un pašu kapitāla attiecība (kopā saistības/kopā akcionāru pašu kapitāls)

 

 

 

#Procentu seguma koeficients (pamatdarbības ienākumi/procentu izdevumi)

 

 

 


3. tabula

Naudas plūsmas pārskats par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri

 

Gads

–1. gads

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Neto naudas plūsmas no pamatdarbības

 

 

 

 

*Neto naudas plūsmas no finansēšanas darbībām

 

 

 

 

*Neto naudas plūsmas no ieguldījumu darbībām

 

 

 

 


III PIELIKUMS

KREDĪTIESTĀDES (PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN VĒRTSPAPĪRI, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI)

Ieraksts, kas atzīmēts ar “*”, attiecas uz obligāto informāciju vai atbilstošo informāciju, ja emitents neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS). Emitents var izmantot atšķirīgu nosaukumu, lai sniegtu būtībā to pašu informāciju, kas norādīta tabulā, ja šis alternatīvais nosaukums tiek izmantots tā finanšu pārskatos.

Ieraksts, kas atzīmēts ar “#”, norāda, ka šī informācija ir obligāta, ja tā parādās citur prospektā.

Ieraksts, kas ir atzīmēts ar “~” attiecībā uz slēgta tipa fondiem, attiecas uz ieguldījumiem patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tajā pašā datumā, kad ir noteikta neto aktīvu vērtība (NAV).

1. tabula.

Ienākumu pārskats kredītiestādēm

 

Gads

–1. gads

–2. gads (1)

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Neto procentu ienākumi (vai līdzvērtīgi)

 

 

 

 

 

*Neto ienākumi no maksām un komisijām

 

 

 

 

 

*Neto zaudējumi no finanšu aktīvu vērtības samazinājuma

 

 

 

 

 

*Neto tirdzniecības ienākumi

 

 

 

 

 

*Emitenta izmantotais finanšu darbības rezultātu rādītājs finanšu pārskatos, piemēram, pamatdarbības peļņa

 

 

 

 

 

*Neto peļņa vai zaudējumi (attiecībā uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem neto peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma pašu kapitāla turētājiem)

 

 

 

 

 

#Ieņēmumi par akciju (tikai pašu kapitāla emitentiem)

 

 

 

 

 


2. tabula.

Bilance kredītiestādēm

 

Gads

–1. gads

–2. gads (2)

Starpperioda rādītājs

#Vērtība kā pēdējā uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa (“SREP”) iznākums

*Kopā aktīvi

 

 

 

 

 

*Augstākas prioritātes parāds

 

 

 

 

 

*Pakārtots parāds

 

 

 

 

 

*Aizdevumi un debitoru parādi no klientiem (neto)

 

 

 

 

 

*Klientu noguldījumi

 

 

 

 

 

*Kopā pašu kapitāls

 

 

 

 

 

#Ienākumus nenesoši aizdevumi (pamatojoties uz neto uzskaites vērtību)/aizdevumi un debitoru parādi

 

 

 

 

 

#Pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs vai cits attiecīgs kapitāla pietiekamības rādītājs atkarībā no emisijas

 

 

 

 

 

#Kopā kapitāla rādītājs

 

 

 

 

 

#Sviras rādītājs, kas aprēķināts saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu

 

 

 

 

 


(1)  Jānorāda finanšu pamatinformācija par virkni gadu, uz kuriem attiecas attiecīgā informācijas prasība saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/980.

(2)  Jānorāda finanšu pamatinformācija par virkni gadu, uz kuriem attiecas attiecīgā informācijas prasība saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/980.


IV PIELIKUMS

APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS (PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN VĒRTSPAPĪRI, KAS NAV PAŠU KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI)

Ieraksts, kas atzīmēts ar “*”, attiecas uz obligāto informāciju vai atbilstošo informāciju, ja emitents neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS). Emitents var izmantot atšķirīgu nosaukumu, lai sniegtu būtībā to pašu informāciju, kas norādīta tabulā, ja šis alternatīvais nosaukums tiek izmantots tā finanšu pārskatos.

Ieraksts, kas atzīmēts ar “#”, norāda, ka šī informācija ir obligāta, ja tā parādās citur prospektā.

Ieraksts, kas ir atzīmēts ar “~” attiecībā uz slēgta tipa fondiem, attiecas uz ieguldījumiem patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tajā pašā datumā, kad ir noteikta neto aktīvu vērtība (NAV).

1. tabula

Ienākumu pārskats apdrošināšanas sabiedrībām

 

Gads

–1. gads

–2. gads (1)

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Neto prēmijas

 

 

 

 

 

*Neto labumi un atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

*Ieņēmumi pirms nodokļiem

 

 

 

 

 

*Pamatdarbības peļņa (nošķirot dzīvības apdrošināšanu un nedzīvības apdrošināšanu)

 

 

 

 

 

*Neto peļņa vai zaudējumi (attiecībā uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem neto peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma pašu kapitāla turētājiem)

 

 

 

 

 

#Ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (neto prēmijas)

 

 

 

 

 

#Ieņēmumi par akciju (tikai pašu kapitāla emitentiem)

 

 

 

 

 


2. tabula

Bilance apdrošināšanas sabiedrībām

 

Gads

–1. gads

–2. gads (2)

Starpperioda rādītājs

*Ieguldījumi, tostarp finanšu aktīvi, kas saistīti ar tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem

 

 

 

 

*Kopā aktīvi

 

 

 

 

*Apdrošināšanas līguma saistības

 

 

 

 

*Finanšu saistības

 

 

 

 

*Kopā saistības

 

 

 

 

*Kopā pašu kapitāls

 

 

 

 

#Maksātspējas seguma koeficients (“Maksātspēja II” koeficients) vai cits attiecīgs prudenciālas kapitāla prasības koeficients atkarībā no emisijas

 

 

 

 

#Zaudējumu koeficients

 

 

 

 

#Kombinēts koeficients (prasības + izdevumi/prēmijas par periodu)

 

 

 

 


(1)  Jānorāda finanšu pamatinformācija par virkni gadu, uz kuriem attiecas attiecīgā informācijas prasība saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/980.

(2)  Jānorāda finanšu pamatinformācija par virkni gadu, uz kuriem attiecas attiecīgā informācijas prasība saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/980.


V PIELIKUMS

ĪPAŠAM NOLŪKAM DIBINĀTAS SABIEDRĪBAS (“SPV”), KAS EMITĒ AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTUS VĒRTSPAPĪRUS

Ieraksts, kas atzīmēts ar “*”, attiecas uz obligāto informāciju vai atbilstošo informāciju, ja emitents neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS). Emitents var izmantot atšķirīgu nosaukumu, lai sniegtu būtībā to pašu informāciju, kas norādīta tabulā, ja šis alternatīvais nosaukums tiek izmantots tā finanšu pārskatos.

Ieraksts, kas atzīmēts ar “#”, norāda, ka šī informācija ir obligāta, ja tā parādās citur prospektā.

Ieraksts, kas ir atzīmēts ar “~” attiecībā uz slēgta tipa fondiem, attiecas uz ieguldījumiem patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tajā pašā datumā, kad ir noteikta neto aktīvu vērtība (NAV).

1. tabula

Ienākumu pārskats īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām attiecībā uz vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem

 

Gads

–1. gads

*Neto peļņa vai zaudējumi

 

 


2. tabula

Bilance īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām attiecībā uz vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem

 

Gads

–1. gads

*Kopā aktīvi

 

 

*Kopā saistības

 

 

*Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 

 

*Atvasinātie finanšu aktīvi

 

 

*Nefinanšu aktīvi, ja tie ir būtiski vienības darījumdarbībai

 

 

*Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 

 

*Atvasinātās finanšu saistības

 

 


VI PIELIKUMS

SLĒGTA TIPA FONDI

Ieraksts, kas atzīmēts ar “*”, attiecas uz obligāto informāciju vai atbilstošo informāciju, ja emitents neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS). Emitents var izmantot atšķirīgu nosaukumu, lai sniegtu būtībā to pašu informāciju, kas norādīta tabulā, ja šis alternatīvais nosaukums tiek izmantots tā finanšu pārskatos.

Ieraksts, kas atzīmēts ar “#”, norāda, ka šī informācija ir obligāta, ja tā parādās citur prospektā.

Ieraksts, kas ir atzīmēts ar “~” attiecībā uz slēgta tipa fondiem, attiecas uz ieguldījumiem patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tajā pašā datumā, kad ir noteikta neto aktīvu vērtība (NAV).

1. tabula.

Papildu informācija par slēgta tipa fondiem

Akciju kategorija

Kopā NAV

Akciju/daļu skaits

~NAV/akcija vai tirgus cena/akcija/daļa

#Fonda iepriekšējie darbības rezultāti

A

XXX

XX

X

 

 

Vispārējā kopsumma

Vispārējā kopsumma

 

 


2. tabula.

Ienākumu pārskats slēgta tipa fondiem

 

Gads

–1. gads

–2. gads

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošs starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

*Kopā neto ienākumi/neto ienākumi no ieguldījumiem vai kopā ienākumi pirms pamatdarbības izdevumiem

 

 

 

 

 

*Neto peļņa/(zaudējumi)

 

 

 

 

 

*No darbības rezultātiem atkarīga maksa (uzkrāta/samaksāta)

 

 

 

 

 

*Ieguldījumu pārvaldības maksa (uzkrāta/samaksāta)

 

 

 

 

 

*Jebkāda cita būtiska maksa (uzkrāta/samaksāta) pakalpojumu sniedzējiem

 

 

 

 

 

#Ieņēmumi par akciju

 

 

 

 

 


3. tabula.

Bilance slēgta tipa fondiem

 

Gads

–1. gads

–2. gads

Starpperioda rādītājs

*Kopā neto aktīvi

 

 

 

 

#Sviras rādītājs

 

 

 

 


VII PIELIKUMS

MAŠĪNLASĀMI DATI, KAS JĀIESNIEDZ EVTI

1. tabula

Numurs

Datu lauks

Ziņojamie dati

Ziņošanai izmantojamais formāts un standarts

1.

Valsts identifikators

Augšupielādētā ieraksta unikāls identifikators, ko piešķīrusi nosūtītāja valsts kompetentā iestāde

{ALPHANUM-50}

2.

Saistītais valsts identifikators

Tāda ieraksta unikāls identifikators, uz kuru attiecas augšupielādētais ieraksts, ko piešķīrusi nosūtītāja valsts kompetentā iestāde

Neziņo, ja saistīto valsts identifikatoru nepiemēro

{ALPHANUM-50}

3.

Nosūtītāja dalībvalsts

Tās dalībvalsts valsts kods, kura ir apstiprinājusi augšupielādēto ierakstu vai kurā augšupielādētais ieraksts tika iesniegts

{COUNTRYCODE_2}

4.

Saņēmēja(-as) dalībvalsts(-is)

Tās (to) dalībvalsts(-u) valsts kods, kurai(-ām) ir jāpaziņo augšupielādētais ieraksts

Ja jāziņo par vairākām dalībvalstīm, 4. lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{COUNTRYCODE_2}

5.

Dokumenta veids

Augšupielādētā(-o) dokumenta(-u) veids

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

“BPFT” – pamatprospekts ar galīgajiem noteikumiem

“BPWO” – pamatprospekts bez galīgajiem noteikumiem

“STDA” – atsevišķs prospekts

“REGN” – reģistrācijas dokuments

“URGN” – vispārējais reģistrācijas dokuments

“SECN” – vērtspapīru apraksts

“FTWS” – galīgie noteikumi, tostarp tiem pievienotās konkrētās emisijas kopsavilkums

“SMRY” – kopsavilkums

“SUPP” – papildinājums

“SUMT” – kopsavilkuma tulkojums

“COAP” – apstiprinājuma sertifikāts

“AMND” – grozījumi

Ja paziņo vairākus dokumentus, [5] lauku ziņo tik reižu, cik nepieciešams, lai aprakstītu katru dokumentu, kas veido ierakstu

6.

Struktūras veids

Prospektam izvēlētais formāts

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

“SNGL” – viena dokumenta prospekts

“SPWS” – prospekts, kas sastāv no atsevišķiem dokumentiem ar kopsavilkumu

“SPWO” – prospekts, kas sastāv no atsevišķiem dokumentiem bez kopsavilkuma

7.

Apstiprināšanas vai iesniegšanas datums

Augšupielādētā ieraksta apstiprināšanas vai iesniegšanas datums

{DATEFORMAT}

8.

Valoda

ES valoda, kurā ir sagatavots augšupielādētais ieraksts

{LANGUAGE}

9.

Piedāvātāja standarta nosaukums

Piedāvātāja vārds un uzvārds, ja piedāvātājs ir fiziska persona

Ja jāziņo par vairākiem piedāvātājiem, [9] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{ALPHANUM-280}

10.

Garantijas devēja standarta nosaukums

Garantijas devēja vārds un uzvārds, ja garantijas devējs ir fiziska persona

Ja jāziņo par vairākiem garantijas devējiem, [10] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{ALPHANUM-280}

11.

Emitenta JPI

Emitenta juridiskās personas identifikators

Ja jāziņo par vairākiem emitentiem, [11] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{LEI}

12.

Piedāvātāja JPI

Piedāvātāja juridiskās personas identifikators

Ja jāziņo par vairākiem piedāvātājiem, [12] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{LEI}

13.

Garantijas devēja JPI

Garantijas devēja juridiskās personas identifikators

Ja jāziņo par vairākiem garantijas devējiem, [13] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{LEI}

14.

Piedāvātāja dzīvesvieta

Piedāvātāja dzīvesvieta, ja piedāvātājs ir fiziska persona

Ja jāziņo par vairākiem piedāvātājiem, [14] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{COUNTRYCODE_2}

15.

Garantijas devēja dzīvesvieta

Garantijas devēja dzīvesvieta, ja garantijas devējs ir fiziska persona

Ja jāziņo par vairākiem garantijas devējiem, [15] lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{COUNTRYCODE_2}

16.

FISN

Vērtspapīra finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

{FISN}

17.

ISIN

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

{ISIN}

18.

CFI

Finanšu instrumenta koda klasifikācija

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

{CFI_CODE}

19.

Emisijas valūta

Kods, kas apzīmē valūtu, kurā denominēta nominālvērtība vai nosacītā vērtība

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

{CURRENCYCODE_3}

20.

Vienas vienības nominālvērtība

Vienības nominālvērtība vai nosacītā vērtība emisijas valūtā

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

Lauks, kas attiecas uz vērtspapīriem ar definētu nominālvērtību

{DECIMAL-18/5}

21.

Pamatā esošā aktīva identifikators vai nosaukums

Pamatā esošā vērtspapīra/indeksa ISIN kods vai pamatā esošā vērtspapīra/indeksa nosaukums, ja ISIN nav

Vērtspapīru groza gadījumā tas attiecīgi jāidentificē

Lauks, kas attiecas uz vērtspapīriem ar definētu pamatā esošo aktīvu Šis lauks ir jāatkārto par šādu vērtspapīru katru ISIN

Par vienu pamatā esošu aktīvu:

Ja vērtspapīram vai indeksam jau ir ISIN: {ISIN}

Ja indeksam nav ISIN: {INDEX}

Pārējos gadījumos: {ALPHANUM-50}

Par vairākiem pamatā esošiem aktīviem (vairāk nekā viens): “BSKT”

22.

Termiņš vai beigu termiņš

Vērtspapīra termiņš vai beigu termiņš (attiecīgā gadījumā)

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

Lauks, kas attiecas uz vērtspapīriem ar definētu termiņu

{DATEFORMAT}

Attiecībā uz nenoteikta termiņa parāda vērtspapīriem 22. lauku aizpilda ar vērtību 9999–12–31.

23.

Piedāvātais apjoms

Piedāvāto vērtspapīru skaits

Lauks, kas attiecas tikai uz pašu kapitālu

Šis lauks ir jāatkārto par katru piemērojamo ISIN

{INTEGER-18}

Vai nu kā viena vērtība, vērtību diapazons, maksimums

24.

Piedāvātā cena

Cena par piedāvāto vērtspapīru naudas izteiksmē Cenas valūta ir emisijas valūta

Lauks, kas attiecas tikai uz pašu kapitālu

Šis lauks ir jāatkārto par katru piemērojamo ISIN

{DECIMAL-18/5}

Vai nu kā viena vērtība, vērtību diapazons, maksimums

“PNDG”, ja piedāvātā cena nav pieejama, bet tiek izskatīta

“NOAP”, ja piedāvātā cena nav piemērojama

25.

Piedāvātā atlīdzība

Kopējā piedāvātā summa emisijas valūtas naudas vērtībā

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

{DECIMAL-18/5}

Vai nu kā viena vērtība, vērtību diapazons, maksimums

“PNDG”, ja piedāvātā atlīdzība nav pieejama, bet tiek izskatīta

“NOAP”, ja piedāvātā atlīdzība nav piemērojama

26.

Vērtspapīra veids

Pašu kapitāla vērtspapīru un vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, kategoriju klasifikācija

Šis lauks ir jāatkārto par katru ISIN

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

Pašu kapitāls

“SHRS”: akcija

“UCEF”: vienība vai akcija slēgta tipa fondos

“CVTS”: konvertējams vērtspapīrs

“DRCP”: depozitārais sertifikāts

“OTHR”: cits pašu kapitāls

Parāds

“DWLD”: parāds ar vienas vienības nominālvērtību vismaz 100 000 EUR

“DWHD”: parāds ar vienas vienības nominālvērtību mazāk par 100 000 EUR

“DLRM”: parāds ar vienas vienības nominālvērtību mazāk par 100 000 EUR, ko tirgo regulētā tirgū, kas ir pieejams tikai kvalificētiem ieguldītājiem

“ABSE”: ABS (ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs)

“DERV”: atvasināts vērtspapīrs

27.

Piedāvājuma/atļaujas veids

Taksonomija saskaņā ar Prospektu regulu un FITD/FITR

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

“IOWA”: sākotnējais piedāvājums bez atļaujas tirdzniecības veikšanai/iekļaušanas fondu biržas sarakstā

“SOWA”: otrreizējais piedāvājums bez atļaujas tirdzniecības veikšanai/iekļaušanas fondu biržas sarakstā

“IRMT”: sākotnēja atļauja tirdzniecības veikšanai regulētā tirgū

“IPTM”: sākotnēja atļauja tirdzniecības veikšanai regulētā tirgū, pārejot no iepriekšējas tirdzniecības DTS (daudzpusēja tirdzniecības sistēma)

“IMTF”: sākotnēja atļauja tirdzniecības veikšanai DTS ar publisku piedāvājumu

“SIRM”: sekundāra emisija regulētā tirgū vai DTS

28.

Tirdzniecības vietas, kurā sākotnēji tiek atļauts veikt vērtspapīra tirdzniecību, raksturojums

Taksonomija saskaņā ar Prospektu regulu un FITD/FITR

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

“RMKT”: regulēts tirgus pieejams visiem ieguldītājiem

“RMQI”: regulēts tirgus vai tā segments, paredzēts tikai kvalificētiem ieguldītājiem

“MSGM”: DTS, kas ir MVU izaugsmes tirgus

“MLTF”: DTS, kas nav MVU izaugsmes tirgus

29.

Informācijas atklāšanas režīms

Pielikuma numurs, saskaņā ar kuru prospekts ir sagatavots, ievērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) []

Ja jāpaziņo vairāki pielikumi, 29. lauku paziņo tik reižu, cik nepieciešams

{INTEGER-2} No 1 līdz [29]

30.

ES izaugsmes prospekta kategorija

Iemesls, uz kura pamata tika izmantots ES izaugsmes prospekts

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

“S15A”: MVU saskaņā ar Prospektu regulas 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu

“I15B”: emitents, kas nav MVU saskaņā ar Prospektu regulas 15. panta 1. punkta b) apakšpunktu

“I15C”: emitents, kas nav MVU saskaņā ar Prospektu regulas 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu

“O15D”: vērtspapīru piedāvātājs saskaņā ar Prospektu regulas 15. panta 1. punkta d) apakšpunktu


2. tabula

Simbols

Datu veids

Definīcija

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks

{CFI_CODE}

6 zīmes

CFI kods, kā definēts ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 burtciparu zīmes

Valsts divburtu kods, definēts ar ISO 3166-1 par valsts kodiem (ar 2 burtiem)

{DATEFORMAT}

Datumi šādā formātā: GGGG-MM-DD

Datumus norāda pēc koordinētā universālā laika.

ISO 8601 datuma formāts

{LANGUAGE}

Divu burtu kods

ISO 639-1

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, kas definēts ISO 17442

{FISN}

35 burtciparu zīmes ar šādu struktūru

FISN kods, definēts ISO 18774

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, definēts ISO 6166

{CURRENCYCODE_3}

3 burtciparu zīmes

Valūtas trīsburtu kods, definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem

{DECIMAL-n/m}

Decimāldaļskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata

Ciparu lauks

Decimāldaļu atdalītājs ir “.” (punkts)

Vērtības noapaļo un nesaīsina

{INTEGER-n}

Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem

Ciparu lauks

{INDEX}

4 burtu zīmes

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – ķīlu zīmes

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

“MOSP” – MOSPRIM

“NIBO” – NIBOR

“PRBO” – PRIBOR

“TLBO” – TELBOR

“WIBO” – WIBOR

“TREA” – valsts parādzīmes

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums


Top