EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/359 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/45


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/359

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 5. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Ir jāparedz noteikumi, kuros precizēta informācija, kas sniedzama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) darījumu reģistra reģistrēšanas vai reģistrācijas tvēruma paplašināšanas ietvaros.

(2)

Lai sasniegtu Regulas (ES) 2015/2365 mērķus un efektīvi nodrošinātu darījumu reģistra funkcijas, ir būtiski izveidot vispusīgu un stabilu regulējumu par darījumu reģistru reģistrāciju un reģistrācijas tvēruma paplašināšanu.

(3)

Regulas (ES) 2015/2365 vajadzībām noteikumi un standarti par darījumu reģistru reģistrāciju un reģistrācijas tvēruma paplašināšanu būtu jābalsta uz iepriekš pastāvošo infrastruktūru, darbības procesiem un formātiem, kuri ieviesti saistībā ar pārskatu sniegšanu darījumu reģistriem par atvasināto instrumentu līgumiem, lai pēc iespējas mazinātu tirgus dalībnieku papildu darbības izmaksas.

(4)

Pieredze, kas gūta, piemērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 (2), ir pierādījusi, ka normas par darījumu reģistru reģistrāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 ir stabils pamats, uz kā balstīt regulējumu par darījumu reģistru reģistrēšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365. Lai šo regulējumu vēl vairāk nostiprinātu, šajā regulā būtu jāņem vērā nozarē notiekošās pārmaiņas.

(5)

Jebkuram darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumam būtu jāietver informācija par tā iekšējās kontroles struktūru un tā pārvaldības struktūru neatkarību, lai EVTI varētu novērtēt, vai uzņēmuma pārvaldības struktūra nodrošina darījumu reģistra neatkarību un vai šī struktūra un tās ziņojumu sniegšanas procedūras ir pietiekamas, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas attiecībā uz darījumu reģistriem noteiktas Regulā (ES) 2015/2365. Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj detalizēta informācija par attiecīgajiem iekšējās kontroles mehānismiem un struktūrām, iekšējās revīzijas funkciju, kā arī revīzijas darba plānu, lai dotu EVTI iespēju novērtēt to, kā šie faktori veicina darījumu reģistra darbības efektivitāti.

(6)

Lai gan darījumu reģistri, kas darbojas filiāles statusā, netiek uzskatīti par atsevišķām juridiskām personām, būtu jāsniedz atsevišķa informācija par filiālēm, lai EVTI varētu konstatēt filiāļu pozīciju darījumu reģistra organizācijas struktūrā, novērtēt filiāļu augstākās vadības atbilstību un piemērotību pienākumu veikšanai un novērtēt, vai kontroles mehānismi, atbilstības nodrošināšanas un citas funkcijas ir pietiekami stabilas, lai iedarbīgā veidā apzinātu, novērtētu un pārvaldītu filiāļu risku.

(7)

Lai dotu EVTI iespēju novērtēt darījumu reģistra potenciālo valdes/padomes locekļu un augstākās vadības pārstāvju reputāciju, pieredzi un prasmes, darījumu reģistram, iesniedzot pieteikumu, būtu jāsniedz attiecīga informācija par šīm personām, piemēram, biogrāfija, ziņas par sodāmību, pašapliecinājumi par nevainojamu reputāciju un apliecinājumi par potenciāliem interešu konfliktiem.

(8)

Jebkuram reģistrācijas pieteikumam būtu jāietver informācija, kas parāda, ka pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir nepieciešamie finansiālie resursi pastāvīgai darījumu reģistra funkciju veikšanai un iedarbīgi darbības nepārtrauktības nodrošināšanas mehānismi.

(9)

Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka darījumu reģistram ir pienākums pārbaudīt saskaņā ar tās 4. pantu iesniegto datu pilnīgumu un patiesumu. Lai varētu veikt darījumu reģistra reģistrēšanu vai tā reģistrācijas tvēruma paplašināšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, darījumu reģistram būtu jāpierāda, ka tas ir izveidojis sistēmas un procedūras, kuras nodrošina tā spēju pārbaudīt par vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) sniegto ziņu pilnīgumu un patiesumu.

(10)

Kopīgu resursu izmantošana darījumu reģistra ietvaros starp pakalpojumiem, kas saistīti ar pārskatu sniegšanu par VFD, no vienas puses, un papildpakalpojumiem vai pakalpojumiem, kuri saistīti ar pārskatu sniegšanu par atvasinātajiem instrumentiem, no otras puses, var izraisīt operacionālo risku kaitīgu ietekmi uz citiem pakalpojumiem. Lai arī datu pārbaudīšanai, saskaņošanai, apstrādei un uzskaitei varētu būt nepieciešama iedarbīga operacionāla nošķiršana, lai novērstu šādu risku izplatīšanos, tāda prakse kā, piemēram, sistēmu kopīga saskarne, kopīgs iestādēm paredzēto datu piekļuves punkts vai tā paša personāla izmantošana pārdošanas, atbilstības nodrošināšanas vai klientu pakalpojumu palīdzības dienesta jomā, varētu būt mazāk pakļauta šādai kaitīgai ietekmei, un līdz ar to tām nebūtu katrā ziņā nepieciešama šāda operacionāla nošķiršana. Tādēļ darījumu reģistram būtu jāievieš atbilstoša līmeņa operacionāls nošķīrums starp resursiem, sistēmām vai procedūrām, kuri tiek izmantoti dažādos komercdarbības virzienos, tai skaitā tad, ja šie komercdarbības virzieni aptver tādu pakalpojumu sniegšanu, kuriem piemērojami citi Savienības vai trešo valstu tiesību akti, un būtu jānodrošina, ka darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā vai pieteikumā par reģistrācijas tvēruma paplašināšanu, tiek sniegta EVTI adresēta, detalizēta un skaidra informācija par papildpakalpojumiem vai citiem komercdarbības virzieniem, kurus darījumu reģistrs sniedz/uztur papildus savai pamatdarbībai – darījumu reģistra pakalpojumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365.

(11)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) 2015/2365 mērķu ievērošanu, būtiska ir darījumu reģistra informācijas tehnoloģiju sistēmu stabilitāte, izturētspēja un aizsardzība. Atbilstoši tam darījumu reģistram būtu jāsniedz vispusīga un detalizēta informācija par šīm sistēmām, lai dotu EVTI iespēju novērtēt savu informācijas tehnoloģiju sistēmu stabilitāti un izturētspēju. Ja darījumu reģistra funkciju veikšana ir uzticēta ārpakalpojumus sniedzošai trešai personai koncerna mērogā vai personai ārpus koncerna, darījumu reģistram būtu jāsniedz detalizēta informācija par attiecīgajiem ārpakalpojumu mehānismiem, lai dotu iespēju novērtēt atbilstību reģistrācijas nosacījumiem, tai skaitā informācija par pakalpojumu līmeņa līgumiem, attiecīgiem rādītājiem un par to, kā faktiski notiek šo rādītāju uzraudzīšana. Visbeidzot, darījumu reģistram būtu jāsniedz informācija par mehānismiem, t. sk. kontroles mehānismiem, kurus tas ievieš, lai iedarbīgi pārvaldītu potenciālus kiberriskus un lai tā uzturētos datus aizsargātu no kiberuzbrukumiem.

(12)

Dažādu veidu lietotāji var ziņot par datiem, kurus uztur darījumu reģistrs, piekļūt tiem vai grozīt tos. Darījumu reģistram būtu skaidri jānosaka dažādo lietotāju veidu iezīmes, kā arī tiesības un pienākumi, un šīs ziņas būtu jāsniedz darījumu reģistra reģistrācijas pieteikuma ietvaros. Darījumu reģistra sniegtajā informācijā būtu arī skaidri jānorāda dažādās pieejamās piekļuves kategorijas. Lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, tomēr vienlaikus arī to pieejamību trešām personām, darījumu reģistram būtu jāsniedz informācija par to, kā tas nodrošina, ka trešām personām tiek darīti pieejami vienīgi tādi dati, attiecībā uz kuriem attiecīgais darījumu partneris ir devis savu tieši formulētu, atsaucamu un labprātīgu piekrišanu. Visbeidzot, darījumu reģistra pieteikumā būtu jāsniedz informācija par kanāliem un mehānismiem, kas tiek izmantoti informācijas par tā piekļuves noteikumiem publiskošanai, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu lietotāji var pieņemt informētu lēmumu.

(13)

Maksas saistībā ar darījumu reģistru sniegtajiem pakalpojumiem ir būtiska informācija, lai tirgus dalībnieki varētu izdarīt informētu izvēli, un tādēļ informācija par tām būtu jāiekļauj darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā.

(14)

Ņemot vērā, ka tirgus dalībnieki un iestādes paļaujas uz darījumu reģistru uzturētajiem datiem, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu skaidri jāizklāsta stingri un iedarbīgi mehānismi darbībai un reģistrācijas datu uzskaitei. Lai pierādītu to, kā tiek nodrošināta darījumu reģistra uzturēto datu konfidencialitāte un aizsardzība, kā arī lai dotu iespēju šos datus izsekot, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj speciāla atsauce uz ziņojumu žurnāla uzbūvi.

(15)

Lai sasniegtu Regulas (ES) 2015/2365 mērķus attiecībā uz VFD pārredzamību, darījumu reģistram būtu jāpierāda, ka tas piemēro procedūru par Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/357 (3) paredzētās piekļuves noteikumiem un nosacījumiem, ka tiek nodrošināta iestādēm sniegto datu integritāte un ka tas spēj nodrošināt piekļuvi šiem datiem saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kas iekļautas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/358 (4).

(16)

Lai segtu EVTI nepieciešamos izdevumus saistībā ar darījumu reģistra reģistrēšanu vai reģistrācijas tvēruma paplašināšanu, ir būtiski nodrošināt, ka darījumu reģistrs pieteikuma brīdī faktiski samaksā reģistrācijas maksas.

(17)

Būtu jāievieš vienkāršota pieteikuma procedūra reģistrācijas tvēruma paplašināšanai, lai darījumu reģistriem, kas jau reģistrēti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, dotu iespēju panākt reģistrācijas tvēruma paplašināšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365. Lai izvairītos no prasību dubultošanās, informācijai, kas darījumu reģistram jāsniedz saistībā ar reģistrācijas tvēruma paplašināšanu, būtu jāietver detalizēta informācija par pielāgojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tās atbilstību Regulas (ES) 2015/2365 prasībām.

(18)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulas (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (5), 10. pantā.

(19)

EVTI ir rīkojusi regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un prasījusi atzinumu Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vērtspapīru finansēšanas darījumu apzināšana, juridiskais statuss un veidi

1.   Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punkta a) apakšpunkta vajadzībām darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese Savienībā;

b)

izraksts no attiecīgā uzņēmumu vai tiesas reģistra vai cita veida apstiprināti pierādījumi par dibināšanas vietu un pieteikuma iesniedzēja komercdarbības jomu, kas ir derīgi pieteikuma iesniegšanas dienā;

c)

informācija par vērtspapīru finansēšanas darījumu veidiem, attiecībā uz kuriem pieteikuma iesniedzējs vēlas reģistrēties;

d)

informācija par to, vai pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts vai saņēmis darbības atļauju no tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā tas veic uzņēmējdarbību [ir nodibināts], un attiecīgās iestādes nosaukums un atļaujas vai reģistrācijas atsauces numurs;

e)

statūti un attiecīgā gadījumā citi dibināšanas dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs sniegs darījumu reģistra pakalpojumus;

f)

tās sanāksmes protokols, kurā pieteikuma iesniedzēja valde/padome apstiprinājusi pieteikumu;

g)

to personu uzvārdi un kontaktinformācija, kas atbild par atbilstību, vai jebkuru citu tādu darbinieku uzvārdi un kontaktinformācija, kas iesaistīti pieteikuma iesniedzēja atbilstības novērtējumā;

h)

darbības programma, kas ietver arī norādes par galvenās komercdarbības norises vietu;

i)

meitassabiedrību identitāte un attiecīgā gadījumā koncerna (grupas) struktūra;

j)

jebkurš pakalpojums, izņemot darījumu reģistra darbību, ko pieteikuma iesniedzējs sniedz vai plāno sniegt;

k)

informācija par jebkuru juridisku, administratīvu, arbitrāžas vai jebkuru citu tiesvedību neatkarīgi no tās veida, kurā pieteikuma iesniedzējs ir iesaistīts, jo īpaši attiecībā uz nodokļu un maksātnespējas lietām, kas var smagi skart tā reputāciju vai finanšu situāciju, vai jebkura informācija par pabeigtu procedūru, kas joprojām varētu būtiski ietekmēt darījumu reģistra izmaksas.

2.   Pēc EVTI pieprasījuma pieteikuma iesniedzēji arī sniedz papildu informāciju reģistrācijas pieteikuma izskatīšanas laikā, ja šāda informācija ir nepieciešama, lai novērtētu pieteikuma iesniedzēju spēju ievērot prasības, kas minētas Regulas (ES) 2015/2365 III nodaļā, un lai ļautu EVTI pienācīgi interpretēt un analizēt iesniedzamos vai jau iesniegtos dokumentus.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka šīs regulas prasība tam nav piemērojama, tas skaidri to norāda savā pieteikumā un sniedz paskaidrojumu, kāpēc šāda prasība uz to neattiecas.

2. pants

Politikas nostādnes un procedūras

Ja pieteikuma ietvaros tiek sniegta informācija par politikām un procedūrām, pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka pieteikums ietver šādas ziņas:

a)

norāde par to, ka valde/padome apstiprina politikas, ka augstākā vadība apstiprina procedūras un ka augstākā vadība ir atbildīga par politiku un procedūru īstenošanu un uzturēšanu;

b)

apraksts par to, kā tiek organizēta pieteikuma iesniedzēja darbinieku informēšana par politikām un procedūrām, kā ikdienā tiek nodrošināta un uzraudzīta atbilstība politikām, un par personu vai personām, kas atbildīgas par šādas atbilstības nodrošināšanu;

c)

dokumentācija, kas liecina par to, ka darbinieki un specializētais personāls ir informēti par šīm politikām un procedūrām;

d)

apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem gadījumā, kad ir pārkāpta politika un procedūras;

e)

norāde par ziņošanas procedūru EVTI par jebkuriem būtiskiem politiku vai procedūru pārkāpumiem, kuri var radīt situāciju, kad tiek pārkāpti sākotnējās reģistrācijas nosacījumi.

3. pants

Darījumu reģistra īpašumtiesības

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver:

a)

to personu uzvārdu vai struktūru nosaukumu sarakstu, kam tieši vai netieši pieder 5 % vai vairāk no pieteikuma iesniedzēja kapitāla vai balsstiesībām vai kuru daļas ļauj ievērojami ietekmēt pieteikuma iesniedzēja vadību;

b)

visu to uzņēmumu sarakstu, kuros personai, kas minēta a) apakšpunktā, pieder 5 % vai vairāk no pamatkapitāla vai balsstiesībām vai kuru pārvaldību tā var būtiski ietekmēt.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējam ir mātessabiedrība, tas:

a)

noskaidro šīs mātessabiedrības juridisko adresi;

b)

norāda, vai mātessabiedrība ir saņēmusi atļauju vai ir reģistrēta un pakļauta uzraudzībai, un, ja tas tā ir, norāda visus atsauces numurus un atbildīgās uzraudzības iestādes nosaukumu.

4. pants

Īpašumtiesību struktūrshēma

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver shēmu, kas parāda īpašumtiesību saikni starp mātessabiedrību, meitassabiedrībām un asociētām sabiedrībām vai filiālēm.

2.   Uzņēmumiem, kas minēti 1. punktā paredzētajā shēmā, norāda pilnu nosaukumu, juridisko statusu (formu) un juridisko adresi.

5. pants

Organizācijas struktūrshēma

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver organizatorisko struktūrshēmu, kurā precīzi norādīta pieteikuma iesniedzēja organizatoriskā struktūra, ietverot arī papildpakalpojumus.

2.   Šī struktūrshēma satur informāciju par to personu identitāti, kuras atbildīgas par jebkurām nozīmīgām funkcijām, tostarp augstākās vadības un to personu identitāti, kas vada filiāļu darbību.

6. pants

Korporatīvā pārvaldība

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver informāciju par pieteikuma iesniedzēja iekšējās uzņēmuma pārvaldības politiku un procedūrām un pilnvarojumiem, kas regulē darbību, ko veic tā augstākā vadība, tostarp padomes locekļi, kas nav augstākās vadības pārstāvji, un komitejas, ja tādas ir izveidotas.

2.   Minētā informācija ietver aprakstu par augstākās vadības un valdes/padomes locekļu atlases procesu, iecelšanu amatā, izpildes novērtējumu un atcelšanu.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs ievēro kādu atzītu korporatīvās pārvaldības rīcības kodeksu, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā norāda šo kodeksu un sniedz paskaidrojumu par jebkuru situāciju, kad pieteikuma iesniedzējs nerīkojas saskaņā ar šo kodeksu.

7. pants

Iekšējā kontrole

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver detalizētu informāciju par pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā informāciju par tā atbilstības nodrošināšanas funkciju, risku novērtēšanu, iekšējās kontroles mehānismiem un tā iekšējās revīzijas funkcijas darbības kārtību.

2.   Šā panta 1. punktā minētā detalizētā informācija ietver:

a)

pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles politikas un attiecīgas procedūras saistībā ar to konsekventu un iedarbīgu īstenošanu;

b)

politikas, procedūras un rokasgrāmatas par pieteikuma iesniedzēja sistēmu piemērotības un iedarbīguma uzraudzīšanu un izvērtēšanu;

c)

politikas, procedūras un rokasgrāmatas par pieteikuma iesniedzēja informācijas apstrādes sistēmu kontroli un aizsardzības pasākumiem;

d)

norādes par iekšējām struktūrām, kas atbildīgas par nozīmīgu iekšējās kontroles konstatējumu izvērtēšanu.

3.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums satur šādu informāciju attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja iekšējās revīzijas darbību:

a)

iekšējās revīzijas komitejas sastāvs, kompetences un atbildības jomas;

b)

tā iekšējās revīzijas funkcijas nolikums, metodika, standarti un procedūras;

c)

skaidrojumu par to, kā tiek izstrādāts un piemērots iekšējās revīzijas nolikums, metodika un procedūras, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja darbību būtību un apmēru, to sarežģītību un riskus;

d)

darba plāns trim gadiem pēc pieteikuma datuma, kurā runa ir par pieteikuma iesniedzēja darbības būtību un apmēru, sarežģītību un riskiem.

8. pants

Atbilstība regulatīvajiem noteikumiem

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja politiku un procedūrām, kas nodrošina atbilstību Regulai (ES) 2015/2365:

a)

darbības aprakstu attiecībā uz personām, kas ir atbildīgas par atbilstību, un pārējo personālu, kas ir iesaistīts atbilstības novērtējumos, tostarp saistībā ar to, kā tiks nodrošināta atbilstības funkciju neatkarība no pārējās komercdarbības;

b)

iekšējo politiku un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējs, ieskaitot vadītājus un darbiniekus, atbilst visiem Regulas (ES) 2015/2365 noteikumiem, tostarp aprakstam par valdes/padomes un augstākā līmeņa vadības uzdevumiem;

c)

ja iespējams, visjaunāko iekšējo ziņojumu, ko sagatavojušas personas, kas atbildīgas par atbilstību, vai jebkurš cits personāla pārstāvis, kas iesaistīts pieteikuma iesniedzēja atbilstības novērtēšanā.

9. pants

Augstākā vadība un valdes/padomes locekļi

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju attiecībā uz katru augstākās vadības pārstāvi un katru valdes/padomes locekli:

a)

biogrāfijas kopiju;

b)

detalizētu informāciju par zināšanām un pieredzi IT vadības, darbības un attīstības jomā;

c)

precīzu informāciju par jebkuru kriminālu sodāmību saistībā ar finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos, konkrētāk, oficiālas izziņas veidā, ja dalībvalsts tādu izsniedz;

d)

pašapliecinājumu par labu reputāciju saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu, kurā katrs augstākās vadības pārstāvis un valdes/padomes loceklis apliecina, vai:

i)

viņš ir atzīts par vainīgu kādā noziedzīgā nodarījumā saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

ii)

attiecībā uz viņu ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums jebkādā regulatīvās iestādes vai valdības iestādes vai aģentūras uzsāktā disciplinārlietas procedūrā vai pret viņu ir ierosināta šāda procedūra, kas nav pabeigta;

iii)

attiecībā uz viņu ir pieņemts nelabvēlīgs tiesas konstatējums civillietas tiesvedībā saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai par profesionālās ētikas pārkāpumiem vai krāpšanu uzņēmējdarbības pārvaldībā;

iv)

viņš ir bijis tāda uzņēmuma valdes/padomes loceklis vai augstākās vadības pārstāvis, kura reģistrāciju vai atļauju ir anulējusi regulatīvā iestāde;

v)

viņam tikušas atteiktas tiesības veikt darbības, kam nepieciešama regulatīvās iestādes apstiprināta reģistrācija vai atļauja;

vi)

viņš bijis tāda uzņēmuma valdes vai augstākās vadības loceklis, kurš kļuvis maksātnespējīgs vai bankrotējis tad, kad attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar uzņēmumu, vai gada laikā pēc tam, kad attiecīgā persona pārstājusi būt saistīta ar uzņēmumu;

vii)

viņš bijis tāda uzņēmuma valdes/padomes loceklis vai augstākās vadības pārstāvis, uz kuru attiecies nelabvēlīgs regulatīvās iestādes lēmums vai tās uzlikts sods;

viii)

uz viņu attiecies valsts pārvaldes, regulatīvās iestādes vai profesionālas struktūras uzlikts naudas sods, kāda no tām šo personu uz laiku atcēlusi no amata, atstādinājusi vai citādi sodījusi saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos vai saistībā ar finanšu vai datu sniegšanas pakalpojumiem;

ix)

viņš ir ticis atstādināts no direktora amata, atstādināts no darbības jebkurā vadītāja amatā, atlaists no algota darbinieka amata vai cita amata uzņēmumā saistībā ar amatpārkāpumiem un nelikumībām;

e)

deklarāciju par visiem iespējamiem interešu konfliktiem, kas var būt augstākajai vadībai un valdes/padomes locekļiem, veicot savus pienākumus, un kā šie konflikti ir pārvaldīti.

10. pants

Personāla komplektēšanas politika un procedūras

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

a)

atlīdzības politika attiecībā uz augstāko vadību, valdes/padomes locekļiem un personālu, kas veic pieteikuma iesniedzēja riska pārvaldības un kontroles funkcijas;

b)

to pasākumu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs ieviesis, lai mazinātu risku, kas saistīts ar pārmērīgu paļaušanos uz atsevišķiem darbiniekiem.

11. pants

Piemērotība un godprātība

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja darbiniekiem:

a)

vispārīgu darījumu reģistra tieši nodarbinātā personāla sarakstu, tostarp darbinieku funkcijas un kvalifikāciju atbilstoši uzdevumiem;

b)

konkrētu aprakstu par informācijas tehnoloģiju jomas personālu, kas tiek nodarbināts darījumu reģistra pakalpojumu sniegšanā, kā arī par katra darbinieka funkcijām un kvalifikāciju;

c)

aprakstu par ikviena iekšējās revīzijas, iekšējās kontroles, atbilstības nodrošināšanas un risku novērtēšanas jomā strādājošās personas funkcijām un kvalifikāciju;

d)

īpašo personāla pārstāvju un to personāla pārstāvju, kuri darbojas saskaņā ar ārpakalpojumu vienošanos, identitāti;

e)

ziņas par apmācību attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja politikām un procedūrām, kā arī darījumu reģistra komercdarbību, tai skaitā pārbaudes vai citāds formāls novērtējums, kas nepieciešams attiecībā uz personālu saistībā ar darījumu reģistra darbības veikšanu.

Šā punkta b) apakšpunktā minētais apraksts ietver rakstveida pierādījumus par augstākās izglītības diplomiem un pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā attiecībā uz vismaz vienu vadošu darbinieku, kas atbildīgs par IT lietām.

12. pants

Finanšu pārskati un komercdarbības plāni

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu finanšu un komercdarbības informāciju par pieteikuma iesniedzēju:

a)

pilnīgi finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 (6) 3. pantu;

b)

ja uz pieteikuma iesniedzēja finanšu pārskatiem attiecas obligātā revīzija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK (7) 2. panta 1. punkta izpratnē, tad finanšu pārskatos iekļauj revīzijas ziņojumu par gada un konsolidētajiem finanšu pārskatiem;

c)

ja pieteikuma iesniedzējam ir veikta revīzija, ārējā revidenta uzvārds un valsts reģistrācijas numurs;

2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver finanšu komercdarbības plānu, kurā aplūkoti dažādi komercdarbības scenāriji attiecībā uz darījumu reģistra pakalpojumiem vismaz trīs gadus ilgā atsauces posmā, tai skaitā šādu papildu informāciju:

a)

sagaidāmā pārskatu sniegšanas aktivitātes pakāpe darījumu skaita izteiksmē;

b)

attiecīgās nemainīgās un mainīgās izmaksas, kas saistībā ar darījumu reģistra pakalpojumu sniegšanu apzinātas saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365;

c)

vismaz 20 % liela pozitīva un negatīva novirze no konstatētā darbības pamatscenārija.

3.   Ja iepriekšējo gadu finanšu informācija, kas minēta 1. punktā, nav pieejama, tad darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ietver šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēju:

a)

standartveida paziņojumu, kas apliecina pienācīgus resursus un sagaidāmo komercdarbības stāvokli sešus mēnešus pēc reģistrācijas piešķiršanas;

b)

pagaidu finanšu pārskatu, ja finanšu pārskats par attiecīgo laikposmu vēl nav pieejams;

c)

finanšu stāvokļa pārskatu, piemēram, bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla un naudas plūsmas izmaiņas un piezīmes, kas ietver kopsavilkumu par grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

4.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver revidētos gada finanšu pārskatus par mātessabiedrību par trim finanšu gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

5.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir arī šāda finanšu informācija par pieteikuma iesniedzēju:

a)

norāde par turpmākiem plāniem attiecībā uz meitassabiedrībām un to atrašanās vietu;

b)

apraksts par komercdarbības veidiem, kurus pieteikuma iesniedzējs plāno veikt, norādot visu meitassabiedrību vai filiāļu darbību.

13. pants

Interešu konfliktu pārvaldība

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir šāda informācija par interešu konfliktu pārvaldības politiku un procedūrām, ko ieviesis pieteikuma iesniedzējs:

a)

politika un procedūras attiecībā uz interešu konfliktu konstatēšanu, pārvaldību un informācijas atklāšanu par tiem un apraksts par procesu, ko izmanto, lai nodrošinātu, ka attiecīgās personas ir informētas par politiku un procedūrām;

b)

jebkuri citi pasākumi un kontrole, lai nodrošinātu a) apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību.

14. pants

Konfidencialitāte

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver iekšējās politikas, procedūras un mehānismus, kas novērš jebkādu informācijas, kas tiek uzturēta potenciālajā darījumu reģistrā, izmantošanu:

a)

nelikumīgiem mērķiem;

b)

konfidenciālas informācijas izpaušanai;

c)

ja nav atļauta informācijas izmantošana komerciālos nolūkos.

2.   Iekšējās politikas, procedūras un mehānismi ietver iekšējās procedūras par personāla pielaidi saistībā ar paroļu izmantošanu piekļuvei datiem, kurās norādīts personāla darbību nolūks, aplūkojamo datu diapazons un datu izmantošanas ierobežojumi, kā arī detalizēta informācija par ieviestajiem mehānismiem, t. sk. kontroles mehānismiem, kas paredzēti potenciālo kiberrisku iedarbīgai pārvaldīšanai un uzturēto datu aizsargāšanai no kiberuzbrukumiem.

3.   Pieteikuma iesniedzēji sniedz EVTI informāciju par procesiem, kas paredzēti, lai uzturētu žurnālu, kurā identificē ikvienu darbinieku, kas piekļūst datiem, aplūkoto datu raksturu un piekļuves nolūku.

15. pants

Interešu konfliktu uzskaitījums un mazināšana

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver atjauninātu uzskaitījumu par pieteikuma iesniegšanas laikā spēkā esošiem būtiskiem interešu konfliktiem saistībā ar jebkuriem papildu vai citiem saistītiem pakalpojumiem, ko sniedz pieteikuma iesniedzējs, un aprakstu, kā tie tiek pārvaldīti.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs ietilpst koncernā, uzskaitījumā ietver visus būtiskos interešu konfliktus, kas izriet no citiem koncerna (grupas) uzņēmumiem, un to, kā šie konflikti tiek pārvaldīti.

16. pants

Informācijas tehnoloģiju resursi un ārpakalpojumi

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju saistībā ar informācijas tehnoloģiju resursiem:

a)

detalizēts apraksts par informācijas tehnoloģiju sistēmu, tai skaitā attiecīgas prasības attiecībā uz komercdarbību, funkciju un tehniskās specifikācijas, sistēmas arhitektūras un tehniskais plānojums, datu modelis un datu plūsmas, kā arī darbības un administratīvās procedūras un rokasgrāmatas;

b)

lietotājiem paredzētas ierīces, ko pieteikuma iesniedzējs izstrādājis nolūkā sniegt pakalpojumus attiecīgajiem lietotājiem, tostarp lietotāja rokasgrāmata un iekšējo procedūru apraksta kopijas;

c)

ieguldījumu un atjaunošanas politikas attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja informācijas tehnoloģiju resursiem;

d)

vienošanās par ārpakalpojumiem, ko noslēdzis pieteikuma iesniedzējs, tai skaitā:

i)

detalizēts sniedzamo pakalpojumu apraksts, tai skaitā izmērāms šo pakalpojumu tvērums, darbību detalizācija, kā arī nosacījumi, ar kuriem šīs darbības tiek veiktas, un to laika grafiks;

ii)

pakalpojumu līmeņa līgumi ar skaidri izklāstītām funkcijām un atbildības jomām, rādītājiem un mērķiem attiecībā uz ikvienu darījumu reģistra galveno prasību saistībā ar ārpakalpojumiem, metodēm, kas izmantotas, lai uzraudzītu ārpakalpojumos nodoto funkciju pakalpojumu līmeni, un pasākumus vai darbības, kas veicami gadījumā, ja netiek sasniegti pakalpojumu līmeņa mērķi;

iii)

šādus mehānismus reglamentējošo līgumu kopijas.

17. pants

Palīgpakalpojumi

Ja pieteikuma iesniedzējs vai cits uzņēmums tā koncerna ietvaros, vai uzņēmums, ar kuru pieteikuma iesniedzējam ir līgums attiecībā uz tirdzniecību vai pēctirdzniecības pakalpojumiem, piedāvā vai plāno piedāvāt papildpakalpojumus, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju:

a)

aprakstu par papildpakalpojumiem, ko veic pieteikuma iesniedzējs vai cits tā paša koncerna uzņēmums, un aprakstu par jebkuru līgumu, kas darījumu reģistram varētu būt ar uzņēmumiem, kuri piedāvā tirdzniecības, pēctirdzniecības vai citus ar to saistītus pakalpojumus, kā arī tādu nolīgumu kopijas;

b)

procedūras un politikas, kas nepieciešamā pakāpē nodrošina pieteikuma iesniedzēja sniegto, Regulā (ES) 2015/2365 minēto darījumu reģistra pakalpojumu operacionālu nodalīšanu no citiem komercdarbības virzieniem, tostarp tiem komercdarbības virzieniem, kas ietver pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Savienības vai trešās valsts tiesību aktiem neatkarīgi no tā, vai šo atsevišķo komercdarbības virzienu vada darījumu reģistrs, komercsabiedrība, kas pieder tā mātessabiedrībai vai cita komercsabiedrība, ar kuru tam ir līgums saistībā ar tirdzniecības vai pēctirdzniecības ķēdi vai komercdarbības virzienu.

18. pants

Piekļuves noteikumu pārredzamība

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

a)

politikas un procedūras, saskaņā ar kurām dažādu veidu lietotāji ziņo par un piekļūst datiem darījumu reģistrā, tai skaitā jebkuru procesu, kurā attiecīgajam lietotājam varētu būt nepieciešams piekļūt, aplūkot vai grozīt darījumu reģistrā uzturēto informāciju;

b)

to noteikumu kopijas, kuros izklāstītas dažādu veidu lietotāju tiesības un pienākumi saistībā ar darījumu reģistrā uzturēto informāciju;

c)

aprakstu par dažādiem piekļuves līmeņiem, kas pieejami lietotājiem;

d)

piekļuves politikas un procedūras, saskaņā ar kurām citi pakalpojumu sniedzēji var izmantot nediskriminējošu piekļuvi informācijai, ko uztur darījumu reģistrs, ja attiecīgie darījuma partneri labprātīgi devuši atsaucamu rakstveida piekrišanu;

e)

apraksts par kanāliem un mehānismiem, kurus darījumu reģistrs izmanto, lai publiskotu informācija par piekļuvi šim darījumu reģistram.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, konkretizē attiecībā uz šādiem lietotāju veidiem:

a)

iekšējie lietotāji;

b)

pārskatu sniedzoši darījumu partneri;

c)

pārskatus iesniedzošas struktūras;

d)

juridiskas personas, kas atbildīgas par pārskatu sniegšanu;

e)

darījumu partneri, kas nesniedz pārskatus;

f)

trešās personas, kas nesniedz pārskatus;

g)

juridiskās personas, kas minētas Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā;

h)

attiecīgā gadījumā cita veida lietotājs.

19. pants

Datu pilnīguma un patiesīguma pārbaude

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

a)

procedūras par to lietotāju identitātes autentiskuma pārbaudi, kuri izmanto piekļuvi darījumu reģistram saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 1. pantu;

b)

procedūras par to, kā verificē ISO 20022 metodikai atbilstošas XML formāta veidnes izmantošanu saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 1. pantu;

c)

procedūras par to, kā verificē pilnvarojumu un IT pielaidi juridiskai personai, kas sniedz pārskatu sniedzošā darījuma partnera uzdevumā saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 1. pantu;

d)

procedūras par to, kā verificē to, ka pastāvīgi tiek uzturēta par VFD sniegto ziņu loģiskā secība saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 1. pantu;

e)

procedūras par to, kā verificē saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 1. pantu par VFD sniegto ziņu pilnīgumu un pareizumu;

f)

procedūras par datu saskaņošanu starp darījumu reģistriem, ja darījumu partneri sniedz pārskatus dažādiem darījumu reģistriem saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 2. pantu;

g)

procedūras par atsauksmju sniegšanu VFD darījumu partneriem vai trešām personām, kuras sniedz pārskatus to uzdevumā, par verifikāciju, kas veikta saskaņā ar a)–e) apakšpunktu, un f) apakšpunktā minētā saskaņošanas procesa iznākumu saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 3. pantu.

20. pants

Cenu politikas pārredzamība

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver aprakstu par šādiem jautājumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju:

a)

cenu noteikšanas politika, tai skaitā spēkā esošās atlaides, un nosacījumi, ar kādiem var piemērot šādus samazinājumus;

b)

maksu struktūra attiecībā uz jebkuru darījumu reģistra pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu, tostarp darījumu reģistra pakalpojumu un papildpakalpojumu paredzamās izmaksas, līdztekus sīkākai informācijai par metodēm, ko izmanto, lai ņemtu vērā atsevišķas izmaksas, kas pieteikuma iesniedzējam var rasties, sniedzot darījumu reģistra pakalpojumus un papildpakalpojumus;

c)

metodes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu informācijas pieejamību visu veidu lietotājiem, tai skaitā kopija par maksu struktūru, kurā darījumu reģistra pakalpojumi ir atsaistīti no papildpakalpojumiem.

21. pants

Operacionālais risks

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver:

a)

detalizētu aprakstu par pieejamajiem resursiem un procedūrām, kas paredzētas, lai noteiktu un mazinātu operacionālo risku un jebkuru citu būtisku risku, kam pieteikuma iesniedzējs ir pakļauts, tostarp jebkuru attiecīgu politiku, metodikas, iekšējo procedūru aprakstu un rokasgrāmatu kopijas;

b)

neto likvīdo aktīvu aprakstu, kurus finansē no pašu kapitāla, lai segtu iespējamus vispārīgus komercdarbības zaudējumus nolūkā turpināt sniegt pakalpojumus, un novērtējumu par finanšu resursu pietiekamību, lai segtu darbības izbeigšanas vai svarīgāko operāciju un pakalpojumu reorganizācijas izmaksas vismaz sešu mēnešu posmā;

c)

pieteikuma iesniedzēja darbības nepārtrauktības plānu un tā atjaunināšanas politiku, tai skaitā:

i)

visus komercdarbības procesus, resursus, eskalācijas procedūras un saistītās sistēmas, kas ir kritiski nozīmīgas darījumu reģistra pieteikuma iesniedzēja pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp visus attiecīgos ārpakalpojumus un darījumu reģistra stratēģiju, politiku un mērķus šo procesu nepārtrauktības sasniegšanai;

ii)

spēkā esošos noteikumus, par kuriem panākta vienošanās ar citiem finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, tostarp citiem darījumu reģistriem;

iii)

noteikumus minimālā pakalpojuma apjoma nodrošināšanai attiecībā uz būtiskākajām funkcijām un šo procesu pilnīgai pabeigšanai paredzamo laiku;

iv)

maksimāli pieļaujamo komercdarbības procesu un sistēmu atjaunošanas laiku, ņemot vērā darījumu reģistru ziņošanas termiņu, kā paredzēts Regulas (ES) 2015/2365 4. pantā, un datu apjomu, kas darījumu reģistram šajā periodā ir jāapstrādā;

v)

procedūras, kā rīkoties ar incidentu žurnalēšanu un pārbaudēm;

vi)

testēšanas programmu un jebkuru testu rezultātus;

vii)

pieejamo alternatīvu tehnisko un operatīvo vietņu skaitu, to atrašanās vietu, resursus salīdzinājumā ar galveno vietu un komercdarbības nepārtrauktības procedūras gadījumā, ja ir jāizmanto alternatīvas vietnes;

viii)

informāciju par piekļuvi sekundāram komercdarbības objektam, kas ļauj darbiniekiem nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, ja nav pieejama galvenā biroja atrašanās vieta;

ix)

plānus, procedūras un mehānismus attiecībā uz ārkārtas situāciju risināšanu un personāla drošības nodrošināšanu;

x)

plānus, procedūras un mehānismus attiecībā uz krīžu pārvaldību, tai skaitā vispārēju darbības nepārtrauktības pasākumu koordinēšanu un tā laikus un iedarbīgi veiktu aktivizēšanu konkrētā, paredzētā reģenerācijas laikposmā;

xi)

plānus, procedūras un mehānismus par to, kā paredzētā reģenerācijas laikposmā reģenerēt pieteikuma iesniedzēja sistēmas, datorprogrammatūras un infrastruktūras sastāvdaļas;

d)

aprakstu par kārtību pieteikuma iesniedzēja darījumu reģistra darbības nodrošināšanai traucējumu gadījumā un darījumu reģistra lietotāju un citu trešo personu iesaisti šajā kārtībā.

2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver procedūras, ar kurām paredzēts nodrošināt sākotnējā darījumu reģistra pienācīgu aizstāšanu, ja to lūdz pārskatus sniedzošs darījuma partneris, vai ja to lūdz trešā persona, kura pārskatu sniedz tāda darījuma partnera uzdevumā, kas pārskatus nesniedz, vai ja šāda aizstāšana izriet no reģistrācijas anulēšanas, un ietver procedūras par datu nodošanu un pārskatu sniegšanas plūsmu pāradresēšanu citam darījumu reģistram.

22. pants

Datu uzskaites politika

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums satur informāciju par datu saņemšanu un administrēšanu, tostarp politiku un procedūras, ko ieviesis pieteikuma iesniedzējs, lai nodrošinātu:

a)

savlaicīgu un precīzu paziņotās informācijas reģistrāciju;

b)

uzskaiti ziņojumu žurnālā par visu paziņoto informāciju saistībā ar VFD noslēgšanu, grozījumiem vai darbības izbeigšanu;

c)

datu saglabāšanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē;

d)

datu pienācīgu nokopēšanu darbības nepārtrauktības mērķiem.

2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver informāciju par datu uzskaites sistēmām, politiku un procedūrām, kuras izmanto, lai nodrošinātu, ka iesniegtie dati tiek atbilstoši grozīti un ka pozīcijas ir aprēķinātas pareizi saskaņā ar attiecīgām leģislatīvām vai regulatīvām prasībām.

23. pants

Datu pieejamības mehānismi

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver aprakstu par resursiem, metodēm un kanāliem, ko pieteikuma iesniedzējs izmanto, lai dotu piekļuvi informācijai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 12. panta (pārredzamība un datu pieejamība) 1., 2. un 3. punktu, un ietver šādu informāciju:

a)

procedūra par to, kā aprēķina summāros posteņus saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 6. pantu, un apraksts par resursiem, metodēm un kanāliem, ko darījumu reģistrs izmantos, lai atvieglotu tajā esošo datu pieejamību plašai sabiedrībai saskaņā Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 1. punktu, un apraksts par atjaunināšanas biežumu, kā arī speciālo rokasgrāmatu un iekšējo politiku kopijas;

b)

apraksts par resursiem, metodēm un ierīcēm, ko darījumu reģistrs izmanto, lai attiecīgajām iestādēm atvieglotu piekļuvi tā rīcībā esošajai informācijai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktu, un par atjaunināšanas biežumu un kontroli un pārbaudi, ko darījumu reģistrs var izveidot piekļuves filtrēšanas procesam, kā arī jebkādu speciālu rokasgrāmatu un iekšējo procedūru apraksta kopijas;

c)

procedūra un apraksts par resursiem, metodēm un kanāliem, ko darījumu reģistrs izmanto, lai atvieglotu laikus, strukturēti un vispusīgi veiktu datu vākšanu no darījumu partneriem, darījumu partneru piekļuvi tā rīcībā esošajai informācijai par VFD saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 6. punktu un Regulas (ES) Nr. 648/2012 80. panta 5. punktu, kā arī speciālu rokasgrāmatu un iekšējo politiku kopijas.

24. pants

Iestāžu tieša un tūlītēja piekļuve datiem

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver informāciju par:

a)

noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā minētajām iestādēm tiek nodrošināta Deleģētajā Regulā (ES) 2019/357 paredzētā tiešā un tūlītējā piekļuve darījumu reģistra uzturētajai informācijai par VFD;

b)

procedūru, saskaņā ar kuru a) apakšpunktā minētajām iestādēm tiek dota tieša un tūlītēja piekļuve darījumu reģistrā uzturētajām ziņām par VFD saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2019/358 4. un 5. pantu;

c)

procedūru šo iestāžu aplūkoto datu integritātes nodrošināšanai.

25. pants

Maksu samaksa

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver apliecinājumu par attiecīgo, Deleģētajā Regulā (ES) 2019/360 (8) noteikto reģistrācijas maksu samaksu.

26. pants

Informācija, kas sniedzama reģistrācijas tvēruma paplašināšanas gadījumā

Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punkta b) apakšpunkta vajadzībām pieteikums par esošas reģistrācijas tvēruma paplašināšanu ietver informāciju, kas minēta:

a)

1. pantā, izņemot 1. punkta k) apakšpunktu;

b)

2. pantā;

c)

5. pantā;

d)

7. pantā, izņemot 2. punkta d) apakšpunktu;

e)

8. panta b) punktā;

f)

9. panta b) un e) punktā;

g)

11. pantā;

h)

12. panta 2. punktā;

i)

13. pantā;

j)

14. panta 2. punktā;

k)

15. pantā;

l)

16. pantā, izņemot c) punktu;

m)

17. pantā;

n)

18. pantā;

o)

19. pantā;

p)

20. pantā;

q)

21. pantā;

r)

22. pantā;

s)

23. pantā;

t)

24. pantā;

u)

25. pantā;

v)

27. pantā.

27. pants

Pieteikuma precizitātes un pilnīguma pārbaude

1.   Jebkurai reģistrācijas procesā EVTI iesniegtai informācijai pievieno vēstuli, ko parakstījis darījumu reģistra valdes/padomes loceklis un augstākās vadības pārstāvis un kas apliecina, ka iesniegtā informācija, ciktāl viņiem zināms, ir precīza un pilnīga dienā, kad to iesniedz.

2.   Informācijai attiecīgā gadījumā pievieno arī atbilstīgo uzņēmuma juridisko dokumentāciju, kas apliecina datu precizitāti.

28. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/357, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 22. lappusi).

(4)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/358, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, apkopošanu un salīdzināšanu, ko veic darījumu reģistri (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 30. lappusi).

(5)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(8)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/360, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 58. lappusi).


Top