EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/396 (2018. gada 19. decembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/396

(2018. gada 19. decembris),

ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds netiks noslēgts, – divus gadus pēc paziņošanas, t. i., no 2019. gada 30. marta, Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems pagarināt šo termiņu.

(2)

Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktais tīrvērtes pienākums neparedz iespējamību, ka dalībvalsts izstājas no Savienības. Problēmas, ar kurām saskaras tās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumslēdzējas puses, kuru darījumu partneri veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, tieši izriet no notikuma, kas nav to kontrolē, un var nostādīt tās neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem darījumu partneriem Savienībā.

(3)

Komisijas Deleģētajās regulās (ES) 2015/2205 (2), (ES) 2016/592 (3) un (ES) 2016/1178 (4) ir noteikti datumi, no kuriem tīrvērtes pienākumam jāstājas spēkā attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst konkrētās ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēs. Turklāt minētajās regulās ir paredzēti dažādi datumi atkarībā no minēto līgumu darījumu partnera kategorijas.

(4)

Darījumu partneri nevar paredzētApvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicoša darījumu partnera statusa izmaiņas vai to, kādā mērā šāds darījumu partneris spētu turpināt sniegt konkrētus pakalpojumus darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā. Lai risinātu šo situāciju, darījumu partneri var izlemt pārjaunot līgumu, aizstājot Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicošu darījumu partneri ar darījuma partneri kādā dalībvalstī.

(5)

Ja saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības puses nolemj Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicošu darījumu partneri aizstāt ar jaunu darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, līgumu pārjaunošana izraisīs tīrvērtes pienākuma piemērošanu, ja šāda pārjaunošana notiek datumā, kurā attiecībā uz minēto līguma veidu stājas spēkā tīrvērtes pienākums, vai pēc šā datuma. Tā rezultātā pusēm minētajam līgumam būs jāveic tīrvērte pie apstiprināta vai atzīta centrālā darījumu partnera.

(6)

Līgumiem, kuru tīrvērte tiek veikta centralizēti, piemēro nodrošinājuma režīmu, kas atšķiras no līgumiem, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti. Tādējādi tīrvērtes pienākuma piemērošanas sākšana var piespiest konkrētus darījumu partnerus pārtraukt savus darījumus, atstājot zināmus riskus neierobežotus.

(7)

Lai nodrošinātu netraucētu tirgus darbību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, darījumu partneriem būtu jāspēj Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbību veicošus darījumu partnerus aizstāt ar darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, bez tīrvērtes pienākuma piemērošanas sākšanas. Lai dotu pietiekamu laiku šādai darījumu partneru aizstāšanai, tīrvērtes pienākuma spēkā stāšanās datumam attiecībā uz šo līgumu pārjaunošanu vajadzētu būt 12 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir iesniegusi Komisijai.

(10)

Ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk veicināt efektīvu risinājumu ieviešanu tirgus dalībniekiem. Tāpēc Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, bet nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10. panta 1. punkta otro daļu.

(11)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzami, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā, ja vien līdz minētajam datumam nav stājies spēkā ar Apvienoto Karalisti noslēgts izstāšanās līgums vai nav pagarināts Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā noteiktais divu gadu periods,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/2205

Deleģēto regulu (ES) 2015/2205 groza šādi:

1)

Deleģētās regulas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, tīrvērtes pienākums stājas spēkā 12 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas dienas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tīrvērtes pienākuma piemērošana nav sākta līdz 2019. gada 14. martam;

b)

līgumi ir pārjaunoti tikai tādēļ, lai darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, aizstātu ar darījumu partneri, kurš veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī.”;

2)

regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā, un attiecībā uz šīs regulas 3. panta 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem, kuri noslēgti starp finanšu darījumu partneriem, tīrvērtes pienākuma spēkā stāšanās dienā Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais minimālais atlikušais termiņš ir:

a)

50 gadi attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikuma 1. vai 2. tabulā minētajām klasēm;

b)

3 gadi attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikuma 3. vai 4. tabulā minētajām klasēm.”

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2016/592

Deleģēto regulu (ES) 2016/592 groza šādi:

1)

regulas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, tīrvērtes pienākums stājas spēkā 12 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas dienas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tīrvērtes pienākuma piemērošana nav sākta līdz 2019. gada 14. martam;

b)

līgumi ir pārjaunoti tikai tādēļ, lai darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, aizstātu ar darījumu partneri, kurš veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī.”;

2)

regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā, un attiecībā uz šīs regulas 3. panta 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem, kuri noslēgti starp finanšu darījumu partneriem, tīrvērtes pienākuma spēkā stāšanās dienā Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais minimālais atlikušais termiņš ir 5 gadi un 3 mēneši.”

3. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2016/1178

Deleģēto regulu (ES) 2016/1178 groza šādi:

1)

regulas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, tīrvērtes pienākums stājas spēkā 12 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas dienas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tīrvērtes pienākuma piemērošana nav sākta līdz 2019. gada 14. martam;

b)

līgumi ir pārjaunoti tikai tādēļ, lai darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, aizstātu ar darījumu partneri, kurš veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī.”;

2)

regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā, un attiecībā uz šīs regulas 3. panta 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem, kuri noslēgti starp finanšu darījumu partneriem, tīrvērtes pienākuma spēkā stāšanās dienā Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais minimālais atlikušais termiņš ir:

a)

15 gadi attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no I pielikuma 1. tabulā minētajām klasēm;

b)

3 gadi attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no I pielikuma 2. tabulā minētajām klasēm.”

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā.

Tomēr šo regulu nepiemēro šādos gadījumos:

a)

izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu, ir stājies spēkā līdz minētajam datumam;

b)

ir pieņemts lēmums pagarināt divu gadu periodu, kas minēts Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 6. augusta Deleģētā regula (ES) 2015/2205, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 314, 1.12.2015., 13. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 1. marta Deleģētā regula (ES) 2016/592, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 103, 19.4.2016., 5. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 10. jūnija Deleģētā regula (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 195, 20.7.2016., 3. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top