EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0397

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/397 (2018. gada 19. decembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/9118

OJ L 71, 13.3.2019, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/397/oj

13.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/397

(2018. gada 19. decembris),

ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 11. panta 15. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds netiks noslēgts, – divus gadus pēc paziņošanas, t. i., no 2019. gada 30. marta, Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems pagarināt šo termiņu.

(2)

Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktā prasība veikt nodrošinājuma apmaiņu attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (CCP), neparedz iespējamību, ka dalībvalsts izstājas no Savienības. Problēmas, ar kurām saskaras tās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumslēdzējas puses, kuru darījumu partneri veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, tieši izriet no notikuma, kas nav to kontrolē, un var nostādīt tās neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem darījumu partneriem Savienībā.

(3)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/2251 (2) atkarībā no līgumu darījumu partneru kategorijas ir noteikti dažādi piemērošanas datumi procedūrām, kuru mērķis ir veikt nodrošinājuma apmaiņu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti.

(4)

Darījumu partneri nevar paredzētApvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicoša darījumu partnera statusa izmaiņas vai to, kādā mērā šāds darījumu partneris spētu turpināt sniegt konkrētus pakalpojumus darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā. Lai risinātu šo situāciju, darījumu partneri var izlemt pārjaunot līgumu, aizstājot Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicošu darījumu partneri ar darījuma partneri kādā dalībvalstī.

(5)

Pirms Regulas (ES) Nr. 648/2012 un Deleģētās regulas (ES) 2016/2251 piemērošanas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, darījumu partneriem nebija pienākuma veikt nodrošinājuma apmaiņu, un tāpēc divpusēji tirdzniecības darījumi netika nodrošināti vai tika nodrošināti brīvprātīgi. Ja darījumu partneriem tiktu noteikts pienākums līgumu pārjaunošanas rezultātā veikt nodrošinājuma apmaiņu, lai risinātu jautājumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, var gadīties, ka atlikušais darījumu partneris nevar piekrist pārjaunojumam.

(6)

Lai nodrošinātu netraucētu tirgus darbību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, darījumu partneriem būtu jāspēj Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicošus darījumu partnerus aizstāt ar darījumu partneriem dalībvalstī bez pienākuma veikt nodrošinājuma apmaiņu attiecībā uz šiem pārjaunotajiem līgumiem. Datumam, no kura tiem būtu pienākums veikt nodrošinājuma apmaiņu attiecībā uz šo līgumu pārjaunošanu, vajadzētu būt 12 mēnešus pēc šīs grozošās regulas piemērošanas datuma.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/2251.

(8)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir iesniegušas Komisijai.

(9)

Ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk veicināt efektīvu risinājumu ieviešanu tirgus dalībniekiem. Tāpēc Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir analizējušas iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, bet nav veikušas atklātu sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 10. panta 1. punkta otro daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (4) 10. panta 1. punkta otro daļu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10. panta 1. punkta otro daļu. Šā paša iemesla dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(10)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzami, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā, ja vien līdz minētajam datumam nav stājies spēkā ar Apvienoto Karalisti noslēgts izstāšanās līgums vai nav pagarināts Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā noteiktais divu gadu periods,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2016/2251

Deleģētās regulas (ES) 2016/2251 35. pantu aizstāj ar šādu:

“35. pants

Pārejas noteikumi

Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punktā minētie darījumu partneri var turpināt piemērot riska pārvaldības procedūras, kas ir ieviestas dienā, kad sāk piemērot šo regulu, attiecībā uz tādiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, kas noslēgti vai pārjaunoti starp 2012. gada 16. augustu un šīs regulas attiecīgajiem piemērošanas datumiem.

Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punktā minētie darījumu partneri var arī turpināt piemērot ieviestās riska pārvaldības procedūras 2019. gada 14. marts, attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti un kuri izpilda visus šādus nosacījumus:

a)

ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, ir noslēgti vai pārjaunoti vai nu pirms šīs regulas piemērošanas attiecīgajiem datumiem, kas noteikti šīs regulas 36., 37. un 38. pantā, vai arī 2019. gada 14. marts – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk;

b)

ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, ir pārjaunoti tikai tādēļ, lai darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, aizstātu ar darījumu partneri, kurš veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī;

c)

ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, ir pārjaunoti laikposmā starp nākamo dienu pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā, un kādu no šādiem datumiem – atkarībā no tā, kas iestājas vēlāk:

i)

šīs regulas 36., 37. un 38. pantā noteiktie piemērošanas attiecīgie datumi; vai

ii)

12 mēneši no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā.”

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā.

Tomēr šo regulu nepiemēro šādos gadījumos:

a)

izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu, ir stājies spēkā līdz minētajam datumam;

b)

ir pieņemts lēmums pagarināt divu gadu periodu, kas minēts Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 4. oktobra Deleģētā regula (ES) 2016/2251, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (OV L 340, 15.12.2016., 9. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top