EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0410

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/410 (2018. gada 29. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tādas informācijas sastāvdaļām un struktūru, kas maksājumu pakalpojumu jomā kompetentajām iestādēm ir jāsniedz Eiropas Banku iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7664

OJ L 73, 15.3.2019, p. 20–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/410/oj

15.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/410

(2018. gada 29. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tādas informācijas sastāvdaļām un struktūru, kas maksājumu pakalpojumu jomā kompetentajām iestādēm ir jāsniedz Eiropas Banku iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punkta trešo daļu.

tā kā:

(1)

Eiropas Banku iestādei (EBI) saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 ir jāizveido un jāuztur elektronisks, centralizēts reģistrs, kas ietver sarakstu ar visām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, kā arī to attiecīgajiem pārstāvjiem (aģentiem) un filiālēm. Šai nolūkā ir nepieciešams, lai kompetentās iestādes informētu EBI par ziņām, ar kuru palīdzību maksājumu pakalpojumu lietotāji un citas ieinteresētās personas var viegli un nepārprotami identificēt katru reģistrā ierakstīto juridisko personu (vienību) un teritoriju, kurā minētā persona veic vai plāno veikt darbību. Maksājumu pakalpojumu lietotājiem vajadzētu būt arī iespējai identificēt maksājumu pakalpojumus un elektroniskās naudas pakalpojumus, kurus sniedz minētās juridiskās personas (vienības).

(2)

Elektroniskajā centralizētajā reģistrā būtu jāiekļauj arī pakalpojumu sniedzēji, kuri neietilpst Direktīvas (ES) 2015/2366 darbības jomā un kuri veic kādu no šīs direktīvas 3. panta k) punkta i) vai ii) apakšpunktā vai l) punktā minētajiem darbības veidiem, par ko tie saskaņā ar šīs direktīvas 37. panta 2. vai 3. punktu informējuši savu attiecīgo kompetento iestādi. Lai nodrošinātu minēto normu konsekventu interpretāciju un piemērošanu visā Savienībā, reģistrā iekļautajai informācijai par minētajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jāietver kompetento iestāžu iesniegts īss apraksts par to darbību, tai skaitā informācija par izmantoto pamatā esošo maksājumu instrumentu un sniegtā pakalpojuma vispārīgs apraksts.

(3)

Lai dotu patērētājiem iespēju viegli saprast elektroniskajā centralizētajā reģistrā iekļauto informāciju, šī informācija būtu jāsniedz skaidrā un nepārprotamā veidā. Atspoguļojot reģistrā iekļauto informāciju, būtu jāņem vērā attiecīgās valsts valodas īpatnības.

(4)

Lai informācijas sniegšanā nodrošinātu konsekvenci, kompetentajām iestādēm, nosūtot informāciju uz EBI, būtu jāizmanto standartizēts formāts.

(5)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EBI.

(6)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 15. panta 1. punktu sniedzamās informācijas sastāvdaļas un formāts

1.   Direktīvas (ES) 2015/2366 15. panta 1. punkta vajadzībām kompetentās iestādes sniedz EBI 2.–9. punktā minēto informāciju.

2.   Attiecībā uz maksājumu iestādēm un to filiālēm, kas pakalpojumus sniedz dalībvalstī, kura nav to izcelsmes dalībvalsts, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 1. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

3.   Attiecībā uz fiziskām vai juridiskām personām, kas var izmantot Direktīvas (ES) 2015/2366 32. pantā paredzēto atbrīvojumu, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 2. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

4.   Attiecībā uz konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem un to filiālēm, kas pakalpojumus sniedz dalībvalstī, kura nav to izcelsmes dalībvalsts, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 3. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

5.   Attiecībā uz elektroniskās naudas iestādēm un to filiālēm, kas pakalpojumus sniedz dalībvalstī, kura nav to izcelsmes dalībvalsts, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 4. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

6.   Attiecībā uz juridiskām personām, kas var izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (3) 9. pantā paredzēto atbrīvojumu, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 5. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

7.   Attiecībā uz tādu maksājumu iestāžu, konta informācijas pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas iestāžu pārstāvjiem (aģentiem), kas maksājumu pakalpojumus sniedz jebkurā dalībvalstī, tādu fizisku vai juridisku personu pārstāvjiem (aģentiem), kuras var izmantot Direktīvas (ES) 2015/2366 32. pantā paredzēto atbrīvojumu, un tādu juridisko personu pārstāvjiem (aģentiem), kas var izmantot Direktīvas 2009/110/EK 9. pantā paredzēto atbrīvojumu, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 6. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

8.   Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (4) 2. panta 5. punkta 4.–23. apakšpunktā minētajām iestādēm, kurām saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 7. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

9.   Attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 3. panta k) punkta i) un ii) apakšpunktu un l) punktu, kompetentās iestādes sniedz pielikuma 8. tabulā norādītās ziņas, izmantojot minētajā tabulā izklāstīto formātu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula – Informācija par maksājumu iestādēm

Rinda

Aile

Ailes maksimālais garums

Formāts

1.

Fiziskas/juridiskas personas veids

Iepriekš formulēts teksts

Iepriekš formulēts variants – “maksājumu iestāde”

2.

Maksājumu iestādes nosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Maksājumu iestādes oficiālo nosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Iestādes nosaukumu norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, ieraksta visus iestādes oficiālos nosaukumus. Nosaukumus atdala ar zīmi “/”.

3.

Maksājumu iestādes komercnosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Maksājumu iestādes komercnosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes komercnosaukuma tulkojumu vai alternatīvu komercnosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Ja maksājumu iestāde izmanto vairāk nekā vienu komercnosaukumu, var ierakstīt visus iestādes komercnosaukumus. Šos nosaukumus atdala zīmi “/”.

Šajā ailē kompetentās iestādes var sniegt informāciju pēc sava ieskata.

4.

Maksājumu iestādes galvenā biroja adrese

 

Maksājumu iestādes galvenā biroja adresi ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Adresi norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai vispārpieņemtu nosaukumu angļu valodā.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, adresi norāda vismaz vienā attiecīgās tiesību sistēmas oficiālajā valodā. Ja adrese ir norādīta vairāk nekā vienā oficiālā valsts valodā, tās versijas atdala ar zīmi “/”.

4.1.

Valsts

Iepriekš formulēts teksts (varianti)

ES dalībvalstis un pārējās EEZ dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

4.2.

Pilsēta

Teksts (100 rakstzīmes)

 

4.3.

Adrese (iela)

Teksts (50 rakstzīmes katrā adreses rindā)

 

4.4.

Pasta indekss

Teksts (35 rakstzīmes)

 

5.

Maksājumu iestādes valsts identifikācijas numurs

Burtciparu teksts (50 rakstzīmes)

Valsts identifikācijas numurs var būt viens no šādiem kodiem:

 

Valsts identifikācijas numurs, kas attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām tiek izmantots attiecīgajā dalībvalstī;

 

Juridiskās personas identifikators – kods, kas dod iespēju nepārprotami identificēt juridiski patstāvīgu personu, kas iesaistīta finanšu darījumos;

 

Atļaujas numurs – numurs vai kods, ko atļauju saņēmušai maksājumu iestādei piešķīrusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā šī juridiskā persona ir reģistrēta (veic uzņēmējdarbību);

 

Reģistrācijas numurs – numurs vai kods, ko dalībvalsts kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā;

 

Cits līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis – jebkurš fizisku un juridisku personu identifikācijas līdzeklis, ko kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā.

6.

Par valsts publiskā reģistra darbību atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums

Teksts (100 rakstzīmes)

Tās kompetentās iestādes nosaukums, kura sniegusi EBI informāciju par maksājumu iestādi un ir atbildīga par šo informāciju. Kompetentās iestādes nosaukumu izraugās no iepriekš formulēta saraksta.

7.

Maksājumu pakalpojumi, attiecībā uz kuriem maksājumu iestādei piešķirta atļauja

Vairāki iepriekš formulēti varianti (no 1 līdz 13 variantiem)

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

Maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana (izlaišana)

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

8.

Maksājumu iestādei piešķirtās atļaujas pašreizējais statuss

Teksts (10 rakstzīmes)

Maksājumu iestādes pašreizējais atļaujas statuss, kas izvēlēts no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Atļauja ir spēkā

2.

☐ Atsaukta

9.

Atļaujas piešķiršanas datums

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Diena, kurā maksājumu iestādei piešķirta atļauja. Atkarībā no attiecīgās kompetentās iestādes prakses šis datums var būt vai diena, kurā kompetentā iestāde piešķīra atļauju maksājumu iestādei, vai diena, kurā tā tika iekļauta tās valsts publiskajā reģistrā.

10.

Atsaukšanas datums (attiecīgā gadījumā)

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Maksājumu iestādei piešķirtās atļaujas atsaukšanas datums. Tas ir datums, kurā tika atsaukta maksājumu iestādei piešķirtā atļauja.

11.

Uzņēmējdalībvalstis, kurās maksājumu iestāde sniedz vai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, un attiecīgie maksājumu pakalpojumi, par kuriem tika informēta uzņēmējvalsts kompetentā iestāde

Vairāki iepriekš formulēti varianti (līdz pat 31 variantam ar līdz pat 13 iepriekš formulētiem apakšvariantiem)

Uzņēmējdalībvalstis, kurās maksājumu iestāde sniedz vai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, un attiecīgie maksājumu pakalpojumi, par kuriem tika informēta uzņēmējvalsts kompetentā iestāde:

Austrija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Beļģija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana (izlaišana)

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Bulgārija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana (izlaišana)

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Horvātija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana (izlaišana)

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Kipra:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana (izlaišana)

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Čehija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Dānija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Igaunija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Somija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Francija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Vācija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Grieķija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Ungārija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Islande:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Īrija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Itālija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Latvija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Lihtenšteina:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Lietuva:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Luksemburga:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Malta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Nīderlande:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Norvēģija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Polija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Portugāle:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Rumānija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Slovākija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Slovēnija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Spānija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Zviedrija:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Apvienotā Karaliste:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

12.

Tādas maksājumu iestādes filiāles nosaukums, kura reģistrēta (uzņēmējdarbību veic) dalībvalstī, kas nav maksājumu iestādes izcelsmes (piederības) dalībvalsts

Teksts (līdz 200 rakstzīmēm)

Filiāles oficiālais nosaukums, ko izmanto reģistrā, ir maksājumu iestādes nosaukums vai attiecīgās filiāles izraudzītais nosaukums. To ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Filiāles nosaukumu norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī filiāles nosaukuma vai komercnosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai filiāles nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, ieraksta visus filiāles oficiālos nosaukumus. Nosaukumus atdala ar zīmi “/”.

13.

Maksājumu iestādes galvenās filiāles adrese uzņēmējdalībvalstī

 

Maksājumu iestādes galvenās filiāles adresi uzņēmējdalībvalstī ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai vispārpieņemtu nosaukumu angļu valodā.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, adresi norāda vismaz vienā attiecīgās tiesību sistēmas oficiālajā valodā. Ja adrese ir norādīta vairāk nekā vienā oficiālā valsts valodā, tās versijas atdala ar zīmi “/”.

13.1.

Valsts

Iepriekš formulēts teksts (varianti)

ES dalībvalstis un pārējās EEZ dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

13.2.

Pilsēta

Teksts (100 rakstzīmes)

 

13.3.

Adrese (iela)

Teksts (50 rakstzīmes katrā adreses rindā)

 

13.4.

Pasta indekss

Teksts (35 rakstzīmes)

 

14.

Uzņēmējdalībvalstis, kurās maksājumu iestāde sniedz vai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot brīvību veikt uzņēmējdarbību filiāles formā, un attiecīgie maksājumu pakalpojumi, par kuriem tika informēta uzņēmējvalsts kompetentā iestāde

Vairāki iepriekš formulēti varianti (līdz pat 31 variantam ar līdz pat 13 iepriekš formulētiem apakšvariantiem)

Uzņēmējdalībvalstis, kurās maksājumu iestāde sniedz vai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot brīvību veikt uzņēmējdarbību filiāles formā, un attiecīgie maksājumu pakalpojumi, par kuriem tika informēta uzņēmējvalsts kompetentā iestāde:

Tādi paši varianti kā šīs tabulas 11. rindā.


2. tabula – Informācija par fiziskām vai juridiskām personām, kas var izmantot Direktīvas (ES) 2015/2366 32. pantā paredzēto atbrīvojumu

Rinda

Aile

Ailes maksimālais garums

Formāts

1.

Fiziskas/juridiskas personas veids

Iepriekš formulēts teksts

Iepriekš formulēts variants – “atbrīvotā maksājumu iestāde”.

2.

Atbrīvotās maksājumu iestādes nosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Atbrīvotās maksājumu iestādes oficiālo nosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Iestādes nosaukumu norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, ieraksta visus iestādes oficiālos nosaukumus. Nosaukumus atdala ar zīmi “/”.

3.

Atbrīvotās maksājumu iestādes komercnosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Atbrīvotās maksājumu iestādes komercnosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes komercnosaukuma tulkojumu vai alternatīvu komercnosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Ja atbrīvotā maksājumu iestāde izmanto vairāk nekā vienu komercnosaukumu, var ierakstīt visus iestādes komercnosaukumus. Šos nosaukumus atdala zīmi “/”.

Šajā ailē kompetentās iestādes var sniegt informāciju pēc sava ieskata.

4.

Atbrīvotās maksājumu iestādes galvenā biroja adrese

 

Atbrīvotās maksājumu iestādes galvenā biroja adresi ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Adresi norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai vispārpieņemtu nosaukumu angļu valodā.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, adresi norāda vismaz vienā attiecīgās tiesību sistēmas oficiālajā valodā. Ja adrese ir norādīta vairāk nekā vienā oficiālā valsts valodā, tās versijas atdala ar zīmi “/”.

4.1.

Valsts

Iepriekš formulēts teksts (varianti)

ES dalībvalstis un pārējās EEZ dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

4.2.

Pilsēta

Teksts (100 rakstzīmes)

 

4.3.

Adrese (iela)

Teksts (50 rakstzīmes katrā adreses rindā)

 

4.4.

Pasta indekss

Teksts (35 rakstzīmes)

 

5.

Atbrīvotās maksājumu iestādes valsts identifikācijas numurs

Burtciparu teksts (50 rakstzīmes)

Valsts identifikācijas numurs var būt viens no šādiem kodiem:

 

Valsts identifikācijas numurs, kas attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām tiek izmantots attiecīgajā dalībvalstī;

 

Juridiskās personas identifikators – kods, kas dod iespēju nepārprotami identificēt juridiski patstāvīgu personu, kas iesaistīta finanšu darījumos;

 

Reģistrācijas numurs – numurs vai kods, ko dalībvalsts kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā;

 

Cits līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis – jebkurš fizisku un juridisku personu identifikācijas līdzeklis, ko kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā.

6.

Par valsts publiskā reģistra darbību atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums

Teksts (100 rakstzīmes)

Tās kompetentās iestādes nosaukums, kura sniegusi EBI informāciju par atbrīvoto maksājumu iestādi un ir atbildīga par šo informāciju. Kompetentās iestādes nosaukumu izraugās no iepriekš formulēta saraksta.

7.

Maksājumu pakalpojumi, attiecībā uz kuriem atbrīvotā maksājumu iestāde ir reģistrēta

Vairāki iepriekš formulēti varianti (no 1 līdz 13 variantiem)

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

8.

Atbrīvotās maksājumu iestādes reģistrācijas pašreizējais statuss

Teksts (10 rakstzīmes)

Atbrīvotās maksājumu iestādes reģistrācijas pašreizējais statuss, kas izvēlēts no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Reģistrēta

2.

☐ Atsaukta

9.

Reģistrācijas datums

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Diena, kurā atbrīvotā maksājumu iestāde reģistrēta. Atkarībā no attiecīgās kompetentās iestādes prakses šis datums var būt diena, kurā kompetentā iestāde reģistrēja atbrīvoto maksājumu iestādi, vai diena, kurā tā tika iekļauta valsts publiskajā reģistrā.

10.

Atsaukšanas datums (attiecīgā gadījumā)

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Diena, kurā atsaukta atbrīvotās maksājumu iestādes reģistrācija. Tas ir datums, kurā tika atsaukta atbrīvotās maksājumu iestādes reģistrācija.


3. tabula – Informācija par konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem

Rinda

Aile

Ailes maksimālais garums

Formāts

1.

Fiziskas/juridiskas personas veids

Iepriekš formulēts teksts

Iepriekš formulēts variants – “konta informācijas pakalpojumu sniedzējs”.

2.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja nosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja oficiālo nosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Pakalpojumu sniedzēja nosaukumu norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī pakalpojumu sniedzēja nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai pakalpojumu sniedzēja nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, ieraksta visus pakalpojumu sniedzēja oficiālos nosaukumus. Nosaukumus atdala ar zīmi “/”.

3.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja komercnosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja komercnosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Ja konta informācijas pakalpojumu sniedzējs izmanto vairāk nekā vienu komercnosaukumu, var ierakstīt visus iestādes komercnosaukumus. Šos nosaukumus atdala zīmi “/”.

Šajā ailē kompetentās iestādes var sniegt informāciju pēc sava ieskata.

4.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja galvenā biroja adrese

 

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja galvenā biroja adresi ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Adresi norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai vispārpieņemtu nosaukumu angļu valodā.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, adresi norāda vismaz vienā attiecīgās tiesību sistēmas oficiālajā valodā. Ja adrese ir norādīta vairāk nekā vienā oficiālā valsts valodā, tās versijas atdala ar zīmi “/”.

4.1.

Valsts

Iepriekš formulēts teksts (varianti)

ES dalībvalstis un pārējās EEZ dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

4.2.

Pilsēta

Teksts (100 rakstzīmes)

 

4.3.

Adrese (iela)

Teksts (50 rakstzīmes katrā adreses rindā)

 

4.4.

Pasta indekss

Teksts (35 rakstzīmes)

 

5.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja valsts identifikācijas numurs

Burtciparu teksts (50 rakstzīmes)

Valsts identifikācijas numurs var būt viens no šādiem kodiem:

 

Valsts identifikācijas numurs, kas attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām tiek izmantots attiecīgajā dalībvalstī;

 

Juridiskās personas identifikators – kods, kas dod iespēju nepārprotami identificēt juridiski patstāvīgu personu, kas iesaistīta finanšu darījumos;

 

Reģistrācijas numurs – numurs vai kods, ko dalībvalsts kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā;

 

Cits līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis – jebkurš fizisku un juridisku personu identifikācijas līdzeklis, ko kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā.

6.

Par valsts publiskā reģistra darbību atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums

Teksts (100 rakstzīmes)

Tās kompetentās iestādes nosaukums, kura sniegusi EBI informāciju par konta informācijas pakalpojumu sniedzēju un ir atbildīga par šo informāciju. Kompetentās iestādes nosaukumu izraugās no iepriekš formulēta saraksta.

7.

Maksājumu pakalpojumi, attiecībā uz kuriem konta informācijas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts

Teksts (26 rakstzīmes)

Iepriekš formulēts variants – “konta informācijas pakalpojumi”.

8.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas pašreizējais statuss

Teksts (10 rakstzīmes)

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas pašreizējais statuss, kas izvēlēts no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Reģistrēta

2.

☐ Reģistrācija atsaukta

9.

Reģistrācijas datums

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas datums Atkarībā no attiecīgās kompetentās iestādes prakses šis datums var būt diena, kurā kompetentā iestāde reģistrēja konta informācijas pakalpojumu sniedzēju, vai diena, kurā tas tika iekļauts valsts publiskajā reģistrā.

10.

Atsaukšanas datums (attiecīgā gadījumā)

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas atsaukuma datums. Tas ir datums, kurā tika atsaukta konta informācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācija.

11.

Uzņēmējdalībvalstis, kurās konta informācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz vai plāno sniegt konta informācijas pakalpojumus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību

Vairāki iepriekš formulēti varianti (līdz 31 variantiem)

Uzņēmējdalībvalstis, kurās konta informācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz vai plāno sniegt konta informācijas pakalpojumus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību:

 

☐ Austrija

 

☐ Beļģija

 

☐ Bulgārija

 

☐ Horvātija

 

☐ Kipra

 

☐ Čehija

 

☐ Dānija

 

☐ Igaunija

 

☐ Somija

 

☐ Francija

 

☐ Vācija

 

☐ Grieķija

 

☐ Ungārija

 

☐ Islande

 

☐ Īrija

 

☐ Itālija

 

☐ Latvija

 

☐ Lihtenšteina

 

☐ Lietuva

 

☐ Luksemburga

 

☐ Malta

 

☐ Nīderlande

 

☐ Norvēģija

 

☐ Polija

 

☐ Portugāle

 

☐ Rumānija

 

☐ Slovākija

 

☐ Slovēnija

 

☐ Spānija

 

☐ Zviedrija

 

☐ Apvienotā Karaliste

12.

Tāda konta informācijas pakalpojumu sniedzēja filiāles nosaukums, kas reģistrēts (uzņēmējdarbību veic) dalībvalstī, kas nav konta informācijas pakalpojumu sniedzēja izcelsmes dalībvalsts

Teksts (līdz 200 rakstzīmēm)

Filiāles oficiālais nosaukums, ko izmanto reģistrā, ir konta informācijas pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai attiecīgās filiāles izraudzītais nosaukums. To ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Filiāles nosaukumu norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī filiāles nosaukuma vai komercnosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai filiāles nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, ieraksta visus filiāles oficiālos nosaukumus. Nosaukumus atdala ar zīmi “/”.

13.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja galvenās filiāles adrese uzņēmējdalībvalstī

 

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja galvenās filiāles adresi uzņēmējdalībvalstī ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai vispārpieņemtu nosaukumu angļu valodā.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, adresi norāda vismaz vienā attiecīgās tiesību sistēmas oficiālajā valodā. Ja adrese ir norādīta vairāk nekā vienā oficiālā valsts valodā, tās versijas atdala ar zīmi “/”.

13.1.

Valsts

Teksts (2 rakstzīmes)

ES dalībvalstis un pārējās EEZ dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

13.2.

Pilsēta

Teksts (100 rakstzīmes)

 

13.3.

Adrese (iela)

Teksts (50 rakstzīmes katrā adreses rindā)

 

13.4.

Pasta indekss

Teksts (35 rakstzīmes)

 

14.

Uzņēmējdalībvalstis, kurās konta informācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz vai plāno sniegt konta informācijas pakalpojumus, izmantojot brīvību veikt uzņēmējdarbību filiāles formā

Vairāki iepriekš formulēti varianti (līdz 31 variantiem)

Uzņēmējdalībvalstis, kurās konta informācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz vai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot brīvību veikt uzņēmējdarbību filiāles formā:

 

☐ Austrija

 

☐ Beļģija

 

☐ Bulgārija

 

☐ Horvātija

 

☐ Kipra

 

☐ Čehija

 

☐ Dānija

 

☐ Igaunija

 

☐ Somija

 

☐ Francija

 

☐ Vācija

 

☐ Grieķija

 

☐ Ungārija

 

☐ Islande

 

☐ Īrija

 

☐ Itālija

 

☐ Latvija

 

☐ Lihtenšteina

 

☐ Lietuva

 

☐ Luksemburga

 

☐ Malta

 

☐ Nīderlande

 

☐ Norvēģija

 

☐ Polija

 

☐ Portugāle

 

☐ Rumānija

 

☐ Slovākija

 

☐ Slovēnija

 

☐ Spānija

 

☐ Zviedrija

 

☐ Apvienotā Karaliste


4. tabula – Informācija par elektroniskās naudas iestādēm

Rinda

Aile

Ailes maksimālais garums

Formāts

1.

Fiziskas/juridiskas personas veids

Iepriekš formulēts teksts

Iepriekš formulēts variants – “elektroniskās naudas iestāde”.

2.

Elektroniskās naudas iestādes nosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Elektroniskās naudas iestādes oficiālo nosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Iestādes nosaukumu norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes nosaukuma tulkojumu vai alternatīvu nosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, ieraksta visus iestādes oficiālos nosaukumus. Nosaukumus atdala ar zīmi “/”.

3.

Elektroniskās naudas iestādes komercnosaukums

Teksts (250 rakstzīmes)

Elektroniskās naudas iestādes komercnosaukumu ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī iestādes nosaukuma transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai iestādes komercnosaukuma tulkojumu vai alternatīvu komercnosaukumu citā valodā, kas balstīts uz latīņu alfabētu.

Ja elektroniskās naudas iestāde izmanto vairāk nekā vienu komercnosaukumu, var ierakstīt visus iestādes komercnosaukumus. Šos nosaukumus atdala zīmi “/”.

Šajā ailē kompetentās iestādes var sniegt informāciju pēc sava ieskata.

4.

Elektroniskās naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

Elektroniskās naudas iestādes galvenā biroja adresi ieraksta brīvā tekstā, izmantojot jebkuru no šādām valodu rakstzīmju kopām: grieķu alfabēts, kirilica un latīņu alfabēts. Adresi norāda attiecīgās dalībvalsts valsts valodā. Dalībvalstis, kas izmanto grieķu alfabētu vai kirilicu, sniedz arī transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem vai vispārpieņemtu nosaukumu angļu valodā.

Dalībvalstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiāla valsts valoda, adresi norāda vismaz vienā attiecīgās tiesību sistēmas oficiālajā valodā. Ja adrese ir norādīta vairāk nekā vienā oficiālā valsts valodā, tās versijas atdala ar zīmi “/”.

4.1.

Valsts

Iepriekš formulēts teksts (varianti)

ES dalībvalstis un pārējās EEZ dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

4.2.

Pilsēta

Teksts (100 rakstzīmes)

 

4.3.

Adrese (iela)

Teksts (50 rakstzīmes katrā adreses rindā)

 

4.4.

Pasta indekss

Teksts (35 rakstzīmes)

 

5.

Elektroniskās naudas iestādes valsts identifikācijas numurs

Burtciparu teksts (50 rakstzīmes)

Valsts identifikācijas numurs var būt viens no šādiem kodiem:

 

Valsts identifikācijas numurs, kas attiecībā uz juridiskām personām tiek izmantots attiecīgajā dalībvalstī;

 

Juridiskās personas identifikators – kods, kas dod iespēju nepārprotami identificēt juridiski patstāvīgu personu, kas iesaistīta finanšu darījumos;

 

Atļaujas numurs – numurs vai kods, ko atļauju saņēmušai elektroniskās naudas iestādei piešķīrusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā šī juridiskā persona ir reģistrēta (veic uzņēmējdarbību);

 

Reģistrācijas numurs – numurs vai kods, ko dalībvalsts kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā;

 

Cits līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis – jebkurš juridisku personu identifikācijas līdzeklis, ko kompetentā iestāde izmanto savā valsts publiskajā reģistrā.

6.

Par valsts publiskā reģistra darbību atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums

Teksts (100 rakstzīmes)

Tās kompetentās iestādes nosaukums, kura sniegusi EBI informāciju par elektroniskās naudas iestādi un ir atbildīga par šo informāciju. Kompetentās iestādes nosaukumu izraugās no iepriekš formulēta saraksta.

7.

Elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumi, attiecībā uz kuriem elektroniskās naudas iestādei piešķirta atļauja

Vairāki iepriekš formulēti varianti (no 1 līdz 15 variantiem)

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

8.

Elektroniskās naudas iestādei piešķirtās atļaujas pašreizējais statuss

Teksts (10 rakstzīmes)

Elektroniskās naudas iestādei piešķirtās atļaujas pašreizējais statuss, kas izvēlēts no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Piešķirta atļauja

2.

☐ Atļauja atsaukta

9.

Atļaujas piešķiršanas datums

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Diena, kurā elektroniskās naudas iestādei piešķirta atļauja. Atkarībā no kompetentās iestādes prakses šis datums var būt vai diena, kurā elektroniskās naudas iestāde piešķīra atļauju maksājumu iestādei, vai diena, kurā tā tika iekļauta tās valsts publiskajā reģistrā.

10.

Atsaukšanas datums (attiecīgā gadījumā)

Ciparu teksts (8 rakstzīmes)

Diena, kurā atsaukta elektroniskās naudas iestādei piešķirtā atļauja. Tas ir datums, kurā tika atsaukta elektroniskās naudas iestādei piešķirtā atļauja.

11.

Uzņēmējdalībvalstis, kurās elektroniskās naudas iestāde sniedz vai plāno sniegt pakalpojumus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, un attiecīgie pakalpojumi, par kuriem tika informēta uzņēmējvalsts kompetentā iestāde:

Vairāki iepriekš formulēti varianti (līdz pat 31 variantam ar līdz pat 14 iepriekš formulētiem apakšvariantiem)

Uzņēmējdalībvalstis, kurās elektroniskās naudas iestāde sniedz vai plāno sniegt pakalpojumus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, un attiecīgie pakalpojumi, par kuriem tika informēta uzņēmējvalsts kompetentā iestāde:

Austrija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Beļģija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Bulgārija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Horvātija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Kipra:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Čehija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Dānija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Igaunija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Somija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Francija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Vācija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Grieķija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Ungārija:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

4.

maksājumu izpilde, ja naudas līdzekļi segti ar maksājumu pakalpojumu lietotājam pieejamu kredītlīniju:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde

5.

☐ Maksājumu instrumentu izdošana

☐ maksājumu pieņemšana

6.

☐ Bezkonta naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

Islande:

Elektroniskās naudas pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

☐ Elektroniskās naudas emitēšana, izplatīšana un/vai atpirkšana

Maksājumu pakalpojumi no iepriekš formulēta saraksta:

1.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju ieskaitīt naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas dod iespēju izņemt naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas operācijas, kas nepieciešamas maksājumu konta izmantošanai

3.

maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

a)

☐ tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde

b)

☐ maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

c)

☐ kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde