EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/517 (2019. gada 19. marts) par .eu augstākā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar ko groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/25


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/517

(2019. gada 19. marts)

par .eu augstākā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar ko groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

.eu augstākā līmeņa domēns (TLD) tika izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 733/2002 (3) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (4). Kopš minēto regulu pieņemšanas Savienībā ir ievērojami mainījies politiskais konteksts un tiesiskais regulējums, kā arī tiešsaistes vide un tirgus.

(2)

Tā kā TLD tirgū un dinamiskajā digitālajā vidē notiek straujas pārmaiņas, ir jānodrošina nākotnes prasībām atbilstoša un elastīga regulatīvā vide. .eu TLD ir viens no lielākajiem valsts koda TLD (ccTLD). .eu TLD izmanto Savienības iestādes, aģentūras un struktūras, un tas tiek izmantots arī Eiropas projektiem un iniciatīvām. .eu TLD mērķis ir ar labas pārvaldības palīdzību stiprināt Savienības identitāti un sekmēt tiešsaistē tādas Savienības vērtības kā, piemēram, daudzvalodība, lietotāju privātums un drošība un cilvēktiesību ievērošana, kā arī īstenot noteiktas tiešsaistes prioritātes.

(3)

Augstākā līmeņa domēni ir svarīga domēnu nosaukumu sistēmas (DNS) sastāvdaļa, kas nodrošina unikālu identifikatoru sadarbspējīgu sistēmu, kas pieejama visā pasaulē visās lietojumprogrammās un visos tīklos.

(4)

Nodrošinot reģistrāciju papildus jau esošajiem ccTLD vai globālu reģistrāciju vispārējos TLD, .eu TLD būtu jāveicina piekļuve interneta tīkliem un to lietošana saskaņā ar LESD 170. un 171. pantu.

(5)

.eu TLD, kas ir skaidrs un viegli atpazīstams apzīmējums, būtu jānodrošina skaidra saikne ar Savienību un Eiropas tirgu. Tam būtu jāļauj uzņēmumiem, organizācijām un fiziskām personām Savienībā reģistrēt domēnu nosaukumus .eu TLD. Šāda domēna nosaukuma pastāvēšana ir svarīga, lai nostiprinātu Savienības identitāti tiešsaistē. Tādēļ Regula (EK) Nr. 733/2002 būtu jāgroza, lai ļautu Savienības pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas reģistrēt .eu TLD nosaukumu no 2019. gada 19. oktobra.

(6)

Domēnu nosaukumi .eu TLD tiesīgajām pusēm būtu jāpiešķir atkarībā no pieejamības.

(7)

Komisijai būtu jāveicina sadarbība starp reģistru, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un citām Savienības aģentūrām, lai apkarotu spekulatīvas un ļaunprātīgas domēnu nosaukumu reģistrācijas, tostarp domēnu sagrābšanu, un nodrošinātu vienkāršu administratīvo procedūru, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

(8)

Lai labāk aizsargātu pušu tiesības slēgt līgumus ar, attiecīgi, reģistru un reģistratūrām, strīdi attiecībā uz domēnu nosaukumu reģistrēšanu .eu TLD būtu jārisina Savienībā esošām struktūrām, piemērojot attiecīgos dalībvalstu tiesību aktus un neskarot no starptautiskiem instrumentiem izrietošas tiesības un pienākumus, ko atzinušas dalībvalstis vai Savienība.

(9)

Komisijai, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru un ņemot vērā izmaksu lietderības un administratīvās vienkāršības principu, būtu jāizraugās .eu TLD reģistrs. Lai atbalstītu digitālo vienoto tirgu, izveidotu Eiropas identitāti tiešsaistē un veicinātu pārrobežu tiešsaistes darbības, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz atbilstības un atlases kritērijiem un reģistra izraudzīšanās procedūru. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (5). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(10)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt dalībvalstu rezervētu un bloķētu domēnu nosaukumu sarakstus, noteikt principus, kas jāiekļauj Komisijas un reģistra līgumā, un pienācīgi pamatotu un nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, jo īpaši pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanas nolūkā, izraudzīties reģistru. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (6). Šādi saraksti būtu jāsagatavo, ievērojot domēnu nosaukumu pieejamību un ņemot vērā dalībvalstu jau rezervētus vai reģistrētus domēnu nosaukumus otrajā līmenī.

(11)

Komisijai būtu jāslēdz līgums ar izraudzīto reģistru, ietverot tajā sīki izstrādātus principus un procedūras, kas reģistram jāievēro attiecībā uz .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību. Līgums būtu jāslēdz uz noteiktu termiņu, un tam vajadzētu būt pagarināmam vienu reizi, nerīkojot jaunu atlases procedūru.

(12)

.eu TLD darbības principi un procedūras būtu jāpievieno līgumam starp Komisiju un izraudzīto reģistru.

(13)

Šī regula neskar LESD 101. un 102. pantā paredzēto konkurences noteikumu piemērošanu.

(14)

Reģistram būtu jāievēro nediskriminācijas un pārredzamības principi un jāīsteno Komisijas iepriekš atļauti pasākumi godīgas konkurences saglabāšanai, jo īpaši, kad reģistrs sniedz pakalpojumus uzņēmumiem, ar kuriem tas konkurē pakārtotos tirgos.

(15)

Patlaban par to, lai saskaņotu tādu kodu deleģēšanu reģistriem, ar kuriem apzīmē ccTLD, ir atbildīga Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācija (ICANN). Reģistram būtu jāslēdz attiecīgs līgums ar ICANN par .eu ccTLD koda deleģēšanu, ņemot vērā attiecīgos principus, ko pieņēmusi Valdības padomdevēju komiteja (GAC).

(16)

Reģistram būtu jāslēdz attiecīgs fiduciārs nolīgums, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un jo īpaši to, ka atkārtotas deleģēšanas gadījumā vai citos neparedzētos apstākļos pakalpojumu sniegšanu vietējai interneta lietotāju kopienai ir iespējams turpināt ar iespējami mazākiem traucējumiem. Reģistram ik dienas būtu jāiesniedz fiduciāram .eu TLD datubāzes tā brīža satura elektroniska kopija.

(17)

Lai pēc iespējas nepieļautu spekulatīvas un ļaunprātīgas reģistrācijas, strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūrām, kas jāpieņem, būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2013/11/ES (7) un tajās būtu jāņem vērā labākā starptautiskā prakse šajā jomā, jo īpaši Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) attiecīgie ieteikumi. Strīdu alternatīvajā izšķiršanas procedūrā būtu jāievēro to vienoto procedūras noteikumu minimums, kuri noteikti ICANN pieņemtajā Vienotajā strīdu izšķiršanas politikā.

(18)

Veidojot politiku, kuras mērķis ir nepieļaut .eu domēnu nosaukumu ļaunprātīgu reģistrēšanu, būtu jāparedz, ka reģistrs verificē saņemtos datus, jo īpaši reģistrētāju identitātes datus, kā arī atsauc un bloķē turpmākai reģistrācijai domēnu nosaukumus, kuri ar dalībvalsts tiesas galīgu nolēmumu tiek atzīti par neslavu ceļošiem, rasistiskiem vai kā citādi pretrunā dalībvalsts tiesību aktiem. Reģistram būtu sevišķi rūpīgi jāpārliecinās par saņemto un turēto datu pareizību. Atsaukšanas procedūrai vajadzētu dot iespēju domēna nosaukuma turētājam pirms atsaukšanas spēkā stāšanās novērst visus atbilstības kritēriju vai reģistrācijas prasību pārkāpumus vai samaksāt nenomaksātos parādus.

(19)

Domēna nosaukums, kas ir identisks vai maldinoši līdzīgs nosaukumam, attiecībā uz kuru saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem ir noteiktas tiesības, un kas ir reģistrēts bez tiesībām vai leģitīmas intereses par šo nosaukumu, principā būtu jāatsauc un vajadzības gadījumā jānodod likumīgajam turētājam. Ja tiek konstatēts, ka šāds domēna nosaukums ir ticis izmantots negodprātīgi, tas vienmēr būtu jāatsauc.

(20)

Reģistram būtu jāpieņem skaidra politika, kuras mērķis ir savlaicīgi identificēt domēnu nosaukumu ļaunprātīgu reģistrāciju, un vajadzības gadījumā būtu jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm un citām publiskām struktūrām, kas darbojas kiberdrošības un informācijas drošības jomā un kas ir konkrēti iesaistītas cīņā pret šādām reģistrācijām, piemēram, ar valstu datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām (CERT).

(21)

Reģistram būtu jāatbalsta tiesībaizsardzības iestādes cīņā pret noziegumiem, šajā nolūkā īstenojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuru mērķis ir kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi reģistra datiem, ko tās izmanto, lai nepieļautu, atklātu un izmeklētu noziegumus un veiktu kriminālvajāšanu, kā paredzēts Savienības vai valstu tiesību aktos.

(22)

Šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar privātuma un personas datu aizsardzības principiem. Reģistram būtu jāievēro attiecīgie Savienības datu aizsardzības noteikumi, principi un pamatnostādnes, jo īpaši attiecīgās drošības prasības, nepieciešamības, proporcionalitātes, mērķa ierobežojuma un datu samērīga glabāšanas perioda princips. Turklāt visās datu apstrādes sistēmās un izveidotajās un uzturētajās datubāzēs būtu jāiestrādā integrēta personas datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma.

(23)

Lai nodrošinātu efektīvu periodisku uzraudzību, reģistrs vismaz reizi divos gados par tā paša līdzekļiem būtu jārevidē neatkarīgai struktūrai, kura, izmantojot atbilstības novērtējuma ziņojumu, apliecinātu, ka reģistrs atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām. Reģistram minētais ziņojums būtu jāiesniedz Komisijai atbilstīgi ar Komisiju noslēgtajam līgumam.

(24)

Komisijas un reģistra noslēgtajā līgumā būtu jāparedz procedūras, kā reģistram saskaņā ar Komisijas norādījumiem, kas izriet no šajā regulā paredzētajām Komisijas uzraudzības darbībām, uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

(25)

Padome 2014. gada 27. novembra secinājumos par interneta pārvaldību atkārtoti apliecināja Eiropas Savienības apņemšanos veicināt daudzpersonu pārvaldības struktūras, kuru pamatā ir saskaņots globālas interneta pārvaldības principu kopums. Ar jēdzienu “interneta iekļaujoša pārvaldība” tiek apzīmēta interneta attīstības un lietošanas pamatā esošu kopīgu principu, normu, noteikumu, lēmumu pieņemšanas procedūru un programmu izstrāde un piemērošana, ko atbilstīgi savai kompetencei īsteno valdības, privātais sektors, pilsoniskā sabiedrība, starptautiskās organizācijas un tehniskie speciālisti.

(26)

.eu daudzpersonu padomdevēja grupa būtu jāizveido kā Komisijas padomdevējs, lai stiprinātu un paplašinātu ieguldījumu reģistra labā pārvaldībā. Grupai būtu jāatspoguļo interneta daudzpersonu pārvaldības modelis, un tās dalībnieki, izņemot dalībvalstu iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvjus, atklātā, nediskriminējošā un pārredzamā procedūrā būtu jāieceļ Komisijai. Dalībvalstu iestāžu pārstāvji būtu jāieceļ, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina pietiekamu nepārtrauktību grupas darbā.

(27)

Komisijai būtu jāizvērtē .eu TLD efektivitāte un darbība. Šādā izvērtējumā būtu jāņem vērā izraudzītā reģistra darba prakse un reģistra uzdevumu atbilstība. Komisijai būtu arī jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei regulāri ziņojumi par .eu TLD nosaukuma darbību.

(28)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”), kā noteikts Līgumos, jo īpaši personas datu aizsardzība, vārda un informācijas brīvība un patērētāju aizsardzība. Nodrošinot, ka dalībvalstu tiesību aktu noteikumi, kas skar šo regulu, atbilst Savienības tiesību aktiem un jo īpaši Hartai, būtu jāievēro atbilstīgas Savienības procedūras. Reģistram būtu jālūdz Komisijai norādījumi, ja rodas šaubas par atbilstību Savienības tiesību aktiem.

(29)

Tā kā šīs regulas mērķi, proti, visas Eiropas mērogā papildus valstu ccTLD plašāk ieviest TLD, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga un ietekmes dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(30)

Lai ierobežotu .eu TLD pakalpojumu traucējumu risku, ko var radīt jaunā tiesiskā regulējuma īstenošana, šajā regulā ir paredzēti pārejas noteikumi.

(31)

Tāpēc būtu jāgroza un jāatceļ Regula (EK) Nr. 733/2002 un jāatceļ Regula (EK) Nr. 874/2004,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un mērķi

1.   Lai atbalstītu digitālo vienoto tirgu, izveidotu Savienības tiešsaistes identitāti un veicinātu pārrobežu tiešsaistes darbības, ar šo regulu tiek plašāk ieviests .eu valsts koda augstākā līmeņa domēns (ccTLD) un tā pieejamie varianti, izmantojot citu valodu alfabētus. Regulā arī paredzēti nosacījumi tā plašākai ieviešanai, tostarp attiecībā uz reģistra izraudzīšanos un iezīmēm. Ar šo regulu nosaka arī tiesisko un vispārējo politisko satvaru, kurā paredzēts darboties izraudzītajam reģistram.

2.   Šo regulu piemēro, neskarot dalībvalstu pasākumus attiecībā uz to ccTLD.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“reģistrs” ir subjekts, kura uzdevums ir organizēt, administrēt un pārvaldīt .eu TLD, tostarp uzturēt attiecīgās datubāzes un saistītos informācijas pakalpojumu sniedzējus, reģistrēt domēnu nosaukumus, nodrošināt domēnu nosaukumu reģistra darbību, nodrošināt reģistra TLD nosaukumu serveru darbību un izplatīt TLD zonas datnes nosaukumu serveros;

2)

“reģistratūra” ir fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu ar reģistru, sniedz reģistrētājiem domēna nosaukuma reģistrēšanas pakalpojumus;

3)

“internacionalizēto domēnu nosaukumu protokoli” ir standarti un protokoli, kas atbalsta tādu rakstzīmju izmantošanu domēnu nosaukumos, kas nav Amerikas informācijas apmaiņas standartkoda (ASCII) rakstzīmes;

4)

WHOIS datubāze” ir tādu datu apkopojums, kuros ir informācija par .eu TLD reģistrāciju tehniskajiem un administratīvajiem aspektiem;

5)

“.eu TLD darbības principi un procedūras” ir detalizēti noteikumi par .eu TLD darbību un pārvaldību;

6)

“reģistrēšana” ir visu to darbību un procedūras posmu virkne no to sākšanas līdz pabeigšanai, ko pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma veic reģistratūras un reģistrs, lai uz noteiktu termiņu reģistrētu domēna nosaukumu.

II NODAĻA

.eu TLD PLAŠĀKA IEVIEŠANA

1. IEDAĻA

Vispārīgie principi

3. pants

Atbilstības kritēriji

Viena vai vairāku domēnu nosaukumu reģistrēšanu .eu TLD var pieprasīt:

a)

Savienības pilsonis neatkarīgi no viņa dzīvesvietas;

b)

fiziska persona, kura nav Savienības pilsonis un kura ir kādas dalībvalsts rezidents;

c)

Savienībā izveidots uzņēmums; un

d)

Savienībā izveidota organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.

4. pants

Domēnu nosaukumu reģistrēšana un atsaukšana

1.   Domēna nosaukumu piešķir tiesīgajai pusei, no kuras pirmās reģistrs saņēmis tehniski pareizi noformētu pieteikumu, kā noteikts reģistrēšanas pieprasījumu procedūrās, pamatojoties uz 11. panta b) punktu.

2.   Reģistrēts domēna nosaukums turpmāk nav pieejams reģistrācijai, līdz reģistrācijas termiņš izbeidzas un netiek pagarināts vai līdz domēna nosaukums tiek atsaukts.

3.   Reģistrs drīkst pēc savas iniciatīvas atsaukt domēna nosaukumu, neizmantojot strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūru vai tiesas procedūru, ja:

a)

ir reģistram nenomaksāti parādi;

b)

domēna nosaukuma turētājs neatbilst 3. panta atbilstības kritērijiem;

c)

domēna nosaukuma turētājs pārkāpis reģistrācijas pieprasījumu prasības, kas noteiktas, pamatojoties uz 11. panta b) un c) punktu.

4.   Domēna nosaukumu drīkst arī atsaukt un, ja nepieciešams, nodot citai pusei, pamatojoties uz strīdu alternatīvu izšķiršanu pienācīgā kārtā vai tiesas procedūru saskaņā ar principiem un procedūrām par .eu TLD darbību, kas noteiktas atbilstīgi 11. pantam, ja nosaukums ir identisks vai maldinoši līdzīgs nosaukumam, attiecībā uz kuru tiesības ir noteiktas ar Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesību aktiem, un ja:

a)

tā turētājs šo nosaukumu reģistrējis bez tiesībām vai leģitīmas intereses par to; vai

b)

tas ir reģistrēts vai tiek izmantots negodprātīgi.

5.   Ja ar kādas dalībvalsts tiesas nolēmumu kāds domēna nosaukums ir atzīts par aizskarošu, rasistisku vai tādu, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai sabiedriskajai drošībai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai Savienības tiesību aktiem atbilstīgiem dalībvalsts tiesību aktiem, reģistrs, saņemot informāciju par šādu tiesas nolēmumu, attiecīgo domēna nosaukumu bloķē un, saņemot paziņojumu par galīgo tiesas nolēmumu, domēna nosaukumu atsauc. Reģistrs bloķē turpmākai reģistrācijai tos domēnu nosaukumus, uz kuriem attiecas šāds tiesas rīkojums, tik ilgi, kamēr šāds rīkojums ir spēkā.

6.   .eu TLD reģistrētie domēnu nosaukumi ir nododami tikai tādām personām, kam ir tiesības reģistrēt .eu TLD nosaukumu.

5. pants

Valodas, piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

1.   Domēnu nosaukumus reģistrē ar visiem Savienības iestāžu oficiālo valodu burtiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā to atļauj attiecīgie internacionalizēto domēnu nosaukumu protokoli.

2.   Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012 (8) un dalībvalstu vai Savienības atzītas tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskiem instrumentiem, līgumos starp reģistru un reģistratūrām, kā arī līgumos starp reģistratūrām un domēnu nosaukumu reģistrētājiem kā piemērojamos tiesību aktus paredz tikai un vienīgi dalībvalsts tiesību aktus, kā arī paredz tikai tādas strīdu izšķiršanas struktūras, tiesas, arbitrāžas tiesas vai citas struktūras, kas atrodas Savienībā.

6. pants

Domēnu nosaukumu rezervēšana

1.   Reģistrs drīkst rezervēt vai reģistrēt virkni domēnu nosaukumu, ko uzskata par nepieciešamiem tā operatīvo funkciju veikšanai saskaņā ar 8. panta 4. punktā minēto līgumu.

2.   Komisija drīkst dot norādījumus reģistram rezervēt vai reģistrēt domēnu nosaukumus tieši .eu TLD Savienības iestāžu un struktūru vajadzībām.

3.   Dalībvalstis, neskarot jau rezervētos vai reģistrētos domēnu nosaukumus, drīkst paziņot Komisijai tādu domēnu nosaukumu sarakstu, kurus:

a)

nedrīkst reģistrēt saskaņā ar valsts tiesību aktiem; vai

b)

dalībvalstis drīkst reģistrēt vai rezervēt tikai otrajā līmenī.

Attiecībā uz pirmās daļas b) apakšpunktu šādi domēnu nosaukumi ir tikai plaši atpazīstami ģeogrāfiski vai ģeopolitiski jēdzieni, kas ietekmē dalībvalstu politisko vai teritoriālo organizāciju.

4.   Komisija dalībvalstu paziņotos sarakstus pieņem, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 17. panta 2. punktā.

7. pants

Reģistratūras

1.   Reģistrs akreditē reģistratūras, ievērojot saprātīgas, pārredzamas un nediskriminējošas akreditācijas procedūras, ko iepriekš apstiprinājusi Komisija. Reģistrs akreditācijas procedūras dara publiski pieejamas viegli pieejamā formā.

2.   Līdzvērtīgos apstākļos reģistrs piemēro līdzvērtīgus nosacījumus attiecībā uz akreditētajām .eu reģistratūrām, kas sniedz līdzvērtīgus pakalpojumus. Reģistrs nodrošina minētajām reģistratūrām pakalpojumus un informāciju ar vienādiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kādu nodrošina līdzvērtīgiem saviem pakalpojumiem.

2. IEDAĻA

Reģistrs

8. pants

Reģistra izraudzīšanās

1.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot atbilstības un atlases kritērijus un procedūru, kā izraudzīties reģistru.

2.   Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka principus, kas jāietver līgumā, ko Komisija slēdz ar reģistru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 17. panta 2. punktā.

3.   Komisija kādu subjektu izraugās par reģistru pēc tam, kad pabeigta 1. un 2. punktā minētā procedūra.

4.   Komisija slēdz līgumu ar izraudzīto reģistru. Līgumā nosaka noteikumus, politiku un procedūras reģistra pakalpojumu sniegšanai un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Komisijai ir jāuzrauga tas, kā reģistrs organizē, administrē un pārvalda .eu TLD. Līgumu slēdz uz noteiktu termiņu, un tas ir pagarināms vienu reizi, nerīkojot jaunu atlases procedūru. Līgums paredz reģistra pienākumus, un tajā ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, kas noteikti, pamatojoties uz 10. un 11. pantu.

5.   Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, steidzamas nepieciešamības dēļ Komisija drīkst izraudzīties reģistru, izmantojot nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto procedūru.

9. pants

Reģistra iezīmes

1.   Reģistrs ir bezpeļņas organizācija. Tā juridiskā adrese, centrālā administrācija un galvenā darījumdarbības vieta atrodas Savienības teritorijā.

2.   Reģistrs drīkst iekasēt maksas. Minētās maksas ir tieši saistītas ar izmaksām, kas radušās reģistra darbībā.

10. pants

Reģistra pienākumi

Reģistrs:

a)

popularizē .eu TLD visā Savienībā un trešās valstīs;

b)

ievēro noteikumus, politiku un procedūras, kas noteiktas šajā regulā un 8. panta 4. punktā minētajā līgumā, un jo īpaši Savienības datu aizsardzības tiesību aktus;

c)

organizē, administrē un pārvalda .eu TLD vispārējās sabiedrības interesēs un visos .eu TLD pārvaldības un vadības aspektos nodrošina augstu kvalitāti, pārredzamību, drošību, stabilitāti, paredzamību, uzticamību, pieejamību, efektivitāti, nediskrimināciju, godīgas konkurences apstākļus un patērētāju aizsardzību;

d)

ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu slēdz attiecīgu līgumu par .eu TLD koda deleģēšanu;

e)

veic domēnu nosaukumu reģistrēšanu .eu TLD, ja to pieprasa kāda no 3. pantā minētajām tiesīgajām pusēm;

f)

neskarot nekādu tiesvedību un ievērojot adekvātas procesuālās garantijas attiecīgajām pusēm, nodrošina reģistratūrām un reģistrētājiem iespēju jebkādus līgumstrīdus ar reģistru izšķirt, izmantojot strīdu alternatīvu izšķiršanu;

g)

nodrošina domēnu nosaukumu datubāzu pieejamību un integritāti;

h)

par saviem līdzekļiem un ar Komisijas piekrišanu slēdz līgumu ar respektablu uzticības personu vai citu fiduciāru, kas izveidots Savienības teritorijā, norādot Komisiju kā labuma guvēju no fiduciārā līguma, un katru dienu iesniedz attiecīgajai uzticības personai vai fiduciāram .eu TLD datubāzes atjauninātu elektronisku kopiju;

i)

īsteno 6. panta 3. punktā minētos sarakstus;

j)

veicina Savienības mērķus interneta pārvaldības jomā, cita starpā līdzdarbojoties starptautiskos forumos;

k)

visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās publicē .eu TLD darbības principus un procedūras, kas noteiktas, pamatojoties uz 11. pantu;

l)

vismaz reizi divos gados par saviem līdzekļiem organizē revīziju, ko veic neatkarīga struktūra, kas apliecina tā atbilstību šai regulai, un nosūta šādu revīziju rezultātus Komisijai;

m)

pēc Komisijas pieprasījuma piedalās .eu daudzpersonu padomdevējas grupas darbā un sadarbojas ar Komisiju, lai uzlabotu .eu TLD darbību un pārvaldību.

11. pants

eu. TLD darbības principi un procedūras

Līgumā, kas starp Komisiju un izraudzīto reģistru noslēgts atbilstoši 8. panta 4. punktam, saskaņā ar šo regulu ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, tostarp:

a)

strīdu alternatīvas izšķiršanas politika;

b)

prasības un procedūras attiecībā uz reģistrācijas pieprasījumiem, reģistrēšanas kritēriju verifikācijas politika, reģistrētāju datu verifikācijas politika un politika attiecībā uz domēnu nosaukumu spekulatīvu reģistrēšanu;

c)

politika attiecībā uz domēnu nosaukumu ļaunprātīgu reģistrēšanu un politika attiecībā uz savlaicīgu to domēnu nosaukumu identificēšanu, kuri reģistrēti un izmantoti negodprātīgi, kā minēts 4. pantā;

d)

politika attiecībā uz domēnu nosaukumu atsaukšanu;

e)

intelektuālā īpašuma tiesību piemērojums;

f)

pasākumi, kuru mērķis ir kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi reģistra datiem, ko tās var izmantot, lai nepieļautu, atklātu un izmeklētu noziegumus un veiktu kriminālvajāšanu, kā paredzēts Savienības tiesību aktos vai tiem atbilstīgos valstu tiesību aktos, veicot attiecīgus kontroles pasākumus;

g)

detalizētas procedūras līguma grozīšanai.

12. pants

WHOIS datubāze

1.   Reģistrs izveido un ar pienācīgu rūpību pārvalda WHOIS datubāzi nolūkā nodrošināt .eu TLD drošību, stabilitāti un noturību, sniedzot precīzu un atjauninātu informāciju par domēnu nosaukumiem .eu TLD.

2.   WHOIS datubāze satur attiecīgu informāciju par kontaktpunktiem, kas administrē domēnu nosaukumus .eu TLD, un domēnu nosaukumu turētājiem. Informācija WHOIS datubāzē nav pārlieku apjomīga, salīdzinot ar datubāzes nolūku. Reģistrs ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (9).

3. IEDAĻA

Reģistra pārraudzība

13. pants

Uzraudzība

1.   Komisija uzrauga un pārrauga to, kā reģistrs organizē, administrē un pārvalda .eu TLD.

2.   Komisija pārliecinās par reģistra finanšu pareizu pārvaldību un tā atbilstību regulai un 11. pantā minētajiem .eu TLD darbības principiem un procedūrām. Komisija var reģistram pieprasīt informāciju šajā sakarā.

3.   Saskaņā ar uzraudzības darbībām Komisija drīkst reģistram dot konkrētus norādījumus par to, kā labot vai uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

4.   Komisija pēc vajadzības drīkst apspriesties ar .eu daudzpersonu padomdevēju grupu un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām un lūgt ekspertu padomu par šajā pantā paredzēto uzraudzības darbību rezultātiem un par veidiem, kā reģistram uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

14. pants

.eu daudzpersonu padomdevēja grupa

1.   Komisija izveido .eu daudzpersonu padomdevēju grupu. .eu daudzpersonu padomdevējai grupai ir šādi uzdevumi:

a)

sniegt padomus Komisijai par šīs regulas īstenošanu;

b)

sniegt atzinumus Komisijai par .eu TLD pārvaldības, organizēšanas un administrēšanas stratēģiskiem jautājumiem, tostarp par jautājumiem, kas saistīti ar kiberdrošību un datu aizsardzību;

c)

sniegt padomus Komisijai par reģistra uzraudzības un pārraudzības jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz 10. panta l) punktā minēto revīziju;

d)

sniegt padomus Komisijai par paraugpraksi attiecībā uz politiku un pasākumiem, kas vērsti pret domēnu nosaukumu ļaunprātīgu reģistrāciju, jo īpaši reģistrāciju bez tiesībām vai likumīgām interesēm un reģistrāciju, ko izmanto negodprātīgi.

2.   Komisija šīs regulas īstenošanā ņem vērā .eu daudzpersonu padomdevējas grupas sniegtos padomus.

3.   .eu daudzpersonu padomdevējā grupā darbojas tādu ieinteresēto personu pārstāvji, kuras izveidotas Savienībā. Šos pārstāvjus izraugās no privātā sektora, tehnisko speciālistu, pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskajām aprindām, kā arī dalībvalstu iestādēm un starptautiskām organizācijām. Pārstāvjus, kas nav dalībvalstu iestāžu un starptautisku organizāciju pārstāvji, ieceļ Komisija, izmantojot atklātu, nediskriminējošu un pārredzamu procedūru, kurā maksimāli ņem vērā dzimumu līdztiesības principus.

4.   Neskarot 3. punktu, .eu daudzpersonu padomdevējā grupā var būt viens tādu ieinteresēto personu pārstāvis, kuras izveidotas ārpus Savienības.

5.   .eu daudzpersonu padomdevēju grupu vada Komisijas pārstāvis vai Komisijas iecelta persona. Komisija .eu daudzpersonu padomdevējai grupai nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Tiesību rezervēšana

Savienība patur visas tiesības attiecībā uz .eu TLD, tostarp jo īpaši visas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības uz reģistra datubāzēm, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu, kā arī tiesības atkārtoti izraudzīties reģistru.

16. pants

Novērtēšana un pārskatīšana

1.   Līdz 2027. gada 13. oktobrim un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē .eu TLD plašāko ieviešanu, pamatojoties uz informāciju, ko reģistrs sniedzis saskaņā ar 10. panta l) punktu.

2.   Līdz 2020. gada 30. jūnijam Komisija, ņemot vērā pašreizējo praksi, novērtē, vai un kādā veidā reģistram ir jāsadarbojas ar EUIPO un citām Savienības aģentūrām nolūkā apkarot domēnu nosaukumu spekulatīvu un ļaunprātīgu reģistrēšanu un vai un kādā veidā ir jāparedz vienkāršas administratīvas procedūras, jo īpaši attiecībā uz MVU. Komisija vajadzības gadījumā var ierosināt turpmākus pasākumus šajā sakarā.

3.   Līdz 2024. gada 13. oktobrim Komisija izvērtē iespēju paplašināt 9. pantā noteiktos kritērijus un attiecīgā gadījumā var iesniegt leģislatīvā akta priekšlikumu.

4.   Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 1. un 2. punktā minētā novērtējuma konstatējumiem.

17. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Komunikāciju komiteja (COCOM), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 (10). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

18. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 18. aprīļa. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 8. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

19. pants

Pārejas noteikumi

1.   Tādu domēnu nosaukumu turētāji, kuri tikuši reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 733/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu, saglabā savas tiesības attiecībā uz pastāvošajiem reģistrētajiem domēnu nosaukumiem.

2.   Komisija līdz 2021. gada 12. oktobrim veic nepieciešamos pasākumus, lai kādu subjektu izraudzītos par reģistru un noslēgtu ar to līgumu saskaņā ar šo regulu. Līgums ir spēkā no 2022. gada 13. oktobra.

3.   Līgums, kas starp Komisiju un reģistru noslēgts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 733/2002 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu, paliek spēkā līdz 2022. gada 12. oktobrim.

20. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 733/2002

Regulas (EK) Nr. 733/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ar jebkuras akreditētas .eu reģistratūras starpniecību reģistrē domēnu nosaukumus .eu TLD, ko pieprasījis:

i)

Savienības pilsonis neatkarīgi no viņa dzīvesvietas;

ii)

fiziska persona, kura nav Savienības pilsonis un kura ir kādas dalībvalsts rezidents;

iii)

Savienībā izveidots uzņēmums; vai

iv)

Savienībā izveidota organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.”

21. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 733/2002 un (EK) Nr. 874/2004 atceļ no 2022. gada 13. oktobra.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 13. oktobra.

Taču 20. pantu piemēro no 2019. gada 19. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 19. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 367, 10.10.2018., 112. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 31. janvāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 18. februāra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 (2002. gada 22. aprīlis) par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu (OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2004 (2004. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (OV L 162, 30.4.2004., 40. lpp.).

(5)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.).


Top