Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0626

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/626 (2019. gada 5. marts) par trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus konkrētus dzīvniekus un preces, un ar ko attiecībā uz šiem sarakstiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/14

OJ L 131, 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

17.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/626

(2019. gada 5. marts)

par trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus konkrētus dzīvniekus un preces, un ar ko attiecībā uz šiem sarakstiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/759

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1) un jo īpaši tās 127. panta 2. punktu,

pēc apspriešanās ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2017/625 ir paredzēti noteikumi par dalībvalstu kompetento iestāžu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību īstenošanu, lai pārbaudītu atbilstību Savienības tiesību aktiem tādā jomā kā pārtikas nekaitīgums visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos. Jo īpaši tajā ir paredzēts, ka konkrētus dzīvniekus un preces Savienībā ieved tikai no tādas trešās valsts vai tās reģiona, kas iekļauts Komisijas īpaši šim nolūkam izstrādātā sarakstā.

(2)

Attiecībā uz nosacījumiem par lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā no trešām valstīm vai to reģioniem ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/625 (2) papildina Regulu (ES) 2017/625, lai nodrošinātu, ka minētie nosacījumi atbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajos noteikumos (pārtikas nekaitīgums) vai prasībām, kas atzītas par vismaz līdzvērtīgām. Šie nosacījumi ietver lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku un preču identifikāciju, uz ko attiecas prasība par ievešanu no trešās valsts vai tās reģiona, kas iekļauts sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 126. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

(3)

Saraksti ar trešām valstīm vai to reģioniem, no kuriem atļauta lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešana Savienībā, ir izveidoti, lai nodrošinātu atbilstību pārtikas nekaitīguma prasībām saskaņā ar 11. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004 (3), kuru atcels no 2019. gada 14. decembra ar Regulu (ES) 2017/625, un dzīvnieku veselības prasībām saskaņā ar Padomes Direktīvas 2002/99/EK (4) 8. panta 1. punktu. Ja tika uzskatīts par nepieciešamu ievērot atbilstību cilvēku un dzīvnieku veselības prasībām, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (5), Komisijas Regulu (ES) Nr. 206/2010 (6), Komisijas Regulu (EK) Nr. 119/2009 (7), Komisijas Lēmumu Nr. 2007/777/EK (8), Komisijas Lēmumu Nr. 2003/779/EK (9) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 605/2010 (10) tika izveidoti vienoti saraksti, kas attiecās uz abiem aspektiem.

(4)

Papildu saraksti ar trešām valstīm vai to reģioniem, no kuriem atļauts ievest Savienībā gliemenes, adatādaiņus, tunikātus, jūras gliemežus un zvejniecības produktus tikai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ir noteikti Komisijas Lēmumā 2006/766/EK (11), kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 11. panta 1. punktu.

(5)

Tā kā Regulu (EK) Nr. 854/2004 no 2019. gada 14. decembra atceļ ar Regulu (ES) 2017/625 un lai nodrošinātu vienu vienotu tiesību aktu, kurā apkopotas visas trešās valstis vai to reģioni, kas jāuzskaita, lai ievestu no tiem konkrētus dzīvniekus un preces Savienības tirgū, no pārtikas un pārtikas nekaitīguma viedokļa ir lietderīgi šajā Regulā noteikt šo dzīvnieku un preču sarakstus.

(6)

Tā kā notiek diskusijas saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 (12) īstenošanu attiecībā uz prasībām par trešo valstu vai to reģionu uzskaitīšanu, lai Savienībā ievestu no tiem konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, ir lietderīgi arī iesniegt sarakstus par šiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, nosakot savstarpējas atsauces uz esošajiem sarakstiem dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, lai novērstu sarakstu dublēšanos. Šie saraksti ir sagatavoti, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 854/2004 un Direktīvu 2002/99/EK, pēc attiecīgo trešo valstu pieprasījuma. Lai trešo valstu kompetentās iestādes tiktu iekļautas šajos sarakstos, tās sniedza pienācīgas garantijas, jo īpaši attiecībā uz atbilstību vai līdzvērtību Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem un trešo valstu kompetento iestāžu organizāciju. Tādēļ nav nepieciešams atkārtoti novērtēt atbilstību šiem nosacījumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625.

(7)

Regulas (ES) 2017/625 piemērošanas nolūkā ir lietderīgi uzturēt kopīgus sarakstus, kas saistīti ar pārtiku un pārtikas nekaitīgumu, kopā ar esošajiem sarakstiem, kuri noteikti dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, un īstenot saskaņotu pieeju, uzskaitot trešās valstis un to reģionus tikai tad, ja atliekvielu kontroles programma ir apstiprināta saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/23/EK (13).

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (14) nosaka prasības tirgus dalībniekiem, kas importē dzīvnieku izcelsmes produktus un saliktos produktus. Jo īpaši tā paredz, ka tirgus dalībniekiem, kas importē dzīvnieku izcelsmes produktus no trešām valstīm vai to reģioniem, jānodrošina, ka attiecīgā nosūtīšanas ārpuskopienas valsts atrodas sarakstā, kurā norādītas ārpuskopienas valstis, no kurām ir atļauts attiecīgo produktu imports.

(9)

Pārejas pasākumi, kas paredz atkāpes no ievešanas nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 853/2004 un piemērojami konkrētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, ir paredzēti Komisijas Regulā (ES) 2017/185 (15) un ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(10)

Tādēļ trešo valstu vai to reģionu papildu saraksti ir jāizveido vēlākais līdz Regulā (ES) 2017/185 noteikto pārejas posma pasākumu termiņa beigām, lai netiktu pārtraukta minēto dzīvnieku izcelsmes sūtījumu ievešana Savienībā. Saraksti būtu jāizveido jo īpaši attiecībā uz kausētiem dzīvnieku taukiem un dradžiem, rāpuļu gaļu, kukaiņiem un zarnām.

(11)

Pārtikai, kas sastāv, ir izdalīta vai ražota no kukaiņiem vai to daļām, tostarp dzīviem kukaiņiem, piemēro noteikumus par jaunu pārtikas produktu apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (16). Ir lietderīgi izveidot sarakstu šīm produktu grupām.

(12)

Ir jāizveido tādu dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts līdz Regulā (ES) 2017/185 noteikto pārejas posma pasākumu termiņa beigām, kas nav produkti, kuriem šajā regulā ir izveidoti īpaši saraksti, lai neapdraudētu to pašreiz importēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Savienībā, kas ir būtiski Eiropas pārtikas nozares uzņēmumiem.

(13)

Regulā (ES) 2017/185 noteiktie pārejas pasākumi attiecībā uz konkrētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un saliktiem produktiem tika ieviesti, jo tie rada nelielu apdraudējumu cilvēku veselībai tāpēc, ka patērētie daudzumi ir ļoti mazi vai arī produktu ražošana lielā mērā izslēdz cilvēka veselības apdraudējumu. Tādēļ ir nesamērīgi pieprasīt no trešām valstīm visus pierādījumus un garantijas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 127. panta 3. punktu un Deleģētās regulas (ES) 2019/625 4. pantu.

(14)

Saraksti ir jānosaka šajā regulā un jāsvītro no Īstenošanas regulas (ES) 2016/759 un Lēmuma 2006/766/EK. Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Īstenošanas regula (ES) 2016/759 un jāatceļ Lēmums 2006/766/EK.

(15)

Tā kā Regulu (ES) 2017/625 piemēro no 2019. gada 14. decembra, arī šī regula ir jāpiemēro no minētā datuma.

(16)

Trešo valstu vai to reģionu saraksti, no kuriem, pamatojoties uz to dzīvnieku veselības statusu, atļauts ievest Savienībā lietošanai pārtikā zarnu sūtījumus, tiks noteikti tikai no 2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429. Ir lietderīgi noteikt, ka to trešo valstu vai trešo valstu reģionu sarakstus, no kuriem atļauts ievest Savienībā lietošanai pārtikā zarnu sūtījumus, piemēro tikai no tā paša datuma. Tādēļ pārejas pasākumi, ar ko paredz atkāpes attiecībā no sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz zarnu sūtījumu ievešanu Savienībā, būtu jāpagarina līdz 2021. gada 20. aprīlim.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula attiecas uz to trešo valstu vai trešo valstu reģionu sarakstiem, no kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 126. panta 2. punkta a) apakšpunktu pārtikas nekaitīguma apsvērumu dēļ ir atļauts ievest Savienībā konkrētus dzīvniekus un preces, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“svaiga gaļa” ir svaiga gaļa, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.10. punktā;

2)

“gaļas izstrādājumi” ir gaļas izstrādājumi, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.15. punktā;

3)

“gaļa” ir gaļa, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.1. punktā;

4)

“mājputni” ir mājputni, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.3. punktā;

5)

“medījamie dzīvnieki” ir medījamie dzīvnieki, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.5. punktā;

6)

“olas” ir olas, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 5.1. punktā;

7)

“olu produkti” ir olu produkti, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.3. punktā;

8)

“gaļas produkti” ir gaļas produkti, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.1. punktā;

9)

“apstrādāti kuņģi, pūšļi un zarnas” ir apstrādāti kuņģi, pūšļi un zarnas, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.9. punktā;

10)

“gliemenes” ir gliemenes, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 2.1. punktā;

11)

“zvejniecības produkti” ir zvejniecības produkti, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.1. punktā;

12)

“svaigpiens” ir svaigpiens, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 4.1. punktā;

13)

“piena produkti” ir piena produkti, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.2. punktā;

14)

“jaunpiens” ir jaunpiens, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX iedaļas 1. punktā;

15)

“produkti uz jaunpiena bāzes” ir produkti uz jaunpiena bāzes, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX iedaļas 2. punktā;

16)

“varžu kājiņas” ir varžu kājiņas, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 6.1. punktā;

17)

“gliemeži” ir gliemeži, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 6.2. punktā;

18)

“kausēti dzīvnieku tauki” ir kausēti dzīvnieku tauki, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.5. punktā;

19)

“dradži” ir dradži, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.6. punktā;

20)

“želatīns” ir želatīns, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.7. punktā;

21)

“kolagēns” ir kolagēns, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.8. punktā;

22)

“medus” ir medus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (17) II pielikuma IX daļas 1. punktā;

23)

“biškopības produkti” ir biškopības produkti, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II pielikuma IX daļas 2. punktā;

24)

“rāpuļu gaļa” ir rāpuļu gaļa, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/625 2. panta 16. punktā;

25)

“kukaiņi” ir kukaiņi, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/625 2. panta 17. punktā.

3. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā nagaiņu gaļu svaigā veidā un nagaiņu gaļas izstrādājumus

Lietošanai pārtikā paredzētu nagaiņu gaļas sūtījumus svaigā veidā un nagaiņu gaļas izstrādājumu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts ievest Savienībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 206/2010 14. panta a) punktu.

4. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu, mājputnu gaļas izstrādājumus, olas un olu produktus

Lietošanai pārtikā paredzētu mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļas, mājputnu gaļas izstrādājumu, olu un olu produktu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts importēt Savienībā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 (18) 3. pantu.

5. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, konkrētu savvaļas sauszemes zīdītāju, kas nav nagaiņi un zaķu dzimtas dzīvnieki, un saimniecībās audzētu trušu gaļu

Lietošanai pārtikā paredzētu savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, konkrētu savvaļas sauszemes zīdītāju, kas nav nagaiņi un zaķu dzimtas dzīvnieki, un saimniecībās audzētu trušu gaļas sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts importēt Savienībā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 119/2009 3. pantu.

6. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, kas nav apvalki

Lietošanai pārtikā paredzētu gaļas izstrādājumu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts importēt Savienībā saskaņā ar Lēmuma 2007/777/EK 3. panta b) punktu.

Tomēr lietošanai pārtikā paredzētu žāvētas liellopu gaļas ar garšvielām vai pasterizētu gaļas produktu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts importēt Savienībā saskaņā ar Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 3. daļu.

7. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā zarnas

Lietošanai pārtikā paredzētu zarnu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts importēt Savienībā saskaņā ar Lēmuma 2003/779/EK 1. pantu.

8. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā dzīvas, atdzesētas, saldētas vai pārstrādātas gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus

Lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu, atdzesētu, saldētu vai pārstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kuri ir uzskaitīti I pielikumā. Tomēr ķemmīšgliemeņu slēdzējmuskuļu, izņemot akvakultūras dzīvnieku, kas pilnībā atdalīti no iekšējiem orgāniem un gonādām, atļauj ievest Savienībā arī no tām trešām valstīm, kas nav minētas šādā sarakstā.

9. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā zvejniecības produktus, kas nav minēti 8. pantā

Lietošanai pārtikā paredzētu zvejniecības produktu, kas nav minēti 8. pantā, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kuri ir uzskaitīti II pielikumā.

10. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā svaigpienu, jaunpienu, piena produktus un produktus uz jaunpiena bāzes

Lietošanai pārtikā paredzētu svaigpiena, jaunpiena, piena produktu un produktu uz jaunpiena bāzes sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem tos atļauts ievest Savienībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 605/2010 2. pantu.

11. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā varžu kājiņas

Lietošanai pārtikā paredzētu varžu kājiņu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kuri ir uzskaitīti III pielikumā.

12. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā gliemežus, kas sagatavoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma XI sadaļu

Lietošanai pārtikā paredzētu gliemežu, kas sagatavoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma XI sadaļu, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kuri ir uzskaitīti šīs regulas III pielikumā.

13. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā kausētus dzīvnieku taukus un dradžus

Lietošanai pārtikā paredzētu kausētu dzīvnieku tauku un dradžu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem atļauts importēt gaļas izstrādājumus Savienībā saskaņā ar Lēmuma 2007/777/EK 3. panta b) punkta i) apakšpunktu.

14. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā želatīnu un kolagēnu

1.   Lietošanai pārtikā paredzēta želatīna un kolagēna, kas iegūts no liellopiem, aitām, kazām, cūkām un zirgu dzimtas dzīvniekiem, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir Dienvidkorejā, Malaizijā, Pakistānā vai Taivānā, vai trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem atļauts importēt Savienībā noteiktu nagaiņu sugu dzīvnieku svaigas gaļas izstrādājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 206/2010 14. panta a) punktu.

2.   Tāda želatīna un kolagēna sūtījumus, kas iegūts no lietošanai pārtikā paredzētiem mājputniem, atļauts ievest Savienībā tikai tādos sūtījumos, kas ir no Taivānas vai no trešām valstīm vai to reģioniem, kas ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas 1. slejā un no kuriem ir atļauts ievest attiecīgo sugu mājputnu gaļu, kā norādīts minētā pielikuma attiecīgajā daļā.

3.   Lietošanai pārtikā paredzēta želatīna un kolagēna, kas iegūts no zvejniecības produktiem, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tādos sūtījumos, kas ir no trešām valstīm vai to reģioniem, kas ir uzskaitīti II pielikumā.

4.   Lietošanai pārtikā paredzēta želatīna un kolagēna, kas iegūts no zaķu dzimtas dzīvniekiem un savvaļas sauszemes zīdītājiem, kuri nav lietošanai pārtikā paredzēti nagaiņi, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kas ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 119/2009 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā.

15. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā izejvielas želatīna vai kalogēna ražošanai

1.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem liellopiem, aitām, kazām, cūkām un zirgu dzimtas dzīvniekiem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem atļauts importēt Savienībā noteiktu nagaiņu sugu dzīvnieku svaigas gaļas izstrādājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 206/2010 14. panta a) punktu.

2.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem mājputniem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja tie ir no trešām valstīm vai to reģioniem, kas ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā un no kuriem ir atļauts ievest attiecīgo sugu mājputnu gaļu, kā norādīts minētā pielikuma attiecīgajā daļā.

3.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem zvejniecības produktiem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kas ir uzskaitīti šīs regulas II pielikumā.

4.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem zaķu dzimtas dzīvniekiem un savvaļas sauszemes zīdītājiem, kuri nav lietošanai pārtikā paredzēti nagaiņi, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kas ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 119/2009 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā.

16. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā apstrādātas izejvielas želatīna un kalogēna ražošanai

1.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu apstrādātu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem liellopiem, aitām, kazām, cūkām un zirgu dzimtas dzīvniekiem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir Dienvidkorejā, Malaizijā, Pakistānā vai Taivānā, vai trešās valstīs, kas ir uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā.

2.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu apstrādātu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem mājputniem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir Taivānā vai trešās valstīs, kas ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā.

3.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu apstrādātu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem zvejniecības produktiem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kas ir uzskaitīti šīs regulas II pielikumā.

4.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu apstrādātu izejvielu sūtījumus, kas iegūtas no lietošanai pārtikā paredzētiem zaķu dzimtas dzīvniekiem un savvaļas sauszemes zīdītājiem, kuri nav lietošanai pārtikā paredzēti nagaiņi, sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, kas ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 119/2009 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā.

5.   Tādu želatīna un kolagēna ražošanai paredzētu apstrādātu izejvielu sūtījumus, kas minētas Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma XIV sadaļas I nodaļas 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktā, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos, no kuriem ir atļauts ievest no minētajām precēm iegūtas izejvielas saskaņā ar šīs regulas 15. pantu.

17. pants

Trešo valstu saraksts, no kurām atļauts ievest Savienībā medu un citus biškopības produktus

Lietošanai pārtikā paredzēta medus un citu biškopības produktu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs, kas ir uzskaitītas Komisijas Lēmuma 2011/163/ES (19) pielikumā slejā “Valsts” un marķētas ar “X” slejā “Medus” minētajā pielikumā.

18. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā konkrētus augsti rafinētus produktus

Lietošanai pārtikā paredzētu augsti rafinētu hondroitīna sulfāta, hialuronskābes, citu hidrolizētu skrimšļa produktu, hitozāna, glikozamīna, himozīna, zivju līmes un aminoskābju sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos:

1)

attiecībā uz izejvielām, kas iegūtas no nagaiņiem – no trešām valstīm, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā, vai no Dienvidkorejas, Malaizijas, Pakistānas vai Taivānas;

2)

attiecībā uz izejvielām, kas iegūtas no zvejniecības produktiem – no visām trešām valstīm vai to reģioniem, kas uzskaitīti II pielikumā;

3)

attiecībā uz izejvielām, kas iegūtas no mājputniem – no trešām valstīm un/vai teritorijām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. ailē.

19. pants

Trešo valstu saraksts, no kurām atļauts ievest Savienībā rāpuļu gaļu

Lietošanai pārtikā paredzētas rāpuļu gaļas sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir Šveicē (20), Botsvānā, Vjetnamā, Dienvidāfrikā vai Zimbabvē.

20. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā kukaiņus

Lietošanai pārtikā paredzētu kukaiņu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja šādas pārtikas izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos vai tā ir nosūtīta no trešām valstīm vai to reģioniem, no kuriem kukaiņi ir atļauti saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283 un ir uzskaitīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 (21).

21. pants

Trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā citus dzīvnieku izcelsmes produktus

Tādu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kas nav 3.–20. pantā uzskaitītie produkti, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešās valstīs vai to reģionos:

1)

attiecībā uz produktiem, kas iegūti no nagaiņiem – no trešām valstīm, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā, vai no Dienvidkorejas, Malaizijas, Pakistānas vai Taivānas;

2)

attiecībā uz produktiem, kas iegūti no mājputniem – no trešām valstīm, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā, vai no Taivānas;

3)

attiecībā uz produktiem, kas iegūti no zvejniecības produktiem – no trešām valstīm vai to reģioniem, kas uzskaitīti II pielikumā;

4)

attiecībā uz produktiem, kas iegūti no zaķu dzimtas dzīvniekiem un savvaļas sauszemes zīdītājiem, kuri nav nagaiņi, – no trešām valstīm vai to reģioniem, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 119/2009 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā;

5)

attiecībā uz produktiem, kas iegūti no dažādu sugu dzīvniekiem, – no trešām valstīm vai to reģioniem, kas uzskaitīti šā panta 1. līdz 4. punktā attiecībā uz katru dzīvnieku izcelsmes produktu.

22. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/759 grozījums

Īstenošana regulu (ES) 2016/759 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu svītro;

2)

regulas I pielikumu svītro.

23. pants

Atcelšana

Lēmumu 2006/766/EK atceļ. Atsauces uz Lēmumu 2006/766/EK uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas pievienota šīs regulas IV pielikumā.

24. pants

Pārejas noteikumi

Līdz 2021. gada 20. aprīlim dalībvalstis turpina atļaut ievest to teritorijā lietošanai pārtikā paredzētu 7. pantā minētu zarnu sūtījumus no trešām valstīm vai to reģioniem, no kuriem Savienībā atļauts importēt šādus sūtījumus saskaņā ar Lēmuma 2003/779/EK 1. pantu.

25. pants

Stāšanā spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 5. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 4. marta Deleģētā regula (ES) 2019/625, ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 18. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.).

(4)  Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ieviešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/759, ar ko izveido tādu trešo valstu, to daļu un teritoriju sarakstus, no kurām dalībvalstis atļauj ievest Savienībā konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, nosaka prasības sertifikātiem, groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un atceļ Lēmumu 2003/812/EK (OV L 126, 14.5.2016., 13. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 12. marta Regula (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 9. februāra Regula (EK) Nr. 119/2009, ar ko nosaka trešo valstu vai to daļu sarakstu un veterinārās sertifikācijas prasības savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībās audzētu trušu gaļas importam Kopienā vai tranzītam caur to (OV L 39, 10.2.2009., 12. lpp.).

(8)  Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmums 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).

(9)  Komisijas 2003. gada 31. oktobra Lēmums 2003/779/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro (veselības) sertifikāciju, ievedot dzīvnieku zarnas no trešām valstīm (OV L 285, 1.11.2003., 38. lpp.).

(10)  Komisijas 2010. gada 2. jūlija Regula (ES) Nr. 605/2010, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.).

(11)  Komisijas 2006. gada 6. novembra Lēmums 2006/766/EK, ar ko izveido to trešo valstu un teritoriju sarakstus, no kurām ir atļauts ievest gliemenes, adatādaiņus, tunikātus, jūras gliemežus un zvejniecības produktus (OV L 320, 18.11.2006., 53. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(13)  Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(15)  Komisijas 2017. gada 2. februāra Regula (ES) 2017/185, ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai (OV L 29, 3.2.2017., 21. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(18)  Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(19)  Komisijas 2011. gada 16. marta Lēmums 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.).

(20)  Saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).

(21)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).


I PIELIKUMS

TREŠO VALSTU VAI TO REĢIONU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IEVEST SAVIENĪBĀ LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTAS DZĪVAS, ATDZESĒTAS, SALDĒTAS VAI PĀRSTRĀDĀTAS GLIEMENES, ADATĀDAIŅUS, TUNIKĀTUS UN JŪRAS GLIEMEŽUS  (1)

VALSTS ISO KODS

TREŠĀ VALSTS VAI TĀS REĢIONI

PIEZĪMES

AU

Austrālija

 

CA

Kanāda

 

CH

Šveice (2)

 

CL

Čīle

 

GL

Grenlande

 

JM

Jamaika

Tikai jūras gliemeži

JP

Japāna

Tikai saldētas vai pārstrādātas gliemenes, adatādaiņi, tunikāti un jūras gliemeži

KR

Dienvidkoreja

Tikai saldētas vai pārstrādātas gliemenes, adatādaiņi, tunikāti un jūras gliemeži

MA

Maroka

Apstrādātām Acanthocardia tuberculatum sugas gliemenēm jāpievieno: a) papildu veselības novērtējums saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2074/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 27. lpp.) VI pielikuma V papildinājuma B daļā noteikto paraugu; un b) pārbaudes analīžu rezultāti, kas apliecina, ka moluski nesatur tādu paralītiskās gliemeņu indes (PSP) toksīnu līmeni, ko var noteikt ar bioloģisku testu metodi.

NZ

Jaunzēlande

 

PE

Peru

Tikai akvakultūras izcelsmes izķidātas ķemmīšgliemenes (Pectinidae)

TH

Taizeme

Tikai saldētas vai pārstrādātas gliemenes, adatādaiņi, tunikāti un jūras gliemeži

TN

Tunisija

 

TR

Turcija

 

US

Amerikas Savienotās Valstis

Vašingtonas štats un Masačūsetsa

UY

Urugvaja

 

VN

Vjetnama

Tikai saldētas vai pārstrādātas gliemenes, adatādaiņi, tunikāti un jūras gliemeži


(1)  Tostarp tos, kas definēti kā zvejniecības produkti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.1. punktā (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(2)  Saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).


II PIELIKUMS

TREŠO VALSTU VAI TO REĢIONU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IEVEST SAVIENĪBĀ ZVEJNIECĪBAS PRODUKTUS, KAS NAV MINĒTI I PIELIKUMĀ

VALSTS ISO KODS

TREŠĀ VALSTS VAI TĀS REĢIONI

IEROBEŽOJUMI

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

AG

Antigva un Barbuda

Tikai dzīvi omāri

AL

Albānija

 

AM

Armēnija

Tikai dzīvi savvaļas upes vēži, termiski apstrādāti saimniecībā neaudzēti vēži un saldēti saimniecībā neaudzēti vēži

AO

Angola

 

AR

Argentīna

 

AU

Austrālija

 

AZ

Azerbaidžāna

Tikai kaviārs

BA

Bosnija un Hercegovina

 

BD

Bangladeša

 

BJ

Benina

 

BN

Bruneja

Tikai akvakultūras produkti

BR

Brazīlija

 

BQ

Bonaire, Sintēstatiusa un Saba

 

BS

Bahamu salas

 

BY

Baltkrievija

 

BZ

Beliza

 

CA

Kanāda

 

CG

Kongo

Tikai zvejniecības produkti, kas nozvejoti, izķidāti (ja nepieciešams), sasaldēti un galīgi iepakoti jūrā

CH

Šveice (1)

 

CI

Kotdivuāra

 

CL

Čīle

 

CN

Ķīna

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kaboverde

 

CW

Kirasao

 

DZ

Alžīrija

 

EC

Ekvadora

 

EG

Ēģipte

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

 

GA

Gabona

 

GD

Grenāda

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenlande

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

Tikai zivis, kurām nav veiktas nekādas citādas sagatavošanas vai pārstrādes darbības kā vien galvas atdalīšana, ķidāšana, dzesināšana vai sasaldēšana. Nepiemēro Komisijas Lēmuma 94/360/EK (OV L 158, 25.6.1994., 41. lpp.) nosacījumu par to, cik bieži veic fiziskās pārbaudes.

GT

Gvatemala

 

GY

Gviāna

 

HK

Honkonga

 

HN

Hondurasa

 

ID

Indonēzija

 

IL

Izraēla

 

IN

Indija

 

IR

Irāna

 

JM

Jamaika

 

JP

Japāna

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribati Republika

 

KR

Dienvidkoreja

 

KZ

Kazahstāna

 

LK

Šrilanka

 

MA

Maroka

 

MD

Moldovas Republika

Tikai kaviārs

ME

Melnkalne

 

MG

Madagaskara

 

MK

Ziemeļmaķedonija

 

MM

Mjanma/Birma

 

MR

Mauritānija

 

MU

Maurīcija

 

MV

Maldīvija

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

MZ

Mozambika

 

NA

Namībija

 

NC

Jaunkaledonija

 

NG

Nigērija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Jaunzēlande

 

OM

Omāna

 

PA

Panamas Republika

 

PE

Peru

 

PF

Francijas Polinēzija

 

PG

Papua-Jaungvineja

 

PH

Filipīnas

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

PK

Pakistāna

 

RS

Serbija

Izņemot Kosovu, kā noteikts ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.

 

RU

Krievija

 

SA

Saūda Arābija

 

SB

Zālamana salas

 

SC

Seišelas

 

SG

Singapūra

 

SH

Svētās Helēnas sala

Izņemot Tristana da Kuņas salas un Debesbraukšanas salu

 

Tristana da Kuņas Salas

Izņemot Svētās Helēnas salu un Debesbraukšanas salu

Tikai omāri (svaigi vai saldēti)

SN

Senegāla

 

SR

Surinama

 

SV

Salvadora

 

SX

Sintmārtena

 

TG

Togo

 

TH

Taizeme

 

TN

Tunisija

 

TR

Turcija

 

TW

Taivāna

 

TZ

Tanzānija

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Amerikas Savienotās Valstis

 

UY

Urugvaja

 

VE

Venecuēla

 

VN

Vjetnama

 

YE

Jemena

 

ZA

Dienvidāfrika

 

ZW

Zimbabve

 


(1)  Saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).


III PIELIKUMS

TREŠO VALSTU VAI TO REĢIONU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IEVEST SAVIENĪBĀ LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTAS VARŽU KĀJIŅAS UN GLIEMEŽUS, KAS SAGATAVOTI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 853/2004 III PIELIKUMA XI SADAĻU

VALSTS ISO KODS

TREŠĀ VALSTS VAI TĀS REĢIONI

IEROBEŽOJUMI

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

AL

Albānija

 

AO

Angola

 

AR

Argentīna

 

AU

Austrālija

 

AZ

Azerbaidžāna

 

BA

Bosnija un Hercegovina

 

BD

Bangladeša

 

BJ

Benina

 

BR

Brazīlija

 

BQ

Bonaire, Sintēstatiusa un Saba

 

BS

Bahamu salas

 

BY

Baltkrievija

 

BZ

Beliza

 

CA

Kanāda

 

CH

Šveice (1)

 

CI

Kotdivuāra

 

CL

Čīle

 

CN

Ķīna

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kaboverde

 

CW

Kirasao

 

DZ

Alžīrija

 

EC

Ekvadora

 

EG

Ēģipte

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

 

GA

Gabona

 

GD

Grenāda

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenlande

 

GM

Gambija

 

GT

Gvatemala

 

GY

Gviāna

 

HK

Honkonga

 

HN

Hondurasa

 

ID

Indonēzija

 

IL

Izraēla

 

IN

Indija

 

IR

Irāna

 

JM

Jamaika

 

JP

Japāna

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribati Republika

 

KR

Dienvidkoreja

 

KZ

Kazahstāna

 

LK

Šrilanka

 

MA

Maroka

 

MD

Moldovas Republika

Tikai gliemeži

ME

Melnkalne

 

MG

Madagaskara

 

MK

Ziemeļmaķedonija

 

MM

Mjanma/Birma

 

MR

Mauritānija

 

MU

Maurīcija

 

MV

Maldīvija

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

MZ

Mozambika

 

NA

Namībija

 

NC

Jaunkaledonija

 

NG

Nigērija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Jaunzēlande

 

OM

Omāna

 

PA

Panamas Republika

 

PE

Peru

 

PF

Francijas Polinēzija

 

PG

Papua-Jaungvineja

 

PH

Filipīnas

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

PK

Pakistāna

 

RS

Serbija

Izņemot Kosovu, kā noteikts ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.

 

RU

Krievija

 

SA

Saūda Arābija

 

SB

Zālamana salas

 

SC

Seišelas

 

SG

Singapūra

 

SH

Svētās Helēnas sala

Izņemot Tristana da Kuņas salas un Debesbraukšanas salu

 

SN

Senegāla

 

SR

Surinama

 

SV

Salvadora

 

SX

Sintmārtena

 

SY

Sīrija

Tikai gliemeži

TG

Togo

 

TH

Taizeme

 

TN

Tunisija

 

TR

Turcija

 

TW

Taivāna

 

TZ

Tanzānija

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Amerikas Savienotās Valstis

 

UY

Urugvaja

 

VE

Venecuēla

 

VN

Vjetnama

 

YE

Jemena

 

ZA

Dienvidāfrika

 

ZW

Zimbabve

 


(1)  Saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).


IV PIELIKUMS

23. PANTĀ MINĒTĀ ATBILSTĪBAS TABULA

Lēmums 2006/766/EK

Šī regula

1. pants

8. pants

2. pants

9. pants

3. pants

4. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums


Top