EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0819

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/819 (2019. gada 1. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 346/2013 papildina attiecībā uz interešu konfliktiem, sociālās ietekmes novērtēšanu un informāciju ieguldītājiem Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu jomā (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/669

OV L 134, 22.5.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/819/oj

22.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/819

(2019. gada 1. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 346/2013 papildina attiecībā uz interešu konfliktiem, sociālās ietekmes novērtēšanu un informāciju ieguldītājiem Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (1) un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu un 14. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem būtu jāpieņem procedūras un pasākumi, ar kuriem paredzēts nodrošināt, ka personas, kas iesaistītas šādā komercdarbībā, šo darbību veic kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu un to ieguldītāju interesēs. Lai Savienībā panāktu saskaņotu ieguldītāju interešu aizsardzības pakāpi un lai dotu šiem pārvaldniekiem iespēju pieņemt un ievērot konsekventu un iedarbīgu praksi, lai novērstu, uzraudzītu un pārvaldītu interešu konfliktus, to interešu konfliktu novēršanas politikā būtu jāiekļauj vismaz šādu pasākumu minimums. Lai izvairītos no lieka administratīvā sloga, vienlaikus nodrošinot pienācīgu ieguldītāju interešu aizsardzības pakāpi, interešu konfliktu novēršanas politika būtu jāpielāgo pārvaldītāju komercdarbības būtībai, tvērumam un sarežģītībai.

(2)

Procedūras un pasākumi, kas izklāstīti interešu konfliktu novēršanas politikā, var būt nepietiekami, lai aizsargātu kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju intereses, un tādā gadījumā kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem būtu jāveic nepieciešamie papildu pasākumi šo interešu aizsardzībai. Šajos pasākumos būtu jāiekļauj kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda augstākās vadības vai citas kompetentas iekšējas struktūras informēšana un nepieciešamo lēmumu pieņemšana vai darbību veikšana, lai rīkotos kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju interesēs.

(3)

Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki var aktīvi darboties tādu komercsabiedrību vadībā, kurās kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds veic ieguldījumus. Lai novērstu interešu konfliktus un nodrošinātu, ka šo vadītāju balsstiesības tiek izmantotas gan attiecīgā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda labā, gan tā ieguldītāju labā, ir nepieciešams konkretizēt detalizētas prasības attiecībā uz šo balsstiesību izmantošanu. Lai ieguldītāju interešu aizsardzībā nodrošinātu pietiekamus standartus, kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem šai ziņā būtu jāizstrādā atbilstīgas un iedarbīgas stratēģijas un pēc pieprasījuma jāsniedz šo stratēģiju kopsavilkums un informācija par saviem veiktajiem pasākumiem.

(4)

Lai nodrošinātu interešu konfliktu atklāšanas iedarbīgumu, sniegtā informācija būtu regulāri jāatjaunina. Ņemot vērā ar tīmekļvietnes kā interešu konfliktu atklāšanas rīka izmantošanu saistītos riskus, ir nepieciešams noteikt kritērijus attiecībā uz šīs informācijas publicēšanu.

(5)

Lai nodrošinātu konsekventu pieeju attiecībā uz procedūrām, kuras kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki izmanto, lai novērtētu kvalificēto portfeļuzņēmumu sasniegto pozitīvo sociālo ietekmi, šajās procedūrās būtu jāiekļauj konkrēti elementi. Kvalificēto portfeļuzņēmumu izmantotie resursi, kā arī produkti un pakalpojumi, kurus šie uzņēmumi ir darījuši pieejamus, ir galvenie pozitīvas sociālās ietekmes rādītāji, un tādēļ tiem vajadzētu būt minēto procedūru neatņemamai sastāvdaļai. Lai sociālos uzņēmumus atšķirtu no uzņēmumiem, kas sociālos mērķus sasniedz tikai nejauši, minētajās procedūrās būtu iekļaujams arī kvalificēto portfeļuzņēmumu radīto rezultātu izvērtējums.

(6)

Būtu jānodrošina, ka informācija, kas tiek sniegta ieguldītājiem pirms līguma noslēgšanas, ietver pietiekami detalizētu informāciju par kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu. Tādēļ kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu stratēģijā un mērķu aprakstā būtu jāiekļauj apraksts par kvalificēto portfeļuzņēmumu, kuros kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds plāno ieguldīt, sociālajiem sektoriem, ģeogrāfiskajiem apgabaliem un veidiem (juridiskajām formām), kā arī informācija par šo uzņēmumu peļņas sadali.

(7)

Būtu jāsniedz ieguldītājiem informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pamatā esošo metodiku, ko kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks izmanto, novērtējot sociālo ietekmi. Tādēļ informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, būtu jānorāda, vai kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir balstījies uz iekšēju metodiku, vai tomēr izmantojis vispārpieņemtas metodikas. Informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, būtu jāiekļauj arī metodikas galveno iezīmju apraksts, tai skaitā pārbaužu kritēriji, attiecīgie rādītāji un skaidrojums par to, kā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks nodrošina atbilstību minētajām metodikām.

(8)

Ieguldītājiem vajadzētu būt iespējai pārbaudīt, vai kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, atlasot neatbilstīgus aktīvus, ievēro ieguldījumu politiku. Tādēļ informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, būtu jāiekļauj informācija par tiem neatbilstīgo aktīvu veidiem, kuros kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds veic ieguldījumus, ieguldījumu metodēm, attiecīgajiem ierobežojumiem, darbības sektoru un ģeogrāfisko apgabalu, kurā šie ieguldījumi veikti.

(9)

Pārredzamības labad ieguldītājiem būtu jāsaņem informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu to komercdarbības atbalsta pakalpojumu un citu atbalsta darbību būtību un apmēru, kurus kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks sniedz/veic pats vai organizē ar trešo personu starpniecību. Tādēļ informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas par komercdarbības atbalsta pakalpojumiem un citām atbalsta darbībām, būtu jāapraksta tā sniegto pakalpojumu un veikto darbību veidi.

(10)

Lai kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem dotu iespēju pielāgoties jaunajām prasībām, šīs regulas piemērošanas sākumdiena būtu jāatliek par sešiem mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Interešu konfliktu veidi

Regulas (ES) Nr. 346/2013 9. panta 2. punkta vajadzībām par interešu konfliktiem ir uzskatāmas situācijas, kurās kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, persona, kas faktiski veic šā pārvaldnieka komercdarbību, darbinieks vai persona, kura īsteno tiešu vai netiešu kontroli pār minēto pārvaldnieku vai kuru tieši vai netieši kontrolē minētais pārvaldnieks, cits kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, tai skaitā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), ko pārvalda tas pats pārvaldnieks, vai persona, kas tajā ieguldījusi:

a)

iespējams, gūs finansiālu peļņu vai izvairīsies no finansiāliem zaudējumiem uz kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju rēķina;

b)

ir ieinteresēta kvalificētajam sociālās uzņēmējdarbības fondam vai tā ieguldītājiem sniegta pakalpojuma vai darbības rezultātā, kas neatbilst kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

c)

ir ieinteresēts kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju uzdevumā veikta darījuma rezultātā, kas neatbilst kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

d)

tam ir finansiāls vai cita veida stimuls dot priekšroku:

i)

ieguldītāja, ieguldītāju grupas vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma, tai skaitā PVKIU, interesēm, nevis kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

ii)

kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda viena konkrēta ieguldītāja interesēm, nevis šā fonda cita ieguldītāja vai ieguldītāju grupas interesēm;

e)

veic tādu pašu darbību kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda, cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma, tai skaitā PVKIU, vai ieguldītāja vajadzībām;

f)

maksā vai saņem maksu vai komisijas maksu, sniedz vai saņem nefinansiālus ieguvumus, izņemot tos, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 (2) 24. panta 1. punktā;

g)

ietekmē un ir personīgi ieinteresēts ietekmēt kvalificēta portfeļuzņēmuma attīstību kvalificētam sociālās uzņēmējdarbības fondam vai tā ieguldītājiem neizdevīgā veidā vai uz kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda mērķu sasniegšanas rēķina.

2. pants

Interešu konfliktu novēršanas politika

1.   Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks izveido, īsteno un uztur rakstveidā interešu konfliktu novēršanas politiku, kas atbilst šā pārvaldnieka lielumam un organizācijas struktūrai, ņemot vērā tā komercdarbības būtību, mērogu un sarežģītību.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā interešu konfliktu novēršanas politikā atbilstoši 1. pantam norāda apstākļus, kādos var rasties interešu konflikts, un konkretizē veicamos pasākumus un procedūras, kuras pastāvīgi jāievēro.

3. pants

Procedūras un pasākumi interešu konfliktu novēršanai, pārvaldīšanai un uzraudzīšanai

Šīs regulas 2. panta 2. punktā minētajos veicamajos pasākumos un procedūrās, kuras jāievēro, ir iekļaujami vismaz šādi pasākumi:

a)

aizliegums veikt informācijas apmaiņu starp 1. pantā minētajām personām vai sabiedrībām, ja šāda informācijas apmaiņa varētu izraisīt vai veicināt interešu konfliktu;

b)

to 1. pantā minēto personu vai sabiedrību uzraudzības nošķiršana, kuru intereses var nonākt savstarpējā konfliktā;

c)

atteikšanās no saiknes starp (vai atkarības no) atalgojuma 1. pantā minētajām personām vai sabiedrībām, kas galvenokārt iesaistītas vienā darbības jomā, un atalgojuma personām vai sabiedrībām, kas galvenokārt iesaistītas citā darbības jomā (vai ieņēmumiem no šādām personām vai sabiedrībām), ja saistībā ar minētajām darbībām varētu rasties interešu konflikts;

d)

novērsta 1. pantā minēto personu vai sabiedrību neatbilstīgas ietekmes īstenošana attiecībā uz kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vadīšanu;

e)

novērsta vai kontrolēta 1. pantā minēto personu vai sabiedrību iesaistīšanās darbībās, kas varētu izraisīt interešu konfliktu.

4. pants

Interešu konfliktu seku pārvaldīšana

Ja pasākumi un procedūras, kas saskaņā ar 2. panta 2. punktu un 3. pantu izklāstīti interešu konfliktu novēršanas politikā, nav pietiekami, lai, spriežot ar pamatotu paļāvību, novērstu riskus, ka var tikt nodarīts kaitējums kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju interesēm, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks veic šādus pasākumus:

a)

nekavējoties informē savu augstāko vadību vai citu kompetentu iekšējo struktūru, vai kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda augstāko vadību vai citu kompetentu iekšējo struktūru par šādu risku radīt kaitējumu šā fonda vai tā ieguldītāju interesēm;

b)

pieņem lēmumus vai veic darbības, lai nodrošinātu, ka viņi darbojas kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda vai tā ieguldītāju interesēs.

5. pants

Balsstiesību izmantošanas stratēģijas interešu konfliktu novēršanai

1.   Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieks rakstveidā izstrādā atbilstīgas un iedarbīgas stratēģijas, kurās noteikts, kad un kā izmantot kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu portfelī turētās balsstiesības gan attiecīgā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda labā, gan tā ieguldītāju labā.

2.   Stratēģijās, kas minētas 1. punktā, ir nosakāmi veicamie pasākumi un procedūras, kuras jāievēro, tai skaitā vismaz šādi pasākumi:

a)

attiecīgo kapitālpasākumu (korporatīvo darbību) uzraudzīšana;

b)

balsstiesību izmantošanas nodrošināšana atbilstoši kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldīšanas mērķiem un politikai;

c)

ar šo balsstiesību izmantošanu saistīto interešu konfliktu novēršana un pārvaldīšana.

3.   Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki pēc pieprasījuma sniedz ieguldītājiem kopsavilkuma aprakstu par 1. un 2. punktā minētajām stratēģijām un informāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar minētajām stratēģijām.

6. pants

Interešu konfliktu atklāšana

1.   Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki Regulas (ES) Nr. 346/2013 9. panta 4. punktā minēto informāciju sniedz pastāvīgā informācijas nesējā, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (3) 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā, un pastāvīgi atjaunina minēto informāciju.

2.   Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki var sniegt 1. punktā minēto informāciju, izmantojot tīmekļvietni, un nevērsties ar to pie ieguldītājiem personīgi, ja vien ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

ieguldītāji ir informēti par tīmekļvietnes adresi un par vietu tīmekļvietnē, kur var piekļūt šai informācijai;

b)

ieguldītāji ir piekrituši minētās informācijas sniegšanai tīmekļvietnē;

c)

šī informācija ir pastāvīgi pieejama tīmekļvietnē tik ilgi, kamēr vien ieguldītājiem ir pamatota vajadzība tai piekļūt.

7. pants

Pozitīvas sociālās ietekmes novērtēšanas procedūras

1.   Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki nodrošina, ka Regulas (ES) Nr. 346/2013 10. panta 1. punktā minētās procedūras ietver vismaz šādu informāciju:

a)

kvalificēto portfeļuzņēmumu izmantoto resursu izvērtējumu;

b)

to produktu un pakalpojumu izvērtējumu, kurus darījuši pieejamus kvalificēti portfeļuzņēmumi;

c)

to rezultātu izvērtējumu, kuri attiecināmi uz kvalificēto portfeļuzņēmumu darbību.

Pirmās daļas c) punkta vajadzībām rezultāti, kas iestātos jebkurā gadījumā, un rezultāti, kuri attiecināmi uz trešām personām, nav attiecināmi uz kvalificēto portfeļuzņēmumu darbību.

2.   Uz 1. punktā minēto izvērtējumu pierādījumiem attiecas prasība veikt revīziju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 346/2013 13. panta 3. punktu.

8. pants

Ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts

1.   Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minētajā informācijā ir iekļaujami vismaz šādi elementi:

a)

sociālais sektors vai sektori, kuros darbojas kvalificētie portfeļuzņēmumi;

b)

ģeogrāfiskais apgabals, kurā kvalificētais portfeļuzņēmums darbojas;

c)

kvalificēto portfeļuzņēmumu veidi (juridiskās formas);

d)

detalizēts apraksts par kvalificēto portfeļuzņēmumu peļņas sadali.

2.   Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā minētajā informācijā ir iekļaujams vismaz apraksts par otra kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu profilu un informācija, ko kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds sniedz saskaņā ar šā panta 1. punktu.

3.   Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) punktā minētajā informācijā ir iekļaujams vismaz apraksts par to aktīvu veidiem, kuros kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds veic ieguldījumus.

4.   Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) punktā minētajā informācijā ir iekļaujams vismaz apraksts par to, vai šīs metodes ir saistītas ar pašu kapitāla instrumentiem, kvazikapitāla instrumentiem, vērtspapīrotiem vai nevērtspapīrotiem parāda instrumentiem, nodrošinātiem vai nenodrošinātiem aizdevumiem vai cita veida līdzdalību kvalificētos portfeļuzņēmumos.

5.   Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta c) apakšpunkta vi) punktā minētajā informācijā ir iekļaujams vismaz apraksts par to, vai kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu stratēģija ietver ieguldīšanas ierobežojumus attiecībā uz sektoriem, darbības veidiem, ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ieguldījumu īpatsvaru vai limitiem vai citus ierobežojumus.

9. pants

Informācija par pozitīvu sociālo ietekmi

1.   Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā informācijā ir norādāmi konkrēti produkti un pakalpojumi, ko paredzējuši sniegt kvalificētie portfeļuzņēmumi, kuros kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds veic ieguldījumus.

2.   Ja Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā informācija ietver informāciju par labvēlīgas sociālās ietekmes prognozēm, tajā ir aprakstāmi pieņēmumi, uz kuriem balstīti šo prognožu aprēķini.

3.   Ja Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā informācija ietver informāciju par līdzšinējo sniegumu pozitīvas sociālās ietekmes ziņā, tajā ir iekļaujams arī jaunākais gada pārskats vai Regulas (ES) Nr. 346/2013 13. panta 2. punktā minētajā gada pārskatā iekļautās attiecīgās informācijas kopsavilkums.

10. pants

Informācija par izmantotajām sociālās ietekmes novērtēšanas metodikām

Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā informācijā ir iekļaujami vismaz šādi elementi:

a)

apliecinājums par to, vai sociālā ietekme tiek novērtēta, balstoties uz iekšēju metodiku vai citām vispārpieņemtām metodikām;

b)

apraksts par metodiku galvenajām iezīmēm, tai skaitā pārbaužu kritēriji un attiecīgie rādītāji, kas izmantoti, novērtējot sociālo ietekmi;

11. pants

Neatbilstīgo aktīvu apraksts

Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajā informācijā ir iekļaujams apraksts par vismaz šādiem elementiem:

a)

ieguldījumu metodes un piemērojamie ieguldījumu ierobežojumi;

b)

nekvalificēto portfeļuzņēmumu darbības sektors(-i);

c)

ģeogrāfiskais apgabals, kurā nekvalificētais portfeļuzņēmums darbojas;

d)

kritēriji, kas izmantojami, veicot aktīvu veidu atlasi.

12. pants

Informācija par atbalsta pakalpojumiem

Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punkta l) apakšpunktā minētajā informācijā ir iekļaujams apraksts par vismaz šādiem elementiem:

a)

komercdarbības atbalsta pakalpojumu un citu atbalsta darbību veidu apraksts;

b)

informācija par to, vai trešās personas sniedz komercdarbības atbalsta pakalpojumus un veic citas atbalsta darbības.

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 11. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 1. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).


Top