EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0871

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/871 (2019. gada 26. marts) par Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2357)

C/2019/2357

OJ L 140, 28.5.2019, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/871/oj

28.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/94


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/871

(2019. gada 26. marts)

par Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2357)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 51. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 51. pantu, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem gada pārskatiem, kam pievienota grāmatojumu noskaidrošanai nepieciešamā informācija un revīzijas atzinums par pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu, kā arī sertifikācijas struktūru sagatavoti ziņojumi, Komisijai pirms tā gada 31. maija, kurš seko attiecīgajam budžeta gadam, jāapstiprina tās pašas regulas 7. pantā minēto maksājumu aģentūru grāmatojumi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 39. pantu lauksaimniecības finanšu gads sākas “N – 1” gada 16. oktobrī un beidzas “N” gada 15. oktobrī. Noskaidrojot grāmatojumus par 2018. finanšu gadu, būtu jāņem vērā izdevumi, kas Apvienotajai Karalistei radušies no 2017. gada 16. oktobra līdz 2018. gada 15. oktobrim, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (2) 11. panta 1. punktā.

(3)

Tā kā Apvienotā Karaliste jau ir Komisijai paziņojusi nepieciešamo grāmatvedības informāciju, ir lietderīgi turpināt attiecīgā grāmatojumu noskaidrošanas lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 51. pantu.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 33. panta 2. punkta pirmajā daļā ir paredzēts, ka summu, kas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 1. punktā minēto lēmumu par grāmatojumu noskaidrošanu ir atgūstama no katras dalībvalsts vai tai izmaksājama, nosaka, attiecīgajā finanšu gadā veiktos ikmēneša maksājumus atskaitot no izdevumiem, kas saskaņā ar 33. panta 1. punktu atzīti attiecīgajam gadam.

(5)

Pēc tam, kad Apvienotā Karaliste ir nosūtījusi informāciju un ir veiktas visas vajadzīgās pārbaudes un grozījumi, attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem Komisija var pieņemt lēmumu par šādu maksājumu aģentūru grāmatojumu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu: Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs, The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate, Welsh Government un Rural Payments Agency. Komisija ir pārbaudījusi Apvienotās Karalistes iesniegto informāciju un pirms šā lēmuma pieņemšanas datuma paziņojusi Apvienotajai Karalistei pārbaužu rezultātus kopā ar nepieciešamajiem grozījumiem.

(6)

Šo maksājumu aģentūru gada pārskati un tiem pievienotie dokumenti ļauj Komisijai pieņemt lēmumu par iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu.

(7)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (3) 5. panta 5. punktu grāmatojumu noskaidrošanas lēmumā ir jāņem vērā termiņa neievērošana augustā, septembrī un oktobrī. Daži izdevumi, ko Apvienotā Karaliste deklarējusi šajos 2018. gada mēnešos, ir izdarīti pēc piemērojamo termiņu beigām. Tāpēc šajā lēmumā būtu jānosaka attiecīgie samazinājumi.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 41. pantu Komisija par maksājumu termiņu neievērošanu jau ir samazinājusi vairākus ar Apvienoto Karalisti saistītus ikmēneša maksājumus par 2018. finanšu gadu. Šajā lēmumā Komisijai būtu jāņem vērā šādi samazinātās summas, lai nepieļautu neatbilstīgus maksājumus vai termiņa neievērošanu, vai atlīdzinājumus, kam vēlāk varētu tikt piemērotas finanšu korekcijas. Vajadzības gadījumā attiecīgās summas var tikt pārbaudītas atbilstības noskaidrošanas procedūrās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pantu.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 2. punkts paredz, ka tad, ja pārkāpuma summa nav atgūta četru gadu laikā pēc atgūšanas pieprasījuma dienas vai astoņu gadu laikā pēc prasības iesniegšanas valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finansiālajām sekām sedz attiecīgā dalībvalsts. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 4. punktā ir noteikts, ka gada pārskatiem, kas dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 29. pantu, dalībvalstis pievieno apliecinātu tabulu, kurā norādītas summas, kas tām jāsedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 2. punktu. Īstenošanas regulā (ES) Nr. 908/2014 ir noteikumi par to, kā īstenojams dalībvalstu pienākums ziņot par atgūstamajām summām. Tabulas paraugs, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai sniegtu informāciju par atgūstamajām summām, ir pievienots Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 II pielikumā. Pamatojoties uz dalībvalstu aizpildītajām tabulām, Komisijai būtu jālemj par tādas neatgūšanas finansiālajām sekām, kas saistīta ar pārkāpumiem, kuri ir senāki par attiecīgi četriem vai astoņiem gadiem.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 3. punktu dalībvalstis, pienācīgi to pamatojot, var pieņemt lēmumu neturpināt atgūšanu. Šādu lēmumu var pieņemt vienīgi tādos gadījumos, ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau radušās vai kas varētu rasties, kopā pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu vai ja atgūšana izrādās neiespējama debitora vai juridiski par pārkāpumu atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja šādu lēmumu pieņem četru gadu laikā pēc atgūšanas pieprasījuma dienas vai astoņu gadu laikā pēc prasības iesniegšanas valsts tiesā, neatgūšanas finansiālās sekas 100 % apmērā būtu jāsedz no Savienības budžeta. Gan summas, par kurām Apvienotā Karaliste pieņem lēmumu neturpināt atgūšanu, gan tās lēmuma pamatojums ir norādīts kopsavilkuma ziņojumā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 4. punktā, kurš lasīts saistībā ar tās 102. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta iv) punktu. Tātad šīs summas nebūtu jāsedz Apvienotajai Karalistei, un tāpēc tās būtu jāsedz no Savienības budžeta.

(11)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 51. pantu šim lēmumam nebūtu jāskar turpmākie lēmumi, kurus Komisija var pieņemt, lai izslēgtu no Savienības finansējuma izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Savienības noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu ir noskaidroti Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs, The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate, Welsh Government un Rural Payments Agency grāmatojumi, kas saistīti ar izdevumiem, kurus Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) finansējis attiecībā uz 2018. finanšu gadu.

Summas, kas saskaņā ar šo lēmumu ir atgūstamas no Apvienotās Karalistes vai tai izmaksājamas, to vidū summas, kuras radušās Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 2. punkta piemērošanas rezultātā, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums neskar turpmākus atbilstības noskaidrošanas lēmumus, kurus Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pantu var pieņemt, lai no Savienības finansējuma izslēgtu izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Savienības noteikumiem.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2019. gada 26. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).


PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA

2018. FINANŠU GADS

No dalībvalsts atgūstamā vai tai izmaksājamā summa

DV

 

2018. gads. Izdevumi / piešķirtie ieņēmumi maksājumu aģentūrām, kuru grāmatojumi ir

Kopā a + b

Samazinājumi un apturētie maksājumi visā finanšu gadā (1)

Maksājamā summa saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 2. punktu

Kopsumma, ieskaitot samazinājumus un apturētos maksājumus

Dalībvalstij izmaksātie maksājumi visā finanšu gadā

Summa, kas atgūstama no (–) attiecīgās dalībvalsts vai tai izmaksājama (+) (2)

noskaidroti

atdalīti

= izdevumi / piešķirtie ieņēmumi, kas deklarēti gada deklarācijā

= kopā izdevumi / piešķirtie ieņēmumi ikmēneša deklarācijās

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV

 

Izdevumi (3)

Piešķirtie ieņēmumi (3)

54. panta 2. punkts (= e)

Kopā (= h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

I = i + j + k

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

NB!

2019. gada nomenklatūra: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Samazinājumi un apturētie maksājumi ir tie, kas ņemti vērā maksājumu sistēmā, un tiem ir pieskaitītas korekcijas par maksājumu termiņu neievērošanu 2018. gada augustā, septembrī un oktobrī un citi samazinājumi Regulas (ES) Nr. 1306/2013 41. panta kontekstā.

(2)  Kad aprēķina summu, kas no attiecīgās dalībvalsts atgūstama vai tai izmaksājama, ņem vērā noskaidroto izdevumu gada deklarācijas kopsummu (a sleja) vai atdalīto izdevumu ikmēneša deklarāciju kopsummu (b sleja). Piemērojamais maiņas kurss: Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 11. panta 1. punkta pirmās daļas otrais teikums.

(3)  Budžeta pozīciju 05 07 01 06 sadala starp negatīvajām korekcijām, kas kļūst par piešķirtajiem ieņēmumiem budžeta pozīcijā 67 01, un tām pozitīvajām korekcijām par labu dalībvalstij, kuras tagad iekļauj izdevumu daļā 05 07 01 06, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 43. pantā.


Top