EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs), par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

OV L 139I, 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 139/312


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/777

(2019. gada 16. maijs),

par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 49. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā (ES) 2016/797 precizēti dzelzceļa nozares dalībnieku, jo sevišķi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju, uzdevumi saistībā ar pārbaudēm, kas veicamas pirms atļauto ritekļu izmantošanas.

(2)

Dzelzceļa infrastruktūras reģistram būtu jānodrošina tīkla raksturlielumu pārredzamība, un tas būtu jāizmanto kā atsauces datubāze. Galvenām kārtām tas būtu jāizmanto apvienojumā ar parametru vērtībām, kas norādītas atļaujā ritekli laist tirgū, nolūkā pārbaudīt ritekļa un maršruta tehnisko savietojamību.

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/880/ES (2) noteiktais dzelzceļa infrastruktūras reģistra parametru saraksts un kopīgā lietotāja saskarne būtu jāatjaunina, lai dotu iespēju pārbaudīt ritekļa un maršruta savietojamību. Vienlaikus infrastruktūras reģistra tīmekļa lietojumprogrammai (RINF lietojumprogramma) būtu jāaizstāj kopīgā lietotāja saskarne.

(4)

RINF lietojumprogramma būtu jāizveido un jāpārvalda Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (“Aģentūra”), un ar šīs lietojumprogrammas palīdzību būtu jānodrošina piekļuve dalībvalstu aktīvu reģistram, kurā norādītas katras attiecīgās apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas tīkla parametru vērtības. Dalībvalstīm tā jo īpaši būtu jāizmanto nolūkā nodrošināt Direktīvas (ES) 2016/797 49. panta 1. punktā noteiktā publicēšanas pienākuma izpildi, lai lietotājiem būtu pieejams vienots piekļuves punkts.

(5)

Saskaņā ar Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES 5. pantu dati, kas attiecas uz minētā lēmuma pielikuma tabulā norādītajiem parametriem, par visu Savienības dzelzceļa sistēmu jāsavāc un jāiekļauj dzelzceļa infrastruktūras reģistrā līdz 2019. gada 16. martam. Dati, kas attiecas uz jauniem šajā regulā noteiktiem parametriem, būtu laikus jāsavāc un jāiekļauj infrastruktūras reģistrā, lai panāktu Direktīvas (ES) 2016/797 mērķu izpildi, jo īpaši tālab, lai dotu iespēju pārbaudīt ritekļa un maršruta savietojamību, pamatojoties uz RINF lietojumprogrammu. RINF lietojumprogrammai būtu jāsāk darboties ne vēlāk kā tad, kad šī regula kļūst piemērojama, un dati, kas attiecas uz parametriem, kuri izmantojami ritekļa un maršruta savietojamības pārbaudei, būtu jāsavāc un jāiekļauj ne vēlāk kā līdz 2020. gada 16. janvārim un pēc iespējas drīzāk.

(6)

Katrai dalībvalstij būtu jāizraugās valsts reģistrācijas struktūrvienība, kas atbild par attiecīgās valsts infrastruktūras reģistra datu iesniegšanas koordināciju un regulāru atjaunināšanu.

(7)

Infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāvāc dati par savu tīklu un jānodrošina, ka reģistrācijas struktūrvienībām iesniegtie dati ir pilnīgi, konsekventi, precīzi un atjaunināti.

(8)

Veicot RINF lietojumprogrammas turpmāku pilnveidi, būtu jāvienkāršo ritekļa un maršruta savietojamības pārbaude un maršruta apraksta veidošana, izmantojot informāciju no RINF lietojumprogrammas. Aģentūrai būtu jānovērtē RINF lietojumprogrammas papildinājumu ieguvumi un izmaksas un attiecīgā gadījumā jāīsteno šie papildinājumi.

(9)

Aģentūrai būtu jāizveido piemērošanas rokasgrāmata, kurā aprakstītas un vajadzības gadījumā izskaidrotas šīs regulas prasības. Vadlīnijas būtu pastāvīgi jāatjaunina, jāpublicē un bez maksas jādara publiski pieejamas.

(10)

Aģentūra 2018. gada 27. jūlijā izdeva ieteikumu par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām nolūkā atjaunināt infrastruktūras reģistra funkcijas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/797.

(11)

Tādēļ Īstenošanas lēmums 2014/880/ES būtu jāatceļ.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Infrastruktūras reģistra kopīgās specifikācijas

1.   Infrastruktūras reģistra kopīgās specifikācijas, kas minētas Direktīvas (ES) 2016/797 49. pantā, ir šīs regulas pielikumā noteiktās specifikācijas.

2.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās dzelzceļa tīkla parametru vērtības ir datorizētas elektroniskā lietojumprogrammā, kas atbilst šajā regulā noteiktajām kopīgajām specifikācijām.

2. pants

RINF lietojumprogramma

1.   Aģentūra izveido un uztur tīmekļa lietojumprogrammu (“RINF lietojumprogramma”), kas ir vienots piekļuves punkts informācijas publicēšanai par dalībvalstu infrastruktūru saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 49. pantu.

2.   RINF lietojumprogrammu izveido atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

3.   Aģentūra nodrošina, ka RINF lietojumprogramma sāk darboties ne vēlāk kā 2019. gada 16. jūnijā.

4.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka vajadzīgie dati par tās tīklu ir savākti un ievadīti RINF lietojumprogrammā līdz pielikuma 1. tabulā noteiktajiem datumiem.

5.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka dati RINF lietojumprogrammā tiek pastāvīgi atjaunināti saskaņā ar 5. pantu.

6.   Aģentūra izveido valsts reģistrācijas struktūrvienību pārstāvju grupu, kuras uzdevums ir koordinēt, uzraudzīt un atbalstīt RINF lietojumprogrammas aizpildīšanu.

3. pants

Pāreja

1.   Termiņi infrastruktūras reģistra aizpildīšanai, kas norādīti Īstenošanas lēmumā 2014/880/ES un noteikti šīs regulas pielikumā, paliek spēkā.

2.   Dalībvalstis un Aģentūra nodrošina, ka dati, kas savākti un ievadīti infrastruktūras reģistrā saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES, arī turpmāk ir pieejami, un nodrošina to pieejamību RINF lietojumprogrammā.

4. pants

Valsts reģistrācijas struktūrvienība

1.   Katra dalībvalsts izraugās valsts reģistrācijas struktūrvienību, kuras uzdevums ir koordinēt dalībvalsts datu vākšanu un ievadīšanu RINF lietojumprogrammā.

2.   Katra dalībvalsts ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. jūnijam paziņo Aģentūrai valsts reģistrācijas struktūrvienību, ko tā izraudzījusies saskaņā ar 1. punktu, ja minētā struktūrvienība nav iestāde, ko dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES 6. panta 2. punktu.

3.   No 2021. gada 1. janvāra, ņemot vērā 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto RINF lietojumprogrammas pilnveidi, katras dalībvalsts infrastruktūras pārvaldītāji ir atbildīgi par datu vākšanu un ievadīšanu RINF lietojumprogrammā.

5. pants

Datu vākšana

1.   Infrastruktūras pārvaldītāji nodrošina, ka dati RINF lietojumprogrammā ir precīzi, pilnīgi, konsekventi un savlaicīgi, un iesniedz atjauninātus datus, tiklīdz tie kļūst pieejami.

2.   Līdz 2020. gada 31. decembrim infrastruktūras pārvaldītāji iesniedz datus reģistrācijas struktūrvienībām. Reģistrācijas struktūrvienības iesniedz datus RINF lietojumprogrammai vismaz reizi mēnesī, izņemot gadījumus, kad nav jāatjaunina nekādi dati. Šādā gadījumā reģistrācijas struktūrvienības informē Aģentūru, ka nav jāatjaunina nekādi dati. Vienu atjauninājumu veic vienlaikus ar ikgadējā tīkla pārskata publicēšanu.

3.   No 2021. gada 1. janvāra, atkarībā no 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās RINF lietojumprogrammas pilnveides norises, infrastruktūras pārvaldītāji tieši iesniedz datus RINF lietojumprogrammai, tiklīdz tie kļūst pieejami.

4.   Informāciju par infrastruktūru, ko nodod ekspluatācijā pēc 2019. gada 16. jūnija, iesniedz RINF lietojumprogrammai pirms nodošanas ekspluatācijā.

6. pants

Turpmāka pilnveide

1.   Līdz 2021. gada 1. janvārim Aģentūra, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus, atjaunina RINF lietojumprogrammu nolūkā:

a)

vienkāršot datu atjaunināšanas procesu RINF lietojumprogrammā, lai dotu iespēju infrastruktūras pārvaldītājiem atjaunināt informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama;

b)

uzlabot tīkla aprakstu, lai precīzi attēlotu tā ģeometriju;

c)

sniegt informāciju par iespējamajiem maršrutiem tīklā;

d)

nodrošināt līdzekļus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu brīdināšanai par RINF lietojumprogrammas izmaiņām, kuras uz tiem attiecas.

2.   Līdz 2022. gada 16. janvārim Aģentūra, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus, atjaunina RINF lietojumprogrammu, lai iespējotu informācijas vākšanu un ievadi Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 (3) D2. papildinājumā minētā maršruta apraksta vajadzībām. Katra dalībvalsts nodrošina, ka vienu gadu pēc RINF lietojumprogrammas atjaunināšanas dalībvalsts infrastruktūras reģistrā tiek sniegta informācija maršruta apraksta vajadzībām.

3.   RINF lietojumprogrammas turpmākā pilnveidē var izveidot datu sistēmu, kas nodrošina datus visām elektroniskajām informācijas plūsmām attiecībā uz Savienības dzelzceļa tīklu.

7. pants

Kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmata

Ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. jūnijam Aģentūra publicē infrastruktūras reģistra kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmatu (piemērošanas rokasgrāmata). Piemērošanas rokasgrāmatu Aģentūra pastāvīgi atjaunina. Piemērošanas rokasgrāmatā par katru parametru iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās.

8. pants

Atcelšana

Īstenošanas lēmums 2014/880/ES tiek atcelts.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 16. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 26. novembra Īstenošanas lēmums 2014/880/ES par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu (OV L 356, 12.12.2014., 489. lpp.).

(3)  Komisijas 2019. gada 16. maijs Īstenošanas regula (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un par Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 5. lpp.).


PIELIKUMS

1.   TEHNISKĀ DARBĪBAS JOMA

Šīs specifikācijas attiecas uz datiem par šādām Savienības dzelzceļa sistēmas strukturālajām apakšsistēmām:

a)

infrastruktūras apakšsistēma;

b)

energoapgādes apakšsistēma;

c)

vilcienu vadības un signalizācijas stacionāro lauka iekārtu apakšsistēma.

2.   MĒRĶIS

Infrastruktūras reģistra galvenais mērķis ir norādīt pārredzamus tīkla raksturlielumus, un tas izmantojams par atsauces datubāzi.

2.1.   Procesi, ko atbalsta infrastruktūras reģistrs

Infrastruktūras reģistrs atbalsta šādus procesus:

a)

pārbaude pirms atļauto ritekļu izmantošanas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 23. pantu;

b)

mobilo apakšsistēmu projektēšana;

c)

vilcienu pārvadājumu pakalpojumu tehniski ekonomiskā pamatojuma pārbaude;

d)

tādu noteikumu un ierobežojumu publicēšana, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 14. panta 11. punktu;

e)

stacionāro iekārtu savstarpējās tehniskās savietojamības verifikācija saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 18. panta 4. punkta b) apakšpunktu;

f)

Savienības dzelzceļa sistēmas elementu savstarpējas izmantojamības progresa uzraudzība;

g)

tīkla pārskata sagatavošana saistībā ar infrastruktūras veidu;

h)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 D2. papildinājumā minētā maršruta apraksta sagatavošana saskaņā ar 6. panta 2. punktu;

i)

infrastruktūras reģistra datu atkārtota izmantošana citos IT rīkos.

2.2.   Īpašas prasības infrastruktūras reģistram

Infrastruktūras reģistrs:

a)

nodrošina to parametru vērtības, kas izmantojami, lai pārbaudītu ritekļa un maršruta tehnisko savietojamību;

b)

nodrošina attiecīgos datus, kas ļauj noteikt paredzētās izmantošanas telpas infrastruktūras raksturlielumus, vienkāršot ritošā sastāva projektēšanu un pārbaudīt vilcienu pārvadājumu pakalpojumu tehniski ekonomisko pamatojumu;

c)

dod dalībvalstīm iespēju iekļaut infrastruktūras reģistrā noteikumus un ierobežojumus, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs;

d)

nodrošina attiecīgos datus, kas ļauj vienkāršot stacionārās apakšsistēmas un tīkla, kurā tā ir iekļauta, savstarpējās tehniskās savietojamības verifikāciju un uzraudzīt dzelzceļa stacionāro iekārtu savstarpējas izmantojamības progresu;

e)

nodrošina maršruta aprakstam vajadzīgo informāciju;

f)

dod iespēju izmantot infrastruktūras reģistru par atsauces datubāzi tīkla pārskatam vai citiem IT rīkiem.

3.   KOPĪGIE RAKSTURLIELUMI

Šajā pielikumā noteiktie raksturlielumi ir kopīgi visiem dalībvalstu infrastruktūras reģistriem.

3.1.   Definīcijas

Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“līnijas posms” (LP) ir līnijas daļa starp blakusesošiem ekspluatācijas punktiem, kuru var veidot vairāki sliežu ceļi;

2)

“ekspluatācijas punkts” (EP) ir jebkura atrašanās vieta vilcienu pārvadājumu darbībām, kur var sākties vai beigties pārvadājumi ar vilcienu vai mainīties maršruts un kur var veikt pasažieru vai kravas pārvadājumus; tas ietver atrašanās vietas uz robežām starp dalībvalstīm vai infrastruktūras pārvaldītājiem;

3)

“atrašanās vietas punkts” (AVP) ir jebkurš konkrēts punkts, kurš atrodas uz līnijas posma sliežu ceļa un kurā mainās parametra vērtība;

4)

“kustības ceļš” ir jebkurš sliežu ceļš, ko izmanto vilcienu kustībai; tas neietver garāmbraukšanas atzarus un satikšanās atzarus parastās līnijās vai sliežu ceļu savienojumos, kas vajadzīgi tikai vilcienu ekspluatācijai;

5)

“pievedceļš” ir jebkurš sliežu ceļš ekspluatācijas punktā, ko neizmanto vilciena ekspluatācijas maršrutā.

3.2.   Dzelzceļa tīkla struktūra infrastruktūras reģistra vajadzībām

3.2.1.   Infrastruktūras reģistra vajadzībām katra dalībvalsts apraksta savu dzelzceļa tīklu pa līnijas posmiem un ekspluatācijas punktiem.

3.2.2.   Par “līnijas posmu” publicējamos vienumus, kas attiecas uz infrastruktūras, energoapgādes un vilcienu vadības un signalizācijas stacionāro lauka iekārtu apakšsistēmām, piesaista infrastruktūras elementam “kustības ceļš”.

3.2.3.   Par “ekspluatācijas punktu” publicējamos vienumus, kas attiecas uz infrastruktūras apakšsistēmu, piesaista infrastruktūras elementiem “kustības ceļš” un “pievedceļš”.

3.3.   Infrastruktūras reģistra vienumi

3.3.1.   Vienumus publicē saskaņā ar 1. tabulu.

3.3.2.   Infrastruktūras reģistra piemērošanas rokasgrāmatā, kas minēta 7. pantā, precizē 1. tabulā norādīto datu īpašo formātu un pārvaldības procesu, uzrādot tos vienā no šādiem veidiem:

a)

viena izvēle vai vairākatlase no iepriekšdefinēta saraksta;

b)

rakstzīmju virkne CharacterString vai iepriekšdefinēta CharacterString;

c)

kvadrātiekavās norādīts numurs.

3.3.3.   Parametra vērtību norāda, ja tā attiecas uz pamatparametru vai ja attiecīgais vienums atrodas tīklā, kas aprakstīts 1. tabulā norādītajos termiņos.

Parametrus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu ritekļa un maršruta savietojamību, norāda kā “Vajadzīgs MS” saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 D1. papildinājumu.

Visa informācija, kas saistīta ar parametriem, ir dota 1. tabulā.

Ja 1. tabulā ir atsauce uz infrastruktūras pārvaldītāja dokumentu, infrastruktūras pārvaldītājs vai VRS saskaņā ar 5. pantu iesniedz šo dokumentu Aģentūrai elektroniskā formātā. Dokumentus, kas minēti 1.1.1.1.2.4.4., 1.1.1.1.6.4., 1.1.1.1.6.5., 1.1.1.3.7.1.3. un 1.1.1.3.11.3. parametrā, iesniedz divās ES valodās.

1. tabula

Infrastruktūras reģistra vienumi

Numurs

Nosaukums

Datu uzrādīšana

Definīcija

Pamatparametrs

Vajadzīgs MS

Parametra iesniegšanas termiņš

1.

DALĪBVALSTS

 

 

 

1.1.

LĪNIJAS POSMS

 

 

 

1.1.0.0.0.

Vispārīga informācija

 

 

 

1.1.0.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja (IP) kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.0.0.0.2.

Valsts līnijas identifikators

CharacterString

Unikāls līnijas identifikators vai unikāls līnijas numurs dalībvalstī

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.0.0.0.3.

Ekspluatācijas punkts līnijas posma sākumā

Iepriekšdefinēta CharacterString

Unikāls EP identifikators līnijas posma sākumā (kilometri palielinās no EP sākumā līdz EP beigās)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.0.0.0.4.

Ekspluatācijas punkts līnijas posma beigās

Iepriekšdefinēta CharacterString

Unikāls EP identifikators līnijas posma beigās (kilometri palielinās no EP sākumā līdz EP beigās)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.0.0.0.5.

Līnijas posma garums

Iepriekšdefinēta CharacterString

Attālums starp ekspluatācijas punktiem līnijas posma sākumā un beigās

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.0.0.0.6.

Līnijas posma veids

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

Parasts LP/savienojums

Līnijas posma veids, kas izsaka uzrādīto datu apjomu un kas ir atkarīgs no tā, vai līnijas posms savieno vai nesavieno EP, kuri izveidoti, sadalot lielu mezglu vairākos EP

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.

KUSTĪBAS CEĻŠ

 

 

 

1.1.1.0.0.

Vispārīga informācija

 

 

 

1.1.1.0.0.1.

Sliežu ceļa identifikators

CharacterString

Unikāls sliežu ceļa identifikators vai unikāls sliežu ceļa numurs līnijas posmā

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.0.0.2.

Parastais kustības virziens

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

N/O/B

Parastais kustības virziens ir:

tāds pats kā virziens no LP sākuma uz beigām: (N)

pretējs virzienam no LP sākuma uz beigām: (O)

abi virzieni: (B)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.

Infrastruktūras apakšsistēma

 

 

 

1.1.1.1.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

 

 

1.1.1.1.1.1.

Sliežu ceļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) prasībām, kuras piemērojamas infrastruktūras apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250 (1)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Komisijas Ieteikumā 2014/881/ES (2)), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas infrastruktūras apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.

Veiktspējas parametri

 

 

 

1.1.1.1.2.1.

Sliežu ceļa Eiropas transporta tīkla (TEN) klasifikācija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, pie kuras līnija pieder

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.1.2.

TEN ģeogrāfiskās informācijas sistēmas identifikators (GIS ID)

CharacterString

GIS ID norāde uz TEN-T datubāzes iedaļu, pie kuras sliežu ceļš pieder

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.1.2.2.

Līnijas kategorija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Līnijas klasifikācija saskaņā ar INF SITS – Komisijas Regulu (ES) Nr. 1299/2014 (3)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.3.

Dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora daļa

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, vai līnija ir iekļauta dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorā

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.4.

Nestspēja

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Līnijas kategorijas kombinācija ar ātrumu sliežu ceļa vājākajā punktā

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.4.1.

Nestspējas klasifikācija valstī

CharacterString

Nestspējas klasifikācija valstī

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.2.4.2.

Konstrukciju atbilstība ātrgaitas slodzes modelim (HSLM)

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Līnijas posmiem, kuros maksimālais atļautais ātrums ir 200 km/h vai lielāks

Informācija par procedūru, kas izmantojama dinamiskās savietojamības pārbaudes veikšanai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.2.4.3.

Tādu konstrukciju, kurām nepieciešamas īpašas pārbaudes, atrašanās vieta uz dzelzceļa

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[NNNN.NNN] + [CharacterString]

Tādu konstrukciju atrašanās vietas noteikšana, kurām nepieciešamas īpašas pārbaudes

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.2.4.4.

Dokuments, kurā norādīta(-as) procedūra(-as) maršruta statiskās un dinamiskās savietojamības pārbaužu veikšanai

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja divās ES valodās pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā ir:

precīzas procedūras maršruta statiskās un dinamiskās savietojamības pārbaužu veikšanai

vai

attiecīgā informācija par konkrētu konstrukciju pārbaužu veikšanu

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.2.5.

Maksimālais atļautais ātrums

[NNN]

Nominālais maksimālais ekspluatācijas ātrums uz līnijas, kas izriet no infrastruktūras, energoapgādes un vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu raksturlielumiem, izteikts km/h

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.6.

Temperatūras diapazons

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

T1 (-25 līdz +40)

T2 (-40 līdz +35)

T3 (-25 līdz +45)

Tx (-40 līdz +50)

Temperatūras diapazons neierobežotai piekļuvei līnijai saskaņā ar Eiropas standartu

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.7.

Maksimālais augstums virs jūras līmeņa

[+/-][NNNN]

Līnijas posma augstākais punkts virs jūras līmeņa, salīdzinot ar Amsterdamas standarta līmeni (NAP)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.2.8.

Bargu klimatisko apstākļu esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Klimatiskie apstākļi uz līnijas ir bargi saskaņā ar Eiropas standartu

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.3.

Līnijas plānojums

 

 

 

1.1.1.1.3.1.

Savstarpēji izmantojams gabarīts

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nav

Gabarīti GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.1.3.2.

Vairākās valstīs izmantojami gabarīti

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

G2/GB1/GB2/nav

Daudzpusējais gabarīts vai starptautiskais gabarīts, kas nav GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.1.3.3.

Valstī izmantojami gabarīti

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Iekšzemē izmantojamais gabarīts, kā definēts Eiropas standartā, vai cits vietējais gabarīts

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.1.3.1.1.

Gabarītu noteikšana

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Gabarīti, kā definēts Eiropas standartā, vai citi vietējie gabarīti, ietverot apakšējo vai augšējo daļu

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1302/2014 7.3.2.2. punktu Apvienotās Karalistes tīkla līniju posmiem var nebūt gabarīta references profila

X

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.3.1.2.

Tādu konkrētu punktu, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes, atrašanās vieta uz dzelzceļa

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Tādu konkrētu punktu atrašanās vieta, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes dēļ novirzēm no 1.1.1.1.3.1.1. punktā minētās gabarītu noteikšanas

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.3.1.3.

Dokuments, kurā norādīts tādu konkrētu punktu šķērsgriezums, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā norādīts tādu konkrētu punktu šķērsgriezums, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes dēļ novirzēm no 1.1.1.1.3.1.1. punktā minētās gabarītu noteikšanas. Attiecīgā gadījumā dokumentam, kurā norādīts šķērsgriezums, var pievienot norādījumus konkrētā punkta pārbaudei

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.3.4.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs maināmām virsbūvēm

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Kods kombinētajiem pārvadājumiem ar maināmām virsbūvēm, kā definēts UIC kodeksā (ja līnija pieder pie TEN)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.3.5.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs puspiekabēm

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Kods kombinētajiem pārvadājumiem ar puspiekabēm, kā definēts UIC kodeksā (ja līnija pieder pie TEN)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.3.5.1.

Īpaša informācija

CharacterString

Visa attiecīgā informācija no infrastruktūras pārvaldītāja, kura attiecas uz līnijas plānojumu

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.1.3.6.

Garenprofils

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

atkārtot, cik reizes nepieciešams

Garenprofila vērtību secība un vietas, kurās garenprofils mainās

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.3.7.

Horizontālas līknes minimālais rādiuss

[NNNNN]

Sliežu ceļa mazākās horizontālās līknes rādiuss (m)

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.4.

Sliežu ceļa parametri

 

 

 

1.1.1.1.4.1.

Nominālais sliežu ceļa platums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/cits

Viena vērtība (mm), kas apzīmē sliežu ceļa platumu

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.4.2.

Ārējās sliedes paaugstinājuma deficīts

[+/-] [NNN]

Maksimālais ārējās sliedes paaugstinājuma deficīts (mm), kas definēts kā faktiskā ārējās sliedes paaugstinājuma un augstākā līnijas projektētā līdzsvara paaugstinājuma starpība

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.4.3.

Sliežu ieslīpums

[NN]

Leņķis, kas definē sliedes galviņas ieslīpumu attiecībā pret rites virsmu

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.4.4.

Balasta esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāda, vai sliežu ceļa konstrukcija ir ar balastā iegultiem gulšņiem vai nav

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.5.

Pārmijas un krustojumi

 

 

 

1.1.1.1.5.1.

Pārmiju un krustojumu ekspluatācijas vērtību atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Pārmijām un krustojumiem uztur tādas ekspluatācijas robežvērtības, kas norādītas SITS

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.5.2.

Minimālais riteņa diametrs stacionāriem dubultkrusteņiem

[NNN]

Maksimālais stacionāro dubultkrusteņu nevadāmais garums ir atkarīgs no riteņu minimālā ekspluatācijas diametra (mm)

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.6.

Sliežu ceļa izturība pret slodzēm

 

 

 

1.1.1.1.6.1.

Vilciena maksimālais palēninājums

[N.N]

Robežvērtību sliežu ceļa izturībai pret garenvirziena slodzēm norāda kā vilciena maksimālo atļauto palēninājumu un izsaka (m/s2)

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.6.2.

Induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu izmantošana

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atļauta/atļauta ar nosacījumiem/atļauta tikai avārijas bremzēšanai/atļauta ar nosacījumiem tikai avārijas bremzēšanai/nav atļauta

Norāde uz ierobežojumiem induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu izmantošanai

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.6.3.

Magnētisko bremžu izmantošana

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atļauta/atļauta ar nosacījumiem/atļauta ar nosacījumiem tikai avārijas bremzēšanai/atļauta tikai avārijas bremzēšanai/nav atļauta

Norāde uz ierobežojumiem magnētisko bremžu izmantošanai

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.6.4.

Dokuments, kurā izklāstīti nosacījumi induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu izmantošanai

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja divās ES valodās pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā izklāstīti nosacījumi 1.1.1.1.6.2. punktā norādītajai induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu izmantošanai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.6.5.

Dokuments, kurā izklāstīti nosacījumi magnētisko bremžu izmantošanai

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja divās ES valodās pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā izklāstīti nosacījumi 1.1.1.1.6.3. punktā norādītajai magnētisko bremžu izmantošanai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.

Veselības aizsardzība, drošība un vides aizsardzība

 

 

 

1.1.1.1.7.1.

Uzmalu lubrikācijas iekārtas izmantošanas aizliegums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir aizliegta uzmalu lubrikācijas borta iekārtas izmantošana

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.7.2.

Pārbrauktuvju esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai līnijas posmā ir pārbrauktuves (tostarp gājēju pārejas)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.7.3.

Pārbrauktuves tuvumā atļautais paātrinājums

CharacterString

Vilciena paātrinājuma ierobežojums gadījumā, ja vilciens apstājas vai no jauna uzņem ātrumu pārbrauktuves tuvumā, izteikts ar specifisku atsauces paātrinājuma līkni

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.7.4.

Sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces (HABD) lauka iekārtas esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

HABD lauka iekārtas esība

X

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.5.

HABD lauka iekārtas atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Francijas, Itālijas un Zviedrijas tīklu īpatnība

Sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces lauka iekārta atbilstība SITS

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.6.

HABD lauka iekārtas identifikators

CharacterString

Francijas, Itālijas un Zviedrijas tīklu īpatnība

Piemēro, ja HABD lauka iekārta neatbilst SITS; nodrošina sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces lauka iekārtas identifikāciju

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.7.

HABD lauka iekārtas paaudze

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Francijas, Itālijas un Zviedrijas tīklu īpatnība

Sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces paaudze

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.8.

HABD lauka iekārtas atrašanās vieta uz dzelzceļa līnijas

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Francijas, Itālijas un Zviedrijas tīklu īpatnība

Piemēro, ja HABD lauka iekārta neatbilst SITS; nodrošina sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces lauka iekārtas atrašanās vietas noteikšanu

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.9.

HABD lauka iekārtas mērījumu virziens

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

N/O/B

Francijas, Itālijas un Zviedrijas tīklu īpatnība

Piemēro, ja HABD lauka iekārta neatbilst SITS; norāda sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces lauka iekārtas mērījumu virzienu

Ja mērījumu virziens ir:

tāds pats kā virziens no LP sākuma uz beigām: (N)

pretējs virzienam no LP sākuma uz beigām: (O)

abi virzieni: (B)

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.1.7.10.

Vajadzīgs nepārtraukts sarkanās gaismas signāls

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Posmi, kuros vajadzīgi divi nepārtraukti sarkanās gaismas signāli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/773

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.1.7.11.

Pieder pie klusāka ceļa

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Pieder pie “klusāka ceļa” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 1304/2014 (4) 5.b pantu

X

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.1.8.

Tunelis

 

 

 

1.1.1.1.8.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.2.

Tuneļa identifikators

CharacterString

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.3.

Tuneļa sākums

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[ģeogrāfiskais platums (NN.NNNN) + ģeogrāfiskais garums(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Ģeogrāfiskās koordinātas decimālgrādos un līnijas kilometrs tuneļa sākumā

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.4.

Tuneļa beigas

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[ģeogrāfiskais platums (NN.NNNN) + ģeogrāfiskais garums(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Ģeogrāfiskās koordinātas decimālgrādos un līnijas kilometrs tuneļa beigās

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.5.

“EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas dzelzceļa tunelim

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.6.

EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Ieteikumā 2014/881/ES), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas dzelzceļa tunelim

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.7.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa garums (m) no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.8.

Šķērsgriezuma laukums

[NNN]

Mazākais tuneļa šķērsgriezuma laukums (m2)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.8.1.

Tuneļa atbilstība INF SITS

jā/nē

Tuneļa atbilstība INF SITS maksimālajā atļautajā ātrumā

X

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.1.8.8.2.

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejams dokuments, kurā ir precīzs tuneļa apraksts

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā ir precīzs tuneļa tuvinājuma gabarīta un ģeometrijas apraksts

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.1.8.9.

Ārkārtas rīcības plāna esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir ārkārtas rīcības plāns

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.10.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.1.8.11.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

CharacterString

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.

Energoapgādes apakšsistēma

 

 

 

1.1.1.2.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

 

 

1.1.1.2.1.1.

Sliežu ceļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas energoapgādes apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Ieteikumā 2014/881/ES), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas energoapgādes apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.

Kontakttīkla sistēma

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1.

Kontakttīkla sistēmas veids

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

Gaisvadu kontakttīkls (OCL)

Trešā sliede

Ceturtā sliede

Neelektrificēta infrastruktūra

Norāde uz kontakttīkla sistēmas veidu

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.1.2.

Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

maiņstrāva 25 kV–50 Hz/

maiņstrāva 15 kV–16,7 Hz/

līdzstrāva 3 kV/

līdzstrāva 1,5 kV/

līdzstrāva (īpašais FR gadījums)/

līdzstrāva 750 V/

līdzstrāva 650 V/

līdzstrāva 600 V/

cita

Norāde uz vilces energoapgādes sistēmu (nominālais spriegums un frekvence)

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.1.3.

Umax2 Regulas (ES) Nr. 1301/2014 7.4.2.2.1. punktā minētajām līnijām

[NNNNNN]

Francijas tīkla īpatnība

Lielākais īslaicīgais spriegums saskaņā ar EN50163 Regulas (ES) Nr. 1301/2014 7.4.2.2.1. punktā minētajām līnijām

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.2.2.2.

Maksimālais vilciena strāvas stiprums

[NNNN]

Norāde uz maksimālo pieļaujamo vilciena strāvas stiprumu (A)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.3.

Maksimālais strāvas stiprums stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu

[NNN]

Norāde uz maksimālo pieļaujamo vilciena strāvas stiprumu stāvēšanas laikā līdzstrāvas sistēmām (A)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.4.

Reģeneratīvās bremzēšanas atļauja

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē/tikai tad, ja riteklis spēj konstatēt avārijapturi saskaņā ar EN50388

Norāde, vai reģeneratīvā bremzēšana ir atļauta, nav atļauta, atļauta ar īpašiem nosacījumiem

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.5.

Maksimālais kontaktvada augstums

[N.NN]

Norāde uz kontaktvada maksimālo augstumu (m)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.2.6.

Minimālais kontaktvada augstums

[N.NN]

Norāde uz kontaktvada minimālo augstumu (m)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.3.

Pantogrāfs

 

 

 

1.1.1.2.3.1.

Apstiprinātas, SITS atbilstīgas pantogrāfa galvas

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde uz SITS atbilstīgām pantogrāfa galvām, kuras atļauts izmantot

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.3.2.

Citas apstiprinātas pantogrāfa galvas

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde uz pantogrāfa galvām, kuras atļauts izmantot

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.3.3.

Prasības par paceltu pantogrāfu skaitu un attālumu starp tiem, braucot ar noteiktu ātrumu

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[N] [NNN] [NNN]

Norāde uz maksimālo atļauto paceltu pantogrāfu skaitu vienam vilcienam un minimālo attālumu starp blakusesošo pantogrāfa galvu viduslīnijām (m), braucot ar noteiktu ātrumu

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.3.4.

Atļautais kontaktplākšņu materiāls

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, kādus kontaktplākšņu materiālus atļauts izmantot

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.4.

Gaisvadu kontakttīkla atdalīšanas posmi

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1.

Fāžu atdalīšana

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai fāžu atdalīšana pastāv, un nepieciešamā informācija

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.4.1.2.

Informācija par fāžu atdalīšanu

Iepriekšdefinēta CharacterString

Norāde uz vajadzīgo atsevišķo informāciju par fāžu atdalīšanu

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.4.2.1.

Sistēmu atdalīšana

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai sistēmu atdalīšana pastāv

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.4.2.2.

Informācija par sistēmu atdalīšanu

Iepriekšdefinēta CharacterString

Norāde uz vajadzīgo atsevišķo informāciju par sistēmu atdalīšanu

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.4.3.

Attālums starp zīmi un fāžu atdalīšanas posma beigām

[N]

Īpaši maršruta savietojamības pārbaudei Francijas tīklā

Attālums starp zīmi, kas vilciena vadītājam atļauj “pacelt pantogrāfu” vai “izslēgt jaudas slēdzi” pēc fāžu atdalīšanas posma šķērsošanas, un fāžu atdalīšanas posma beigām

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.2.5.

Prasības ritošajam sastāvam

 

 

 

1.1.1.2.5.1.

Vajadzīga strāvas vai jaudas ierobežošana vilcienā

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ritekļu borta iekārtās vajadzīga strāvas vai jaudas ierobežošanas funkcija

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.5.2.

Atļautais kontaktspēks

CharacterString

Norāde uz atļauto kontaktspēku (N)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.2.5.3.

Vajadzīga automātiska nolaišanas ierīce

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai riteklī vajadzīga automātiska nolaišanas ierīce (ADD)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.

Vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēma

 

 

 

1.1.1.3.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

 

 

1.1.1.3.1.1.

Sliežu ceļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.

SITS atbilstīga vilcienu aizsardzības sistēma (ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1.

Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmas (ETCS) līmenis

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

ETCS lietojuma līmenis saistībā ar lauka iekārtām

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.2.

ETCS bāze

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Uz līnijas uzstādītā ETCS bāze

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.3.

Lai saņemtu piekļuvi līnijai, vajadzīgas ETCS papildu iekārtas

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai drošības apsvērumu dēļ vajadzīgas papildu iekārtas, lai saņemtu piekļuvi līnijai

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.4.

Uz līnijas uzstādītās ETCS papildu iekārtas

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

nav/cilpas iekārta/GSM-R papildu iekārta/cilpas iekārta un GSM-R papildu iekārta

Informācija par uzstādītajām lauka iekārtām, kas spēj pārraidīt papildu informāciju ar cilpas iekārtu vai Globālo mobilo sakaru sistēmu dzelzceļam (GSM-R) 1. līmeņa iekārtām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.5.

Īstenots ETCS valsts 44. paketes lietojums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai starp sliežu ceļu un vilcienu tiek pārraidīti dati valstu lietojumiem

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.6.

Ekspluatācijas ierobežojumu vai nosacījumu esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir ierobežojumi vai nosacījumi dēļ daļējas atbilstības CCS SITS – Komisijas Regulai (ES) 2016/919 (5)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.2.7.

ETCS izvēles funkcijas

CharacterString

ETCS izvēles funkcijas, kas var uzlabot līnijas ekspluatāciju

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.3.2.8.

Lai saņemtu piekļuvi līnijai, vajadzīgs vilciena integritātes apstiprinājums no borta iekārtām

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai drošības apsvērumu dēļ vajadzīgs vilciena integritātes apstiprinājums no borta iekārtām, lai saņemtu piekļuvi līnijai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.2.9.

ETCS sistēmas savietojamība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

ETCS prasības, kas izmantojamas tehniskās savietojamības pierādīšanai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.2.10.

ETCS M_version

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

ETCS M_version saskaņā ar SRS 7.5.1.9. punktu

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.

SITS atbilstīgi radiosakari (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1.

GSM-R versija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Uz līnijas uzstādītās GSM-R funkcionālo prasību specifikācijas (FRS) un sistēmas prasību specifikācijas (SRS) versijas numurs

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.3.2.

Aktīvo GSM-R mobilo ierīču (EDOR) vai vienlaicīgu sakaru seansu skaits vilcienā ETCS 2. līmenim vai 3. līmenim, kas vajadzīgs, lai veiktu radiobloku centra pārtveres bez darbības traucējumiem

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

1/2

Vienlaicīgu sakaru seansu skaits vilcienā ETCS 2. līmenim vai 3. līmenim, kas vajadzīgs netraucētai vilciena kustībai. Tas attiecas uz radiobloku centra (RBC) īstenotiem sakaru seansiem. Nav būtiski drošībai un neattiecas uz savstarpējo izmantojamību

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.3.3.

GSM-R izvēles funkcijas

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

GSM-R izvēles funkciju izmantošana, kas var uzlabot līnijas ekspluatāciju. Tās ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos un nav kritērijs, kas attiecas uz piekļuvi tīklam

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.3.3.1.

Papildinformācija par tīkla raksturlielumiem

CharacterString

Visa papildinformācija par tīkla raksturlielumiem vai attiecīgs no infrastruktūras pārvaldītāja pieejams dokuments, kas glabājas Aģentūrā, piemēram, par saskarnes līmeni, no kura izriet ieteikumi papildaizsardzībai vilcienā

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.3.2.

ETCS vajadzībām izmantojams GPRS

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ETCS vajadzībām var izmantot GPRS

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.3.3.

GPRS īstenošanas apgabals

CharacterString

Norāde uz apgabalu, kurā ETCS vajadzībām var izmantot GPRS

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.4.

555. grupas izmantošana

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai tiek izmantota 555. grupa

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.3.5.

GSM-R tīkli, uz kuriem attiecas viesabonēšanas nolīgums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

To GSM-R tīklu saraksts, uz kuriem attiecas viesabonēšanas nolīgums

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.3.6.

Viesabonēšana publiskajos tīklos

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Ja atbilde ir “Jā”, publiskā tīkla nosaukums:

Ir pieejama viesabonēšana publiskajos tīklos

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.7.

Sīkāka informācija par viesabonēšanu publiskajos tīklos

Character string

Ja ir konfigurēta viesabonēšana publiskajos tīklos, norādīt, kuros tīklos, kuriem lietotājiem un kuros apgabalos

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.8.

Nav GSM-R pārklājuma

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde uz GSM-R pārklājuma neesību

X

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.3.9.

Radiosakaru sistēmas balss sakaru funkcijas savietojamība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Radiosakaru prasības, kas izmantojamas balss sakaru funkcijas tehniskās savietojamības pierādīšanai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.3.10.

Radiosakaru sistēmas datu sakaru funkcijas savietojamība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Radiosakaru prasības, kas izmantojamas datu sakaru funkcijas tehniskās savietojamības pierādīšanai

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.4.

Vilcienu detektēšanas sistēmu pilnīga atbilstība SITS

 

 

 

1.1.1.3.4.1.

SITS pilnībā atbilstīgu vilcienu detektēšanas sistēmu esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir uzstādīta jebkāda vilcienu detektēšanas sistēma, kas pilnībā atbilst CCS SITS – Regulas (ES) 2016/919 prasībām

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.5.

Mantotās vilciena aizsardzības sistēmas

 

 

 

1.1.1.3.5.1.

Citu uzstādītu vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmu esība

Vilciena aizsardzības sistēma

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai uz līnijas ir uzstādītas citas vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmas normālas ekspluatācijas režīmā

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.3.5.2.

Vairāku vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmu nepieciešamība vilcienā

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, vai vilcienā ir vajadzīgas vairākas vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmas, kas darbojas vienlaikus

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.3.5.3.

Mantotā vilciena aizsardzības sistēma

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, kura B klases sistēma ir uzstādīta

X

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.6.

Mantotās radiosakaru sistēmas

 

 

 

1.1.1.3.6.1.

Citas uzstādītās radiosakaru sistēmas (mantotās radiosakaru sistēmas)

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, kuras mantotās radiosakaru sistēmas ir uzstādītas

X

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.7.

Vilcienu detektēšanas sistēmas, kas nav pilnībā atbilstīgas SITS

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1.

Vilcienu detektēšanas sistēmas veids

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

sliežu ceļa elektriskā ķēde/riteņa detektors/cilpas iekārta

Norāde uz uzstādīto vilcienu detektēšanas sistēmu veidiem

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.1.2.

Sliežu ceļa elektrisko ķēžu vai asu skaitītāju veidi, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde uz vilcienu detektēšanas sistēmu veidiem, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.7.1.3.

Dokuments, kurā norādīta(-as) procedūra(-as) saistībā ar 1.1.1.3.7.1.2. punktā deklarēto vilcienu detektēšanas sistēmu veidu

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja divās ES valodās pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā izklāstītas precīzas procedūras īpašajai pārbaudei, kas veicama 1.1.1.3.7.1.2. punktā norādītajām vilcienu detektēšanas sistēmām

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.7.1.4.

Posms, kurā ir vilcienu detektēšanas ierobežojumi

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Īpaši maršruta savietojamības pārbaudei Francijas tīklā

Posmi, kuros:

kustība tonnāžas izteiksmē ir mazāka nekā 15 000 tonnas dienā pa katru sliežu ceļu

ir virziena bloķēšana

ir 45 sekunžu aizture virziena bloķēšanai

ir iekārta ar sliežu ceļa elektriskās ķēdes paziņošanu

nav manevrēšanas palīgpedāļa parastajā kustības virzienā uz līnijām ar dubultu sliežu ceļu bez reversīvās kustības

nav manevrēšanas palīgpedāļa neatkarīgi no satiksmes virziena uz līnijām ar vienu sliežu ceļu un sliežu ceļiem ar kustību divos virzienos

nav pedāļa paziņošanas mehānisma

ir 45 sekunžu aizture īpašām paziņošanas atiestates ierīcēm

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.7.2.1.

Maksimālā atļautā attāluma starp divām secīgām asīm atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai vajadzīgais attālums atbilst SITS

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.2.2.

Maksimālais atļautais attālums starp divām secīgām asīm gadījumā, kad nav atbilstības SITS

[NNNNN]

Norāde uz maksimālo atļauto attālumu starp divām secīgām asīm, gadījumā, kad nav atbilstības SITS (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.3.

Minimālais atļautais attālums starp divām secīgām asīm

[NNNN]

Norāde uz attālumu (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.4.

Minimālais atļautais attālums starp pirmo un pēdējo asi

[NNNNN]

Norāde uz attālumu (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.5.

Maksimālais attālums starp vilciena galu un pirmo asi

[NNNN]

Norāde uz maksimālo attālumu starp vilciena galu un pirmo asi (mm), kas attiecas uz abiem ritekļa vai vilciena galiem (priekšgalu un beigām)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.6.

Minimālais atļautais loka platums

[NNN]

Norāde uz platumu (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.7.

Minimālais atļautais riteņa diametrs

[NNN]

Norāde uz riteņa diametru (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.8.

Minimālais atļautais uzmalas biezums

[NN.N]

Norāde uz uzmalas biezumu (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.9.

Minimālais atļautais uzmalas augstums

[NN.N]

Norāde uz uzmalas augstumu (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.10.

Maksimālais atļautais uzmalas augstums

[NN.N]

Norāde uz uzmalas augstumu (mm)

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.11.

Minimālā atļautā asslodze

[NN.N]

Norāde uz slodzi (t)

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.3.7.11.1.

Minimālā atļautā asslodze pa ritekļu kategorijām

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde uz slodzi (t) atkarībā no ritekļa kategorijas

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.7.12.

Noteikumu par no metāla brīvu telpu ap riteņiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.13.

Noteikumu par ritekļa metāla konstrukciju atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.14.

Prasību par riteņa materiāla feromagnētiskajiem raksturlielumiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.15.1.

Maksimālās atļautās pilnās pretestības starp riteņpāra pretējiem riteņiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.15.2.

Maksimālā atļautā pilnā pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem, ja nav atbilstības SITS

[N.NNN]

Maksimālās atļautās pilnās pretestības vērtība (Ω) gadījumā, kad nav atbilstības SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.16.

Smiltnīcas atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS vai nē

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.3.7.17.

Maksimālais smilšu daudzums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Maksimālais uz sliežu ceļa pieļaujamais smilšu daudzums 30 sekundēs (gramos)

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.3.7.18.

Prasība par iespēju vilciena vadītājam aktivēt/deaktivēt smiltnīcu

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir vai nav vajadzīga iespēja vilciena vadītājam aktivēt/deaktivēt smiltnīcu saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja norādījumiem

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.19.

Noteikumu par smilšu raksturlielumiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.20.

Noteikumu par borta ierīci uzmalu lubrikācijai esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir noteikumi par uzmalu lubrikācijas aktivēšanu vai deaktivēšanu

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.21.

Noteikumu par kompozītmateriālu bremžu kluču izmantošanu atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.22.

Noteikumu par šuntēšanas palīgierīcēm atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.7.23.

Noteikumu par to RST raksturlielumu kombināciju, kas ietekmē šuntēšanas pretestību, atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.8.

Pārejas starp sistēmām

 

 

 

1.1.1.3.8.1.

Iespēja pārslēgties starp dažādām aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmām kustības laikā

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir iespējams pārslēgties starp dažādām sistēmām kustības laikā

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.8.2.

Iespēja pārslēgties starp dažādām radiosakaru sistēmām

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir iespējams pārslēgties starp dažādām radiosakaru sistēmām un sistēmu bez sakariem kustības laikā

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.9.

Parametri, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem traucējumiem

 

 

 

1.1.1.3.9.1.

Noteikumu par ritekļa emitētajiem magnētiskajiem laukiem esība un atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

nav/atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi ir un vai tie atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.9.2.

Ritekļu vilces strāvas harmoniku robežvērtību esība un atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

nav/atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi ir un vai tie atbilst SITS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.10.

Līnijas lauka iekārtas traucētas darbības situācijām

 

 

 

1.1.1.3.10.1.

ETCS līmenis traucētas darbības situācijām

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

ERTMS/ETCS lietojuma līmenis traucētas darbības situācijām saistībā ar lauka iekārtām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.10.2.

Citas vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmas traucētas darbības situācijām

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, ka traucētas darbības situācijām ir cita sistēma, nevis ETCS

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.11.

Ar bremzēm saistītie parametri

 

 

 

1.1.1.3.11.1.

Maksimālais vajadzīgais bremzēšanas ceļš

[NNNN]

Norāda vilciena bremzēšanas ceļa maksimālo vērtību (m) maksimālajam līnijas ātrumam

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.1.1.3.11.2.

Infrastruktūras pārvaldītāja papildinformācijas pieejamība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Infrastruktūras pārvaldītāja papildinformācijas pieejamība, kā definēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 pielikuma 4.2.2.6.2. punkta 2. apakšpunktā

X

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.11.3.

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejami dokumenti, kas attiecas uz bremzēšanas veiktspēju

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja divās ES valodās pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā sniegta papildinformācija, kā definēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 pielikuma 4.2.2.6.2. punkta 2. apakšpunktā

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.1.1.3.12.

Citi ar CCS (vilcienu vadības un signalizācijas iekārtām) saistītie parametri

 

 

 

1.1.1.3.12.1.

Sānsveres atbalsts

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ETCS atbalsta sānsveres funkcijas

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.1.1.4.

Noteikumi un ierobežojumi

 

 

 

1.1.1.4.1.

Tādu noteikumu un ierobežojumu esība, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Tādu noteikumu un ierobežojumu esība, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.1.1.4.2.

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejami dokumenti, kas attiecas uz noteikumiem vai ierobežojumiem, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā sniegta papildinformācija

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.2.

EKSPLUATĀCIJAS PUNKTS

 

 

 

1.2.0.0.0.

Vispārīga informācija

 

 

 

1.2.0.0.0.1.

Ekspluatācijas punkta nosaukums

CharacterString

Nosaukums, kas parasti saistīts ar pilsētu vai ciemu vai ar satiksmes vadības nolūku

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.0.0.0.2.

Unikāls ekspluatācijas punkta identifikators

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[AA+AAAAAAAAAA]

Kods, ko veido valsts kods un ekspluatācijas punkta burtciparu kods

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.0.0.0.3.

Ekspluatācijas punkta TAF/TAP primārais kods

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[AANNNNN]

TAF/TAP vajadzībām izveidots primārais kods

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.0.0.0.4.

Ekspluatācijas punkta veids

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Objekta veids saistībā ar galvenajām ekspluatācijas funkcijām

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.0.0.0.4.1.

Sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces veids

CharacterString

Sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces veids

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.2.0.0.0.5.

Ekspluatācijas punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[ģeogrāfiskais platums (NN.NNNN) + ģeogrāfiskais garums(± NN.NNNN)]

Ģeogrāfiskās koordinātas decimālgrādos parasti norāda attiecībā uz ekspluatācijas punkta centru

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.0.0.0.6.

Ekspluatācijas punkta atrašanās vieta uz dzelzceļa

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[NNN.NNN] + [CharacterString]

Kilometrs, kas saistīts ar līnijas identifikāciju un norāda ekspluatācijas punkta atrašanās vietu. Tas parasti ir ekspluatācijas punkta centrā

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.

KUSTĪBAS CEĻŠ

 

 

 

1.2.1.0.0.

Vispārīga informācija

 

 

 

1.2.1.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.0.2.

Sliežu ceļa identifikators

CharacterString

Unikāls sliežu ceļa identifikators vai unikāls sliežu ceļa numurs ekspluatācijas punktā

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

 

 

1.2.1.0.1.1.

Sliežu ceļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas infrastruktūras apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.1.2.

EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Ieteikumā 2014/881/ES), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas infrastruktūras apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.2.

Veiktspējas parametri

 

 

 

1.2.1.0.2.1.

Sliežu ceļa TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

TEN-T visaptverošā tīkla daļa/TEN-T kravu pārvadājumu pamattīkla daļa/TEN-T pasažieru pārvadājumu pamattīkla daļa/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, pie kuras sliežu ceļš pieder

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.2.2.

Līnijas kategorija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Līnijas klasifikācija saskaņā ar INF SITS – Regulu (ES) Nr. 1299/2014

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.2.3.

Dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora daļa

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Norāde, vai līnija ir iekļauta dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorā

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.3.

Līnijas plānojums

 

 

 

1.2.1.0.3.1.

Savstarpēji izmantojams gabarīts

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nav

Gabarīti GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.2.1.0.3.2.

Vairākās valstīs izmantojami gabarīti

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

G2/GB1/GB2/nav

Daudzpusējais gabarīts vai starptautiskais gabarīts, kas nav GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.2.1.0.3.3.

Valstī izmantojami gabarīti

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Iekšzemē izmantojamais gabarīts, kā definēts Eiropas standartā, vai cits vietējais gabarīts

Parametrs svītrots. Vizualizē informācijas nolūkā

1.2.1.0.3.4.

Gabarītu noteikšana

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

Gabarīti, kā definēts Eiropas standartā, vai citi vietējie gabarīti, ietverot apakšējo vai augšējo daļu

X

X

2020. gada 16. janvāris

1.2.1.0.3.5.

Tādu konkrētu punktu, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes, atrašanās vieta uz dzelzceļa

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Tādu konkrētu punktu atrašanās vieta, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes dēļ novirzēm no 1.2.1.0.3.4. punktā minētās gabarītu noteikšanas

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.2.1.0.3.6.

Dokuments, kurā norādīts tādu konkrētu punktu šķērsgriezums, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā norādīts tādu konkrētu punktu šķērsgriezums, kuriem nepieciešamas īpašas pārbaudes dēļ novirzēm no 1.2.1.0.3.4. punktā minētās gabarītu noteikšanas. Attiecīgā gadījumā dokumentam, kurā norādīts šķērsgriezums, var pievienot norādījumus konkrētā punkta pārbaudei

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.2.1.0.4.

Sliežu ceļa parametri

 

 

 

1.2.1.0.4.1.

Nominālais sliežu ceļa platums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/cits

Viena vērtība (mm), kas apzīmē sliežu ceļa platumu

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.

Tunelis

 

 

 

1.2.1.0.5.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.2.

Tuneļa identifikators

CharacterString

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls tuneļa numurs dalībvalstī

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.3.

Tuneļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas dzelzceļa tunelim

CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.4.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Ieteikumā 2014/881/ES), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas dzelzceļa tunelim

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.5.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa garums (m) no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.6.

Ārkārtas rīcības plāna esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir ārkārtas rīcības plāns

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.7.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.8.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

CharacterString

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību (saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.5.9.

Atļautā dīzeļvilce vai cita siltumdzinēja vilce

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai tunelī atļauts izmantot dīzeļvilci vai citu siltumdzinēja vilci

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.2.1.0.6.

Perons

 

 

 

1.2.1.0.6.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.6.2.

Perona identifikators

CharacterString

Unikāls perona identifikators vai unikāls perona numurs ekspluatācijas punktā

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.6.3.

Perona TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

TEN-T visaptverošā tīkla daļa/TEN-T kravu pārvadājumu pamattīkla daļa/TEN-T pasažieru pārvadājumu pamattīkla daļa/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, pie kuras perons pieder

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.6.4.

Perona lietderīgais garums

[NNNN]

Tās perona daļas maksimālais vienlaidu garums (m), pie kuras vilcienam parastos ekspluatācijas apstākļos paredzēts stāvēt, lai uzņemtu un izlaistu pasažierus, nodrošinot atbilstošas apstāšanās pielaides

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.6.5.

Perona augstums

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/cits

Attālums starp perona virsmu un tam blakus esošā sliežu ceļa rites virsmu. Tā ir nominālā vērtība (mm)

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.6.6.

Uz perona sniegta palīdzība vilciena kustības sākšanai

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejams aprīkojums vai personāls, kas palīdz vilciena apkalpei sākt vilciena kustību

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.1.0.6.7.

Uz persona esošu iekāpšanas palīglīdzekļu izmantošanas robežas

[NNNN]

Informācija par vilciena līmeni, kuram var piekļūt, izmantojot iekāpšanas palīglīdzekļus

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.

PIEVEDCEĻŠ

 

 

 

1.2.2.0.0.

Vispārīga informācija

 

 

 

1.2.2.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.0.2.

Pievedceļa identifikators

CharacterString

Unikāls pievedceļa identifikators vai unikāls pievedceļa numurs ekspluatācijas punktā

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.0.3.

Pievedceļa TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

TEN-T visaptverošā tīkla daļa/TEN-T kravu pārvadājumu pamattīkla daļa/TEN-T pasažieru pārvadājumu pamattīkla daļa/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, pie kuras pievedceļš pieder

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.1.

Pievedceļa verifikācijas deklarācija

 

 

 

1.2.2.0.1.1.

Pievedceļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas infrastruktūras apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.1.2.

Pievedceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Ieteikumā 2014/881/ES), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas infrastruktūras apakšsistēmai

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.2.

Veiktspējas parametrs

 

 

 

1.2.2.0.2.1.

Pievedceļa lietderīgais garums

[NNNN]

Pievedceļa/stāvēšanas ceļa kopējais garums (m), kur vilcienus var novietot drošai stāvēšanai

X

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.3.

Līnijas plānojums

 

 

 

1.2.2.0.3.1.

Stāvēšanas ceļu garenprofils

[NN.N]

Garenprofila maksimālā vērtība (mm/m)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.3.2.

Horizontālas līknes minimālais rādiuss

[NNN]

Mazākās horizontālās līknes rādiuss (m)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.3.3.

Vertikālas līknes minimālais rādiuss

[NNN+NNN]

Mazākās vertikālās līknes rādiuss (m)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.4.

Stacionāras vilcienu apkopes iekārtas

 

 

 

1.2.2.0.4.1.

Tualešu iztukšošanas iekārtas esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama tualešu iztukšošanas iekārta (stacionāra vilcienu apkopes iekārta), kā definēts INF SITS – Regulā (ES) Nr. 1299/2014

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.4.2.

Vilcienu ārpuses tīrīšanas iekārtu esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama vilcienu ārpuses tīrīšanas iekārta (stacionāra vilcienu apkopes iekārta), kā definēts INF SITS – Regulā (ES) Nr. 1299/2014

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.4.3.

Ūdens krājumu atjaunošanas iekārtas esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama ūdens krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra vilcienu apkopes iekārta), kā definēts INF SITS – Regulā (ES) Nr. 1299/2014

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.4.4.

Degvielas uzpildes iekārtas esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama degvielas uzpildes iekārta (stacionāra vilcienu apkopes iekārta), kā definēts INF SITS – Regulā (ES) Nr. 1299/2014

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.4.5.

Smilšu krājumu atjaunošanas iekārtas esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama smilšu krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra vilcienu apkopes iekārta)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.4.6.

Ārējās energoapgādes iekārtas esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama ārējās energoapgādes iekārta (stacionāra vilcienu apkopes iekārta)

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.

Tunelis

 

 

 

1.2.2.0.5.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[AAAA]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir struktūra vai uzņēmums, kas galvenokārt atbild par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un tehnisko apkopi

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.2.

Tuneļa identifikators

CharacterString

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī

X

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.3.

Tuneļa “EK” verifikācijas deklarācija, kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas dzelzceļa tunelim

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls “EK” deklarācijas numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/250

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.4.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (kā definēts Ieteikumā 2014/881/ES), kas attiecas uz atbilstību SITS prasībām, kuras piemērojamas dzelzceļa tunelim

Iepriekšdefinēta CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikāls EI deklarācijas numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/250 VII pielikumā noteiktas “EK” deklarācijām

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.5.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa garums (m) no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.6.

Ārkārtas rīcības plāna esība

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir ārkārtas rīcības plāns

 

 

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.7.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.5.8.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

CharacterString

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību (saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir)

 

X

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/880/ES un ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. martam

1.2.2.0.6.

Kontakttīkla sistēma

 

 

 

1.2.2.0.6.1.

Maksimālais strāvas stiprums stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu

[NNN]

Norāde uz maksimālo pieļaujamo vilciena strāvas stiprumu stāvēšanas laikā līdzstrāvas sistēmām (A)

 

X

2020. gada 16. janvāris

1.2.3.

Noteikumi un ierobežojumi

 

 

 

1.2.3.1.

Tādu noteikumu un ierobežojumu esība, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs

Viena izvēle no iepriekšdefinēta saraksta:

jā/nē

Tādu noteikumu un ierobežojumu esība, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs

 

 

2021. gada 1. janvāris

1.2.3.2.

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejami dokumenti, kas attiecas uz noteikumiem vai ierobežojumiem, kuriem ir stingri izteikts vietējs raksturs

CharacterString

No infrastruktūras pārvaldītāja pieejams elektronisks dokuments, kurš glabājas Aģentūrā un kurā sniegta papildinformācija

 

 

2021. gada 1. janvāris

4.   AUGSTA LĪMEŅA SISTĒMAS PĀRSKATS

4.1.   Infrastruktūras reģistra sistēma

Infrastruktūras reģistru sistēmas arhitektūra ir šāda.

1. attēls

RINF sistēma

Image 1

4.2.    RINF lietojumprogrammas administrēšana

RINF lietojumprogramma ir tīmekļa lietojumprogramma, ko izveido, pārvalda, uztur un administrē Aģentūra.

Aģentūra dara pieejamus valstu reģistrācijas struktūrvienībām (VRS) šādas datnes un dokumentus, kas izmantojami, lai izveidotu infrastruktūras reģistrus un savienotu tos ar RINF lietojumprogrammu:

a)

lietotāja rokasgrāmata;

b)

datņu struktūras specifikācija datu pārraidei;

c)

datņu sagatavošanai izmantojamo kodu apraksts – rokasgrāmata, kurā aprakstīts pārraidīto datņu validēšanas process.

4.3.    RINF lietojumprogrammas minimālā nepieciešamā funkcionalitāte

RINF lietojumprogramma nodrošina vismaz šādas funkcijas:

a)

lietotāju pārvaldība: RINF lietojumprogrammas administratoram jāspēj pārvaldīt lietotāju piekļuves tiesības;

b)

informācijas auditēšana: RINF lietojumprogrammas administratoram jāspēj skatīt visu to darbību žurnālus, kuras lietotāji veikuši RINF lietojumprogrammā, kā to darbību sarakstu, kuras RINF lietojumprogrammas lietotāji ir veikuši konkrētā laikposmā;

c)

savienojamība un autentificēšana: reģistrētajiem RINF lietojumprogrammas lietotājiem jāspēj veidot savienojumu ar RINF lietojumprogrammu, izmantojot internetu, un izmantot lietojumprogrammas funkcijas atbilstoši savām tiesībām;

d)

datņu sagatavošana lietotāju–infrastruktūras pārvaldītāju vajadzībām;

e)

datņu sapludināšana lietotāju–valstu reģistrācijas struktūrvienību vajadzībām;

f)

datu, to starpā ekspluatācijas punktu un/vai līnijas posmu datu, meklēšana infrastruktūras reģistrā, ietverot datu derīguma termiņus;

g)

ekspluatācijas punkta vai līnijas posma atlasīšana un detalizētas informācijas skatīšana: RINF lietojumprogrammas lietotājiem jāspēj noteikt ģeogrāfisko apgabalu, izmantojot kartes saskarni, un RINF lietojumprogramma nodrošina pieejamos datus, ko lietotāji pieprasījuši par attiecīgo apgabalu;

h)

informācijas skatīšana par konkrētu līniju un ekspluatācijas punktu apakškopu noteiktā apgabalā, izmantojot kartes saskarni;

i)

infrastruktūras reģistra vienību vizualizācija digitālā kartē: lietotājiem, izmantojot RINF lietojumprogrammu, jāspēj naviģēt, atlasīt kartē attēlotu vienību un izgūt visu attiecīgo informāciju;

j)

infrastruktūras reģistra datu vizualizācija, kas ļauj publicēt tematiskas kartes:

k)

to līnijas posmu un ekspluatācijas punktu saraksta veidošana, kuri ir daļa no lietotāja noteikta maršruta, un attiecīgo raksturlielumu eksportēšana;

l)

sertifikāta izsniegšana ik reizi, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums paredzējis meklēšanas rezultātā eksportētos raksturlielumus izmantot saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 23. panta 1. punktu;

m)

lietojumprogrammas saskarne (API);

n)

valsts reģistrācijas struktūrvienības iesniegto datu kopu validēšana, augšupielāde un saņemšana.

4.4.   Darbības režīms

Infrastruktūras reģistra sistēma, izmantojot RINF lietojumprogrammu, nodrošina divas galvenās saskarnes:

a)

vienu saskarni izmanto dalībvalstis, lai iesniegtu savas datu kopas;

b)

otru saskarni izmanto RINF lietojumprogrammas lietotāji, lai veidotu savienojumu ar sistēmu un izgūtu informāciju.

Kamēr RINF lietojumprogramma tiek pilnveidota, lai infrastruktūras pārvaldītājiem dotu iespēju atjaunināt informāciju tieši lietojumprogrammā, RINF lietojumprogrammas centrālajā datubāzē ievada visu dalībvalstu uzturēto datu kopu kopijas. VRS jo īpaši izveido datnes, kurās iekapsulē pilnīgu datu kopu saskaņā ar 1. tabulā norādītajām specifikācijām, un ievada tās RINF lietojumprogrammā saskaņā ar 5. pantu.

VRS augšupielādē datnes RINF lietojumprogrammā, izmantojot īpašu saskarni, kas paredzēta šai darbībai. Īpašs modulis atvieglo VRS iesniegto datu validēšanu un augšupielādi.

RINF lietojumprogrammas centrālā datubāze VRS nosūtītos datus dara publiski pieejamus bez kādiem grozījumiem.

RINF lietojumprogrammas pamatfunkcijas ļauj lietotājiem meklēt un izgūt infrastruktūras reģistra datus.

RINF lietojumprogramma saglabā visu to datu vēsturiskos ierakstus, ko darījušas pieejamus VRS. Šos ierakstus glabā divus gadus pēc datu izņemšanas dienas.

Aģentūra kā RINF lietojumprogrammas administratore pēc pieprasījuma nodrošina lietotājiem piekļuvi.

Atbildes uz RINF lietojumprogrammas lietotāju vaicājumiem sniedz 24 stundu laikā pēc vaicājuma ierosināšanas brīža.

4.5.   Pieejamība

RINF lietojumprogramma ir pieejama septiņas dienas nedēļā. Uzturēšanas darbību laikā sistēmas nepieejamība ir minimāla.

Ja atteice notikusi ārpus Aģentūras parastā darba laika, darbības pakalpojuma atjaunošanai uzsāk Aģentūras nākamajā darba dienā.

5.   KOPĪGO SPECIFIKĀCIJU PIEMĒROŠANAS ROKASGRĀMATA

Kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmatu, kas minēta 7. pantā, Aģentūra dara publiski pieejamu savā tīmekļa vietnē un attiecīgi atjaunina.

Tajā sniegtas visu infrastruktūras reģistra objektu un parametru paplašinātas definīcijas un norādījumi par visbiežāk sastopamajām situācijām un par dzelzceļa tīkla modelēšanas risinājumiem.

Tajā galvenais ir:

a)

RINF lietojumprogrammas nodrošināto funkciju apraksts;

b)

vienības un to attiecīgais apraksts, kā norādīts 3.3. iedaļā un 1. tabulā. Par katru lauku norāda vismaz tā formātu, vērtības ierobežojumu, nosacījumus, ar kādiem parametrs ir piemērojams un obligāts, dzelzceļa tehniskos noteikumus attiecībā uz parametru vērtībām, atsauci uz SITS un citiem tehniskiem dokumentiem, kas attiecas uz infrastruktūras reģistra vienībām;

c)

sīki izstrādātas parametru definīcijas un specifikācijas;

d)

noteikumi par tīkla modelēšanu un datu vākšanu, ar attiecīgiem paskaidrojumiem un piemēriem;

e)

procedūras dalībvalstu infrastruktūras reģistru datu validēšanai un iesniegšanai RINF lietojumprogrammā.

Piemērošanas rokasgrāmatā ir sniegti paskaidrojumi par šajā pielikumā minētajām specifikācijām, kas vajadzīgas infrastruktūras reģistra sistēmas pienācīgai pilnveidei.


(1)  Komisijas 2019. gada 12. februāra Īstenošanas regula (ES) 2019/250 par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu “EK” deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu “EK” verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011 (OV L 42, 13.2.2019., 9. lpp.).

(2)  Komisijas 2014. gada 18. novembra Ieteikums 2014/881/ES par procedūru esošo dzelzceļa līniju atbilstības līmeņa apliecināšanai savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju pamatparametriem (OV L 356, 12.12.2014., 520. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1299/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai (OV L 356, 12.12.2014., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1304/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu “ritošais sastāvs – troksnis”, ar ko groza Lēmumu 2008/232/EK un atceļ Lēmumu 2011/229/ES (OV L 356, 12.12.2014., 421. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 27. maija Regula (ES) 2016/919 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā (OV L 158, 15.6.2016., 1. lpp.).


Top