EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0363

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/363 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7658

OJ L 81, 22.3.2019, p. 85–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/85


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/363

(2018. gada 13. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 4. panta 10. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (2) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Dati, par kuriem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) darījumu partneri ziņo darījumu reģistriem vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), būtu jāiesniedz saskaņotā formātā, lai atvieglotu datu vākšanu, apkopošanu un salīdzināšanu starp darījumu reģistriem. Lai samazinātu izmaksas ziņojumus sniedzošajiem darījumu partneriem, VFD ziņojumu formātam, ciktāl tas ir iespējams, būtu jāsaskan ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantā paredzēto formātu ziņojumiem par atvasināto instrumentu līgumiem. Tāpēc ar šo regulu nosaka formātu, kādā sniedzami dati par katru lauku, kā arī standartizē ziņojumu, atsaucoties uz ISO standartu, ko plaši izmanto finanšu nozarē.

(2)

Tagad ir pilnā mērā ieviesta globālā juridiskās personas identifikatoru (“LEI”) sistēma, un tāpēc katram VFD darījumu partnerim, ziņojumā identificējot juridisku personu, būtu jāizmanto vienīgi šī sistēma. Lai darījumu partneris varētu iedarbīgi izmantot LEI sistēmu, minētajam darījumu partnerim būtu jānodrošina, ka ar tā LEI saistītie atsauces dati tiek atjaunoti saskaņā ar akreditētā LEI emitenta (vietējās struktūrvienības) noteikumiem. Pašlaik globālā LEI sistēma tiek paplašināta, lai varētu norādīt arī juridisko personu filiāles. Līdz brīdim, kad šī paplašināšana būs pabeigta un atzīta par piemērotu ziņošanai par VFD un šī regula būs attiecīgi grozīta, identificējot filiāli, būtu jāizmanto tās valsts ISO kods, kurā šī filiāle atrodas, ja VFD tiek noslēgts, izmantojot darījumu partnera filiāles biroju.

(3)

Tiek izstrādāta arī globāla unikālā darījuma identifikatora (“UDI”) sistēma VFD identificēšanai. Līdz brīdim, kad šī vispārējā UDI sistēma tiks pabeigta un atzīta par piemērotu ziņošanai par VFD un šī regula būs attiecīgi grozīta, identificējot VFD, būtu jāizmanto UDI, par ko vienojušies darījumu partneri.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 (3) 4.a pantā ir ietverta procedūra par to, kā nosaka struktūru, kas ir atbildīga par UDI ģenerēšanu attiecībā uz ziņošanu par atvasināto instrumentu līgumiem tajās situācijās, kad darījumu partneri nespēj vienoties par to, kura struktūra būs atbildīga par UDI ģenerēšanu. Lai nodrošinātu saskaņotību starp ziņošanu par atvasināto instrumentu līgumiem un ziņošanu par VFD, līdzīga procedūra būtu jāievieš to darījumu partneru vajadzībām, kas ziņo par VFD.

(5)

Pašlaik nepastāv kopīga tirgus prakse par to, kā konstatē darījumu partnera pusi vērtspapīru finansēšanas darījumā. Tādēļ būtu jāparedz īpaši noteikumi, lai nodrošinātu precīzu un konsekventu nodrošinājuma sniedzēja un nodrošinājuma ņēmēja identificēšanu vērtspapīru finansēšanas darījumā.

(6)

Par vienu VFD var iesniegt vairākus ziņojumus, piemēram, ja pēc tam attiecīgajā VFD tiek veikti grozījumi. Lai nodrošinātu to, ka tiek pareizi saprasts katrs ziņojums par VFD un katrs VFD kopumā, ziņojumi būtu jāiesniedz hronoloģiskā secībā, kādā notiek paziņotie notikumi.

(7)

Lai mazinātu slogu, ko rada ziņošana par dažu vērtību izmaiņām un jo īpaši par nodrošinājuma vērtības datiem, izvietoto vai saņemto drošības rezervi un nodrošinājuma atkalizmantošanu, minētie dati par stāvokli katras dienas beigās būtu jāuzrāda vienīgi tad, ja tie atšķiras no iepriekš paziņotajiem datiem.

(8)

Vēl neatmaksāta maržinālā aizdevuma dati par stāvokli katras dienas beigās būtu jāuzrāda tad, ja pastāv neto naudas debets pamatvalūtā vai ja darījumu partnera īsās pozīcijas tirgus vērtība ir pozitīva.

(9)

Aizdoto vai aizņemto vērtspapīru tirgus vērtība būtu jānorāda tāda, kāda tā ir katras dienas beigās. Tāpat, ja darījumu partneri ziņo par nodrošinājuma tirgus vērtību, tiem tā būtu jānorāda tāda, kāda tā ir katras dienas beigās.

(10)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko EVTI iesniegusi Eiropas Komisijai saskaņā ar procedūru, kas noteikta 15. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (4).

(11)

EVTI ir rīkojusi īstenošanas tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu.

(12)

Kas attiecas uz ziņošanu par VFD, joprojām tiek izstrādāti atsevišķi identifikatori un kodi, kas jāizmanto, ziņojot par atvasināto instrumentu līgumiem. Līdz brīdim, kad šie identifikatori un kodi būs pieejami un uzskatāmi par piemērotiem ziņošanai un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 būs attiecīgi grozīta, minētajā regulā ir paredzēts izmantot ISO 10692 CFI kodu, lai klasificētu atvasinātos instrumentus, kuriem nav pieejams ISO 6166 ISIN kods vai AII kods, un lai izmantotu unikālu darījuma identifikatoru, par kuru darījumu partneri vienojušies nolūkā identificēt atvasināto instrumentu ziņojumu. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz pienācīgu kārtību, kādā var grozīt prasības, kas piemērojamas ziņošanai par atvasināto instrumentu līgumiem, un nepieciešamo saskaņotību starp ziņošanu par atvasinātajiem instrumentiem un ziņošanu par VFD, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1247/2012 būtu jāatsaucas tikai uz tām prasībām, uras patlaban piemērojamas minētajiem ziņojumiem.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

VFD ziņojumu datu standarti un formāti

VFD datus ziņojumā, kas jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktu, sniedz saskaņā ar standartiem un formātiem, kas norādīti I pielikuma 1. līdz 5. tabulā. Minēto ziņojumu sniedz kopējā elektroniskā un mašīnlasāmā formā un kopējā XML veidnē saskaņā ar ISO 20022 metodiku.

2. pants

Darījumu partneru un citu struktūru identifikācija

1.   Ziņojumā, kas minēts 1. pantā, izmanto ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kodu, lai identificētu:

a)

labumguvēju, kas ir juridiska persona;

b)

starpniecības struktūru;

c)

centrālo darījumu partneri (CCP), kuram izsniegta atļauja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

d)

tīrvērtes dalībnieku;

e)

koordinējošo aizdevēju;

f)

centrālā vērtspapīru depozitārija (“CVD”) dalībnieku;

g)

darījumu partneri, kas ir juridiska persona;

h)

trīspusējo aģentu;

i)

ziņojumu iesniedzošo struktūru;

j)

aizdotā, aizņemtā vai par VFD nodrošinājumu izmantotā vērtspapīra emitentu.

2.   VFD darījuma partneris nodrošina, ka atsauces dati, kas saistīti ar tā ISO 17442 LEI kodu, tiek atjaunoti saskaņā ar jebkuras akreditētas Globālās LEI sistēmas vietējās struktūrvienības noteikumiem.

3.   Ja VFD tiek noslēgts, izmantojot darījumu partnera filiāli, attiecīgo darījumu partnera filiāli identificē, 1. pantā minētajā ziņojumā izmantojot kodu, kas norādīts I pielikuma 1. tabulas 7. un 8. laukā.

3. pants

Unikāls darījuma identifikators

1.   Ziņojumu identificē, izmantojot unikālu darījuma identifikatoru (UDI), par kuru darījumu partneri ir vienojušies saskaņā ar formātu, kas norādīts I pielikuma 2. tabulas 1. laukā.

2.   Ja darījumu partneri nespēj vienoties par to, kura struktūra būs atbildīga par ziņojumam piešķiramā UDI ģenerēšanu, darījumu partneri šādu struktūru, kas atbild par UDI ģenerēšanu, izraugās saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

attiecībā uz VFD, ko izpilda centralizēti un kam tīrvērti veic centralizēti, UDI ģenerē brīdī, kad centrālais darījumu partneris (CCP) veic tīrvērti tīrvērtes dalībnieka vajadzībām. Citu UDI ģenerē tīrvērtes dalībnieks savam darījumu partnerim;

b)

attiecībā uz VFD, ko izpilda centralizēti, bet kam tīrvērti neveic centralizēti, UDI ģenerē izpildes tirdzniecības vieta sava dalībnieka vajadzībām;

c)

attiecībā uz VFD, ko apstiprina centralizēti un kam tīrvērti veic centralizēti, UDI tīrvērtes brīdī ģenerē CCP – tīrvērtes dalībnieka vajadzībām. Citu UDI ģenerē tīrvērtes dalībnieks savam darījumu partnerim;

d)

attiecībā uz VFD, ko centralizēti apstiprina elektroniski, bet kam tīrvērti neveic centralizēti, apstiprināšanas brīdī UDI ģenerē tirdzniecības apstiprināšanas platforma;

e)

attiecībā uz visiem VFD, kas nav minēti a)–d) apakšpunktā, piemēro šādus noteikumus:

i)

ja finanšu darījumu partneri noslēdz VFD ar nefinanšu darījumu partneriem, UDI ģenerē finanšu darījumu partneri;

ii)

visiem vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem, kas nav i) punktā minētie darījumi, UDI ģenerē nodrošinājuma sniedzējs, kā minēts 4. pantā;

iii)

visiem VFD, kas nav i) un ii) punktā minētie darījumi, UDI ģenerē nodrošinājuma ņēmējs, kā minēts 4. pantā;

3.   Darījumu partneris, kas ģenerē UDI, laikus paziņo šo UDI otram darījumu partnerim, lai otrs darījumu partneris varētu izpildīt savu ziņošanas pienākumu.

4. pants

Darījumu partnera puse

1.   To VFD darījuma partnera pusi, kas minēta I pielikuma 1. tabulas 9. laukā, identificē saskaņā ar 2.–4. punktu.

2.   Repo darījumu, pirkuma-atpārdevuma darījumu un pārdevuma-atpirkuma darījumu gadījumā darījumu partneri, kurš pērk vērtspapīrus, preces vai garantētās tiesības, kas saistītas ar tiesībām uz vērtspapīriem vai precēm darījuma sākumposmā jeb tagadnes posmā, un kurš piekrīt tos pārdot par noteiktu cenu nākotnes datumā darījuma noslēgumposmā jeb nākotnes posmā, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma ņēmēju. Darījumu partneri, kas pārdod minētos vērtspapīrus, preces vai garantētās tiesības, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma sniedzēju.

3.   Vērtspapīru vai preču aizņēmuma darījumu un vērtspapīru vai preču aizdevuma darījumu gadījumā darījumu partneri, kurš aizdod vērtspapīrus vai preces ar nosacījumu, ka aizņēmējs atdos līdzvērtīgus vērtspapīrus vai preces nākotnes datumā vai pēc nododošās puses pieprasījuma, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma ņēmēju. Darījumu partneri, kas aizņemas šos vērtspapīrus vai preces, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma sniedzēju.

4.   Maržinālā aizdevuma darījumu gadījumā aizņēmēju, kas ir darījumu partneris, kuram kredīts tiek piešķirts apmaiņā pret nodrošinājumu, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma sniedzēju. Aizdevēju, kas ir darījumu partneris, kurš nodrošina kredītu apmaiņā pret nodrošinājumu, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma ņēmēju.

5. pants

VFD ziņojumu biežums

1.   Visus ziņojumus par VFD datiem, kas konkretizēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/356 (5) 1. panta 2. punktā, sniedz hronoloģiskā secībā, kādā notika paziņotie notikumi.

2.   Darījumu partneris, kas veic maržinālo aizdevumu darījumu, uzrāda vēl neatmaksātā maržinālā aizdevuma datu stāvokli katras dienas beigās, ja pastāv neto naudas debets pamatvalūtā vai ja darījumu partnera īsās pozīcijas tirgus vērtība ir pozitīva.

3.   Vēl neatmaksāta VFD darījuma partneris visas to datu izmaiņas, kas attiecas uz nodrošinājuma datiem, I pielikuma 2. tabulas 75.–94. laukā norāda ar darbības veidu “atjaunināta informācija par nodrošinājumu”. Darījumu partneris norāda minēto izmainīto datu stāvokli katras dienas beigās, līdz tas ziņo par VFD izbeigšanu vai uzrāda šo VFD ar darbības veidu “kļūda”, vai līdz brīdim, kad iestājas VFD termiņš, – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

4.   Vēl neatmaksāta VFD darījuma partneris visas aizdoto vai aizņemto vērtspapīru tirgus vērtības izmaiņas dienas beigās I pielikuma 2. tabulas 57. laukā norāda ar darbības veidu “atjaunināta informācija par vērtējumu”. Darījumu partneris uzrāda šīs tirgus vērtības izmaiņu stāvokli katras dienas beigās, līdz tas ziņo par VFD izbeigšanu vai norāda VFD ar darbības veidu “kļūda”, vai līdz brīdim, kad iestājas VFD termiņš.

5.   Darījumu partneris izvietoto vai saņemto drošības rezervju kopsummas izmaiņas attiecībā uz visiem VFD, kam veic tīrvērti, attiecīgās dienas beigās I pielikuma 3. tabulas 8.–19. laukā norāda ar darbības veidu “atjaunināta informācija par drošības rezervi” pēc tam, kad tas vispirms izvietoto vai saņemto drošības rezervju kopsummu ir norādījis ar darbības veidu “jauna”.

6.   Darījumu partneris visas atkalizmantota nodrošinājuma, atkārtoti ieguldītu naudas līdzekļu un finansējuma avotu vērtības izmaiņas norāda ar darbības veidu “atjaunināta informācija par atkārtotu izmantošanu” ar stāvokli dienas beigās, I pielikuma 4. tabulas 8.–14. laukā, pēc tam, kad tas ir attiecīgās vērtības norādījis ar darbības veidu “jauna”.

6. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 grozījumi

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 groza šādi:

1)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“Atvasināto instrumentu klasificē pielikuma 2. tabulas 4. laukā, izmantojot ISO 10692 finanšu instrumentu klasifikācijas (CFI) kodu.”;

b)

svītro 8. un 9. punktu;

2)

regulas 4.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ziņojumu identificē, izmantojot unikālu darījuma identifikatoru, par kuru vienojušies darījumu partneri.”;

3)

pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 352, 21.12.2012., 20. lpp.).

(4)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi).


I PIELIKUMS

Formāti, kas izmantojami ziņojumos par vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem, kā minēts Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. un 5. punktā

1. tabula

Darījumu partneru dati

Nr

Lauks

Formāts

1.

Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs

ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (UTC) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

2.

Ziņojumu iesniedzošā struktūra

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

3.

Ziņojošais darījumu partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

4.

Ziņojošā darījumu partnera veids

“F” – finanšu darījuma partneris

“N” – nefinanšu darījuma partneris

5.

Ziņojošā darījumu partnera nozare

Finanšu darījumu partneru klasifikācija:

“CDTI” – kredītiestāde, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (1) vai Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“INVF” – ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (3), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“INUN” – apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (4) (Maksātspēja II), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“AIFD” – alternatīvo ieguldījumu fonds, kuram izsniegta atļauja vai kurš ir reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (5), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“ORPI” – arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kurai izsniegta atļauja vai kura ir reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/41/EK (6), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“CCPS” – centrālais darījumu partneris, kuram izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (7), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“REIN” – pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Maksātspējas II direktīvu, vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“CSDS” – centrālais vērtspapīru depozitārijs, kuram izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (8), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

“UCIT” – PVKIU un tā pārvaldības sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK (9), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

Nefinanšu darījumu partneru klasifikācija. Turpmāk minētās kategorijas atbilst saimniecisko darbību NACE klasifikācijas galvenajām iedaļām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (10)

“A”– Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

“B” – Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

“C” – Apstrādes rūpniecība

“D” – Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

“E” – Ūdensapgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

“F” – Būvniecība

“G” – Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

“H” – Transports un uzglabāšana

“I” – Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

“J” – Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

“K” – Finanšu un apdrošināšanas darbības

“L” – Operācijas ar nekustamo īpašumu

“M” – Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

“N” – Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

“O” – Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

“P” – Izglītība

“Q” – Cilvēka veselība un sociālā aprūpe

“R” – Māksla, izklaide un atpūta

“S” – Citas pakalpojumu darbības

“T” – Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

“U” – Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

6.

Papildu nozares klasifikācija

“ETFT” – ETF

“MMFT” – MMF

“REIT” – REIT

“OTHR” – cits

7.

Ziņojošā darījumu partnera filiāle

ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.

8.

Cita ziņojošā darījumu partnera filiāle

ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.

9.

Darījumu partnera puse

“TAKE” – nodrošinājuma ņēmējs

“GIVE” – nodrošinājuma devējs

10.

Par ziņojumu atbildīgā struktūra

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

11.

Cits darījumu partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).

12.

Otra darījuma partnera valsts

ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.

13.

Atbalsta saņēmējs

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).

14.

Trīspusējie aģenti

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

15.

Starpnieks

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

16.

Tīrvērtes dalībnieks

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

17.

Centrālā vērtspapīru depozitārija (“CVD”) dalībnieks vai netiešais dalībnieks

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

18.

Aģents aizdevējs

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.


2. tabula

Aizdevumu un nodrošinājuma dati

Nr

Lauks

Formāts

1.

Unikāls tirdzniecības identifikators (UTI)

Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:

Atļauts norādīt vienīgi lielo burtu rakstzīmes A-Z un ciparus 0-9, gan lieliem, gan maziem burtiem.

2.

Ziņojuma izsekošanas numurs

Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:

Atļauts norādīt vienīgi lielo burtu rakstzīmes A-Z un ciparus 0-9, gan lieliem, gan maziem burtiem.

3.

Notikuma datums:

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

4.

VFD veids

“SLEB” – vērtspapīru vai preču aizdevums vai vērtspapīru vai preču aizņēmums

“SBSC” – pirkuma-atpārdevuma darījums vai pārdevuma-atpirkuma darījums

“REPO” – repo darījums

“MGLD” – maržinālo aizdevumu darījums

5.

Veikta tīrvērte

“pareizi”

“nepareizi”

6.

Tīrvērtes laika zīmogs

ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (UTC) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

7.

Centrālais darījuma partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

8.

Tirdzniecības vieta

ISO 10383 tirgus identifikatora kods (MIC), 4 burtciparu rakstzīmes.

Ja tirdzniecības vietai ir segmentāls MIC, izmanto segmentālo MIC.

9.

Jumta līguma veids

“MRAA” – MRA

“GMRA” – GMRA

“MSLA” – MSLA

“GMSL” – GMSLA

“ISDA” – ISDA

“DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

“CNBR” – Ķīnas obligāciju repo pamatlīgums

“KRRA” – Korejas finanšu ieguldījumu apvienības (KOFIA) standarta repo līgums

“CARA” – Kanādas ieguldījumu nozares regulatīvās organizācijas (IIROC) repo/reversā repo darījuma līgums

“FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

“CHRA” – Šveices repo pamatlīgums

“DEMA” – Vācijas pamatlīgums

“JPBR” – Japānas pamatlīgums par obligāciju repo darījuma līgumu

“ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

“OSLA” – Aizjūras vērtspapīru aizdevuma līgums (OSLA)

“MEFI” – pašu kapitāla un vērtspapīru ar nemainīgu procentu likmi aizdevuma pamatlīgums (MEFISLA)

“GESL” – Valsts vērtspapīru (Gilt Edged Stock) aizdevuma līgums (GESLA)

“KRSL” – Korejas vērtspapīru aizdevuma līgums (KOSLA)

“DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

“AUSL” – Austrālijas vērtspapīru aizdevuma pamatlīgums (AMSLA)

“JPBL” – Japānas pamatlīgums par obligāciju aizdevuma darījumu

“JPSL” – Japānas pamatlīgums par akciju sertifikātu aizņēmuma un aizdevuma darījumiem

“BIAG” – divpusējs nolīgums

“CSDA” – CVD divpusējs nolīgums

vai “OTHR”, ja pamatlīguma veids minētajā sarakstā nav norādīts

10.

Cits jumta līguma veids

Līdz 50 burtciparu rakstzīmēm.

11.

Jumta līguma versija

ISO 8601 datums formātā GGGG

12.

Izpildes laika zīmogs

ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (UTC) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

13.

Valutēšanas diena (sākuma datums)

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

14.

Termiņa datums (beigu datums)

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

15.

Beigu datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

16.

Minimālais laikposms iepriekšējai paziņošanai

Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 3 cipariem.

17.

Agrākais atsaukšanas datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

18.

Vispārējais nodrošinājuma rādītājs

“SPEC” – konkrēts nodrošinājums

“GENE” – vispārīgs nodrošinājums

19.

Piegādes pēc vērtības (Delivery By Value – DBV) rādītājs

“pareizi”

“nepareizi”

20.

Nodrošinājuma sniegšanai izmantotā metode

“TTCA” – līgums par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā

“SICA” – vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līgums

“SIUR” – vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līgums ar izmantošanas tiesībām

21.

Atklāts termiņš

“pareizi”

“nepareizi”

22.

Izbeigšanas iespējamība

“EGRN” – mūžzaļš

“ETSB” – pagarināms

“NOAP” – nav piemērojams

Attiecībā uz maržinālajiem aizdevumiem 23.–34. ailē uzskaitītos atribūtus atkārto un aizpilda par katru valūtu, kas izmantota maržinālajā aizdevumā.

23.

Nemainīga likme

Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

24.

Vienošanās par dienu uzskaiti

Kods apzīmē vienošanos par dienu uzskaiti

“A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

“A002” – IC30365

“A003” – IC30Actual

“A004” – Actual360

“A005” – Actual365Fixed

“A006” – ActualActualICMA

“A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

“A008” – ActualActualISDA

“A009” – Actual365LorActuActubasisRule

“A010” – ActualActualAFB

“A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

“A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

“A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

“A014” – Actual365NL

Vai ne vairāk kā 35 burtciparu rakstzīmes, ja vienošanās par dienu uzskaiti nav iekļauta minētajā sarakstā.

25.

Mainīgā likme

Kods, kas norāda mainīgās likmes indeksu

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – Pfandbriefe

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

“MOSP” – MOSPRIM

“NIBO” – NIBOR

“PRBO” – PRIBOR

“TLBO” – TELBOR

“WIBO” – WIBOR

“TREA” – valsts parādzīmes

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums

Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā.

26.

Mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms

Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus:

“YEAR” – gads

“MNTH” – mēnesis

“WEEK” – nedēļa

“DAYS” – diena

27.

Mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas raksturo mainīgās likmes atsauces periodu.

Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

28.

Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus:

“YEAR” – gads

“MNTH” – mēnesis

“WEEK” – nedēļa

“DAYS” – diena

29.

Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus.

Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

30.

Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo repo likmi; piemēro šādus saīsinājumus:

“YEAR” – gads

“MNTH” – mēnesis

“WEEK” – nedēļa

“DAYS” – diena

31.

Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo repo likmi.

Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

32.

Starpība

Līdz 5 ciparu rakstzīmēm.

33.

Maržinālo aizdevumu valūtas summa

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

34.

Maržinālo aizdevumu valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

35. un 36. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru mainīgās likmes korekciju.

35.

Koriģētā likme

Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

36.

Likmes datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

37.

Pamatsumma valutēšanas dienā

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

38.

Pamatsumma termiņa datumā

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

39.

Pamatsummas valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

40.

Aktīva veids

“SECU” – vērtspapīri

“COMM” – preces

41.

Vērtspapīra identifikators

ISO 6166 ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods.

42.

Vērtspapīra klasifikācija

ISO 10692 CFI, 6 burtu rakstzīmju kods.

Ja preci aizdeva vai to aizņēmās, minētās preces klasifikāciju norāda 43., 44. un 45. ailē.

43.

Bāzes produkts

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Bāzes produkts”.

44.

Apakšprodukts

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Apakšprodukts”.

45.

Lejupējāks apakšprodukts

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Lejupējāks apakšprodukts”.

46.

Daudzums vai nominālā summa

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

47.

Mērvienība

“KILO” – kilograms, “PIEC” – gabals, “TONS” – tonna, “METR” – metrs, “INCH” – colla, “YARD” – jards, “GBGA” – AK galons, “GRAM” – grams, “CMET” – centimetrs, “SMET” – kvadrātmetrs, “FOOT” – pēda, “MILE” – jūdze, “SQIN” – kvadrātcolla, “SQFO” – kvadrātpēda, “SQMI” – kvadrātjūdze, “GBOU” – AK unce, “USOU” – ASV unce, “GBPI” – AK pinte, “USPI” – ASV pinte, “GBQA” – AK kvarta, “USQA” – ASV kvarta, “USGA” – ASV galons, “MMET” – milimetrs, “KMET” – kilometrs, “SQYA” – kvadrātjards, “ACRE” – akrs, “ARES” – ārs, “SMIL” – kvadrātmilimetrs, “SCMT” – kvadrātcentimetrs, “HECT” – hektārs, “SQKI” – kvadrātkilometrs, “MILI” – mililitrs, “CELI” – centilitrs, “LITR” – litrs, “PUND” – mārciņa, “ALOW” – kvotas, “ACCY” – valūtas summa, “BARL” – barels, “BCUF” – miljardi kubikpēdu, “BDFT” – kubikpēdas divpadsmitā daļa, “BUSL” – bušelis, “CEER” – sertificēta emisijas samazināšana, “CLRT” – klimata rezerves tonnas, “CBME” – kubikmetri, “DAYS” – dienas, “DMET” – sausas masas metriskās tonnas, “ENVC” – vides kredīts, “ENVO” – vides izlīdzināšanas vienība, “HUWG” – britu 112 mārciņas, “KWDC” – jauda kilovatdienās, “KWHO” – kilovatstundas, “KWHC” – jauda kilovatstundās, “KMOC” – jauda kilovatminūtēs, “KWMC” – jauda kilovatmēnesī, “KWYC” – jauda kilovatgadā, “MWDC” – jauda megavatdienā, “MWHO” – megavatstunda, “MWHC” – jauda megavatstundās, “MWMC” – jauda megavatminūtēs, “MMOC” – jauda megavatmēnešos, “MWYC” – jauda megavatgadā, “TONE” – metriskās tonnas, “MIBA” – miljons barelu, “MBTU” – viens miljons BTU, “OZTR” – trojas unces, “UCWT” – ASV 100 mārciņas, “IPNT” – indeksa punkts, “PWRD” – Pamatsumma attiecība pret parāda instrumentu, “DGEU” – dīzeļa galona ekvivalents, “GGEU” – benzīna galona ekvivalents, “TOCD” – oglekļa dioksīda tonnas.

48.

Nominālās summas valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

49.

Vērtspapīra vai preces cena

Līdz 18 ciparu rakstzīmēm, ieskaitot līdz 5 decimālzīmēm aiz komata, ja cena ir izteikta vienībās.

Līdz 11 ciparu rakstzīmēm, ieskaitot līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksmē vai kā ienesīgums.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

50.

Cenas valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

51.

Vērtspapīra kvalitāte

“INVG” – ieguldījuma pakāpe

“NIVG” – neieguldījuma pakāpe

“NOTR” – bez reitinga

“NOAP” – nav piemērojams

52.

Vērtspapīra termiņš

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

53.

Emitenta jurisdikcija

ISO 3166-1 alpha-2 valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.

54.

Emitenta LEI

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

55.

Vērtspapīra veids

“GOVS” – valsts vērtspapīri

“SUNS” – pārvalstiski un aģentūru vērtspapīri

“FIDE” – parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas bankas un citas finanšu iestādes

“NFID” – uzņēmuma parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas nefinanšu iestādes

“SEPR” – vērtspapīroti produkti (tostarp CDO, CMBS, ABKV)

“MEQU” – kapitāla vērtspapīri, kas ir iekļauti galvenajos indeksos (tostarp konvertējamās obligācijas)

“OEQU” – citi kapitāla vērtspapīri (tostarp konvertējamās obligācijas)

“OTHR”– citi aktīvi (tostarp akcijas kopieguldījumu fondos)

56.

Aizdevuma vērtība

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

57.

Tirgus vērtība

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

58.

Fiksētā atlaides likme

Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

59.

Mainīgā atlaides likme

Kods, kas norāda mainīgās likmes indeksu

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – Pfandbriefe

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

“MOSP” – MOSPRIM

“NIBO” – NIBOR

“PRBO” – PRIBOR

“TLBO” – TELBOR

“WIBO” – WIBOR

“TREA” – valsts parādzīmes

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums

Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā.

60.

Mainīgās atlaides likmes atsauces laikposms – laikposms

Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus:

“YEAR” – gads

“MNTH” – mēnesis

“WEEK” – nedēļa

“DAYS” – diena

61.

Mainīgās atlaides likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas raksturo mainīgās likmes atsauces periodu.

Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

62.

Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus:

“YEAR” – gads

“MNTH” – mēnesis

“WEEK” – nedēļa

“DAYS” – diena

63.

Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus.

Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

64.

Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo atlaides likmi; piemēro šādus saīsinājumus:

“YEAR” – gads

“MNTH” – mēnesis

“WEEK” – nedēļa

“DAYS” – diena

65.

Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo atlaides likmi.

Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

66.

Atlaides likmes starpība

Līdz 5 ciparu rakstzīmēm.

67.

Aizdevuma maksa

Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

68.

Ekskluzīvas vienošanās

“pareizi”

“nepareizi”

69.

Atlikušais maržinālais aizdevums

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

70.

Atlikušā maržinālā aizdevuma bāzes valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

71.

Īsā tirgus vērtība

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Dati par nodrošinājumu

72.

Nenodrošināta vērtspapīru aizdevuma (“SL”) atzīme

“pareizi”

“nepareizi”

73.

Neto riska darījumu nodrošinājums

“pareizi”

“nepareizi”

74.

Nodrošinājuma valutēšanas diena

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

Ja tika izmantots īpašs nodrošinājums, attiecīgā gadījumā 75.-94. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru nodrošinājuma komponentu.

75.

Nodrošinājuma komponentu veids

“SECU” – vērtspapīri

“COMM” – preces (tikai attiecībā uz repos, vērtspapīru un preču aizdevuma un aizņēmuma un pirkuma-atpārdevuma darījumiem)

“CASH” – nauda

Ja naudu izmantoja kā nodrošinājumu, to norāda 76. un 77. ailē.

76.

Skaidras naudas nodrošinājuma summa

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

77.

Skaidras naudas nodrošinājuma valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

78.

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra identifikācija

ISO 6166 ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods.

79.

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra klasifikācija

ISO 10692 CFI, 6 burtu rakstzīmju kods.

Ja preci izmantoja kā nodrošinājumu, minētās preces klasifikāciju norāda 80., 81. un 82. ailē.

80.

Bāzes produkts

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Bāzes produkts”.

81.

Apakšprodukts

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Apakšprodukts”.

82.

Lejupējāks apakšprodukts

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Lejupējāks apakšprodukts”.

83.

Nodrošinājuma daudzums vai nominālā summa

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

84.

Nodrošinājuma mērvienība

“KILO” – kilograms, “PIEC” – gabals, “TONS” – tonna, “METR” – metrs, “INCH” – colla, “YARD” – jards, “GBGA” – AK galons, “GRAM” – grams, “CMET” – centimetrs, “SMET” – kvadrātmetrs, “FOOT” – pēda, “MILE” – jūdze, “SQIN” – kvadrātcolla, “SQFO” – kvadrātpēda, “SQMI” – kvadrātjūdze, “GBOU” – AK unce, “USOU” – ASV unce, “GBPI” – AK pinte, “USPI” – ASV pinte, “GBQA” – AK kvarta, “USQA” – ASV kvarta, “USGA” – ASV galons, “MMET” – milimetrs, “KMET” – kilometrs, “SQYA” – kvadrātjards, “ACRE” – akrs, “ARES” – ārs, “SMIL” – kvadrātmilimetrs, “SCMT” – kvadrātcentimetrs, “HECT” – hektārs, “SQKI” – kvadrātkilometrs, “MILI” – mililitrs, “CELI” – centilitrs, “LITR” – litrs, “PUND” – mārciņa, “ALOW” – kvotas, “ACCY” – valūtas summa, “BARL” – barels, “BCUF” – miljardi kubikpēdu, “BDFT” – kubikpēdas divpadsmitā daļa, “BUSL” – bušelis, “CEER” – sertificēta emisijas samazināšana, “CLRT” – klimata rezerves tonnas, “CBME” – kubikmetri, “DAYS” – dienas, “DMET” – sausas masas metriskās tonnas, “ENVC” – vides kredīts, “ENVO” – vides izlīdzināšanas vienība, “HUWG” – britu 112 mārciņas, “KWDC” – jauda kilovatdienās, “KWHO” – kilovatstundas, “KWHC” – jauda kilovatstundās, “KMOC” – jauda kilovatminūtēs, “KWMC” – jauda kilovatmēnesī, “KWYC” – jauda kilovatgadā, “MWDC” – jauda megavatdienā, “MWHO” – megavatstunda, “MWHC” – jauda megavatstundās, “MWMC” – jauda megavatminūtēs, “MMOC” – jauda megavatmēnešos, “MWYC” – jauda megavatgadā, “TONE” – metriskās tonnas, “MIBA” – miljons barelu, “MBTU” – viens miljons BTU, “OZTR” – trojas unces, “UCWT” – ASV 100 mārciņas, “IPNT” – indeksa punkts, “PWRD” – Pamatsumma attiecība pret parāda instrumentu, “DGEU” – dīzeļa galona ekvivalents, “GGEU” – benzīna galona ekvivalents, “TOCD” – oglekļa dioksīda tonnas.

85.

Nodrošinājuma nominālās summas valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

86.

Cenas valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

87.

Cena par vienību

Ne vairāk kā 18 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata, ja cenu izsaka vienībās.

Līdz 11 ciparu rakstzīmēm, ieskaitot līdz 10 rakstzīmēm aiz komata, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksmē vai kā ienesīgums.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

88.

Nodrošinājuma tirgus vērtība

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

89.

Diskonts vai drošības rezerve

Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

90.

Nodrošinājuma kvalitāte

“INVG” – ieguldījuma pakāpe

“NIVG” – neieguldījuma pakāpe

“NOTR” – bez reitinga

“NOAP” – nav piemērojams

91.

Vērtspapīra termiņa datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

92.

Emitenta jurisdikcija

ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.

93.

Emitenta LEI

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

94.

Nodrošinājuma veids

“GOVS” – valsts vērtspapīri

“SUNS” – pārvalstiski un aģentūru vērtspapīri

“FIDE” – parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas bankas un citas finanšu iestādes

“NFID” – uzņēmuma parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas nefinanšu iestādes

“SEPR” – vērtspapīroti produkti (tostarp CDO, CMBS, ABKV)

“MEQU” – kapitāla vērtspapīri, kas ir iekļauti galvenajos indeksos (tostarp konvertējamās obligācijas)

“OEQU” – citi kapitāla vērtspapīri (tostarp konvertējamās obligācijas)

“OTHR”– citi aktīvi (tostarp akcijas kopieguldījumu fondos)

95.

Nodrošinājuma atkalizmantošanas pieejamība

“pareizi”

“nepareizi”

96. aili norāda gadījumā, ja tika izmantots nodrošinājuma grozs. Detalizētu nodrošinājuma piešķīrumu vērtspapīru finansēšanas darījumiem, kas veikti pret nodrošinājuma portfeli, norāda 75.–94. ailē, ja iespējams.

96.

Nodrošinājuma groza identifikators

ISO 6166 ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods vai

“NTAV”.

97.

Portfeļa kods

52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:

.- _.

Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.

98.

Darbības veids

“NEWT” – jauna

“MODI” – labojums

“VALU” – vērtējums

“COLU” – nodrošinājuma atjauninājums

“EROR” – kļūda

“CORR” – korekcija

“ETRM” – izbeigšana/priekšlaicīga izbeigšana

“POSC” – pozīcijas komponents

99.

Līmenis

“TCTN” – darījums

“PSTN” – pozīcija


3. tabula

Drošības rezerves dati

Nr

Lauks

Formāts

1.

Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs

ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (UTC) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

2.

Notikuma datums:

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

3.

Ziņojumu iesniedzošā struktūra

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

4.

Ziņojošais darījumu partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

5.

Par ziņojumu atbildīgā struktūra

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

6.

Cits darījumu partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

7.

Portfeļa kods

52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:

.- _.

Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.

8.

Izvietotā sākotnējā drošības rezerve

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

9.

Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

10.

Iesniegtā mainīgā drošības rezerve

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

11.

Mainīgās drošības rezerves valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

12.

Saņemtā sākotnējā drošības rezerve

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

13.

Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

14.

Saņemtā mainīgā drošības rezerve

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

15.

Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

16.

Iesniegtais papildu nodrošinājums

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

17.

Iesniegtā papildu nodrošinājuma valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

18.

Saņemtais papildu nodrošinājums

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

19.

Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

20.

Darbības veids

“NEWT” – jauna

“MARU” – atjaunināta informācija par drošības rezervi

“EROR” – kļūda

“CORR” – Korekcija


4. tabula

Atkārtotas izmantošanas, naudas ieguldījumu un finansējuma avotu dati

Nr

Lauks

Formāts

1.

Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs

ISO 8601 datuma formāts un UTC formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

2.

Notikuma datums:

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

3.

Ziņojumu iesniedzošā struktūra

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

4.

Ziņojošais darījumu partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

5.

Par ziņojumu atbildīgā struktūra

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

6. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru nodrošinājuma komponentu.

6.

Nodrošinājuma komponentu veids

“SECU” – vērtspapīri

“CASH” – nauda

7., 8., 9. un 10. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru vērtspapīru.

7.

Nodrošinājuma komponents

ISO 6166 ISIN 12 rakstzīmju burtciparu kods.

8.

Atkalizmantota nodrošinājuma vērtība

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

9.

Aplēstā nodrošinājuma atkārtots izmantojums

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

10.

Atkalizmantota nodrošinājuma valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

11.

Atkārtota ieguldījuma likme

Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

12., 13. un 14. aili atkārto un aizpilda par katru ieguldījumu, ja skaidras naudas nodrošinājums ir atkārtoti ieguldīts, un attiecībā uz katru valūtu.

12.

Naudas ieguldījumu atkārtotas ieguldīšanas veids

“MMFT” – reģistrēts naudas tirgus fonds

“OCMP” – jebkurš cits jaukts portfelis

“REPM” – repo tirgus

“SDPU” – vērtspapīru tiešā pirkšana

“OTHR” – cits

13.

Naudas līdzekļu atkārtota ieguldīšana

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

14.

Naudas valūtas ieguldīšana no jauna

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

Maržinālo aizdevumu darījumu gadījumā darījumu partneris atkārto un aizpilda 15., 16. un 17. aili par katru finansējuma avotu un šajās ailēs sniedz informāciju uzņēmuma līmenī.

15.

Finansējuma avots

“REPO” – repo vai BSB

“SECL” – naudas nodrošinājums no vērtspapīru aizdošanas

“FREE” – bezmaksas kredītpunkti

“CSHS” – ieņēmumi no klienta īsās pārdošanas

“BSHS” – ieņēmumi no starpnieka īsās pārdošanas

“UBOR” – nenodrošināts aizņēmums

“OTHR” – cits

16.

Finansējuma avotu tirgus vērtība

Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi.

Ja tas nav iespējams, pro rata summu.

17.

Finansējuma avotu valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

18.

Darbības veids

“NEWT” – jauna

“REUU” – atkalizmantota atjaunināta

“EROR” – kļūda

“CORR” – Korekcija


5. tabula

Preču klasifikācija

Bāzes produkts

Apakšprodukts

Lejupējāks apakšprodukts

“AGRI” – lauksaimniecība

“GROS” – graudi, graudi, graudi

“FWHT” – lopbarības kvieši

“SOYB” – sojas pupas

“CORN” – kukurūza

“RPSD” – rapša sēklas

“RICE” – rīsi

“OTHR” – cits

“SOFT” – neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti (softs)

“CCOA” – kakao

“ROBU” – kafija Robusta

“WHSG” – baltais cukurs

“BRWN” – jēlcukurs

“OTHR” – cits

“POTA” – kartupeļi

 

“OOLI” – olīveļļa

“LAMP” – spīdīgā olīveļļa

“OTHR” – cits

“DIRY” – piena produkti

 

“FRST” – mežsaimniecība

 

“SEAF” – jūras veltes

 

“LSTK” – mājlopi

 

“GRIN” – graudi

“MWHT” – malšanai paredzētie kvieši

“OTHR” – cits

“OTHR” – cits

 

“NRGY” – enerģija

“ELEC” – elektroenerģija

“BSLD” – bāzes slodze

“FITR” – finansiālās pārvades tiesības

“PKLD” – maksimālā slodze

“OFFP” – zemas slodzes laikposmu elektroenerģija

“OTHR” – cits

“NGAS” – dabasgāze

“GASP” – GASPOOL

“LNGG” – sašķidrināta dabasgāze (LNG)

“NBPG” – NBP

“NCGG” – NCG

“TTFG” – TTF

“OTHR” – cits

“OILP” – nafta

“BAKK” – Bakken

“BDSL” – biodīzeļdegviela

“BRNT” – Brent

“BRNX” – Brent NX

“CNDA” – Kanādas

“COND” – kondensāts

“DSEL” – dīzeļdegviela

“DUBA” – Dubajas

“ESPO” – ESPO

“ETHA” – etanols

“FUEL” – degviela

“FOIL” – degvieleļļa

“GOIL” – gāzeļļa

“GSLN” – benzīns

“HEAT” – krāšņu kurināmais

“JTFL” – reaktīvā degviela

“KERO” – petroleja

“LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

“MARS” – Mars

“NAPH” – ligroīns

“NGLO” – NGL

“TAPO” – Tapis

“URAL” – Urālu

“WTIO” – WTI

“OTHR” – cits

“COAL” – ogles

“INRG” – saistīti enerģētikas produkti (inter-energy)

“RNNG” – atjaunojamo energoresursu enerģija

“LGHT” – vieglās beigu frakcijas

“DIST” – destilāti

“OTHR” – cits

 

“ENVR” – vides

“EMIS” – emisijas

“CERE” – CER

“ERUE” – ERU

“EUAE” – EUA

“EUAA” – EUAA

“OTHR” – cits veids

“WTHR” – laikapstākļi

“CRBR” – saistīts ar oglekli

“OTHR” – cits

 

“FRGT” – krava

“WETF” – šķidra

“TNKR” – tankeri

“OTHR” – cits

“DRYF” – sausa

“DBCR” – kuģi sauso beramkravu pārvadāšanai

“OTHR” – cits

“CSHP” – konteinerkuģi

 

“OTHR” – cits

 

“FRTL” – mēslojums

“AMMO” – Ammonia

“DAPH” – DAP (Diammonium Phosphate)

“PTSH” – potašs

“SLPH” – sērs

“UREA” – karbamīds

“UAAN” – UAN (karbamīds un amonija nitrāts)

“OTHR” – cits

 

“INDP” – rūpniecības ražojumi

“CSTR” –būvniecība

“MFTG” – ražošana

 

“METL” – metāli

“NPRM” – nedārgmetāli

“ALUM” – alumīnijs

“ALUA” – alumīnija sakausējumi

“CBLT” – kobalts

“COPR” – varš

“IRON” – dzelzsrūda

“LEAD” – svins

“MOLY” – molibdēns

“NASC” – NASAAC

“NICK” – niķelis

“STEL” – tērauds

“TINN” – alva

“ZINC” – cinks

“OTHR” – cits

“PRME” – dārgmetāli

“GOLD” – zelts

“SLVR” – sudrabs

“PTNM” – platīns

“PLDM” – pallādijs

“OTHR” – cits

“MCEX” – dažādas preces, eksotiskas [Multi Commodity Exotic]

 

 

“PAPR” – papīrs

“CBRD” – iepakojuma kartons

“NSPT” – avīžu papīrs

“PULP” – koksnes masa un celuloze

“RCVP” – pārstrādāts papīrs

“OTHR” – cits

 

“POLY” – polipropilēns

“PLST” – plastmasa

“OTHR” – cits

 

“INFL” – inflācija

 

 

“OEST” – oficiālie ekonomikas statistikas dati

 

 

“OTHC” – citi C10, kā noteikts III pielikuma 10. iedaļas 10.1. tabulā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 (11)

 

 

“OTHR” – cits

 

 


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(11)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp.).


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

1. tabula

Darījumu partneru dati

 

Lauks

Formāts

 

Līguma puses

1.

Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs

ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (UTC) formāts GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

2.

Ziņojošā darījuma partnera identifikators

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

3.

Otra darījuma partnera identifikatora veids

LEI” ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI)

CLC” klienta kodam

4.

Otra darījuma partnera identifikators

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).

5.

Otra darījuma partnera valsts

ISO 3166 – 2 rakstzīmju valsts kods

6.

Ziņojošā darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors

Finanšu darījumu partneru klasifikācija:

A = apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (1).

C = kredītiestāde, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2).

F = ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (3).

I = apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK.

L = alternatīvo ieguldījumu fonds, ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP) un kuram izsniegta atļauja vai kurš reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (4).

O = papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/41/EK (5) 6. panta a) punkta nozīmē.

R = pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK

U = pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) un tā pārvaldības sabiedrība, kuriem izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK (6).

Nefinanšu darījumu partneru klasifikācija. Šādas kategorijas atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE) galvenajām iedaļām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (7).

1 = lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2 = ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3 = apstrādes rūpniecība

4 = elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5 = ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6 = būvniecība

7 = vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu un remonts

8 = transports un uzglabāšana

9 = izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

10 = informācijas un komunikācijas pakalpojumi

11 = finanšu un apdrošināšanas darbības

12 = operācijas ar nekustamo īpašumu

13 = profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

14 = administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

15 = valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

16 = izglītība

17 = veselība un sociālā aprūpe

18 = māksla, izklaide un atpūta

19 = citi pakalpojumi

20 = mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

21 = ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

Ja tiek ziņots par vairāk nekā vienu darbību, norādiet kodus attiecīgo darbību relatīvās nozīmes secībā, atdalot tos ar “-”.

Atstājiet tukšu CCP un cita veida darījumu partneru gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 5. punktu.

7.

Ziņojošā darījumu partnera veids

F = finanšu darījuma partneris

N = nefinanšu darījuma partneris

C = centrālais darījuma partneris

O = cits

8.

Brokera identifikators

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

9.

Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods)

10.

Tīrvērtes dalībnieka identifikators

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods)

11.

Labumguvēja identifikatora veids

LEI” – ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI)

CLC” – klienta kods

12.

Labumguvēja identifikators

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods vai ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmju klienta kods, ja klients nevar saņemt juridiskas personas identifikatoru

13.

Tirdzniecības statuss

P = pilnvarotājs [pārstāvētā persona] (principal)

A = pārstāvis [starpnieks] (agent)

14.

Darījumu partnera puse

B = pircējs

S = pārdevējs

Aizpilda saskaņā ar 3.a pantu

15.

Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību

Y = jā

N = nē

16.

Tīrvērtes slieksnis

Y = virs robežvērtības

N = zem robežvērtības

17.

Līguma vērtība

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

18.

Vērtības valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

19.

Vērtēšanas laika zīmogs

ISO 8601 datums UTC laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

20.

Vērtēšanas veids

M = pēc tirgus vērtības

O = pēc modeļa

C = CCP vērtējums.

21.

Nodrošinājums

U = nenodrošināts

PC = daļēji nodrošināts

OC = vienpusēji nodrošināts

FC = pilnībā nodrošināts

Aizpilda saskaņā ar 3.b pantu

22.

Nodrošinājuma portfelis

Y = jā

N = nē

23.

Nodrošinājuma portfeļa kods

Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmes, tostarp četras īpašas rakstzīmes:”. - _.”

Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.

24.

Izvietotā sākotnējā drošības rezerve

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

25.

Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

26.

Iesniegtā mainīgā drošības rezerve

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

27.

Iesniegtās mainīgās drošības rezerves valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

28.

Saņemtā sākotnējā drošības rezerve

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

29.

Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

30.

Saņemtā mainīgā drošības rezerve

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

31.

Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

32.

Iesniegtais papildu nodrošinājums

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

33.

Iesniegtā papildu nodrošinājuma valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

34.

Saņemtais papildu nodrošinājums

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

35.

Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)


2. tabula

Vispārējie dati

 

Lauks

Formāts

Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi

 

2.a iedaļa – līguma veids

 

Visi līgumi

1.

Līguma veids

CD = Finanšu līgumi par starpībām

FR = ārpusbiržas procentu likmju nākotnes līgumi

FU = biržā tirgoti nākotnes līgumi

FW = ārpusbiržas nākotnes līgumi

OP = iespējas līgumi

SB = starpības likmes

SW = mijmaiņas darījumu līgumi

ST = mijmaiņas iespējas līgumi

OT = citi

 

2.

Aktīvu klase

CO = preces un emisijas kvotas

CR = kredīts

CU = valūta

EQ = pašu kapitāls

IR = procentu likme

 

 

2.b iedaļa – informācija par līgumu

 

Visi līgumi

3.

Produkta klasifikācijas veids

C = finanšu instrumentu klasifikācija (CFI)

 

4.

Produkta klasifikācija

ISO 10692 CFI, 6 burtu rakstzīmju kods.

 

5.

Produkta identifikācijas veids

Norādiet piemērojamo identifikāciju:

I = ISIN

A = AII

 

6.

Produkta identifikācija

Produkta identifikatora I veids: ISO 6166 ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods

Produkta identifikatora A veids: Pilnīgs AII kods

 

7.

Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids

I = ISIN

A = AII

B = grozs

X = indekss

 

8.

Pamatā esošā aktīva identifikācija

Pamatā esošā aktīva identifikācijas I veids: ISO 6166 ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods

Bāzes aktīva identifikācijas A veids: pilns AII kods

Bāzes aktīva identifikācijas B veids: visu atsevišķo komponentu identifikācija, izmantojot ISO 6166 ISIN vai pilnu AII kodu. Atsevišķu komponentu identifikatorus atdala ar defisi “-”.

Pamatā esošā aktīva identifikācijas X veids: ISO 6166 ISIN, ja ir pieejams, citādi indeksa sniedzēja piešķirtā indeksa pilns nosaukums

 

9.

Nosacītā valūta 1

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

 

10.

Nosacītā valūta 2

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

 

11.

Izmaksājamā valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

 

 

2.c iedaļa – ziņas par darījumu

 

Visi līgumi

12.

Tirdzniecības identifikators

Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:”. - _.”

Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.

 

13.

Ziņojuma izsekošanas numurs

Burtciparu lauks ne vairāk kā 52 rakstzīmēm

 

14.

Salikta tirdzniecības komponenta identifikators

Burtciparu lauks ne vairāk kā 35 rakstzīmēm

 

15.

Izpildes vieta

ISO 10383 tirgus identifikatora kods (MIC), 4 burtciparu rakstzīmes saskaņā ar 4. panta b) punktu.

 

16.

Sablīvēšana

Y = ja līgums radies sablīvēšanas rezultātā

N = ja līgums nav radies sablīvēšanas rezultātā

 

17.

Cena/likme

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

Ja cenu paziņo procentuālās vērtībās, tā jāizsaka procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”

 

18.

Cenas apzīmējums

U = vienības

P = procenti

Y = ienesīgums

 

19.

Cenas valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

 

20.

Nosacītā summa

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

21.

Cenas reizinātājs

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

 

22.

Daudzums

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

 

23.

Avansa maksājums

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Negatīvais simbols jāizmanto, lai norādītu, ka maksājums bija veikts, nevis saņemts.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

24.

Piegādes veids

C = nauda

P = fiziski aktīvi

O = darījuma partnera izvēles iespēja vai tad, ja nosaka trešā persona

 

25.

Izpildes laika zīmogs

ISO 8601 datums UTC laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

 

26.

Spēkā stāšanās datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

 

27.

Termiņa diena

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

 

28.

Beigu datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

 

29.

Norēķinu datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

 

30.

Jumta līguma veids

Brīvs teksts, lauks ne vairāk kā 50 rakstzīmēm, kurā norādīts izmantotā jumta līguma nosaukums, ja tāds ir

 

31.

Jumta līguma versija

ISO 8601 datums formātā GGGG

 

 

2.d iedaļa – Riska mazināšana/ziņošana

 

Visi līgumi

32.

Apstiprinājuma laika zīmogs

ISO 8601 datums UTC laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

 

33.

Apstiprinājuma veids

Y = nav elektroniski apstiprināts

N = nav apstiprināts

E = elektroniski apstiprināts

 

 

2.e iedaļa – tīrvērte

 

Visi līgumi

34.

Tīrvērtes pienākums

Y = jā

N = nē

 

35.

Veikta tīrvērte

Y = jā

N = nē

 

36.

Tīrvērtes laika zīmogs

ISO 8601 datums UTC laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

 

37.

Centrālais darījuma partneris

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI)

20 burtciparu rakstzīmju kods

 

38.

Grupas iekšējais darījums

Y = jā

N = nē

 

 

2.f iedaļa – procentu likmes

 

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

39.

1. daļas nemainīgā likme

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

40.

2. daļas nemainīgā likme

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

41.

1. daļas fiksētās likmes dienu skaits

Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens “Actual”, piemēram, 30/360 vai Actual/365

 

42.

2. daļas fiksētās likmes dienu skaits

Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens “Actual”, piemēram, 30/360 vai Actual/365

 

43.

1. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

44.

1. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

45.

2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

46.

2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

47.

1. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

48.

1. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

49.

2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

50.

2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

51.

1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

52.

1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

53.

2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms

Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

54.

2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

55.

1. daļas mainīgā likme

Mainīgās likmes indeksa nosaukums

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – ķīlu zīmes (Pfandbriefe)

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

“MOSP” – MOSPRIM

“NIBO” – NIBOR

“PRBO” – PRIBOR

“TLBO” – TELBOR

“WIBO” – WIBOR

“TREA” – valsts parādzīmes

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums

Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā

 

56.

1. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms

Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

57.

1. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda atsauces laikposmu.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

58.

2. daļas mainīgā likme

Mainīgās likmes indeksa nosaukums

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – Pfandbriefe

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

“MOSP” – MOSPRIM

“NIBO” – NIBOR

“PRBO” – PRIBOR

“TLBO” – TELBOR

“WIBO” – WIBOR

“TREA” – valsts parādzīmes

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums

Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā

 

59.

2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms

Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus:

Y = gads

M = mēnesis

W = nedēļa

D = diena

 

60.

2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda atsauces laikposmu.

Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.

 

 

2.g iedaļa – ārvalstu valūta

 

Valūtas atvasinātie instrumenti

61.

Piegādes 2. valūta

ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmju kods

 

62.

1. valūtas maiņas kurss

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

63.

Valūtas nākotnes maiņas kurss

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

64.

Valūtas maiņas kursa bāze

Divi ISO 4217 valūtas kodi, ko atdala ar “/”. Pirmais valūtas kods norāda bāzes valūtu, un otrais valūtas kods norāda noteikto valūtu.

 

 

2.h iedaļa – preces un emisijas kvotas

 

Preču atvasinātie instrumenti un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

 

Vispārīgi

65.

Preču kategorija

AG = lauksaimniecība

EN = enerģētika

FR = kravu pārvadājumi

ME = metāli

IN = indekss

EV = vide

EX = eksotiskas preces

OT = citi

 

66.

Ziņas par preci

Lauksaimniecība

GO = graudi, eļļas augu sēklas

DA = piena produkti

LI = lauksaimniecības dzīvnieki

FO = mežsaimniecība

SO = Citi lauksaimniecības izcelsmes produkti (piemēram, cukurs, kafija, kakao u. c.) (softs)

SF = jūras produkti

OT = citi

Enerģētika

OI = nafta

NG = dabasgāze

CO = ogles

EL = elektroenerģija

IE = saistīti enerģētikas produkti (inter-energy)

OT = citi

Kravas

DR = sausas

WT = mitras

OT = citi

Metāli

PR = dārgmetāli

NP = nedārgmetāli

Vides faktori

WE = laikapstākļi

EM = emisijas

OT = citi

 

 

Enerģētika

67.

Piegādes vieta vai zona

EIC kods, 16 rakstzīmju burtciparu kods

Atkārtojams lauks.

 

68.

Starpsavienojuma punkts

EIC kods, 16 rakstzīmju burtciparu kods

 

69.

Slodzes veids

BL = bāzes slodze

PL = maksimālā slodze

OP = zema slodze

BH = stundu bloki

SH = pielāgota

GD = gāzes diena

OT = citi

 

 

Atkārtojama 70.–77. lauka iedaļa

 

 

70.

Piegādes intervāli slodzes segšanai

hh:mmZ

 

71.

Piegādes sākuma datums un laiks

ISO 8601 datums UTC laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

 

72.

Piegādes beigu datums un laiks

ISO 8601 datums UTC laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

 

73.

Ilgums

N = minūtes

H = stunda

D = diena

W = nedēļa

M = mēnesis

Q = ceturksnis

S = sezona

Y = gads

O = cits

 

74.

Nedēļas dienas

WD = darbdienas

WN = nedēļas nogale

MO = pirmdiena

TU = otrdiena

WE = trešdiena

TH = ceturtdiena

FR = piektdiena

SA = sestdiena

SU = svētdiena

Ir atļautas vairākas vērtības, atdalītas ar “/”

 

75.

Piegādes kapacitāte

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

76.

Daudzuma vienība

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

 

77.

Cenas/laika intervāla daudzumi

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

 

 

2.i iedaļa – iespējas līgumi

 

Līgumi, kas ietver iespējas

78.

Iespējas līguma veids

P = pārdošanas iespējas līgums

C = pirkšanas iespējas līgums

O – ja nav iespējams konstatēt, vai tas ir pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgums

 

79.

Iespējas izmantošanas veids

A = Amerikas

B = Bermudu

E = Eiropas

S = Āzijas

Ir atļauta vairāk nekā viena vērtība

 

80.

Norunas cena (augstākā/zemākā likmes robežvērtība)

Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.

Ja norunas cenu paziņo procentuālās vērtībās, tā jāizsaka procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”

 

81.

Norunas cenas apzīmējums

U = vienības

P = procenti

Y = ienesīgums

 

82.

Pamatā esošā aktīva termiņa beigu datums

ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

 

 

2.j iedaļa – kredīta atvasinātie instrumenti

 

 

83.

Prioritāte

SNDB = Augstākās prioritātes, piemēram, augstākās prioritātes nenodrošināts parāds (uzņēmumu/finanšu), ārvalstu valūtas valsts parāds (valsts),

SBOD = subordinēts, piemēram, subordinēts vai zemākas 2. pakāpes parāds (bankas), zemākas prioritātes subordinēts vai augstāka 2. līmeņa parāds (bankas),

OTHR = citi, piemēram, priekšrocību akcijas vai 1. līmeņa kapitāls (bankas) vai citi kredīta atvasinātie instrumenti

 

84.

Atsauces vienība

ISO 3166 – 2 rakstzīmju valsts kods

vai

ISO 3166-2 – 2 rakstzīmju valsts kods, kam seko defise “-” un līdz pat 3 burtciparu rakstzīmju valsts iedalījuma kods

vai

ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods)

 

85.

Maksājumu biežums

MNTH = reizi mēnesī

QURT = reizi ceturksnī

MIAN = reizi pusgadā

YEAR = reizi gadā

 

86.

Aprēķina pamats

Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens “Actual”, piemēram, 30/360 vai Actual/365

 

87.

Sērija

Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 5 rakstzīmēm

 

88.

Versija

Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 5 rakstzīmēm

 

89.

Indeksa koeficients

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

 

90.

Laidiens

T = sadalīts

U = nedalīts

 

91.

Piesaistes punkts

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas kā decimāldaļa no 0 līdz 1.

Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

 

92.

Atsaistes punkts

Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas kā decimāldaļa no 0 līdz 1.

Decimālzīmi aiz komata neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

 

 

2.k iedaļa – līguma grozījumi

 

 

93.

Darbības veids

N = jauns

M = grozīts

E = kļūda

C = priekšlaicīga izbeigšana

R = korekcija

Z = sablīvēšana

V = vērtības atjaunināšana

P = pozīcijas komponents

 

94.

Līmenis

T = tirdzniecība

P = pozīcija

 


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


Top