EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0820

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/820 (2019. gada 4. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 345/2013 papildina attiecībā uz interešu konfliktiem Eiropas riska kapitāla fondu jomā (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/664

OJ L 134, 22.5.2019, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/820/oj

22.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/8


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/820

(2019. gada 4. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 345/2013 papildina attiecībā uz interešu konfliktiem Eiropas riska kapitāla fondu jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (1) un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu interešu konfliktu iedarbīgu kontrolēšanu un pārvaldību Eiropas riska kapitāla fondu jomā, ir svarīgi konkretizēt situācijas, kurās iespējami interešu konflikti.

(2)

Kvalificētu riska kapitāla fondu kontekstā interešu konfliktu veidi atšķiras atkarībā no iesaistīto personu lomas, interesēm un stimuliem. Lai šajā kontekstā atvieglotu interešu konfliktu konstatēšanu, ir jāizveido to situāciju saraksts, par kurām uzskatāms, ka tajās var rasties interešu konflikti. Šim sarakstam vajadzētu būt pietiekami apjomīgam, lai tas aptvertu visu veidu interešu konfliktus, kas varētu rasties Eiropas riska kapitāla fondu jomā. Tāpēc interešu konfliktu veidiem būtu jāietver situācijas, kurās pastāv iespēja gūt finansiālu peļņu vai izvairīties no finansiāliem zaudējumiem vai kurās stimuli tiek sniegti tā, ka priekšroka tiek dota konkrētām interesēm uz kvalificēta riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interešu rēķina.

(3)

Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem būtu jāpieņem procedūras un pasākumi, ar kuriem paredzēts nodrošināt, ka personas, kas iesaistītas šādā komercdarbībā, šo darbību veic kvalificētu riska kapitāla fondu un to ieguldītāju interesēs. Lai Savienībā panāktu saskaņotu ieguldītāju interešu aizsardzības pakāpi un lai dotu šiem pārvaldniekiem iespēju pieņemt un ievērot konsekventu un iedarbīgu praksi, lai novērstu, uzraudzītu un pārvaldītu interešu konfliktus, to interešu konfliktu novēršanas politikā būtu jāiekļauj vismaz šādu pasākumu minimums. Lai izvairītos no lieka administratīvā sloga, vienlaikus nodrošinot pienācīgu ieguldītāju interešu aizsardzības pakāpi, interešu konfliktu novēršanas politika būtu jāpielāgo pārvaldītāju komercdarbības būtībai, tvērumam un sarežģītībai.

(4)

Procedūras un pasākumi, kas izklāstīti interešu konfliktu novēršanas politikā, var būt nepietiekami, lai aizsargātu kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju intereses, un tādā gadījumā kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem būtu jāveic nepieciešamie papildu pasākumi šo interešu aizsardzībai. Šajos pasākumos būtu jāiekļauj kvalificētā riska kapitāla fonda augstākās vadības vai citas kompetentas iekšējas struktūras informēšana un nepieciešamo lēmumu pieņemšana vai darbību veikšana, lai rīkotos kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interesēs.

(5)

Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki var aktīvi darboties tādu komercsabiedrību vadībā, kurās kvalificētais riska kapitāla fonds veic ieguldījumus. Lai novērstu interešu konfliktus un nodrošinātu, ka šo vadītāju balsstiesības tiek izmantotas gan attiecīgā kvalificētā riska kapitāla fonda labā, gan tā ieguldītāju labā, ir nepieciešams konkretizēt detalizētas prasības attiecībā uz šo balsstiesību izmantošanu. Lai ieguldītāju interešu aizsardzībā nodrošinātu pietiekamus standartus, kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem šai ziņā būtu jāizstrādā atbilstīgas un iedarbīgas stratēģijas un pēc pieprasījuma jāsniedz šo stratēģiju kopsavilkums un informācija par saviem veiktajiem pasākumiem.

(6)

Lai nodrošinātu interešu konfliktu atklāšanas iedarbīgumu, sniegtā informācija būtu regulāri jāatjaunina. Ņemot vērā ar tīmekļvietnes kā interešu konfliktu atklāšanas rīka izmantošanu saistītos riskus, ir nepieciešams noteikt kritērijus attiecībā uz šīs informācijas publicēšanu.

(7)

Lai kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem dotu iespēju pielāgoties jaunajām prasībām, šīs regulas piemērošanas sākumdiena būtu jāatliek par sešiem mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Interešu konfliktu veidi

Regulas (ES) Nr. 345/2013 9. panta 2. punkta vajadzībām par interešu konfliktiem ir uzskatāmas situācijas, kurās kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, persona, kas faktiski veic šā pārvaldnieka komercdarbību, darbinieks vai persona, kura īsteno tiešu vai netiešu kontroli pār minēto pārvaldnieku vai kuru tieši vai netieši kontrolē minētais pārvaldnieks, cits kvalificēts riska kapitāla fonds vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, tai skaitā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), ko pārvalda tas pats pārvaldnieks, vai persona, kas tajā ieguldījusi:

a)

iespējams, gūs finansiālu peļņu vai izvairīsies no finansiāliem zaudējumiem uz kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju rēķina;

b)

ir ieinteresēts kvalificētajam riska kapitāla fondam vai tā ieguldītājiem sniegta pakalpojuma vai darbības rezultātā, kas neatbilst kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

c)

ir ieinteresēts kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju uzdevumā veikta darījuma rezultātā, kas neatbilst kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

d)

ir finansiāls vai cita veida stimuls dot priekšroku:

ieguldītāja, ieguldītāju grupas vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma, tai skaitā PVKIU, interesēm, nevis kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interesēm,

kvalificētā riska kapitāla fonda viena konkrēta ieguldītāja interesēm, nevis šā fonda cita ieguldītāja vai ieguldītāju grupas interesēm;

e)

veic tādu pašu darbību kvalificētā riska kapitāla fonda, cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma, tai skaitā PVKIU, vai ieguldītāja vajadzībām;

f)

maksā vai saņem maksu vai komisijas maksu, sniedz vai saņem nefinansiālus ieguvumus, izņemot tos, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 (2) 24. panta 1. punktā;

g)

ietekmē un ir personīgi ieinteresēts ietekmēt kvalificēta portfeļuzņēmuma attīstību kvalificētam riska kapitāla fondam vai tā ieguldītājiem neizdevīgā veidā vai uz kvalificētā riska kapitāla fonda mērķu sasniegšanas rēķina.

2. pants

Interešu konfliktu novēršanas politika

1.   Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks izveido, īsteno un uztur rakstveidā interešu konfliktu novēršanas politiku, kas atbilst šā pārvaldnieka lielumam un organizācijas struktūrai, ņemot vērā tā komercdarbības būtību, mērogu un sarežģītību.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā interešu konfliktu novēršanas politikā atbilstoši 1. pantam norāda apstākļus, kādos var rasties interešu konflikts, un konkretizē veicamos pasākumus un procedūras, kuras pastāvīgi jāievēro.

3. pants

Procedūras un pasākumi interešu konfliktu novēršanai, pārvaldīšanai un uzraudzīšanai

Šīs regulas 2. panta 2. punktā minētajos veicamajos pasākumos un procedūrās, kuras jāievēro, ir iekļaujami vismaz šādi pasākumi:

a)

aizliegums veikt informācijas apmaiņu starp 1. pantā minētajām personām vai sabiedrībām, ja šāda informācijas apmaiņa varētu izraisīt vai veicināt interešu konfliktu;

b)

to 1. pantā minēto personu vai sabiedrību uzraudzības nošķiršana, kuru intereses var nonākt savstarpējā konfliktā;

c)

atteikšanās no saiknes starp (vai atkarības no) atalgojuma 1. pantā minētajām personām vai sabiedrībām, kas galvenokārt iesaistītas vienā darbības jomā, un atalgojuma personām vai sabiedrībām, kas galvenokārt iesaistītas citā darbības jomā (vai ieņēmumiem no šādām personām vai sabiedrībām), ja saistībā ar minētajām darbībām varētu rasties interešu konflikts;

d)

novērsta 1. pantā minēto personu vai sabiedrību neatbilstīgas ietekmes īstenošana attiecībā uz kvalificētā riska kapitāla fonda vadīšanu;

e)

novērsta vai kontrolēta 1. pantā minēto personu vai sabiedrību iesaistīšanās darbībās, kas varētu izraisīt interešu konfliktu.

4. pants

Interešu konfliktu seku pārvaldīšana

Ja pasākumi un procedūras, kas saskaņā ar 2. panta 2. punktu un 3. pantu izklāstīti interešu konfliktu novēršanas politikā, nav pietiekami, lai, spriežot ar pamatotu paļāvību, novērstu riskus, ka var tikt nodarīts kaitējums kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interesēm, kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks veic šādus pasākumus:

a)

nekavējoties informē savu augstāko vadību vai citu kompetentu iekšējo struktūru, vai kvalificētā riska kapitāla fonda augstāko vadību vai citu kompetentu iekšējo struktūru par šādu risku radīt kaitējumu šā fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

b)

pieņem lēmumus vai veic darbības, lai nodrošinātu, ka viņi darbojas kvalificētā riska kapitāla fonda vai tā ieguldītāju interesēs.

5. pants

Balsstiesību izmantošanas stratēģijas interešu konfliktu novēršanai

1.   Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieks rakstveidā izstrādā atbilstīgas un iedarbīgas stratēģijas, kurās noteikts, kad un kā izmantot kvalificēto riska kapitāla fondu portfelī turētās balsstiesības gan attiecīgā kvalificētā riska kapitāla fonda labā, gan tā ieguldītāju labā.

2.   Stratēģijās, kas minētas 1. punktā, ir nosakāmi veicamie pasākumi un procedūras, kuras jāievēro, tai skaitā vismaz šādi pasākumi:

a)

attiecīgo kapitālpasākumu (korporatīvo darbību) uzraudzīšana;

b)

balsstiesību izmantošanas nodrošināšana atbilstoši kvalificētā riska kapitāla fonda ieguldīšanas mērķiem un politikai;

c)

ar šo balsstiesību izmantošanu saistīto interešu konfliktu novēršana un pārvaldīšana.

3.   Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki pēc pieprasījuma sniedz ieguldītājiem kopsavilkuma aprakstu par 1. un 2. punktā minētajām stratēģijām un informāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar minētajām stratēģijām.

6. pants

Interešu konfliktu atklāšana

1.   Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki Regulas (ES) Nr. 345/2013 9. panta 4. punktā minēto informāciju sniedz pastāvīgā informācijas nesējā, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (3) 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā, un pastāvīgi atjaunina minēto informāciju.

2.   Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki var sniegt 1. punktā minēto informāciju, izmantojot tīmekļvietni, un nevērsties ar to pie ieguldītājiem personīgi, ja vien ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

ieguldītāji ir informēti par tīmekļvietnes adresi un par vietu tīmekļvietnē, kur var piekļūt šai informācijai;

b)

ieguldītāji ir piekrituši minētās informācijas sniegšanai tīmekļvietnē;

c)

šī informācija ir pastāvīgi pieejama tīmekļvietnē tik ilgi, kamēr vien ieguldītājiem ir pamatota vajadzība tai piekļūt.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 11. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).


Top