Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0268

Komisijas Regula (ES) 2019/268 (2019. gada 15. februāris), ar ko attiecībā uz konkrētām salmonellas testēšanas un paraugu ņemšanas metodēm, ko izmanto mājputniem, groza Regulu (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 un (ES) Nr. 1190/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/1016

OJ L 46, 18.2.2019, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/268/oj

18.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/11


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/268

(2019. gada 15. februāris),

ar ko attiecībā uz konkrētām salmonellas testēšanas un paraugu ņemšanas metodēm, ko izmanto mājputniem, groza Regulu (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 un (ES) Nr. 1190/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta otro daļu, 8. panta 1. punkta otro daļu un 13. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi un iedarbīgi pasākumi salmonellas un citu zoonožu izraisītāju noteikšanai un kontrolei visos attiecīgos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, jo īpaši primārās ražošanas līmenī, lai ierobežotu šādu izraidītāju izplatību un sabiedrības veselības riska faktorus.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 ir jo īpaši noteikti Savienības uzdevumi attiecībā uz tās I pielikumā minēto zoonožu un zoonožu izraisītāju izplatības samazināšanu minētajās dzīvnieku populācijās. Tajā ir paredzētas arī atsevišķas prasības, kas jāievēro, īstenojot šos uzdevumus.

(3)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 200/2010 (2), Regulā (ES) Nr. 517/2011 (3), Regulā (ES) Nr. 200/2012 (4) un Regulā (ES) Nr. 1190/2012 (5) noteiktas paraugu ņemšanas un testēšanas prasības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu saskaņotu uzraudzību, īstenojot Regulā (EK) Nr. 2160/2003 noteiktos Savienības uzdevumus attiecībā uz salmonellu mājputnu populācijās.

(4)

Eiropas Standartizācijas komiteja un Starptautiskā Standartizācijas organizācija nesen pārskatīja vairākas standartmetodes un protokolu, lai verificētu atbilstību Regulām (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 un (ES) Nr. 1190/2012, tāpēc šīs regulas ir attiecīgi jāatjaunina. Atjaunināšanai jo īpaši būtu jāattiecas uz alternatīvu metožu izmantošanas prasībām, ņemot vērā pārskatīto references standarta protokolu EN ISO 16140–2 (par alternatīvu metožu apstiprināšanu) un jauno references metodi salmonellas noteikšanai (EN ISO 6579–1).

(5)

Ar references metodēm pienācīgi apstiprinātas alternatīvas metodes ir uzskatāmas par līdzvērtīgām references metodēm. Pašlaik alternatīvu metožu izmantošana ir ierobežota, attiecinot to uz pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 un (ES) Nr. 1190/2012 pielikumu 3.4. punktu. Tomēr kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai izmantot arī alternatīvas metodes, jo nav iemesla ierobežot pienācīgi apstiprinātu alternatīvu metožu izmantošanu, attiecinot tās tikai uz pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem.

(6)

Reprezentatīva paraugu ņemšana, lai kontrolētu salmonellu dējējvistu un Gallus gallus vaislas vistu saimēs, tādās uzlabotu būru sistēmās un bezbūru daudzlīmeņu sistēmās ar kūtsmēslu lentēm starp līmeņiem, ko arvien vairāk izmanto šo putnu izmitināšanai, ne vienmēr ir praktiski īstenojama. Tādēļ ir lietderīgi atļaut alternatīvu paraugu ņemšanas procedūru, kas nodrošina praktisku risinājumu paraugu ņemšanai no šīm saimēm, vienlaikus saglabājot vismaz pašreizējām paraugu ņemšanas procedūrām līdzvērtīgu jutību.

(7)

Ir lietderīgi noteikt pārejas noteikumu, kas pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem dod pietiekamu laiku, lai pielāgotos pārskatītajiem vai jaunajiem CEN/ISO standartiem. Pārejas noteikums arī ļautu pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem samazināt slogu attiecībā uz alternatīvu metožu apstiprināšanu saskaņā ar jauno EN ISO 16140–2 par laboratorijām un testa komplekta ražotājiem, jo daži sertifikāti, kas pamatojas uz iepriekšējo standartu ISO 16140:2003, joprojām var būt derīgi līdz 2021. gada beigām.

(8)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 un (ES) Nr. 1190/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 200/2010

Regulas (ES) Nr. 200/2010 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 517/2011

Regulas (ES) Nr. 517/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 200/2012

Regulas (ES) Nr. 200/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1190/2012

Regulas (ES) Nr. 1190/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

5. pants

Pārejas noteikums

Līdz 2021. gada 31. decembrim pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji var piemērot Regulas (ES) Nr. 200/2010 pielikuma 3.2. un 3.4. punktā, Regulas (ES) Nr. 517/2011 pielikuma 3.2. un 3.4. punktā, Regulas (ES) Nr. 200/2012 pielikuma 3.2. un 3.4. punktā un Regulas (ES) Nr. 1190/2012 pielikuma 3.2. un 3.4. punktā minētās metodes, kas bija piemērojamas pirms ar šīs regulas 1. līdz 4. pantu izdarītajiem grozījumiem.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 15. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 10. marta Regula (ES) Nr. 200/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt salmonellas serotipu izplatību pieaugušo Gallus gallus vaislas saimēs (OV L 61, 11.3.2010., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 517/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010 (OV L 138, 26.5.2011., 45. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 8. marta Regula (ES) Nr. 200/2012 par Savienības mērķi samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium broileru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003 (OV L 71, 9.3.2012., 31. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1190/2012 par Savienības uzdevumu samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium tītaru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003 (OV L 340, 13.12.2012., 29. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 200/2010 pielikumu groza šādi:

1)

2.2.2.1. punktu papildina ar šādu d) un e) apakšpunktu:

“d)

būru sistēmās, kurās uz tīrītājiem vai slīdlenšu tīrītājiem pie lenšu izvada neuzkrājas pietiekams daudzums fekāliju, izmanto četrus vai vairāk samitrinātus auduma tamponus, kur katra tampona virsma ir vismaz 900 cm2 un kas samitrināti, izmantojot attiecīgus atšķaidītājus (piemēram, 0,8 % nātrija hlorīda šķīdumu, 0,1 % peptona šķīdumu sterilā, dejonizētā ūdenī, sterilu ūdeni vai jebkādu citu kompetentās iestādes apstiprinātu atšķaidītāju), lai ņemtu paraugu no pēc iespējas lielāka virsmas laukuma pie visu pieejamo lenšu izvada pēc to darbināšanas, pārliecinoties, ka katrs tampons no abām pusēm ir pārklāts ar fekāliju materiālu no slīdlentēm un tīrītājiem vai slīdlenšu tīrītājiem;

e)

daudzlīmeņu kūtī vai brīvās turēšanas apstākļos, kur lielāko daļu fekāliju materiāla izvada no kūts ar mēslu slīdlentēm, paraugu ņem ar vienu apavu pārvalku pāri saskaņā ar b) apakšpunktu, staigājot pa vietām, kas noklātas ar pakaišiem, un manuāli ar vismaz diviem samitrinātiem auduma tamponiem no visām pieejamajām mēslu slīdlentēm, kā norādīts d) apakšpunktā.”;

2)

pielikuma 3.1. punktu papildina ar šādu 3.1.5. punktu:

“3.1.5.

Ja saskaņā ar 2.2.2.1. punkta d) apakšpunktu paraugu ņem ar auduma tamponu vai saskaņā ar 2.2.2.1. punkta e) apakšpunktu izmanto vienu apavu pārvalku pāri un divus samitrinātus auduma tamponus, paraugus apvieno saskaņā ar 3.1.3. punkta b) apakšpunktu.”;

3)

pielikuma 3.2. punktā pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Salmonella spp. klātesamību nosaka saskaņā ar EN ISO 6579-1.”;

4)

pielikuma 3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.   Citas metodes

Šā pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā paredzēto noteikšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā var izmantot citas metodes, ja tās ir apstiprinātas saskaņā ar EN ISO 16140-2 (par alternatīvām noteikšanas metodēm).”


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 517/2011 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.

Pārtikas nozares uzņēmēja veikta paraugu ņemšana

a)

Būros turamām saimēm – pēc kūtsmēslu izvākšanas iekārtas darbināšanas no visām telpā esošajām lentēm vai skrēperiem jāpaņem 2 × 150 g dabiski sakrājušos izmetumu, kas uzkrājušies uz skrēperiem vai lenšu tīrītājiem,; taču, ja ir būru sistēma bez lentēm vai skrēperiem, jāievāc 2 × 150 g jauktu svaigu izkārnījumu 60 dažādās vietās mēslu šahtās zem būriem;

būru sistēmās, kurās uz skrēperiem vai lenšu tīrītājiem pie lenšu izvada neuzkrājas pietiekams daudzums fekāliju, izmanto četrus vai vairāk samitrinātus auduma tamponus, kur katra tampona virsma ir vismaz 900 cm2, lai ņemtu paraugu no pēc iespējas lielāka virsmas laukuma pie visu pieejamo lenšu izvada pēc to darbināšanas, pārliecinoties, ka katrs tampons no abām pusēm ir pārklāts ar fekāliju materiālu no lentēm un skrēperiem vai lenšu tīrītājiem.

b)

Kūtīs vai brīvās turēšanas ēkās – jāpaņem divi pāri bahilu/“zeķu”.

Izmantojamajām bahilām jābūt pietiekami absorbējošām, lai uzsūktu mitrumu. Bahilu virsmai jābūt samitrinātai, izmantojot atbilstošu šķīdinātāju.

Paraugus ņem, staigājot pa tādām ēkas vietām, kur var iegūt reprezentatīvus paraugus no visas ēkas vai attiecīgā sektora daļām. Paraugu ņemšanā jāiekļauj ēkas mēslainās un režģotās vietas, ja tās ir pietiekami drošas, lai pa tām staigātu, bet neiekļauj āra teritoriju ārpus ēkas, gadījumā, ja saimēm ir āra piekļuve. Jānodrošina, ka paraugus noņem visos atsevišķos vienas ēkas nodalījumos. Kad paraugu ņemšana konkrētajā sektorā ir pabeigta, bahilas piesardzīgi jānoņem, lai nenobirtu tām pielipušais materiāls.

Daudzlīmeņu kūtī vai brīvās turēšanas apstākļos, kur lielāko daļu fekāliju materiāla no kūts izvada ar mēslu lentēm, paraugu ņem ar vienu bahilu pāri, staigājot pa vietām, kas noklātas ar pakaišiem, un ņem ar vismaz otru samitrinātu auduma tamponu pāri no visām pieejamajām mēslu lentēm, kā norādīts a) apakšpunkta otrajā daļā.

Abus šos paraugus var apvienot, lai izveidotu vienu paraugu testēšanai.”;

2)

pielikuma 3.1. punktu papildina ar šādu 3.1.3. punktu:

“3.1.3.

Ja saskaņā ar 2.2.1. punkta a) apakšpunkta otro daļu paraugu ņem ar auduma tamponiem, paraugus apvieno saskaņā ar 3.1.1. punktu.”;

3)

pielikuma 3.2. punktā pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Salmonella spp. noteikšanu veic saskaņā ar EN ISO 6579-1.”;

4)

pielikuma 3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.   Citas metodes

Šā pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā paredzēto noteikšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā var izmantot citas metodes, ja tās ir apstiprinātas saskaņā ar EN ISO 16140-2 (par alternatīvām noteikšanas metodēm).”


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 200/2012 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.   Noteikšanas metode

Salmonella spp. noteikšanu veic saskaņā ar EN ISO 6579-1.”;

2)

pielikuma 3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.   Alternatīvas metodes

Šā pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā paredzēto noteikšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā var izmantot alternatīvas metodes, ja tās ir apstiprinātas saskaņā ar EN ISO 16140-2 (par alternatīvām noteikšanas metodēm).”


IV PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1190/2012 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.   Noteikšanas metode

Salmonella spp. noteikšanu veic saskaņā ar EN ISO 6579-1.”;

2)

pielikuma 3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.   Alternatīvas metodes

Šā pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā paredzēto noteikšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā var izmantot alternatīvas metodes, ja tās ir apstiprinātas saskaņā ar EN ISO 16140-2 (par alternatīvām noteikšanas metodēm).”


Top