Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0157

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/157 (2018. gada 6. novembris), ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7151

OJ L 31, 1.2.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/157/oj

1.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/157

(2018. gada 6. novembris),

ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 (2), kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/698 (3), II pielikumā sniegts saraksts, kurā norādītas aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas 2017. gada 3. februārī tika iekļautas to esošo aktīvo vielu pārskatīšanas programmā, kuras satur biocīdi.

(2)

Tādu noteiktu II pielikuma sarakstā norādītu aktīvo vielu identitātes, kuras iespējams radīt in situ, uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 13. panta pamata ir pārdefinētas, lai precizētu, kādas aktīvās vielas un to prekursorus patlaban aptver sistemātiskās pārbaudes darba programma.

(3)

Jebkura ieinteresēta persona varēja paziņot tādu aktīvās vielas un tās prekursoru kombināciju, ko vēl neaptver jaunā identitāte. Vielas/produkta veida kombinācijas, kuras paziņotas uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 14. panta 1. punkta b) apakšpunkta pamata un kuru paziņojumus Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) atzinusi par atbilstošiem minētās regulas 17. panta 2. punktam, būtu jāiekļauj tās II pielikumā uz tās pašas regulas 18. panta pamata.

(4)

Saņēmusi deklarācijas uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 16. panta 4. punkta pamata, Aģentūra publicēja uzaicinājumu, kurš visām ieinteresētajām personām deva iespēju paziņot 19. produkta veida aktīvās vielas, kuru sakarā ir izmantota Regulas (EK) Nr. 1451/2007 (4) 6. pantā paredzētā atkāpe attiecībā uz pārtiku un barību. Uz tās pašas regulas 18. panta pamata tās II pielikumā būtu jāiekļauj vielas/produkta veida kombinācijas, kuras paziņotas uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 16. panta 5. punkta pamata un kuru paziņojumus Aģentūra atzinusi par atbilstošiem minētās regulas 17. panta 2. punktam.

(5)

Ir lietderīgi norādīt dalībvalstis, kuru kompetentās iestādes būs kompetentās novērtētājiestādes attiecībā uz aktīvās vielas/produkta veida kombinācijām, kas tiks pievienotas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 II pielikumam.

(6)

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 II pielikumā vairs nebūtu jāiekļauj tādas aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, par kurām pēc 2017. gada 3. februāra pieņemts lēmums par apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

(7)

Lai būtu atspoguļots faktiskais stāvoklis un nodrošināta juridiskā noteiktība, ir lietderīgi sniegt tādu aktīvo vielu/produkta veida kombināciju sarakstu, uz kurām to esošo aktīvo vielu pārskatīšanas programma, ko satur biocīdi, attiecas šīs regulas pieņemšanas dienā.

(8)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 3. februāra Deleģētā regula (ES) 2017/698, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur biocīdi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 103, 19.4.2017., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

VIELAS/PRODUKTA VEIDA KOMBINĀCIJAS, KAS PĀRSKATĪŠANAS PROGRAMMĀ BIJA IEKĻAUTAS 2018. GADA 6. NOVEMBRĪ

Aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas ir atbalstītas 2018. gada 6. novembrī, izņemot jebkādus nanomateriālus bez tiem, kuri skaidri minēti 1017. un 1023. ierakstā, un izņemot jebkādu aktīvās vielas radīšanu in situ, ja vien tā nav skaidri minēta, norādot atbalstīto prekursoru vai prekursorus

Ieraksta numurs

Vielas nosaukums

Ziņotāja dalībvalsts

EK numurs

CAS numurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehīds

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopols

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanols

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Skudrskābe

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

No skudrskābes un ūdeņraža peroksīda iegūta peroksiskudrskābe

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicilskābe

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etilēnoksīds

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolskābe

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

No tetraacetiletilēndiamīna (TAED) un ūdeņraža peroksīda iegūta peroksietiķskābe

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

No 1,3-diacetiloksipropān-2-ilacetāta un ūdeņraža peroksīda iegūta peroksietiķskābe

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

No tetraacetiletilēndiamīna (TAED) un nātrija perborāta monohidrāta iegūta peroksietiķskābe

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Peroksietiķskābe, kas radusies perhidrolīzē, N-acetilkaprolaktāmam sārmainā vidē reaģējot ar ūdeņraža peroksīdu

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-pienskābe

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksihromēno[3,4-b]furo[2,3-h]hromēn-6-ons (rotenons)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozēns

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ols

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenilpropēn-2-āls (kanēļskābes aldehīds)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniols

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksāls

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-diēnskābe (sorbīnskābe)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Hlorofēns

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanols

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Oglekļa dioksīds

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

No propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Nātrija dimetilarsināts (nātrija kakodilāts)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Nātrija tozilhloramīds (hloramīns-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kālija dimetilditiokarbamāts

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Nātrija dimetilditiokarbamāts

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Nātrija 2-bifenilāts

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tirāms

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metamnātrijs

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazols (tiabendazols)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diurons

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Ciānamīds

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazīn-2-tions (dazomets)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutrīns

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (d-tetrametrīns)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinurons

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns (diamīns)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditio-bis[N-metilbenzamīds] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Nātrija dihlorizocianurāta dihidrāts

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklozēnnātrijs

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronija etilsulfāts (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

No (etilēndioksi)dimetanola (etilēnglikola un paraformaldehīda (EGForm) reakcijas produkti) izdalījies formaldehīds

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridīn-2-tiol-1-oksīds, nātrija sāls (nātrija piritions)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metēnamīna 3-hloralilhlorīds (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahidro-1,3,5-triazīn-1,3,5-triil)trietanols (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dions (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metilēnditiocianāts

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Sudrabs

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Sudrabs (nanomateriāls)

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

No sēra ar dedzināšanu iegūts sēra dioksīds

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

No nātrija bromīda un nātrija hipohlorīta iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

No nātrija bromīda un kalcija hipohlorīta iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

No nātrija bromīda un hlora iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

No nātrija bromīda elektrolīzē iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

No bromapskābes un urīnvielas un bromurīnvielas iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

No nātrija hipobromīta un N-bromsulfamāta un sulfamskābes iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

No ozona un dabīgā ūdens un nātrija bromīda iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrīns

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Ūdeņraža peroksīds

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

No nātrija perkarbonāta izdalījies ūdeņraža peroksīds

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazols (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Sudraba nitrāts

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinātrija peroksodisulfāts

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

No nātrija hipohlorīta izdalījies aktīvais hlors

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

No kalcija hipohlorīta izdalījies aktīvais hlors

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

No hlora izdalījies aktīvais hlors

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

No amonija sulfāta un hlora avota iegūts monohloramīns

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Sudraba hlorīds

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Piretrīni un piretroīdi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Hlora dioksīds

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

No nātrija hlorīta elektrolīzē iegūts hlora dioksīds

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

No nātrija hlorīta ar paskābināšanu iegūts hlora dioksīds

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

No nātrija hlorīta oksidācijā iegūts hlora dioksīds

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

No nātrija hlorāta un ūdeņraža peroksīda stipras skābes klātbūtnē iegūts hlora dioksīds

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

No nātrija hlorīda elektrolīzē iegūts hlora dioksīds

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

No nātrija hlorīta un nātrija bisulfāta un sālsskābes iegūts hlora dioksīds

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

No nātrija hlorīta un nātrija bisulfāta iegūts hlora dioksīds

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

No nātrija hlorīta un nātrija persulfāta iegūts hlora dioksīds

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-ciānacetamīds (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazīms

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumīnija hlorīda pentahidroksīds

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

No prekursoriem amonija bromīda un nātrija hipohlorīta iegūts bromaktivēts hloramīns (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Piritioncinks

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

No broma hlorīda iegūts aktīvais broms

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanols

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glikonskābe, savienojums ar N,N″-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluols

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianāts (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-ēn-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (praletrīns)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (kālija sorbāts)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Paraformaldehīda un 2-hidroksipropilamīna (attiecībā 1:1) reakcijas produkti (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela (izoproturons)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)etil]-1H-imidazols (imazalils)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-hlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridīn-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfāts (azametifoss)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora eļļa, hidratēta, ciklizēta

UK

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus eļļa, frakcionēta, hidratēta, ciklizēta

UK

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Eucalyptus citriodora eļļa un citronelāls, hidratēti, ciklizēti

UK

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hidroksi-α,α,4-trimetilcikloheksānmetanols

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonija sulfāts (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dihlor-2-oktilizotiazol-3(2H)-ons (4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons) (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehīda un 2-hidroksipropilamīna (attiecībā 3:2) reakcijas produkti: (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil(C12-18) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil(C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilsāļi maisījumā ar 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīdu (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Nātrija N-(hidroksimetil)glicināts

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amīni, C 10-16-alkildimetil-, N-oksīdi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakālija bis(peroksimonosulfāt)bis(sulfāts) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

No nātrija hlorīda elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

No hlorapskābes izdalījies aktīvais hlors

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

No nātrija hlorīda un pentakālija bis(peroksimonosulfāt)bis(sulfāta) iegūts aktīvais hlors

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

No jūras ūdens (nātrija hlorīda) elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

No magnija hlorīda heksahidrāta un kālija hlorīda elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

No magnija hlorīda heksahidrāta elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

No kālija hlorīda elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

No nātrija N-hlorsulfamāta elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

No nātrija hlorīda un pentakālija bis(peroksimonosulfāt)bis(sulfāta) un sulfamskābes iegūts aktīvais hlors

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

No sālsskābes elektrolīzē iegūts aktīvais hlors

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Dihidrogēnbis[monoperoksiftalāt(2-)-O1,OO1]magnezāts(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margozas ekstrakts no Azadirachta indica sēklu auksta spieduma eļļas, ekstrahēts ar superkritisko oglekļa dioksīdu

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil(C12-C14) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil(C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonija hlorīds (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstr.

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Ar šķīdinātāju uz ogļūdeņraža bāzes iegūts Chrysanthemum cineroariaefolium ekstrakts no nobriedušiem, atvērtiem Tanacetum cineroariifolium ziediem

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Ar superkritisku oglekļa dioksīdu iegūts Chrysanthemum cineroariaefolium ekstrakts no nobriedušiem, atvērtiem Tanacetum cineroariifolium ziediem

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Lavanda, Lavandula hybrida, ekstr./lavandīnas eļļa

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Šādu vielu reakcijas produkti: glutamīnskābe un N-(C 12-C 14alkil) propilēndiamīns (glukoprotamīns)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksānskābe (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butilbenz[d]izotiazol-3-ons (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

No tetrahlordekaoksīda kompleksa (TCDO) ar paskābināšanu iegūts hlora dioksīds

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Sudraba nātrija cirkonija hidrogēnfosfāts

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sek-butil-2-(2-hidroksietil)piperidīn-1-karboksilāts (ikaridīns)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijadamantāna hlorīds (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksioktānskābe

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Sudraba ceolīts

SE

nav pieejams

nav pieejams

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Produkti, kas rodas 5,5-dimetilhidantoīna, 5-etil-5-metilhidantoīna reakcijā ar bromu un hloru (DCDMH)

NL

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Šādu vielu reakcijas masa: titāna dioksīds un sudraba hlorīds

SE

nav pieejams

nav pieejams

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Produkti, kas rodas 5,5-dimetilhidantoīna, 5-etil-5-metilhidantoīna reakcijā ar hloru (DCEMH)

NL

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sudraba fosfātstikls

SE

nav pieejams

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Sudraba cinka ceolīts

SE

nav pieejams

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Sudraba vara ceolīts

SE

nav pieejams

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Silīcija dioksīdā adsorbēts sudrabs (nanomateriāls stabila agregāta formā ar nanoizmēra primārajām daļiņām)

SE

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)-ciklopropānkarboksilāts (4 izomēru maisījums: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-alletrīns)

DE

Augu aizsardzības līdzeklis

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)-ciklopropānkarboksilāts (2 izomēru maisījums: 1R trans: 1R/S tikai 1:3) (esbiotrīns)

DE

Augu aizsardzības līdzeklis

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-hlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitrils (hlorfenapirs)

PT

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetānamīna (Einecs 204-697-4) polimērs ar (hlormetil)oksirānu (Einecs 203-439-8)/četraizvietotā amonija hlorīda polimērs (PQ polimērs)

HU

Polimērs

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poliheksametilēnbiguanīda hidrohlorīds ar vidējo vidējā skaita molekulmasu (Mn) 1415 un vidējo polidispersitāti (PDI) 4,7 (PHMB (1415; 4,7))

FR

Polimērs

32289-58-0 un 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksi-1,2-etāndiil), alfa-[2-(didecilmetilamonij)etil]-omega-hidroksi-, propanoāts (sāls) (bardap 26)

IT

Polimērs

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/didecilpolioksetilamonija borāts (polimērbetaīns)

EL

Polimērs

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum ģints piparu oleosveķi

Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi. Tas ir produkts, kas var saturēt sveķskābes un to esterus, terpēnus un šo terpēnu oksidācijas vai polimerizācijas produktus. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

nav pieejams

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum ekstrakts

No Capsicum annuum, Solanaceae iegūtas ekstraktvielas un tādi fizikāli modificēti to atvasinājumi kā tinktūras, konkrēteļļas, absolūteļļas, oleosveķi, terpēni, bezterpēnu frakcijas, destilāti, nogulsnes utt.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

Šādu vielu reakcijas masa: (6E)-N-(4-hidroksi-3-metoksi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamīds un N-(4-hidroksi-3-metoksi-2-metilfenil)-8-metilnonanamīds

BE

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoze

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Medus

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Iesala ekstrakts

No Hordeum, Gramineae iegūtas ekstraktvielas un tādi fizikāli modificēti to atvasinājumi kā tinktūras, konkrēteļļas, absolūteļļas, oleosveķi, terpēni, bezterpēnu frakcijas, destilāti, nogulsnes utt.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Etiķis

(pārtikas klase, etiķskābes saturs ne vairāk kā 10 %)

AT

nav pieejams

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Siers

AT

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Olu pulveris

NL

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

nav pieejams

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Koncentrēta ābolu sula

NL

nav pieejams

nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Saldā apelsīna ekstr.

No Citrus sinensis, Rutaceae iegūtas ekstraktvielas un tādi fizikāli modificēti to atvasinājumi kā tinktūras, konkrēteļļas, absolūteļļas, oleosveķi, terpēni, bezterpēnu frakcijas, destilāti, nogulsnes utt.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Ķiploku ekstr.

No Allium sativum, Liliaceae iegūtas ekstraktvielas un tādi fizikāli modificēti to atvasinājumi kā tinktūras, konkrēteļļas, absolūteļļas, oleosveķi, terpēni, bezterpēnu frakcijas, destilāti, nogulsnes utt.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


Top