EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/912 (2019. gada 28. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/3872

OV L 146, 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/912

(2019. gada 28. maijs),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 143. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 650/2014 (2) ir noteikts tās informācijas formāts, struktūra, satura uzskaitījums un ikgadējās publicēšanas datums, kas kompetentajām iestādēm jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 143. pantu. Informācija, kas kompetentajām iestādēm ir jāpublicē saskaņā ar minēto īstenošanas regulu, tagad būtu jāatjaunina, lai panāktu konsekvenci ar izmaiņām, kas veiktas iestāžu uzraudzības sistēmā.

(2)

Ir svarīgi, lai kompetento iestāžu publicētā informācija būtu kvalitatīva un viegli salīdzināma. Tāpēc būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 5. pants, lai precizētu, ka kompetentajām iestādēm būtu jāvāc tikai apkopotie statistikas dati no iestādēm, kas ir to uzraudzībā, un jāprecizē, par kuru laikposmu dati ir jāziņo.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 I pielikumā ir noteiktas veidnes informācijas publicēšanai par katrā dalībvalstī pieņemtajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un vispārējām norādēm. Minētais pielikums būtu jāgroza, lai sniegtu noderīgāku un būtiskāku informāciju par to, kā kompetentās iestādes veic uzraudzību to jurisdikcijā.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 II pielikumā ir noteiktas veidnes informācijas publicēšanai par katrā dalībvalstī pieejamajām iespējām un rīcības brīvību. Minētais pielikums būtu jāgroza, lai ietvertu papildu iespējas un rīcības brīvību, kas izriet no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (3). Tas būtu arī jāgroza, lai ļautu nošķirt šo iespēju un rīcības brīvības pagaidu vai pastāvīgo raksturu un ļautu nošķirt šo iespēju un rīcības brīvības piemērošanu kredītiestādēm, no vienas puses, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, no otras puses.

(5)

EBI pamatnostādnes par uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu (SREP(4) būtu jāīsteno pārredzamākā veidā. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 III pielikums būtu jāgroza, lai iekļautu aprakstu par uzraudzības pieeju iekšējam likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesam (ILPNP).

(6)

Būtu jāizvairās no pārklāšanās un jāuzlabo kompetento iestāžu publicēto apkopoto statistikas datu salīdzināmība. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 IV pielikums būtu jāgroza, lai ņemtu vērā prudenciālās konsolidācijas līmeni, ko iestādes piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (5) Pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu.

(7)

Lai uzlabotu publicētās informācijas kvalitāti un ļautu labāk salīdzināt minēto informāciju, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 pielikumos noteiktajās veidnēs būtu jāiekļauj detalizētas norādes un instrukcijas.

(8)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(9)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37. pantu.

(10)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014 groza šādi:

1)

regulas 5. pantā otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju atjaunina katru gadu līdz 31. jūlijam. Minētā informācija attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu.

Kompetentās iestādes regulāri un jebkurā gadījumā līdz katra gada 31. jūlijam atjaunina minētās direktīvas 143. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz iestādēm, kurām piemēro to prudenciālo uzraudzību, ja vien pēdējā publicētā informācija nav mainījusies.”;

2)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

3)

II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

4)

III pielikumu aizstāj ar šās regulas III pielikuma tekstu;

5)

IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (OV L 185, 25.6.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

(4)  2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju attiecībā uz uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu (SREP), EBA/GL/2014/13.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.)

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

NOTEIKUMI UN NORĀDES

Veidņu saraksts

1. daļa

Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

2. daļa

Modeļa apstiprināšana

3. daļa

Specializētās kreditēšanas riska darījumi

4. daļa

Kredītriska mazināšana

5. daļa

Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

6. daļa

Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

7. daļa

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

8. daļa

Regulatīvie un finanšu pārskati

Vispārējas piezīmes par I pielikuma veidņu aizpildīšanu

Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

1. DAĻA

Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

 

Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana

Direktīvas 2013/36/ES noteikumi

Saites uz valsts tiesību aktu (1)

Atsauce(-s) uz valsts noteikumiem (2)

Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

 

(dd/mm/gggg)

020

I.

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. līdz 3. pants

 

 

 

030

II.

Kompetentās iestādes

4. līdz 7. pants

 

 

 

040

III.

Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

8. līdz 27. pants

 

 

 

050

1.

Vispārējas prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

8. līdz 21. pants

 

 

 

060

2.

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

22. līdz 27. pants

 

 

 

070

IV.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls

28. līdz 32. pants

 

 

 

080

V.

Noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

33. līdz 46. pants

 

 

 

090

1.

Vispārēji principi

33. līdz 34. pants

 

 

 

100

2.

Kredītiestāžu tiesības veikt uzņēmējdarbību

35. līdz 38. pants

 

 

 

110

3.

Pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošana

39. pants

 

 

 

120

4.

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pilnvaras

40. līdz 46. pants

 

 

 

130

VI.

Attiecības ar trešām valstīm

47. līdz 48. pants

 

 

 

140

VII.

Prudenciālā uzraudzība

49. līdz 142. pants

 

 

 

150

1.

Prudenciālās uzraudzības principi

49. līdz 72. pants

 

 

 

160

1.1.

Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts pilnvaras un pienākumi

49. līdz 52. pants

 

 

 

170

1.2.

Informācijas apmaiņa un dienesta noslēpums

53. līdz 62. pants

 

 

 

180

1.3.

Par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu juridisko pārraudzību atbildīgo personu pienākumi

63. pants

 

 

 

190

1.4.

Uzraudzības pilnvaras, pilnvaras noteikt sankcijas un pārsūdzības tiesības

64. līdz 72. pants

 

 

 

200

2.

Pārskatīšanas procesi

73. līdz 110. pants

 

 

 

210

2.1.

Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process

73. pants

 

 

 

220

2.2.

Iestāžu kārtība, procesi un mehānismi

74. līdz 96. pants

 

 

 

230

2.3.

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process

97. līdz 101. pants

 

 

 

240

2.4.

Uzraudzības pasākumi un pilnvaras

102. līdz 107. pants

 

 

 

250

2.5

Piemērošanas līmenis

108. līdz 110. pants

 

 

 

260

3.

Konsolidētā uzraudzība

111. līdz 127. pants

 

 

 

270

3.1.

Konsolidētās uzraudzības veikšanas principi

111. līdz 118. pants

 

 

 

280

3.2.

Finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības

119. līdz 127. pants

 

 

 

290

4.

Kapitāla rezerves

128. līdz 142. pants

 

 

 

300

4.1.

Rezerves

128. līdz 134. pants

 

 

 

310

4.2.

Pretciklisko kapitāla rezervju noteikšana un aprēķināšana

135. līdz 140. pants

 

 

 

320

4.3.

Kapitāla saglabāšanas pasākumi

141. līdz 142. pants

 

 

 

330

VIII.

Informācijas sniegšana, ko veic kompetentās iestādes

143. līdz 144. pants

 

 

 

340

IX.

Direktīvas 2002/87/EK grozījumi

150. pants

 

 

 

350

X.

Pārejas un nobeiguma noteikumi

151. līdz 165. pants

 

 

 

360

1.

Pārejas noteikumi par tādu iestāžu uzraudzību, kas izmanto uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

151. līdz 159. pants

 

 

 

370

2.

Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm

160. pants

 

 

 

380

3.

Nobeiguma noteikumi

161. līdz 165. pants

 

 

 


2. DAĻA

Modeļa apstiprināšana

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

 

Pieejas apraksts

 

Uzraudzības pieeja uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (IRB) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības kredītriskam

020

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IRB pieejas izmantošanai

[brīvā formā]

030

Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji

[brīvā formā]

040

Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem

[brīvā formā]

 

Uzraudzības pieeja uz iekšējiem modeļiem balstītās pieejas (IMA) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības tirgus riskam

050

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IMA pieejas izmantošanai

[brīvā formā]

060

Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji

[brīvā formā]

070

Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem

[brīvā formā]

 

Uzraudzības pieeja iekšējā modeļa metodes (IMM) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības darījuma partnera kredītriskam

080

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IMM pieejas izmantošanai

[brīvā formā]

090

Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji

[brīvā formā]

100

Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem

[brīvā formā]

 

Uzraudzības pieeja attīstītās mērīšanas pieejas (AMP) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības operacionālajam riskam

110

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu AMP izmantošanai

[brīvā formā]

120

Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji

[brīvā formā]

130

Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem

[brīvā formā]


3. DAĻA

Specializētās kreditēšanas riska darījumi

 

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikumi

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

010

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

020

153. panta 5. punkts

Vai kompetentā iestāde ir publicējusi norādes, lai precizētu, kā iestādēm būtu jāņem vērā 153. panta 5. punktā minētie faktori, piemērojot riska pakāpes specializētās kreditēšanas riska darījumiem?

[Jā/Nē]

030

Ja atbilde ir jā, tad sniedziet atsauci uz valsts norādēm

[atsauce uz valsts tiesību aktu]

040

Vai valsts norādes ir pieejamas angļu valodā?

[Jā/Nē]


4. DAĻA

Kredītriska mazināšana

 

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikumi

Apraksts

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

010

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

020

201. panta 2. punkts

Saraksta ar finanšu iestādēm – atbilstošiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem – vai galveno kritēriju šādu finanšu iestāžu identificēšanai publicēšana

Kompetentās iestādes publicē un uztur tādu finanšu iestāžu sarakstu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 201. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir atbilstoši nefondētās kredītaizsardzības devēji – vai arī galvenos kritērijus šādu atbilstošo nefondētās kredītaizsardzības devēju identificēšanai

Saraksts ar minētajām finanšu iestādēm vai galvenie kritēriji šādu iestāžu identificēšanai

[brīvā formā – kompetentās iestādes tīmekļa vietnē var iekļaut saiti uz šādu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem]

030

Piemērojamo prudenciālo prasību apraksts

Kompetentās iestādes publicē piemērojamo prudenciālo prasību aprakstu kopā ar atbilstošo finanšu iestāžu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem šādu finanšu iestāžu identificēšanai

To piemērojamo prudenciālo prasību apraksts, kuras piemēro kompetentā iestāde

[brīvā formā]

040

227. panta 2. punkta e) apakšpunkts

Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai

Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja darījums tiek veikts norēķinu sistēmā, kas ir piemērota šāda veida darījumiem

Sīkāks apraksts par to, kā kompetentā iestāde atzīst norēķinu sistēmu par piemērotu sistēmu

[brīvā formā]

050

227. panta 2. punkta f) apakšpunkts

Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai

Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja līguma vai darījuma dokumentācija ir standarta tirgus dokumentācija repo darījumiem vai šāda veida vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem

Dokumenti, kas atzīstami par standarta tirgus dokumentāciju

[brīvā formā]

060

229. panta 1. punkts

Novērtēšanas principi nekustamā īpašuma nodrošinājumam saskaņā ar IRB pieeju

Neatkarīgs vērtētājs var novērtēt nekustamo īpašumu hipotekārās vērtības apmērā vai zemāk tajās dalībvalstīs, kuras normatīvajos aktos paredzējušas stingrus kritērijus šādas hipotekārās vērtības novērtēšanai

Valsts tiesību aktos noteiktie kritēriji hipotekārās vērtības novērtēšanai

[brīvā formā]


5. DAĻA

Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

 

Direktīva 2013/36/ES

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikums

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

 

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

020

106. panta 1. punkta a) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm publicēt Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto informāciju biežāk nekā vienu reizi gadā un noteikt publicēšanas termiņus

Iestādēm piemērojamās publicēšanas biežums un termiņi

[brīvā formā]

030

106. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm izmantot īpašus informācijas nesējus un vietas tādām publikācijām, kas nav finanšu pārskati

Iestādēs izmantojamie īpaši informācijas nesēju veidi

[brīvā formā]

040

 

13. panta 1. un 2. punkts

Būtiski meitasuzņēmumi un tie meitasuzņēmumi, kas ir būtiski to vietējam tirgum, atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 Astotajā daļā norādīto informāciju individuāli vai subkonsolidēti

Kritēriji, kurus kompetentā iestāde piemēro, lai novērtētu meitasuzņēmuma būtiskumu

[brīvā formā]


6. DAĻA

Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

 

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikumi

Apraksts

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

 

010

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

020

7. panta 1. un 2. punkts

(Individuāls atbrīvojums meitasuzņēmumiem)

Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Piektajā un Astotajā daļā

Jebkuram meitasuzņēmumam var atļaut nepiemērot prasības, ja nepastāv vai nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt mātesuzņēmumu veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai

[brīvā formā]

030

7. panta 3. punkts

(Individuāls atbrīvojums mātes iestādēm)

Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Piektajā un Astotajā daļā

Jebkurai mātes iestādei var atļaut nepiemērot prasības, ja nepastāv vai nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu attiecībā pret mātes iestādi skaņā ar 7. panta 3. punkta a) apakšpunktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai

[brīvā formā]

040

8. pants

(Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)

Likviditātes prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā

Minētās prasības var atļaut nepiemērot apakšgrupā ietilpstošām iestādēm, ja tās ir noslēgušas līgumus, kas, ievērojot kompetento iestāžu prasības, paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp tām, lai ļautu iestādēm pildīt to aktuālās individuālās un kopējās saistības saskaņā ar 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai minētie līgumi paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp iestādēm likviditātes apakšgrupā

[brīvā formā]

050

9. panta 1. punkts

(Individuālas konsolidēšanas metode)

Atļauja mātes iestādēm iekļaut meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Piektajā un Astotajā daļā

Šo atļauju piešķir tikai tad, ja mātes iestāde sniedz kompetentajai iestādei pilnīgu skaidrojumu par to, ka nepastāv un nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai savlaicīgai tāda meitasuzņēmuma saistību nokārtošanai, kas iekļauts tā mātes iestādes prudenciālo prasību aprēķinā saskaņā ar 9. panta 2. punktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai

[brīvā formā]

060

10. pants

(Kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)

Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Astotajā daļā

Dalībvalstis var saglabāt un izmantot spēkā esošos valsts tiesību aktus attiecībā uz atbrīvojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 vai Direktīvu 2013/36/ES

Piemērojamie valsts tiesību akti / regulējums attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu

[atsauce uz valsts tiesību aktu]


7. DAĻA

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

 

Direktīva 2013/36/ES

Novērtēšanas kritēriji un informācija, kas ir vajadzīga, lai novērtētu tā potenciālā ieguvēja piemērotību, kas vēlas iegādāties kredītiestādi, un plānotās iegādes finansiālo pamatotību

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

 

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

020

23. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Potenciālā ieguvēja reputācija

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja godprātību

[brīvā formā]

030

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja profesionālo kompetenci

[brīvā formā]

040

Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu

[brīvā formā]

050

23. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Jebkura vadības struktūras locekļa un augstākās vadības locekļa, kurš vadīs kredītiestādes darbību, reputācija, zināšanas, iemaņas un pieredze

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē vadības struktūras locekļu un augstākās vadības locekļu reputāciju, zināšanas, iemaņas un pieredzi

[brīvā formā]

060

23. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāti

[brīvā formā]

070

Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu

[brīvā formā]

080

23. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Kredītiestādes atbilstība prudenciālajām prasībām

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai kredītiestāde būs vai nebūs spējīga izpildīt prudenciālās prasības

[brīvā formā]

090

23. panta 1. punkta e) apakšpunkts

Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai ir vai nav pamata aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu

[brīvā formā]

100

Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu

[brīvā formā]

110

23. panta 4. punkts

Saraksts ar informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāsaņem paziņojuma iesniegšanas brīdī.

Saraksts ar informāciju, kas potenciālajam ieguvējam jāiesniedz paziņojuma iesniegšanas brīdī, lai kompetentā iestāde varētu veikt potenciālā ieguvēja un plānotās iegādes novērtējumu

[brīvā formā]


8. DAĻA

Regulatīvie un finanšu pārskati

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

020

Pārskatu sniegšanas par finanšu informāciju īstenošana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

030

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktā iekļauto prasību piemēro arī iestādēm, kuras nepiemēro starptautiskos grāmatvedības standartus, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002?

[Jā/Nē]

040

Ja atbilde ir “jā”, tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm iestādēm?

[brīvā formā]

050

Ja atbilde ir “jā”, tad cik lielā mērā piemēro pārskatu sniegšanu? (solo/konsolidēti/subkonsolidēti)

[brīvā formā]

060

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?

[Jā/Nē]

070

Ja atbilde ir “jā”, tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?

[brīvā formā]

080

Ja atbilde ir “jā”, tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?

[brīvā formā]

090

Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?

[Jā/Nē]

100

Pārskatu sniegšanas par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām īstenošana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

110

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 1. punktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?

[Jā/Nē]

120

Ja atbilde ir “jā”, tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm finanšu sabiedrībām?

[brīvā formā]

130

Ja atbilde ir “jā”, tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?

[brīvā formā]

140

Ja atbilde ir “jā”, tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?

[brīvā formā]

150

Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?

[Jā/Nē]


(1)  Hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ir valsts tiesību akts, ar ko transponēts attiecīgais Savienības noteikums.

(2)  Detalizētas atsauces uz valsts noteikumiem, piemēram, attiecīgo sadaļu, nodaļu, punktu utt.


II PIELIKUMS

IESPĒJAS UN RĪCĪBAS BRĪVĪBA

Veidņu saraksts

1. daļa

Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61

2. daļa

Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

3. daļa

Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36/ES 94. pants)

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

1. DAĻA

Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61

 

Direktīva 2013/36/ES

Regula (ES) Nr. 575/2013

Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61

Adresāts

Tvērums

Nosaukums

Iespējas vai rīcības brīvības apraksts

Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) (1)

Valsts tiesību akts (2)

Atsauce(-s) (3)

Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)

Ziņas/komentāri

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

 

020

9. panta 2. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Atbrīvojums no aizlieguma personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus

Aizliegums personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus neattiecas uz dalībvalstīm, dalībvalstu reģionālajām valdībām vai pašvaldībām, vai starptautiskām publiskām organizācijām, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles, vai uz gadījumiem, kas nepārprotami paredzēti valsts vai Savienības tiesību aktos, ja uz minētajām darbībām attiecas noteikumi un kontrole, kas paredz noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

030

12. panta 3. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Sākotnējais kapitāls

Dalībvalstis var nolemt, ka kredītiestādes, kuras neatbilst prasībām par atsevišķu pašu kapitālu un kuras pastāvēja 1979. gada 15. decembrī, var turpināt savu darījumdarbību.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

040

12. panta 3. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Sākotnējais kapitāls

Kredītiestādes, par kurām dalībvalstis ir nolēmušas, ka tās var turpināt savu darījumdarbību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 12. panta 3. punktu, dalībvalstis var atbrīvot no Direktīvas 2013/36/ES 13. panta 1. punkta pirmajā daļā ietverto prasību ievērošanas.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

050

12. panta 4. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Sākotnējais kapitāls

Dalībvalstis var piešķirt atļauju īpašu kategoriju kredītiestādēm, kuru sākotnējais kapitāls ir mazāks par 5 miljoniem euro, ar nosacījumu, ka sākotnējais kapitāls nav mazāks par 1 miljonu euro un ka attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai un EBI iemeslus, kāpēc tā izmanto šo iespēju.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

060

21. panta 1. punkts

 

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Atbrīvojumi kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei

Kompetentās iestādes var piešķirt kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, atbrīvojumu no Direktīvas 2013/36/ES 10. un 12. pantā un 13. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

070

29. panta 3. punkts

 

 

Dalībvalstis

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Sākotnējais kapitāls attiecībā uz īpašiem ieguldījumu brokeru sabiedrību veidiem

Dalībvalstis var samazināt sākotnējā kapitāla minimālo summu no 25 000 euro līdz 50 000 euro, ja sabiedrībai nav atļauts turēt klientu naudu vai vērtspapīrus, slēgt darījumus savā vārdā vai veikt finanšu instrumentu izvietošanu ar neizvietoto instrumentu izpirkšanas garantiju.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

080

32. panta 1. punkts

 

 

Dalībvalstis

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus klauzula attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu

Dalībvalstis var turpināt piešķirt atļaujas tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un sabiedrībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2013/36/ES 30. pants, kuras pastāvējušas 1995. gada 31. decembrī vai agrāk un kuru pašu kapitāls ir mazāks par minētās direktīvas 28. panta 2. punktā, 29. panta 1. vai 3. punktā vai 30. pantā noteikto sākotnējā kapitāla līmeni.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

090

40. pants

 

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes informācijas, statistikas un uzraudzības vajadzībām var noteikt, ka visas kredītiestādes, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņo tām par savām darbībām attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs, jo īpaši, lai izvērtētu, vai filiāle ir nozīmīga saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 1. punktu.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

100

129. panta 2. punkts

 

 

Dalībvalstis

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt kapitāla saglabāšanas rezervi mazām un vidējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām

Atkāpjoties no 129. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

110

130. panta 2. punkts

 

 

Dalībvalstis

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt pretciklisku kapitāla rezervi mazām un vidējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām

Atkāpjoties no 130. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

120

133. panta 18. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Prasība uzturēt sistēmiskā riska rezervi

Dalībvalstis var piemērot sistēmiskā riska rezerves prasību visiem riska darījumiem.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

130

134. panta 1. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Sistēmiskā riska rezerves normas atzīšana

Citas dalībvalstis var atzīt sistēmiskā riska rezerves normu, kas noteikta saskaņā ar 133. pantu, un var piemērot šo rezerves normu iekšzemē atļauju saņēmušām iestādēm attiecībā uz riska darījumiem dalībvalstī, kura nosaka minēto rezerves normu.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

140

152. panta pirmā daļa

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes statistikas vajadzībām var pieprasīt visām kredītiestādēm, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņot uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm par savu darbību attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

150

152. panta otrā daļa

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Uzņēmējas dalībvalstis var pieprasīt, lai citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles tām sniegtu tādu pašu informāciju, kādu tās šajā nolūkā pieprasa no valsts kredītiestādēm.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

160

160. panta 6. punkts

 

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm

Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attiecībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas periodu var atzīt citas dalībvalstis.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

170

 

4. panta 2. punkts

 

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Procedūra attiecībā uz netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā

Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var atļaut tās daļas, kas veido līdzvērtīgu netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā, uzskatīt par tiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā ar nosacījumu, ka šāda netieša līdzdalība ir īpaši reglamentēta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos un, ieķīlājot tās kā nodrošinājumu, kreditoriem garantē līdzvērtīgu aizsardzību.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

180

 

6. panta 4. punkts

 

Kompetentās iestādes

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Prasību individuāla piemērošana

Gaidot Komisijas saskaņā ar 508. panta 3. punktu izstrādāto pārskatu, kompetentās iestādes, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības būtību, apjomu un sarežģītību, var tās atbrīvot no sestajā daļā (likviditāte) izklāstīto saistību izpildes.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

190

 

24. panta 2. punkts

 

 

 

Ziņošana un SFPS obligāta izmantošana

Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iestādes veic aktīvu un ārpusbilances posteņu novērtēšanu un pašu kapitāla noteikšanu saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

200

 

89. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums

Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtiskai līdzdalībai piemēro šādas prasības:

lai saskaņā ar šīs regulas trešo daļu aprēķinātu kapitāla prasības, iestādes piemēro riska pakāpi 1 250 % apmērā lielākajam no šādiem elementiem:

i)

šā panta 1. punktā minētās būtiskās līdzdalības apmēram, kas pārsniedz 15 % no atbilstošā kapitāla;

ii)

šā panta 2. punktā minētās būtiskās līdzdalības kopējam apmēram, kas pārsniedz 60 % no iestādes atbilstošā kapitāla;

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

201

 

89. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums

Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtiskai līdzdalībai piemēro šādas prasības:

kompetentās iestādes aizliedz iestādēm tādu 1. un 2. punktā minēto būtisko līdzdalību, kuras apmērs pārsniedz šajos punktos noteiktās atbilstošā kapitāla procentuālās attiecības.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

210

 

95. panta 2. punkts

 

Kompetentās iestādes

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus

Kompetentās iestādes var noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus, pašu kapitāla prasības kā pašu kapitāla prasības, kas būtu minētajām sabiedrībām saistošas saskaņā ar valstu transponēšanas pasākumiem, kuri ir spēkā 2013. gada 31. decembrī, attiecībā uz Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2006/48/EK.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

220

 

99. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Pārskati par pašu kapitāla prasībām un finanšu informācija

Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai minētās kredītiestādes piemērotu starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, lai ziņotu par pašu kapitālu konsolidēti atbilstīgi šīs regulas 24. panta 2. punktam ar mērķi sniegt arī finanšu informāciju, kā noteikts šā panta 2. punktā.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

230

 

124. panta 2. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, pēc vajadzības var noteikt augstākas riska pakāpes, nekā paredzēts 125. panta 2. punktā un 126. panta 2. punktā.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

240

 

129. panta 1. punkts

 

 

 

Riska darījumi segto obligāciju veidā

Kompetentās iestādes pēc apspriešanās ar EBI var daļēji nepiemērot pirmās daļas c) apakšpunktu un atļaut piemērot 2. kredītkvalitātes pakāpi attiecībā uz ne vairāk kā 10 % no emitentiestādes neatmaksāto segto obligāciju kopējo riska darījumu nominālvērtības ar nosacījumu, ka var dokumentēt iespējamās būtiskas koncentrācijas problēmas attiecīgajās dalībvalstīs saistībā ar minētajā apakšpunktā norādītās kredītkvalitātes 1. pakāpes prasības piemērošanu.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

250

 

164. panta 5. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Minimālās vērtības vidējiem svērtiem saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD) attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar īpašumiem

Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 101. pantu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus tendenču prognozes un jebkādus citus attiecīgus rādītājus, kompetentās iestādes periodiski, vismaz reizi gadā, izvērtē, vai šā panta 4. punktā minētās minimālās LGD vērtības ir pienācīgas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem mājokļu vai komerciāliem nekustamiem īpašumiem. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, var attiecīgos gadījumos noteikt augstākas minimālās vērtības vidējiem svērtiem LGD attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

260

 

178. panta, 1. punkts, b) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Parādnieka saistību neizpilde

Kompetentās iestādes var aizstāt 90 dienas ar 180 dienām riska darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu vai MVU komerciālo nekustamo īpašumu riska darījumu ar privātpersonām un MVU kategorijā, kā arī riska darījumiem ar publiskā sektora struktūrām.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

270

 

284. panta 4. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Riska darījuma vērtība

Kompetentās iestādes var pieprasīt par 1,4 augstāku α vai saskaņā ar 284. panta 9. punktu ļaut iestādēm izmantot pašu aplēses.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

280

 

284. panta 9. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Riska darījuma vērtība

Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm izmantot savas pašu alfa aplēses.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

290

 

327. panta 2. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Ieskaits starp konvertējamo un izlīdzinošo pozīciju pamatā esošajā instrumentā

Kompetentās iestādes var pieņemt pieeju, saskaņā ar kuru tiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētus konvertējamus vērtspapīrus konvertē, vai saskaņā ar kuru nosaka pašu kapitāla prasību, lai segtu visus zaudējumus, ko varētu izraisīt konvertēšana.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

300

 

395. panta 1. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Ierobežojumi lieliem riska darījumiem ar iestādēm

Kompetentās iestādes var noteikt lieliem riska darījumiem ar iestādēm mazāku ierobežojumu nekā EUR 150 000 000 .

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

310

 

400. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

320

 

400. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta b) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

330

 

400. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta c) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem, kas iestādei radušies ar tās mātesuzņēmumu vai filiālēm.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

340

 

400. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta d) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģionālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

350

 

400. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta e) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredītiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekonomikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievērojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

360

 

400. panta 2. punkta f) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta f) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

370

 

400. panta 2. punkta g) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta g) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

380

 

400. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta h) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditātes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērtspapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ieguldījumu kategorijai.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

390

 

400. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta i) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kompetento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņemot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

400

 

400. panta 2. punkta j) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta j) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz tiesību aktos pieprasītām garantijām, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kuru finansē, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

410

 

400. panta 2. punkta k) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta k) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes

Kompetentās iestādes

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

420

 

412. panta 5. punkts

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

430

 

412. panta 5. punkts

 

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

440

 

413. panta 3. punkts

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Stabila finansējuma prasība

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā, pirms Savienībā saskaņā ar 510. pantu ir noteikti un ieviesti saistoši stabila finansējuma prasību minimālie standarti.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

450

 

415. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Prasības pārskatu sniegšanai par likviditāti

Kompetentās iestādes, izmantojot uzraudzības instrumentus, var turpināt vākt informāciju, lai uzraudzītu atbilstību spēkā esošajiem valsts likviditātes standartiem, līdz pilnībā ir ieviestas saistošas likviditātes prasības.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

460

 

420. panta 2. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes izejošās naudas plūsmas likme

Kompetentās iestādes var piemērot izejošās plūsmas likmi līdz 5 % tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistītiem produktiem, kā minēts 429. pantā un 1. pielikumā.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

470

 

467. panta 2. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Atkāpjoties no 467. panta 1. punkta, kompetentās iestādes gadījumos, kad šāda procedūra tika piemērota pirms 2014. gada 1. janvāra, var ļaut iestādēm neiekļaut nevienā no pašu kapitāla pozīcijām nerealizēto peļņu vai zaudējumus no riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā ES apstiprinātajā 39. SGS.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

480

 

467. panta 3. punkta otrā daļa

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 467. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā noteiktajos diapazonos.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

490

 

468. panta 2. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm iekļaut to pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā to nerealizēto peļņu patiesajā vērtībā 100 % apmērā, ja saskaņā ar 467. pantu iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā ir jāiekļauj nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

500

 

468. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes nosaka un publicē 468. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajos diapazonos nerealizētajai peļņai, kas tiek izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla, piemērojamo procentuālo attiecību.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

510

 

471. panta 1. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

520

 

473. panta 1. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Grozījumu ieviešana 19. SGS

Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm, kas sagatavo to pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru piemēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

530

 

478. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos katram no turpmāk minētajiem atskaitījumiem:

a)

36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasītie individuālie atskaitījumi, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības;

b)

to atliktā nodokļa aktīvu kopējā summa, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu;

c)

katrs no 56. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem;

d)

katrs no 66. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

540

 

479. panta 4. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

550

 

480. panta 3. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

560

 

481. panta 5. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi

Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam filtram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības minētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

570

 

486. panta 6. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 486. panta 5. punktā noteiktajos diapazonos.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

580

 

495. panta 1. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi IRB pieejai

Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrīvot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

590

 

496. panta 1. punkts

 

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska darījumiem segto obligāciju veidā

Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, var pilnībā vai daļēji nepiemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

600

 

 

10. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība (LCR) — likvīdie aktīvi

Likviditātes rezerve, ko kredītiestāde tur centrālajā bankā, ir atpazīstama kā 1. līmeņa aktīvs ar nosacījumu, ka to var atsaukt spriedzes apstākļos. Mērķi, saskaņā ar kuriem centrālās bankas rezerves var atsaukt, piemērojot šo pantu, jānosaka nolīgumā starp kompetento iestādi un ECB vai centrālo banku.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

610

 

 

10. panta 2. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība (LCR) — likvīdie aktīvi

Šā panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju tirgus vērtībai piemēro minimums 7 % diskontu. Izņemot, kā 15. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteikts attiecībā uz KIU daļām un ieguldījumu apliecībām, diskonts netiek prasīts attiecībā uz atlikušo 1. līmeņa aktīvu vērtību.

Tie gadījumi, kad augstāki diskonti tika noteikti visai aktīvu klasei (visiem aktīviem, kuriem saskaņā ar Likviditātes seguma prasības Deleģēto regulu piemēro konkrētu un diferencētu diskontu) (piemēram, visām 1. līmeņa segtajām obligācijām, utt.).

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

620

 

 

12. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība — 2.B līmeņa aktīvi

Akcijas var būt 2.B līmeņa aktīvi, ja tās veido daļu no dalībvalsts vai trešās valsts būtiska akciju indeksa, ko par tādu atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde vai attiecīgā trešās valsts publiskā iestāde.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

630

 

 

12. panta 3. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība — 2.B līmeņa aktīvi

Kredītiestādēm, kuras saskaņā ar saviem statūtiem reliģisku apsvērumu dēļ nedrīkst turēt procentus nesošus aktīvus, kompetentā iestāde var ļaut atkāpties no šā panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkta ar nosacījumu, ka ir pierādījumi par nepietiekamu to procentus nenesošo aktīvu pieejamību, kuri atbilst šīm prasībām, un ka attiecīgie procentus nenesošie aktīvi ir pietiekami likvīdi privātos tirgos.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 

640

 

 

24. panta 6. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība — izejošās plūsmas no stabiliem noguldījumiem trešā valstī, kas atbilst 3 % likmei

Kompetentā iestāde savām kredītiestādēm var atļaut ar 3 % reizināt privātpersonu vai MVU noguldījumus, uz kuriem attiecas noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kura ir līdzvērtīga 1. punktā minētajai shēmai, ja trešā valsts to atļauj.

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

 


2. DAĻA

Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

 

Direktīva 2013/36/ES

Regula (ES) Nr. 575/2013

Adresāts

Tvērums

Nosaukums

Iespējas vai rīcības brīvības apraksts

Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (ja attiecas)

Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)

Valsts tiesību akts

Atsauces

Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)

Ziņas/komentāri

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

 

011

160. panta 6. punkts

 

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm

Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attiecībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas periodu var atzīt citas dalībvalstis.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

012

 

493. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

013

 

493. panta 3. punkta b) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

014

 

493. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem, kas iestādei radušies ar tās mātesuzņēmumu vai filiālēm.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

015

 

493. panta 3. punkta d) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģionālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

016

 

493. panta 3. punkta e) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredītiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekonomikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievērojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

017

 

493. panta 3. punkta f) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

018

 

493. panta 3. punkta g) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

019

 

493. panta 3. punkta h) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditātes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērtspapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ieguldījumu kategorijai.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

020

 

493. panta 3. punkta i) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kompetento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņemot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

021

 

493. panta 3. punkta j) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz tiesību aktos pieprasītām garantijām, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kuru finansē, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

022

 

493. panta 3. punkta k) apakšpunkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

023

 

412. panta 5. punkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

024

 

412. panta 5. punkts

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Likviditātes seguma prasība

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

025

 

413. panta 3. punkts

Dalībvalstis

Kredītiestādes

Stabila finansējuma prasība

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā, pirms Savienībā saskaņā ar 510. pantu ir noteikti un ieviesti saistoši stabila finansējuma prasību minimālie standarti.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

026

 

415. panta 3. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes

Prasības pārskatu sniegšanai par likviditāti

Kompetentās iestādes, izmantojot uzraudzības instrumentus, var turpināt vākt informāciju, lai uzraudzītu atbilstību spēkā esošajiem valsts likviditātes standartiem, līdz pilnībā ir ieviestas saistošas likviditātes prasības.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

027

 

467. panta 2. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Atkāpjoties no 467. panta 1. punkta, kompetentās iestādes gadījumos, kad šāda procedūra tika piemērota pirms 2014. gada 1. janvāra, var ļaut iestādēm neiekļaut nevienā no pašu kapitāla pozīcijām nerealizēto peļņu vai zaudējumus no riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā ES apstiprinātajā 39. SGS .

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

028

 

467. panta 3. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Procentuālā attiecība, kas piemērojama nerealizētajiem zaudējumiem saskaņā ar 467. panta 1. punktu, kuri iekļauti pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu aprēķinā (procentuālā attiecība minētā panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)

2014.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

029

2015.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

030

2016.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

031

2017.g. (80 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

032

 

468. panta 2. punkta otrā daļa

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm iekļaut to pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā to nerealizēto peļņu patiesajā vērtībā 100 % apmērā, ja saskaņā ar 467. pantu iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā ir jāiekļauj nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

033

 

468. panta 3. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes nosaka un publicē 468. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajos diapazonos nerealizētajai peļņai, kas tiek izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla, piemērojamo procentuālo attiecību.

2015.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

034

2016.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

035

2017.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

036

 

471. panta 1. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

037

 

473. panta 1. punkts

Kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Grozījumu ieviešana 19. SGS

Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm, kas sagatavo to pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru piemēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

038

 

478. panta 2. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Atliktā nodokļa aktīvu, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra, atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

Piemērojamā alternatīvā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)

2014.g. (0 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

039

2015.g. (10 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

040

2016.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

041

2017.g. (30 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

042

2018.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

043

2019.g. (50 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

044

2020.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

045

2021.g. (70 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

046

2022.g. (80 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

047

2023.g. (90 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

048

 

478. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz a) atsevišķajiem atskaitījumiem, kas pieprasīti saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktu, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības;

2014.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

049

2015.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

050

2016.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

051

2017.g. (80 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

052

 

478. panta 3. punkta b) apakšpunkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz b) to atliktā nodokļa aktīvu kopējo summu, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu;

2014.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

053

2015.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

054

2016.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

055

2017.g. (80 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

056

 

478. panta 3. punkta c) apakšpunkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz c) katru atskaitījumu, kas pieprasīts saskaņā ar 56. panta b–d punktu;

2014.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

057

2015.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

058

2016.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

059

2017.g. (80 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

060

 

478. panta 3. punkta d) apakšpunkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz d) katru atskaitījumu, kas pieprasīts saskaņā ar 66. panta b–d punktu.

2014.g. (20 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

061

2015.g. (40 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

062

2016.g. (60 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

063

2017.g. (80 % līdz 100 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

064

 

479. panta 4. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos.

2014.g. (0 % līdz 80 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

065

2015.g. (0 % līdz 60 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

066

2016.g. (0 % līdz 40 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

067

2017.g. (0 % līdz 20 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

068

 

480. panta 3. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos.

2014.g. (0,2 līdz 1,0)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

069

2015.g. (0,4 līdz 1,0)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

070

2016.g. (0,6 līdz 1,0)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

071

2017.g. (0,8 līdz 1,0)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

072

 

481. panta 1. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

 

Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 481. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos)

2014.g. (0 % līdz 80 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

073

2015.g. (0 % līdz 60 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

074

2016.g. (0 % līdz 40 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

075

2017.g. (0 % līdz 20 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

076

 

481. panta 5. punkts

 

 

Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi

Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam filtram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības minētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos.

2014.g. (0 % līdz 80 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

077

2015.g. (0 % līdz 60 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

078

2016.g. (0 % līdz 40 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

079

2017.g. (0 % līdz 20 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

080

 

486. panta 6. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 2. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)

2014.g. (60 % līdz 80 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

081

2015.g. (40 % līdz 70 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

082

2016.g. (20 % līdz 60 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

083

2017.g. (0 % līdz 50 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

084

2018.g. (0 % līdz 40 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

085

2019.g. (0 % līdz 30 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

086

2020.g. (0 % līdz 20 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

087

2021.g. (0 % līdz 10 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

088

Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 3. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)

2014.g. (60 % līdz 80 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

089

2015.g. (40 % līdz 70 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

090

2016.g. (20 % līdz 60 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

091

2017.g. (0 % līdz 50 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

092

2018.g. (0 % līdz 40 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

093

2019.g. (0 % līdz 30 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

094

2020.g. (0 % līdz 20 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

095

2021.g. (0 % līdz 10 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

096

Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus otrā līmeņa kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 4. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)

2014.g. (60 % līdz 80 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

097

2015.g. (40 % līdz 70 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

098

2016.g. (20 % līdz 60 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

099

2017.g. (0 % līdz 50 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

100

2018.g. (0 % līdz 40 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

101

2019.g. (0 % līdz 30 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

102

2020.g. (0 % līdz 20 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

103

2021.g. (0 % līdz 10 %)

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

104

 

495. panta 1. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas režīms attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi IRB pieejai

Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrīvot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

105

 

496. panta 1. punkts

 

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska darījumiem segto obligāciju veidā

Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, var pilnībā vai daļēji nepiemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.

[Gads]

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 


3. DAĻA

Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36 94. pants)

 

Direktīva 2013/36/ES

Adresāts

Tvērums

Noteikumi

Atklājamā informācija

Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)

Atsauces

Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)

Ziņas/komentāri

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

 

020

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Maksimālā attiecība starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu (% noteikts valsts tiesību aktos kā mainīgā daļa, ko dala ar atalgojuma nemainīgo daļu)

[Vērtība %]

[Jā/Nē]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

030

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Maksimālais līmenis attiecībai starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, ko akcionāri vai īpašnieki, vai iestādes dalībnieki var apstiprināt (% noteikts valsts tiesību aktos un aprēķināts kā mainīgā daļa, ko dala ar atalgojuma nemainīgo daļu)

[Vērtība %]

[Jā/Nē]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

040

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Maksimālā daļa no kopējā mainīgā atalgojuma, kurai var piemērot diskonta likmi (% no kopējā mainīgā atalgojuma)

[Vērtība %]

[Jā/Nē]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 

050

94. panta 1. punkta l) apakšpunkts

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

Apraksts par jebkādiem to instrumentu veidu un struktūras ierobežojumiem vai aizliegumiem, kurus var izmantot, lai piešķirtu mainīgo atalgojumu

[Teksts brīvā formā / vērtība]

[Jā/Nē]

Obligāti, ja “jā”

Obligāti, ja “jā”

 


(1)  “Jā” norāda, ka kompetentā iestāde vai dalībvalsts, kas ir pilnvarota izmantot attiecīgo iespēju vai rīcības brīvību, to ir izmantojusi.

“Nē” norāda, ka kompetentā iestāde vai dalībvalsts, kas ir pilnvarota izmantot attiecīgo iespēju vai rīcības brīvību, to nav izmantojusi.

“Nepiemēro” norāda, ka iespēju nav iespējams izmantot vai ka rīcības brīvības nav.

(2)  Valsts tiesību akta noteikuma teksts.

(3)  Atsauce valsts tiesību aktā un hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ietverts valsts tiesību akts, ar ko transponē attiecīgo Savienības noteikumu.


III PIELIKUMS

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process ( SREP )  (1)

010

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

020

SREP piemērošanas tvērums

(KPD 108. līdz 110. pants)

Apraksts par kompetentās iestādes pieeju SREP piemērošanas tvērumam, tostarp:

uz kāda veida iestādēm SREP attiecas/neattiecas, jo īpaši, ja tvērums atšķiras no Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2013/36/ES noteiktā;

augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot SREP tvērumu un dažādu SREP elementu novērtēšanas biežumu (2).

[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]

030

SREP elementu novērtējums

(KPD 74. līdz 96. pants)

Apraksts par kompetentās iestādes pieeju atsevišķu SREP elementu novērtēšanai (kā minēts EBI Pamatnostādnēs par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) – EBA/GL/2014/13), tostarp:

augsta līmeņa pārskats par novērtēšanas procesu un metodoloģiju, ko piemēro SREP elementu novērtēšanai, tostarp: 1) darījumdarbības modeļa analīze, 2) iekšējās pārvaldības un iestādes mēroga kontroļu novērtējums, 3) riska novērtējums kapitālam un 4) likviditātes un finansējuma risku novērtējums;

augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot atsevišķus SREP elementus, tostarp par to, kā ir piemērota iestāžu kategorizācija (3).

[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]

040

ICAAP un IALAP pārbaude un novērtēšana

(KPD 73., 86., 97., 98. un 103. pants)

Apraksts par kompetentās iestādes pieeju iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa (ILAAP) pārbaudei un novērtēšanai SREP ietvaros un jo īpaši ICAAP un ILAAP kapitāla un likviditātes aprēķinu ticamības novērtēšanai, lai noteiktu papildu pašu kapitāla un kvantitatīvas likviditātes prasības, tostarp (4):

pārskats par metodoloģiju, ko kompetentā iestāde piemēro iestāžu ICAAP un ILAAP pārbaudei;

Informācija/atsauce uz kompetentās iestādes prasībām par informācijas, kas saistīta ar ICAAP un ILAAP, iesniegšanu, jo īpaši attiecībā uz to, kāda informācija ir jāiesniedz;

informācija par to, vai kompetentajai iestādei ir jāveic neatkarīga ICAAP un ILAAP pārbaude.

[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]

050

Vispārējais SREP novērtējums un uzraudzības pasākumi

(KPD 102. un 104. pants)

Apraksts par kompetentās iestādes pieeju vispārējam SREP novērtējumam (kopsavilkums) un uzraudzības pasākumu piemērošanai, pamatojoties uz vispārējo SREP novērtējumu (5).

Apraksts par to, kā SREP rezultāti ir saistīti ar agrīnas intervences pasākumu piemērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 27. pantu, un nosacījumu konstatēšana par to, vai iestādi var uzskatīt par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar minētās direktīvas 32. pantu (6).

[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]


(1)  Kompetentās iestādes publisko informāciju par kritērijiem un metodoloģiju, kas izmantota 020. līdz 040. rindā un 050. rindā attiecībā uz vispārējo novērtējumu. Otrajā slejā ir aprakstīts tās informācijas veids, kuru atklāj paskaidrojuma formā.

(2)  SREP tvērums, kas jāapsver gan iestādes līmenī, gan attiecībā uz tās pašu resursiem.

Kompetentā iestāde paskaidro pieeju, kas izmantota, lai SREP nolūkos klasificētu iestādes dažādās kategorijās, un apraksta kvantitatīvo un kvalitatīvo kritēriju izmantošanu un to, kā šāda kategorizācija ietekmē finanšu stabilitāti vai citus vispārējus uzraudzības mērķus.

Kompetentā iestāde arī paskaidro, kā kategorizācija tiek īstenota praksē nolūkā nodrošināt vismaz minimālu iesaisti SREP novērtējumos, iekļaujot aprakstu par visu SREP elementu novērtēšanas biežumu dažādām iestāžu kategorijām.

(3)  Ieskaitot darba instrumentus, piemēram, pārbaudes uz vietas un attālināti, kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus, novērtējumos izmantotos statistikas datus. Ieteicams izmantot hipersaites uz visiem tīmekļa vietnes norādījumiem.

(4)  Kompetentās iestādes arī paskaidro, kā ICAAP un ILAAP novērtējumu aptver minimālie iesaistīšanās modeļi, kurus piemēro proporcionalitātes nolūkā, pamatojoties uz SREP kategorijām, kā arī to, kā proporcionalitāte tiek piemērota, lai precizētu uzraudzības prasības attiecībā uz ICAAP un ILAAP; jo īpaši norāda visas pamatnostādnes vai minimālās prasības, ko kompetentās iestādes ir izdevušas attiecībā uz ICAAP un ILAAP.

(5)  Pieeja, ko kompetentās iestādes piemēro, lai iegūtu vispārējo SREP novērtējumu un to paziņotu iestādēm. Kompetento iestāžu vispārējais novērtējums ir balstīts uz visu 020.—040. rindā minēto elementu pārbaudi, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju par iestādi, ko kompetentā iestāde var iegūt.

(6)  Ja kompetento iestāžu novērtējumā par iestādi tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas rada nepieciešamību pēc uzraudzības iestādes iejaukšanās, tās var arī atklāt informāciju par politiku, kas virza to lēmumus par uzraudzības pasākumu (KPD 102. un 104. panta nozīmē) un agrīnas intervences pasākumu (Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (BAND) 27. panta nozīmē) veikšanu. Šāda informācijas atklāšana varētu ietvert iekšējo pamatnostādņu vai citu dokumentu, kas raksturo vispārējo uzraudzības praksi, publicēšanu. Tomēr konfidencialitātes principa ievērošanas nolūkos nav jāsniedz informācija par lēmumiem attiecībā uz atsevišķām iestādēm.

Turklāt kompetentās iestādes var sniegt informāciju par sekām, kas rodas no tā, ja iestāde pārkāpj attiecīgās tiesību normas vai neievēro uzraudzības vai agrīnas intervences pasākumus, kas noteikti, pamatojoties uz SREP rezultātiem, piemēram, kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā uzskaita spēkā esošās izpildes procedūras.


IV PIELIKUMS

APKOPOTIE STATISTIKAS DATI

Veidņu saraksts

1. daļa

Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi

2. daļa

Dati par kredītrisku

3. daļa

Dati par tirgus risku

4. daļa

Dati par operacionālo risku

5. daļa

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem

6. daļa

Dati par atbrīvojumiem

Vispārējas piezīmes par IV pielikuma veidņu aizpildīšanu

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

Ciparu šūnās ietver tikai ciparus. Uz valstu valūtām neatsaucas. Izmantotā valūta ir euro, un ārpus eurozonas esošās dalībvalstis savas valsts valūtas konvertē euro, izmantojot ECB valūtas maiņas kursu (kopējā atsauces datumā, t. i., pārskata gada pēdējā dienā), ar vienu zīmi aiz komata, summas uzrādot miljonos.

Paziņotās naudas summas uzrāda miljonos euro (turpmāk — milj. euro).

Procentus uzrāda ar divām zīmēm aiz komata.

Ja dati netiek atklāti, informācijas neizpaušanas iemeslu sniedz, izmantojot EBI nomenklatūru, t. i., “N/P” (nav pieejams) vai “K” (konfidenciāli).

Datus dara zināmus apkopotā veidā, neidentificējot atsevišķas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības.

Atsauces uz COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 ir sniegtas 1. līdz 4. daļā (ja tās ir pieejamas).

Kompetentās iestādes datus par XXXX. gadu un turpmāk vāc konsolidēti. Tādējādi tiks nodrošināta savāktās informācijas konsekvence.

Šā pielikuma veidnes lasa, ievērojot šeit noteikto konsolidācijas pārskatu sniegšanas tvērumu. Lai nodrošinātu efektīvu datu vākšanu, informāciju par kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām uzrāda atsevišķi, bet abos gadījumos piemēro tādu pašu konsolidācijas līmeni.

Lai nodrošinātu paziņoto datu saskaņotību un salīdzināmību, ECB publicē tikai apkopotus statistikas datus par uzraudzītajām struktūrām, par kurām tā veic tiešu uzraudzību informācijas atklāšanas atsauces datumā, bet valstu kompetentās iestādes publicē apkopotos statistikas datus tikai par kredītiestādēm, kuras ECB tieši neuzrauga.

Datus vāc tikai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piemēro KPD. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām nepiemēro KPD režīmu, izslēdz no datu vākšanas pasākuma.

1. DAĻA

Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi (XXXX. gads)

 

Atsauce uz COREP veidni

Dati

 

Kredītiestāžu skaits un lielums

 

 

010

Kredītiestāžu skaits

 

[Vērtība]

020

Jurisdikcijas kopējie aktīvi (milj. euro) (1)

 

[Vērtība]

030

Jurisdikcijas kopējie aktīvi (1) % apmērā no IKP (2)

 

[Vērtība]

 

Ārvalstu kredītiestāžu skaits un lielums  (3)

 

 

040

No trešām valstīm

Filiāļu skaits (4)

 

[Vērtība]

050

Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)

 

[Vērtība]

060

Meitasuzņēmumu skaits (5)

 

[Vērtība]

070

Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)

 

[Vērtība]

 

Kredītiestāžu kopējais kapitāls un kapitāla prasības

 

 

080

Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla (6)

CA1 (020. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

090

Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla (7)

CA1 (530. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

100

Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla (8)

CA1 (750. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

110

Kopējās kapitāla prasības (milj. euro) (9)

CA2 (010. rinda) * 8 %

[Vērtība]

120

Kopējais kapitāla īpatsvars (%) (10)

CA3 (050. rinda)

[Vērtība]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums

 

 

130

Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits

 

[Vērtība]

140

Kopējie aktīvi (milj. euro) (1)

 

[Vērtība]

150

Kopējie aktīvi % apmērā no IKP

 

[Vērtība]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējais kapitāls un kapitāla prasības

 

 

160

Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla (6)

CA1 (020. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

170

Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla (7)

CA1 (530. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

180

Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla (8)

CA1 (750. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

190

Kopējās kapitāla prasības (milj. euro) (9)

CA2 (010. rinda) * 8 %

[Vērtība]

200

Kopējais kapitāla īpatsvars (%) (10)

CA3 (050. rinda)

[Vērtība]


2. DAĻA

Dati par kredītrisku (XXXX. gads)

 

Dati par kredītrisku

Atsauce uz COREP veidni

dati

 

Kredītiestādes: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

 

 

010

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām  (11)

CA2 (040. rinda) / (010. rinda)

[Vērtība]

020

Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu  (12)

Standartizētā pieeja (SP)

 

[Vērtība]

030

IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes

 

[Vērtība]

040

IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes

 

[Vērtība]

050

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku

SP

CA2 (050. rinda) / (040. rinda)

[Vērtība]

060

IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes

CR IRB, pamata IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)

[Vērtība]

070

IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes

CR IRB, attīstītā IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)

[Vērtība]

080

Kredītiestādes: sadalījums pa IRB riska darījumu kategorijām

%, pamatojoties uz kopējo IRB riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu

IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes

CA2 (250. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

090

Centrālās valdības un centrālās bankas

CA2 (260. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

100

Iestādes

CA2 (270. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

110

Komercsabiedrības — MVU

CA2 (280. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

120

Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana

CA2 (290. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

130

Komercsabiedrības — citi

CA2 (300. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

140

IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes

CA2 (310. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

150

Centrālās valdības un centrālās bankas

CA2 (320. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

160

Iestādes

CA2 (330. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

170

Komercsabiedrības — MVU

CA2 (340. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

180

Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana

CA2 (350. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

190

Komercsabiedrības — citi

CA2 (360. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

200

Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar nekustamo īpašumu (MVU)

CA2 (370. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

210

Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar nekustamo īpašumu (ne MVU)

CA2 (380. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

220

Privātpersonas vai MVU — atbilstīgi, atjaunojami

CA2 (390. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

230

Privātpersonas vai MVU — citi MVU

CA2 (400. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

240

Privātpersonas vai MVU — citi, kas nav MVU

CA2 (410. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

250

Kapitāla vērtspapīri — IRB

CA2 (420. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

260

Vērtspapīrošanas pozīcijas – IRB

CA2 (430. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

270

Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības

CA2 (450. rinda / 240. rinda)

[Vērtība]

 

Dati par kredītrisku

Atsauce uz COREP veidni

dati

280

Kredītiestādes: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

 

 

290

Kredītiestādes: sadalījums pa SP riska darījumu kategorijām*

%, pamatojoties uz kopējo SP riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu

Centrālās valdības vai centrālās bankas

CA2 (070. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

300

Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

CA2 (080. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

310

Publiskā sektora struktūras

CA2 (090. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

320

Daudzpusējas attīstības bankas

CA2 (100. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

330

Starptautiskās organizācijas

CA2 (110. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

340

Iestādes

CA2 (120. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

350

Komercsabiedrības

CA2 (130. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

360

Privātpersonas vai MVU

CA2 (140. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

370

Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

CA2 (150. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

380

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

CA2 (160. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

390

Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku

CA2 (170. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

400

Segtās obligācijas

CA2 (180. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

410

Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums

CA2 (190. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

420

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

CA2 (200. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

430

Pašu kapitāls

CA2 (210. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

440

Citi posteņi

CA2 (211. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

450

Vērtspapīrošanas pozīcijas, SP

CA2 (220. rinda / 050. rinda)

[Vērtība]

460

Kredītiestādes: sadalījums pēc kredītriska mazināšanas (KRM) pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu  (13)

Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode

 

[Vērtība]

470

Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode

 

[Vērtība]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

 

 

480

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām  (14)

CA2 (040. rinda) / (010. rinda)

[Vērtība]

490

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu  (12)

SP

 

[Vērtība]

500

IRB

 

[Vērtība]

510

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku  (15)

SP

CA2 (050. rinda / 040. rinda)

[Vērtība]

520

IRB

CA2 (240. rinda / 040. rinda)

[Vērtība]

 

 

 

 

 

 

 

Papildu informācija par vērtspapīrošanu (milj. euro)

Atsauce uz COREP veidni

dati

 

Kredītiestādes: iniciators

 

 

530

Bilances un ārpusbilances iniciēto vērtspapīrošanas riska darījumu kopējais apjoms

CR SEC SA (030. rinda, 010. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 010. sleja)

[Vērtība]

540

Bilances un ārpusbilances atlikušo vērtspapīrošanas pozīciju kopējais apjoms (vērtspapīrošanas pozīcijas – sākotnējie riska darījumi pirms korekcijas pakāpēm)

CR SEC SA (030. rinda, 050. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 050. sleja)

[Vērtība]

 

 

 

 

 

 

 

Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (milj. euro) (16)

Atsauce uz COREP veidni

dati

550

Mājokļa īpašums kā nodrošinājums

Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar mājokļa īpašumu  (17)

CR IP zaudējumi (010. rinda, 050. sleja)

[Vērtība]

560

Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsauces procentuālajai attiecībai  (18)

CR IP zaudējumi (010. rinda, 010. sleja)

[Vērtība]

570

No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība  (19)

CR IP zaudējumi (010. rinda, 020. sleja)

[Vērtība]

580

Kopējo zaudējumu summa  (20)

CR IP zaudējumi (010. rinda, 030. sleja)

[Vērtība]

590

No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība  (19)

CR IP zaudējumi (010. rinda, 040. sleja)

[Vērtība]

600

Komerciālais nekustamais īpašums kā nodrošinājums

Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar komerciālo nekustamo īpašumu  (17)

CR IP zaudējumi (020. rinda, 050. sleja)

[Vērtība]

610

Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsauces procentuālajai attiecībai  (18)

CR IP zaudējumi (020. rinda, 010. sleja)

[Vērtība]

620

No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība  (19)

CR IP zaudējumi (020. rinda, 020. sleja)

[Vērtība]

630

Kopējo zaudējumu summa  (20)

CR IP zaudējumi (020. rinda, 030. sleja)

[Vērtība]

640

No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība  (19)

CR IP zaudējumi (020. rinda, 040. sleja)

[Vērtība]


3. DAĻA

Dati par tirgus risku  (21) (XXXX. gads)

 

Dati par tirgus risku

Atsauce uz COREP veidni

dati

 

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

 

 

010

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām  (22)

CA2 (520. rinda) / (010. rinda)

[Vērtība]

020

Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu  (23)

Standartizētā pieeja

 

[Vērtība]

030

Iekšējie modeļi

 

[Vērtība]

040

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku

Standartizētā pieeja

CA2 (530. rinda) / (520. rinda)

[Vērtība]

050

Iekšējie modeļi

CA2 (580. rinda) / (520. rinda)

[Vērtība]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

 

 

060

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām  (22)

CA2 (520. rinda) / (010. rinda)

[Vērtība]

070

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu  (23)

Standartizētā pieeja

 

[Vērtība]

080

Iekšējie modeļi

 

[Vērtība]

090

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku

Standartizētā pieeja

CA2 (530. rinda) / (520. rinda)

[Vērtība]

100

Iekšējie modeļi

CA2 (580. rinda) / (520. rinda)

[Vērtība]


4. DAĻA

Dati par operacionālo risku (XXXX. gads)

 

Dati par operacionālo risku

Atsauce uz COREP veidni

dati

 

Kredītiestādes: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

 

 

010

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām  (24)

CA2 (590. rinda) / (010. rinda)

[Vērtība]

020

Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu  (25)

Pamatrādītāja pieeja (PRP)

 

[Vērtība]

030

Standartizētā pieeja (SP) /

alternatīvā standartizētā pieeja (ASP)

 

[Vērtība]

040

Attīstītā mērīšanas pieeja (AMP)

 

[Vērtība]

050

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku

PRP

CA2 (600. rinda) / (590. rinda)

[Vērtība]

060

SP/ASP

CA2 (610. rinda) / (590. rinda)

[Vērtība]

070

AMP

CA2 (620. rinda) / (590. rinda)

[Vērtība]

 

Kredītiestādes: zaudējumi operacionālā riska dēļ

 

 

080

Kredītiestādes: kopējie bruto zaudējumi

Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem  (26)

Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)

[Vērtība]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

 

 

090

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām  (24)

CA2 (590. rinda) / (010. rinda)

[Vērtība]

100

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu  (25)

PRP

 

[Vērtība]

110

SP/ASP

 

[Vērtība]

120

AMP

 

[Vērtība]

130

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku

PRP

CA2 (600. rinda) / (590. rinda)

[Vērtība]

140

SP/ASP

CA2 (610. rinda) / (590. rinda)

[Vērtība]

150

AMP

CA2 (620. rinda) / (590. rinda)

[Vērtība]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: zaudējumi operacionālā riska dēļ

 

 

160

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: kopējie bruto zaudējumi

Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem  (26)

Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)

[Vērtība]


5. DAĻA

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem  (27) (XXXX. gads)

 

Uzraudzības pasākumi

dati

 

Kredītiestādes

 

010

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

011

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

012

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

013

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

[Vērtība]

014

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]

[Vērtība]

015

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]

[Vērtība]

016

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]

[Vērtība]

017

ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]

[Vērtība]

018

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]

[Vērtība]

019

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]

[Vērtība]

020

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]

[Vērtība]

021

uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]

[Vērtība]

022

pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]

[Vērtība]

023

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]

024

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

025

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

026

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

027

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

[Vērtība]

028

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]

[Vērtība]

029

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]

[Vērtība]

030

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]

[Vērtība]

031

ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]

[Vērtība]

032

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]

[Vērtība]

033

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]

[Vērtība]

034

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]

[Vērtība]

035

uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]

[Vērtība]

036

pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]

[Vērtība]

037

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]

 

 

 

 

 

Uzraudzības pasākumi

dati

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

 

037

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

038

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

039

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

040

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

[Vērtība]

041

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]

[Vērtība]

042

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]

[Vērtība]

043

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]

[Vērtība]

044

ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]

[Vērtība]

045

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]

[Vērtība]

046

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]

[Vērtība]

047

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]

[Vērtība]

048

uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]

[Vērtība]

049

pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]

[Vērtība]

050

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]

051

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

052

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

053

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

054

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

[Vērtība]

055

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]

[Vērtība]

056

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]

[Vērtība]

057

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]

[Vērtība]

058

ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]

[Vērtība]

059

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]

[Vērtība]

060

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]

[Vērtība]

061

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]

[Vērtība]

062

uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]

[Vērtība]

063

pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]

[Vērtība]

064

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]

 

 

 

 

 

Administratīvie sodi (28)

dati

 

Kredītiestādes

 

065

Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:

[Vērtība]

066

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [66. panta 2. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

067

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [66. panta 2. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

068

administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts]

[Vērtība]

069

akcionāru balsstiesību apturēšana [66. panta 2. punkta f) apakšpunkts]

[Vērtība]

070

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)

[teksts brīvā formā]

071

Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā:

[Vērtība]

072

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [67. panta 2. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

073

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [67. panta 2. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

074

kredītiestādes atļaujas anulēšana [67. panta 2. punkta c) apakšpunkts]

[Vērtība]

075

pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas kredītiestādē [67. panta 2. punkta d) apakšpunkts]

[Vērtība]

076

administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts]

[Vērtība]

077

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)

[teksts brīvā formā]

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

 

078

Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:

[Vērtība]

079

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [66. panta 2. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

080

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [66. panta 2. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

081

administratīvi naudas sodi, kas noteikti juridiskām personām [66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts]

[Vērtība]

082

akcionāru balsstiesību apturēšana [66. panta 2. punkta f) apakšpunkts]

[Vērtība]

083

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)

[Vērtība]

084

Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:

[Vērtība]

085

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [67. panta 2. punkta a) apakšpunkts]

[Vērtība]

086

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [67. panta 2. punkta b) apakšpunkts]

[Vērtība]

087

ieguldījumu brokeru sabiedrību atļaujas anulēšana [67. panta 2. punkta c) apakšpunkts]

[Vērtība]

088

pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībā [67. panta 2. punkta d) apakšpunkts]

[Vērtība]

089

administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts]

[Vērtība]

090

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)

[teksts brīvā formā]

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.


6. DAĻA

Dati par atbrīvojumiem  (29) (XXXX. gads)

 

Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Piektajā un Septītajā un Astotajā daļā

 

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

7. panta 1. un 2. punkts

(atbrīvojumi meitasuzņēmumiem) (30)

7. panta 3. punkts

(atbrīvojumi mātesiestādēm)

010

Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits

[Vērtība]

[Vērtība]

011

Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, kam ir vai kas tur līdzdalību meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs

N/P

[Vērtība]

012

Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)

N/P

[Vērtība]

013

Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

N/P

[Vērtība]

014

Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

N/P

[Vērtība]

 

Atļauja mātes iestādēm iekļaut meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Piektajā un Astotajā daļā

 

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

9. panta 1. punkts

(Individuālas konsolidēšanas metode)

015

Piešķirto atļauju kopējais skaits

[Vērtība]

016

Atļauju skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, lai to prasību aprēķinā ietvertu meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs

[Vērtība]

017

Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)

[Vērtība]

018

Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

[Vērtība]

019

Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

[Vērtība]

 

Atbrīvojums no tādu likviditātes prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Sestajā daļā

 

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

8. pants

(Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)

020

Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits

[Vērtība]

021

Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 2. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja tajā pašā dalībvalstī

[Vērtība]

022

Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 1. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja vairākās dalībvalstīs

[Vērtība]

023

Atbrīvojumu skaits, kas saskaņā ar 8. panta 3. punktu piešķirts iestādēm, kuras ir vienas Institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieces

[Vērtība]

 

Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Astotajā daļā

 

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

10. pants

(Kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)

024

Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits

[Vērtība]

025

Kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, piešķirto atbrīvojumu skaits

[Vērtība]

026

Centrālajām iestādēm piešķirto atbrīvojumu skaits

[Vērtība]


(1)  Valsts kompetentajām iestādēm kopējo aktīvu rādītājs ir valsts aktīvu kopējā vērtība (tikai 020. un 030. rindai) un ECB — visa VUM būtisko iestāžu aktīvu kopējā vērtība.

(2)  IKP tirgus cenas līmenī; ieteiktais avots — Eurostat/ECB.

(3)  EEZ valstis neietver.

(4)  Filiāļu skaits, kā noteikts KPR 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā. Visas darījumdarbības vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kuras galvenais birojs ir trešā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.

(5)  Meitasuzņēmumu skaits, kā noteikts KPR 4. panta 1. punkta 16. apakšpunktā. Visus meitasuzņēmuma meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.

(6)  Attiecība starp pirmā līmeņa pamata kapitālu, kā definēts KPR 50. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts KPR 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

(7)  Attiecība starp pirmā līmeņa papildu kapitālu, kā definēts KPR 61. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts KPR 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

(8)  Attiecība starp otrā līmeņa kapitālu, kā definēts KPR 71. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts KPR 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

(9)  8 % no kopējās riska darījumu vērtības, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā.

(10)  Attiecība starp pašu kapitālu un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts KPR 92. panta 2. punkta c) apakšpunktā, izteikta procentos (%).

(11)  Attiecība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā, un kopējo pašu kapitālu, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā.

(12)  Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi par trim izmantotajām pieejām paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.

(13)  Izņēmuma gadījumos, ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.

(14)  Attiecība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā, un kopējo pašu kapitālu, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā.

(15)  Ieguldījumu brokeru sabiedrību, kuras piemēro attiecīgi SP un IRB pieeju, pašu kapitāla prasību procentuālā attiecība pret kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā.

(16)  Paredzamo zaudējumu summu uzrāda pārskata sniegšanas atsauces datumā.

(17)  Kā attiecīgi definēts KPR 101. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar 4. panta 1. punkta 74. un 76. apakšpunktu; tikai attiecībā uz riska darījuma daļu, kuru uzskata par pilnībā nodrošinātu saskaņā ar KPR 124. panta 1. punktu.

(18)  Kā attiecīgi definēts KPR 101. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar 4. panta 1. punkta 74. un 76. apakšpunktu.

(19)  Ja nodrošinājuma vērtība ir aprēķināta kā hipotekārā vērtība.

(20)  Kā attiecīgi definēts KPR 101. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar 4. panta 1. punkta 74. un 76. apakšpunktu.

(21)  Veidnē iekļauj informāciju par visām iestādēm, ne tikai par iestādēm ar tirgus riska pozīcijām.

(22)  Attiecība starp kopējo pozīcijas riska darījumu vērtību, ārvalstu valūtu un preču riskiem, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā un c) apakšpunkta i) un iii) apakšpunktā un KPR 92. panta 4. punkta b) apakšpunktā, un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā (%).

(23)  Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %, bet arī mazāka par 100 %, jo struktūrām ar mazu tirdzniecības portfeli nav pienākuma noteikt tirgus risku.

(24)  Attiecība starp kopējo riska darījumu vērtību operacionālajam riskam, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā (%).

(25)  Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %, bet arī mazāka par 100 %, jo dažām ieguldījumu brokeru sabiedrībām nav pienākuma uzskaitīt operacionālā riska kapitāla prasības.

(26)  Tikai attiecībā uz struktūrām, kas izmanto AMP vai TSP/ASP pieeju; attiecība starp visu darbības jomu kopējo zaudējumu apmēru un banku darbību attiecīgā rādītāja summu, kam piemēro SP/ASP un AMP, par iepriekšējo gadu (%).

(27)  Informāciju uzrāda, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas datumu.

Ņemot vērā atšķirības valstu tiesību aktos, kā arī kompetento iestāžu uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji var liegt veikt jēgpilnu salīdzinājumu starp jurisdikcijām. Ja šīs atšķirības netiek rūpīgi apsvērtas, jebkādi secinājumi var būt maldinoši.

(28)  Kompetento iestāžu noteiktie administratīvie sodi. Kompetentās iestādes ziņo par visiem administratīvajiem sodiem, kas līdz informācijas atklāšanas atsauces datumam to jurisdikcijā nav tikuši pārsūdzēti. To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās ir atļauts publicēt administratīvos sodus, kas ir pārsūdzēti, ziņo arī par šiem administratīvajiem sodiem, ja vien nav izsniegta pārsūdzība, ar ko tiek atcelts administratīvais sods.

(29)  Kompetentās iestādes sniedz informāciju par atbrīvojumu praksi, pamatojoties uz kompetentās iestādes to atbrīvojumu kopskaitu, kas joprojām ir spēkā. Uzrādāmā informācija attiecas tikai uz tām struktūrām, kurām piešķirts atbrīvojums. Ja informācija nav pieejama, t. i., tā neveido daļu no regulāras ziņošanas, to uzrāda kā “N/P”.

(30)  Atbrīvojumus aprēķina, pamatojoties uz to iestāžu skaitu, kurām piešķirts atbrīvojums.


Top