Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0840

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/840 (2019. gada 12. marts), ar ko attiecībā uz Kanādas izcelsmes vīna importu groza Deleģēto regulu (ES) 2018/273 un atbrīvo mazumtirgotājus no ievešanas un izvešanas reģistra kārtošanas

C/2019/1866

OJ L 138, 24.5.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/840/oj

24.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/74


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/840

(2019. gada 12. marts),

ar ko attiecībā uz Kanādas izcelsmes vīna importu groza Deleģēto regulu (ES) 2018/273 un atbrīvo mazumtirgotājus no ievešanas un izvešanas reģistra kārtošanas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), jo īpaši tās 89. panta a) punktu, 147. panta 3. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/273 (2) paredz noteikumus par to, kā Regula (ES) Nr. 1308/2013 piemērojama attiecībā uz pavaddokumentiem, kas vajadzīgi, lai Savienībā brīvā apgrozībā laistu importētus vīna produktus.

(2)

Eiropas Savienības un Kanādas noslēgtajā nolīgumā par vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību (3) (“nolīgums”), proti, tā 23. pantā, paredzēts, ka Kanādas izcelsmes vīnu, kura ražošanu uzrauga un kontrolē kāda no VI pielikumā minētajām kompetentajām iestādēm, var importēt saskaņā ar Savienības noteikumos paredzētajām vienkāršotajām sertifikācijas normām. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/273 26. pantu vīna ražotāji trešās valstīs var sagatavot un parakstīt sertifikācijas dokumentu, ja tie no šo trešo valstu kompetentajām struktūrām ir saņēmuši individuālu pilnvarojumu to darīt un šīs struktūras šos ražotājus pārbauda. Nolīguma 23. panta īstenošanas nolūkā Deleģētā regula (ES) 2018/273 būtu jāgroza, lai iekļautu noteikumu, kas attiecībā uz Kanādas izcelsmes vīnu importu Savienībā ļauj izmantot minētās regulas 26. pantā noteikto vienkāršoto procedūru.

(3)

Uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 147. panta 2. punkta pamata fiziskām vai juridiskām personām, kuru rīcībā profesionālās darbības veikšanai ir vīna produkti, jākārto šo produktu ievešanas un izvešanas reģistrs. Deleģētā regula (ES) 2018/273 noteiktu kategoriju operatoriem paredz atbrīvojumus no šā pienākuma. Šo atbrīvojumu mērķis ir atbrīvot no nesamērīga administratīvā sloga operatorus, kuri pārdod vai glabā nelielu daudzumu vīna produktu. Tomēr atbrīvojumi neattiecas uz mazumtirgotājiem, kuru saimnieciskā darbība pēc definīcijas ietver vīna un misas pārdošanu nelielos daudzumos.

(4)

Komisijas Regula (EK) Nr. 436/2009 (4), kas ir atcelta ar Deleģēto regulu (ES) 2018/273, atbrīvoja mazumtirgotājus no pienākuma kārtot ievešanas un izvešanas reģistru. Pienākums kārtot ievešanas un izvešanas reģistru rada ievērojamu administratīvo slogu mazumtirgotājiem, savukārt atbrīvojuma atjaunošana mazumtirgotājiem saglabā apmierinošu vīna produktu izsekojamības pakāpi. Tāpēc ir lietderīgi Deleģēto regulu (ES) 2018/273 grozīt, lai atbrīvotu mazumtirgotājus no pienākuma kārtot ievešanas un izvešanas reģistru.

(5)

Šī regula atjauno atbrīvojumu, kas iepriekš piešķirts uz Regulas (EK) Nr. 436/2009 pamata, tāpēc būtu jāizvairās no tā, ka uz mazumtirgotājiem attiecas pienākums kārtot ievešanas un izvešanas reģistru laikposmam no Deleģētās regulas (ES) 2018/273 stāšanās spēkā līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai. Tāpēc juridiskās noteiktības labad atbrīvojums būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no Deleģētās regulas (ES) 2018/273 spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2018/273 groza šādi:

1)

regulas 28. panta 1. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

ja tie ir mazumtirgotāji.”;

2)

VII pielikuma IV daļas B iedaļu aizstāj ar šādu:

“B.

26. pantā minēto trešo valstu saraksts:

Austrālija

Kanāda

Čīle

Amerikas Savienotās Valstis”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 1. punktu piemēro no 2018. gada 3. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(2)  Komisijas 2017. gada 11. decembra Deleģētā regula (ES) 2018/273, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām, paziņojumiem un paziņotās informācijas publicēšanu, bet Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 – attiecībā uz pārbaudēm un sodiem, kā arī groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008, (EK) Nr. 606/2009 un (EK) Nr. 607/2009 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 436/2009 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/560 (OV L 58, 28.2.2018., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Kopienas un Kanādas 2003. gada 16. septembra Nolīgums par tirdzniecību ar vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (“2003. gada vīna un stipro alkoholisko dzērienu nolīgums”), kas grozīts un iekļauts Visaptverošajā ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (OV L 11, 14.1.2017., 23. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 436/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.).


Top