EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0364

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/364 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistru reģistrācijas un reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu formātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7657

OJ L 81, 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/125


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/364

(2018. gada 13. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistru reģistrācijas un reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu formātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 5. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) iesniegtu darījumu reģistru reģistrācijas un reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu vienotu formātu būtu jānodrošina, ka visa saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/359 (2) pieprasītā informācija tiek iesniegta EVTI un ka tā to var viegli identificēt.

(2)

Lai atvieglotu darījumu reģistra iesniegtās informācijas identificēšanu, uz visiem pieteikumam pievienotajiem dokumentiem būtu jānorāda unikāls atsauces numurs.

(3)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/359 1. panta 3. punktu gadījumā, ja pieteikumu iesniegušais darījumu reģistrs uzskata, ka Deleģētās regulas (ES) 2019/359 prasība tam nav piemērojama, tam savā pieteikumā ir skaidri jānorāda minētā prasība un jāsniedz paskaidrojums par to, kāpēc šāda prasība tam nav piemērojama. Minētās prasības un paskaidrojumi būtu skaidri jānorāda reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumā.

(4)

Jebkura informācija, kas EVTI iesniegta darījumu reģistra reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumā, būtu jāsniedz uz pastāvīga informācijas nesēja, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/65/EK (3), lai to varētu uzglabāt izmantošanai nākotnē un reproducēšanai.

(5)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko EVTI iesniegusi Eiropas Komisijai saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 15. pantā.

(6)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Eiropas Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reģistrācijas un reģistrācijas paplašināšanas pieteikuma formāts

1.   Reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu iesniedz pielikumā noteiktajā formātā.

2.   Darījumu reģistrs katram tā iesniegtajam dokumentam piešķir unikālu atsauces numuru un skaidri norāda, uz kuru konkrēto Deleģētās regulas (ES) 2019/359 prasību dokuments attiecas.

3.   Reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumā skaidri norāda iemeslus, kāpēc nav iesniegta informācija, kas attiecas uz konkrētu prasību.

4.   Reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu iesniedz uz pastāvīga informācijas nesēja, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/359, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 45. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

DARĪJUMU REĢISTRA REĢISTRĀCIJAS VAI REĢISTRĀCIJAS PAPLAŠINĀŠANAS PIETEIKUMA FORMĀTS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Piemērošanas sākumdiena

 

Darījumu reģistra uzņēmuma nosaukums

 

Darījumu reģistra juridiskā adrese

 

Vērtspapīru finansēšanas darījumu veidi, par kuriem darījumu reģistrs ir iesniedzis reģistrācijas pieteikumu

 

Par pieteikumu atbildīgās personas vārds un uzvārds

 

Par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija

 

Tās personas (personu) vārds un uzvārds, kas ir atbildīga(-as) par darījumu reģistra atbilstību vai iesaistīta darījumu reģistra atbilstības novērtējumā

 

Tās personas (personu) kontaktinformācija, kas ir atbildīga(-as) par darījumu reģistra atbilstību vai iesaistīta darījumu reģistra atbilstības novērtējumā

 

Mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmumu identifikācijas dati

 


ATSAUCES UZ DOKUMENTIEM (1)

 

Deleģētās regulas (ES) 2019/359 pants

Unikālais dokumenta atsauces numurs

Dokumenta nosaukums

Dokumenta nodaļa/iedaļa/lappuse, kurā sniegta informācija vai norādīts informācijas nesniegšanas iemesls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Attiecas uz visu informāciju, kas pieprasīta Deleģētajā regulā (ES) 2019/359, izņemot 1. panta a), c) un g) punktā pieprasīto informāciju.


Top