EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0357

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/357 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8330

OJ L 81, 22.3.2019, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/357/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/22


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/357

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 12. panta 3. punkta c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā noteikts, ka minētajā pantā uzskaitītajām struktūrām ir piekļuve vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem, lai tās spētu pildīt savus pienākumus un pilnvaras. Tādēļ ir svarīgi, lai darījumu reģistri varētu precīzi identificēt attiecīgos darījumu partnerus un darījumus. Piekļuvei, ko nodrošina darījumu reģistri, būtu jāietver piekļuve tādu VFD datiem, kurus noslēdzis darījumu partneris (neatkarīgi no tā, vai darījumu partneris ir cita uzņēmuma mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums, un neatkarīgi no tā, vai arī šī informācija attiecas uz darījumiem, kas noslēgti, izmantojot konkrētu darījumu partnera filiāli), ar noteikumu, ka minētā piekļuve attiecas uz informāciju, kas vajadzīga, lai attiecīgā struktūra spētu pildīt savus pienākumus un pilnvaras.

(2)

Daudzām no Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajā struktūrām ir vairākas pilnvaras un vajadzības. Lai izvairītos no tā, ka darījumu reģistriem ir pastāvīgi jāpārbauda, saskaņā ar kurām pilnvarām vai attiecībā uz kurām konkrētajām vajadzībām struktūra pieprasa piekļuvi, un tādējādi izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga radīšanas šiem darījumu reģistriem, ir lietderīgi ļaut darījumu reģistriem katrai struktūrai nodrošināt vienotu piekļuvi, kura būtu attiecināma uz katras struktūras pilnvarām un konkrētajām vajadzībām.

(3)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pilnvaras un pienākumi attiecībā uz darījumu reģistriem ir izklāstīti Regulas (ES) 2015/2365 5.–11. pantā un cita starpā attiecas uz darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību. Efektīvai uzraudzībai ir vajadzīgs, lai EVTI būtu pilnībā pieejami visos darījumu reģistros glabātie dati par visiem VFD.

(4)

Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) ir daļa no Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas un tām attiecībā uz finanšu stabilitāti un sistēmisko risku ir pilnvaras un pienākumi, kas ir ļoti līdzīgi EVTI pilnvarām un pienākumiem. Tādēļ ir svarīgi, lai šīm iestādēm, tāpat kā EVTI, būtu pieejami visi dati par visiem VFD.

(5)

Tā kā starp VFD un monetāro politiku pastāv cieša saikne, Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekam, kā minēts Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta f) apakšpunktā, vajadzētu būt piekļuvei visiem tādiem datiem par VFD, kas saistīti ar minētā ECBS dalībnieka emitēto valūtu, un, konkrētāk, visiem datiem par VFD, kuru aizdevums vai nodrošinājums ir minētā ECBS dalībnieka emitētajā valūtā.

(6)

Konkrētas Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītās struktūras ir atbildīgas par to, lai uzraudzītu sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei. Šo uzdevumu, kas saistīti ar finanšu sistēmas stabilitāti, pienācīgai izpildei ir nepieciešams, lai minētajām struktūrām būtu piekļuve visplašākā spektra tirgus dalībniekiem, tirdzniecības vietām un visaptverošākajiem un sīkākajiem VFD datiem, kas ir pieejami to atbildības jomā, kura – atkarībā no attiecīgās struktūras – var būt dalībvalsts, eurozona vai Savienība.

(7)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2) tika izveidots vienotais uzraudzības mehānisms. Darījumu reģistram būtu jānodrošina, ka Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir piekļuve datiem par visiem VFD, kurus noslēdzis jebkāds darījumu partneris, kam vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros piemēro ECB uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013.

(8)

Lai Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta i) apakšpunktā norādītās Savienības vērtspapīru un tirgu iestādes spētu pildīt savas pilnvaras un apmierināt savas konkrētās vajadzības, minētajām iestādēm ir vajadzīga piekļuve visiem tādiem datiem par VFD, kas atspoguļo darījumus vai attiecas uz tirgiem, aizdotajiem vai aizņemtajiem vērtspapīriem, vai vērtspapīriem, kuri sniegti kā nodrošinājums, kritērijiem, kas izmantoti kā atsauces, un darījumu partneriem, kuri ietilpst minētās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (3) ir jāpiešķir efektīvi rīcības līdzekļi noregulējumu iestādēm, lai tās attiecībā uz direktīvas 1. panta 1. punktā uzskaitītajām struktūrām varētu novērst kaitīgu ietekmi. Tāpēc katrai noregulējuma iestādei vajadzētu būt piekļuvei datiem par minēto struktūru paziņotajiem VFD.

(10)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 (4) Vienotā noregulējuma valde ir atbildīga par vienotā noregulējuma mehānisma efektīvu un saskaņotu darbību, cita starpā sagatavojot noregulējuma plānus minētās regulas 2. pantā norādītajām struktūrām. Lai Vienotā noregulējuma valde varētu izstrādāt minētos noregulējuma plānus, darījumu reģistram būtu jāsniedz Valdei piekļuve tādu VFD datiem, kurus noslēdzis jebkurš Regulas (ES) Nr. 806/2014 darbības jomā ietilpstošs darījumu partneris.

(11)

Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētās iestādes cita starpā ietver iestādes, kuru kompetencē ir vienotais uzraudzības mehānisms un kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību, PVKIU, AIFP, aroda pensiju fondu, centrālo vērtspapīru depozitāriju un nefinanšu darījumu partneru prudenciālā uzraudzība. Lai šīs iestādes spētu efektīvi pildīt savus pienākumus un pilnvaras, tām ir vajadzīga piekļuve VFD datiem, kurus ziņojuši to pārziņā esošie darījumu partneri.

(12)

Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētās iestādes cita starpā ietver iestādes, kuras ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu centrālajiem darījumu partneriem un par to uzraudzību. Lai šīs iestādes spētu efektīvi pildīt savus uzdevumus, tām vajadzētu būt piekļuvei VFD datiem, kas ir saistīti ar to pārraudzībā esošajiem centrālajiem darījumu partneriem.

(13)

Lai nodrošinātu, ka piekļuve VFD datiem ir standartizēta un konsekventa, un lai samazinātu administratīvo slogu gan iestādēm, kam ir piekļuve šiem datiem, gan darījumu reģistriem, kuri glabā minētos datus, darījumu reģistriem būtu jāievēro īpaša procedūra attiecībā uz tādu noteikumu un nosacījumu paredzēšanu, saskaņā ar kuriem šāda piekļuve tiks nodrošināta, konkrētāk, izveidojot šādu piekļuvi un pastāvīgu darbības kārtību.

(14)

Lai nodrošinātu VFD datu konfidencialitāti, jebkāda veida datu apmaiņa starp darījumu reģistriem un attiecīgajām iestādēm būtu jāveic, izmantojot drošu mašīnas-mašīnas savienojumu un datu šifrēšanas protokolus.

(15)

Lai nodrošinātu, ka VFD datus starp darījumu reģistriem var efektīvi un lietderīgi salīdzināt un apkopot, būtu jāizmanto XML formāta veidnes un XML ziņojumi, kas izstrādāti saskaņā ar ISO 20022 metodoloģiju, nolūkā nodrošināt piekļuvi šiem datiem un saziņu starp iestādēm un darījumu reģistriem.

(16)

Lai Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītās iestādes varētu veikt mērķtiecīgu izmeklēšanu, ir būtiski veicināt tiešu un tūlītēju piekļuvi konkrētām datu kopām un tādējādi izveidot kombinējamu ad hoc vaicājumu kopu, kas attiecas uz VFD darījuma partneriem, VFD veidu, VFD izpildes laika grafiku, VFD termiņu un izbeigšanu, kā arī VFD aprites cikla posmu.

(17)

Lai nodrošinātu tiešu un tūlītēju piekļuvi VFD datiem un lai attiecīgajām iestādēm un darījumu reģistriem atvieglotu iekšējo datu procesu grafika izstrādāšanu, būtu jāsaskaņo termiņi, līdz kuriem darījumu reģistriem būtu jānodrošina iestādēm piekļuve minētajiem VFD datiem.

(18)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10. panta procedūru.

(19)

EVTI ir organizējusi regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un prasījusi atzinumu EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vērtspapīru finansēšanas darījumu dati, kas jādara pieejami

Darījumu reģistrs nodrošina, ka vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) dati, kas saskaņā ar 3. pantu darīti pieejami katrai Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajai struktūrai, ietver šādu informāciju:

a)

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/356 (6) pielikuma 1. līdz 4. tabulu uzrādītie VFD ziņojumi, tostarp nesenākais tirdzniecības stāvoklis tiem VFD, kuriem nav iestājies termiņš vai par kuriem nav izveidoti ziņojumi ar darbības veidu “Kļūda”, “Izbeigšana/Priekšlaicīga izbeigšana”, “Pozīcijas komponents”, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/363 (7) I pielikuma 2. tabulas 98. laukā;

b)

attiecīgie dati par darījumu reģistra noraidītajiem VFD ziņojumiem, tostarp visi VFD ziņojumi, kas noraidīti iepriekšējā darba dienā, un to noraidīšanas iemesli, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/358 (8) I pielikuma 2. tabulā;

c)

visu to paziņoto VFD saskaņošanas statuss, attiecībā uz kuriem darījumu reģistrs ir veicis saskaņošanas procesu atbilstīgi Deleģētajai regulai (ES) 2019/358, izņemot tos VFD, kuriem beidzies termiņš vai par kuriem vairāk nekā vienu mēnesi pirms attiecīgās darbdienas tika saņemts ziņojums ar darbības veidu “Kļūda”, “Izbeigšana/Priekšlaicīga izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents”.

2. pants

Vienota piekļuve

Darījumu reģistrs struktūrām, kurām ir vairāki pienākumi vai pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktu, nodrošina vienotu piekļuvi datiem par visiem VFD, uz kuriem attiecas šie pienākumi un pilnvaras.

3. pants

Piekļuve VFD datiem atbilstīgi katras attiecīgās iestādes pilnvarojumam un konkrētajām vajadzībām

1.   Darījumu reģistrs sniedz EVTI piekļuvi visiem datiem par visiem VFD, lai EVTI varētu īstenot savas uzraudzības pilnvaras saskaņā ar tās pienākumiem un pilnvarām.

2.   Darījumu reģistrs sniedz EBI, EAAPI un ESRK piekļuvi visiem datiem par visiem VFD.

3.   Darījumu reģistrs iestādei, kas uzrauga tirdzniecības vietas, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kurus izpilda minētajās tirdzniecības vietās.

4.   Darījumu reģistrs ECBS dalībniekam, kura dalībvalsts valūta ir euro, un ECB sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD:

a)

ja vērtspapīrus, kuri aizdoti vai aizņemti, vai sniegti kā nodrošinājums, ir emitējusi struktūra, kas ir iedibināta dalībvalstī, kuras valūta ir euro, vai ja minētie vērtspapīri tiek piedāvāti šīs struktūras vārdā;

b)

ja vērtspapīri, kuri aizdoti vai aizņemti, vai sniegti kā nodrošinājums, ir valsts parāds dalībvalstī, kuras valūta ir euro, vai ja minētie vērtspapīri tiek piedāvāti šīs struktūras vārdā;

c)

ja valūta, kas aizņemta vai aizdota, vai sniegta kā nodrošinājums, ir euro.

5.   Darījumu reģistrs ECBS dalībniekam, kura dalībvalsts valūta nav euro, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD:

a)

ja vērtspapīrus, kuri aizdoti vai aizņemti, vai sniegti kā nodrošinājums, ir emitējusi struktūra, kas ir iedibināta minētā ECBS dalībnieka dalībvalstī;

b)

ja vērtspapīri, kuri aizdoti vai aizņemti, vai sniegti kā nodrošinājums, ir valsts parāds minētā ECBS dalībnieka dalībvalstī;

c)

ja valūta, kas aizņemta vai aizdota, vai sniegta kā nodrošinājums, ir minētā ECBS dalībnieka emitētā valūta.

6.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzrādītajai iestādei, kura uzrauga sistēmiskos riskus finanšu stabilitātei eurozonā, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kas noslēgti tirdzniecības vietās vai ko noslēguši darījumu partneri, uz kuriem attiecas minētās iestādes pienākumi un pilnvaras, uzraugot sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei eurozonā. Darījumu reģistrs arī sniedz minētajai iestādei piekļuvi datiem par visu to darījumu partneru filiāļu VFD, kas ir iedibināti trešā valstī un kas darbojas dalībvalstī, kuras valūta ir euro.

7.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzrādītajai iestādei, kura uzrauga sistēmiskos riskus finanšu stabilitātei un kuras dalībvalsts valūta nav euro, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kas noslēgti tirdzniecības vietās vai ko noslēguši darījumu partneri, uz kuriem attiecas minētās iestādes pienākumi un pilnvaras, uzraugot sistēmiskus riskus finanšu stabilitātei dalībvalstī, kuras valūta nav euro. Darījumu reģistrs nodrošina arī sniedz minētajai iestādei piekļuvi datiem par visu to darījumu partneru filiāļu visiem VFD, kas ir iedibināti trešā valstī un kas darbojas minētās iestādes dalībvalstī.

8.   Darījumu reģistrs Eiropas Centrālajai bankai (ECB), veicot tās uzdevumus vienotajā uzraudzības mehānismā saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kurus noslēguši visi darījumu partneri, kam vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros piemēro ECB uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013.

9.   Darījumu reģistrs trešās valsts iestādei, attiecībā uz kuru ir pieņemts īstenošanas akts saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 1. punktu, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kas saskaņā ar iepriekš minētā īstenošanas tiesību akta noteikumiem ietilpst trešās valsts iestādes pilnvarās un pienākumos.

10.   Darījumu reģistrs iestādei, kura iecelta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK 4. pantu, (9) nodrošina piekļuvi datiem visiem VFD, attiecībā uz kuriem vērtspapīri, kas aizdoti vai aizņemti, vai sniegti kā nodrošinājums, ir vērtspapīri, kurus emitējis uzņēmums, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

a)

uzņēmumam ļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū, kurš izveidots minētās iestādes dalībvalstī, un minētā uzņēmuma vērtspapīru pārņemšanas piedāvājumi ietilpst attiecīgās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās;

b)

uzņēmuma juridiskā adrese vai galvenais birojs atrodas minētās iestādes dalībvalstī, un minētā uzņēmuma vērtspapīru pārņemšanas piedāvājumi ietilpst minētās iestādes uzraudzības pienākumos un pilnvarās;

c)

uzņēmums ir piedāvātājs, kā definēts Direktīvas 2004/25/EK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, uzņēmumiem, kas norādīti a) vai b) apakšpunktā, un tā piedāvātā atlīdzība ietver vērtspapīrus.

11.   Darījumu reģistrs iestādei, kas minēta Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta i) apakšpunktā, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kas ir darījumi vai kas attiecas uz tirgiem, aizdotajiem vai aizņemtajiem vērtspapīriem, vai vērtspapīriem, kuri tiek sniegti kā nodrošinājums, kritērijiem, ko izmanto kā atsauci, un darījumu partneriem, kuri ietilpst uzraudzības iestādes pienākumos un pilnvarās. Darījumu reģistrs arī sniedz minētajai iestādei piekļuvi datiem par visu to darījumu partneru filiāļu VFD, kas ir iedibināti trešā valstī un kas darbojas iestādes dalībvalstī.

12.   Darījumu reģistrs Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, ja prece, kas aizdota vai aizņemta, vai sniegta kā nodrošinājums, ir enerģija.

13.   Darījumu reģistrs noregulējuma iestādei, kas minēta Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta k) apakšpunktā, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kurus noslēguši šādi dalībnieki:

a)

darījumu partneris, kas ietilpst minētās iestādes pienākumos un pilnvarās;

b)

darījumu partnera, kurš ir iedibināts trešā valstī, filiāle, kas darbojas minētās noregulējuma iestādes dalībvalstī un ietilpst tās pienākumos un pilnvarās.

14.   Darījumu reģistrs Vienotā noregulējuma valdei sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kurus noslēdzis jebkurš darījumu partneris, kas ietilpst Regulas (ES) Nr. 806/2014 darbības jomā.

15.   Darījumu reģistrs Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punkta m) apakšpunktā uzrādītajai kompetentajai iestādei sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kurus noslēguši šādi dalībnieki:

a)

darījumu partneris, kas ietilpst minētās iestādes pienākumos un pilnvarās;

b)

darījumu partnera, kurš ir iedibināts trešā valstī, filiāle, kas darbojas minētās kompetentās iestādes dalībvalstī un ietilpst tās pienākumos un pilnvarās.

16.   Darījumu reģistrs iestādei, kas uzrauga centrālo darījumu partneri, un ECBS dalībniekam, kurš pārrauga minēto centrālo darījumu partneri, sniedz piekļuvi datiem par visiem VFD, kam tīrvērti veicis vai ko noslēdzis minētais centrālais darījumu partneris.

4. pants

Piekļuves izveide vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem

1.   Darījumu reģistrs:

a)

ieceļ personu vai personas, kas atbild par sadarbību ar Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām;

b)

savā tīmekļa vietnē publicē norādījumus, kuri Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām ir jāievēro, lai piekļūtu VFD datiem;

c)

nodrošina Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām veidlapas, kas norādītas 2. punktā;

d)

izveido Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām piekļuvi VFD datiem, pamatojoties tikai uz veidlapā ietverto informāciju;

e)

sagatavo nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītās struktūras saskaņā ar 5. pantu varētu piekļūt VFD datiem.

f)

sniedz Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām tiešu un tūlītēju piekļuvi VFD datiem trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc tam, kad minētā struktūra ir iesniegusi pieprasījumu izveidot šādu piekļuvi.

2.   Darījumu reģistrs izstrādā veidlapu, kas Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām jāizmanto, iesniedzot pieprasījumu izveidot piekļuvi VFD datiem. Minētajā veidlapā iekļauj šādu informāciju:

a)

struktūras nosaukums;

b)

struktūras kontaktpersonas vārds/uzvārds;

c)

struktūras juridiskie pienākumi un pilnvaras;

d)

saraksts ar pilnvarotajiem lietotājiem, kas izmanto pieprasītos VFD datus;

e)

drošības dati, kurus izmanto drošam SSH failu pārsūtīšanas protokola savienojumam;

f)

jebkāda cita tehniskā informācija, kas attiecas uz struktūras piekļuvi VFD datiem.

g)

vai struktūras kompetencē ir darījumu partneri tās dalībvalstī, eurozonā vai Savienībā;

h)

darījumu partneru veidi, attiecībā uz kuriem struktūrai ir kompetence, izmantojot klasifikāciju, kas norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 1. tabulā;

i)

VFD veidi, kurus struktūra uzrauga;

j)

visas dalībvalstis, kurās struktūra uzrauga emitenta vērtspapīrus, kas tika aizņemti vai aizdoti, vai sniegti kā nodrošinājums, ja tādi ir;

k)

visas dalībvalstis, kurās struktūra uzrauga preces, kas tika aizņemtas vai aizdotas, vai sniegtas kā nodrošinājums, ja tādas ir;

l)

struktūras uzraudzītās tirdzniecības vietas, ja tādas ir;

m)

struktūras uzraudzītie vai pārraudzītie centrālie darījumu partneri, ja tādi ir;

n)

struktūras emitētās valūtas, ja tādas ir;

o)

Savienībā izmantotie kritēriji, kuru administrators ir struktūras kompetencē, ja tādi ir.

5. pants

Darbības kārtība attiecībā uz piekļuvi VFD datiem

1.   Darījumu reģistrs sagatavo un uztur nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītās struktūras varētu pieslēgties darījumu reģistram, izmantojot drošu mašīnas–mašīnas saskarni.

Pirmā punkta nolūkos darījumu reģistrs izmanto SSH failu pārsūtīšanas protokolu un standartizētus XML ziņojumus, kas izstrādāti saskaņā ar ISO 20022 metodoloģiju, lai sazinātos, izmantojot šo saskarni.

2.   Darījumu reģistrs sagatavo un uztur nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītās struktūras varētu izveidot iepriekš noteiktus periodiskus pieprasījumus, lai saskaņā ar 1., 2. un 3. pantu piekļūtu VFD datiem, kas ir vajadzīgi minēto iestāžu pienākumu un pilnvaru izpildei.

3.   Darījumu reģistrs pēc pieprasījuma sniedz Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām piekļuvi visiem VFD, kas ietilpst viņu pienākumos un pilnvarās saskaņā ar 3. pantu, pamatojoties uz jebkuru šādu lauku kombināciju, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikumā:

a)

ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs;

b)

pārskatu sniedzošais darījumu partneris;

c)

cits darījumu partneris;

d)

ziņojumu sniedzošā darījumu partnera filiāle;

e)

cita ziņojumu sniedzošā darījumu partnera filiāle;

f)

ziņojumu sniedzošā darījumu partnera nozare;

g)

ziņojumu sniedzošā darījumu partnera veids;

h)

starpnieks;

i)

ziņojumu iesniedzošā struktūra;

j)

saņēmējs;

k)

VFD veids;

l)

nodrošinājuma komponenta veids;

m)

tirdzniecības vieta;

n)

izpildes laika zīmogs;

o)

termiņš;

p)

izbeigšanas datums;

q)

centrālais darījumu partneris;

r)

darbības veids.

4.   Darījumu reģistrs izveido un uztur tehnisko spēju sniegt tiešu un tūlītēju piekļuvi VFD datiem, kas ir vajadzīgi Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitīto struktūru pilnvaru un pienākumu izpildei. Piekļuvi šiem VFD datiem sniedz saskaņā ar šādiem termiņiem:

a)

ja tiek pieprasīta piekļuve datiem par nenokārtotiem VFD vai VFD, kuriem vai nu ir beidzies termiņš, vai par kuriem ne vairāk kā vienu gadu pirms pieprasījuma iesniegšanas datuma ir sniegti ziņojumi ar darbības veidu “Kļūda”, “Izbeigšana/Priekšlaicīga izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents”, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 2. tabulas 98. laukā – ne vēlāk kā pulksten 12.00 pēc universālā koordinētā laika pirmajā kalendārajā dienā pēc dienas, kad ir iesniegts pieprasījums par piekļuvi;

b)

ja tiek pieprasīta piekļuve datiem par VFD, kuriem vai nu ir beidzies termiņš, vai par kuriem vairāk nekā vienu gadu pirms pieprasījuma iesniegšanas datuma ir sniegti ziņojumi ar darbības veidu “Kļūda”, “Izbeigšana/Priekšlaicīga izbeigšana” vai “Pozīcijas komponents”, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 2. tabulas 98. laukā – ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc tam, kad ir iesniegts piekļuves pieprasījums;

c)

ja tiek pieprasīta piekļuve datiem par VFD, uz kuriem attiecas gan a), gan b) apakšpunkts – ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc tam, kad ir iesniegts piekļuves pieprasījums.

5.   Darījumu reģistrs apstiprina, ka tas ir saņēmis Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitīto struktūru iesniegto pieprasījumu piekļūt VFD datiem, un pārbauda minētā pieprasījuma pareizību un pilnīgumu, kā arī paziņo minētajām struktūrām par pārbaudes rezultātu ne vēlāk kā sešdesmit minūšu laikā pēc tam, kad iesniegts pieprasījums.

6.   Darījumu reģistrs izmanto elektronisko parakstu un datu šifrēšanas protokolus, lai nodrošinātu to datu konfidencialitāti, integritāti un aizsardzību, kas darīti pieejami Regulas (ES) 2015/2365 12. panta 2. punktā uzskaitītajām struktūrām.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(6)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/356, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Īstenošanas regula (ES) 2019/363, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 85. lpp.).

(8)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/358, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, apkopošanu un salīdzināšanu, ko veic darījumu reģistri (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 30. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.).


Top