EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0402

Komisijas Regula (ES) 2019/402 (2019. gada 13. marts), ar kuru attiecībā uz 19. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

C/2019/1888

OJ L 72, 14.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/402/oj

14.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/402

(2019. gada 13. marts),

ar kuru attiecībā uz 19. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko Grāmatvedības standartu padome 2018. gada 7. februārī savas regulārās uzlabojumu procedūras, kuras mērķis ir vienkāršot un precizēt standartus, ietvaros publicēja dokumentu “Plāna grozījumi, samazinājums vai norēķins” (Plan Amendment, Curtailment or Settlement) (19. SGS grozījumi). Šo grozījumu nolūks ir precizēt, ka pēc tam, kad veikts noteiktu pabalstu plāna grozījums, samazinājums vai norēķins, juridiskajai personai būtu jāizmanto pieņēmumi, kas atjaunināti līdz ar pārrēķinu par tās neto noteiktu pabalstu saistībām (vai aktīviem) attiecībā uz pārskata perioda atlikušo posmu.

(3)

Pēc apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu Komisija secina, ka šie 19. starptautiskā grāmatvedības standarta (SGS) “Darbinieku pabalsti” grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas kritērijiem.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1126/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā ietverto 19. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Darbinieku pabalsti” groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviena komercsabiedrība 1. pantā minētos grozījumus sāk piemērot ne vēlāk kā dienā, kad laikposmā no 2019. gada 1. janvāra sākas tās pirmais finanšu gads.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Plāna grozījumi, samazinājums vai norēķins

(Grozījumi 19. SGS)

Grozījumi 19. SGS Darbinieku pabalsti

Pievienots 101.A, 122.A, 123.A un 179. punkts un grozīts 57., 99., 120., 123., 125., 126. un 156. punkts. Pirms 122.A punkta pievienots virsraksts.

PĒCNODARBINĀTĪBAS PABALSTI: DEFINĒTU PABALSTU PLĀNI

Atzīšana un novērtēšana

57.

Definētu pabalstu plānu uzskaite uzņēmumā sastāv no šādiem posmiem:

c)

to summu noteikšana, kas jāatzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā:

i)

kārtējās darba izmaksas (sk. 70.–74. punktu un 122.A punktu).

Iepriekšējā darba izmaksas un guvumi un zaudējumi par norēķinu

99.

Nosakot iepriekšējā darba izmaksas vai guvumus vai zaudējumus par norēķinu, uzņēmums atkārtoti novērtē definētu neto pabalstu saistības (aktīvu), izmantojot plāna aktīvu patieso vērtību un kārtējos aktuāros pieņēmumus (tajā skaitā kārtējās tirgus procentu likmes un citas kārtējās tirgus cenas), kas atspoguļo:

a)

saskaņā ar plānu piedāvātos pabalstus un plāna aktīvus pirms plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina un

b)

saskaņā ar plānu piedāvātos pabalstus un plāna aktīvus pēc plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina.

101.A

Ja veic plāna grozījumus, samazinājumu vai norēķinu, uzņēmums atzīst un novērtē jebkādas iepriekšējā darba izmaksas vai guvumus vai zaudējumus par norēķinu saskaņā ar 99.–101. punktu un 102.–112. punktu. To darot, uzņēmums neņem vērā aktīvu griestu ietekmi. Uzņēmums tad nosaka aktīvu griestu ietekmi pēc plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina un atzīst minētās ietekmes izmaiņas saskaņā ar 57. punkta d) apakšpunktu.

Definētu pabalstu izmaksu sastāvdaļas

120.

Uzņēmums atzīst definētu pabalstu izmaksu sastāvdaļas, izņemot ciktāl citā SFPS ir paredzēta vai atļauta to ietveršana aktīva izmaksās, šādi:

a)

darba izmaksas (sk. 66.–112. punktu un 122.A punktu) peļņā vai zaudējumos;

Kārtējā darba izmaksas

122.A

Uzņēmums nosaka kārtējā darba izmaksas, izmantojot aktuāros pieņēmumus, kas noteikti gada pārskata perioda sākumā. Tomēr, ja uzņēmums atkārtoti novērtē definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punktu, tas nosaka kārtējā darba izmaksas atlikušajā gada pārskata periodā pēc plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina, izmantojot aktuāros pieņēmumus, kas izmantoti, lai atkārtoti novērtētu definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punkta b) apakšpunktu.

Definētu neto pabalstu saistību (aktīvu) neto procenti

123.

Uzņēmums nosaka definētu neto pabalstu saistību (aktīvu) neto procentus, reizinot definētu neto pabalstu saistības (aktīvus) ar 83. punktā paredzēto diskonta likmi.

123.A

Lai noteiktu neto procentus saskaņā ar 123. punktu, uzņēmums izmanto definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) un diskonta likmi, kas noteikti gada pārskata perioda sākumā. Tomēr, ja uzņēmums atkārtoti novērtē definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punktu, uzņēmums nosaka neto procentus atlikušajā gada pārskata periodā pēc plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina, izmantojot:

a)

definētu neto pabalstu saistības (aktīvu), ko nosaka saskaņā ar 99. punkta b) apakšpunktu; un

b)

diskonta likmi, kas izmantota, lai atkārtoti novērtētu definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punkta b) apakšpunktu.

Piemērojot 123.A punktu, uzņēmums ņem vērā arī jebkādas definētu neto pabalstu saistību (aktīva) izmaiņas perioda laikā iemaksu vai pabalstu maksājumu rezultātā.

125.

Procentu ienākumi no plāna aktīviem ir plāna aktīvu atdeves sastāvdaļa, un tos nosaka, reizinot plāna aktīvu patieso vērtību ar 123.A punktā paredzēto diskonta likmi. Uzņēmums nosaka plāna aktīvu patieso vērtību gada pārskata perioda sākumā. Tomēr, ja uzņēmums atkārtoti novērtē definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punktu, uzņēmums nosaka procentu ienākumus atlikušajā gada pārskata periodā pēc plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina, izmantojot plāna aktīvus, kas izmantoti, lai atkārtoti novērtētu definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punkta b) apakšpunktu. Piemērojot 125. punktu, uzņēmums ņem vērā arī jebkādas plāna aktīvu izmaiņas perioda laikā iemaksu vai pabalstu maksājumu rezultātā. Starpību starp procentu ienākumiem no plāna aktīviem un plāna aktīvu atdevi ietver atkārtotajā novērtējumā attiecībā uz definētu neto pabalstu saistībām (aktīviem).

126.

Aktīvu griestu ietekmes procenti ietilpst aktīvu griestu kopējās izmaiņās, un tos nosaka, reizinot aktīvu griestu ietekmi ar 123.A punktā paredzēto diskonta likmi. Uzņēmums nosaka aktīvu griestu ietekmi gada pārskata perioda sākumā. Tomēr, ja uzņēmums atkārtoti novērtē definētu neto pabalstu saistības (aktīvu) saskaņā ar 99. punktu, uzņēmums nosaka procentus par aktīvu griestu ietekmi atlikušajā gada pārskata periodā pēc plāna grozījumiem, samazinājuma vai norēķina, ņemot vērā izmaiņas aktīvu griestu ietekmē, kas noteiktas saskaņā ar 101.A punktu. Starpību starp procentiem par aktīvu griestu ietekmi un aktīvu griestu ietekmes kopējām izmaiņām ietver atkārtotajā novērtējumā attiecībā uz definētu neto pabalstu saistībām (aktīvu).

CITI DARBINIEKU ILGTERMIŅA PABALSTI

Atzīšana un novērtēšana

156.

Saistībā ar citiem darbinieku ilgtermiņa pabalstiem uzņēmums atzīst par peļņu vai zaudējumiem šādu summu neto kopsummu, izņemot ciktāl citā SFPS nav paredzēta vai atļauta šo summu iekļaušana aktīva izmaksās:

a)

darba izmaksas (sk. 66.–112. punktu un 122.A punktu);

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

179.

Ar Plāna grozījumi, samazinājums vai norēķins (Grozījumi 19. SGS), kas izdoti 2018. gada februārī, tika pievienots 101.A, 122.A un 123.A punkts un grozīts 57., 99., 120., 123., 125., 126. un 156. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus tiem plāna grozījumiem, samazinājumiem vai norēķiniem, ko veic tā pirmā gada pārskata perioda sākumā vai pēc tam, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrāk, tas atklāj šo faktu.

Top