Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0008

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/8 (2019. gada 3. janvāris) par atļauju metionīna hidroksianalogu un tā kalcija sāli izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8745

OJ L 2, 4.1.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/8/oj

4.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/8

(2019. gada 3. janvāris)

par atļauju metionīna hidroksianalogu un tā kalcija sāli izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju metionīna hidroksianalogu un tā kalcija sāli izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju metionīna hidroksianalogu un tā kalcija sāli izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, to klasificējot piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2018. gada 20. februāra atzinumā (2) secināja, ka, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus, metionīna hidroksianalogam un tā kalcija sālim nav nelabvēlīgas ietekmes nedz uz dzīvnieku vai cilvēka veselību, nedz vidi.

(5)

Iestāde arī secināja, ka piedeva ir iedarbīgs metionīna avots visu sugu dzīvniekiem un ka, pat tad, ja spureklī piedeva noārdās mazākā mērā nekā DL-metionīns, piedeva pret noārdīšanos spureklī būtu jāaizsargā.

(6)

Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(7)

Šīs piedevas novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas piešķiršanai ir izpildīti. Tādēļ šo piedevu būtu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aminoskābes, to sāļi un analogi”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 3. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2018; 16(3):5198.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aminoskābes, to sāļi un analogi

3c310

Metionīna un tā kalcija sāls hidroksianalogi

Piedevas sastāvs

Metionīna hidroksianaloga un metionīna hidroksianaloga kalcija sāls preparāts, kas satur vismaz 88 % metionīna hidroksianaloga un vismaz 8 % kalcija.

Aktīvo vielu raksturojums

Metionīna hidroksianalogs

 

IUPAC nosaukums: 2-hidroksi-4-(metiltio)butānskābe

CAS numurs: 583-91-5

Ķīmiskā formula: C5H10O3S

Metionīna hidroksianaloga kalcija sāls

 

IUPAC nosaukums: 2-hidroksi-4-(metiltio)butānskābe, kalcija sāls

CAS numurs: 4857-44-7

Ķīmiskā formula: (C5H9O3S)2Ca

Analītiskā metode  (1)

Metionīna hidroksianaloga satura noteikšana piedevā:

titrimetrija, potenciometriskā titrēšana, kas seko oksidēšanās reducēšanās reakcijai.

Metionīna hidroksianaloga daudzuma noteikšana premiksos, kombinētajā lopbarībā un barības sastāvdaļās:

augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija un fotometriskā detektēšana (HPLC-UV).

Kopējā kalcija noteikšana piedevā:

atomabsorbcijas spektrometrija, (AAS), EN ISO 6869 vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija, (ICP-AES), EN 15510, vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas, (ICP-AES), EN 15621.

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada piedevu un premiksu lietošana, īpaši ņemot vērā faktu, ka tie kairina ādu un acis. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, tad piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp aizsargbrilles un cimdus.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Norāde piedevas un premiksa etiķetē: metionīna hidroksianaloga saturs.

4.

Piedevu saturošu barības sastāvdaļu un piedevu saturošu barības maisījumu etiķetē norāda šādu informāciju par piedevu:

piedevas nosaukums,

pievienotā metionīna hidroksianaloga daudzums.

2029. gada 24. janvāris


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top