EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0683

Padomes Lēmums (ES) 2019/683 (2019. gada 9. aprīlis), ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)

ST/12527/2018/INIT

OJ L 115, 2.5.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/683/oj

2.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/9


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/683

(2019. gada 9. aprīlis),

ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 87. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 8. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Padomes Konvencija par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (“konvencija”) tika pieņemta Sendenī 2016. gada 3. jūlijā un ir atvērta parakstīšanai un ratificēšanai kopš minētās dienas.

(2)

Konvencijas mērķis ir nodrošināt neapdraudētu, drošu un labvēlīgu vidi futbola spēlēs un citos sporta pasākumos.

(3)

Konvencijas 11. panta 2., 3. un 4. punkts attiecībā uz valsts futbola informācijas centriem var ietekmēt kopīgos noteikumus vai mainīt to darbības jomu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 3. panta 2. punkta nozīmē, jo minētie noteikumi atbilst zināmiem pienākumiem, kas ietverti Padomes Lēmumā 2002/348/TI (2).

(4)

Savienības atbalsts konvencijai ir svarīgs, lai apkarotu vardarbību sporta pasākumos, un tas papildinātu jau īstenotos centienus minētajā jomā, nodrošinot atbalstu projektiem saskaņā ar programmas Erasmus+ nodaļu par sportu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (3).

(5)

Savienība nevar kļūt par konvencijas pusi, jo tikai valstis var būt tās puses.

(6)

Tāpēc dalībvalstis būtu jāpilnvaro parakstīt un ratificēt konvenciju, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs, attiecībā uz tām konvencijas daļām, kas ietilpst Savienības ekskluzīvā kompetencē.

(7)

Apvienotajai Karalistei un Īrijai Lēmums 2002/348/TI ir saistošs, tāpēc tās piedalās šā lēmuma pieņemšanā.

(8)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un LESD, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo dalībvalstis tiek pilnvarotas kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218) attiecībā uz tās 11. panta 2., 3. un 4. punktu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2019. gada 9. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  2019. gada 12. marta piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  Padomes Lēmums 2002/348/TI (2002. gada 25. aprīlis) par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (OV L 121, 8.5.2002., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.).


Top