EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0361

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/361 (2018. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 groza attiecībā uz piekļuvi darījumu reģistros glabātajiem datiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8335

OJ L 81, 22.3.2019, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/361/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/69


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/361

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 groza attiecībā uz piekļuvi darījumu reģistros glabātajiem datiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 81. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2365 (2) 32. panta 3. punktu ir grozīts Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkts, vairākas struktūras pievienojot to struktūru sarakstam, kurām darījumu reģistram ir jāsniedz informācija par atvasinātajiem instrumentiem, lai tās spētu pildīt savus pienākumus un pilnvaras. Tāpēc minētās struktūras būtu jāiekļauj arī Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 151/2013 (3) ar specifikācijām attiecībā uz sniedzamo informāciju un piekļuves līmeni informācijai par atvasinātajiem instrumentiem. Tādēļ ir svarīgi, lai darījumu reģistri varētu precīzi identificēt attiecīgos darījumu partnerus un darījumus. Piekļuvei, ko nodrošina darījumu reģistri, būtu jāietver piekļuve informācijai par atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēdzis darījumu partneris (neatkarīgi no tā, vai darījumu partneris ir cita uzņēmuma mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums), ar noteikumu, ka minētā piekļuve attiecas uz informāciju, kas vajadzīga, lai attiecīgā struktūra spētu pildīt savus pienākumus un pilnvaras.

(2)

Daudzām no Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītajām struktūrām ir vairāki un atšķirīgi pienākumi un pilnvaras. Lai izvairītos no tā, ka darījumu reģistriem ir pastāvīgi jāpārbauda, saskaņā ar kurām pilnvarām vai attiecībā uz kurām konkrētajām vajadzībām struktūra pieprasa piekļuvi, un tādējādi izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga radīšanas šiem darījumu reģistriem, ir lietderīgi ļaut darījumu reģistriem katrai struktūrai nodrošināt vienotu piekļuvi, kura būtu attiecināma uz katras struktūras pienākumiem un pilnvarām.

(3)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādīto struktūru piekļuve visai informācijai par atvasinātajiem instrumentiem, tostarp informācijai par atvasinātajiem instrumentiem, kurus darījumu reģistrs nav pieņēmis, un informācijai pēc to atvasināto instrumentu saskaņošanas procesa veikšanas, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 150/2013 (4) 19. pantā, ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu, ka šīs struktūras spēj pildīt savus pienākumus un pilnvaras.

(4)

Konkrētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītās struktūras ir atbildīgas par to, lai uzraudzītu sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei. Šo uzdevumu pienācīgai izpildei ir nepieciešams, lai minētajām struktūrām būtu piekļuve visplašākā spektra tirgus dalībniekiem, tirdzniecības vietām un visaptverošākajiem un sīkākajiem atvasināto instrumentu datiem, kas ir pieejami to atbildības jomā, kura – atkarībā no attiecīgās struktūras – var būt dalībvalsts, eurozona vai Savienība.

(5)

Ņemot vērā saiknes starp atvasinātajiem instrumentiem un monetāro politiku, Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekam, kā minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkta g) apakšpunktā, vajadzētu būt piekļuvei tādiem atvasināto instrumentu pozīcijas datiem, kas izteikti attiecīgā ECBS dalībnieka izdotajā valūtā. Pozīcijas datos būtu jāietver atvasināto instrumentu apkopotie dati pa kritērijiem, iekļaujot pamatā esošo aktīvu, produktu un termiņu atsevišķiem darījumu partneriem.

(6)

Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) ir daļa no Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas, un tām attiecībā uz finanšu stabilitāti un sistēmisko risku ir pilnvaras un pienākumi, kas ir ļoti līdzīgi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pilnvarām un pienākumiem. Tādēļ ir svarīgi, lai šīm iestādēm, tāpat kā EVTI, būtu pieejami visi atvasināto instrumentu darījumu dati.

(7)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (5) tika izveidots vienotais uzraudzības mehānisms (VUM). Tāpēc darījumu reģistram būtu jānodrošina, ka Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir piekļuve visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēdzis jebkāds darījumu partneris, kam vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros piemēro ECB uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013.

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (6) ir jāpiešķir efektīvi rīcības līdzekļi noregulējumu iestādēm, lai tās attiecībā uz direktīvas 1. panta 1. punktā uzskaitītajām struktūrām varētu novērst kaitīgu ietekmi. Tāpēc katrai noregulējuma iestādei vajadzētu būt piekļuvei minēto struktūru paziņotajiem atvasināto instrumentu darījumu datiem.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 (7) Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir atbildīga par vienotā noregulējuma mehānisma efektīvu un saskaņotu darbību, cita starpā sagatavojot noregulējuma plānus minētās regulas 2. pantā norādītajām struktūrām. Lai Vienotā noregulējuma valde varētu izstrādāt minētos noregulējuma plānus, darījumu reģistram būtu jāsniedz Valdei piekļuve atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēdzis jebkurš Regulas (ES) Nr. 806/2014 darbības jomā ietilpstošs darījumu partneris.

(10)

Lai dotu iespēju Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkta o) un p) apakšpunktā minētajām iestādēm īstenot savus pienākumus un pilnvaras, tām vajadzētu būt piekļuvei datiem, ko paziņojuši darījumu partneri, uz kuriem attiecas to pienākumi un pilnvaras.

(11)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI ir iesniegusi Komisijai.

(12)

Pirms šīs regulas pamatā esošā regulatīvo tehnisko standartu projekta iesniegšanas EVTI ir konsultējusies ar attiecīgajām iestādēm un ECBS dalībniekiem. EVTI ir arī veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus, kā arī lūgusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (8) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

(13)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 groza šādi:

i)

Deleģētās regulas (ES) Nr. 151/2013 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Piekļuve atvasināto instrumentu datiem atbilstīgi katras attiecīgās iestādes pienākumiem un pilnvarām

1.   Darījumu reģistrs nodrošina, ka atvasināto instrumentu darījumu dati, kas saskaņā ar šā panta 3.–17. punktu darīti pieejami Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītajām struktūrām, ietver šādu informāciju:

a)

saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 148/2013 (*1) pielikuma 1. un 2. tabulu sniegtie atvasināto instrumentu ziņojumi, tostarp nesenākais tirdzniecības stāvoklis tiem atvasinātajiem instrumentiem, kuriem nav iestājies termiņš vai par kuriem nav izveidoti ziņojumi ar darbības veidu “Kļūda”, “Priekšlaicīga izbeigšana” un “Pozīcijas komponents”, kā minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 148/2013 pielikuma 2. tabulas 93. laukā;

b)

attiecīgā informācija par atvasināto instrumentu ziņojumiem, kurus darījumu reģistrs noraidījis, tostarp jebkādi atvasināto instrumentu ziņojumi, kas noraidīti iepriekšējās darba dienas laikā, un iemesli to noraidīšanai;

c)

visu to paziņoto atvasināto instrumentu saskaņošanas statuss, attiecībā uz kuriem darījumu reģistrs ir veicis saskaņošanas procesu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 150/2013 19. pantu.

2.   Darījumu reģistrs struktūrām, kurām ir vairāki pienākumi vai pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktu, nodrošina vienotu piekļuves punktu atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem attiecas šie pienākumi un pilnvaras.

3.   Darījumu reģistrs sniedz EVTI piekļuvi visiem darījumu datiem par atvasinātajiem instrumentiem, lai EVTI varētu īstenot savas pilnvaras saskaņā ar tās pienākumiem un pilnvarām.

4.   Darījumu reģistrs nodrošina Eiropas Banku iestādei (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem.

5.   Darījumu reģistrs nodrošina Energoregulatoru sadarbības iestādei (ACER) piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, ja pamatā esošais aktīvs ir enerģija.

6.   Darījumu reģistrs iestādei, kas uzrauga tirdzniecības vietas, sniedz piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus izpilda minētajās tirdzniecības vietās.

7.   Darījumu reģistrs uzraudzības iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2004/25/EK 4. pantu, sniedz piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, ja pamatā esošais aktīvs ir vērtspapīrs, ko emitējis uzņēmums, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a)

uzņēmumam ļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū, kurš izveidots minētās iestādes dalībvalstī, un minētā uzņēmuma vērtspapīru pārņemšanas piedāvājumi ietilpst attiecīgās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās;

b)

uzņēmuma juridiskā adrese vai galvenais birojs atrodas minētās iestādes dalībvalstī, un minētā uzņēmuma vērtspapīru pārņemšanas piedāvājumi ietilpst minētās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās;

c)

uzņēmums ir piedāvātājs, kā definēts Direktīvas 2004/25/EK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, uzņēmumiem, kas norādīti a) vai b) apakšpunktā, un tā piedāvātā atlīdzība ietver vērtspapīrus.

8.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkta j) apakšpunktā minētajai iestādei nodrošina piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem attiecībā uz tirgiem, līgumiem, pamatā esošajiem aktīviem, etaloniem un darījumu partneriem, kas ietilpst minētās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās.

9.   Darījumu reģistrs ECBS dalībniekam, kura dalībvalsts valūta ir euro, sniedz piekļuvi:

a)

visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, ja atvasinātā instrumenta atsauces struktūra veic uzņēmējdarbību attiecīgā ECBS dalībnieka dalībvalstī vai dalībvalstī, kuras valūta ir euro un ietilpst dalībnieka darbības jomā saskaņā ar šā dalībnieka uzraudzības pienākumiem un pilnvarām, vai ja atsauces saistība ir attiecīgā ECBS dalībnieka dalībvalsts vai dalībvalsts, kuras valūta ir euro, valsts parāds;

b)

atvasināto instrumentu līgumu pozīcijas datiem euro valūtā.

10.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītajai iestādei, kura uzrauga sistēmiskos riskus finanšu stabilitātei un kuras dalībvalsts valūta ir euro, sniedz piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kas noslēgti tirdzniecības vietās vai ko noslēguši centrālie darījumu partneri un darījumu partneri, uz kuriem attiecas minētās iestādes pienākumi un pilnvaras, uzraugot sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei eurozonā.

11.   Darījumu reģistrs ECBS dalībniekam, kura dalībvalsts valūta nav euro, sniedz piekļuvi:

a)

visiem atvasināto instrumentu darījumu līmeņa datiem, ja atvasinātā instrumenta atsauces struktūra veic uzņēmējdarbību attiecīgā ECBS dalībnieka dalībvalstī un ietilpst dalībnieka darbības jomā saskaņā ar šā dalībnieka uzraudzības pienākumiem un pilnvarām, vai ja atsauces saistība ir attiecīgā ECBS dalībnieka dalībvalsts valsts parāds;

b)

atvasināto instrumentu pozīcijas datiem valūtā, ko emitējis attiecīgais ECBS dalībnieks.

12.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītajai iestādei, kura uzrauga sistēmiskos riskus finanšu stabilitātei un kuras dalībvalsts valūta nav euro, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kas noslēgti tirdzniecības vietās vai ko noslēguši darījumu partneri, uz kuriem attiecas minētās iestādes pienākumi un pilnvaras, uzraugot sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei dalībvalstī, kuras valūta nav euro.

13.   Darījumu reģistrs ECB, tai veicot savus uzdevumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, sniedz piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēdzis jebkurš darījumu partneris, kam vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros piemēro ECB uzraudzību saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (*2).

14.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkta o) un p) apakšpunktā norādītajai kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēguši visi darījumu partneri, kas ietilpst minētās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās.

15.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkta m) apakšpunktā norādītajai noregulējuma iestādei nodrošina piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēguši darījumu partneri, kas ietilpst minētās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās.

16.   Darījumu reģistrs VNV sniedz piekļuvi visiem atvasināto instrumentu darījumu datiem, kurus noslēguši darījumu partneri, kas ietilpst Regulas (ES) Nr. 806/2014 darbības jomā.

17.   Darījumu reģistrs vajadzības gadījumā iestādei, kas uzrauga centrālo darījumu partneri (CCP), un attiecīgajam Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekam, kas pārrauga attiecīgo CCP, sniedz piekļuvi visiem to atvasināto instrumentu darījumu datiem, kam tīrvērti veicis attiecīgais CCP.

(*1)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem (OV L 52, 23.2.2013., 1. lpp.)."

(*2)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).”"

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem (OV L 52, 23.2.2013., 33. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.).

(5)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top