EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/411 (2018. gada 29. novembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko nosaka tehniskās prasības elektroniskā centrālā reģistra izstrādei, ekspluatācijai un uzturēšanai maksājumu pakalpojumu jomā un tajā iekļautās informācijas piekļuvei (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/84


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/411

(2018. gada 29. novembris),

ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko nosaka tehniskās prasības elektroniskā centrālā reģistra izstrādei, ekspluatācijai un uzturēšanai maksājumu pakalpojumu jomā un tajā iekļautās informācijas piekļuvei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 15. panta 1. punktu Eiropas Banku iestādei (EBI) ir jāizstrādā, jāekspluatē un jāuztur elektronisks centrālais reģistrs, kurā iekļauta informācija, ko kompetentās iestādes ir paziņojušas saskaņā ar minētā panta 2. punktu.

(2)

Lai nodrošinātu, ka elektroniskajā centrālajā reģistrā iekļautā informācija tiek precīzi izklāstīta, EBI būtu jānodrošina, ka informācijas ievadīšana vai grozīšana notiek drošā veidā. Lai to panāktu, EBI būtu kompetento iestāžu darbiniekiem jānodrošina personiska piekļuve reģistra lietotnei. EBI un kompetentajām iestādēm, kas nolēmušas informāciju EBI pārsūtīt automātiski, būtu jānodrošina, ka informācijas pārsūtīšanas un saņemšanas punktos un tās pārsūtīšanas laikā tiek izmantoti droši un samērīgi šifrēšanas paņēmieni.

(3)

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, lai elektroniskajā centrālajā reģistrā tiktu iekļauta standartizēta un konsekventa informācija par visām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un lai informācija tiktu izklāstīta vienā un tajā pašā formātā, reģistra lietotnei pirms kompetento iestāžu ievadītās vai grozītās informācijas publiskošanas būtu jāveic datu validācija.

(4)

Ir nepieciešams nodrošināt elektroniskajā centrālajā reģistrā iekļautās informācijas autentiskumu, integritāti un nenoliedzamību. Tādēļ EBI būtu jāgarantē, ka informācija tiek droši uzglabāta un ka visa ievadītā vai grozītā informācija tiek pareizi reģistrēta.

(5)

Lai maksājumu pakalpojumu lietotāji un citas ieinteresētās personas varētu efektīvi izmantot elektronisko centrālo reģistru, reģistra lietotni ir nepieciešams izstrādāt veidā, kas garantētu, ka tā darbojas droši un ir pieejama bez pārtraukumiem.

(6)

Ir vēlams, lai elektroniskā centrālā reģistra lietotāji varētu efektīvi meklēt informāciju reģistrā. Tāpēc vajadzētu būt iespējai meklēt informāciju, izmantojot vairākus atšķirīgus meklēšanas kritērijus.

(7)

Lai apmierinātu maksājumu nozares vajadzības, EBI reģistra saturs būtu jādara pieejams lejupielādei standartizētas datnes veidā. Tas ļautu visām ieinteresētajām personām automātiski meklēt informāciju šādā datnē.

(8)

Šī regula pamatojas uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EBI ir iesniegusi Komisijai.

(9)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Reģistra iekšējie lietotāji

1.   Šīs regulas vajadzībām kompetentās iestādes darbinieks, kas ir atbildīgs par informācijas manuālu ievadīšanu un informācijas grozīšanu Eiropas Banku iestādes (EBI) elektroniskajā centrālajā reģistrā (“elektroniskais centrālais reģistrs”), ir iekšējs lietotājs.

2.   Katra kompetentā iestāde ieceļ vismaz divus tās darbiniekus kā iekšējos lietotājus.

3.   Kompetentās iestādes paziņo EBI 2. punktā minēto personu identitāti.

2. pants

Reģistra pārvaldība

EBI pārvalda iekšējo lietotāju sarakstu, sniedz iekšējiem lietotājiem autentifikācijas detaļas un nodrošina kompetentajām iestādēm tehnisko atbalstu.

3. pants

Iekšējo lietotāju piekļuve

1.   Elektroniskā centrālā reģistra lietotne ir pieejama tikai iekšējiem lietotājiem, izmantojot divfaktoru autentifikāciju.

2.   Lai iekšējie lietotāji piekļūtu elektroniskā centrālā reģistra lietotnei, EBI tiem nodrošina noklusējuma lietotājvārdu un paroli, kā arī citus drošības datus.

3.   Iekšējiem lietotājiem viņu noklusējuma lietotājvārds un parole ir jānomaina, pirmo reizi pieslēdzoties elektroniskā centrālā reģistra lietotnei.

4.   EBI nodrošina, ka ar izmantoto autentifikācijas metodi var identificēt katru iekšējo lietotāju.

5.   EBI nodrošina, ka elektroniskā centrālā reģistra lietotne personām, kurām nav piekļuves reģistra lietotnei vai kurām nav attiecīgu atļauju, neļauj elektroniskajā centrālajā reģistrā ievadīt vai grozīt informāciju.

4. pants

Publiskie lietotāji

1.   Šīs regulas vajadzībām elektroniskā centrālā reģistra publiskie lietotāji ir maksājumu pakalpojumu lietotāji un citas ieinteresētās personas, kas piekļūst elektroniskajam centrālajam reģistram, izmantojot EBI tīmekļa vietni.

2.   Publiskie lietotāji var piekļūt elektroniskajam centrālajam reģistram, neizmantojot piekļuves datus.

3.   Publisko lietotāju piekļuve elektroniskajam centrālajam reģistram ļauj tiem vienīgi lasīt, meklēt un lejupielādēt reģistrā iekļauto informāciju. Publiskajiem lietotājiem nav tiesību grozīt reģistra saturu.

4.   Kad publiskie lietotāji piekļūst elektroniskajam centrālajam reģistram, EBI tīmekļa vietnē parādās 15. panta 1. punktā precizētie meklēšanas kritēriji.

2. NODAĻA

KOMPETENTO IESTĀŽU VEIKTA INFORMĀCIJAS PĀRSŪTĪŠANA EBI

5. pants

Kompetento iestāžu veikta informācijas pārsūtīšana EBI

1.   Kompetentās iestādes informāciju, kas iekļaujama elektroniskajā centrālajā reģistrā, pārsūta EBI manuāli ar tīmekļa lietotāju saskarnes starpniecību vai automātiski ar lietotnes starpniecību uz lietotnes saskarni.

2.   Kompetentās iestādes paziņo EBI par savu vēlamo pieeju informācijas pārsūtīšanai saskaņā ar 1. punktu.

3.   Kompetentās iestādes, kas ir paziņojušas EBI, ka to vēlamā pieeja ir informācijas automātiska pārsūtīšana, drīkst informāciju pārsūtīt arī manuāli, par to iepriekš paziņojot EBI.

4.   Kompetentās iestādes sniedz EBI hipersaiti uz savas valsts publisko reģistru. EBI šīs hipersaites dara publiski pieejamas elektroniskajā centrālajā reģistrā.

6. pants

Informācijas manuāla ievadīšana un grozīšana

1.   Kompetentās iestādes, kas nolēmušas informāciju manuāli pārsūtīt EBI, elektroniskā centrālā reģistra tīmekļa lietotnē ievada vai groza informāciju par savu dalībvalsti. Informāciju ievada formātā, kas precizēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/410 (3) 1. panta 2.–9. punktā.

2.   Manuāli ievadīto vai grozīto informāciju dara publiski pieejamu elektroniskajā centrālajā reģistrā pēc tam, kad šā reģistra lietotne to ir validējusi saskaņā ar 8. pantu.

3.   Ja elektroniskā centrālā reģistra lietotnei manuāli ievadīto vai grozīto informāciju neizdodas validēt, šī informācija tiek noraidīta un netiek darīta publiski pieejama. Iekšējais lietotājs ievadi vai grozījumu atkārto, izmantojot laboto informāciju.

4.   Eiropas Banku iestāde elektroniskajā centrālajā reģistrā manuāli ievadītajā vai grozītajā informācijā ievieto datuma un laika zīmogu. Minētais datuma un laika zīmogs norāda brīdi, kad reģistrā izdarītas pēdējās izmaiņas.

5.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka visus to valstu publisko reģistru satura grozījumus, kas saistīti ar atļaujas piešķiršanu vai atsaukšanu vai ar reģistrāciju, tajā pašā dienā ievada EBI elektroniskajā centrālajā reģistrā.

7. pants

Informācijas automatizēta pārsūtīšana

1.   Kompetentās iestādes, kuras nolēmušas informāciju EBI pārsūtīt automātiski, šo informāciju tieši pārsūta no savu valstu publisko reģistru lietotnēm uz elektroniskā centrālā reģistra lietotni.

2.   Lai garantētu pārsūtītās informācijas autentiskumu, integritāti un nenoliedzamību, EBI un kompetentās iestādes, izmantojot stingras un plaši atzītas šifrēšanas metodes, nodrošina informācijas drošu pārsūtīšanu starp savu attiecīgo reģistru lietotnēm.

3.   Kompetentās iestādes visu Īstenošanas regulas (ES) 2019/410 1. panta 2.–9. punktā minēto informācijas kopumu, kas iekļauts to valstu publiskajos reģistros, pārsūta EBI vienā pakešdatnē ar vienotu un strukturētu standartformātu (“pakešdatne”).

4.   Pakešdatni pārsūta vismaz reizi katru dienu, kad tiek grozīts valsts publiskā reģistra saturs.

5.   Ja kompetentās iestādes savu valstu publisko reģistru saturu groza saistībā ar atļaujas piešķiršanu vai atsaukšanu vai ar reģistrāciju un ja tām nav iespējams šīs izmaiņas pārsūtīt automātiski, tās minētās izmaiņas tajā pašā dienā ievada manuāli.

6.   EBI ļauj kompetentajām iestādēm reizi dienā pārsūtīt pakešdatni neatkarīgi no tā, vai ir grozīts to valstu publisko reģistru saturs.

7.   Informāciju, kas automātiski pārsūtīta uz elektronisko centrālo reģistru, dara publiski pieejamu reģistrā iespējami drīz pēc tam, kad elektroniskā centrālā reģistra lietotne ir saskaņā ar 8. pantu apstrādājusi un validējusi pakešdatni, un ne vēlāk kā līdz tās dienas beigām, kurā pakešdatne tika apstrādāta un validēta. Visu kompetentās iestādes iepriekš pārsūtīto vai manuāli ievadīto informāciju, kas ir publiski pieejama elektroniskajā centrālajā reģistrā, aizstāj ar minētās kompetentās iestādes vēlāk pārsūtīto informāciju.

8.   EBI neļauj kompetentajām iestādēm pārsūtīt jaunu pakešdatni, pirms tās ir saņēmušas informāciju par iepriekš pārsūtītās pakešdatnes validācijas procesa rezultātu.

9.   Ja elektroniskā centrālā reģistra lietotnei neizdodas validēt automātiski pārsūtīto informāciju, visu pakešdatnē iekļautās informācijas kopumu noraida un nedara publiski pieejamu minētajā reģistrā.

10.   EBI uz elektroniskā centrālā reģistra lietotni automātiski pārsūtītajā informācijā ievada datumu un laika zīmogu. Šis datums un laika zīmogs norāda brīdi, kad notikusi pēdējā sinhronizācija starp elektronisko centrālo reģistru un valstu publiskajiem reģistriem.

8. pants

Informācijas validēšana

1.   Lai izvairītos no jebkādas informācijas trūkuma vai informācijas dublēšanās, elektroniskā centrālā reģistra lietotne validē informāciju, ko kompetentās iestādes pārsūtījušas EBI.

2.   Lai izvairītos no informācijas trūkuma, elektroniskā centrālā reģistra lietotne validē datus lauciņos, kurus kompetentās iestādes ir aizpildījušas vai pārsūtījušas EBI, izņemot lauciņu, kurā norādīts fiziskās vai juridiskās personas komercnosaukums.

3.   Lai izvairītos no informācijas dublēšanās, reģistra lietotne datu validāciju veic katrā no šiem lauciņiem:

a)

attiecībā uz maksājumu iestādēm, fiziskām vai juridiskām personām, kas gūst labumu no atbrīvojuma saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 32. pantu, konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas iestādēm, juridiskām personām, kuras gūst labumu no atbrīvojuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (4) 9. pantu, iestādēm, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (5) 2. panta 5. punkta 4.–23. apakšpunktā, un personām, kuru atļauja vai reģistrācija ir atsaukta:

i)

valsts identifikācijas numurs;

ii)

attiecīgais fiziskās vai juridiskās personas veids, kā minēts Īstenošanas regulas (EU) 2019/410 1. panta 2.–9. punktā;

iii)

atļaujas vai reģistrācijas datums;

b)

attiecībā uz maksājumu iestāžu, fizisku vai juridisku personu, kas gūst labumu no atbrīvojuma saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 32. pantu, konta informācijas pakalpojumu sniedzēju, elektroniskās naudas iestāžu un juridisku personu, uz kurām attiecas izņēmums saskaņā ar Direktīvas 2009/110/EK 9. pantu, pārstāvjiem:

i)

pārstāvja valsts identifikācijas numurs;

ii)

tās fiziskās vai juridiskās personas valsts identifikācijas numurs, kuras vārdā pārstāvis sniedz maksājumu pakalpojumus;

iii)

reģistrācijas datums;

c)

attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 3. panta k) punkta i) un ii) apakšpunktu un l) punktu:

i)

pakalpojumu sniedzēja valsts identifikācijas numurs;

ii)

izņēmums, saskaņā ar kuru pakalpojumu sniedzējs veic darbības;

iii)

reģistrācijas datums.

4.   Ja fiziskas vai juridiskas personas, kuras vārdā pārstāvis sniedz maksājumu pakalpojumus, atļaujas vai reģistrācijas statuss ir mainījies no “saņēmusi atļauju” vai “reģistrēta” uz “atļauja/reģistrācija atsaukta”, elektroniskā centrālā reģistra lietotne neveic ar minēto personu saistīto pārstāvju datu validāciju.

5.   Kompetentās iestādes pēc iespējas ātrāk skaidrā un nepārprotamā veidā no elektroniskā centrālā reģistra lietotnes saņem atbildi par datu validācijas procesa rezultātu. Datu validācijas procesa rezultāts iekļauj arī iepriekš pārsūtītās informācijas satura procentuālās izmaiņas.

6.   Ja pārsūtītajai informācijai neizdodas izturēt validācijas procesu, EBI savā atbildē kompetentajām iestādēm iekļauj visus noraidīšanas iemeslus.

7.   Ja validācija nav izdevusies gadījumā, kad valsts publiskā reģistra satura grozījumi ir saistīti ar atļaujas piešķiršanu vai atsaukšanu vai ar reģistrāciju, kompetentās iestādes, kas informāciju pārsūta automātiski, līdz tās dienas beigām, kurā nav izdevies veikt validāciju, pārsūta labotu vai atjauninātu pakešdatni ar visu informācijas kopumu vai manuāli ievada jaunos grozījumus, kas to valstu publisko reģistru saturā izdarīti saistībā ar atļaujas piešķiršanu vai atsaukšanu vai ar reģistrāciju.

8.   Valsts identifikācijas numuru validācijas nolūkos kompetentās iestādes paziņo EBI tos valsts identifikācijas numuru veidus un formātus, ko tās izmanto savos valstu reģistros.

9.   Elektroniskā centrālā reģistra lietotne ļauj kompetentajām iestādēm vairāk nekā vienu reizi reģistrā ievadīt informāciju par pārstāvi, ja pārstāvis sniedz maksājumu pakalpojumus vairāk nekā vienas fiziskas vai juridiskas personas vārdā. Katru ievadi uzskata par atsevišķu ierakstu.

9. pants

Informācija par pārstāvjiem

1.   EBI un kompetentās iestādes pārliecinās, ka pārstāvji, par kuriem informācija ievadīta elektroniskajā centrālajā reģistrā, ir saistīti ar to fizisko vai juridisko personu, kuras vārdā tie sniedz maksājumu pakalpojumus.

2.   Ja fiziskas vai juridiskas personas, kuras vārdā pārstāvji sniedz maksājumu pakalpojumus, atļaujas vai reģistrācijas statuss ir mainījies no “saņēmusi atļauju” vai “reģistrēta” uz “atļauja/reģistrācija atsaukta”, ar minēto fizisko vai juridisko personu saistīto pārstāvju statuss mainās no “aktīvs” uz “neaktīvs”.

10. pants

Kompetento iestāžu atbildība

1.   Kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, lai elektroniskā centrālā reģistra lietotnē manuāli ievadītā vai uz to pārsūtītā informācija par fiziskām vai juridiskām personām, kurām minētās iestādes ir izsniegušas atļauju vai kuras tās ir reģistrējušas, kā arī par pārstāvjiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas veic pakalpojumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 3. panta k) punkta i) un ii) apakšpunktu un l) punktu un ir uzskaitīti to valstu publiskajos reģistros, būtu precīza.

2.   Elektroniskā centrālā reģistra lietotne ļauj iekšējiem lietotājiem un valstu publisko reģistru lietotnēm ievadīt vai grozīt informāciju, par kuru ir atbildīga to attiecīgā kompetentā iestāde.

3.   Kompetentās iestādes nevar grozīt informāciju, par kuru ir atbildīgas citas kompetentās iestādes.

4.   Kompetentās iestādes nevar ievadīt informāciju par citā uzņēmējā dalībvalstī uzņēmējdarbību veicošām maksājumu iestādēm, fiziskām vai juridiskām personām, kas gūst labumu no atbrīvojuma saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 32. pantu, un to pārstāvjiem, konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, iestādēm, kuras minētas Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punkta 4.–23. apakšpunktā, elektroniskās naudas iestādēm, juridiskām personām, kas gūst labumu no atbrīvojuma saskaņā ar Direktīvas 2009/110/EK 9. pantu, un to pārstāvjiem, un pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 3. panta k) punkta i) un ii) apakšpunktu un l) punktu.

3. NODAĻA

NEFUNKCIONĀLAS PRASĪBAS

11. pants

Drošības prasības

1.   Izveido elektroniskā centrālā reģistra lietotnes datu rezerves kopijas, kuras glabā ārkārtas atkopšanas nolūkā.

2.   Ja tiek konstatētas drošības problēmas, EBI spēj nekavējoties apturēt elektroniskā centrālā reģistra lietotnes darbību un novērst piekļuvi serverim.

3.   Elektroniskā centrālā reģistra lietotne bez nepamatotas kavēšanās spēj atkopties pēc avārijas un turpināt parasto darbību.

4.   Ja elektroniskā centrālā reģistra lietotne nedarbojas un nevar apstrādāt kompetento iestāžu pārsūtītās pakešdatnes, minētā lietotne pēc normālas darbības atjaunošanas apstrādā visnesenākās datnes, kuras katra kompetentā iestāde ir pārsūtījusi.

5.   EBI paziņo kompetentajām iestādēm par jebkādiem elektroniskā centrālā reģistra lietotnes darbības traucējumiem vai dīkstāvi.

6.   Ja elektroniskā centrālā reģistra lietotnes darbības traucējumi ir ietekmējuši kompetentās iestādes pārsūtītās pakešdatnes apstrādi, EBI lūdz kompetentajai iestādei iesniegt jaunu pakešdatni. Ja kompetentā iestāde to nevar izdarīt, tā lūdz EBI izmantot datus no versijas, kas pirms darbības traucējuma tika iesniegta ar pēdējo validēto pakešdatni.

7.   EBI reģistru izveido saskaņā ar starptautiskajiem kiberdrošības standartiem.

12. pants

Pieejamības un veiktspējas prasības

1.   Elektroniskais centrālais reģistrs spēj tikt galā ar sākotnējo datu kopumu, kas pašlaik ir pieejams publiskajos reģistros, kurus uztur kompetentās iestādes.

2.   Elektroniskā centrālā reģistra lietotne spēj tikt galā ar informācijas, kas saņemta no kompetentajām iestādēm, apjoma pieaugumu. Šāds pieaugums neietekmē reģistra pieejamību.

3.   EBI nodrošina, ka elektroniskais centrālais reģistrs ir pieejams tūlīt pēc tam, kad ir atjaunota parastā darbība pēc reģistra lietotnes darbības traucējumiem.

4.   Šīs regulas 7. pantā minētās informācijas automatizēta pārsūtīšana neietekmē elektroniskā centrālā reģistra pieejamību.

5.   EBI, sniedzot minēto informāciju savā tīmekļa vietnē, informē publiskos lietotājus par elektroniskā centrālā reģistra nepieejamību, kā arī par šīs nepieejamības iemesliem un par minētā reģistra atkopšanu.

13. pants

Uzturēšanas un atbalsta prasības

1.   EBI uzrauga reģistra lietotnes darbību, analizē tās veiktspēju un vajadzības gadījumā ievieš izmaiņas, lai nodrošinātu, ka lietotne atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

2.   EBI uzrauga to, kā kompetentās iestādes regulāri pārsūta informāciju uz elektronisko centrālo reģistru un atjaunina to.

3.   EBI regulāri pārskata šajā nodaļā noteikto nefunkcionālo prasību piemērotību.

4.   EBI sniedz kompetentajām iestādēm atbalstu saistībā ar elektroniskā centrālā reģistra darbību. Šajā nolūkā EBI reģistra lietotnē ievieš funkciju, kas ļauj kompetentajām iestādēm iesniegt vaicājumu. EBI sarindo visus šādus vaicājumus.

5.   EBI bez liekas kavēšanās atbild uz 4. punktā minētajiem vaicājumiem līdz tās dienas beigām, kurā tika veikts vaicājums. EBI atbild uz vaicājumiem iesniegšanas kārtībā.

6.   EBI kompetentajām iestādēm nodrošina testēšanas vidi un sniedz minētās tehniskās vides atbalstu.

7.   EBI izveido speciālu saziņas kanālu to incidentu paziņošanai, kas saistīti ar elektroniskā centrālā reģistra darbību.

14. pants

Revīzijas taka

1.   Elektroniskais centrālais reģistrs ļauj reģistrēt visu informāciju, ko kompetentās iestādes pārsūtījušas EBI.

2.   Elektroniskais centrālais reģistrs ļauj reģistrēt visas automātiskās vai manuālās darbības, kuras veic attiecīgi valstu publisko reģistru lietotnes vai iekšējie lietotāji, kā arī laiku, kad šīs darbības tika veiktas.

3.   EBI var piekļūt datiem, kas reģistrēti saskaņā ar 1. un 2. punktu.

4.   EBI var no saskaņā ar 1. un 2. punktu reģistrētajiem datiem izgūt ziņojumus, kas ļauj tai uzraudzīt un interpretēt kompetento iestāžu pārsūtīto informāciju.

4. NODAĻA

PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI

15. pants

Informācijas meklēšana

1.   Elektroniskais centrālais reģistrs ļauj reģistra lietotājiem meklēt informāciju reģistrā, pamatojoties uz dažādiem meklēšanas kritērijiem, tostarp šādiem kritērijiem:

a)

attiecīgais fiziskās vai juridiskās personas veids, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/410 1. panta 2.–9. punktā;

b)

fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

c)

fiziskās vai juridiskās personas valsts identifikācijas numurs;

d)

par valsts publiskā reģistra darbību atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums;

e)

valsts, kurā fiziskā persona vai juridiskā persona veic uzņēmējdarbību;

f)

pilsēta, kurā fiziskā persona vai juridiskā persona veic uzņēmējdarbību;

g)

sniegtie maksājumu pakalpojumi un elektroniskās naudas pakalpojumi;

h)

uzņēmēja dalībvalsts, kurā atļauju saņēmusī vai reģistrētā maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde vai konta informācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus vai ir paziņojis par savu nodomu sniegt pakalpojumus;

i)

uzņēmējā dalībvalstī sniegtie maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumi;

j)

atļaujas vai reģistrācijas statuss;

k)

atļaujas vai reģistrācijas datums;

l)

atļaujas vai reģistrācijas atsaukšanas datums.

2.   Elektroniskais centrālais reģistrs veic informācijas meklēšanu, ja ir aizpildīts vismaz viens meklēšanas kritērijs.

3.   Elektroniskais centrālais reģistrs ļauj reģistra lietotājiem izmantot jebkādu 1. punktā noteikto kritēriju kombināciju.

4.   Elektroniskais centrālais reģistrs ļauj reģistra lietotājiem nolaižamajā izvēlnē atlasīt 1. punkta a), d), e) un j) apakšpunktā minēto informāciju.

5.   Elektroniskais centrālais reģistrs ļauj reģistra lietotājiem vairākizvēļu izvēlnē atlasīt 1. punkta g), h) un i) apakšpunktā minētos meklēšanas kritērijus.

6.   EBI nodrošina, ka reģistra lietotājiem ir pieejama iespēja veikt meklēšanu, izmantojot simbolus vai zīmes, ar ko aizstāj atsevišķas rakstzīmes un/vai vārdus (meklēšana ar aizstājējzīmēm), lai paplašinātu meklējumus.

7.   EBI, sniedzot informāciju savā tīmekļa vietnē, informē reģistra lietotājus par to, kā izmantot 6. punktā minētos simbolus.

16. pants

Meklēšanas rezultātu uzrādīšana

1.   Elektroniskais centrālais reģistrs meklēšanas rezultātos uzrāda visas fiziskās un juridiskās personas, kuras atbilst lietotāja ievadītajiem meklēšanas kritērijiem.

2.   Uzrādītā informācijā par fiziskajām un juridiskajām personām ietver:

a)

personas vārdu un uzvārdu/nosaukumu;

b)

personas valsts identifikācijas numuru;

c)

valsti, kurā tā veic uzņēmējdarbību;

d)

pilsētu, kurā tā veic uzņēmējdarbību;

e)

attiecīgo fiziskās vai juridiskās personas veidu, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/410 1. panta 2.–9. punktā;

f)

sniegtos maksājumu pakalpojumus un elektroniskās naudas pakalpojumus.

3.   Ja uzrādāmajos meklēšanas rezultātos tiek atlasīts fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, par attiecīgo personu uzrāda Īstenošanas regulas (ES) 2019/410 1. panta 2.–9. punktā noteikto informāciju, tostarp nesenāko EBI ievadīto datumu un laika zīmogu.

4.   Pārstāvjus uzrāda gan kā atsevišķu ierakstu, gan kā daļu no tās fiziskās personas vai juridiskās personas ieraksta, kuras vārdā tie sniedz maksājumu pakalpojumus.

5.   EBI elektroniskajā centrālajā reģistrā precīzi uzrāda informāciju, ko pārsūtījušas kompetentās iestādes, un nodrošina, ka sniegtā informācija ir pilnīga.

17. pants

Informācijas lejupielādēšana

1.   EBI elektroniskā centrālā reģistra saturu, to kopējot standartizētā datnē, dara pieejamu reģistra publiskajiem lietotājiem manuālai un automātiskai lejupielādei.

2.   EBI atjaunina 1. punktā minēto standartizēto datni vismaz divas reizes dienā ar iepriekš noteiktiem intervāliem. EBI dara zināmus šādu atjauninājumu iepriekš noteiktos intervālus.

6. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 29. novembra Īstenošanas regula (ES) 2019/410, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tādas informācijas sastāvdaļām un struktūru, kas maksājumu pakalpojumu jomā kompetentajām iestādēm ir jāsniedz Eiropas Banku iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 20. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


Top