EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/570 (2019. gada 8. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1313/2013/ES īstenošanu attiecībā uz rescEU spējām un groza Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/762/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2644) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/570

(2019. gada 8. aprīlis),

ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1313/2013/ES īstenošanu attiecībā uz rescEU spējām un groza Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/762/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2644)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (1) un jo īpaši tā 32. panta 1. punkta g) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Savienības civilās aizsardzības mehānisms (“Savienības mehānisms”), kas noteikts Lēmumā Nr. 1313/2013/ES, stiprina Savienības un dalībvalstu sadarbību un veicina koordināciju civilās aizsardzības jomā, lai uzlabotu Savienības reakciju uz dabas un cilvēku izraisītām katastrofām.

(2)

Lēmums Nr. 1313/2013/ES nosaka rescEU tiesisko regulējumu. rescEU mērķis ir sniegt palīdzību smagās situācijās, kad ar esošajām spējām valsts līmenī un spējām, ko dalībvalstis apņēmušās iekļaut Eiropas civilās aizsardzības rezervē, nevar nodrošināt efektīvu reaģēšanu.

(3)

Pēdējos gados Eiropā ir strauji pieaudzis tādu plašu mežu ugunsgrēku skaits, kuriem ir nopietnas ekonomiskas, ekoloģiskas un sociālas sekas. Jo īpaši 2017. un 2018. gada meža ugunsgrēku sezona parādīja, ka ir nepieciešama sagatavotība, ja katastrofas smagi un vienlaicīgi skar vairākas dalībvalstis.

(4)

Tā kā meža ugunsgrēku risks ir mainīgs, reaģēšanas spējās Savienības līmenī ir trūkumi. Šīs nepilnības bija īpaši jūtamas 2017. gada meža ugunsgrēku dzēšanas sezonā, kad spējas, kas tika darītas pieejamas ar Savienības mehānisma starpniecību, nebija pietiekamas, lai apmierinātu to valstu vajadzības, kuras lūdza palīdzību.

(5)

Tāpēc steidzami būtu jānosaka rescEU sākotnējais sastāvs saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 12. panta 2. punktu, un pirmajā īstenošanas lēmumā būtu jāiekļauj spējas meža ugunsgrēku dzēšanai no gaisa, lai reaģētu uz savvaļas ugunsgrēkiem. Ņemot vērā pārejas periodā nepieciešamo elastību atbilstīgi Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 35. pantam, rescEU spēju skaits būtu orientējoši jānosaka turpmākajos īstenošanas lēmumos.

(6)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 12. panta 4. punktu kvalitātes prasības attiecībā uz rescEU ietvaros paredzētajām spējām dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa būtu jānosaka pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un tām būtu jābalstās uz iedibinātiem starptautiskiem standartiem, ja šādi standarti jau pastāv. Ņemot vērā to, ka nav noteikti starptautiski standarti attiecībā uz spējām dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa, kvalitātes prasības attiecībā uz spējām dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa būtu jābalsta uz pašreizējām vispārējām prasībām, ko piemēro Eiropas civilās aizsardzības rezerves moduļiem, un labāko praksi Savienības mehānisma ietvaros. Minētās kvalitātes prasības būtu jānosaka šā lēmuma pielikumā.

(7)

Budžeta disciplīnas apsvērumu dēļ šajā lēmumā ir jānosaka izmaksas, kas saistītas ar rescEU ietvaros paredzēto Savienības finansiālo atbalstu pārejas periodā.

(8)

Pareizas finanšu pārvaldības labad tiešās dotācijas rescEU spējām pārejas periodā būtu jāpiešķir, pamatojoties uz gada darba programmu.

(9)

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma (ES) 2019/420 (2) stāšanos spēkā noteikumi par pagaidu trūkumu novēršanu ārkārtējās katastrofās, kas paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/762/ES (3), ir novecojuši. Konsekvences labad būtu jāsvītro Īstenošanas lēmuma 2014/762/ES 7. nodaļa.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 33. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā paredzēti noteikumi par Lēmuma Nr. 1313/2013/ES īstenošanu attiecībā uz:

a)

rescEU sākotnējo sastāvu attiecībā uz tajā iekļautajām spējām un kvalitātes prasībām;

b)

spēju finansējumu Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 35. pantā minētajā pārejas periodā.

2. pants

rescEU sākotnējais sastāvs

1.   rescEU ir spējas dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa.

2.   Šā panta 1. punktā minētās spējas dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa ietver:

a)

spējas dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa, izmantojot lidmašīnas;

b)

spējas dzēst meža ugunsgrēkus no gaisa, izmantojot helikopterus.

3.   Kvalitātes prasības attiecībā uz 2. punktā minētajām spējām ir izklāstītas pielikumā.

3. pants

Finanšu mehānismi rescEU spējām, kas minētas Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 35. pantā

1.   Komisija gada darba programmā nosaka tiešo dotāciju piešķiršanas kritērijus, lai segtu izmaksas, kas minētas Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 35. pantā un ir nepieciešamas, lai nodrošinātu ātru piekļuvi 2. pantā minētajām spējām.

2.   Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 35. pantā minētās izmaksas ietver gatavības izmaksas, tostarp, attiecīgā gadījumā – uzturēšanas izmaksas, ar personālu saistītās izmaksas, ar apmācību saistītās izmaksas, tostarp apkalpes un tehniskā personāla apmācību, izmaksas saistībā ar uzglabāšanu, ar apdrošināšanu saistītas izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu šādu spēju efektīvu pieejamību.

4. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/762/ES grozījumi

Īstenošanas lēmuma 2014/762/ES 7. nodaļu svītro.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Christos STYLIANIDES


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. marta Lēmums (ES) 2019/420, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 77 I, 20.3.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 16. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/762/ES, ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, un atceļ Komisijas Lēmumu 2004/277/EK, Euratom un 2007/606/EK, Euratom (OV L 320, 6.11.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

KVALITĀTES PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RESCEU SPĒJĀM

1.   Spējas dzēst meža ugunsgrēku no gaisa, izmantojot lidmašīnas

Uzdevumi

Piedalīties lielu meža ugunsgrēku un veģetācijas ugunsgrēku dzēšanā, dzēšot ugunsgrēku no gaisa.

Spējas

Divas lidmašīnas ar minimālo ietilpību 3 000 litru katrā vai viena lidmašīna ar minimālo ietilpību – 8 000 litru (1).

Spēja veikt pastāvīgas operācijas.

Galvenie komponenti

Lidmašīna.

Vismaz divas apkalpes.

Tehniskais personāls.

Apkopes komplekts apkopes veikšanai uz vietas.

Sakaru iekārtas, kas nodrošina “gaiss–gaiss” un “gaiss–zeme” saziņu.

Pašpietiekamība

Moduļa aprīkojuma glabāšana un apkope.

Aprīkojums saziņai ar attiecīgajiem partneriem, konkrētāk, tiem, kuri atbildīgi par koordināciju notikuma vietā.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā trīs stundu laikā pēc piedāvājuma pieņemšanas ātrās intervences reakcijas gadījumā (2).

Spēja pārvietoties 2 000 km attālumā ne vairāk kā 24 stundu laikā.

2.   Spējas dzēst meža ugunsgrēku no gaisa, izmantojot helikopterus

Uzdevumi

Piedalīties lielu meža ugunsgrēku un veģetācijas ugunsgrēku dzēšanā, dzēšot ugunsgrēku no gaisa.

Spējas

Viens helikopters ar minimālo tilpumu 3 000 litru (3).

Spēja veikt pastāvīgas operācijas.

Galvenie komponenti

Helikopters ar vismaz divām apkalpēm.

Tehniskais personāls.

Ūdens spainis vai ūdens izliešanas mehānisms.

Viens apkopes komplekts.

Viens rezerves daļu komplekts.

Glābšanas grozi.

Sakaru iekārtas, kas nodrošina “gaiss–gaiss” un “gaiss–zeme” saziņu.

Pašpietiekamība

Moduļa aprīkojuma glabāšana un apkope.

Aprīkojums saziņai ar attiecīgajiem partneriem, konkrētāk, tiem, kuri atbildīgi par koordināciju notikuma vietā.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā trīs stundu laikā pēc piedāvājuma pieņemšanas ātrās intervences reakcijas gadījumā (4).

Spēja pārvietoties 2 000 km attālumā ne vairāk kā 24 stundu laikā.


(1)  Šīs prasības var pārskatīt, pamatojoties uz iespējamām izmaiņām meža ugunsgrēku dzēšanas no gaisa spēju tirgū, tostarp attiecībā uz rezerves daļu pieejamību tirgū.

(2)  Ātrās intervences reakcija ir reaģēšanas operācija, kas ilgst ne vairāk kā vienu dienu, ieskaitot lidojumu uz vietu, kur izvietota attiecīgā rescEU spēja, un no tās.

(3)  Lai īstenotu Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 35. pantu un attiecīgos gadījumos, pamatojoties uz reģionālās neaizsargātības novērtējumu, spējas dzēst meža ugunsgrēku no gaisa, izmantojot helikopterus, var ietvert ne vairāk kā trīs helikopterus, kuru kopējā minimālā ietilpība ir 3 000 litru.

(4)  Ātrās intervences reakcija ir reaģēšanas operācija, kas ilgst ne vairāk kā vienu dienu, ieskaitot lidojumu uz vietu, kur izvietota attiecīgā rescEU spēja, un no tās.


Top