EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0356

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8334

OJ L 81, 22.3.2019, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/356/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/356

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 4. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Lai palielinātu efektivitāti un pēc iespējas izmantotu līdzību starp pārskatu sniegšanu par atvasinātajiem instrumentiem un pārskatu sniegšanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem (turpmāk “VFD”), pienākums sniegt darījumu reģistriem datus par VFD saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. pantu būtu jāpielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (2) 9. pantā noteiktajam pienākumam sniegt darījumu reģistriem datus par atvasinātajiem darījumiem. Tādēļ pārskatu sniegšanas prasībām, kas konkretizē datus par VFD, vajadzētu būt līdzīgām pārskatu sniegšanas prasībām, kuras konkretizē datus par atvasināto instrumentu līgumiem.

(2)

Lai nodrošinātu par VFD sniegtās informācijas efektivitāti un lietderību, konkrētie, par VFD sniedzamie dati būtu jāpielāgo dažādajiem VFD veidiem, kas norādīti Regulā (ES) 2015/2365. Attiecībā uz pārskatu sniegšanu par maržinālo aizdevumu darījumiem Regulas (ES) 2015/2365 mērķis ir aptvert darījumus, kurus izmanto tādam pašam nolūkam kā atpirkšanas (repo) darījumus, pirkuma-atpārdevuma darījumus vai vērtspapīru aizdevuma darījumus un kuri līdz ar to finanšu stabilitāti pakļauj līdzīgiem riskiem, jo tie veicina saistību īpatsvara palielināšanos, procikliskumu un savstarpējo saistību finanšu tirgos vai pārmaiņas likviditātes un termiņu struktūras ziņā. Lai gan maržinālie aizdevumi ietver darījumus, uz kuriem attiecas finanšu iestāžu un to klientu līgumi par drošības rezervēm (gadījumos, kad finanšu iestāde saviem klientiem sniedz specializētā māklera (brokera) pakalpojumus), tie neietver citus aizdevumus, piemēram, aizdevumus uzņēmumu pārstrukturēšanas vajadzībām, kuri neveicina Regulā (ES) 2015/2365 minēto sistēmisko risku pieaugumu, lai gan tie var būt saistīti ar vērtspapīriem.

(3)

Ir svarīgi sniegt pareizus datus par ikvienu VFD darījumu, kam tīrvērti veic centrālais darījumu partneris, neatkarīgi no tā, vai šim VFD tīrvērte veikta tajā pašā dienā vai pēc dienas, kurā tika noslēgts minētais VFD, un ir svarīgi, lai minētos datus var viegli identificēt.

(4)

Lai nodrošinātu vispusīgu pārskatu sniegšanu gadījumos, kad tirdzniecības dienā vēl nav zināma konkrēta informācija par nodrošinājumu, darījuma partneriem informācija par nodrošinājumu būtu jāatjaunina, tiklīdz šī informācija kļūst pieejama darījuma partneriem, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā VFD valutēšanas dienas.

(5)

Lai iestādēm, kuras darījumu reģistros iegūst datus par VFD, tiktu sniegta noderīgāka informācija, darījumu partneriem informācijā, ko tie sniedz darījumu reģistriem, būtu jānorāda arī starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (turpmāk “ISIN”) attiecībā uz jebkuru nodrošinājuma grozu, ko tie izmanto par VFD nodrošinājumu, ja vien šim grozam ir savs ISIN.

(6)

Ja darījumu partneri nodrošinājumu sniedz pēc neto riska darījumu principa, summāro vērtību iegūstot divu darījumu partneru vairāku savstarpējo VFD ieskaita rezultātā, konkrēta nodrošinājuma attiecināšana uz atsevišķu VFD bieži vien nav iespējama, un tādējādi nodrošinājuma attiecinājums var nebūt zināms. Šādās situācijās darījumu partneriem vajadzētu būt iespējai sniegt pārskatu par nodrošinājumu neatkarīgi no pamatā esošā aizdevuma.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10. panta kārtībā iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(8)

EVTI ir organizējusi regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un prasījusi atzinumu EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Par VFD sniedzamā informācija

1.   Pārskatā, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktu, iekļauj pilnīgus un precīzus datus, kas izklāstīti pielikuma 1., 2., 3. un 4. tabulā un kas attiecas uz konkrēto VFD.

2.   Sniedzot pārskatu par VFD noslēgšanu, darījuma partneris savā pārskatā attiecībā uz šīs regulas pielikuma 2. tabulas 98. lauku norāda darbības veidu “jauns”. Visos turpmākos pārskatos par šā VFD datiem šīs regulas pielikuma 2. tabulas 98. laukā norāda attiecīgo darbības veidu, kas saistīts ar minēto VFD.

2. pants

VFD, kam tīrvērti veic centrālie darījumu partneri

1.   Ja VFD, par kuru dati jau sniegti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktu un kuram centrālais darījumu partneris pēc tam veic tīrvērti, pēc tīrvērtes sniedz pārskatu, informē, ka tā darbība ir izbeigta, pielikuma 2. tabulas 98. laukā norādot darbības veidu “izbeigšana/pirmstermiņa izbeigšana”, un pārskatā informē arī par jaunajiem VFD, kas izriet no veiktās tīrvērtes.

2.   VFD, kas noslēgts tirdzniecības vietā un kam tajā pašā dienā tīrvērti veicis centrālais darījumu partneris, uzrāda vienīgi pēc tam, kad veikta VFD tīrvērte.

3.   Darījuma partneris attiecībā uz drošības rezervi, kas izvietota vai saņemta par VFD, kam veikta tīrvērte, sniedz šīs regulas pielikuma 3. tabulā izklāstītā informācija un norāda attiecīgo darbības veidu, kas noteikts pielikuma minētās tabulas 20. laukā.

3. pants

Pārskatu sniegšana par nodrošinājumu

1.   Darījuma partneri vērtspapīru aizdevuma vai preču (izejvielu) aizdevuma, vai vērtspapīru aizņēmuma, vai preču aizņēmuma darījumā, kuri vienojas, ka nodrošinājums netiks sniegts, to norāda pielikuma 2. tabulas 72. laukā.

2.   Ja kāda VFD nodrošinājums ir saistīts ar atsevišķu aizdevumu un ja līdz pat pārskata sniegšanas termiņa beigām darījuma partnerim nodrošinājuma dati nav zināmi, šis darījuma partneris pielikuma 2. tabulas 75.–94. laukā norāda pilnīgus un precīzus datus par visām šā VFD atsevišķajām nodrošinājuma sastāvdaļām, pielikuma 2. tabulas 98. laukā izmantojot darbības veidu “jauns”, kad pārskats par šo VFD tiek sniegts pirmoreiz.

3.   Ja kāda VFD nodrošinājums ir saistīts ar atsevišķu aizdevumu un ja līdz pat pārskata sniegšanas termiņa beigām darījuma partnerim nodrošinājuma dati nav zināmi, šis darījuma partneris ar darbības veidu “nodrošinājuma informācijas atjaunināšana” pielikuma 2. tabulas 98. laukā norāda pilnīgus un precīzus datus par visām šā VFD pielikuma 2. tabulas 75.–94. laukā minētajām atsevišķajām nodrošinājuma sastāvdaļām – tiklīdz tie ir zināmi, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc valutēšanas dienas, kas norādīta pielikuma 2. tabulas 13. laukā.

4.   Darījuma partneris, kas vienu vai vairākus VFD darījumus nodrošina ar nodrošinājuma grozu, kurš identificēts ar starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN), sniedzot pārskatu ar darbības veidu “jauns” pielikuma 2. tabulas 98. laukā, norāda šo ISIN pielikuma 2. tabulas 96. laukā.

5.   Darījuma partneris, kas vienu vai vairākus VFD nodrošina ar nodrošinājuma grozu, kas nav identificēts ar ISIN, pielikuma 2. tabulas 98. laukā sniedzot pārskatu par VFD ar darbības veidu “jauns”, pielikuma 2. tabulas 96. laukā norāda kodu “NTAV”.

6.   Šā panta 4. un 5. punkta vajadzībām darījuma partneris pielikuma 2. tabulas 98. laukā, izmantojot darbības veidu “nodrošinājuma informācijas atjaunināšana”, norāda arī pilnīgus un precīzus datus par visām šā VFD pielikuma 2. tabulas 75.–94. laukā minētajām atsevišķajām nodrošinājuma sastāvdaļām – tiklīdz šie dati ir zināmi, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc valutēšanas dienas, kas norādīta pielikuma 2. tabulas 13. laukā.

7.   Darījuma partneris, kas nodrošina vairākus VFD pēc neto riska darījumu principa, pielikuma 2. tabulas 73. laukā norāda vērtību “patiess”. Šis darījuma partneris pielikuma 2. tabulas 98. laukā ar darbības veidu “nodrošinājuma informācijas atjaunināšana” norāda pilnīgus un precīzus datus par visām šā VFD pielikuma 2. tabulas 75.–94. laukā minētajām atsevišķajām nodrošinājuma sastāvdaļām – tiklīdz šie dati ir zināmi, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc valutēšanas dienas, kas norādīta pielikuma 2. tabulas 13. laukā.

4. pants

Pārskata sniegšana par nodrošinājuma atkārtotu izmantošanu

1.   Darījuma partneris, kas VFD darījumā kā nodrošinājumu saņem vienu vai vairākus finanšu instrumentus, pielikuma 4. tabulas 7., 8. un 9. laukā norāda pilnīgus un precīzus datus par šo finanšu instrumentu atkārtotu izmantošanu.

2.   Darījuma partneris, kas VFD darījumā kā nodrošinājumu saņem naudu, pielikuma 4. tabulas 11., 12. un 13. laukā norāda pilnīgu un precīzu informāciju par visiem naudas nodrošinājuma atkārtotas ieguldīšanas gadījumiem sadalījumā pa valūtām.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Darījumu partnera dati

Nr.

Lauks

Sniedzamā informācija

Repo

BSB

VA

MA

1.

Ziņošanas laikzīmogs

Darījumu reģistram iesniegtā ziņojuma datums un laiks.

2.

Ziņojumu iesniedzošā struktūra

Ziņojumu iesniedzošo struktūru identificējošs unikāls kods. Ja ziņojuma iesniegšana ir deleģēta trešai personai vai otram darījuma partnerim, norādīt šo struktūru identificējošo unikālo kodu.

3.

Ziņojošais darījumu partneris

Ziņojošo darījumu partneri identificējošs unikāls kods.

4.

Ziņojošā darījumu partnera veids

Norāde par to, vai ziņojošais darījumu partneris ir finanšu vai nefinanšu darījumu partneris.

5.

Ziņojošā darījumu partnera nozare

Viens vai vairāki kodi, ar kuriem klasificē ziņojošā darījumu partnera komercdarbības veidu.

Ja ziņojošais darījumu partneris ir finanšu darījumu partneris – visi attiecīgie kodi, kas iekļauti finanšu darījumu partneru klasifikācijā un kas attiecas uz šo darījumu partneri.

Ja ziņojošais darījumu partneris ir nefinanšu darījumu partneris – visi attiecīgie kodi, kas iekļauti nefinanšu darījumu partneru klasifikācijā un kas attiecas uz šo darījumu partneri.

Ja tiek ziņots par vairāk nekā vienu darbību, kodus norāda attiecīgo darbības veidu relatīvā svarīguma secībā.

6.

Papildu nozaru klasifikācija

Ja ziņojošais darījumu partneris ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) vai alternatīvo ieguldījumi fonds (AIF) – kods, kas apzīmē to, vai tas ir biržā tirgots fonds (BTF) vai naudas tirgus fonds (NTF)

Ja ziņojošais darījumu partneris ir alternatīvo ieguldījumi fonds (AIF) vai nefinanšu darījumu partneris, kas veic darbību finanšu un apdrošināšanas jomā vai nekustamo īpašumu jomā – kods, kas nosaka, vai tas ir nekustamo īpašumu ieguldījumu nodibinājums (REIT)

7.

Ziņojošā darījumu partnera filiāle

Ja ziņojošais darījumu partneris noslēdz VFD, izmantojot filiāles biroju – šo filiāli identificējošs kods.

8.

Otra darījumu partnera filiāle

Ja otrs darījumu partneris noslēdz VFD, izmantojot filiāles biroju – šo filiāli identificējošs kods.

9.

Darījumu partnera puse

Norāde par to, vai ziņojošais darījumu partneris nodrošinājumu sniedz vai to saņem saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 (1) 4. pantu

10.

Par ziņojumu atbildīgā struktūra

Ja finanšu darījumu partneris ir atbildīgs par ziņošanu otra darījumu partnera uzdevumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2365/2015 (2) 4. panta 3. punktu – šo finanšu darījumu partneri identificējošs unikāls kods.

Ja pārvaldības sabiedrība ir atbildīga par ziņošanu PVKIU uzdevumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 3. punktu – šo pārvaldības sabiedrību identificējošs unikāls kods.

Ja AIF pārvaldnieks ir atbildīgs par ziņošanu AIF uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo AIF pārvaldnieku identificējošs unikāls kods.

11.

Cits darījumu partneris

Unikāls kods, ar ko identificē struktūru, ar kuru ziņojošais darījumu partneris noslēdzis VFD. Fiziskas personas gadījumā konsekventi norāda klienta kodu.

12.

Otra darījumu partnera valsts

Tās valsts kods, kurā atrodas otra darījumu partnera juridiskā adrese, vai, ja otrs darījumu partneris ir fiziska persona, dzīvesvietas valsts kods.

13.

Labumguvējs

Ja līguma labumguvējs nav šā līguma darījuma partneris, ziņojošais darījumu partneris šo labumguvēju norāda, izmantojot unikālu kodu vai – fiziskas personas gadījumā – konsekventi izmantotu klienta kodu, kuru piešķīrusi juridiskā persona, ko izmanto šī fiziskā persona.

14.

Trešās personas

Unikāls kods, ar ko identificē trešo personu, kurai ziņojošais darījumu partneris attiecīgā gadījumā kā ārpakalpojumu ir nodevis VFD pēctirdzniecības apstrādi.

15.

Mākleris (brokeris)

Unikāls kods, ar ko identificē struktūru, kas darbojas kā ziņojošā darījumu partnera starpnieks, bet pati nekļūst par VFD darījumu partneri. Vērtspapīru aizdevuma darījumos šādi mākleri (brokeri) neietver koordinējošo aizdevēju (agent lender).

16.

Tīrvērtes dalībnieks

Ja tirdzniecības darījumam ir veikta tīrvērte – unikāls kods, ar ko identificē par ziņojošo darījumu partneri atbildīgo tīrvērtes dalībnieku.

17.

Centrālā vērtspapīru depozitārija (CVD) dalībnieks vai netiešais dalībnieks

Unikāls kods, ar ko identificē ar ziņojošo darījumu partneri saistīto CVD dalībnieku vai netiešo dalībnieku.

Ja darījumā ir iesaistīts gan CVD dalībnieks, gan netiešais dalībnieks – netiešā dalībnieka kods.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

18.

Koordinējošais aizdevējs

Unikāls kods, ar ko identificē koordinējošo aizdevēju, kas iesaistīts vērtspapīru aizdevuma darījumā.


2. tabula

Aizdevumu un nodrošinājuma dati

Nr.

Lauks

Sniedzamā informācija

Repo

BSB

VA

MA

1.

Unikāls darījuma identifikators (UDI)

VFD piešķirta unikāla atsauce, ar ko identificē šo tirdzniecības darījumu.

2.

Ziņojuma izsekošanas numurs

Tādu darījumu gadījumā, kuri izriet no tīrvērtes, uzrāda iepriekšējo UDI, proti, sākotnējā divpusējā darījuma UDI. Tomēr iepriekšējais UDI nav jāuzrāda darījumu partnerim, kas ir centrālais darījumu partneris (CDP), kurš veicis šā VFD tīrvērti.

Ja tirdzniecības vietā ir izpildīts VFD, kam tai pašā dienā arī veikta tīrvērte – unikāls izpildes numurs, ko ģenerējusi šī tirdzniecības vieta.

3.

Notikuma datums

Diena, kurā notika ziņojumā uzrādāmais, ar VFD saistītais un ziņojumā minētais notikums. Darbības veidiem “Vērtējuma atjaunināšana”, “Nodrošinājuma informācijas atjaunināšana”, “Atkalizmantojuma atjaunināšana”, “Drošības rezerves atjaunināšana” – datums, attiecībā uz kuru sniegta ziņojumā ietvertā informācija.

4.

VFD veids

Regulas (ES) Nr. 2365/2015 3. panta 7.–10. punktā definētais VFD darījuma veids.

5.

Veikta tīrvērte

Norāde par to, vai ir veikta centrālā tīrvērte.

6.

Tīrvērtes laikzīmogs

Tīrvērtes veikšanas datums un laiks.

7.

CDP

Ja līgumam ir veikta tīrvērte – tā CDP unikālais kods, kurš veicis šā līguma tīrvērti.

8.

Tirdzniecības vieta

Unikāls kods, ar ko identificē VFD izpildes vietu.

Ja VFD ir noslēgts ārpus biržas un ja ir atļauts to tirgot – tirgus identifikācijas kods “XOFF”.

Ja VFD ir noslēgts ārpus biržas un ja nav atļauts to tirgot – tirgus identifikācijas kods “XXXX”.

9.

Jumta līguma veids

Atsauce uz jumta līguma veidu, saskaņā ar kuru darījuma partneri ir noslēguši VFD.

10.

Cits jumta līguma veids

Jumta līguma nosaukums. Šo lauku aizpilda vienīgi tad, ja 9. laukā ir norādīts “cits”.

11.

Jumta līguma versija

Attiecīgā gadījumā atsauce uz ziņojumā iekļautajam darījumam nozīmīgā jumta līguma versijas gadu.

12.

Izpildes laikzīmogs

VFD izpildes datums un laiks.

13.

Valutēšanas diena (sākumdatums)

Datums, kurā saskaņā ar darījumu partneru līgumisku vienošanos paredzēta naudas, vērtspapīru vai preču apmaiņa pret nodrošinājumu attiecībā uz VFD sākumposmu (tagadnes posmu).

14.

Termiņš (beigu datums)

Datums, kurā saskaņā ar darījumu partneru līgumisku vienošanos paredzēta naudas, vērtspapīru vai preču apmaiņa pret nodrošinājumu attiecībā uz VFD noslēgumposmu (nākotnes posmu). Šādu informāciju neuzrāda par atvērtā termiņa repo darījumiem.

15.

Darbības izbeigšanas diena

Darbības izbeigšanas diena gadījumā, kad pirms termiņa pilnā apmērā tiek izbeigts VFD.

16.

Minimālais informēšanas termiņš

Minimālais darbdienu skaits, kas jāievēro, vienam no darījuma partneriem informējot otru darījuma partneri par darījuma izbeigšanu.

17.

Agrākais atsaukšanas datums

Agrākais datums, kurā naudas aizdevējam ir tiesības atprasīt daļu no naudas līdzekļiem vai izbeigt darījumu.

18.

Vispārējais nodrošinājuma rādītājs

Norāde par to, vai uz VFD attiecas vispārēja nodrošinājuma sistēma. Vērtspapīru finansēšanas darījumu gadījumā šis lauks attiecas uz vērtspapīriem, kuri sniegti kā nodrošinājums, bet ne aizdotajiem vērtspapīriem.

VFD darījumiem, uz kuriem attiecas vispārēja nodrošinājuma sistēma, norāda kodu “GENE”. Vispārēja nodrošinājuma sistēma paredz nodrošinājuma mehānismu attiecībā uz darījumu, kurā nodrošinājuma sniedzējs var izvēlēties sniedzamo nodrošinājumu no relatīvi plaša tādu vērtspapīru loka, kuri atbilst iepriekš noteiktiem kritērijiem.

VFD darījumiem, uz kuriem attiecas speciāla nodrošinājuma sistēma, norāda kodu “SPEC”. Speciāla nodrošinājuma sistēma paredz nodrošinājuma mehānismu attiecībā uz darījumu, kurā nodrošinājuma saņēmējs pieprasa, lai nodrošinājuma sniedzējs sniegtu konkrētu starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (“ISIN”).

19.

Piegādes pēc vērtības (delivery by value, DBV) rādītājs

Norāde par to, vai darījuma norēķini tika veikti, izmantojot DBV mehānismu.

20.

Nodrošinājuma sniegšanai izmantotā metode

Norāde par to, vai uz nodrošinājumu VFD darījumā attiecas līgums par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā, vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līgums vai vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līgums ar izmantošanas tiesībām.

Ja nodrošinājuma sniegšanā izmantota vairāk nekā viena metode, šajā laukā norāda primāro nodrošinājuma sistēmu.

21.

Atvērts termiņš

Norāde par to, vai VFD termiņš ir atvērts (bez noteikta termiņa beigu datuma) vai noteikts – ar līgumiski noteiktu beigu termiņu.

Ar kodu “pareizi” (true) apzīmē atvērta termiņa VFD, bet ar kodu “nepareizi” (false) – noteikta termiņa VFD.

22.

Izbeigšanas izvēles iespējamība

Norāde par to, vai VFD ir pastāvīgs vai pagarināms VFD.

Attiecībā uz maržinālajiem aizdevumiem 23.–34. lauku atkārto un aizpilda par katru valūtu, kas izmantota maržinālajā aizdevumā.

23.

Nemainīgā likme

Repo darījumiem – gada griezumā izteikta (anualizēta) procentu likme, ko piemēro atpirkšanas darījuma pamatsummai, ievērojot dienu skaita noteikšanas metodes.

Maržinālajiem aizdevumiem – gada griezumā izteikta procentu likme, ko piemēro aizdevuma vērtībai, kuru aizņēmējs maksā aizdevējam.

24.

Dienu skaita noteikšanas metode

Uzkrāto procentu aprēķināšanas metode attiecībā uz pamatsummu un konkrēto likmi.

25.

Svārstīgā likme

Attiecīgā gadījumā norāde par izmantoto atsauces procentu likmi, ko pārskata iepriekš noteiktos intervālos, atsaucoties uz tirgus atsauces likmi.

26.

Svārstīgās likmes atsauces laikposms – laikposms

Laikposms, kas raksturo svārstīgās likmes atsauces periodu.

27.

Svārstīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Reizinātājs attiecībā uz laikposmu, kas raksturo 26. laukā minētās svārstīgās likmes atsauces laikposmu.

28.

Svārstīgās likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas raksturo to maksājumu biežumu, uz kuriem attiecas svārstīgā likme.

29.

Svārstīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Reizinātājs attiecībā uz laikposmu, kas raksturo ar 28. laukā minēto svārstīgo likmi saistīto maksājumu biežumu.

30.

Svārstīgās likmes maiņas biežums – laikposms

Laikposms, kas raksturo svārstīgās likmes maiņas biežumu.

31.

Svārstīgās likmes maiņas biežums – reizinātājs

Reizinātājs attiecībā uz laikposmu, kas raksturo 30. laukā minētās svārstīgās likmes maiņas biežumu.

32.

Likmju starpība

Bāzespunktu skaits, kas pieskaitāms vai atņemams no svārstīgās procentu likmes, lai noteiktu aizdevuma procentu likmi.

33.

Maržinālo aizdevumu valūtas summa

Maržinālā aizdevuma apmērs konkrētajā valūtā.

34.

Maržinālā aizdevuma valūta

Maržinālā aizdevuma valūta.

35. un 36. lauku atkārto un aizpilda attiecībā uz katru svārstīgās likmes korekciju.

35.

Koriģētā likme

Likme, kas noteikta pēc likmju struktūras.

36.

Likmes sākumdatums

Datums, no kura ir spēkā attiecīgā likme

37.

Pamatsumma valutēšanas dienā

Naudiska vērtība, par kuru norēķins veicams darījuma valutēšanas dienā.

38.

Pamatsumma termiņa datumā

Naudiska vērtība, par kuru norēķins veicams darījuma termiņa beigu dienā.

39.

Pamatsummas valūta

Pamatsummas valūta.

40.

Aktīvu veids

Norāde par to aktīvu veidu, attiecībā uz kuriem noslēgts VFD.

41.

Vērtspapīra identifikators

Tā nodrošinājuma identifikācija, uz kuru attiecas VFD.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

42.

Vērtspapīra klasifikācija

Finanšu instrumentu klasifikācijas (CFI) kods vērtspapīriem, uz kuriem attiecas VFD.

Šo lauku nepiemēro precēm.

Ja prece tika aizdota vai aizņemta, 43., 44. un 45. laukā norāda šīs preces klasifikāciju.

43.

Pamatprodukts

Pamatprodukts, kas norādīts preču klasifikācijā Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 5. tabulā.

44.

Apakšprodukts

Pamatprodukts, kas norādīts preču klasifikācijā Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 5. tabulā.

Šim laukam ir nepieciešams konkrēts pamatprodukts (43. laukā).

45.

Papildu apakšprodukts

Papildu apakšprodukts, kas norādīts preču tabulas klasifikācijā.

Šim laukam ir nepieciešams konkrēts apakšprodukts (44. laukā).

46.

Daudzums vai nominālais apmērs

Vērtspapīra vai preces, uz kuru attiecas VFD, daudzums vai nominālais apmērs.

Obligāciju gadījumā – nominālā apmēra kopsumma, kas nozīmē obligāciju skaita un to nominālvērtības reizinājumu.

Citu vērtspapīru vai preču gadījumā – to daudzums.

47.

Mērvienība

Mērvienība, kurā izteikts daudzums. Šo lauku piemēro precēm.

48.

Nominālās summas valūta

Ja tiek uzrādīts nominālais apmērs – nominālā apmēra valūta.

49.

Vērtspapīra vai preces cena

Vērtspapīru un preču aizdevuma vai aizņēmuma gadījumā – aizdevuma vērtības aprēķināšanai izmantotā vērtspapīra vai preces cena.

Akciju pirkuma-atpārdevuma gadījumā – vērtspapīra vai preces cena, ko izmanto, lai aprēķinātu pirkuma-atpārdevuma darījuma tagadnes posma tirdzniecības apjomu.

50.

Cenas valūta

Valūta, kurā izteikta vērtspapīra vai preces cena.

51.

Vērtspapīra kvalitāte

Kods, ar ko klasificē vērtspapīra kredītrisku.

52.

Vērtspapīra termiņš

Vērtspapīra termiņš

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

53.

Emitenta valsts (tiesību sistēma)

Vērtspapīra emitenta valsts (tiesību sistēma). Ārvalsts meitassabiedrības emitētu vērtspapīru gadījumā – galvenās (augšējās) mātessabiedrības valsts (tiesību sistēma) vai, ja tā nav zināma, meitassabiedrības valsts (tiesību sistēma).

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

54.

Emitenta LEI

Vērtspapīra emitenta LEI.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

55.

Vērtspapīra veids

Kods, ar ko klasificē vērtspapīra veidu.

56.

Aizdevuma vērtība

Aizdevuma vērtība, proti, aizdevuma daudzuma vai nominālā apmēra reizinājums ar 49. laukā norādīto cenu.

57.

Tirgus vērtība

Aizdoto vai aizņemto vērtspapīru vai preču tirgus vērtība.

58.

Nemainīgā atlaides likme

Nemainīgā procentu likme (likme, pēc kuras saskaņā ar vienošanos aizdevējs veic maksājumus par naudiskā nodrošinājuma atkalieguldīšanu, un no kuras atskaitītas maksas par aizdevuma piešķiršanu), pēc kuras vērtspapīru vai preču aizdevējs maksā aizņēmējam (pozitīva atlaides likme) vai aizņēmējs maksā aizdevējam (negatīva atlaides likme) par sniegtā naudiskā nodrošinājuma atlikumu.

59.

Svārstīgā atlaides likme

Norāde par atsauces procentu likmi, ko izmanto, lai aprēķinātu atlaides likmi (likme, pēc kuras saskaņā ar vienošanos aizdevējs veic maksājumus par naudiskā nodrošinājuma atkalieguldīšanu, un no kuras atskaitītas maksas par aizdevuma piešķiršanu), pēc kuras vērtspapīru vai preču aizdevējs maksā aizņēmējam (pozitīva atlaides likme) vai aizņēmējs maksā aizdevējam (negatīva atlaides likme) par sniegtā naudiskā nodrošinājuma atlikumu.

60.

Svārstīgās atlaides likmes atsauces laikposms – laikposms

Laikposms, kas raksturo svārstīgās atlaides likmes atsauces laikposmu.

61.

Svārstīgās atlaides likmes atsauces laikposms – reizinātājs

Reizinātājs attiecībā uz laikposmu, kas raksturo 60. laukā minētās svārstīgās atlaides likmes atsauces laikposmu.

62.

Svārstīgās atlaides likmes maksājumu biežums – laikposms

Laikposms, kas raksturo pēc svārstīgās atlaides likmes veikto maksājumu biežumu.

63.

Svārstīgās atlaides likmes maksājumu biežums – reizinātājs

Reizinātājs attiecībā uz laikposmu, kas raksturo pēc 62. laukā minētās svārstīgās atlaides likmes veikto maksājumu biežumu.

64.

Svārstīgās atlaides likmes maiņas biežums – laikposms

Laikposms, kas raksturo svārstīgās atlaides maiņas biežumu.

65.

Svārstīgās atlaides likmes maiņas biežums – reizinātājs

Reizinātājs attiecībā uz laikposmu, kas raksturo 64. laukā minētās svārstīgās atlaides likmes maiņas biežumu.

66.

Atlaides likmju starpība

Atlaides likmju starpība attiecībā uz svārstīgo atlaides likmi bāzespunktu izteiksmē.

67.

Maksa par aizdevuma piešķiršanu

Maksa, ko vērtspapīru vai preču aizņēmējs maksā aizdevējam.

68.

Vienošanās (ar izņēmumtiesībām)

Vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu gadījumā – norāde par to, vai aizņēmējs kā vienīgais ir tiesīgs aizņemties no aizdevēja vērtspapīru portfeļa.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

69.

Maržinālā aizdevuma vēl neatmaksātā daļa

Maržinālo aizdevumu apmēra kopsumma pamatvalūtā.

70.

Maržinālā aizdevuma vēl neatmaksātās daļas pamatvalūta

Maržinālā aizdevuma vēl neatmaksātās daļas pamatvalūta.

71.

Īsās pozīcijas tirgus vērtība

Īsās pozīcijas tirgus vērtība pamatvalūtā.

Nodrošinājuma dati

72.

Nenodrošināta vērtspapīru aizdevuma (“VA”) atzīme

Norāde par to, vai VA darījums ir nenodrošināts.

Šo lauku neizmanto, ja darījuma partneri vienojas nodrošināt tirdzniecības darījumu, bet konkrētais nodrošinājuma sadalījums vēl nav zināms.

73.

Neto riska darījumu nodrošinājums

Norāde par to, vai nodrošinājums ir sniegts par neto riska darījumiem, nevis par atsevišķu darījumu.

74.

Nodrošinājuma valutēšanas diena

Ja tirdzniecības darījumi ir nodrošināti pēc neto riska darījumu principa – pēdējā valutēšanas diena, kas ietverta VFD savstarpējo prasījumu ieskaita kopā, ņemot vērā visus darījumus, par kuriem sniegts šis nodrošinājums.

Ja izmantots konkrēts nodrošinājums, 75.–94. lauku attiecīgā gadījumā atkārto un aizpilda par katru nodrošinājuma sastāvdaļu.

75.

Nodrošinājuma sastāvdaļas veids

Norāde par nodrošinājuma sastāvdaļas veidu.

Ja par nodrošinājumu izmantota nauda, to norāda 76. un 77. laukā.

76.

Naudiska nodrošinājuma summa

Vērtspapīru vai preču aizņēmumu nodrošinājumam izmantoto naudas līdzekļu apmērs.

77.

Naudiska nodrošinājuma valūta

Par nodrošinājumu izmantotas naudas summas valūta.

78.

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra identifikācija

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra identifikācija.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

79.

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra klasifikācija

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra CFI kods.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

Ja par nodrošinājumu izmantotas prece, šīs preces klasifikāciju norāda 80., 81. un 82. laukā.

80.

Pamatprodukts

Pamatprodukts, kas norādīts preču klasifikācijā Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 5. tabulā.

81.

Apakšprodukts

Pamatprodukts, kas norādīts preču klasifikācijā Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 5. tabulā. Šim laukam ir nepieciešams konkrēts pamatprodukts (80. laukā).

82.

Papildu apakšprodukts

Pamatprodukts, kas norādīts preču klasifikācijā Īstenošanas regulas (ES) 2019/363 I pielikuma 5. tabulā. Šim laukam ir nepieciešams konkrēts apakšprodukts (81. laukā).

83.

Nodrošinājuma daudzums vai nominālais apmērs

Par nodrošinājumu izmantotā vērtspapīra vai preces daudzums vai nominālais apmērs.

Obligāciju gadījumā – nominālā apmēra kopsumma, kas nozīmē obligāciju skaita un nominālvērtības reizinājumu.

Citu vērtspapīru vai preču (izejvielu) gadījumā – to daudzums.

84.

Nodrošinājuma mērvienība

Mērvienība, kurā izteikts nodrošinājuma daudzums. Šo lauku piemēro precēm (izejvielām).

85.

Nodrošinājuma nominālā apmēra valūta

Ja tiek uzrādīts nodrošinājuma nominālais apmērs – nominālā apmēra valūta.

86.

Cenas valūta

Nodrošinājuma sastāvdaļas cenas valūta.

87.

Cena par vienu vienību

Cena par vienu vienību attiecībā uz nodrošinājuma sastāvdaļu, ieskaitot par procentus nesošiem vērtspapīriem uzkrātos procentus, ko izmanto vērtspapīra vai preces vērtības aprēķināšanai.

88.

Nodrošinājuma tirgus vērtība

Atsevišķās nodrošinājuma sastāvdaļas tirgus vērtība, kas izteikta cenas valūtā.

89.

Diskonts vai drošības rezerve

Attiecībā uz repo darījumiem un pirkuma-atpārdevuma darījumiem nodrošinājuma diskontu konkretizē, atsaucoties uz jebkuru risku kontroles pasākumu, kuru ISIN līmenī piemēro pamatā esošajam nodrošinājumam, pie kam šā pamatā esošā nodrošinājuma vērtību aprēķina kā aktīvu tirgus vērtību, kas samazināta par konkrētu procentuālu apmēru.

Attiecībā uz vērtspapīru aizdevumiem nodrošinājuma diskontu procentuālā izteiksmē konkretizē, atsaucoties uz jebkuru risku kontroles pasākumu, kuru ISIN līmenī vai portfeļa līmenī piemēro pamatā esošajam nodrošinājumam, pie kam šā pamatā esošā nodrošinājuma vērtību aprēķina kā aktīvu tirgus vērtību, kas samazināta par konkrētu procentuālu apmēru.

Attiecībā uz maržināliem aizdevumiem – drošības rezerves prasība procentuālā izteiksmē, ko piemēro visam nodrošinājuma portfelim, kas tiek turēts klientam sniegto specializēta māklera (brokera) pakalpojumu kontā.

Šajā laukā norāda faktiskās vērtības, nevis aplēstās vai standartvērtības (default values).

90.

Nodrošinājuma kvalitāte

Kods, ar ko klasificē par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra risku.

91.

Vērtspapīra beigu termiņš

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra beigu termiņa diena.

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

92.

Emitenta valsts (tiesību sistēma)

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra emitenta valsts (tiesību sistēma) Ārvalsts meitassabiedrības emitētu vērtspapīru gadījumā – uzrāda galvenās mātessabiedrības valsti (tiesību sistēmu) vai, ja tā nav zināma, meitassabiedrības valsti (tiesību sistēmu).

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

93.

Emitenta LEI

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra emitenta LEI

Šo lauku nepiemēro precēm (izejvielām).

94.

Nodrošinājuma veids

Kods, ar ko klasificē par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra veidu.

 

 

 

 

95.

Nodrošinājuma atkalizmantošanas iespējamība

Norāde par to, vai nodrošinājuma ņēmējs var atkalizmantot vērtspapīrus, kuri sniegti kā nodrošinājums.

96. lauku konkretizē, ja ir izmantots nodrošinājuma grozs. Ja ir pieejams, 75.–94. laukā konkretizē to VFD darījumu nodrošinājuma detalizētu sadalījumu, kuri veikti, ņemot vērā nodrošinājuma kopumu.

96.

Nodrošinājuma groza identifikators

Ja nodrošinājuma grozu var identificēt ar ISIN – nodrošinājuma groza ISIN.

Ja nodrošinājuma grozu nevar identificēt ar ISIN, šo lauku aizpilda ar kodu “NTAV”.

97.

Portfeļa kods

Ja darījumam ir veikta tīrvērte un ja tas ir iekļauts darījumu portfelī, attiecībā uz kuriem notiek apmaiņa ar drošības rezervēm, šo portfeli identificē ar unikālu kodu, ko noteicis ziņojošais darījumu partneris.

Ja darījumu portfelis ietver arī atvasināto instrumentu līgumus, kas uzrādāmi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, portfeļa kods ir tāds pats kā kods, kas tiek ziņots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

98.

Darbības veids

Ziņojums ietver vienu no šādiem darbības veidiem:

a)

VFD, par kuru tiek ziņots pirmoreiz, apzīmē ar norādi “jauns”;

b)

iepriekš paziņota VFD grozījumus apzīmē ar norādi “izmaiņas”. Pie tādiem pieder arī iepriekšēja ziņojuma atjauninājums attiecībā uz konkrētu posteni, kurā atspoguļoti tajā iekļautie jaunie darījumi;

c)

tāda vērtspapīra vai preces vērtējums, uz kuru attiecas vērtspapīru vai preču aizdevuma darījums, apzīmē ar norādi “novērtējuma atjaunināšana”;

d)

nodrošinājuma datu, tai skaitā to vērtējuma, izmaiņas apzīmē ar norādi “nodrošinājuma atjaunināšana”;

e)

nepareizi iesniegta ziņojuma anulēšanu pilnā apmērā, ja VFD nestājās spēkā vai uz to neattiecās VFD ziņošanas prasības, bet kļūdas dēļ tika paziņots darījumu reģistram, apzīmē ar norādi “kļūda”;

f)

tādu datu lauku labojumus, kas iepriekšējos ziņojumos tika iesniegti kļūdas dēļ, apzīmē ar norādi “labojumi”;

g)

atvērta termiņa VFD darbības izbeigšanu vai noteikta termiņa VFD darbības izbeigšanu pirms termiņa apzīmē ar norādi “izbeigšana/pirmstermiņa izbeigšana”;

h)

VFD, kas ziņojumā uzrādāms kā jauns tirdzniecības darījums un tai pašā dienā iekļaujams arī atsevišķā posteņa ziņojumā, apzīmē ar norādi “posteņa sastāvdaļa”.

99.

Līmenis

Norāde par to, vai ziņojums ir sagatavots tirdzniecības vai pozīciju līmenī.

Ziņošanu par pozīciju līmeņiem var izmantot tikai kā papildinājumu tirdzniecības līmeņa ziņošanai, lai ziņotu par pēctirdzniecības notikumiem, un vienīgi tad, ja atsevišķie darījumi ar aizvietojamiem produktiem ir aizstāti ar šo pozīciju.


3. tabula

Drošības rezerves dati

Nr.

Lauks

Sniedzamā informācija

Repo

BSB

VA

MA

1.

Ziņošanas laikzīmogs

Darījumu reģistram iesniegtā ziņojuma datums un laiks.

2.

Notikuma datums

Diena, kurā notika ziņojumā uzrādāmais, ar VFD saistītais un ziņojumā minētais notikums. Darbības veidiem “Vērtējuma atjaunināšana”, “Nodrošinājuma informācijas atjaunināšana”, “Atkalizmantojuma atjaunināšana”, “Drošības rezerves atjaunināšana” – datums, attiecībā uz kuru sniegta ziņojumā ietvertā informācija.

3.

Ziņojumu iesniedzošā struktūra

Ziņojumu iesniedzošo struktūru identificējošs unikāls kods. Ja ziņojuma iesniegšana ir deleģēta trešai personai vai otram darījuma partnerim – šo struktūru identificējošs unikāls kods.

4.

Ziņojošais darījumu partneris

Ziņojošo darījumu partneri identificējošs unikāls kods.

5.

Par ziņojumu atbildīgā struktūra

Ja finanšu darījumu partneris ir atbildīgs par ziņošanu otra darījumu partnera uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo finanšu darījumu partneri identificējošs unikāls kods.

Ja pārvaldības sabiedrība ir atbildīga par ziņošanu PVKIU uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo pārvaldības sabiedrību identificējošs unikāls kods.

Ja AIF pārvaldnieks ir atbildīga par ziņošanu AIF uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo AIF pārvaldnieku identificējošs unikāls kods.

6.

Cits darījumu partneris

Unikāls kods, ar ko identificē struktūru, ar kuru ziņojošais darījumu partneris noslēdzis VFD.

7.

Portfeļa kods

Tādu darījumu portfelis, attiecībā uz kuriem notiek apmaiņa ar drošības rezervēm, identificē ar unikālu kodu, ko noteicis ziņojošais darījumu partneris.

Ja darījumu portfelis ietver arī atvasināto instrumentu līgumus, kas uzrādāmi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, portfeļa kods ir tāds pats kā kods, kas tiek ziņots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

8.

Sniegtā sākotnējā drošības rezerve

Ziņojošā darījumu partnera otram darījumu partnerim sniegtās sākotnējās drošības rezerves vērtība.

Ja sākotnējo drošības rezervi sniedz portfeļa līmenī, šajā laukā norāda portfeļa vajadzībām sniegto sākotnējo drošības rezervju vērtības kopsummu.

9.

Sniegtās sākotnējās drošības rezerves valūta

Sniegtās sākotnējās drošības rezerves valūta.

10.

Sniegtā mainīgā drošības rezerve

Ziņojošā darījumu partnera otram darījumu partnerim sniegtās mainīgās drošības rezerves (tai skaitā ar norēķinu skaidrā naudā) vērtība.

Ja mainīgo drošības rezervi sniedz portfeļa līmenī, šajā laukā norāda portfeļa vajadzībām sniegto mainīgo drošības rezervju vērtības kopsummu.

11.

Mainīgās drošības rezerves valūta

Mainīgās drošības rezerves valūta.

12.

Saņemtā sākotnējā rezerve

Darījumu partnera, kas sniedz ziņojumu, no otra darījumu partnera saņemtās sākotnējās drošības rezerves vērtība.

Ja sākotnējo drošības rezervi saņem portfeļa līmenī, šajā laukā norāda portfeļa vajadzībām saņemto sākotnējo drošības rezervju vērtības kopsummu.

13.

Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta

Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta.

14.

Saņemtā mainīgā drošības rezerve

Ziņojošā darījumu partnera no otra darījumu partnera saņemtās mainīgās drošības rezerves (tai skaitā ar norēķinu skaidrā naudā) vērtība.

Ja mainīgo drošības rezervi saņem portfeļa līmenī, šajā laukā norāda portfeļa vajadzībām saņemto mainīgo drošības rezervju vērtības kopsummu.

15.

Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta

Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta.

16.

Sniegtais papildu nodrošinājums

Sniegtā nodrošinājuma vērtība, kas pārsniedz prasīto nodrošinājumu.

17.

Sniegtā papildu nodrošinājuma valūta

Sniegtā papildu nodrošinājuma valūta.

18.

Saņemtais papildu nodrošinājums

Saņemtā nodrošinājuma vērtība, kas pārsniedz prasīto nodrošinājumu.

19.

Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta

Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta.

20.

Darbības veids

Ziņojums ietver vienu no šādiem darbības veidiem:

a)

jaunu drošības rezerves atlikumu apzīmē ar norādi “jauns”;

b)

drošības rezerves datu izmaiņas apzīmē ar norādi “Drošības rezerves atjaunināšana”;

c)

nepareizi iesniegta ziņojuma atcelšanu (pilnā apmērā) apzīmē ar norādi “kļūda”;

d)

tādu datu lauku labojumus, kas iepriekšējos ziņojumos tika iesniegti nepareizi, apzīmē ar norādi “labojumi”;


4. tabula

Atkalizmantošana, naudas atkalieguldīšanu un finansējuma avotu dati

Nr.

Lauks

Sniedzamā informācija

Repo

BSB

VA

MA

1.

Ziņošanas laikzīmogs

Darījumu reģistram iesniegtā ziņojuma datums un laiks.

2.

Notikuma datums

Diena, kurā notika ziņojumā uzrādāmais, ar VFD saistītais un ziņojumā minētais notikums. Darbības veidiem “Vērtējuma atjaunināšana”, “Nodrošinājuma informācijas atjaunināšana”, “Atkalizmantojuma atjaunināšana”, “Drošības rezerves atjaunināšana” – datums, attiecībā uz kuru sniegta ziņojumā ietvertā informācija.

3.

Ziņojumu iesniedzošā struktūra

Ziņojumu iesniedzošo struktūru identificējošs unikāls kods. Ja ziņojuma iesniegšana ir deleģēta trešai personai vai otram darījuma partnerim – šo struktūru identificējošs unikāls kods.

4.

Ziņojošais darījumu partneris

Ziņojošo darījumu partneri identificējošs unikāls kods.

5.

Par ziņojumu atbildīgā struktūra

Ja finanšu darījumu partneris ir atbildīgs par ziņošanu otra darījumu partnera uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo finanšu darījumu partneri identificējošs unikāls kods.

Ja pārvaldības sabiedrība ir atbildīga par ziņošanu PVKIU uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo pārvaldības sabiedrību identificējošs unikāls kods.

Ja AIF pārvaldnieks ir atbildīga par ziņošanu AIF uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2365/2015 4. panta 3. punktu – šo AIF pārvaldnieku identificējošs unikāls kods.

6. lauku atkārto un aizpilda par katru nodrošinājuma sastāvdaļu.

6.

Nodrošinājuma sastāvdaļas veids

Norāde par nodrošinājuma sastāvdaļas veidu.

7., 8., 9. un 10. lauku atkārto un aizpilda par katru vērtspapīru.

7.

Nodrošinājuma sastāvdaļa

Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra identifikācija.

8.

Atkalizmantotā nodrošinājuma vērtība

Atkalizmantotā nodrošinājuma vērtības kopsumma, ja to var aprēķināt VFD darījumu līmenī.

9.

Aplēse par nodrošinājuma atkalizmantošanu

Ja atkalizmantotā nodrošinājuma faktiskā vērtība nav zināma vai to nevar aprēķināt, aplēsi par atkalizmantošanas vērtību atsevišķa finanšu instrumenta līmenī aprēķina, kā noteikts FSP 2017. gada 25. janvāra ziņojumā “Ēnu banku sistēmas transformēšana par izturētspējīgu finanšu sistēmu, kas balstīta uz tirgu, nenaudiska nodrošinājuma atkalizmantošana: mērījumi un metrika” (Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics).

10.

Atkalizmantota nodrošinājuma valūta

Atkalizmantotā nodrošinājuma faktiskās vai aplēstās vērtības valūta.

11.

Atkalieguldīšanas likme

Vidējā procentu likme, pēc kādas aizdevējs saņem maksājumus saistībā ar aizdevēja veiktu naudiskā nodrošinājuma atkalieguldīšanu.

12., 13. un 14. lauku atkārto un aizpilda par katru ieguldījumu (naudiskā nodrošinājuma atkalieguldīšanas gadījumā) un par katru valūtu.

12.

Naudas atkalieguldīšanas veids

Atkārtotas ieguldīšanas veids.

13.

Atkalieguldītās naudas apmērs

Atkalieguldītās naudas apmērs konkrētās valūtās.

14.

Atkārtoti ieguldītas naudas valūta

Atkārtoti ieguldītas naudas valūta.

Maržinālo aizdevumu darījumu gadījumā darījumu partneris 15., 16. un 17. lauku atkārto un aizpilda par katru finansējuma avotu un šajos laukos sniedz informāciju struktūras līmenī.

15.

Finansējuma avoti

Finansējuma avoti, kas izmantoti, lai finansētu maržinālos aizdevumus.

16.

Finansējuma avotu tirgus vērtība

15. laukā minēto finansējuma avotu tirgus vērtība.

17.

Finansējuma avotu valūta

Finansējuma avotu tirgus vērtības valūta.

18.

Darbības veids

Ziņojums ietver vienu no šādiem darbības veidiem:

a)

jaunu atkalizmantošanas atlikumu apzīmē ar norādi “jauns”;

b)

atkalizmantošanas datu izmaiņas apzīmē ar norādi “atkalizmantošanas atjauninājums”;

c)

nepareizi iesniegta ziņojuma atcelšanu (pilnā apmērā) apzīmē ar norādi “kļūda”;

d)

tādu datu lauku labojumus, kas iepriekšējos ziņojumos tika iesniegti nepareizi, apzīmē ar norādi “labojumi”.


(1)  Komisijas 2018. gada 13. decembra Īstenošanas regula (ES) 2019/363, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 85. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).


Top