Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1281

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1281 (2019. gada 29. jūlijs), ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/245/ES par Brazīlijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/5805

OJ L 201, 30.7.2019, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1281/oj

30.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1281

(2019. gada 29. jūlijs),

ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/245/ES par Brazīlijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (ES) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punktu Komisija tiek pilnvarota pieņemt lēmumu par līdzvērtību, norādot, ka trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā trešā valstī atļauju saņēmušās vai reģistrētās kredītreitingu aģentūras (CRA) atbilst juridiski saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras ir noteiktas minētajā regulā un kuras attiecīgajā trešā valstī efektīvi uzrauga un īsteno. Lai tās varētu uzskatīt par līdzvērtīgām, tiesiskajai un uzraudzības sistēmai ir jāatbilst vismaz Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

(2)

Komisija 2014. gada 28. aprīlī pieņēma Īstenošanas lēmumu 2014/245/ES (2), secinot, ka ir izpildīti šie trīs nosacījumi, un atzīstot Brazīlijas tiesiskās un uzraudzības sistēmu attiecībā uz CRA par līdzvērtīgu tajā laikā spēkā esošajām Regulas (EK) Nr. 1060/2009 prasībām.

(3)

Brazīlijas tiesiskā un uzraudzības sistēma joprojām atbilst trīs nosacījumiem, kas sākotnēji tika noteikti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punktā. Tomēr ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 462/2013 (3) tika ieviestas papildu prasības attiecībā uz Savienībā reģistrētām CRA, padarot stingrāku šīm CRA piemērojamo tiesisko un uzraudzības režīmu. Šīs papildu prasības ietver juridiski saistošus noteikumus CRA par reitingu prognozēm, interešu konfliktu pārvaldību, konfidencialitātes prasībām, reitingu metodikas kvalitāti un kredītreitingu izklāstu un publiskošanu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 462/2013 2. panta 1) punkta b) apakšpunkta otro daļu šīs papildu prasības piemēro, lai no 2018. gada 1. jūnija novērtētu trešo valstu tiesiskās un uzraudzības sistēmas līdzvērtību.

(5)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija 2017. gada 13. jūlijā lūdza Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sniegt konsultāciju par cita starpā Brazīlijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas līdzvērtību šīm papildu prasībām, kas ieviestas ar Regulu (ES) Nr. 462/2013, un tās novērtējumu par jebkādu atšķirību būtisko nozīmi.

(6)

Savā 2017. gada 17. novembrī publicētajā tehniskajā atzinumā EVTI secināja, ka Brazīlijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas noteikumi nav pietiekami, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti ar Regulas (ES) Nr. 462/2013 papildu prasībām.

(7)

Ar Regulas (ES) Nr. 462/2013 3. panta 1. punkta w) apakšpunktu tiek ieviesta reitinga prognozes definīcija un ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 tagad, konkrētas, kredītreitingiem piemērojamas prasības prasības, attiecina arī uz kredītreitingu prognozēm. Brazīlijas sistēmā reitinga prognozes netiek skaidri atzītas par atsevišķu un no faktiskā kredītreitinga atšķirīgu vienumu, tomēr Brazīlijas Vērtspapīru un biržu komisija (Comissão de Valores Mobiliários) sagaida, ka, izstrādājot reitingu prognozes, tiks pilnībā ievērotas tādas pašas prasības, kas piemērojamas attiecīgajiem kredītreitingiem.

(8)

Lai stiprinātu pārliecību par kredītreitingu aģentūru neatkarību attiecībā uz vērtējamām juridiskajām personām, Regula (ES) Nr. 462/2013 paplašina Regulas (EK) Nr. 1060/2009 6. panta 4. punkta, 6.a un 6.b punkta noteikumus par interešu konfliktiem, tos attiecinot uz tādiem, ko izraisījuši akcionāri vai locekļi, kas ieņem ar svarīgu amatu minētajā CRA. Saskaņā ar Brazīlijas tiesisko un uzraudzības sistēmu CRA ir jāizveido atbilstošas un efektīvas organizatoriskās un administratīvās procedūras, lai novērstu, konstatētu, likvidētu, izlabotu un atklātu visus interešu konfliktus. Tomēr Brazīlijas tiesiskajā un uzraudzības regulējumā nav skaidri noteikts, ka CRA ir pienākums ņemt vērā ar akcionāriem saistītos interešu konfliktus. Līdz ar to nav aizliegts sniegt kredītreitingu juridiskai personai, ja CRA valdes loceklim vai akcionāram pieder vairāk nekā 10 % CRA akciju vai ir CRA balsstiesības, un tam pieder vairāk nekā 10 % no vērtējamās juridiskās personas akcijām. Nav arī aizliegts privātpersonai vai juridiskai personai, kurai pieder vairāk nekā 5 % CRA akciju vai balsstiesību, sniegt konsultācijas vai padomdevēja pakalpojumus minētās CRA vērtējamai juridiskajai personai.

(9)

Ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 ievieš jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka konfidenciālo informāciju izmanto tikai mērķiem, kas ir saistīti ar kredītreitingu noteikšanas darbībām, un tā tiek aizsargāta pret krāpšanu, zādzību vai ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā nolūkā Regulas (EK) Nr. 1060/2009 10. panta 2.a punktā ir noteikts, ka CRA visus kredītreitingus, reitinga prognozes un informāciju, kas ar tiem saistīta, līdz izpaušanas brīdim ir jāapstrādā kā iekšēja informācija. Tādējādi Brazīlijas tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina aizsardzību pret konfidenciālas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

(10)

Regulas (ES) Nr. 462/2013 mērķis ir palielināt kredītreitingu metodikas pārredzamību un kvalitāti. Regulas (ES) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas I daļas 3. punktā noteikts, ka CRA ir pienākums ļaut vērtējamai juridiskai personai radīt iespēju vērst uzmanību uz jebkādiem kļūdainiem faktiem pirms kredītreitinga vai reitinga prognozes publicēšanas. Brazīlijas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā nav noteikts, ka CRA ir jāinformē vērtējamā juridiskā persona pirms kredītreitinga publicēšanas.

(11)

Ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 ievieš aizsardzības pasākumus Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 5.a, 6.aa un 6.ab un 7. punktā, lai nodrošinātu to, ka nekādi reitingu metodikas grozījumi neietekmē metodikas precizitāti. Lai gan Brazīlijas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā ir noteikts, ka CRA ir jāpaziņo regulatīvai iestādei un tirgum visas būtiskās izmaiņas savā metodikā, tā neprasa, lai CRA apspriestos par metodikas izmaiņām vai labotu savā metodikā kļūdas. Lai gan pastāv prasība paziņot, cik lielā mērā metodikas izmaiņas ietekmē vērtējamās juridiskās personas, nav prasības tās pamatot vai informēt uzraudzības iestādi.

(12)

Regula (ES) Nr. 462/2013 pastiprina prasības attiecībā uz kredītreitingu izklāstu un publiskošanu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 2. punktu un I pielikuma D iedaļas I daļas 2.a punktu CRA papildina reitingu metodikas, modeļu un galveno reitinga noteikšanas pieņēmumu publiskošanu ar skaidriem un viegli saprotamiem norādījumiem, kas izskaidro visus pieņēmumus, parametrus, ierobežojumus un jebkādas neskaidrības par kredītreitinga procesā izmantotajiem modeļiem un reitingu metodiku. Saskaņā ar Brazīlijas tiesisko un uzraudzības sistēmu kredītreitingu ziņojumos ir jāiekļauj metodikas, ko izmanto, lai noteiktu kredītreitingu, lai nodrošinātu, ka trešās personas var saprast reitinga iemeslus. Turklāt nav prasības norādīt, ka kredītreitings ir minētās aģentūras viedoklis un uz to var paļauties tikai daļēji.

(13)

Lai stiprinātu konkurenci un ierobežotu interešu konfliktu iespējas CRA nozarē, ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 tiek ieviesta prasība Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma E iedaļas II daļā, ka maksām, ko CRA iekasē par kredītreitingiem un papildu pakalpojumiem, būtu jābūt nediskriminējošām un pamatotām ar faktiskajām izmaksām. Tajā tiek noteikts, ka CRA ir jāpublisko konkrēta finanšu informācija. Lai gan Comissão de Valores Mobiliários savu uzraudzības darbību ietvaros var pieprasīt informāciju, saskaņā ar Brazīlijas tiesisko un uzraudzības sistēmu CRA netiek prasīts sistemātiski iepazīstināt uzraudzības iestādes ar cenu politiku vai paust to atklātībai. Turklāt nav prasības, lai no klientiem iekasētā maksa būtu balstīta uz izmaksām un būtu nediskriminējoša.

(14)

Ņemot vērā izvērtētos faktorus, Brazīlijas tiesiskā un uzraudzības sistēma neatbilst visiem līdzvērtības nosacījumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punkta otrajā daļā. Tāpēc to nevar uzskatīt par līdzvērtīgu tiesiskajai un uzraudzības sistēmai, kas izveidota ar minēto regulu.

(15)

Tādēļ Īstenošanas lēmums 2014/245/ES būtu jāatceļ.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/245/ES atceļ.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 302, 17.11.2009, 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/245/ES (2014. gada 28. aprīlis) par Brazīlijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 132, 3.5.2014., 65. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 462/2013 (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 146, 31.5.2013., 1. lpp.).


Top