EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/365 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai par sankcijām, pasākumiem un izmeklēšanām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/128


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/365

(2018. gada 13. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai par sankcijām, pasākumiem un izmeklēšanām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 25. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) saņem pilnīgu un precīzu informāciju par piemērotajiem administratīvajiem un krimināltiesiskiem pasākumiem un veiktajām kriminālizmeklēšanām attiecībā uz Regulas (ES) 2015/2365 pārkāpumiem, būtu jānosaka kopējas procedūras un veidlapas minētās informācijas iesniegšanai.

(2)

Lai izvairītos no informācijas dubultas ievadīšanas un kompetences konfliktiem starp vairākām vienas dalībvalsts ziņojošajām iestādēm, katrā dalībvalstī būtu jānorīko vienots kontaktpunkts informācijas apmaiņai ar EVTI.

(3)

Lai iekļautu nozīmīgu informāciju ikgadējos EVTI publicējamos ziņojumos par sankcijām, pasākumiem un izmeklēšanām, kompetento iestāžu sniegtajā informācijā, izmantojot īpašas veidlapas, būtu skaidri jānorāda, kuri Regulas (ES) 2015/2365 noteikumi ir pārkāpti.

(4)

Kompetentajai iestāde būtu jāsniedz EVTI lēmuma, ar ko piemēro administratīvo sankciju vai pasākumu, kopija un skaidrs kopsavilkums par šā lēmuma būtiskajiem elementiem. Tomēr, lai ierobežotu ziņošanas slogu, ja konkrētā administratīvā sankcija vai pasākums jau ir paziņots EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 25. panta 3. punktu, kompetentajai iestādei būtu vienīgi skaidri jāatsaucas uz minēto sankciju vai pasākumu.

(5)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko EVTI iesniegusi Eiropas Komisijai saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 15. pantā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu un nav analizējusi attiecīgo kompetento iestāžu iespējamās izmaksas un ieguvumus saistībā ar standarta veidlapu un procedūru ieviešanu, jo tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz to darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka īstenošanas tehnisko standartu adresāti ir dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībnieki.

(7)

EVTI lūdza saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1.   Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) norīko vienu kontaktpunktu Regulas (ES) 2015/2365 25. panta 1. un 2. punktā minētās informācijas saņemšanai un visu veidu saziņai par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar šādas informācijas saņemšanu. Informāciju par kontaktpunktu dara pieejamu EVTI tīmekļa vietnē.

2.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgajā dalībvalstī norīko vienu kontaktpunktu visu veidu saziņai par Regulas (ES) 2015/2365 25. panta 1. un 2. punktā minētās informācijas sniegšanu. Kompetentās iestādes informē EVTI par minētajiem kontaktpunktiem.

2. pants

Ikgadēja apkopotās informācijas iesniegšana

1.   Kontaktpunkti, kurus katras dalībvalsts kompetentās iestādes norīkojušas saskaņā ar 1. panta 2. punktu, sniedz EVTI Regulas (ES) 2015/2365 25. panta 1. punktā minēto informāciju, izmantojot šīs regulas I pielikumā iekļauto veidlapu. Sniedz lēmumu, ar kuriem piemēro administratīvās sankcijas vai citus administratīvos pasākumus, kopijas un šādu lēmumu kopsavilkumus, izņemot gadījumus, kad minētā sankcija vai pasākums jau ir paziņots EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 25. panta 3. punktu. Lēmumu kopijas iesniedz veidlapai pievienotajos e-pasta pielikumos.

2.   Kontaktpunkti, kurus katras dalībvalsts kompetentās iestādes norīkojušas saskaņā ar 1. panta 2. punktu, sniedz EVTI Regulas (ES) 2015/2365 25. panta 2. punktā minēto informāciju, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļauto veidlapu.

3.   Veidlapas, kas minētas 1. un 2. punktā, attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodu, un tās kopā ar jebkuriem pielikumiem elektroniski aizpilda un iesniedz, pa e-pastu nosūtot EVTI kontaktpunktam ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam.

Veidlapas, kas minētas 1. un 2. punktā, pirmo reizi iesniedz 2018. gadā par 2016. un 2017. kalendāro gadu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Image 1 Teksts attēlu Image 2 Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Image 3 Teksts attēlu Image 4 Teksts attēlu

Top