EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0358

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/358 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, pārbaudīšanu, apkopošanu, salīdzināšanu un publicēšanu, ko veic darījumu reģistri (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8332

OJ L 81, 22.3.2019, p. 30–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/358/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/30


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/358

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, pārbaudīšanu, apkopošanu, salīdzināšanu un publicēšanu, ko veic darījumu reģistri

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 5. panta 7. punkta a) apakšpunktu un 12. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā

(1)

Lai nodrošinātu, ka darījumu reģistriem paziņotie dati par VFD ir kvalitatīvi, darījumu reģistriem būtu jāpārbauda ziņojumu iesniedzošās struktūras identitāte, secības loģiskums, kādā tiek paziņoti dati par VFD, un minēto datu par VFD pilnīgums un pareizība.

(2)

Tā paša iemesla dēļ darījumu reģistriem būtu jāsaskaņo dati par katru saņemto VFD ziņojumu. Būtu jāprecizē standartizēta procedūra, lai dotu iespēju darījumu reģistriem veikt konsekventu saskaņošanu un mazināt risku, ka netiek saskaņoti dati par VFD. Tomēr daži dati par VFD varētu nebūt identiski sakarā ar ziņojumu iesniedzošo struktūru izmantoto tehnoloģijas sistēmu specifiku. Tādēļ ir jāpiemēro dažas pielaides, lai paziņoto VFD datu nelielas atšķirības neliegtu iestādēm ar pietiekamu pārliecību analizēt datus.

(3)

Paredzams, ka ziņojumus iesniedzošās struktūras laika gaitā pilnveidos savu ziņošanas praksi gan attiecībā uz noraidīto ziņojumu skaita samazināšanu, gan attiecībā uz saskaņotajiem ziņojumiem. Tomēr tām būtu jādod pietiekami daudz laika, lai pielāgotos ziņošanas prasībām, jo īpaši lai novērstu nesaskaņoto darījumu uzkrāšanos uzreiz pēc ziņošanas pienākuma piemērošanas sākšanas. Tādēļ ir lietderīgi, ka pirmajā posmā būtu jāsaskaņo tikai ierobežots jomu klāsts.

(4)

Ziņojumu iesniedzošajām struktūrām un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām attiecīgā gadījumā vajadzētu būt iespējai uzraudzīt to atbilstību Regulā (ES) 2015/2365 noteiktajiem ziņošanas pienākumiem. Tādēļ tām vajadzētu būt iespējai katru dienu piekļūt konkrētai informācijai par šiem ziņojumiem, tostarp minēto ziņojumu pārbaužu rezultātiem, kā arī informācijai par paziņoto datu saskaņošanas progresu. Tādēļ ir jāprecizē informācija, kas darījumu reģistriem būtu jādara pieejama šīm struktūrām katras darbdienas beigās.

(5)

Lai veicinātu datu par VFD integritāti, saskaņotā un konsekventā veidā būtu jānodrošina tieša un tūlītēja piekļuve, kas minēta Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā. Lai standartizētu ziņošanu, mazinātu izmaksas nozarei un nodrošinātu salīdzināmību un datu konsekventu apkopošanu visos darījumu reģistros, ir lietderīgi, ka visi rezultātu ziņojumi un informācijas apmaiņa tiek sniegta XML formāta veidnēs, ievērojot metodiku, kuru plaši izmanto finanšu nozarē.

(6)

Piekļūt pozīciju līmeņa datiem par riska darījumiem starp diviem konkrētiem darījumu partneriem ir būtiski, lai ļautu Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā minētajām struktūrām noteikt iespējamus finanšu stabilitātes sistēmiska vai nesistēmiska riska avotus.

(7)

Lai nodrošinātu sabiedrībai atbilstošu pārredzamības līmeni attiecībā uz VFD, kritērijiem, ko izmanto pozīciju apkopošanai, būtu jāļauj plašākai sabiedrībai izprast VFD tirgu darbību, neapdraudot darījumu reģistriem paziņoto datu konfidencialitāti. Tas, cik bieži un detalizēti darījumu reģistriem jāpublicē pozīciju kopsavilkums saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 1. punktu, būtu jākonkretizē, balstoties uz saistīto regulējumu, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (2) paredzēts attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem.

(8)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) iesniegusi Komisijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10. pantā noteikto procedūru.

(9)

Šīs regulas noteikumi attiecas uz operacionālajiem standartiem darījumu reģistru veiktai datu vākšanai, apkopošanai un salīdzināšanai, kā arī procedūrām, kuras darījumu reģistriem jāpiemēro, lai pārbaudītu tiem paziņoto datu par VFD pilnīgumu un pareizību. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem un lai sekmētu vispusīgu priekšstatu darījumu reģistriem, ir vēlams attiecīgos regulatīvos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(10)

EVTI ir organizējusi regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un prasījusi atzinumu EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darījumu reģistru veikta VFD ziņojumu pārbaude

1.   Darījumu reģistrs pārbauda visu turpmāk minēto informāciju saņemtā VFD ziņojumā:

a)

ziņojuma iesniedzējas struktūras identitāte, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 (4) I pielikuma 1. tabulas 2. laukā;

b)

XML veidne, ko izmanto, lai paziņotu par VFD, atbilst ISO 20022 metodikai saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/363;

c)

ziņojuma iesniedzēja struktūra, kas nav ziņojošais darījumu partneris, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 1. tabulas 3. laukā, ir pienācīgi pilnvarota sniegt ziņojumu ziņojošā darījumu partnera vārdā, izņemot gadījumā, kas paredzēts Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 3. punktā;

d)

tas pats VFD ziņojums nav iesniegts iepriekš;

e)

VFD ziņojums ar darbības veidu “Grozījums” attiecas uz iepriekš iesniegtu VFD ziņojumu;

f)

VFD ziņojums ar darbības veidu “Grozījums” neattiecas uz VFD, par kuru paziņots, ka tas ir anulēts;

g)

VFD ziņojums neietver darbības veidu “Jauns” attiecībā uz VFD, par kuru jau ir paziņots;

h)

VFD ziņojums neietver darbības veidu “Pozīcijas komponents” attiecībā uz VFD, par kuru jau ir paziņots;

i)

VFD ziņojuma mērķis nav iepriekš paziņotā VFD grozīt informāciju par ziņojuma iesniedzēju struktūru, ziņojošo darījumu partneri vai otru darījuma partneri;

j)

VFD ziņojumā nav mēģināts grozīt spēkā esošu VFD ziņojumu, precizējot valutēšanas dienu vēlāk, nekā ir VFD paziņotā termiņa diena;

k)

VFD ziņojuma pilnīgums un pareizība.

2.   Darījumu reģistrs pārbauda, vai Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 2. tabulas 73. līdz 96. laukā attiecībā uz VFD ir paziņota informācija par nodrošinājumu, ja 72. lauks “Nenodrošināta SL atzīme” tajā pašā tabulā ir norādīts kā “Nepareizs”. Darījumu reģistrs saskaņā ar šīs regulas 3. pantu par pārbaudes rezultātu informē ziņojuma iesniedzēju struktūru un ziņojošo darījumu partneri, kā arī attiecīgā gadījumā par ziņošanu atbildīgo struktūru.

3.   Darījumu reģistrs noraida VFD ziņojumu, kas neatbilst kādai no 1. punktā noteiktajām prasībām, un iedala to vienā no šīs regulas I pielikumā 2. tabulā izklāstītajām noraidīšanas kategorijām.

4.   Darījumu reģistrs sešdesmit minūšu laikā pēc VFD ziņojuma saņemšanas ziņojuma iesniedzējai struktūrai un ziņojošajam darījumu partnerim, kā arī attiecīgā gadījumā par ziņošanu atbildīgajai struktūrai sniedz detalizētu informāciju par 1. punktā minētajiem datu pārbaudes rezultātiem. Darījumu reģistrs šos rezultātus sniedz, izmantojot XML formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku. Rezultāti attiecīgā gadījumā ietver konkrētos VFD ziņojuma noraidīšanas iemeslus saskaņā ar 3. punktu.

2. pants

Darījumu reģistru veikta datu saskaņošana

1.   Darījumu reģistrs cenšas saskaņot paziņotu VFD, veicot 2. punktā izklāstītos pasākumus ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

darījumu reģistrs ir pabeidzis 1. panta 1. un 2. punktā noteiktās pārbaudes;

b)

abiem ar paziņoto VFD saistītajiem darījumu partneriem ir ziņošanas pienākums;

c)

darījumu reģistrs attiecībā uz paziņoto VFD nav saņēmis nākamo ziņojumu ar darbības veidu “Kļūda”.

2.   Ja ir izpildīti visi 1. punkta nosacījumi, darījumu reģistrs veic šādus pasākumus, vienlaikus izmantojot jaunāko paziņoto vērtību katram no šīs regulas I pielikuma 1. tabulas laukam:

a)

darījumu reģistrs, kas ir saņēmusi VFD ziņojumu, pārbauda, vai tas ir saņēmis atbilstošu VFD ziņojumu, ko iesniedzis otrs darījumu partneris vai kas iesniegts tā vārdā;

b)

darījumu reģistrs, kas nav saņēmusi atbilstošu VFD ziņojumu, kā minēts a) apakšpunktā, mēģina identificēt darījumu reģistru, kas ir saņēmis atbilstošo VFD ziņojumu, informējot visus reģistrētos darījumu reģistrus par šādu paziņotā VFD lauku vērtībām: “Unikālais darījuma identifikators”, “Ziņojošais darījumu partneris”, “Otrs darījumu partneris” un “Jumta līguma veids”;

c)

darījumu reģistrs, kas noskaidro, ka cits darījumu reģistrs ir saņēmis atbilstošo VFD ziņojumu, kā minēts a) apakšpunktā, nosūta attiecīgajam darījumu reģistram datus par paziņoto VFD, izmantojot XML formātu un veidnes, kas izstrādātas saskaņā ar ISO 20022 metodiku;

d)

ievērojot e) apakšpunktu, darījumu reģistrs uzskata, ka paziņotais VFD ir saskaņots, ja dati par minēto VFD sakrīt ar atbilstošā VFD ziņojuma datiem, kā minēts šā punkta a) apakšpunktā;

e)

darījumu reģistrs atbilstīgi pielaides ierobežojumiem un attiecīgajiem piemērošanas datumiem, kas noteikti šīs regulas I pielikuma 1. tabulā, cenšas atsevišķi savietot paziņota VFD laukus, kas attiecas uz aizdevuma datiem, un laukus, kas attiecas uz nodrošinājuma datiem;

f)

darījumu reģistrs turpmāk piešķir vērtības katra paziņotā VDF saskaņošanas kategorijām, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 3. tabulā;

g)

darījumu reģistrs pēc iespējas drīz noslēdz pasākumus, kas minēti a) līdz f) apakšpunktā, un šādus pasākumus neveic pēc plkst. 18.00 pēc koordinētā universālā laika attiecīgajā darbdienā;

h)

darījumu reģistrs, kas nevar saskaņot paziņoto VFD, cenšas savietot attiecīgā paziņotā VFD datus nākamajā darbdienā. Darījumu reģistrs vairs necenšas saskaņot paziņoto VFD trīsdesmit kalendāra dienas pēc VFD norādītā termiņa beigām vai pēc tam, kad darījumu reģistrs ir saņēmis ar to saistītu ziņojumu ar darbības veidu “Izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents”.

3.   Darījumu reģistrs katras darbdienas beigās apstiprina saskaņoto, paziņoto VFD kopējo skaitu ar katru darījumu reģistru, ar kuru tam ir saskaņoti, paziņoti VFD.

4.   Ne vēlāk kā sešdesmit minūtes pēc saskaņošanas procesa pabeigšanas, kā izklāstīts 2. punkta g) apakšpunktā, darījumu reģistrs informē ziņojuma iesniedzēju struktūru un ziņojošo darījumu partneri, kā arī attiecīgā gadījumā par ziņošanu atbildīgo struktūru par tāda saskaņošanas procesa rezultātiem, ko tas veicis attiecībā uz paziņotajiem VFD. Darījumu reģistrs šos rezultātus sniedz, izmantojot XML formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku, iekļaujot informāciju par vēl nesaskaņotajiem laukiem.

3. pants

Dienas beigu reaģēšanas mehānismi

Līdz katras darbdienas beigām darījumu reģistrs ziņojuma iesniedzējai struktūrai un ziņojošajam darījumu partnerim, kā arī attiecīgā gadījumā par ziņošanu atbildīgajai struktūrai, izmantojot XML formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku, dara pieejamu šādu informāciju par attiecīgo VFD:

a)

VFD, kas paziņoti attiecīgajā dienā;

b)

tādu VFD jaunākais darījumu stāvoklis, kuriem nav beidzies termiņš vai par kuriem nav sniegts ziņojums ar darbības veidu “Kļūda”, “Izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents”;

c)

to VFD unikālie darījuma identifikatori (UDI), attiecībā uz kuriem Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 2. tabulas 72. laukā ir norāde “nepareizi” un informācija par nodrošinājumu tās pašas tabulas 73. līdz 96. laukā vēl nav paziņota;

d)

VFD ziņojumi, kas attiecīgajā dienā ir noraidīti;

e)

visu paziņoto VFD saskaņošanas statuss, izņemot tos VFD, kuriem beidzies termiņš vai par kuriem vairāk nekā vienu mēnesi pirms attiecīgās darbdienas tika saņemts ziņojums ar darbības veidu “Izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents”.

4. pants

Piekļuve datiem par VFD

Darījumu reģistrs Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām elektroniskā un mašīnlasāmā veidā saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/357 (5) nodrošina tiešu un tūlītēju piekļuvi datiem par VFD, tostarp gadījumā, ja pastāv deleģējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 28. pantu.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā darījumu reģistrs izmanto XML formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku.

5. pants

Pozīciju līmeņa datu aprēķināšana un piekļuve tiem

1.   Darījumu reģistrs aprēķina pozīciju līmeņa datus par riska darījumiem starp darījumu partneriem attiecībā uz aizdevumu un nodrošinājumu. Pozīciju līmeņa datu aprēķina pamatā ir šādi kritēriji:

a)

saskaņošanas kategoriju vērtības, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 3. tabulā;

b)

VFD veids;

c)

darījumu partneru nozare;

d)

tīrvērtes statuss;

e)

tas, vai tas veikts tirdzniecības vietā vai ārpus tās;

f)

nodrošinājuma veids;

g)

naudas daļas valūta;

h)

termiņa grupa;

i)

diskontu grupa;

j)

darījumu reģistri, kuram otrs darījumu partneris ir iesniedzis datus par VFD.

2.   Darījumu reģistrs nodrošina, ka Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā minētajām struktūrām ir piekļuve pozīciju līmeņa datiem saskaņā ar piekļuvi datiem, kas norādīta Deleģētajā regulā (ES) 2019/357.

3.   Pozīciju līmeņa datus, kas minēti 1. punktā, sniedz elektroniskā un mašīnlasāmā veidā, izmantojot XML formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku.

4.   Šā panta 2. punktā minēto piekļuvi nodrošina iespējami drīz un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc VFD ziņojuma saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktu.

5.   Darījumu reģistrs nodrošina Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā minētajām struktūrām piekļuvi apkopotajiem līmeņa datiem saskaņā ar piekļuvi datiem, kas norādīta Deleģētajā regulā (ES) 2019/357 un ko aprēķina saskaņā ar kopīgi noteiktiem standartiem un procedūrām attiecībā uz VFD datu vispārēju vākšanu un apkopošanu.

6. pants

Pozīciju kopsavilkuma aprēķins publicēšanai

1.   Darījumu reģistrs apkopo pozīciju datus atbilstoši 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem attiecībā uz šādām vērtībām:

a)

līgumu par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, pirkuma-atpārdevuma darījumu vai pārdevuma-atpirkuma darījumu pamatsumma, vērtspapīru vai preču, kas ir aizdotas vai aizņemtas, kopējais daudzums un maržinālo aizdevumu summa;

b)

ar attiecīgo VFD saistīto unikālo darījumu identifikatoru skaits;

c)

nodrošinājuma tirgus vērtība.

2.   Darījumu reģistrs apkopo pozīciju datus par visiem VFD, kas ir paziņoti ar darbības veidu “Jauns” laikā no sestdienas plkst. 00:00:00 pēc koordinētā universālā laika līdz piektdienas plkst. 23:59:59 pēc koordinētā universālā laika, pamatojoties uz šādiem kritērijiem un saistītām vērtībām, kas noteiktas šīs regulas II pielikuma 1. tabulā:

a)

ziņojošā darījumu partnera vai attiecīgā gadījumā konkrētās filiāles atrašanās vieta;

b)

otra darījumu partnera vai attiecīgā gadījumā konkrētās filiāles atrašanās vieta;

c)

VFD veids;

d)

VFD saskaņošanas statuss, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 3. tabulā;

e)

tās vietas veids, kur tika noslēgts VFD;

f)

tas, vai VFD ir vai nav veikta tīrvērte;

g)

nodrošinājuma pārvešanas metode;

h)

katrs indekss, ko izmanto kā atsauci VFD, kuru tirgo izpildes vietā, kas nav “XXXX”, ja darījumu reģistram paziņotā kopējā nominālā summa indeksā ir lielāka par 5 miljardiem EUR un ja ir vismaz seši dažādi darījumu partneri, kas par attiecīgo VFD ir ziņojuši darījumu reģistram.

3.   Darījumu reģistrs apkopo pozīciju datus par visiem VFD, kuriem nav beidzies termiņš vai par kuriem nav saņemti ziņojumi ar darbības veidiem “Kļūda”, “Izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents” līdz piektdienas plkst. 23:59:59 pēc koordinētā universālā laika, pamatojoties uz šādiem kritērijiem un saistītām vērtībām, kas noteiktas šīs regulas II pielikuma 1. tabulā:

a)

ziņojošā darījumu partnera vai attiecīgā gadījumā konkrētās filiāles atrašanās vieta;

b)

otra darījumu partnera vai attiecīgā gadījumā konkrētās filiāles atrašanās vieta;

c)

VFD veids;

d)

VFD saskaņošanas statuss, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 3. tabulā;

e)

tās vietas veids, kur tika noslēgts VFD;

f)

tas, vai VFD ir vai nav veikta tīrvērte;

g)

nodrošinājuma pārvešanas metode;

h)

katrs indekss, ko izmanto kā atsauci VFD, kuru tirgo izpildes vietā, kas nav “XXXX”, ja darījumu reģistram paziņotā kopējā nominālā summa indeksā ir lielāka par 5 miljardiem EUR un ir vismaz seši dažādi darījumu partneri, kas par attiecīgo VFD ir ziņojuši darījumu reģistram.

4.   Darījumu reģistrs ievieš procedūru, lai konstatētu ārkārtas vērtības, kas attiecas uz pozīciju kopsavilkumu.

5.   Darījumu reģistrs ievieš procedūru, lai veiktu labojumus pozīciju kopsavilkumā un paziņotu par šiem labojumiem, tostarp attiecībā uz datiem, kas izriet no ziņojumiem ar darbības veidu “Kļūda”, un lai publicētu oriģinālos un izlabotos datu apkopojumus.

7. pants

Pozīciju kopsavilkuma publicēšana

1.   Darījumu reģistrs savā tīmekļa vietnē publicē pozīciju kopsavilkumu, kas aprēķināts saskaņā ar 6. pantu, katru nedēļu un ne vēlāk kā līdz otrdienas pusdienlaikam attiecībā uz VFD, kas paziņoti līdz iepriekšējās piektdienas plkst. 23:59:59 pēc koordinētā universālā laika.

2.   Darījumu reģistrs publicē visus pozīciju kopsavilkumus euro un izmanto valūtas maiņas kursu, kas publicēts ECB interneta vietnē piektdienā pirms minēto datu publicēšanas.

3.   Darījumu reģistrs nodrošina, ka pozīciju kopsavilkumu publicē tabulas formātā, kā noteikts šīs regulas II pielikumā, un tā, lai datus būtu iespējams lejupielādēt.

4.   Pozīciju kopsavilkums, ko darījumu reģistrs ir publicējis savā tīmekļa vietnē, šajā tīmekļa vietnē ir pieejami vismaz 104 nedēļas.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Īstenošanas regula (ES) 2019/363 ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 85. lpp.).

(5)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/357, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 22. lpp.).


I PIELIKUMS

1. tabula

Saskaņošanas lauki, pielaides līmeņi un saskaņošanas posma sākuma datums

Tabula

Iedaļa

Lauks

Pielaide

Sākuma datums, kas minēts:

Darījumu partnera dati

Nepiemēro

Ziņojošais darījumu partneris

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījumu partnera dati

Nepiemēro

Darījumu partnera puse

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījumu partnera dati

Nepiemēro

Cits darījumu partneris

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Unikāls darījuma Identifikators (UDI)

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

VFD veids

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Veikta tīrvērte

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Tīrvērtes laika zīmogs

Viena stunda

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Centrālais darījuma partneris

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Tirdzniecības vieta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Jumta līguma veids

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Izpildes laika zīmogs

Viena stunda

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Valutēšanas diena (sākuma datums)

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Termiņa datums (beigu datums)

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Izbeigšanas datums

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Minimālais laikposms iepriekšējai paziņošanai

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Agrākais atsaukšanas datums

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Vispārējais nodrošinājuma rādītājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Piegādes pēc vērtības (Delivery By Value – DBV) rādītājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Nodrošinājuma sniegšanai izmantotā metode

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Atklāts termiņš

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Izbeigšanas iespējamība

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Fiksētā likme

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Vienošanās par dienu uzskaiti

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgā likme

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Starpība

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Maržinālo aizdevumu valūtas summa

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Maržinālo aizdevumu valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Koriģētā likme

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Likmes datums

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Pamatsumma valutēšanas dienā

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Pamatsumma termiņa datumā

0,0005 %

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Pamatsummas valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Aktīva veids

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Vērtspapīra identifikators

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Vērtspapīra klasifikācija

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Bāzes produkts

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Apakšprodukts

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Lejupējāks apakšprodukts

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Daudzums vai nominālā summa

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mērvienība

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Nominālās summas valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Vērtspapīra vai preces cena

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Cenas valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Vērtspapīra kvalitāte

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Vērtspapīra termiņš

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Emitenta jurisdikcija

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Emitenta JPI

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Vērtspapīra veids

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Aizdevuma vērtība

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Tirgus vērtība

0,0005 %

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Fiksētā atlaides likme

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgā atlaides likme

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās atlaides likmes atsauces laikposms – laikposms

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās atlaides likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās atlaides likmes maksājuma biežums – laikposms

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās atlaides likmes maksājuma biežums – reizinātājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās atlaides likmes pārskatīšanas biežums – laikposms

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Mainīgās atlaides likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Atlaides likmes starpība

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Aizdevuma maksa

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Ekskluzīvas vienošanās

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Aizdevums

Atlikušais maržinālais aizdevums

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Atlikušā maržinālā aizdevuma bāzes valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Īsā tirgus vērtība

0,0005 %

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nenodrošināta vērtspapīru aizdevuma (“SL”) atzīme

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Neto riska darījumu nodrošinājums

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma valutēšanas diena

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma komponentu veids

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Skaidras naudas nodrošinājuma summa

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Skaidras naudas nodrošinājuma valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra identifikācija

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra klasifikācija

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Bāzes produkts

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Apakšprodukts

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Lejupējāks apakšprodukts

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma daudzums vai nominālā summa

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma mērvienība

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma nominālās summas valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Cenas valūta

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Cena par vienību

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma tirgus vērtība

0,0005 %

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

+ 24 mēneši

Darījuma dati

Nodrošinājums

Diskonts vai drošības rezerve

Līdz trešajam ciparam aiz komata

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma kvalitāte

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Vērtspapīra termiņa datums

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Emitenta jurisdikcija

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Emitenta JPI

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma veids

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma atkalizmantošanas pieejamība

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Nodrošinājums

Nodrošinājuma groza identifikators

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Darījuma dati

Aizdevums

Līmenis

Nav

Regulas (ES) 2015/2365 33. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts


2. tabula

VFD ziņojuma noraidīšanas iemesli

Noraidīšanas kategorijas

Pamatojums

Shēma

VFD ir noraidīts neatbilstošas shēmas dēļ

Atļauja

VFD ir noraidīts, jo ziņojuma iesniedzējai struktūrai nav atļaujas iesniegt ziņojumu ziņojošā darījumu partnera vārdā

Loģiskums

VFD ir noraidīts, jo darbības veids attiecībā uz VFD nav loģisks

Darbība

VFD ir noraidīts, jo VFD neatbilst vienam vai vairākiem satura apstiprinājumiem.


3. tabula

Saskaņošanas procesa rezultāti

Saskaņošanas kategorijas

Saskaņošanas vērtības

Ziņojuma veids

Vienpusējas/Divpusējs

Ziņošanas prasība attiecībā uz abiem darījumu partneriem

Jā/Nē

Sapārošanas statuss

Sapārots/Nesapārots

Aizdevuma saskaņošanas statuss

Saskaņots/Nav saskaņots

Nodrošinājuma saskaņošanas statuss

Saskaņots/Nav saskaņots

Turpmāki grozījumi

Jā/Nē


II PIELIKUMS

1. tabula

Publiski dati

A. tabula. Apkopošana

Datums

TR (darījumu reģistrs)

Apkopošanas veids

Vietas veids

Ziņojošā darījumu partnera atrašanās vieta

Otra darījumu partnera atrašanās vieta

Saskaņošana

VFD veids

Veikta tīrvērte

Nodrošinājuma pārvešanas metode

Indekss, ko izmanto kā atsauci (1)

Aizdevumu kopsumma

Kopējais darījumu skaits

Nodrošinājuma kopējā vērtība

20161007

ES TR

Paziņots

XXXX

EEZ

EEZ

Divpusējs, saskaņots aizdevums, nesaskaņots nodrošinājums

Repo

TTCA

 

 

Atlikušais

XOFF

Ārpus EEZ

Ārpus EEZ

Divpusējs, saskaņots aizdevums, saskaņots nodrošinājums

BSB/SBB

Nav

SICA

 

 

EEZ TIC

Vienpusējs EEZ, saskaņots aizdevums, saskaņots nodrošinājums

Vērtspapīru vai preču aizdevums un aizņēmums

SIUR

 

 

Ārpus EEZ TIC

Maržinālie aizdevumi

 

 

 


(1)  Jāaizpilda ar attiecīgajiem indeksiem, kas iekļauti Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 2. tabulas 25. laukā.


Top