EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0829

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/829 (2019. gada 14. marts), ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

C/2019/1922

OJ L 137, 23.5.2019, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/829/oj

23.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/829

(2019. gada 14. marts),

ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu un 48. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/2031 dalībvalstis, pamatojoties uz pieteikumu, var uz laiku atļaut savā teritorijā ievest, pa to pārvietot, tajā turēt un pavairot Savienības karantīnas organismus vai kaitīgos organismus, kam piemēro pasākumus, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu, un kas paredzēti izmantošanai oficiālai testēšanai, zinātnes vai izglītības mērķiem, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā vai selekcijā. Turklāt dalībvalstis, pamatojoties uz pieteikumu, var uz laiku atļaut savā teritorijā ievest, pa to pārvietot, tajā turēt un pavairot augus, augu produktus un citus objektus, ko izmanto oficiālai testēšanai, zinātnes vai izglītības mērķiem, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā vai selekcijā.

(2)

Regula (ES) 2016/2031 jāpapildina, pieņemot noteikumus par informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju par attiecīgo kaitīgo organismu, augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienības teritorijā un pārvietošanu pa to, par attiecīgo atļauju piešķiršanas procedūrām un nosacījumiem, kā arī par prasībām attiecībā uz atbilstības pārraudzību un darbībām, kas jāveic neatbilstības gadījumā.

(3)

Lai nodrošinātu, ka ar norādītajām darbībām saistītais fitosanitārais risks tiek novērsts vai samazināts līdz pieņemamam līmenim, atļaujai attiecībā uz jebkura norādītā materiāla ievešanu Savienībā un pārvietošanu pa tās teritoriju vajadzētu būt ar noteiktiem nosacījumiem, kuri nodrošina, ka tiek iesniegts pilnīgs un attiecīgs pieteikums, pārbaudīts norādīto darbību veids un mērķi, apstiprināts, ka norādītās darbības tiek veiktas karantīnas stacijās vai norobežošanas kompleksā, kā arī piesārņotais materiāls tiek iznīcināts un droši aizvākts.

(4)

Lai nodrošinātu attiecīgā norādītā materiāla pārraudzību un izsekojamību un nekavējoties risinātu jebkādu saistītu fitosanitāru risku, pēc minētās atļaujas piešķiršanas ir lietderīgi, lai tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā apstiprinātā norādītā darbība jāveic, izdotu pilnvaru, kam vajadzētu vienmēr būt kopā ar attiecīgo norādīto materiālu.

(5)

Pilnvaras veidlapai vajadzētu būt līdzīgai veidlapai Komisijas Direktīvas 2008/61/EK II pielikumā (2), jo ir pierādījies, ka to ir izdevies konsekventi ieviest.

(6)

Atkarā no norādītajām darbībām un saskaņā ar īpašiem nosacījumiem Savienībā vairākreiz ievedot un pa tās teritoriju pārvietojot norādīto materiālu, būtu jāizmanto viena vienīga iestādes pilnvara, lai attiecībā uz šādu ievešanu un pārvietošanu būtu nodrošināts samērīgs un rezultatīvs regulējums.

(7)

Oficiāla testēšana notiek biežāk nekā citas norādītās darbības. Tāpēc būtu efektīvāk attiecībā uz oficiālo testēšanu pieļaut elastīgāku regulējumu nekā attiecībā uz citām norādītajām darbībām.

(8)

Būtu jāiedibina noteikumi par darbībām, kas kompetentajām iestādēm jāveic gadījumos, kur ir neatbilstība šīs regulas normām, lai nodrošinātu, ka iespējami drīz tiek veikti koriģējoši pasākumi. Šajās darbībās būtu jāiekļauj par norādītajām darbībām atbildīgās personas pienākumi.

(9)

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad Direktīva 2008/61/EK būtu jāatceļ.

(10)

Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot noteikumus, kuri uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (3) (Oficiālo kontroļu regula) 48. panta pamata pieņemti attiecībā uz precēm, kas atbrīvotas no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos.

(11)

Lai atļautās darbības varētu netraucēti pabeigt, ir lietderīgi minēto darbību apstiprinājumu derīguma termiņu uz noteiktu laiku pagarināt.

(12)

Juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas kā Regula (ES) 2016/2031,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula paredz nosacījumus tādām atkāpēm no noteiktām Regulas (ES) 2016/2031 normām, uz kuru pamata Savienībā vai tās aizsargājamās zonās oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas vajadzībām var ievest un pa Savienības un šo zonu teritoriju pārvietot, šajā teritorijā turēt, pavairot vai izmantot tādus norādītos kaitīgos organismus un augus, augu produktus un citus objektus, kas definēti šīs regulas 2. pantā. Konkrētāk, šī regula paredz atkāpes no šādām Regulas (ES) 2016/2031 normām:

a)

5. panta 1. punkta attiecībā uz aizliegumu Savienības teritorijā ievest, pa to pārvietot, tajā turēt, pavairot un izlaist Savienības karantīnas organismus;

b)

30. panta 1. punkta attiecībā uz Savienības pasākumiem, kas pieņemti attiecībā uz kaitīgajiem organismiem, kuri nav sarakstā norādīti kā Savienības karantīnas organismi, bet var atbilst nosacījumiem attiecībā uz iekļaušanu šajā sarakstā;

c)

32. panta 2. punkta attiecībā uz aizliegumu Savienības teritorijā ievest, pa to pārvietot, tajā turēt, pavairot un izlaist Savienības karantīnas organismus;

d)

40. panta 1. punkta attiecībā uz aizliegumu Savienības teritorijā no visām vai dažām trešām valstīm vai teritorijām ievest noteiktus augus, augu produktus un citus objektus;

e)

41. panta 1. punkta attiecībā uz īpašām un līdzvērtīgām prasībām par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienības teritorijā un pārvietošanu pa to;

f)

42. panta 2. punkta attiecībā uz aizliegumu Savienības teritorijā no visām vai dažām trešām valstīm vai teritorijām ievest noteiktus augsta riska augus, augu produktus un citus objektus;

g)

49. panta 1. punkta attiecībā uz pagaidu pasākumiem attiecībā uz to, kā Savienības teritorijā ieved un pa to pārvieto augus, augu produktus un citus objektus no trešām valstīm;

h)

53. panta 1. punkta attiecībā uz aizliegumu no trešām valstīm vai Savienības teritorijā cēlušos augus, augu produktus un citus priekšmetus ievest Savienības teritorijas aizsargājamās zonās;

i)

54. panta 1. punkta attiecībā uz īpašām prasībām par augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienības teritorijas aizsargājamās zonās.

Konkrētāk, šī regula iedibina:

a)

noteikumus par informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju par norādīto kaitīgo organismu vai augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienībā vai tās aizsargājamās zonās un pārvietošanu pa tās un šo zonu teritoriju, vai to turēšanu, pavairošanu vai izmantošanu tajā;

b)

procedūru, kuras kārtībā, un nosacījumus, ar kādiem dalībvalstis piešķir pagaidu atļauju norādīto darbību veikšanai;

c)

noteikumus par atbilstības pārraudzību un neatbilstības gadījumā veicamajām darbībām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“norādītie kaitīgie organismi” ir viens no šādiem:

i)

Savienības karantīnas organismi, kas norādīti sarakstā uz Regulas (ES) 2016/2031 5. panta pamata;

ii)

kaitīgie organismi, uz kuriem attiecas pasākumi, kas pieņemti uz minētās regulas 30. panta 1. punkta pamata;

iii)

aizsargātās zonas karantīnas organismi, kas norādīti sarakstā uz minētās regulas 32. panta 3. punkta pamata;

b)

“augi, augu produkti vai citi objekti” ir augi, augu produkti vai citi objekti, uz kuriem attiecas pasākumi, kas pieņemti uz Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punkta pamata un norādīti sarakstā uz minētās regulas 40. panta 2. un 3. punkta, 41. panta 2. un 3. punkta, 42. panta 2. un 3. punkta, 49. panta 1. punkta, 53. panta 2. un 3. punkta un 54. panta 2. un 3. punkta pamata;

c)

“norādītais materiāls” ir visi norādītie kaitīgie organismi, augi, augu produkti vai citi objekti, attiecībā uz kuriem šīs regulas izpratnē ir vajadzīga atļauja;

d)

“norādītās darbības” ir visas jebkādu personu, kompetento iestāžu, akadēmiskās vai pētnieciskās iestādes vai profesionālus operatorus ieskaitot, veiktās darbības, kuras saistītas ar oficiālu testēšanu, zinātnes vai izglītības mērķiem, izmēģinājumiem, šķirņu veidošanu vai selekciju un pie kurām pieder jebkāda norādītā materiāla ievešana Savienībā un tās aizsargājamā zonā, pārvietošana pa tās un šo zonu teritoriju, kā arī tā turēšana, pavairošana vai izmantošana tajā.

3. pants

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un Komisiju

1.   Dalībvalstis administratīvi sadarbosies informācijas apmaiņā starp dalībvalstīm un Komisiju attiecībā uz jebkāda norādītā materiāla ievešanu Savienības vai tās aizsargājamo zonu teritorijā, pārvietošanu pa to, vai to turēšanu, pavairošanu vai izmantošanu tajā.

2.   1. punkta vajadzībām dalībvalstis katru gadu līdz 31. martam Komisijai un pārējām dalībvalstīm nosūta visu nosaukto informāciju:

a)

saraksts ar tāda norādītā materiāla veidiem un daudzumiem, kas atļauts uz šīs regulas pamata un iepriekšējā kalendārajā gadā ievests Savienībā vai pārvietots pa tās teritoriju;

b)

ziņojums par tādu norādīto kaitīgo organismu klātbūtni, kuri ar šo regulu nav atļauti, un par jebkādu citu tādu kaitīgo organismu klātbūtni, kurus kompetentā iestāde uzskata par risku Savienībai un kuri konstatēti norādīto darbību laikā;

c)

pasākumi neatbilstības gadījumā;

d)

šās regulas vajadzībām izmantoto karantīnas staciju un norobežošanas kompleksu saraksts.

3.   Noteiktā materiāla pārvietošanu pa Savienības teritoriju un ievešanu tajā noteiktu uz 5. panta pamata atļautu darbību vajadzībām, kā arī attiecīgo atļauju reģistrē oficiālo kontroļu vajadzībām paredzētajā datorizētajā informācijas pārvaldības sistēmā (IMSOC), kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 131. pantā.

4. pants

Piemērošana

Pirms attiecīgi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 8. panta 1. punktu un 48. panta 1. punktu Savienībā ievest un pa tās teritoriju pārvietot, tajā turēt, pavairot un lietot norādīto materiālu, kompetentajai iestādei iesniedz pieteikumu.

Tā saturs atbilst šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām.

5. pants

Atļaujas piešķiršanas nosacījumi.

Atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 8. panta 1. punktu un 48. panta 1. punktu Savienībā ievest un pa tās teritoriju pārvietot, tajā turēt, pavairot un lietot norādīto materiālu piešķir dalībvalstis uz ierobežotu laiku un tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

atzīts, ka pieteikums atbilst šīs regulas 4. pantam;

b)

kompetentā iestāde ir pārbaudījusi pieteikumā ierosināto noteikto darbību dabu un mērķus un konstatējusi, ka tie atbilst šīs regulas 2. pantā sniegtajai noteikto darbību definīcijai;

c)

apstiprināts, ka noteiktās darbības tiks veiktas karantīnas stacijās vai norobežošanas kompleksos, kuri norādīti pieteikumā un kurus kompetentā iestāde apstiprinājusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 60. un 61. pantu;

d)

Ir nodrošināts, ka pēc tam, kad norādītā darbība, uz kuru attiecīgā atļauja attiecas, ir beigusies, norādītais materiāls ir likvidēts un droši aizvākts vai attiecīgos apstākļos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 64. pantu tiek glabāts tālākai izmantošanai.

6. pants

Atļaujai sekojoša pilnvara

1.   Pēc 5. pantā minētās atļaujas piešķiršanas tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā apstiprināto norādīto darbību paredzēts izdarīt, izsniedz pilnvaru. Šī pilnvara vienmēr ir kopā ar attiecīgo norādīto materiālu.

2.   Ja norādītā materiāla izcelsme ir Savienībā, pilnvara atbilst II pielikuma A daļā sniegtajai veidlapai. Attiecīgā norādītā materiāla pārvietošanas vajadzībām karantīnas vai norobežošanas apstākļos to oficiāli apstiprina izcelsmes dalībvalsts.

3.   Ja norādītā materiāla izcelsme ir trešās valstīs, pilnvara atbilst II pielikuma B daļā sniegtajai veidlapai. Attiecīgā norādītā materiāla ievešanas vajadzībām karantīnas vai norobežošanas apstākļos to oficiāli apstiprina trešā valsts, kas ir izcelsmes valsts.

4.   Ja kāda konkrēta veida norādītais materiāls Savienībā ievests vai pa tās teritoriju pārvietots vairākreiz, kompetentā iestāde var pirmās sūtīšanas reizē izdot vienu pilnvaru, kas aptver visas šīs ievešanas vai pārvietošanas reizes, ja vien ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

ievešana vai pārvietošana notiek vairākas reizes gadā;

b)

uz norādīto materiālu attiecina tādus pašus iepakošanas nosacījumus;

c)

norādītais materiāls ir no tā paša piegādātāja un tiek nosūtīts tai pašai par apstiprinātajām darbībām atbildīgajai personai.

Kompetentā iestāde II pielikuma A un B daļā sniegtā parauga 10. ailē skaidri norāda, ka pilnvara attiecas uz vairākām reizēm, kad minētais noteiktais materiāls ir ievests Savienībā vai pārvietots pa tās teritoriju. Šī pilnvara pēc izdošanas dienas ir derīga ne vairāk kā vienu gadu.

7. pants

Īpašas normas, kas reglamentē oficiālo testēšanu

Atkāpjoties no 4., 5. un 6. panta dalībvalstis piešķir atļauju veikt oficiālu testēšanu, ko kompetento iestāžu oficiālā uzraudzībā izdara kompetentās iestādes vai profesionāli operatori, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

pirms notiek oficiālā testēšana, par apstiprinātajām darbībām atbildīgā persona par šo testēšanu ir paziņojusi kompetentajai iestādei;

b)

minētais paziņojums apraksta šīs oficiālās testēšanas dabu un mērķus;

c)

šajā paziņojumā ir apstiprināts, ka oficiālā testēšana ir veikta 5. panta c) punktā minētajās karantīnas stacijās vai norobežošanas kompleksos;

d)

oficiālā testēšana ir izdarīta tā, ka manipulācijās ar norādīto materiālu un tā transportēšanas laikā pirms oficiālās testēšanas, tās laikā un pēc tam norādītie kaitīgie organismi nav varējuši izplatīties.

8. pants

Vispārīgas normas, kas reglamentē atbilstības pārraudzību

Kompetentā iestāde pārrauga norādītās darbības, lai būtu droši, ka ir izpildītas visas šīs prasības:

a)

par jebkādu norādītā materiāla invadēšanos ar jebkuru no norādītajiem kaitīgajiem organismiem, kuri uz šīs regulas pamata nav atļauti, vai ar jebkādiem citiem kaitīgiem organismiem, kurus uzskata par apdraudējumu Savienībai un kuri konstatēti norādīto darbību laikā, par darbībām atbildīgā persona tūlīt paziņo kompetentajai iestādei. Ja materiāls pats ir norādītais kaitīgais organisms, pārraudzība attiecas tā potenciālo invadēšanos ar citiem tādiem norādītiem kaitīgajiem organismiem, kuri ar šo regulu nav atļauti, vai ar jebkādiem citiem kaitīgajiem organismiem, kurus kompetentā iestāde uzskata par risku Savienībai un kuri konstatēti norādīto darbību laikā;

b)

par jebkādu notikumu, kurš novedis pie a) punktā minēto kaitīgo organismu izkļūšanas vai to izkļūšanas iespējamības, par darbībām atbildīgā persona nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei.

9. pants

Neatbilstības gadījumā veicamās darbības

1.   Kompetentā iestāde var prasīt, lai par darbībām atbildīgā persona vai nu nekavējoties, vai noteiktā laikā īstenotu koriģējošas darbības, kuras nodrošinātu atbilstību šīs regulas normām.

2.   Ja kompetentā iestāde secina, ka par darbībām atbildīgā persona šīs regulas normas neievēro, šī iestāde nekavējoties veic pasākumus, kas nepieciešami, lai būtu droši, ka neatbilstība šīm normām neturpināsies. Šajos pasākumos var ietilpt 5. pantā minētās atļaujas atsaukšanu vai pagaidu apturēšana.

3.   Ja kompetentā iestāde saskaņā ar 2. punktu ir veikusi citus pasākumus, nevis atsaukusi atļauju, un ja neatbilstība šai regulai turpinās, šī iestāde šo atļauju nekavējoties atsauc.

10. pants

Direktīvas 2008/61/EK atcelšana un pārejas periods attiecībā uz ar to apstiprinātajām darbībām.

Direktīvu 2008/61/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

Saskaņā ar minētās direktīvas 2. pantu piešķirtie darbību apstiprinājumi zaudē spēku 2020. gada 31. decembrī.

11. pants

Spēkā stāšanās diena un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/61/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (OV L 158, 18.6.2008., 41. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK, 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

1.   

Šīs regulas 4. pantā minētajā pieteikumā attiecīgā gadījumā ietilpst vismaz šādi elementi:

a)

pieteikuma iesniedzēja un par konkrēto darbību atbildīgās (-o) personas (-u) (ja tie atšķiras) vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, arī to zinātniskā un tehniskā kvalifikācija norādīto darbību vajadzībām;

b)

norādītā materiāla veids, zinātniskais nosaukums vai nosaukums, un attiecīgā gadījumā jebkādas publicētas norādes, arī informācija par iespējamiem vektoriem;

c)

norādītā materiāla daudzums, vairāku sūtījumu gadījumā sūtījumu skaits un daudzums vienā sūtījumā, kas pamatoti atbilstoši attiecīgās norādītās darbības mērķim un karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksa ietilpībai;

d)

norādītā materiāla izcelsmes vieta, arī nosūtītāja un piegādātāja vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī, ja noteiktais materiāls jāieved no kādas trešās valsts, attiecīgi dokumentāri pierādījumi;

e)

noteiktās darbības ilgums, kopsavilkums par konkrētās darbības dabu un mērķiem, un turklāt attiecībā uz izmēģinājumiem – specifikācija, un attiecībā uz šķirņu veidošanu ar to saistītais zinātniskais vai izglītojošais darbs;

f)

nosacījumi par to, kā norādītais materiāls iepakojams pārvietošanai vai importēšanai;

g)

karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksa nosaukums, adrese un norobežojuma apraksts;

h)

noteiktā materiāla galīgā izmantošana pēc noteiktās darbības pabeigšanas, piem., iznīcināšana, ievākšana vai glabāšana;

i)

attiecīgā gadījumā – kādā veidā pēc noteiktās darbības pabeigšanas noteikto materiālu iznīcina vai apstrādā.

2.   

Pēc kompetentās iestādes lūguma sniedz citu informāciju vai precizējumu.


II PIELIKUMS

A.   6. panta 2. punktā minētā pilnvaras veidlapa; paredzēta kaitīgo organismu, augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai pa Savienības teritoriju zinātnes vai izglītības mērķiem, izmēģinājumiem, šķirņu veidošanai vai selekcijai.

Nosaukums: pilnvara

 

1.

Izcelsmes dalībvalsts [nosūtītāja]/[augu aizsardzības organizācijas]* nosaukums, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs

2.

Izdevējdalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes nosaukums

3.

Par norādītajām darbībām atbildīgās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs

4.

[Karantīnas stacijas]/[norobežošanas kompleksa] nosaukums un adrese*

5.

Norādītā materiāla nosaukums vai attiecīgā gadījumā zinātniskais nosaukums, arī attiecīgā norādītā kaitīgā organisma zinātniskais nosaukums

6.

Norādītā materiāla daudzums

7.

Norādītā materiāla veids

8.

Iepakošanas un pārvietošanas nosacījumi*

Norāda vienu no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

8.1.

pa pastu/ar piegādes uzņēmumu/ar pasažieri/(precizē citu)

8.2.

autotransports/dzelzceļš/avioreiss/kuģis/(precizē citu)

8.3.

cits

9.

Papildu informācija

Šis norādītais materiāls tiek pārvietots pa Savienības teritoriju uz Regulas (ES) …/… pamata [Publikāciju birojam lūgums ievietot atsauci uz šo regulu]

10.

Vairākkārtēji sūtījumi: [jā]/[nē]*

Ja “jā”,

Izdošanas datums:

Sūtījuma atsauces numurs

Sūtījumu skaits un daudzums vienā norādītā materiāla sūtījumā:

11.

Galīgā izmantošana

Iznīcināšana/ievākšana vai glabāšana*

12.

Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājums par norādītā materiāla izcelsmi

13.

Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs vai elektroniskais zīmogs un elektroniskais paraksts

Apstiprināšanas vieta:

 

Datums:

Izdošanas vieta:

Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts:

Izdošanas datums:

Beigu datums

Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts:

14.

IMSOC atsauce

 

*

Lieko svītrot.

B.   6. panta 3. punktā minētā pilnvaras veidlapa; paredzēta kaitīgo organismu, augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā zinātnes vai izglītības mērķiem, izmēģinājumiem, šķirņu veidošanai vai selekcijai.

Nosaukums: pilnvara

 

1.

Izcelsmes trešās valsts [nosūtītāja]/[augu aizsardzības organizācijas]* nosaukums, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs

2.

Izdevējdalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes nosaukums

3.

Par norādītajām darbībām atbildīgās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs

4.

[Karantīnas stacijas]/[norobežošanas kompleksa] nosaukums un adrese*

5.

Norādītā materiāla nosaukums vai attiecīgā gadījumā zinātniskais nosaukums, arī attiecīgā norādītā kaitīgā organisma zinātniskais nosaukums

6.

Norādītā materiāla daudzums

7.

Norādītā materiāla veids

8.

Iepakošanas un importa nosacījumi*

Norāda vienu no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

8.1.

pa pastu/ar piegādes uzņēmumu/ar pasažieri/(precizē citu)

8.2.

autotransports/dzelzceļš/avioreiss/kuģis/(precizē citu)

8.3.

cits

9.

Papildu informācija

Šis norādītais materiāls ir importēts Savienībā uz Regulas (ES) …/… pamata [Publikāciju birojam lūgums ievietot atsauci uz šo regulu]

10.

Vairākkārtēji sūtījumi: [jā]/[nē]*

Ja “jā”,

Izdošanas datums:

Sūtījuma atsauces numurs

Sūtījumu skaits un daudzums vienā norādītā materiāla sūtījumā:

11.

Galīgā izmantošana

Iznīcināšana/ievākšana vai glabāšana*

12.

Norādītā materiāla izcelsmes trešās valsts Valsts augu aizsardzības organizācijas (NPPO) apstiprinājums.

12.

Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs vai elektroniskais zīmogs un elektroniskais paraksts

Apstiprināšanas vieta:

 

Datums:

Izdošanas vieta:

Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts:

Izdošanas datums:

Beigu termiņš:

Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts:

13.

IMSOC atsauce

 

*

Lieko svītrot.

III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 2008/61/EK

Šī regula

1. panta 1. punkts

4. pants

1. panta 2. punkts

4. pants, I pielikums

2. panta 1. punkta pirmā daļa

5. pants

2. panta 1. punkta otrā daļa

9. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

6. pants, II pielikums

2. panta 3. punkts

8. pants

2. panta 4. punkts

3. pants

4. pants

5. pants

6. pants

11. pants

7. pants

I pielikuma 1. punkts

5. pants

I pielikuma 2. punkts

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

V pielikums

III pielikums


Top